4. kvartalsrapport 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. kvartalsrapport 2007"

Transkript

1 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker

2 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 50,7 MNOK for 2007, og er 21,7 MNOK høyere enn resultatet for fjoråret, som hadde et resultat på 29,0 MNOK. Årsaken er netto inntektsføring av nedskrivninger på utlån med hele 11,0 MNOK, samt gevinst på salg av anleggsaksjer med 25,3 MNOK. For året 2007 blir egenkapitalavkastningen før skatt på 18,9 %, og etter skatt blir tilsvarende tall 16,3 %. Sammenliknes resultat før tap og nedskrivninger er det 19,0 MNOK svakere i år enn på samme tid i fjor. Hovedårsaken til den svake utviklingen skyldes at resultatet fra verdipapirer er svekket med 16,5 MNOK siste året. Økte kostnader er kommentert lenger ned. INNTEKTER Rentemarginen utgjør 1,56 % for året 2007, og er svekket med 10 punkter mot samme tid i fjor. I kronebeløp er netto renteinntekter i år 83,9 MNOK og fjoråret ga 75,3 MNOK, en økning på 8,6 MNOK. Netto andre driftsinntekter tilsvarer 0,52 % for 2007 og er en reduksjon på 37 punkter fra forrige år. Årsaken til dette er negativt bidrag fra verdipapirer med 3,6 MNOK, mot positivt bidrag på 12,9 MNOK for Alle prosenttall er beregnet i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital. KOSTNADER Sum driftskostnader har økt med 15,5 MNOK siste året til 89,0 MNOK. Økningen skyldes blant annet engangskostnader knyttet til oppussing av bankens lokaler, og personalkostnader relatert til bonus, samt endring av forutsetninger for pensjonsordningen og en økning i antall ansatte. Økt samarbeid med flere Aktiv eiendomskontorer har medført flere ansatte. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er kostnadsprosenten henholdsvis 1,65 % i 2007 og 1,62 % i Hensyntas engangskostnader knyttet til oppussing, ville det gitt en kostnadsprosent på 1,53 % i TAP PÅ UTLÅN Netto konstaterte tap utgjør 0,7 MNOK. Nedskrivninger på individuelle og grupper av utlån er inntektsført med 11,0 MNOK. Periodens tapskostnader gir en netto inntektsføring på 10,3 MNOK. I fjor var kostnaden på 4,5 MNOK. Brutto misligholdte engasjementer (over 90 dager) pr er 48,0 MNOK og utgjør 1,04 % av brutto utlånsmasse. Fjorårets tall var på 13,5 MNOK. Øvrige tapsutsatte engasjementer er engasjementer som ikke er misligholdt etter definisjonen i avsnittet over, men hvor det i henhold til utlånsforskriften er foretatt en nedskrivning. Pr er brutto øvrige tapsutsatte engasjementer 8,3 MNOK (0,18 %). Tilpasning til utlånsforskriften har forårsaket variasjoner i tallene. Nedskrivninger på individuelle utlån er økt fra 1,66 MNOK til 2,16 MNOK siste kvartalet. Banken har pr. årsskiftet gruppenedskrivninger på 5,57 MNOK, mot 2,0 MNOK ved forrige årsskiftet. FORVALTNINGSKAPITAL Forvaltningskapitalen er MNOK ved utgangen av året, og har økt med 952 MNOK (20,1 %) siden forrige år. For 2006 var tallet MNOK, og en årsvekst på 21,6 %. UTLÅN Pr utgjør brutto utlån MNOK, en økning på 481 MNOK (11,7 %) siste året. Årsveksten for 2006 var på 663 MNOK (19,2 %). 2

3 Utlån i Terra BoligKreditt (TBK) utgjør pr. 4. kvartal 974 MNOK, mot 487 MNOK ved forrige årsskiftet. Det betyr at banken har doblet lånevolumet i TBK i løpet Bankens utlånsvekst på egne bøker inklusive veksten i TBK utgjør 968 MNOK, som gir en årsvekst på 21,0 % i INNSKUDD Pr utgjør innskudd fra kunder MNOK, hvilket gir en økning på 362 MNOK (12,6 %) siste året. Årsveksten i 2006 var på 567 MNOK (24,8 %). Innskuddsprosenten utgjør 70 % pr , mot 69 % pr RESULTATET I 4. KVARTALET kvartal 2007 gav LillestrømBanken større kostnader enn normalt og en dårligere rentenetto. Kostnadsøkningen var engangskostnader som skyldes store kostnader til oppussing av banklokaler og tilleggsavsetninger til pensjonsordningen. I løpet av 2008 vil banken gå over til innskuddspensjon for bankens ansatte. Det urolige finansmarkedet har gitt dårligere rentenetto fordi prisen på lån til bankene har steget vesentlig mer enn renten i Norges Bank. Vi har tatt høyde for dette i våre rentefastsettelser. Alt som berører kunder av LillestrømBanken er ivaretatt på en god måte nå. I styret for LillestrømBanken Lillestrøm, 11. februar 2008 Terje Solvang Styrets leder Dag Sandberg Styrets nestleder LIKVIDITET I 4. kvartal har vi tatt opp et obligasjonslån med 4,5 års løpetid og volum på 300 MNOK, hvorav banken kjøpte tilbake 100 MNOK. Likviditeten er god, og likviditetsbufferen utgjør 14,5 % av forvaltningskapitalen. Banken har to trekkfasiliteter på til sammen 275 MNOK med forfall i 2009 og 2010, og en årlig rullerende oppgjørskreditt på 50 MNOK. KAPITALDEKNING Pr. 31. desember har banken en kapitaldekning på 12,6 %, mot 13,7 % ved forrige årsskiftet. Resultatet for året er inkludert i kapitaldekningen. Konkursen i Terra Securities ASA medvirker til at våre aksjer i Terra-Gruppen AS blir mindre verdt. Disse aksjene er derimot bokført til kostpris, og var betydelig undervurdert i regnskapet, så det får ikke konsekvenser for den regnskapsmessige vurderingen. Imidlertid forventes det at konkursen de nærmeste årene vil bringe et svakere resultat og utbytte fra vår investering i Terra-Gruppen AS. Vi har meldt et mindre krav til konkursboet i Terra Securities ASA. Det betyr at konkursen først og fremst vil ramme LillestrømBanken i form av mindre fortjeneste på investeringen. Inger Andersen Styremedlem Walther Løken Hansen Styremedlem Trond Joranger Styremedlem Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef 3

4 RESULTATREGNSKAP OG BALANSE MORBANK 4. KVARTAL 2007 Alle tall er oppgitt i hele kroner. RESULTATREGNSKAPET 4. kv kv Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivninger / reversering av nedskrivning og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt NØKKELTALL (i % p.a. av gj. sn. forvaltningskapital) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,56 % 1,66 % 1,75 % Netto andre driftsinntekter 0,52 % 0,89 % 1,12 % Sum driftskostnader -1,65 % -1,62 % -1,68 % Resultat før tap og nedskrivninger 0,43 % 0,93 % 1,20 % Tap på utlån, garantier m.v. 0,19 % -0,10 % 0,01 % Resultat av ordinær drift før skatt 1,09 % 0,84 % 1,20 % BALANSE * EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Sum utlån til kunder før nedskrivninger nedskrivninger på individuelle utlån nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL Sparebankens fond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Garantier Forpliktelser - finansielle derivater *) Som følge av ikrafttreden av ny utlånsforskrift vedrørende nedskrivninger på individuelle lån og grupper av utlån fom har vi endret prinsipp og foretatt en korrigering mot egenkapitalen. 4

5 RESULTATREGNSKAP OG BALANSE KONSERN 4. KVARTAL 2007 Alle tall er oppgitt i hele kroner. Tall fra 2005 er lik morbanken. RESULTATREGNSKAPET 4. kv kv Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivninger / reversering av nedskrivning og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Majoritetens andel Minoritetens andel NØKKELTALL (i % p.a. av gj. sn. forvaltningskapital) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,38 % 1,64 % 1,75 % Netto andre driftsinntekter 0,69 % 1,12 % 1,12 % Sum driftskostnader -1,72 % -1,75 % -1,68 % Resultat før tap og nedskrivninger 0,34 % 1,02 % 1,20 % Tap på utlån, garantier m.v. 0,19 % -0,10 % 0,01 % Resultat av ordinær drift før skatt 0,56 % 0,92 % 1,20 % BALANSE * EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Sum utlån til kunder før nedskrivninger nedskrivninger på individuelle utlån nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens fond Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Minoritetsinteresser SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Garantier Forpliktelser - finansielle derivater *) Som følge av ikrafttreden av ny utlånsforskrift vedrørende nedskrivninger på individuelle lån og grupper av utlån fom har vi endret prinsipp og foretatt en korrigering mot egenkapitalen. 5

6

7 NOTER FOR 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2007 Alle tall er oppgitt i hele kroner og gjelder kun morbanken. Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet er satt opp etter Forskrift om årsregnskap for banker mv. av , fastsatt av Finansdepartementet. Ingen deler av perioderegnskapet er revidert. Revisjon av årsregnskapet er ikke fullført. Regnskapet anses som foreløpig og legges fram for godkjenning av Forstanderskapet 27. februar Eierinteresser i konsernselskaper Banken etablerte datterselskapet LillestrømBanken Eiendom AS i Selskapet ble kapitalisert opp ytterligere i første kvartal i 2007 fra 25 MNOK til 80 MNOK, og pr og i hele 2007 er datterselskapet konsolidert med LillestrømBanken. LillestrømBanken Eiendom AS har to datterselskap, AS Storgaten 1, eierandel 100 %, og Tærudparken AS, eierandel 75 %. Disse er konsolidert med morselskapet. Misligholdte engasjementer Brutto misligholdte engasjementer (over 90 dager) Nedskrivning på misligholdte engasjementer (over 90 dager) Netto misligholdte engasjementer (over 90 dager) Et engasjement kan bestå av utlån, garantier og rammekreditter. Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at kreditten ble overtrukket. Øvrige tapsutsatte engasjementer Brutto øvrige tapsutsatte engasjementer (som ikke er misligholdt) Nedskrivning på ikke misligholdte engasjementer Netto øvrige tapsutsatte engasjementer (som ikke er misligholdt) Øvrige tapsutsatte engasjementer er engasjementer, som ikke er misligholdt etter definisjonen i noten over, men hvor det i henhold til utlånsforskriften er foretatt en nedskrivning. Tap på utlån i resultatregnskapet Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Periodens endring i nedskrivninger på individuelle utlån Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for på utlån Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er nedskrevet for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap på utlån = Periodens tapskostnader Kapitaldekning Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 12,6 % 13,7 % Ved årsrapporteringen tas årets overskudd med i beregningen. 7

8 createurene.no Torvet 5, Lillestrøm Tlf: Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2012 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012 Tilstede i lokalmiljøet 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God resultatvekst i fjerde kvartal. Fortsatt økning

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 20000 13750 7500 1250 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 3. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende

Detaljer

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 LCR LCR RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 Renteinntekter og lignende inntekter 43.966.488 40.759.876 171.269.237 Rentekostnader og lignende kostnader 13.600.219 16.084.306 64.062.741 I

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer