Kvartalsrapport kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet"

Transkript

1 Kvartalsrapport kvartal Tilstede i lokalmiljøet

2 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første kvartal levert et resultat med god rentenetto, store utbytter, noe økte kostnader og inntektsføring av tap på utlån. Samt en tapsføring på aksjer i datterselskapet Advisia, som tidligere varslet. Utbyttene kommer fra datterselskapene LillestrømBanken Eiendom AS med 9,5 MNOK og LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS med 2,5 MNOK. Salget av aksjene i Advisia AS til OX Norge AS påfører banken et direkte tap på 8,5 MNOK i første kvartal. Noe lavere enn de 9 MNOK som markedet tidligere ble varslet om. Bakgrunnen for salget er at LillestrømBanken ikke fikk til god nok lønnsomhet i Advisia AS, og at selskapene driver med samme type virksomhet. LillestrømBanken mener at det på sikt er til det beste både for banken og for OX Norge AS at kompetansen samles i ett selskap. LillestrømBanken eier 33,81 % av aksjene i OX Norge AS. LillestrømBanken har besluttet at banken skal søke om konsesjon for verdipapirhandel, og arbeidet med prosessen er igangsatt i 1. kvartal og forventes å fortsette i 2. kvartal. RESULTAT Resultat før skatt utgjør 17,6 MNOK for 1. kvartal, og er 5,7 MNOK svakere enn resultatet for tilsvarende periode i 2010, som viste et overskudd på 23,3 MNOK. Resultat før skatt hittil i år gir en egenkapitalavkastning omregnet til årsbasis på 16,1 %. Rentenettoen utgjør 1,97 %, og er bedret med 12 punkter sammenlignet med 1. kvartal I kronebeløp er netto renteinntekter i 1. kvartal 28,6 MNOK, mot 27,2 MNOK i 2010, en økning på 1,4 MNOK. Netto andre driftsinntekter tilsvarer 1,25 % hittil i år og er bedret med 15 punkter sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak økning i mottatt utbytte på 10,5 MNOK og økte provisjonsinntekter med 0,9 MNOK. Reduserte inntekter fra verdipapirer med 8,7 MNOK, sammenliknet med 1. kvartal 2010 bidrar i negativ retning. Sum driftskostnader hittil i år er 23,1 MNOK, og er økt med 2,6 MNOK i forhold til samme periode i Dette skyldes blant annet ombygning av lokalene til Bedriftsavdelingen, samt rekruttering av nye medarbeidere til banken. Oppstart av arbeid knyttet til konsesjonssøknad gir også økte kostnader i banken. Kostnadsprosenten er økt fra 1,39 % i 1. kvartal 2010 til 1,59 % i 1. kvartal Alle prosenttall er beregnet i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital. TAP PÅ UTLÅN Totalt sett har vi inntektsført 2,4 MNOK hittil i år, mot 0,3 MNOK i samme periode i fjor. Netto konstaterte tap pr utgjør 0 MNOK, mot 0,5 MNOK pr Nedskrivninger på individuelle og grupper av utlån er i sum inntektsført med 2,4 MNOK hittil i år, mot 0,8 MNOK i tilsvarende periode i fjor. Vi har en positiv utvikling på brutto misligholdte engasjementer. Pr er brutto misligholdte engasjementer (over 90 dager) 61,8 MNOK og utgjør 1,49 % av brutto utlån i egen balanse. Pr var tilsvarende tall 65,9 MNOK (1,58 %). Ved årsskiftet var brutto misligholdte engasjementer 64,4 MNOK og utgjorde 1,58 % av brutto utlån. Øvrige tapsutsatte engasjementer er engasjementer som ikke er misligholdt etter definisjonen i avsnittet over, men hvor det i henhold til utlånsforskriften er foretatt nedskrivninger. Pr er brutto øvrige tapsutsatte engasjementer 33,5 MNOK (0,81 %). I tilsvarende periode i fjor utgjorde øvrige tapsutsatte engasjementer 42,2 2

3 MNOK (1,01 %) og volumet er redusert med 8,7 MNOK siste 12 måneder. Ved årsskiftet var tilsvarende tall 32,4 MNOK (0,79 %). Nedskrivninger på individuelle utlån er redusert fra 20,1 MNOK pr til 17,6 MNOK Banken har pr gruppenedskrivninger på 14 MNOK, mot 13,2 MNOK på samme tid i fjor. Pr var individuelle nedskrivninger 18 MNOK og gruppenedskrivninger 16 MNOK. FORVALTNINGSKAPITAL Forvaltningskapitalen utgjør MNOK ved utgangen av 1. kvartal, og er redusert med 64 MNOK (-1,1 %) siste 12 måneder. Vi har dog hatt en vekst på 33 MNOK siden årsskiftet, hvor forvaltningskapitalen var MNOK. UTLÅN Brutto utlån i egne bøker pr utgjør MNOK, en nedgang på 17 MNOK (-0,4 %) siste 12 måneder. Brutto utlån ved årsskiftet var MNOK og vi har hatt en vekst hittil i år på 75 MNOK (1,8 %). Utlån i Terra BoligKreditt AS utgjør MNOK, mot MNOK pr Dette gir en vekst på 434 MNOK (31,6 %) siden 1. kvartal Pr var porteføljen i Terra BoligKreditt AS på MNOK, hvilket gir en vekst hittil i år på 41 MNOK (2,3 %). LillestrømBanken avlaster egen balanse for boliglån innenfor 60 % til Terra BoligKreditt AS, som funder disse lånene til en bedre pris enn banken. Bankens brutto utlån på egne bøker inklusive lån i TBK, utgjør MNOK pr. 1. kvartal Tilsvarende volum pr. 1. kvartal 2010 var MNOK. Dette viser at banken har hatt en vekst på 451 MNOK (8,2 %) siste 12 måneder. Ved årsskiftet var totale utlån inkl. TBK MNOK, dette gir en vekst på 116 MNOK (2 %) hittil i år. INNSKUDD Innskudd fra kunder pr utgjør MNOK, hvilket gir en økning på 190 MNOK (6 %) fra samme tid i fjor. Innskuddsprosenten er 80,5 %, mot 75,6 % ett år tilbake i tid. Pr utgjorde innskuddene MNOK og innskuddsprosenten var på 81,5 %. Vi har hatt en økning i innskuddene hittil i år på 19 MNOK (0,6 %). LIKVIDITET Banken har god likviditet og har likviditetsreserver plassert i bank- og obligasjonsmarkedet, samt en årlig rullerende oppgjørskreditt på 100 MNOK. I første kvartal har banken utstedt et nytt femårig obligasjonslån på 200 MNOK, med refinansiering av forfalt obligasjonslån som formål. Kupongen lyder på 3 mnd. NIBOR + 1,33 prosentpoeng p.a. Bankens egen gjennomsnittlige likviditetsindikator er 117,6, hvilket tilsier lav risiko for likviditetsproblemer for banken. KAPITALDEKNING Banken har en god kapitaldekning på 17,6 % (kjernekapitaldekning på 15,5 %) pr , mot 16,9 % (14,5 %) et år tilbake. Ved årsskiftet var tilsvarende tall 17,5 % og (15,4 %). Styrets målsetning på 16 % kapitaldekning er innfridd. Opptjent resultat hittil i år er ikke inkludert i tallene pr. 31. mars. KONSERN For konsernet er resultatet -6,1 MNOK før skatt, 28,2 MNOK svakere enn resultat for 1. kvartal 2010, som endte på 22,1 MNOK. I konsernet er egenkapitalavkastningen før skatt omregnet til årsbasis på -6,1 %. Den vesentligste forskjellen på resultatet i 1. kvartal 2011 fra mor (17,6 MNOK) til konsern (- 6,1 MNOK) skyldes utbytte på 12 MNOK fra døtre til mor som elimineres i konsernet. Samt at selskapene som er konsolidert inn i banken bidrar med negative resultater i første kvartal. I konsernet er det tapsført goodwill med 3,5 MNOK som følge av salget av Advisia AS til OX Norge AS. Ingen av regnskapene i konsernet er revidert pr. 31. mars I styret for LillestrømBanken Lillestrøm, 2. mai 2011 Jan Schjatvet Styreleder Dag Sandberg Styrets nestleder OBLIGASJONER Økte plasseringer i obligasjonsmarkedet har bidratt til å øke bankens rentenetto. Pr utgjør obligasjoner 896 MNOK, dette er en økning fra samme periode i fjor på 39 MNOK (4,5 %). 199 MNOK av obligasjonsbeholdningen pr er definert som en likviditetsreserve for banken, og er likvide papirer med kort tid til forfall. Obligasjonsbeholdningen var ved årsskiftet på MNOK og vi har hatt en reduksjon siste kvartal på 147 MNOK (14 %). Håkon Ferdinand Olsen Styremedlem Trond Joranger Styremedlem Inger Andersen Styremedlem Siv Blanca Børge-Ask Styremedlem Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef 3

4 LillestrømBanken morbank 1. kvartal 2011 Alle tall er oppgitt i hele kroner. RESULTATREGNSKAPET Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån, garantier m.v Kredittap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Nedskrivninger / reversering av nedskrivning og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt NØKKELTALL (i % p.a. av gj. sn. forvaltningskapital) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,97 % 1,85 % 1,91 % Netto andre driftsinntekter 1,25 % 1,10 % 0,76 % Sum driftskostnader -1,59 % -1,39 % -1,26 % Resultat før tap og nedskrivninger 1,63 % 1,55 % 1,41 % Tap på utlån, garantier m.v. 0,17 % 0,02 % -0,06 % Resultat av ordinær drift før skatt 1,21 % 1,58 % 1,28 % BALANSE Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Sum utlån til kunder før nedskrivninger nedskrivninger på individuelle utlån nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Sparebankens fond Driftsresultat hittil i år Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantier Forpliktelser - finansielle derivater Terra BoligKreditt AS (Boliglån innenfor 60 %)

5 LillestrømBanken konsern 1. kvartal 2011 Alle tall er oppgitt i hele kroner. RESULTATREGNSKAPET Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån, garantier m.v Kredittap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Nedskrivninger / reversering av nedskrivning og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt NØKKELTALL (i % p.a. av gj. sn. forvaltningskapital) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,79 % 1,63 % 1,75 % Netto andre driftsinntekter 0,02 % 1,31 % 1,28 % Sum driftskostnader -2,39 % -1,50 % -1,50 % Resultat før tap og nedskrivninger -0,58 % 1,44 % 1,52 % Tap på utlån, garantier m.v. 0,17 % 0,02 % -0,06 % Resultat av ordinær drift før skatt -0,42 % 1,46 % 1,39 % BALANSE Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Sum utlån til kunder før nedskrivninger nedskrivninger på individuelle utlån nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper (se note) Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens fond Annen egenkapital / Udekket tap Driftsresultat hittil i år Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantier Forpliktelser - finansielle derivater Terra BoligKreditt AS (Boliglån innenfor 60 %)

6 Noter for 1. kvartalsrapport 2011 Alle tall er oppgitt i hele kroner og gjelder kun morbanken. Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet er satt opp etter Forskrift om årsregnskap for banker mv. av , fastsatt av Finansdepartementet. Ingen deler av perioderegnskapet er revidert. Eierinteresser i konsernselskaper Banken etablerte i 2. kvartal 2009 datterselskapet LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS. Selskapet eies 100 % av banken, og har en aksjekapital på 100 MNOK. Formålet er forvaltning av verdipapirer på vegne av LillestrømBanken, samt å investere i verdipapirer for egen regning og risiko. Selskapet er konsolidert med morselskapet første gang pr Banken etablerte datterselskapet LillestrømBanken Eiendom AS i Selskapet eies 100 % av banken, og har en aksjekapital på 146 MNOK. LillestrømBanken Eiendom AS har to datterselskap, AS Storgaten 1, eierandel 100 %, og Tærudparken AS, eierandel 100 %. Disse er konsolidert med morselskapet. Banken har i løpet av 1. kvartal 2011 inngått avtale om salg av Advisia AS til OX Norge AS med virkning fra 1.april. Resultateffekten av salget er innarbeidet i konsernregnskapet pr. 31. mars. Misligholdte engasjementer Brutto misligholdte engasjementer (over 90 dager) Nedskrivning på misligholdte engasjementer (over 90 dager) Netto misligholdte engasjementer (over 90 dager) Et engasjement kan bestå av utlån, garantier og rammekreditter. Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at kreditten ble overtrukket. Øvrige tapsutsatte engasjementer Brutto øvrige tapsutsatte engasjementer (som ikke er misligholdt) Nedskrivning på ikke misligholdte engasjementer Netto øvrige tapsutsatte engasjementer (som ikke er misligholdt) Øvrige tapsutsatte engasjementer er engasjementer, som ikke er misligholdt etter definisjonen i noten over, men hvor det i henhold til utlånsforskriften er foretatt en nedskrivning. Tap på utlån og garantier i resultatregnskapet Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Periodens endring i nedskrivninger på individuelle utlån Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er nedskrevet for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap på utlån = Periodens tapskostnader(+) / Inntekter(-) Kapitaldekning Netto kjernekapital Kjernekapitaldekning i % 15,5 % 14,5 % 15,4 % Netto ansvarlig kapital Kapitaldekning i % 17,6 % 16,9 % 17,5 % Ved kvartalsrapportering tas ikke resultat hittil i år med i beregningen. 6

7 r e d n u k l e h e d y ø n r o F

8 8 Torvet 5, Lillestrøm Tlf: Banken der du treffer mennesker

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring Rapport for 1. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2008 mottatt 16 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2013 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer