Kvartalsrapport kvartal og foreløpig årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2011. 4. kvartal og foreløpig årsrapport"

Transkript

1 Kvartalsrapport kvartal og foreløpig årsrapport et jø il lm a k lo i e d Tilste

2 4. kvartalsrapport 2011 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL MORBANK 3 prosent økning i netto renteinntekter Gevinst på 26,5 MNOK ved nedsalg av aksjer i LillestrømBanken Eiendom AS Tap og økte avsetninger for tap på utlån, verdifall på verdipapirer og økte driftskostnader ga underskudd på 10 MNOK før skatt Kjernekapitaldekning på 14,3 prosent Salg og avvikling av ulønnsom virksomhet Lederskifte i banken Tiltak iverksatt for å redusere risiko, bedre risikostyringen og styrke soliditeten 2 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. Beløp i parentes gjelder sammenligningstall for samme periode i 2010 dersom ikke annet er oppgitt. RESULTAT MORBANK FJERDE KVARTAL 2011 Resultat før skatt utgjør - 10,0 MNOK, og er 32,7 MNOK svakere enn tilsvarende periode i 2010 som viste et resultat før skatt på 22,7 MNOK. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak tap og økte avsetninger for tap på utlån til bedriftskunder, verdifall på verdipapirer og økte driftskostnader. Netto renteinntekter er 29,1 MNOK, og en økning på 0,9 MNOK mot tilsvarende periode i Netto andre driftsinntekter er 3,8 MNOK (12,2 MNOK). Utbytte bidrar positivt med en økning på 1,6 MNOK, mens bankens egne omløpsaksjer hadde et verdifall på 3,9 MNOK, mot 3,8 MNOK i gevinst i Samlede driftskostnader var på 26,2 MNOK, en økning på 9,5 MNOK fra fjerde kvartal Økningen skyldes blant annet tilbakeføring av AFP-pensjonsforpliktelser på 5,3 MNOK i fjerde kvartal Omkostninger og etterlønn til tidligere adm. banksjef er i sin helhet kostnadsført i fjerde kvartal og bidrar til økte kostnader sammenliknet med tilsvarende periode året før. Tap og avsetninger på utlån økte kraftig i kvartalet og er bokført med 27,8 MNOK (0,8 MNOK). Av dette utgjør nedskrivninger 23,6 MNOK (en inntektsføring på 0,1 MNOK). Konstatert tap utgjør 4,2 MNOK. 4 MNOK av disse er knyttet til OX Norge AS som ble nedskrevet tidligere i Økningen i tap er primært relatert til tap på utlån til bedriftskunder. Det har over noe tid vært arbeidet med å redusere eierandelen i LillestrømBanken Eiendom AS. Nedsalgene som ble gjennomført i fjerde kvartal ga en gevinst på 26,5 MNOK. Etter nedsalget er eierandelen redusert til 43,875 prosent. Salg av OX Norge AS er tapsført med 1,9 MNOK. Det er også gjort nedskrivninger av obligasjoner som er anleggsmidler med 13,9 MNOK. FORELØPIG ÅRSRESULTAT MORBANKEN Resultat før skatt utgjør -1,4 MNOK for 2011, og er 76,0 MNOK svakere enn resultatet for 2010, som viste et overskudd på 74,7 MNOK. Resultat før skatt gir en egenkapitalavkastning på - 0,3 prosent. Rentenettoen utgjør 1,98 prosent, og er bedret med 7 punkter sammenlignet med I kronebeløp er netto renteinntekter 115,7 MNOK, mot 111,4 MNOK i 2010, en økning på 4,3 MNOK. Netto andre driftsinntekter tilsvarer 0,63 prosent for 2011, en reduksjon på 13 punkter sammenlignet med Økning i mottatt utbytte på 12,5 MNOK og økte provisjonsinntekter med 1,2 MNOK sammenlignet med 2010 bidrar positivt. Reduserte inntekter fra verdipapirer på 19,1 MNOK sammenliknet med 2010 bidrar i negativ retning. Sum driftskostnader på 87,2 MNOK i 2011 er en økning på 13,8 MNOK i forhold til i Dette skyldes blant annet tilbakeføring av AFP-pensjonsforpliktelser på 5,3 MNOK i 2010, samt rekruttering av medarbeidere til banken i løpet av 2011 og etterlønn til tidligere adm. banksjef. Kostnadsprosenten er økt fra 1,26 prosent pr til 1,49 prosent pr Alle prosenttall er beregnet i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital. Forvaltningskapital MORBANK Forvaltningskapitalen utgjør MNOK ved utgangen av året, og økte med 169,2 MNOK (3,0 prosent) fra året før. Det er økt volum på innskudd som står for den største økningen. UTLÅN Brutto utlån i egne bøker pr utgjør MNOK, en økning på 26 MNOK (0,6 prosent) siste 12 måneder. Utlån til privat sektor er MNOK (63,7 prosent) og næringslån er MNOK (36,3 prosent). LillestrømBanken avlaster egen balanse for boliglån innenfor 60 prosent til Terra BoligKreditt AS (TBK), som oppnår bedre innlånsbetingelser for disse lånene enn hva banken gjør. Bankens brutto utlån (inklusive lån i TBK) utgjør MNOK pr Tilsvarende volum var MNOK. Dette viser at banken har hatt en utlånsvekst på 365 MNOK (6,2 prosent) siste 12 måneder. Pr er MNOK (74,2 prosent) utlån til privat sektor og MNOK (25,8 prosent) er næringslån. Pr er brutto misligholdte engasjementer (over 90 dager) 47,9 MNOK og utgjør 1,17 prosent av brutto utlån i egen balanse. Pr var tilsvarende tall 64,4 MNOK (1,58 prosent). Netto mislighold var 0,95 prosent (1,40 prosent). Øvrige tapsutsatte engasjementer er engasjementer som ikke er misligholdt etter definisjonen i avsnittet over, men hvor det i henhold til utlånsforskriften er foretatt nedskrivninger. Pr er brutto øvrige tapsutsatte engasjementer 174,0 MNOK (4,24 prosent). Disse engasjementene er nedskrevet med 24,8 MNOK. Tilsvarende tall pr var 32,4 MNOK (0,79 prosent). Netto øvrige tapsutsatte engasjementer var 3,64 prosent (0,53 prosent). INNSKUDD Innskudd fra kunder pr utgjorde MNOK, hvilket er en økning på 229 MNOK (6,9 prosent) fra samme tid i Innskuddsprosenten er 86,5 prosent, mot 81,5 prosent ett år tilbake. OBLIGASJONER Økte plasseringer i obligasjonsmarkedet har bidratt til å øke bankens rentenetto. Pr utgjør obligasjoner MNOK, dette er en økning fra samme periode i 2010 på 61 MNOK (5,9 prosent). 346 MNOK av obligasjonsbeholdningen pr er definert som en likviditetsreserve for banken, og er likvide papirer med løpetid inntil 6 måneder.

3 LIKVIDITET OG FUNDING Banken har god likviditet og har likviditetsreserver plassert i bank- og obligasjonsmarkedet, samt en årlig rullerende oppgjørskreditt på 200 MNOK. I Norges Bank og andre kredittinstitusjoner er det plassert til sammen 463 MNOK, samt at 346 MNOK definert som likviditetsreserve er plassert i sertifikater / obligasjoner med løpetid inntil 6 måneder. Bankens LCR (liquidity coverage ratio) pr er på 152,1, som er godt over framtidig krav på 100. Banken har utvidet et eksisterende lån med forfall i mai 2014 med 50 MNOK i fjerde kvartal, samt kjøpt tilbake 25 MNOK i et lån som forfaller i mars I fjerde kvartal var det for øvrig ingen forfall på bankens obligasjonslån. I første kvartal 2012 har banken innfridd et F-lån på 150 MNOK, og har et netto forfall på 275 MNOK i slutten av mars Banken har ingen forfall i andre og tredje kvartal, men et forfall på 360 MNOK i fjerde kvartal KJERNEKAPITALDEKNING Banken har en kjernekapitaldekning på 14,3 prosent pr , mot 15,4 prosent ett år tidligere. Ren kjernekapital utgjør 11,1 prosent pr Resultatet for 2011 er inkludert i tallene. Grunnet betydelig økt systemrisiko skal banker ha minimum 9 prosent ren kjernekapital innen utløpet av juni 2012, jfr. krav fra Finanstilsynet. RESULTAT KONSERN FJERDE KVARTAL 2011 For konsernet ble resultatet 13,4 MNOK før skatt, 19,3 MNOK svakere enn resultatet i fjerde kvartal Netto renteinntekter er 28,6 MNOK, en økning på 1,3 MNOK mot tilsvarende periode i fjor. Utbytte og inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper er lavere enn i fjerde kvartal I 2010 ble det inntektsført cirka 10 MNOK knyttet til salg av leiligheter i Elveparken i selskapet Skedsmo Invest AS. Konsernet har bokført et tap på 1,9 MNOK på investeringen i OX Norge AS, hvorpå aksjene ble solgt i fjerde kvartal Investeringer i aksjer og obligasjoner som er omløpsmidler er redusert, hvorav inntektsføringen av aksjeforvaltningen i LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS (LBK) ble 9,5 MNOK lavere enn i fjerde kvartal i 2010, da resultatet for hele 2010 i sin helhet ble bokført i fjerde kvartal. Bankens bidrag fra egne omløpsaksjer ble redusert med 7,7 MNOK sammenlignet med samme periode i I sum fører dette til at netto andre driftsinntekter er redusert med 30,4 MNOK til 2,7 MNOK. Årsakene til de store endringene forklares nedenfor. Rentenettoen er bedret med 5,7 MNOK siste år. Utbytte og inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper er betydelig redusert. I 2010 ble det inntektsført cirka 10 MNOK knyttet til salg av leiligheter i Elveparken i selskapet Skedsmo Invest AS. I 2011 er et tap på 19,9 MNOK bokført på investeringen i OX Norge AS, hvorpå aksjene ble solgt før utgangen av året. Investeringer i aksjer og obligasjoner som er omløpsmidler har gitt et samlet tap på 17,8 MNOK i I 2010 hadde konsernet en gevinst på 24,3 MNOK. Forskjellen relaterer seg blant annet til et mer turbulent verdipapirmarked i 2011, enn i Inntekter fra aksjer er redusert med 31,8 MNOK i Bankens obligasjonsbeholdning ble i hovedsak bokført som omløpsmidler i 2010, og ga samlet et positivt bidrag på 10,5 MNOK. I 2011 er obligasjonene i større grad bokført som anleggsmidler, og resultateffekten på omløpsobligasjonene ble -1,0 MNOK i Driftskostnadene i konsernet økte med 19,7 MNOK det siste året. 13,0 MNOK skyldes økte kostnader i banken og 7,2 MNOK er kostnader relatert til Advisia AS, et selskap banken ikke lenger eide pr Driftskostnadene i LBE er redusert med 1,5 MNOK i Konsernet har en kjernekapitaldekning på 13,2 prosent pr , mot 12,9 prosent ett år tidligere. Styrets målsetting om 14 prosent, er dermed ikke innfridd. Ren kjernekapital utgjør 10,1 prosent pr Resultatet for 2011 er inkludert i tallene. Grunnet betydelig økt systemrisiko skal banker ha minimum 9 prosent ren kjernekapital innen utløpet av juni 2012, jfr. krav fra Finanstilsynet. FREMTIDSUTSIKTER I lys av de utfordringer banken har hatt i 2011, er det igangsatt en strategiprosess som i første halvår 2012 vil konkludere med hva som skal inngå i bankens fremtidige kjernevirksomhet. Bankens engasjement i ulønnsomme virksomheter som OX Norge og Advisia ble avsluttet i løpet av 2011, og i februar 2012 ble det også besluttet å avvikle virksomheten i LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS. Lillestrøm Sparebank står godt rustet til å fokusere på viktige tiltak for å redusere risiko, bedre risikostyringen og styrke soliditeten innenfor rammene av bankens kjerneområder. Sum driftskostnader på 29,5 MNOK er en økning på 2,8 MNOK sett i forhold til fjerde kvartal Forskjellen fra morbank til konsern skyldes i hovedsak at alle driftskostnader knyttet til LBK for 2010 ble kostnadsført i fjerde kvartal 2010 med totalt 11,5 MNOK. Bokført kostnad i fjerde kvartal 2011 er 3,3 MNOK. Kostnader i LillestrømBanken Eiendom AS (LBE) er redusert med 2,4 MNOK i fjerde kvartal 2011 sammenlignet med tilsvarende periode i Styret for LillestrømBanken Lillestrøm, 28. februar 2012 Jan Schjatvet Styreleder Dag Sandberg Styrets nestleder Nedsalg til 43,875 prosent i LBE bidrar med et resultat på 52,6 MNOK i konsernet, hvorav 26,1 MNOK er knyttet til realisering av interngevinst som tidligere har vært regnskapsmessig eliminert i konsernet. Banken har etter en vurdering av obligasjoner som er anleggsmidler gjennomført en nedskrivning på 13,9 MNOK. KONSERNETS UTVIKLING I 2011 LillestrømBanken konsern oppnådde et resultat på 8,5 MNOK før skatt, som er 74,0 MNOK svakere enn resultatet i Egenkapitalavkastningen før skatt blir på 2,1 prosent. Håkon Ferdinand Olsen Styremedlem Trond Joranger Styremedlem Inger Andersen Styremedlem Siv Blanca Børge-Ask Styremedlem Stein Polden Konst. adm. banksjef 3

4 LillestrømBanken morbank 4. kvartal 2011 Alle tall er oppgitt i hele kroner. RESULTATREGNSKAPET 4. kv kv Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån, garantier m.v Kredittap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Nedskrivninger / reversering av nedskrivning og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt NØKKELTALL (i % p.a. av gj. sn. forvaltningskapital) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,98% 1,91% 1,87% Netto andre driftsinntekter 0,63% 0,76% 0,93% Sum driftskostnader -1,49% -1,26% -1,34% Resultat før tap og nedskrivninger 1,12% 1,41% 1,46% Tap på utlån, garantier m.v. -0,45% -0,06% -0,24% Resultat av ordinær drift før skatt -0,02% 1,28% 1,17% BALANSE Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Sum utlån til kunder før nedskrivninger nedskrivninger på individuelle utlån nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Sparebankens fond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantier Forpliktelser - finansielle derivater Terra BoligKreditt AS (Boliglån innenfor 60 %)

5 LillestrømBanken konsern 4. kvartal 2011 Alle tall er oppgitt i hele kroner. RESULTATREGNSKAPET 4. kv kv Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån, garantier m.v Kredittap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Nedskrivninger / reversering av nedskrivning og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Majoritetens andel Minoritetens andel -262 NØKKELTALL (i % p.a. av gj. sn. forvaltningskapital) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,86% 1,75% 1,68% Netto andre driftsinntekter 0,01% 1,28% 1,48% Sum driftskostnader -1,85% -1,50% -1,41% Resultat før tap og nedskrivninger 0,02% 1,52% 1,75% Tap på utlån, garantier m.v. -0,45% -0,06% -0,24% Resultat av ordinær drift før skatt 0,14% 1,39% 1,46% BALANSE Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Sum utlån til kunder før nedskrivninger nedskrivninger på individuelle utlån nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper (se note) Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens fond Annen egenkapital / Udekket tap Sum egenkapital Minoritetsinteresser Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantier Forpliktelser - finansielle derivater Terra BoligKreditt AS (Boliglån innenfor 60 %)

6 Noter for 4. kvartalsrapport 2011 Alle tall er oppgitt i hele kroner og gjelder kun morbanken, dersom annet ikke er nevnt. Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet er satt opp etter Forskrift om årsregnskap for banker mv. av , fastsatt av Finansdepartementet. Revisjon av årsregnskapet er ikke fullført. Eierinteresser i konsernselskaper Banken etablerte i 2. kvartal 2009 datterselskapet LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS. Selskapet eies 100 % av banken, og har en aksjekapital på 100 MNOK. Formålet er forvaltning av verdipapirer på vegne av LillestrømBanken, samt å investere i verdipapirer for egen regning og risiko. Selskapet er konsolidert med morselskapet første gang pr Banken etablerte LillestrømBanken Eiendom AS i I løpet av 4. kvartal 2011 har banken solgt seg ned fra en eierandel på 100 % til 43,875 %. Etter nedsalget er LillestrømBanken Eiendom AS ikke lenger et datterselskap, men regnskapsføres som et tilknyttet selskap pr LillestrømBanken Eiendom AS er konsolidert inn i konsernet frem til transaksjonstidspunktet i 4. kvartal Banken har i løpet av 1. kvartal 2011 inngått avtale om salg av Advisia AS til OX Norge AS med virkning fra 1.april. Resultateffekten av salget er innarbeidet i konsernregnskapet pr. 31. mars. Banken har solgt alle aksjene i OX Norge AS pr , og resultateffekten av salget er innarbeidet i resultatet pr Misligholdte engasjementer Brutto misligholdte engasjementer (over 90 dager) Nedskrivning på misligholdte engasjementer (over 90 dager) Netto misligholdte engasjementer (over 90 dager) Et engasjement kan bestå av utlån, garantier og rammekreditter. Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at kreditten ble overtrukket. Øvrige tapsutsatte engasjementer Brutto øvrige tapsutsatte engasjementer (som ikke er misligholdt) Nedskrivning på ikke misligholdte engasjementer Netto øvrige tapsutsatte engasjementer (som ikke er misligholdt) Øvrige tapsutsatte engasjementer er engasjementer, som ikke er misligholdt etter definisjonen i noten over, men hvor det i henhold til utlånsforskriften er foretatt en nedskrivning. Tap på utlån og garantier i resultatregnskapet Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Periodens endring i nedskrivninger på individuelle utlån Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er nedskrevet for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap på utlån = Periodens tapskostnader(+) / Inntekter(-) Kredittap på sertifikater og obligasjoner i resultatregnskapet Periodens nedskrivning på obligasjoner Kapitaldekning KONSERN MORBANK Netto kjernekapital Kjernekapitaldekning i % 13,2 % 12,9 % 12,5 % 14,3 % 15,4 % 14,9 % Netto ansvarlig kapital Kapitaldekning i % 14,9 % 14,6 % 14,6 % 16,2 % 17,5 % 17,1 % Beregningsgrunnlag Årets resultat er med i beregningen. 6

7

8 8 Torvet 5, Lillestrøm Tlf: Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2012 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012 Tilstede i lokalmiljøet 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God resultatvekst i fjerde kvartal. Fortsatt økning

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Årsrapport Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 2 Engasjert i lokalsamfunnet i 125 år om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer