Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank"

Transkript

1 P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst i innskudd (3 mrd. kroner) i banken 1192 mill. kroner i salg av fondsprodukter 20 % vekst i utlån i banken 70 % økning i provisjonsinntekter fra salg av forsikring og fond Kostnadsprosent på 1,64% 19,5 % egenkapitalavkastning etter skatt 40,4 kroner i overskudd pr. grunnfondsbevis Styret foreslår 21 kroner i utbytte Styrket distribusjon og produktspekter Overtakelse av Vår Bank og Forsikring i Rogaland og Agder kunder bruker nettbanken EiendomsMegler 1 hadde rekordomsetning i 2000 Aksjene i Fellesdata solgt med 177 mill. kroner i fortjeneste Stavanger Kommune ny kunde fra Resultat og vekst SpareBank 1 SR-Bank konsernets resultat før tap og nedskrivninger ble på 561 mill. kroner. Etter netto tap på 137 mill. kroner og gevinster på finansielle anleggsmidler på 209 mill. kroner, ble konsernresultatet før skatt på 633 mill. kroner mot 598 mill. kroner i Skattekostnaden er beregnet til 170 mill. kroner som gir et årsoverskudd på 463 mill. kroner. Konsernet legger frem et resultat etter skatt som er det beste noensinne. Sterk vekst, økte netto provisjonsinntekter, sammen med betydelige gevinster på finansielle anleggsmidler, er hovedårsakene til dette. Reduserte verdipapirgevinster, fall i rentemarginen samt ekstraordinære kostnader knyttet til intern omstilling og konvertering til felles IT-plattform i SpareBank 1 bankene trekker i motsatt retning. Innskuddsveksten på 15 prosent og utlånsveksten på 20 prosent har resultert i økte markedsandeler både innenfor privat- og bedriftsmarkedet. Forvaltningskapitalen økte i 2000 med 20 prosent til 43,6 mrd. kroner. Resultatutviklingen SpareBank 1 SR-Bank konsernets utvikling i 2000 har vært god. Selv i en periode med noe svakere konjunkturer og et stigende rentemarked har banken hatt en positiv utvikling både i privat- og bedriftsmarkedet og styrket sin posisjon som distriktets ledende bank. Konsernets valgte strategi med en kunde- og markedsrettet organisasjon med sterkt fokus på salg og måling, har gitt meget gode resultater. Kontinuerlig prioritering av kundenes behov har sammen med lokal forankring, god salgsorganisasjon og effektiv kredittstyring, bidratt til en

2 P R E S S E M E L D I N G meget sterk innskudds- og utlånsvekst. Innskuddsveksten er spesielt gledelig i en tid da en stadig større andel av sparingen plasseres i fond og andre verdipapirer. Konsernets resultat er oppnådd som følge av sterk vekst, høy kostnadseffektivitet, god vekst i netto provisjonsinntekter samt betydelige gevinster på finansielle anleggsmidler, herunder gevinst ved salg av aksjene i Fellesdata A/S på 177 mill. kroner, Garde ASA 11 mill. kroner og emisjonsgevinst på 26 mill, kroner i forbindelse med redusert eierandel i SpareBank 1 Gruppen. Rentemarginen reduseres fra 2,63 prosent til 2,33 prosent. Dette skyldes i stor grad etterslep i forbindelse med stigende renter, større bedriftsengasjement med lavere risiko og lavere marginer, samt utslag av konkurransesituasjonen. Rentemarginen er også påvirket av at inntekter fra bankens investering i rentefond 570 mill. kroner, som tidligere var plassert i obligasjoner nå føres som utbytte. Netto renteinntekter for konsernet økte med 39 mill. kroner, en økning på 4 prosent. Andre inntekter Konsernets netto provisjonsinntekter økte med 15 prosent i Veksten i inntektene på betalingsformidling utgjør 6 prosent. Den noe svake veksten skyldes blant annet delvis gebyrfritak gjennom bankens fordelsprogram for privatkunder, samt endret kundeadferd innen betalingsformidling ved overgang til mer automatiserte betalingstjenester, herunder nettbank. Provisjonsinntektene for salg av fond og forsikring viser en økning på 70 prosent og utgjorde 62 mill. kroner. Formidlingsprovisjonskostnader hovedsakelig knyttet til valutalån kommer til fradrag i netto provisjonsinntekter og har bidratt til lavere vekst i Bankens beholdning av verdipapirer utgjorde ved årets utløp mill. kroner. Kursgevinster på verdipapirer har vært 12 mill. kroner mot 95 mill. kroner i Avkastningen på bankens omløpsportefølje av aksjer, grunnfondsbevis og fond har vært betydelig lavere i 2000 enn i 1999, selv om bankens portefølje er forvaltet med 9 prosent høyere avkastning enn totalavkastningen på Oslo Børs. Valutahandel knyttet til kunde og egenhandel gav i 2000 en gevinst på 31 mill. kroner som er bortimot en fordobling målt mot fjoråret. Bankens andel av underskudd i SpareBank 1 Gruppen er 10 mill. kroner som i hovedsak skyldes store merverdi- og goodwill-avskrivninger i forbindelse med oppkjøpet av Vår Bank og Forsikring, samt svake resultater i skadeselskapet. Driftskostnader Driftskostnadene for konsernet utgjorde i mill. kroner, en økning på 83 mill. kroner i forhold til I driftskostnadene inngår også omstillingskostnader på til sammen 47 mill. kroner, hvorav 20 mill. kroner til interne omstillingstiltak på personalsiden og 27 mill. kroner til kostnader knyttet til konvertering til felles IT-plattform i SpareBank 1 bankene. Konsernet har god kostnadseffektivitet med en kostnadsprosent på den ordinære driften på 1,64 prosent mot 1,80 prosent i For å bli en enda bedre bank for kundene vil SpareBank 1 SR-Bank også de nærmeste år gjennomgå en meget omfattende omstillingsprosess. Den valgte distribusjon hvor kundene kan velge fritt mellom kontor, telefonservice og nettbank er en relativt kostbar distribusjonsstrategi, men med meget høy servicegrad. Det er styrets vurdering at den valgte

3 P R E S S E M E L D I N G strategi er viktig for bankens markedsposisjon og lønnsomhet. Styret vil i lys av dette ha særskilt oppmerksomhet mot effekten av de ulike omstillingstiltak og styrke den gode kostnadseffektiviteten. Tap og mislighold Utviklingen i mislighold er fortsatt tilfredsstillende. Brutto mislighold i prosent av brutto utlån utgjør 0,81 prosent mot 0,86 prosent i Netto tap på 137 mill. kroner inkluderer en økning på uspesifiserte tapsavsetninger på 66 mill. kroner. Mislighold over 90 dager er i løpet av 2000 økt med 36 mill. kroner til 320 mill. kroner. Datterselskapene Utviklingen i bankens datteselskaper har vært god også i EiendomsMegler 1 kjeden, landets største meglerkjede omsatte over eiendommer i EiendomsMegler 1 Rogaland A/S stod for 30 prosent av dette eller nærmere 3000 eiendommer. Westbroker Finans A/S og EiendomsMegler 1 Rogaland A/S hadde et resultat på henholdsvis 22,1 mill. kroner og 11,8 mill. kroner før skatt. Utsiktene framover Aktivitetsnivået og de økonomiske utsiktene for regionen gjør at styret også for 2001 forventer et tilfredsstillende resultat. Stavanger, 25. januar 2001 Styret for Sparebanken Rogaland Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon / , viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon / eller økonomidirektør Tor Dahle, telefon /

4 Hovedtrekk 2000 Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat. Resultat før skatt på 633 millioner kroner Sparebank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15% vekst i kundeinnskudd millioner kroner i salg av fondsprodukter 20% vekst i utlån 70% økning i provisjonsinntektene fra salg av forsikring og fond Fortsatt lav kostnadsprosent 1,64% 19,5 % egenkapitalavkastning etter skatt 40,4 kroner i overskudd pr. grunnfondsbevis Styret foreslår 21 kroner i utbytte Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern RESULTATSAMMENDRAG Millioner % Millioner % Millioner % Netto renteinntekter 934 2, , ,73 Netto andre driftsinntekter 332 0, , ,62 Sum driftsinntekter , , ,35 Omstilling 47 0, ,03 0 0,00 Andre driftskostnader 658 1, , ,81 Sum driftskostnader 705 1, , ,81 Resultat før tap og nedskrivninger 561 1, , ,54 Tap og nedskrivninger -72-0, , ,25 Resultat av ordinær drift 633 1, , ,30 Skattekostnad 170 0, , ,35 Overskudd 463 1, , ,94 Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst (brutto) 20% 15% 18% Innskuddsvekst 15% 10% 15% Kapitaldekningsprosent 11,65 12,12 11,49 Kjernekapitalprosent 8,15 8,63 8,37 Netto ansvarlig kapital Egenkapitalavkastning * 19,5 21,8 14,9 Inntekter pr. kostnadskrone ** 1,72 1,86 1,92 Antall årsverk Antall kontorer Børskurs ved kvartalsslutt 247, Resultat pr. grunnfondsbevis *** 40,4 40,4 26,5 Utbytte pr. grunnfondsbevis Effektiv avkastning på grunnfondsbeviset 5,3 41,0-13,0 RISK-beløp pr påfølgende år 18,5 28,4 27,7 * Overskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. ** Sum driftsinntekter eksklusiv netto kursgevinst/tap omløpsmidler dividert på sum driftskostnader. *** Overskudd multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på antall grunnfondsbevis. Regnskap kl. 13:31:36

5 RESULTAT FRA KVARTALSREGNSKAPENE SpareBank 1 SR-Bankkonsern Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd BALANSETALL FRA KVARTALSREGNSKAPENE Innskudd fra kunder Brutto utlån til kunder Tapsavsetninger Netto utlån til kunder Forvaltningskapital Gj.snittlig forvaltningskapital MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER OG NULLSTILLTE LÅN Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer Brutto nullstillte lån Netto nullstillte lån KAPITALDEKNING Bankens fonds Grunnfondsbeviskapital Utjevningsfond Overkursfond 8 8 Immaterielle eiendeler Kjernekapital Tilleggskapital Fradrag i ansvarlig kapital Netto ansvarlig kapital Totalt beregningsgrunnlag Kapitaldekning ********* 10,96% 10,94% 11,42% 12,12% 11,27% 10,11% 10,55% 11,49% NØKKELTALL FOR GRUNNFONDSBEVIS Børskurs ved kvartalsslutt Bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis Grunnfondsbevisprosent 63,0 65,3 64,8 64,8 64,8 66,6 66,6 66,6 66,6 Regnskap kl. 13:32:34

6 Hovedtall fra resultatregnskapet og balanse SpareBank 1 SR-Bank RESULTATREGNSKAP SpareBank 1 SR-Bank konsern Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Inntekt av eierinteresser Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinst / tap Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Omstilling Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap / gevinst finansielle anleggsmidler Tap på utlån og garantier Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd ,5 40,4 40,4 Resultat pr. grunnfondsbevis 40,4 40,4 26,5 SpareBank 1 SR-Bank BALANSE SpareBank 1 SR-Bank konsern Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Overskudd Sum gjeld og egenkapital Poster utenfor balansen: Betingede forpliktelser (garantiansvar) Regnskap kl. 14:49:50

7 Tapsavsatte engasjementer SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank konsern Tapsavsatte, misligholdte engasjementer Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer % 46% 42% Avsetningsgrad 41% 43% 49% Brutto nullstillte lån Tapsavsatte, ikke misligholdte engasjementer Tapsavsatte, ikke misligholde engasjem Spesifiserte tapsavsetninger Netto tapsavsatte engasjementer % 38% 32% Avsetningsgrad 33% 38% 28% Samlet engasjement for en kunde regnes som misligholdt og tas med i oversiktene over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Tapsvurdering foretas på engasjementer som er misligholdt i mer enn 60 dager. Tapsavsetninger SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank konsern Spesifiserte tapsavsetninger: Spesifiserte tapsavsetninger pr Konstaterte tap i perioden der det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning /- Periodens spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger: Uspesifiserte avsetninger pr /- Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Inngående balanse 2000 inkluderer spesifiserte tapsavsetninger fra Vår Bank. Utlån og tap 2000 SpareBank 1 SR-Bank konsern Utlån og Brutto Inngått Netto Taps- (Beløp i millioner kroner) garantier Tap på tap tap prosent Næring ,50% Personkunder ,01% Overf. uspesifisert Sum ,34% Regnskap kl. 14:49:51

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer