Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998"

Transkript

1 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

2 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst i innskudd (+17%) 16% vekst i utlån Netto økte renteinntekter og stabil margin Ytterligere redusert kostnadsprosent (1,87%) Fortsatt lave tap og mislighold 14,4% i kapitaldekning Hittil i Tilsvarende Hele Hovedtall SR-Bank konsern 1998 i RESULTATSAMMENDRAG Mill. % Mill % Mill % Netto renteinntekter 175 2, , ,72 Netto andre driftsinntekter 64 0, , ,95 Sum driftsinntekter 239 3, , ,67 Sum driftskostnader 128 1, , ,03 Resultat før tap og nedskrivninger 112 1, , ,64 Tap og nedskrivninger 1 0,01 0 0,00 (5) (0,02) Resultat av ordinær drift 111 1, , ,66 Skattekostnad 28 0, , ,42 Overskudd 83 1, , ,24 Hittil i Tilsvarende Hele Nøkkeltall SR-Bank konsern 1998 i Gjennomsnittlig forvaltningskapital Kapitaldekningsprosent 14,43 11,47 15,08 Kjernekapitalprosent 9,13 9,44 9,55 Forvaltningskapital Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Netto ansvarlig kapital Egenkapitalavkastning * 19,2 20,6 19,7 Inntekter pr. kostnadskrone ** 1,79 1,71 1,73 Antall årsverk Antall kontorer Børskurs ved kvartalsslutt Grunnfondsbevisprosent *** 68,6 70,7 68,6 Overskudd pr. grunnfondsbevis (morbank) 7,3 6,7 29,0 Bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis (morbank) **** * Resultat etter tap og skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. ** Sum driftsinntekter eksklusiv netto kursgevinst/tap omløpsmidler dividert på sum driftskostnader. *** Grunnfondsbeviskapital pluss utjevningsfond dividert på bankens totale egenkapital. **** Grunnfondsbeviskapital pluss utjevningsfond dividert på antall grunnfondsbevis. 2

3 Styrets beretning Resultatvekst i 1. kvartal SR-Bank konsernet oppnådde i 1. kvartal et resultat før skatt på 110,6 mill. kroner. I forhold til samme periode i fjor er dette en økning på 8 mill. kroner (8%). Resultatøkningen er en følge av økte renteinntekter, økt kostnadseffektivitet og god kvalitet i låneporteføljen. Sunn økonomi og god likviditet i kundemassen gir konsernet en historisk vekst i kundeinnskudd på hele 16,9%. Til sammenligning var årsveksten i innskuddene ved utgangen av 1. kvartal i fjor mindre enn 1%. Konsernets utlån har hittil i år økt med 4,5% til 25.3 mrd. kroner, som gir en årsvekst på 15,8%. Rentemarginen ved utgangen av mars utgjorde 2,56% av forvaltningskapitalen, sammenlignet med 2,72% ved årsskiftet. Veksten i netto provisjonsinntekter har avtatt i forhold til fjoråret. Veksten i 1. kvartal var på 6% sammenlignet med fjoråret. Tap og mislighold er fortsatt lavt. Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 19,2%. Utviklingen i regionen Utviklingen for regionens næringsliv er meget god. Høy produksjon gir økt utnyttelse og god inntjening. Den generelle utviklingen i regionen er et speilbilde av den nasjonale økonomien, men næringslivsstrukturen i Rogaland forsterker utviklingsmulighetene. Selv om investeringen i Nordsjøen forventes redusert i 1998 i forhold til 1997, vil den landbaserte oljeindustrien ha høyt aktivitetsnivå også i inneværende år. Den tradisjonelle industrien har fremdeles gode vekstvilkår og primærnæringene går godt. De sentrale lønnsforhandlingene for verkstedsindustrien og varehandelen synes å være i havn. Dette har medført styrket krone og marginalt lavere rente. Lokale forhandlinger er fortsatt et usikkerhetsmoment. Vi forventer likevel for 1998 et høyt aktivitetsnivå og god inntjening i lokalt næringsliv. Dette gir høy sysselsetting og stabil privat økonomi. Virkningen av denne utviklingen for SR-Bank konsernet er positiv. God kundetilgang gir solid vekst i forvaltning og resultat. Kundenes økonomiske status med god inntjening og likviditet gir økt kvalitet i porteføljen og grunnlag for vekst i salget av andre produkter. Rentemarginen Netto renteinntekter ved utgangen av 1. kvartal ble 175 mill. kroner, en økning i forhold til samme periode i fjor på 11 mill. kroner. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde renteinntektene 2,56%, sammenlignet med gjennomsnittet for 4. kvartal 1997 på 2,70%. Konkurransen i finansnæringen i regionen er fortsatt meget sterk. Prispresset i privatmarkedet opprettholdes, men det er tegn som tyder på at næringen etterhvert har et sterkere fokus på forholdet mellom pris og risiko. Andre driftsinntekter Økningen i netto provisjonsinntekter var i 1. kvartal på 6%. Sammenlignet med fjoråret er veksten dermed redusert. Dette har i hovedsak sammenheng med gebyrstrukturen for bankens «hel-kunder». Flere kunder benytter seg av et totalkunde-tilbud som gir reduserte gebyrer på de fleste betalingstjenester. Transaksjonsvolumet øker imidlertid fortsatt og gir grunnlag for videre vekst. Salget av fondsandeler er på samme nivå som fjoråret. Uro på børs og usikkerhet mht. til renteutviklingen har redusert veksten i alternative spareformer som f.eks. aksjefond. Dette har imidlertid gitt ekstra vekst i kundenes bankinnskudd. SR-Bank stiller store forventninger til salget av skadeforsikring som først blir lansert for fullt i 3. kvartal. Mottatt utbytte er redusert med 2 mill. kroner som følge av lavere beholdning av grunnfondsbevis i andre banker. Kursgevinster på omløpsmidler og andre inntekter er på samme nivå som i fjor. Urealiserte kursgevinster på aksje-, grunnfonds- og obligasjonsporteføljen var ved utgangen av mars på 39,2 mill. kroner. Driftskostnadene Driftskostnadene for konsernet utgjorde i første kvartal 128 mill. kroner. Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,87%, en forbedring fra 2,17% i samme tidsrom i fjor. Dette er en betydelig forbedring i bankens kostnadseffektivitet som er forårsaket av god vekst i volum og null-vekst i driftskostnadene. IT-kostnadene er redusert med 15% sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Samtidig har kostnadene for personal og markedsføring økt noe. Driftsresultat SR-Bank konsern Millioner kv kv kv kv kv kv kv kv. -98 Driftsresultat før tap og nedskrivninger Driftsresultat etter tap og nedskrivninger 3

4 Positiv utvikling i mislighold I tråd med forskriftene er rapporteringen av mislighold endret fra mislighold over 30 dager til mislighold over 90 dager. Dette misligholdet er i kvartalet økt med 17 mill. kroner til 270 mill. kroner. I forhold til fjoråret er det imidlertid en reduksjon på 80 mill. kroner og inkluderer en reduksjon i nullstillte lån på 63 mill. kroner. Den spesifiserte tapsavsetningen på den misligholdte porteføljen er 135 mill. kroner som tilsvarer 50%. I tillegg er den spesifiserte tapsavsetningen på ikke misligholdte engasjementer 122 mill. kroner. Konsernet hadde i kvartalet netto tap på 4 mill. kroner. Dette representerer en tapsavsetning på et shippingengasjement. Kapitaldekning i SR-Bank konsern Prosent kv kv kv kv kv kv kv kv. -98 Kjernekapitaldekning Tilleggskapital og fradrag Innskudd og brutto utlån i SR-Bank konsern Millioner kv kv kv kv kv kv kv kv. -98 Brutto utlån til kunder Innskudd fra kunder Balansen Konsernets balanse var ved utgangen av mars 27,5 mrd. kroner, en økning på 3,6 mrd. kroner i forhold til årsskiftet. Økningen hittil i år er på 2,2%, mens 12-måneders veksten er 15,1%. Veksttakten i utlån er redusert i forhold til fjoråret. Hittil i år har utlån økt med 4,5% til 25,3 mrd. kroner og 12-måneders veksten er på 15,8%. Utlånsmassen fordeler seg med 62% på privatmarkedet og 38% på bedriftsmarkedet. For kundeinnskudd er imidlertid vekstøkningen betydelig, og 12-måneders veksten var ved utgangen av mars på hele 16,9%. Etter 1. kvartal i fjor, da årsveksten var under 1%, har innskuddsutviklingen utviklet seg meget positivt. Innskuddsveksten er størst i bedriftsmarkedet med en 12-måneders vekst på 35% og selv om den «bare» er 6% i privatmarkedet, er dette meget tilfredsstillende. Kapitaldekningen Kapitaldekningen for konsernet var ved utgangen av mars 14,4%, eksklusiv årets overskudd, og 14,5% for banken. Datterselskapene Westbroker Finans A/S økte driftsinntektene med 8% til 14 mill. kroner i 1. kvartal. Kostnadene er på samme nivå som fjoråret, men netto inngang på tap noe lavere. Resultat før skatt på 10 mill. kroner er det samme som 1. kvartal Driftsinntektene for SR-Eiendom AS økte med 17% til 8,3 mill. kroner og fikk et resultat før skatt på 0,7 mill. kroner. Bankens grunnfondsbevis Kursen på bankens grunnfondsbevis har i perioden vært stabil og likviditeten har vært god. Antall grunnfondsbeviseiere er fra årsskiftet økt med 293 til Ved utgangen av kvartalet var utenlandsandelen 8,5%. Andelen tilknyttet Rogaland var 42% og de 20 største eierene utgjorde 34%. 1 Fidelity-fondene ,0% 2 Folketrygdfondet ,9% 3 Postbanken ,5% 4 Tveteraas Eiendomsselskap AS ,5% 5 Clipper Shipping II AS ,7% 6 Sparebanken Midt-Norge ,6% 7 Norgeskreditt A/S ,1% 8 Artel Holding ,0% 9 Arendals Fossekompani ASA ,0% 10 Arne B. Corneliussen Invest AS ,9% 11 Solvang Shipping AS ,9% 12 Oslo Kommunale Pensjonskasse ,8% 13 Røwde & Co AS ,8% 14 Ringerike Sparebank ,7% 15 Bergen Komm. Pensjonskasse ,7% 16 Credit Suisse First Boston ,7% 17 Telespar AL ,7% 18 Forsand Kommune ,6% 19 Anders Romsbotn ,5% 20 Clipper AS ,5% ,1% Utsiktene fremover Styret forventer en tilfredsstillende utvikling resten av året. Stavanger, 23. april 1998 Styret for Sparebanken Rogaland 4

5 Hovedtall fra resultatregnskapet SR-Bank SR-Bank konsern Hele Tilsvarende Hittil i Hittil i Tilsvarende Hele 1997 i (Beløp i millioner kroner) 1998 i Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Provisjonsinntekter (55) (13) (14) Provisjonskostnader (15) (14) (59) Netto kursgevinst/tap Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger (2) 0 (3) Tap/gevinst finansielle anleggsmidler (3) 0 (2) Tap på utlån og garantier 4 0 (3) Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd ,0 6,7 7,3 Overskudd pr. grunnfondsbevis 7,6 7,5 30,0 Balanse SR-Bank (Beløp i millioner kroner) SR-Bank konsern EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder (258) (325) (254) Spesifiserte tapsavsetninger (258) (329) (262) (152) (125) (152) Uspesifiserte tapsavsetninger (161) (134) (161) Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Overskudd Sum gjeld og egenkapital

6 TAPSAVSATTE ENGASJEMENTER SR-Bank SR-Bank konsern (Beløp i millioner kroner) Tapsavsatte, misligholdte engasjementer Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer % 59% 50% Avsetningsgrad utlån 50% 58% 55% Herav brutto nullstilte lån Tapsavsatte, ikke misligholdte engasjementer Tapsavsatte, ikke misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto tapsavsatte engasjementer % 33% 30% Avsetningsgrad utlån 30% 33% 30% Samlet engasjement for en kunde regnes som misligholdt og tas med i oversiktene over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall, eller når rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Grensen for når et engasjement anses misligholdt er endret fra 30 til 90 dager. TAPSAVSETNINGER SR-Bank SR-Bank konsern (Beløp i millioner kroner) Spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte avsetninger til dekning av tap på utlån og garantier Konstaterte tap i perioden på utlån og garantier hvor det tidligere er (61) (11) (10) foretatt spesifisert tapsavsetning (10) (11) (62) +/- Periodens spesifiserte avsetninger til (13) 4 6 dekning av tap på utlån og garantier 6 2 (14) Spesifiserte avsetninger til dekning av tap på utlån og garantier Uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte avsetninger til dekning av tap på utlån og garantier /- Periodens uspesifiserte avsetninger til dekning av tap på utlån og garantier Uspesifiserte avsetninger til dekning av tap på utlån og garantier UTLÅN OG TAP 1998 Utlån og Brutto Inngått på Netto Taps- SR-Bank konsern (Beløp i millioner kroner) garantier tap tap tap prosent Næring ,07% Personkunder (3) (0,02%) Sum ,02% 6

7 RESULTAT FRA KVARTALSREGNSKAPENE SR-Bank konsern Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger 1 4 (4) (6) 0 (2) (6) (20) 1 Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd BALANSETALL FRA KVARTALSREGNSKAPENE SR-Bank konsern Innskudd fra kunder Brutto utlån til kunder Tapsavsetninger Netto utlån til kunder Forvaltningskapital Gj.snittlig forvaltningskapital MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER OG NULLSTILTE LÅN SR-Bank konsern Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger (135) (139) (174) (202) (202) (223) (249) (264) (304) Netto misligholdte engasjementer Brutto nullstilte lån Netto nullstilte lån KAPITALDEKNING SR-Bank konsern Bankens fonds Grunnfondsbeviskapital Utjevningsfond Kjernekapital Tilleggskapital Fradrag i ansvarlig kapital (29) (29) (20) (14) (15) (17) (33) (34) (32) Netto ansvarlig kapital Totalt beregningsgrunnlag Kapitaldekning 14,43% 15,08% 11,50% 10,64% 11,47% 12,21% 11,32% 11,51% 11,99% NØKKELTALL FOR GRUNNFONDSBEVIS SR-Bank Børskurs ved kvartalsslutt Bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis Grunnfondsbevisprosent 68,6 68,6 70,7 70,7 70,7 70,7 72,6 72,6 72,6 7

8 C Retur adresse: SpareBank 1 SR-Bank Postboks Stavanger Idé og layout: Printers Foto: Dag Myrestrand Trykk: Bryne Offset SpareBank 1 SR-Bank, Bjergsted Terrasse 1, Postboks 218, 4001 Stavanger Telefaks ,Teleks SRBK N, E-post: Internetadresse: Felles sentralbord

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer