Tapene er redusert og utgjør 35 mill kr (47 mill kr) som på årsbasis tilsvarer 0,3 % av brutto utlån.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tapene er redusert og utgjør 35 mill kr (47 mill kr) som på årsbasis tilsvarer 0,3 % av brutto utlån."

Transkript

1 Børs-/pressemelding God underliggende drift, reduserte tap og høye verdipapirgevinster gir solid resultat Egenkapitalavkastning etter skatt: 16,1 % (9,7 %). Konsernresultat: 159 mill kr (87 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift: 169 mill kr (154 mill kr) før tap. Reduserte netto tap: 35 mill kr (47 mill kr), 0,3 % av brutto utlån på årsbasis. Misligholdet redusert med 10 % fra mars Netto andre driftsinntekter 176 mill kr (90 mill kr). Rentemargin: 2,00 % (2,11 %). Utlånsvekst siste 12 mnd: 8 % (4 %). Innskuddsvekst siste 12 mnd: 9 % (8 %). Innskuddsdekning: 59,5 % (59,1 %). Resultat pr grunnfondsbevis etter skatt: 7,5 kr (4,2 kr). Resultat SpareBank 1 SR-Bank oppnådde en egenkapitalavkastning 1. kvartal 2004 på 16,1 % etter skatt, mot 9,7 % tilsvarende periode i fjor. Konsernets resultat før skatt var på 159 mill kr 1. kvartal 2004, mot 87 mill kr 1. kvartal Netto renteinntekter på 266 mill kr (263 mill kr) gir en rentemargin i 1. kvartal 2004 på 2,00 % (2,11 %). Det lave rentenivået er hovedårsaken til redusert rentemargin. Ordinære driftskostnader øker fra 220 mill kr 1. kvartal 2003 til 233 mill kr 1. kvartal Kostnadsprosenten for morbanken i 1. kvartal 2004 var 56,6. For tilsvarende periode i 2003 var kostnadsprosenten 54,4. Tapene er redusert og utgjør 35 mill kr (47 mill kr) som på årsbasis tilsvarer 0,3 % av brutto utlån. Utlånsveksten er 8 % på 12 mnd basis, og innskuddsvolumet er økt med 9 % de siste 12 mnd. Innskuddsdekningen pr 31. mars 2004 er 59,5 % (59,1 %). Konsernets resultat er det beste første kvartalsresultat noensinne. God utvikling i andre inntekter herunder kursgevinster og lavere tap bidrar til det gode resultatet, sier en fornøyd adm.direktør Terje Vareberg. Andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter 1. kvartal 2004 var 78 mill kr, en økning på 13 mill kr (21 %) sammenlignet med 1. kvartal Dette skyldes i hovedsak økte inntekter fra salg av fondsprodukter. Netto kursgevinster i 1. kvartal var på 51 mill kr mot et netto kurstap på 11 mill kr 1. kvartal Eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS ( Inntekter fra eierinteresser ) har 1. kvartal 2004 gitt et positivt bidrag på 5 mill kr (-4 mill kr) hvorav 3 mill kr skyldes innarbeiding av endelig resultat for Driftskostnader Sum driftskostnader beløp seg til 248 mill kr i 1. kvartal Dette er en økning på 28 mill kr (13 %) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Kostnadene 1. kvartal 2004 inkluderer en ekstraordinær avsetning på 15 mill kr. Dette beløpet er avsatt til kompetansehevende tiltak og nødvendig karriereomstilling for å møte fremtidens krav. Ordinære lønnskostnader i banken (ekskl pensjoner) viser en økning på ca 4 % fra 1. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004, mens generelle administrasjonskostnader og andre driftskostnader har 0-vekst i samme periode. Antall årsverk er i løpet av 1. kvartal 2004 redusert

2 med 10, og dette skyldes hovedsakelig virksomhetsoverdragelse av nattsafeavdelingen til Norsk Kontantservice AS. Datterselskap Resultatet før skatt i EiendomsMegler 1 Rogaland AS ble 4 mill kr 1. kvartal 2004, opp fra 2 mill kr tilsvarende periode i fjor. Økningen i antall omsetninger var på 16 % sammenlignet med 1. kvartal Westbroker Finans AS (leasing og prosjektfinansiering) hadde et overskudd 1. kvartal 2004 på 6 mill kr før skatt, 4 mill kr høyere enn 1. kvartal Bankens grunnfondsbevis Kursen på bankens grunnfondsbevis var ved utgangen av mars på kr 258,0 mot kr 269,2 ved årsskiftet (justert for fondsemisjon). 26. mars 2004 ble det gjennomført en fondsemisjon som medførte at det ble utstedt nye grunnfondsbevis (fribevis) med emisjonskurs og pålydende pr bevis på kr 100. Fem gamle bevis ga rett til ett nytt grunnfondsbevis. Antall grunnfondsbeviseiere pr 31. mars 2004 var Markedsmessige hendelser I februar mottok banken Årets Markedsføringspris 2003, et godt bevis på at banken i løpet av det siste året har vært synlig og tydelig i sitt marked på en positiv måte. 1. kvartal 2004 har ellers vært sterkt preget av høyt aktivitetsnivå ut mot kunder i form av seks egne arenamøter for næringslivet - møter som skal ha til hensikt å samle det lokale næringsliv i de ulike regioner banken er representert. I tillegg er det avholdt et betydelig antall møter tilrettelagt for privatmarkedet med spesielt fokus på pensjon. Utsikter fremover Styret forventer en tilfredsstillende resultat-utvikling for konsernet i Det lave rentenivået er generelt en utfordring for bankene, mens øvrige resultatelementer viser positiv utvikling. Mer detaljert opplysninger om ulike områder ved banken og konsernets drift finnes i vedlagte kvartalsrapport m/tallmateriale. Stavanger, 29. april 2004 Styret for Sparebanken Rogaland Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon / , viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon / , økonomidirektør Tor Dahle, telefon / eller pressetalsmann Thor-Christian Haugland, telefon /

3 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 God underliggende drift, reduserte tap og høye verdipapirgevinster gir solid resultat Egenkapitalavkastning etter skatt: 16,1 % (9,7 %). Konsernresultat: 159 mill kr (87 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift: 169 mill kr (154 mill kr) før tap. Reduserte netto tap: 35 mill kr (47 mill kr), 0,3 % av brutto utlån på årsbasis. Misligholdet redusert med 10 % fra mars Netto andre driftsinntekter 176 mill kr (90 mill kr). Rentemargin: 2,00 % (2,11 %). Utlånsvekst siste 12 mnd: 8 % (4 %). Innskuddsvekst siste 12 mnd: 9 % (8 %). Innskuddsdekning: 59,5 % (59,1 %). Resultat pr grunnfondsbevis etter skatt: 7,5 kr (4,2 kr). Hovedtall Årsslutt Årsslutt RESULTATSAMMENDRAG Millioner % Millioner % Millioner % Netto renteinntekter 266 2, , ,12 Netto andre driftsinntekter 176 1, , ,22 Sum driftsinntekter 442 3, , ,34 Sum driftskostnader 248 1, , ,78 Resultat før tap og nedskrivninger 194 1, , ,56 Tap og nedskrivninger 35 0, , ,46 Resultat av ordinær drift 159 1, , ,10 Skattekostnad 43 0, , ,31 Overskudd 116 0, , ,79 Herav minoritetsinteresser 1 0,01 0 0,00 1 0,00 Nøkkeltall Årsslutt Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst (brutto) 8 % 4 % 8 % Innskuddsvekst 9 % 8 % 2 % Kapitaldekningsprosent 13,44 10,67 12,39 Kjernekapitalprosent 8,92 7,03 9,11 Netto ansvarlig kapital Egenkapitalavkastning * 16,1 9,7 15,2 Kostnadsprosent konsern** 60,5 58,4 57,0 Kostnadsprosent morbank** 56,6 54,4 53,5 Antall årsverk Antall kontorer Børskurs ved kvartalslutt Resultat pr. grunnfondsbevis *** 7,5 4,2 27,2 * Overskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. ** Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter (eksklusiv kursgevinster/tap på verdipapirer.) *** Overskudd multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på antall utestående grunnfondsbevis. SpareBank 1 SR-Bank har ikke opsjonsordninger eller andre forhold som kan utvanne resultatet pr grunnfondsbevis.

4 Resultat SpareBank 1 SR-Bank oppnådde en egenkapitalavkastning 1. kvartal 2004 på 16,1 % etter skatt, mot 9,7 % tilsvarende periode i fjor. Konsernets resultat før skatt var på 159 mill kr 1. kvartal 2004, mot 87 mill kr 1. kvartal Den underliggende driften før tap viser en resultatforbedring på 15 mill kr, og netto tap er redusert med 12 mill kr i 1. kvartal 2004 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Videre er netto kursgevinster 62 mill kr høyere i 1. kvartal 2004 i forhold til 1. kvartal Netto renteinntekter på 266 mill kr (263 mill kr) gir en rentemargin i 1. kvartal 2004 på 2,00 % (2,11 %). Det lave rentenivået er hovedårsaken til redusert rentemargin. Netto provisjonsinntekter på 78 mill kr er økt med 13 mill kr målt mot 1. kvartal 2003, og dette skyldes hovedsakelig økte inntekter fra salg av fondsprodukter. Ordinære driftskostnader øker fra 220 mill kr 1. kvartal 2003 til 233 mill kr 1. kvartal I tillegg kommer en avsetning til omstilling på 15 mill kr 1. kvartal Kostnadsprosenten i hhv konsern og morbank 1. kvartal 2004 er 60,5 % (58,4 %) og 56,6 % (54,4 %). Tapene er redusert og utgjør 35 mill kr (47 mill kr) som på årsbasis tilsvarer 0,3 % av brutto utlån. Videre er summen av misligholdte og tapsavsatte engasjement i løpet av 1. kvartal 2004 redusert med 127 mill kr (15 %) til 718 mill kr. Utlånsveksten er 8 % på 12 mnd basis, og innskuddsvolumet er økt med 9 % de siste 12 mnd. Innskuddsdekningen pr 31. mars 2004 er 59,5 % (59,1 %). I forhold til 1. kvartal 2003 skyldes økningen i resultatet på 72 mill kr før skatt hovedsakelig: Økte kursgevinster: 62 mill kr Økte andre driftsinntekter: 24 mill kr Økte driftskostnader: 28 mill kr Redusert netto tap: 12 mill kr Netto renteinntekter og rentemargin Netto renteinntekter 1. kvartal 2004 er på 266 mill kr, opp fra 263 mill kr tilsvarende periode i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette 2,00 % (2,11 %). Økt utlånsvolum og utlånsmargin bidrar til økte renteinntekter, mens lavere innskuddsmargin og lavere avkastning på egenkapitalen som følge av det lave rentenivået trekker ned sammenlignet med 1. kvartal Netto rentemarginen på 2,00 % hittil i år viser en mindre endring sammenlignet med 4. kvartal 2003 isolert (2,03 %). Rentemarginen forventes å falle ytterligere de kommende måneder som følge av effekten av bankens siste renteendringer samt utviklingen i markedsrenten. Andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter 1. kvartal 2004 var 78 mill kr, en økning på 13 mill kr (21 %) sammenlignet med 1. kvartal Provisjonsinntektene fra salg av fondsprodukter er økt med 11 mill kr (116 %) og inntektene fra betalingsformidling er økt med 3 mill kr (11 %). Netto kursgevinster fra verdipapirer og valuta og finansielle derivater i 1. kvartal 2004 var på 51 mill kr, opp fra netto kurstap på 11 mill kr 1.kvartal Kursgevinster fra valuta og finansielle derivater ble 18 mill kr 1. kvartal 2004, en økning på 5 mill kr sammenlignet med tilsvarende periode i fjor pga økt aktivitet innen kundehandler. Omløpsporteføljen av aksjer og grunnfondsbevis ga kursgevinster på 28 mill kr (-23 mill kr) hittil i år. Dette tilsvarer en avkastning på 10%, sammenlignet med Oslo Børs som i samme periode steg med 13%. Dette inkluderer en gevinst på 13 mill kr som følge av omklassifisering av investering i grunnfondsbevis fra anleggs- til omløpsporteføljen. Bankens omløpsportefølje er redusert i løpet av 1. kvartal, og markedsverdien pr 31. mars var på 215 mill kr. Porteføljen av sertifikater og obligasjoner ga en kursgevinst på 4 mill kr (-1 mill kr) i 1. kvartal 2004.

5 Eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS ( Inntekter fra eierinteresser ) har 1. kvartal 2004 gitt et positivt bidrag på 5 mill kr (-4 mill kr) hvorav 3 mill kr skyldes innarbeiding av endelig resultat for Av datterselskapene er det særlig Bank 1 Oslo AS og ODIN Forvaltning AS som viser resultatforbedring sammenlignet med fjoråret. Andre driftsinntekter er økt med 5 mill kr sammenlignet med 1. kvartal Disse inntektene genereres i all hovedsak av datterselskapet EiendomsMegler 1 Rogaland AS. Selskapet har endret regnskapsprinsipp når det gjelder føring av salg av markedsføringspakker. Disse føres nå etter bruttometoden mot tidligere nettometoden. Driftskostnader Sum driftskostnader beløp seg til 248 mill kr i 1. kvartal Dette er en økning på 28 mill kr (13 %) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Kostnadene 1. kvartal 2004 inkluderer en ekstraordinær avsetning på 15 mill kr. Dette beløpet er avsatt til kompetansehevende tiltak og nødvendig karriereomstilling for å møte fremtidens krav. Ordinære lønnskostnader i banken (ekskl pensjoner) viser en økning på ca 4 % fra 1. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004, mens generelle administrasjonskostnader og andre driftskostnader i sum har 0-vekst i samme periode. Antall årsverk er i løpet av 1. kvartal 2004 redusert med 10, og dette skyldes hovedsakelig virksomhetsoverdragelse av nattsafeavdelingen til Norsk Kontantservice AS. Kostnadsprosenten for konsernet og morbanken i 1. kvartal 2004 var hhv 60,5 og 56,6. For tilsvarende periode i 2003 var kostnadsprosenten hhv 58,4 og 54,4. Utlån, innskudd og plasseringer Brutto utlån er i løpet av 1. kvartal 2004 økt med 0,9 mrd kr. I all hovedsak ligger økningen i personmarkedet, mens utlånsvolumet til bedriftsmarkedet er stabilt. De siste 12 mnd er utlånsveksten totalt sett på 8 %, fordelt med 13 % i personmarkedet og 1 % i bedriftsmarkedet. Volumfordelingen mellom person- og bedriftsmarkedet var henholdsvis 69% og 31% pr 31. mars Innskuddsvolumet er i løpet av 1. kvartal 2004 økt med 1,4 mrd kr. Hele økningen ligger her i bedriftsmarkedet og skyldes hovedsakelig større særvilkårsinnskudd. De siste 12 mnd har innskuddsveksten i person- og bedriftsmarkedet vært på hhv 3 % og 17 %, og i sum gir dette en vekst på 9 %. Volumfordelingen mellom personog bedriftsmarkedet var henholdsvis 54% og 46% pr 31. mars Innskuddsdekningen i konsernet var på 59,5 % pr 31. mars 2004, opp fra 59,1 % året før. Verdien av våre kunders plasseringer i ODIN aksjefond er økt med 93 % de siste 12 mnd, til 1,9 mrd kr. Til sammenligning økte norskregistrerte aksjefonds forvaltningskapital med 88 % i tilsvarende periode. ODIN Forvaltnings markedsandel for aksjefond økte fra 12,8 % i mars 2003 til 15,0 % i mars For øvrig var bankens salg av aksjeindekserte produkter på 78 mill kr i 1. kvartal 2004, mot 15 mill kr 1. kvartal Mislighold og tap Brutto mislighold over 90 dager viser betydelig nedgang og var ved utgangen av mars på 329 mill kr, ned fra 426 mill kr ved utgangen av fjoråret. Også tapsavsatte ikke misligholdte engasjement er redusert i løpet av 1. kvartal 2004 med 30 mill kr til 389 mill kr. Brutto og netto mislighold utgjorde ved utgangen av 1. kvartal hhv 0,7 % og 0,4 % av brutto utlån. Den spesifiserte tapsavsetningen på den misligholdte porteføljen er 115 mill kr, og gir en avsetningsgrad på 35 %. I tillegg er den spesifiserte tapsavsetningen på ikke misligholdte tapsavsatte engasjement 176 mill kr som tilsvarer en avsetningsgrad på 45 %. De uspesifiserte tapsavsetningene er ikke økt i løpet av 1. kvartal 2004, og utgjør 0,75 % av brutto utlån. Konsernet hadde i 1. kvartal 2004 netto tap på 35 mill kr mot 47 mill kr 1. kvartal Dette utgjør på årsbasis om lag 0,3 % av brutto utlån. Kredittrisikoprofilen til bankens utlånsportefølje pr 31. mars 2004 viser en positiv utvikling.

6 Kapitaldekning Kapitaldekningen for konsernet var ved utgangen av 1. kvartal 2004 på 13,4 %, ekskl kvartalets overskudd, og 14,1 % for morbanken. Kjernekapitaldekningen for konsernet og morbanken var hhv 8,9 % og 9,2 %. Banken har i 1. kvartal 2004 tatt opp et tidsbegrenset ansvarlig lån på EUR 65 mill. Lånet vil erstatte et tilsvarende lån som innfris i august. Kapitaldekningen pr 31. mars 2004 er dermed midlertidig forbedret med hhv 1,2 % og 1,4 % i konsern og morbank. Datterselskap Resultatet før skatt i EiendomsMegler 1 Rogaland AS ble 4 mill kr 1. kvartal 2004, opp fra 2 mill kr tilsvarende periode i fjor. Økningen i antall omsetninger var på 16 % sammenlignet med 1. kvartal Westbroker Finans AS (leasing og prosjektfinansiering) hadde et overskudd 1. kvartal 2004 på 6 mill kr før skatt, 4 mill kr høyere enn 1. kvartal Bankens grunnfondsbevis Kursen på bankens grunnfondsbevis var ved utgangen av mars på kr 258,0 mot kr 269,2 ved årsskiftet (justert for fondsemisjon). 26. mars 2004 ble det gjennomført en fondsemisjon som medførte at det ble utstedt nye grunnfondsbevis (fribevis) med emisjonskurs og pålydende pr bevis på kr 100. Fem gamle bevis ga rett til ett nytt grunnfondsbevis. Antall grunnfondsbeviseiere pr 31. mars 2004 var Ved utgangen av mars var andelen eid av utlendinger 16,7 %, mens eierandelen tilknyttet Rogaland var 47,0 %. Summen av de 20 største eiernes andeler var 34,4 %. Bankens beholdning av egne grunnfondbevis pr 31. mars 2004 var uendret fra siste årsskifte på Da grunnfondsbeviseierne først fikk utdelt de nye grunnfondsbevisene på sin VPS-konto 2. april, er antall bevis i tabellen nedenfor ikke korrigert for fondsemisjonen. 1. Swedbank, Sverige ,8 % 2. Folketrygdfondet ,9 % 3. Investors Bank & Trust Co, USA ,1 % 4. Institusjonen Fritt Ord ,1 % 5. Brown Brothers Harriman & Co, USA ,3 % 6. Tveteraas Finans AS ,3 % 7. Clipper AS ,1 % 8. Haugaland Kraft AS ,1 % 9. Arne B. Corneliussen Invest AS ,1 % 10. Audley AS ,0 % 11. Otto B. Morcken ,9 % 12. Solvang Shipping AS ,8 % 12. T.S. Eiendom AS ,8 % 14. Westco AS ,7 % 15. Ringerikes Sparebank ,7 % 16. Forsand kommune ,7 % 17. Sentralinvest AS ,6 % 18. Spareb. Nord-Norge, pensj.kasse ,5 % 19. Sparebanken Rogaland ,5 % 20. Erik Steen ,5 % Sum 20 største ,4 % Generelt Kvartalsregnskapet for 1. kvartal 2004 er satt opp i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og god regnskapsskikk. Prinsippene er tilsvarende som ved årsregnskapet for Delårsrapporten er i overensstemmelse med delårsrapporteringsstandarden (NRS 11). Ut fra virksomhetens art anser en det ikke hensiktsmessig å utarbeide kontantstrømoppstilling. Utsikter fremover Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling for konsernet i Det lave rentenivået er generelt en utfordring for bankene, mens øvrige resultatelementer viser positiv utvikling. Stavanger, 29. april 2004 Styret for Sparebanken Rogaland

7 Hovedtall fra resultatregnskap og balanse SpareBank 1 SR-Bank RESULTATREGNSKAP (Beløp i millioner kroner) Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Inntekter av eierinteresser Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinst/tap Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap/gevinst finansielle anleggsmidler Tap på utlån og garantier Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd Herav minoritetsinteresser ,2 4,2 7,5 Resultat pr. grunnfondsbevis 7,5 4,2 27,2 SpareBank 1 SR-Bank BALANSE (Beløp i millioner kroner) Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Minoritetsinteresser Overskudd Sum gjeld og egenkapital Poster utenfor balansen: Betingede forpliktelser (garantiansvar)

8 Tapsavsatte engasjementer SpareBank 1 SR-Bank (Beløp i millioner kroner) Tapsavsatte, misligholdte engasjementer Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer % 32 % 34 % Avsetningsgrad 35 % 31 % 32 % Brutto nullstillte lån Tapsavsatte, ikke misligholdte engasjementer Tapsavsatte,ikke misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto tapsavsatte engasjementer % 48 % 45 % Avsetningsgrad 45 % 46 % 42 % Samlet engasjement for en kunde regnes som misligholdt og tas med i oversiktene over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Tapsvurdering foretas på engasjementer som er misligholdte i mer enn 60 dager. Tapsavsetninger SpareBank 1 SR-Bank (Beløp i millioner kroner) Spesifiserte tapsavsetninger: Spesifiserte tapsavsetninger pr Konstaterte tap i perioden der det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning /- Periodens spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger: Uspesifiserte avsetninger pr /- Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Utlån og tap 2004 Utlån og Brutto Inngått Netto Taps- (Beløp i millioner kroner) garantier tap på tap tap prosent Næring ,19 % Personkunder ,01 % Sum ,07 % Egenkapitalbevegelse (Beløp i millioner kroner) 1 kv. 1 kv Egenkapital pr Korreksjon sparebankens fond -1 0 Reduksjon gavefond -6-5 Salg, kjøp og kursgevinst/- tap egne grunnfondsbevis 0-2 Egenkapital pr

9 RESULTAT FRA KVARTALSREGNSKAPENE Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Inntekter av eierinteresser Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinst/tap Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og gen. adm.kostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap/gev. finansielle anl.midler Tap på utlån og garantier Resultat av ordinær drift Skatt og minoritetsinteresser Overskudd BALANSETALL FRA KVARTALSREGNSKAPENE Innskudd fra kunder Brutto utlån til kunder Tapsavsetninger Netto utlån til kunder Forvaltningskapital Gj.snittlig forvaltningskapital MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER OG NULLSTILLTE LÅN Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer Brutto nullstillte lån Netto nullstillte lån KAPITALDEKNING Bankens fond Grunnfondsbeviskapital Annen kjernekapital Kjernekapital Tilleggskapital Fradrag Netto ansvarlig kapital Totalt beregningsgrunnlag Kapitaldekning 13,44 % 12,39 % 11,79 % 11,97 % 10,67 % 10,81 % 11,58 % 11,61 % 12,55 % NØKKELTALL FOR GRUNNFONDSBEVIS Børskurs ved kvartalslutt Bokført egenkapital pr. grunnfond Grunnfondsbevisprosent 58,4 58,4 60,2 60,2 60,2 60,2 61,2 61,2 61,2

Kvartalsrapport per 30. juni 2003

Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Godt resultat 1. halvår. God bankdrift og vesentlig bidrag fra verdipapirene. Konsernresultat 1. halvår på 277 mill kr (195 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende

Detaljer

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig:

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig: P R E S S E M E L D I NG Godt resultat gjennom god bankdrift og betydelige kursgevinster Konsernresultat etter 3. kvartal på 413 mill kr (121 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift på 528

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2002

Kvartalsrapport per 30. september 2002 Kvartalsrapport per 30. september 2002 Resultat i 3. kvartal sterkt påvirket av urealiserte verdipapirtap i banken og nedskrivninger i SpareBank 1 Gruppen Konsernresultat på 121 mill kr (308 mill kr) før

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

PRESSEMELDING. Konsernet har forbedret innskuddsdekningen fra 55 prosent til 61 prosent. Innskuddsveksten var 15 prosent og utlånsveksten 4 prosent.

PRESSEMELDING. Konsernet har forbedret innskuddsdekningen fra 55 prosent til 61 prosent. Innskuddsveksten var 15 prosent og utlånsveksten 4 prosent. PRESSEMELDING Svakt resultat, men fortsatt god underliggende bankdrift. Styrket markedsposisjon i person- og bedriftskundemarkedet med netto tilvekst på 3 000 kunder i 2002. 18 mill kr i resultat før skatt,

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter God resultatutvikling SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 232,2 mill. kroner, mot 183,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatøkningen er en følge av økte driftsinntekter,

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998 Hovedtrekk 1998 PRESSEMELDING Betydelig vekst i salg og driftsresultat 420 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 15% og 2.282 mill. kroner i økte innskudd

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR SpareBank 1 SR-Bank Meget godt resultat av bankdriften Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

KVARTALSRAPPORT PR SpareBank 1 SR-Bank Meget godt resultat av bankdriften Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.98 SpareBank 1 Meget godt resultat av bankdriften et fikk etter 3. kvartal et resultat før skatt på 295,5 mill. kroner, som er likt resultatet for samme periode i fjor. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank - en bank i vekst * Rekordresultat på 180 mill. kroner som følge av : - Verdiøkning i produktselskapene - 17,6% vekst i utlån - 13,5% vekst i innskudd

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Ringerikes Sparebank - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2007 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før skatt på 71,7 mill. kroner,

Detaljer

Meget gode resultater gjennom økte driftsinntekter og reduserte tap:

Meget gode resultater gjennom økte driftsinntekter og reduserte tap: Meget gode resultater gjennom økte driftsinntekter og reduserte tap: Egenkapitalavkastning etter skatt: 19,5% (15,2%). Konsernresultat etter skatt: 583 mill kroner (408 mill kroner) Rentemargin: 2,03%

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2006 Ringerikes Sparebank 30. juni 2006 - Lokal og personlig - Første halvår 2006 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 45,8 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2004

Kvartalsrapport 3. kvartal 2004 Kvartalsrapport 3. kvartal 2004 Ringerikes Sparebank 30. september 2004 - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2004 Driftsresultatet Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en god resultatutvikling i 3 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en god resultatutvikling i 3 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. kvartal 2002 Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 127 mill kr, en bedring på 38 mill kr ift. samme tid i fjor Rentenetto på 213 mill kr, 19 mill kr bedre enn tilsvarende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2013

Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Gaustatoppen fra Miland. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Resultat før tap hiå. er 13,3 mill. mot budsjett på 14,3 mill. og 13,6 mill. i fjor. Rentenetto hiå. er på 23,9

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2012

Delårsrapport 2. kvartal 2012 Delårsrapport 2. kvartal 2012 Ansatte ved statuen av Gunnar Sønsteby. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Ved utgangen av 2. kvartal er bankens resultat før tap på 18,9 mill. Dette er 2,32 mill bedre enn

Detaljer

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999 Kvartalsrapport pr 30. september 1999 Morbank Konsern 30.9.99 30.9.98 31.12.98 Resultatregnskap ( i mill kr) 30.9.99 30.9.98 31.12.98 1.453 1.071 1.590 Renteinntekter 1.453 1.073 1.591 877 566 877 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Morbank Konsern 31.12.99 31.03.99 31.03.00 Resultatregnskap ( i mill kr) 31.03.00 31.03.99 31.12.99 1.915 524 480 Renteinntekter 481 525 1.912 1.148 321 298 Rentekostnader

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer