Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport per 30. juni 2001"

Transkript

1 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond kunder sparer i Odin fond God innskuddsvekst, tolvmånedersvekst på 13 % Høyt bidrag og økte markedsandeler fra EiendomsMegler 1 Rogaland AS God kostnadseffektivitet, kostnadsprosent 1,70 Kostnadsreduksjons- og organisasjonsutviklingsprogram iverksatt Redusert utlånsvekst, tolvmånedersvekst på 16 % Lave tap og stabilt mislighold Konsesjon til aktiv forvaltning i datterselskap SR-Forvaltning ASA God vekst i andre driftsinntekter og fortsatt god kostnadseffektivitet et fikk et resultat før skatt på 244 mill kr etter 1. halvår. Resultatet er 129 mill kr lavere enn i 2000 som var påvirket av høye kursgevinster fra salg av aksjer i Fellesdata ASA (177 mill kr) og kostnadsavsetninger (35 mill kr). Den underliggende bankdrift viser en forbedring på 35 mill kr sammenlignet med 1. halvår Konsernets ordinære drift viser god vekst i andre driftsinntekter, særlig fra forsikring, fond og eiendomsmegling. Driftskostnadene øker, bl a pga integrasjonen av tidligere Vår/Varde-ansatte, men kostnadsprosenten er fortsatt lav og stabil på 1,70 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tapene er også lave, og misligholdet er stabilt. Inntekt pr kostnadskrone er hittil i år 1,74, og egenkapitalavkastningen etter skatt 13,3 %. Konsernets utlånsvekst avdempes med en vekst hittil i år på 7 %, og siste 12 måneder på 16 %. Innskuddsutviklingen er god og kundeinnskuddene har de siste 12 måneder økt med 13 %. Netto renteinntekter og rentemargin Netto renteinntekter ved utgangen av 2. kvartal ble 454 mill kr, opp fra 442 mill kr i tilsvarende periode i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde renteinntektene 2,03 %, mot 2,33 % 1. halvår Reduksjonen skyldes hovedsakelig endrede rammebetingelser bl a knyttet til sikringsfondsavgift samt regnskapsteknisk forhold knyttet til føring av investering i rentefond og nullkupongobligasjoner. Utlånsmarginen er noe bedret i forhold til 1. halvår 2000, mens innskuddsmarginen er redusert. Andre driftsinntekter Konsernet har etter 2. kvartal andre driftsinntekter på totalt 232 mill kr, 74 mill kr høyere enn samme periode i fjor. Netto provisjonsinntekter fra salg av betalingsformidlingstjenester viser en 12-måneders vekst på ca 9 % til 61 mill kr. Provisjonsinntektene fra fond og forsikring økte med hhv 63 % og 219 % til hhv 28 mill kr og 22 mill kr. Økningen i fondsinntektene reflekterer bankens økte satsing på plassering. Oppkjøpet av Vår Bank og Forsikring gir høy vekst i forsikringsinntektene.

2 De totale kursgevinstene på 56 mill kr fordeler seg med 15 mill kr på valuta, 1 mill kr på sertifikater og obligasjoner og 6 mill kr på aksjer, grunnfondsbevis og fond. I tillegg kommer avkastning på 34 mill kr fra investering i Odin pengemarkedsfond og nullkupongobligasjoner. Avkastningen på aksjer og fond er omtrent 6,5 %-poeng høyere enn totalindeksen på Oslo Børs hittil i år. Underskudd i Sparebank 1 Gruppen AS gir en negativ resultatandel av eierinteresser på 17 mill kr. Dette skyldes hovedsakelig svak utvikling i verdipapirmarkedet samt store merverdiog goodwillavskrivninger i forbindelse med oppkjøpet av Vår Bank og Forsikring. Andre driftsinntekter er økt med 47 %, eller 17 mill kr. Dette skyldes hovedsakelig høy vekst i datterselskapet EiendomsMegler 1 Rogaland AS. Driftskostnader Driftskostnadene for konsernet var 381 mill kr 1. halvår I forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,70 % mot 1,83 % 1. halvår 2000 (1,65 % ekskl omstillingskostnader). I forhold til driftsinntektene (ekskl kursgevinster) utgjør kostnadene 57,3 %. Nominelt er de totale kostnadene steget med 68 mill kr sammenlignet med samme periode i fjor (ekskl omstillingskostnader). Av dette utgjør personalkostnadene 36 mill kr. Gjennomsnittlig antall årsverk er økt fra halvår 2000 til halvår Økningen skyldes hovedsakelig integrasjonen av tidligere Vår/Varde-ansatte fra 1. januar 2001, samt ekspansjon i EiendomsMegler 1 Rogaland AS. Konsernet har iverksatt omstillingstiltak som medfører at 35 personer vil fratre i løpet av 2001 og Det er også satt i verk kostnadsreduksjons- og organisasjonsutviklingsprogram for å sikre fortsatt høy kostnadseffektivitet. Innskudd, plasseringer og utlån Kundeinnskudd fra privatmarkedet stiger, og veksten i forhold til fjoråret er 12 %, mot 14 % ved årsskiftet. Innskuddene fra bedriftsmarkedet påvirkes av endringer i større enkeltengasjement. Årsveksten fra bedriftsmarkedet er på 14 %, mot 17 % ved årsskiftet. Total innskuddsvekst på 12 mnd basis er svakt redusert fra 15 % ved årsskiftet til 13 % ved utgangen av juni Bankens salg av ODINs aksje- og rentefond viser en meget god utvikling. Netto nysalg av Odin fond er økt fra 107 mill kr 1. halvår 00 til 378 mill kr 1. halvår 01. Av SpareBank 1 bankenes forvaltningskapital i Odin aksjefond er SpareBank 1 SR-Banks andel økt fra ca 29 % til ca 32 % de siste 12 mnd. I tillegg kommer salg av garanterte produkter som 1. halvår i år ga et volum på 248 mill kr. Netto nytegning av Odin fond hittil i år og salg av garanterte produkter tilsvarer en årsvekst i kundeinnskudd på 4,6 %. Hittil i år har utlån økt med 7 % til 42,0 mrd kr, mens 12-måneders veksten er 16 %. Veksten er i samsvar med vedtatte planer, redusert fra 20 % ved årsskiftet. Utlånsveksten fordeler seg med 18 % og 14 % på hhv privat- og bedriftsmarkedet, og volumfordelingen mellom privat- og bedriftsmarkedet er 65/35 %.

3 Mislighold Brutto mislighold over 90 dager var ved utgangen av juni på 307 mill kr, 13 mill kr lavere enn ved utgangen av fjoråret. Brutto og netto mislighold utgjorde ved utgangen av kvartalet hhv 0,7 % og 0,5 % av brutto utlån. Den spesifiserte tapsavsetningen på den misligholdte porteføljen er 101 mill kr, som tilsvarer en avsetningsgrad på 33 %. I tillegg er den spesifiserte tapsavsetningen på ikke misligholdte engasjementer 158 mill kr, og tilsvarer en avsetningsgrad på 38 %. Konsernet har hittil i år netto tap på 50 mill kr. Uspesifiserte tapsavsetninger er økt med 15 mill kr i 2. kvartal og beløper seg nå til 323 mill kr. Dette tilsvarer 0,8 % av utlånsporteføljen. Kapitaldekningen Kapitaldekningen for konsernet var ved utgangen av juni 13,70 %, ekskl årets overskudd og 14,63 % for morbanken. Kjernekapitaldekningen for konsernet og morbanken var hhv 7,97 % og 7,74 %. De endrede reglene for kapitaldekning som trådte i kraft 1. april 200, forbedret kapitaldekningen for morbanken per 30. juni20 01 med 0,62 %-poeng. Datterselskapene EiendomsMegler 1 Rogaland AS har hatt meget høy omsetning hittil i år, og inntektene fra eiendomsmegling er økt med 51 % sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes både ekspansjon og generelt god markedsaktivitet. Westbroker Finans AS leverer gode resultater, med stabil rentemargin i forhold til fjoråret. Bankens datterselskap SR-Forvaltning ASA - har nylig mottatt konsesjon til å drive aktiv forvaltning. Selskapet forvaltet per 30. juni 2001 ca 1,1 mrd kr. Etableringen av datterselskapet vil gå frem av regnskapet ved neste kvartalsrapportering. Markedsutvikling SpareBank 1 SR-Banks markedsandel innen personmarkedet i Rogaland øker jevnt og er nå 44 %, en økning på omlag 4,5 %-poeng de siste 5 årene. Oppkjøpet av Vår Bank ga en økning på nesten 1 %-poeng. I Agder-fylkene tar banken sikte på kontrollert vekst, med hovedfokus på personmarkedet. Vi har nye bankkontor i Kristiansand og Mandal, og planlegger etablering av kontor i Arendal og Lyngdal. SpareBank 1 SR-Bank ekspanderer også i Rogaland, og har nylig åpnet nytt kontor i Klepp. Nytt kontor åpnes i Sauda til høsten. De nye og gradvis også de eksisterende kontorene legges opp etter et nytt kontorkonsept. Konseptet forsterker kontorets profil og rolle som aktiv markedsplass. Den personlige og rådgivende banken vektlegges, og konseptet gir også bedre samspill med EiendomsMegler 1. Veksten i antall nettbankkunder er fortsatt stor, med en økning siste 12 mnd på ca 54 % (til i overkant av kunder) og hittil i år på ca 21 %. Av våre helkunder har nå ca 23 % nettbankproduktet, mot ca 16 % for ett år siden. Banken har nylig lansert en ny og forbedret versjon av nettbanken.

4 Innenfor næringslivsmarkedet er aktiviteten god. I oljerelatert virksomhet er aktiviteten økende. Dette gir positive ringvirkninger for distriktet. Bankens næringslivsportefølje har lave tap og stabilt mislighold. Bankens grunnfondsbevis Kursen på bankens grunnfondsbevis var ved utgangen av juni på kr 233. Antall grunnfondsbeviseiere er i 2. kvartal redusert med 80 til Ved utgangen av kvartalet var utenlandsandelen 11,0 %, mens eierandelen tilknyttet Rogaland var 46,9 %. Summen av de 20 største eiernes andeler var 32,5 %. 1. Swedbank Markets ,9 % 2. Folketrygdfondet ,9 % 3. Tveteraas Finans AS ,6 % 4. Gjensidige NOR Sparebank ,7 % 5. SpareBank 1 Midt-Norge ,4 % 6. Arne B. Corneliussen Invest ,1 % 7. Clipper Shipping AS ,1 % 8. Stiftelsen UNI ,1 % 9. Frank Mohn AS ,1 % 10. Pareto AS ,0 % 11. Otto B. Morcken ,9 % 12. Solvang Shipping AS ,8 % 13. Audley AS ,7 % 14. Ringerikes Sparebank ,7 % 15. Westco AS ,7 % 16. Brown Brothers Harriman ,7 % 17. Helland AS ,7 % 18. Erik Steen ,6 % 19. Sentralinvest AS ,6 % 20. Verdipapirfondet Avanse Finans ,6 % Sum 20 største ,5 % Utsiktene fremover Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året. Stavanger, 9. august 2001 Styret for Sparebanken Rogaland

5 Hovedtrekk Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond kunder sparer i Odin fond God innskuddsvekst, tolvmånedersvekst på 13 % Høyt bidrag og økte markedsandeler fra EiendomsMegler 1 Rogaland AS God kostnadseffektivitet, kostnadsprosent 1,70 Kostnadsreduksjons- og organisasjonsutviklingsprogram iverksatt Redusert utlånsvekst, tolvmånedersvekst på 16 % Lave tap og stabilt mislighold Konsesjon til aktiv forvaltning i datterselskap SR-Forvaltning ASA Hovedtall Årsslutt RESULTATSAMMENDRAG Millioner % Millioner % Millioner % Netto renteinntekter 454 2, , ,33 Netto andre driftsinntekter 232 1, , ,83 Sum driftsinntekter 686 3, , ,16 Omstilling 0 0, , ,12 Andre driftskostnader 381 1, , ,64 Sum driftskostnader 381 1, , ,76 Resultat før tap og nedskrivninger 305 1, , ,40 Tap og nedskrivninger 61 0, , ,18 Resultat av ordinær drift 244 1, , ,58 Skattekostnad 69 0, , ,42 Overskudd 175 0, , ,16 Nøkkeltall Årsslutt 2000 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst (brutto) 16 % 19 % 20 % Innskuddsvekst 13 % 13 % 15 % Kapitaldekningsprosent 13,70 10,94 11,65 Kjernekapitalprosent 7,97 7,79 8,15 Netto ansvarlig kapital Egenkapitalavkastning * 13,3 23,4 19,5 Inntekter pr. kostnadskrone** 1,74 1,68 1,72 Antall årsverk Antall kontorer Børskurs ved kvartalslutt Resultat pr. grunnfondsbevis *** 14,7 24,0 40,4 * Overskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital ** Sum driftsinntekter (eksklusiv netto kursgevinst/tap omløpsmidler som ikke gjelder pengemarkedsfond og nullrentekuponger) dividert på sum driftskostnader *** Overskudd multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på antall grunnfondsbevis KHT/ Kvartal22001A.xls

6 Hovedtall fra resultatregnskap og balanse SpareBank 1 SR-Bank RESULTATREGNSKAP Årsslutt Årsslutt (Beløp i millioner kroner) Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Inntekter av eierinteresser Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinst/tap Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Omstilling Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap/gevinst finansielle anleggsmidler Tap på utlån og garantier Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd ,4 24,0 14,7 Resultat pr. grunnfondsbevis 14,7 24,0 40,4 SpareBank 1 SR-Bank BALANSE (Beløp i millioner kroner) Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Overskudd Sum gjeld og egenkapital Poster utenfor balansen: Betingede forpliktelser (garantiansvar) KHT/ Kvartal22001B.xls

7 Tapsavsatte engasjementer SpareBank 1 SR-Bank (Beløp i millioner kroner) Tapsavsatte, misligholdte engasjementer Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer % 39 % 35 % Avsetningsgrad 33 % 36 % 41 % Brutto nullstillte lån Tapsavsatte, ikke misligholdte engasjementer Tapsavsatte,ikke misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto tapsavsatte engasjementer % 38 % 38 % Avsetningsgrad 38 % 35 % 33 % Samlet engasjement for en kunde regnes som misligholdt og tas med i oversiktene over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Tapsvurdering foretas på engasjementer som er misligholdte i mer enn 60 dager. Tapsavsetninger SpareBank 1 SR-Bank (Beløp i millioner kroner) Spesifiserte tapsavsetninger: Spesifiserte tapsavsetninger pr Konstaterte tap i perioden der det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning /- Periodens spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger: Uspesifiserte avsetninger pr /- Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Utlån og tap 2001 Utlån og Brutto Inngått Netto Taps- (Beløp i millioner kroner) garantier tap på tap tap prosent Næring ,27 % Personkunder ,03 % Overf. uspesifisert Sum ,12 % KHT/ Kvartal22001C.xls

8 RESULTAT FRA KVARTALSREGNSKAPENE Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd BALANSETALL FRA KVARTALSREGNSKAPENE Innskudd fra kunder Brutto utlån til kunder Tapsavsetninger Netto utlån til kunder Forvaltningskapital Gj.snittlig forvaltningskapital MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER OG NULLSTILLTE LÅN Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer Brutto nullstillte lån Netto nullstillte lån KAPITALDEKNING Bankens fond Grunnfondsbeviskapital Annen kjernekapital Kjernekapital Tilleggskapital Fradrag Netto ansvarlig kapital Totalt beregningsgrunnlag Kapitaldekning 13,70 % 11,44 % 11,65 % 10,96 % 10,94 % 11,42 % 12,12 % 11,27 % 10,11 % NØKKELTALL FOR GRUNNFONDSBEVIS Børskurs ved kvartalslutt Bokført egenkapital pr. grunnfond Grunnfondsbevisprosent 63,0 63,0 63,0 65,3 64,8 64,8 64,8 66,6 66,6 KHT/ Kvartal22001D.xls

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000

Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000 Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 4001 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Sveinung Hestnes,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer