SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001"

Transkript

1 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17 % Fortsatt god vekst i innskudd, tolvmånedersvekst på 18 % Betydelig økning i provisjonsinntekter på fondssalg Kostnadsprosent på 1,69 % Verdipapirer påvirket av svak børsutvikling Stabilt mislighold og lave tap God innskuddsvekst og økning i inntekter SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk et resultat før skatt på 103 mill. kroner etter 1. kvartal. Konsernets ordinære drift viser god økning i andre inntekter der spesielt provisjonsinntektene framhever seg med en vekst på 28 %. Misligholdsutviklingen er stabil og tapene lave. Konsernets resultat er 19 mill. kroner lavere enn i 2000 og er preget av utviklingen i blant annet verdipapirmarkedet og forverrede rammebetingelser knyttet til full sikringsfondsavgift. Bankens andel av underskuddet i SpareBank 1 Gruppen AS utgjør 14,5 mill. kroner, som vesentlig skyldes svak utvikling i verdipapirmarkedet samt store merverdi- og goodwill avskrivninger i forbindelse med oppkjøpet av Vår Bank og Forsikring. Konsernets utlånsvekst er i henhold til bankens mål avdempet og veksten hittil i år utgjør 2,3 % som gir en 12-måneders vekst på 17 %. Innskuddsveksten er god med en vekst hittil i år på 3,3 % og en 12-måneders vekst på 18 %. Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 11,2 %. Rentemarginen utgjør 2,05 %, og er redusert fra gjennomsnittet for 2000 på 2,33 %. Reduksjonen i rentemarginen er i vesentlig grad forårsaket av regnskapstekniske forhold ved at avkastningen av bankens plasseringer i rentefond og nullkupongobligasjoner føres som kursgevinst. Den gode veksten i utlån og innskudd over tid sammen med godt salg av fonds og forsikringsprodukter har klart styrket bankens markedsposisjon. Dette bekreftes også gjennom markedsundersøkelser der banken scorer meget bra når det gjelder kundetilfredshet. Banken etablerer i løpet av første halvår nye kontor i Klepp, Mandal og Sauda som vil bidra til å befeste markedsposisjonen ytterligere. Utvikling i regionen Rogaland fikk i løpet av fjoråret merke nedgangen i oljeinvesteringene, som ifølge Statistisk Sentralbyrå var ca. 27 % lavere enn i Det høye oljeprisfallet for to år siden medførte forøvrig en rekke sammenslåinger og innstrammingstiltak i oljeselskapene. Også for landbruksindustrien på Jæren var 2000 et tungt år. Dette bidro til at Rogaland i fjor hadde størst økning i arbeidsledigheten i landet. Det ser nå imidlertid ut for at oljeselskapene vil øke investeringene i forhold til foregående år. Dette gir positive ringvirkninger i regionen både for offshoreverftene og øvrig oljerelatert virksomhet. Arbeidsledigheten er også gått noe ned hittil i år og var i mars 3,1 %. Rentemarginen Netto renteinntekter i 1. kvartal ble 227 mill. kroner, som er en økning på 4,2 % i forhold til samme periode i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde renteinntektene

2 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr ,05 %, mot 2,33 % ved årsskiftet. Sikringsfondsavgift og bortfall av floatinntekter trekker ned rentemarginen sammenlignet med fjoråret. I tillegg har vi nå en beholdning av Odin pengemarkedsfond og nullkupongobligasjoner der avkastningen føres som kursgevinst. Andre driftsinntekter Konsernet har etter 1. kvartal totalt andre driftsinntekter på 102 mill. kroner, 19 mill. kroner høyere enn samme periode i fjor. Netto provisjonsinntekter fra salg av betalingsformidlingstjenester viser en 12-måneders vekst på ca 12 %. Provisjonsinntektene fra fond og forsikring økte med 106 %. Integrasjonen av porteføljen fra Vår Forsikring og provisjonsinntektene fra salg av SparX Global (aksjeindeksobligasjon) bidrar til den høye veksten. De totale kursgevinstene på 27 mill. kroner fordeler seg med 6 mill. kroner på valuta, 17 mill. kroner på sertifikater og obligasjoner og 4 mill. kroner på aksjer, grunnfondsbevis og fond. Negative inntekter av eierinteresser skyldes hovedsakelig bankens andel av underskudd i SpareBank 1 Gruppen AS som utgjør 14,5 mill. kroner. Underskuddet skyldes svak utvikling i verdipapirmarkedet samt store merverdi- og goodwillavskrivninger i forbindelse med oppkjøpet av Vår Bank og Forsikring. Driftskostnadene Driftskostnadene for konsernet utgjorde i 1. kvartal 186 mill. kroner. Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,69 % mot 1,67 % 1. kvartal Målt i forhold til driftsinntektene (eksklusiv kursgevinster) utgjør kostnadene 61,6 %. Nominelt er de totale kostnadene steget med 31 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Av dette utgjør personalkostnadene ca. 15 mill. kroner. Antall årsverk er økt fra 680 i mars 2000 til 779 i mars Økningen skyldes hovedsakelig overtakelse av Vår-/Varde-ansatte fra 1. januar 2001, samt ekspansjon i EiendomsMegler 1 Rogaland AS. Konsernet har vedtatt omstillingstiltak som medfører at 35 personer vil fratre i løpet av 2001 og Det er også satt i verk et kostnadsreduksjonsprogram for å sikre høy kostnadseffektivitet. Mislighold Brutto mislighold over 90 dager var ved utgangen av mars på 296 mill. kroner, 24 mill. kroner lavere enn ved utgangen av fjoråret. Brutto og netto mislighold utgjorde ved utgangen av kvartalet henholdsvis 0,7 % og 0,5 % av brutto utlån. Den spesifiserte tapsavsetningen på den misligholdte porteføljen er 104 mill. kroner, som tilsvarer en avsetningsgrad på 35 %. I tillegg er den spesifiserte tapsavsetningen på ikke misligholdte engasjementer 161 mill. kroner og tilsvarer en avsetningsgrad på 35 %. Konsernet har hittil i år netto tap på 28 mill. kroner. Uspesifiserte tapsavsetninger ligger uendret på 308 mill. kroner. Dette er 0,76 % av låneporteføljen. Balansen Hittil i år har utlån økt med 2,3 % til 40,3 mrd. kroner, mens 12-måneders veksten er 17 %, redusert fra 20 % ved årsskiftet. Utlånsveksten fordeler seg med 19 % og 12 % på henholdsvis privat- og bedriftsmarkedet, med en volumfordeling på 65/35 % på privat- og bedriftsmarkedet. Vekstøkningen for kundeinnskudd er fremdeles høy med en 12-måneders vekst på 18 %, en økning fra 15 % ved årsskiftet. Innskuddsveksten i privatmarkedet ligger stabilt på rundt 13 %, mens veksten i bedriftsmarkedet er på 26 % og skyldes hovedsakelig større enkeltengasjement og særvilkårsinnskudd.

3 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr Kapitaldekningen Kapitaldekningen for konsernet var ved utgangen av mars 11,45 %, eksklusiv årets overskudd og 12,30 % for banken. Kjernekapitaldekningen for konsernet og morbanken var henholdsvis 7,97 % og 7,75 %. De endrede reglene for kapitaldekning som trer i kraft 1. april ville gitt en kapitaldekning for morbanken ved utgangen av mars på 12,84 %. Datterselskapene God tilgang på nye oppdrag i EiendomsMegler 1 Rogaland AS og forbedret rentemargin og nysalg leasing i Westbroker Finans AS gir et godt resultat etter 1. kvartal. Resultat før skatt ble på henholdsvis 1,6 mill. kroner og 8,4 mill. kroner. Bankens grunnfondsbevis Kursen på bankens grunnfondsbevis var ved utgangen av mars på 237 kroner. Antall grunnfondsbeviseiere er i 1. kvartal økt med 65 til Ved utgangen av kvartalet var utenlandsandelen 10,8 %. Andelen tilknyttet Rogaland var 47,1 %, og de 20 største eierne utgjorde 31,7 %. 1. Swedbank Markets ,9 % 2. Folketrygdfondet ,9 % 3. Tveteraas Finans AS ,6 % 4. SpareBank 1 Midt-Norge ,4 % 5. Arne B. Corneliussen Invest ,1 % 6. Clipper Shipping AS ,1 % 7. Frank Mohn AS ,1 % 8. Gjensidige NOR Sparebank ,0 % 9. Pareto AS ,0 % 10. Stiftelsen UNI ,9 % 11. Otto B. Morcken ,9 % 12. Solvang Shipping AS ,8 % 13. Audley AS ,7 % 14. Ringerikes Sparebank ,7 % 15. Westco AS ,7 % 16. Helland AS ,7 % 17. Erik Steen ,6 % 18. Sentralinvest AS ,6 % 19. Verdipapirfondet Avanse Finans ,6 % 20. Oslo Pensjonsforsikring AS ,6 % Sum 20 største ,7 % Utsiktene fremover Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året. Stavanger 26. april 2001 Styret for Sparebanken Rogaland

4 Hovedtrekk SpareBank 1 SR-Bank styrker sin markedsposisjon Konsernresultat på 103 mill kr før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17% Fortsatt god vekst i innskudd, tolvmåneders vekst på 18% Betydelig økning i provisjonsinntekter på fondssalg Kostnadsprosent på 1,69% Verdipapirer påvirket av svak børsutvikling Stabilt mislighold og lave tap Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern H i t t i l i Tilsvarende i Hele RESULTATSAMMENDRAG M i l l i o n e r % Millioner % Millioner % Netto renteinntekter 227 2, , ,33 Netto andre driftsinntekter 102 0, , ,83 Sum driftsinntekter 329 2, , ,16 Omstilling 0 0,00 0 0, ,12 Andre driftskostnader 186 1, , ,64 Sum driftskostnader 186 1, , ,76 Resultat før tap og nedskrivninger 143 1, , ,40 Tap og nedskrivninger 40 0, , ,18 Resultat av ordinær drift 103 0, , ,58 Skattekostnad 31 0, , ,42 Overskudd 72 0, , ,16 Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i 2001 Tilsvarende i 2000 Hele 2000 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst (brutto) 17 % 16 % 20 % Innskuddsvekst 18 % 7 % 15 % Kapitaldekningsprosent 0,00 11,42 11,65 Kjernekapitalprosent 0,00 8,13 8,15 Netto ansvarlig kapital Egenkapitalavkastning * 1 1, 2 16,2 19,5 Inntekter pr. kostnadskrone** 1,62 1,88 1,72 Antall årsverk Antall kontorer Børskurs ved kvartalslutt Resultat pr. grunnfondsbevis *** 6, 1 8,0 40,4 * Overskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital ** Sum driftsinntekter eksklusiv netto kursgevinst/tap omløpsmidler dividert på sum driftskostnader *** Overskudd multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på antall grunnfondsbevis Kvartal12001A.xls

5 Hovedtall fra resultatregnskap og balanse SpareBank 1 SR-Bank RESULTATREGNSKAP SpareBank 1 SR-Bank konsern Hele 2000 Tilsv Hittil i 2001 (Beløp i millioner kroner) Hittil i 2001 Tilsv Hele Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Inntekte av eierinteresser Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinst/tap Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Omstilling Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap/gevinst finansielle anleggsmidler Tap på utlån og garantier Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd ,4 8,0 6,1 Resultat pr. grunnfondsbevis 6,1 8,0 40,4 SpareBank 1 SR-Bank BALANSE SpareBank 1 SR-Bank konsern (Beløp i millioner kroner) Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Overskudd Sum gjeld og egenkapital Poster utenfor balansen: Betingede forpliktelser (garantiansvar) Kvartal12001B.xls

6 Tapsavsatte engasjementer SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank konsern (Beløp i millioner kroner) Tapsavsatte, misligholdte engasjementer Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer % 43 % 38 % Avsetningsgrad 35 % 40 % 41 % Brutto nullstillte lån Tapsavsatte, ikke misligholdte engasjementer Tapsavsatte,ikke misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto tapsavsatte engasjementer % 41 % 34 % Avsetningsgrad 35 % 41 % 33 % Samlet engasjement for en kunde regnes som misligholdt og tas med i oversiktene over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Tapsvurdering foretas på engasjementer som er misligholdte i mer enn 60 dager. Tapsavsetninger SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank konsern (Beløp i millioner kroner) Spesifiserte tapsavsetninger: Spesifiserte tapsavsetninger pr Konstaterte tap i perioden der det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning /- Periodens spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger: Uspesifiserte avsetninger pr /- Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Inngående balanse 2000 inkluderer spesifiserte tapsavsetninger fra Vår Bank. Utlån og tap 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Utlån og Brutto Inngått Netto Taps- (Beløp i millioner kroner) garantier tap på tap tap prosent Næring ,21 % Personkunder ,02 % Oveført uspesifisert Sum ,07 % Kvartal12001C.xls

7 RESULTAT FRA KVARTALSREGNSKAPENE Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd BALANSETALL FRA KVARTALSREGNSKAPENE Innskudd fra kunder Brutto utlån til kunder Tapsavsetninger Netto utlån til kunder Forvaltningskapital Gj.snittlig forvaltningskapital MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER OG NULLSTILLTE LÅN Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer Brutto nullstillte lån Netto nullstillte lån KAPITALDEKNING Bankens fond Grunnfondsbeviskapital Annen kjernekapital Kjernekapital Tilleggskapital Fradrag Netto ansvarlig kapital Totalt beregningsgrunnlag Kapitaldekning #DIV/0! 11,65 % 10,96 % 10,94 % 11,42 % 12,12 % 11,27 % 10,11 % 10,55 % NØKKELTALL FOR GRUNNFONDSBEVIS Børskurs ved kvartalslutt Bokført egenkapital pr. grunnfond Grunnfondsbevisprosent 63,0 63,0 65,3 64,8 64,8 64,8 66,6 66,6 66,6 Kvartal12001D.xls

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer