Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern"

Transkript

1 Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner (11%) i konsernet 48% økning i provisjonsinntekter Fortsatt kostnadseffektiv drift, kostnadsprosent på 1,71 11,5 prosent egenkapitalavkastning etter skatt 25,3 kroner i overskudd pr grunnfondsbevis Styret foreslår 19 kroner i utbytte Styrket distribusjon og forbedret nettbank av bankens kunder sparer i fond 745 mill kroner i salg av fond og garanterte produkter Etablering av bedriftssenter på Forus i samarbeid med Westbroker Finans og EiendomsMegler 1 Nye kontorer åpnet i Mandal, Klepp og Sauda. Banken har nå 53 kontorer. Netto tilgang på 3900 kunder kunder er tilknyttet nettbanken SpareBank 1 SR-Bank markerte 25-års jubiléet som landets første regionsparebank i 2001 Banken initiativtaker til opprettelse av investeringsselskapet Energivekst Resultatutviklingen ets utvikling i 2001 har vært god. Selv om året har vært preget av uro i verdipapirmarkedene og forverrede rammebetingelser, kan konsernet presentere et godt resultat på kjernevirksomheten. Konsernets resultat er oppnådd gjennom god vekst i innskudd og utlån, god vekst i netto provisjonsinntekter samt fortsatt høy kostnadseffektivitet. Rentemarginen er i 2001 redusert fra 2,33 prosent til 2,13 prosent. Årsakene er i hovedsak sterk konkurranse, nye større bedriftsengasjement med lavere risiko samt innføring av full sikringsfondsavgift til Sparebankenes Sikringsfond som tilsvarer 0,07 prosentpoeng. Netto renteinntekter for konsernet økte med 45 mill kroner, en økning på 5 prosent.

2 Pressemelding Andre inntekter Konsernets netto provisjonsinntekter økte med 48 prosent i 2001 fra 190 mill kroner til 282 mill kroner. Provisjonsinntektene fra forsikring økte med hele 220 prosent til 49 mill kroner som skyldes overtakelse av forsikringsportefølje og 55 ansatte i forbindelse med Vår-oppkjøpet samt godt salg av forsikringsprodukter. Fondsinntektene viser en meget god økning på 51 prosent selv i et svakt verdipapirmarked og er et resultat av bankens satsing på spareområdet. Bankens beholdning av aksjer og grunnfondsbevis (omløp) var 286 mill kroner ved utløpet av Avkastningen på verdipapirene utgjorde 0,1 prosent. Grunnet et svakt verdipapirmarked i 2001 har bankens beholdning av aksjer og grunnfondsbevis hatt en lavere avkastning enn i Porteføljen har likevel hatt 14,5 prosentpoeng høyere avkastning enn hovedindeksen på Oslo Børs. Kursgevinster fra valutahandel var 36 mill kroner i Bankens andel av underskuddet for 2001 i SpareBank 1 Gruppen utgjorde 50 mill kroner, mot minus 10 mill kroner i Dette skyldes i hovedsak svakt verdipapirmarked, svake resultater i livsforsikringselskapet og skadeselskapet, samt store goodwill- og merverdiavskrivninger i forbindelse med Vår-oppkjøpet. Driftskostnader Driftskostnadene i konsernet utgjorde 785 mill kroner. Dette er en økning på 80 mill kroner i forhold til Den største økningen er på personalsiden og skyldes i hovedsak overtakelse av personale knyttet til bank og forsikringsvirksomheten i Vår Bank og Forsikring i Rogaland og Agder. Posten andre kostnader viser også en større økning. Hovedårsakene til veksten her er bruk av eksterne konsulenter i forbindelse med diverse prosjekter i banken, herunder nytt saksbehandlingssystem og kredittvurderingssystem for bedriftsmarked. Andre poster med stor vekst er vikarbruk som ble merverdiavgiftsbelagt fra 1. juli. Den relativt høye veksten i avskrivninger skyldes i hovedsak investeringer i forbindelse med nye kontoretableringer. Totalt sett har innføring av merverdiavgift på tjenester fra 1. juli økt kostnadene med ca 6 mill kroner i På årsbasis vil kostnadene øke med ca 12 mill kroner. Tap og mislighold Konsernets brutto mislighold i prosent av brutto utlån utgjør 0,70 prosent mot 0,81 prosent i Utviklingen i konsernets mislighold er tilfredsstillende.

3 Pressemelding Konsernets netto tap i 2001 utgjør 159 mill kroner. I tallet er inkludert en uspesifisert avsetning på 48 mill kroner. Samlede uspesifiserte tapsavsetninger utgjør 356 mill kroner eller 0,8 prosent av samlede utlån. Hovedtyngden av tapene i 2001 skyldes tapsavsetninger på bedriftskunder. Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån utgjør 0,38 prosent i 2001, på nivå med tapsprosenten i Datterselskapene EiendomsMegler 1 Rogaland AS har hatt en fin utvikling i Selskapet omsatte eiendommer til en samlet verdi på 4,1 mrd kroner. Inntektene økte til 95 mill kroner og selskapet hadde et overskudd før skatt på 11 mill kroner mot 11,8 mill kroner i Westbroker Finans AS hadde ved utgangen av året en forvaltningskapital på mill kroner. Dette er en reduksjon på 890 mill kroner som skyldes at selskapet har solgt ut hele boliglånsporteføljen på 1,2 mrd kroner til Bank 1 Oslo og SpareBank 1 SR-Bank. Dette grunnet endret strategi for selskapet som innebærer rendyrking av leasing og prosjektfinansiering. Westbroker Finans AS oppnådde et resultat før skatt på 32 mill kroner mot 22,1 mill kroner i SR-Forvaltning ASA, bankens nye selskap for aktiv forvaltning, har hatt en sterk utvikling og forvaltet ved utgangen av ,4 mrd kroner. Resultatet for 2001 utgjorde 6 mill kroner. Utsiktene framover Styret venter en positiv økonomisk utvikling i regionen i 2002 selv om det vil være bransjemessige forskjeller. Banken vil også framover sette kunden i sentrum og videreutvikle kundeforholdene med eksisterende kunder ved å tilby flere produkter og tjenester. Banken opplever for tiden god tilgang av nye kunder og vil fortsatt bidra til nyskaping og utvikling i Rogaland og Agder. Stavanger, 24. januar 2002 Styret for Sparebanken Rogaland Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon / , viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon / , økonomidirektør Tor Dahle, telefon / eller pressetalsmann Thor-Christian Haugland, telefon /

4 Hovedtrekk Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner (11%) i konsernet 48% økning i provisjonsinntekter Fortsatt kostnadseffektiv drift, kostnadsprosent på 1,71 11,5 prosent egenkapitalavkastning etter skatt 25,3 kroner i overskudd pr grunnfondsbevis Styret foreslår 19 kroner i utbytte Hovedtall RESULTATSAMMENDRAG Millioner % Millioner % Millioner % Netto renteinntekter 979 2, , ,64 Netto andre driftsinntekter 405 0, , ,12 Sum driftsinntekter , , ,76 Omstilling 0 0, , ,03 Andre driftskostnader 785 1, , ,80 Sum driftskostnader 785 1, , ,83 Resultat før tap og nedskrivninger 599 1, , ,93 Tap og nedskrivninger 169 0, , ,16 Resultat av ordinær drift 430 0, , ,76 Skatt og minoritetsinteresser 128 0, , ,43 Overskudd 302 0, , ,33 Nøkkeltall Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst (brutto) 11 % 20 % 15 % Innskuddsvekst 9 % 15 % 10 % Kapitaldekningsprosent 12,69 11,65 12,12 Kjernekapitalprosent 7,95 8,15 8,63 Netto ansvarlig kapital Egenkapitalavkastning * 11,5 19,5 21,8 Inntekter pr. kostnadskrone** 1,72 1,72 1,86 Antall årsverk Antall kontorer Børskurs ved kvartalslutt Resultat pr. grunnfondsbevis *** 25,3 40,4 40,4 Utbytte pr.grunnfondsbevis 19,0 21,0 19,0 Effektiv avkastning på grunnfondsbeviset 8,1 5,3 41,0 RISK-beløp pr påfølgende år 10,4 18,5 28,4 * Overskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital ** Sum driftsinntekter (eksklusiv netto kursgevinst/tap omløpsmidler) dividert på sum driftskostnader. *** Overskudd multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på antall grunnfondsbevis KHT/ kvartal42001a1.xls

5 Hovedtall fra resultatregnskap og balanse SpareBank 1 SR-Bank RESULTATREGNSKAP Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Inntekter av eierinteresser Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinst/tap Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Omstilling Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap/gevinst finansielle anleggsmidler Tap på utlån og garantier Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd Herav minoritetsinteresser 1 40,4 40,4 25,3 Resultat pr. grunnfondsbevis 25,3 40,4 40,4 SpareBank 1 SR-Bank BALANSE Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Minoritetsinteresser Sum gjeld og egenkapital Poster utenfor balansen: Betingede forpliktelser (garantiansvar) BRO/ kvartal42001b.xls

6 Tapsavsatte engasjementer SpareBank 1 SR-Bank Tapsavsatte, misligholdte engasjementer Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer % 42 % 43 % Avsetningsgrad 43 % 41 % 43 % Brutto nullstillte lån Tapsavsatte, ikke misligholdte engasjementer Tapsavsatte,ikke misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto tapsavsatte engasjementer % 32 % 38 % Avsetningsgrad 38 % 33 % 38 % Samlet engasjement for en kunde regnes som misligholdt og tas med i oversiktene over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Tapsvurdering foretas på engasjementer som er misligholdte i mer enn 60 dager. Tapsavsetninger SpareBank 1 SR-Bank Spesifiserte tapsavsetninger: Spesifiserte tapsavsetninger pr Konstaterte tap i perioden der det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning /- Periodens spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger: Uspesifiserte avsetninger pr /- Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Utlån og tap 2001 Utlån og Brutto Inngått Netto Taps- (Beløp i millioner kroner) garantier tap på tap tap prosent Næring ,52 % Personkunder ,07 % Overf. uspesifisert Sum ,35 % KHT/ kvartal42001c.xls

7 RESULTAT FRA KVARTALSREGNSKAPENE Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger Resultat av ordinær drift Skatt og minoritetsinteresser Overskudd BALANSETALL FRA KVARTALSREGNSKAPENE Innskudd fra kunder Brutto utlån til kunder Tapsavsetninger Netto utlån til kunder Forvaltningskapital Gj.snittlig forvaltningskapital MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER OG NULLSTILLTE LÅN Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer Brutto nullstillte lån Netto nullstillte lån KAPITALDEKNING Bankens fond Grunnfondsbeviskapital Annen kjernekapital Kjernekapital Tilleggskapital Fradrag Netto ansvarlig kapital Totalt beregningsgrunnlag Kapitaldekning 12,69 % 12,95 % 13,70 % 11,44 % 11,65 % 10,96 % 10,94 % 11,42 % 12,12 % NØKKELTALL FOR GRUNNFONDSBEVIS Børskurs ved kvartalslutt Bokført egenkapital pr. grunnfond Grunnfondsbevisprosent 61,2 63,0 63,0 63,0 63,0 65,3 64,8 64,8 64,8 KHT/ kvartal42001d.xls

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000 Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset Årsrapport 2000 Innhold 2 Banken og virksomheten 3 Større begivenheter i 2000 4 Hovedpunkter 5 Hovedtall 6 En kundestyrt sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer