KVARTALS RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALS RAPPORT"

Transkript

1 KVARTALS RAPPORT 2-

2 Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr.. Det er liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren legges derfor på morbankens tall. Konsernregnskapet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene Nord-Finans AS, NordMegler AS, NordMegler-Oslo as og Det Nord-Norske Investeringsselskap AS, samt Norsk Forvaltningsservice AS, hvor banken ved utgangen av andre kvartal eide 75 prosent. Regnskapsprinsippene som anvendes i delårsrapportene er de samme som i årsoppgjøret, men delårsrapportene er ikke underlagt samme revisjonsmessige bearbeidelse som årsoppgjøret. KONSERNET Resultatregnskap Konsernets resultat etter tap og skatter utgjorde 121,8 millioner kroner etter andre kvartal, mot 111,9 millioner kroner samme tidspunkt i. Dette tilsvarer en fortjeneste pr. aksje på 16,78 kroner, mot 17,50 kroner samme periode i. Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet 0,95 prosent, mens det for samme periode i utgjorde 1,00 prosent. Egenkapitalrentabiliteten var ved utgangen av andre kvartal 16,81 prosent, mot 17,36 prosent på samme tid i. Datterselskapene hadde samlet et resultat etter skattekostnad på 3,6 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal. Konsernet hadde pr. et driftsresultat før tap på utlån på 202,6 millioner kroner, som er 9,6 millioner kroner mer enn tilsvarende periode i. Driftsresultatet utgjorde 1,58 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,72 prosent pr.. Hovedårsaken til det forbedrede resultatet er økt rentenetto som en følge av økt utlånsvolum. Netto tap på utlån og garantier utgjorde etter andre kvartal i alt 38,8 millioner kroner, mot 40,1 millioner kroner i samme periode i fjor. Tapene inkluderer utgiftsføring av uspesifiserte tapsavsetninger med 19,6 millioner kroner mot 15,5 millioner kroner på samme tid i fjor. Datterselskapene hadde 1,3 millioner kroner i tap ved utgangen av andre kvartal. Brutto misligholdte lån utgjorde 633,9 millioner kroner. Akkumulerte spesifiserte tapsavsetninger var 90,3 millioner kroner, slik at netto misligholdte lån ble 543,6 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal. Sammenlignet med samme tidspunkt i var dette en økning i brutto misligholdte lån på 180,6 millioner kroner, og en økning i netto misligholdte lån på 190,7 millioner kroner. I all hovedsak er denne økningen kommet i løpet av og er således omhandlet i årsberetningen for. Balanse Økningen i konsernets forvaltningskapital var siste år på 2 803,2 millioner kroner, eller 11,8 prosent. Av dette har økningen hittil i år vært på 1 935,4 millioner kroner, eller 7,9 prosent. Veksten skyldes i hovedsak økning i konsernets utlån. Brutto utlån var pr. på ,5 millioner kroner. Spesifiserte tapsavsetninger utgjorde 111,1 millioner kroner, mens uspesifiserte tapsavsetninger utgjorde 145,8 millioner kroner. Dette ga netto utlån til kunder på ,6 millioner kroner. Ansvarlig kapital Ved utgangen av juni hadde konsernet en kapitaldekning etter gjeldende regler på 10,36 prosent, mot 10,12 prosent ved utgangen av. Samlet tellende ansvarlig kapital utgjorde ved utgangen av andre kvartal 2 203,9 millioner kroner, hvorav kjerne- kapitalen var 1 414,5 millioner kroner. Det risikovektede volumet var ved samme tidspunkt ,1 millioner kroner. Overskuddet hittil i år er ikke medtatt i beregningen, og konsernets kapitaldekning ville øket med 0,57 prosent hvis det var medtatt. MORBANKEN Resultatregnskap Morbankens resultat etter tap og skatter pr. utgjorde 121,8 millioner kroner, heri medtatt 3,2 millioner kroner i resultat fra datterselskapene. Dette skyldes bruk av egenkapitalmetoden ved konsolideringen. I samme periode i hadde banken et overskudd på 111,9 millioner kroner. Dette tilsvarer en fortjeneste pr. aksje på 16,78 kroner mot 17,50 kroner samme periode i fjor. Resultatet utgjorde 0,95 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens det pr. i fjor utgjorde 1,00 prosent. Egenkapitalrentabiliteten var ved utgangen av første halvår 16,76 prosent, mot 17,36 prosent i samme periode i. Driftsresultat før avsetning for tap ble 199,3 millioner kroner pr.. Dette er en økning på 10,1 millioner kroner i forhold til samme periode i. Driftsresultatet utgjorde 1,56 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital pr. i år mot 1,70 prosent på samme tid i, mens det for hele fjoråret utgjorde 1,56 prosent. Netto renteinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter pr. utgjorde 272,5 millioner kroner, som er 33,4 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode i. Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør nettorenten 2,13 prosent, mot 2,14 prosent i samme periode i fjor. Rentemarginen er kontinuerlig under press som følge av sterk konkurranse. Veksten i utlånsvolum muliggjør imidlertid fortsatt en økning i inntjeningen. Banken har likevel tatt høyde for lavere rentenetto på sikt og vil i løpet av året sette inn tiltak for å kunne leve med en lavere nettorente. Andre driftsinntekter Totale andre driftsinntekter beløp seg ved utgangen av andre kvartal til 94,1 millioner kroner. Tilsvarende beløp i samme periode var 108,9 millioner kroner, dvs. en reduksjon på 14,8 millioner kroner. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere avkastning på verdipapirer så langt i. Netto kursgevinst på valuta og verdipapirer var 27,4 millioner kroner, som er 31,2 millioner kroner mindre enn på samme tid i. Andre driftsinntekter utgjorde 8,0 millioner kroner ved utgangen av. Dette er en økning på 3 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode i.

3 Driftskostnader Totale driftskostnader utgjorde 167,3 millioner kroner hittil i år. I tilsvarende periode i utgjorde driftskostnadene 158,8 millioner kroner. Det gir en økning i forhold til på 8,5 millioner kroner, eller 5,35 prosent. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde kostnadene i denne periode 1,31 prosent mot 1,42 prosent på samme tidspunkt i. Ved utgangen av andre kvartal beløp lønn og personalkostnader seg til 80,1 millioner kroner. Dette var 1,7 millioner kroner mer enn tilsvarende periode i fjor. Generelle administrasjonskostnader økte fra 49,3 millioner kroner i første halvår til 49,9 millioner kroner i samme periode i år. Banken jobber for tiden med konkrete tiltak for å redusere driftskostnadene. Den samlede bemanningen utgjorde ved utgangen av andre kvartal 373,2 årsverk, mens bemanningen på samme tidspunkt i var 378,0 årsverk. Andre driftskostnader inklusive avskrivninger beløp seg til 37,3 millioner kroner. Dette er en økning på 6,2 millioner kroner i forhold til samme tidsrom i. Økningen skyldes i hovedsak høyere husleiekostnader i nye lokaler. Hittil i år har totale kostnader, målt i forhold til sum inntekter (cost/income ratio), utgjort 45,6 prosent. Dette er uforandret fra samme periode i. Dersom man holder avkastningen på verdipapirer utenfor, blir tilsvarende tall 53,3 prosent pr. mot 59,0 prosent for samme periode i fjor. Tap på utlån og garantier Ved utgangen av juni var det utgiftsført i alt 24,9 millioner kroner i konstaterte og spesifiserte tap på utlån og garantier. Tapene fordeler seg med 2,7 millioner kroner på personmarkedet og 22,2 millioner kroner på næringsmarkedet. I tillegg er det avsatt 19,0 millioner kroner til uspesifiserte tap. I perioden er det inngått 0,9 millioner kroner på tidligere avskrevne tap og tilbakeført 5,5 millioner kroner på tidligere spesifiserte tapsavsetninger. Bokførte nettotap ved utgangen av andre kvartal er dermed 37,5 millioner kroner. Dette er 1,6 millioner kroner lavere enn på samme tid i. Banken vurderer ytterligere økninger i de uspesifiserte tapsavsetninger i løpet av året. Misligholdte lån Bankens portefølje av misligholdte lån viser følgende utvikling: Beløp i millioner kroner Brutto misligholdte utlån 617,0 432,7 544,8 Akkumulerte spesifiserte tapsavsetninger 88,1 87,8 118,1 Netto misligholdte utlån 528,9 344,9 426,7 Overtatte eiendeler i forbindelse med utlån 26,2 27,4 26,8 Netto misligholdte utlån svarer til den beregnede realisasjonsverdien av de sikkerheter som er stilt. I tillegg kommer spesifiserte tapsavsetninger på ikke misligholdte engasjement med 20,8 millioner kroner. Balanse Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av juni ,0 millioner kroner. Dette er en økning på 1 982,6 millioner kroner eller 8,11 prosent fra årsskiftet. Økningen skyldes i hovedsak vekst i bankens utlån. Netto utlån til og fordringer på kunder etter fradrag for spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger utgjorde ,0 millioner kroner. Det er en økning på 1 924,0 millioner kroner, eller 9,69 prosent, siden årsskiftet. Plasseringene i verdipapirer, vurdert til markedsverdi, har i samme periode økt med 89,3 millioner kroner. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner økte i første halvår med 223,8 millioner kroner i forhold til årsskiftet. Gjeld til kredittinstitusjoner var ved utgangen av juni 7 133,0 millioner kroner, som er en økning på 1 119,2 millioner kroner siden årsskiftet. Innskudd fra og gjeld til kunder utgjorde ved utgangen av andre kvartal 9 910,8 millioner kroner. Dette er en økning på 374,3 millioner kroner, eller 3,92 prosent, siden årsskiftet. Lån opptatt ved utstedelser av sertifikater var 450 millioner kroner pr., mot 88 millioner kroner pr. årsskiftet. Lån opptatt ved utstedelse av obligasjoner utgjorde ved utgangen av 5 789,4 millioner kroner mot 5 345,7 millioner kroner ved årsskiftet. Det meste av opplåningen i obligasjoner og syndikerte innlån har flytende rente, noe som begrenser bankens renterisiko. Egenkapital og kapitaldekning Ved utgangen av juni hadde Nordlandsbanken en kapitaldekning etter gjeldende regler på 10,45 prosent, mot 10,26 prosent ved utgangen av. Kapitaldekningen ved utgangen av andre kvartal var på 9,99 prosent. Nordlandsbanken har i tatt opp ny ansvarlig kapital i form av et tidsbegrenset ansvarlig lån på 300 millioner kroner. Samlet tellende ansvarlig kapital utgjør etter dette 2 165,0 millioner kroner, hvorav kjernekapitalen var 1 388,5 millioner kroner. Det risikovektede volumet var ved samme tidspunkt ,7 millioner kroner, som er en økning siden årsskiftet på 1 971,7 millioner kroner. Hovedtall i kapitaldekningen Beløp i millioner kroner (%) (%) Kjernekapital 1 388,5 6, ,6 6,56 Tilleggskapital 794,9 3,84 654,7 3,50 Fradrag 17,8 9 14,7 7 Total ansvarlig kapital 2 165, ,5 Totalt risikovektet volum , ,8 Kapitaldekning 10,45 9,99 Tidsbegrenset ansvarlig tellende lånekapital utgjør i alt 712,2 millioner kroner. I tillegg kommer 100 millioner kroner i evigvarende ansvarlig lån. s overskudd inngår ikke i kapitaldekningsberegningen, men overskuddet hittil i år tilsvarer en økning i kapitaldekningen på 0,59 prosent. Utsiktene fremover År har begynt godt for Nordlandsbanken, og styret regner med et tilfredsstillende resultat under forutsetning av normale markedsforhold resten av året. Utviklingen i verdipapirmarkedene har vært meget turbulent i 1. halvår. Dersom uroen fortsetter, vil resultatene også i 2. halvår bli påvirket av det.

4 1. halvår 1. halvår Morbank 1 123, ,0 452, ,1 ( 850,7) ( 630,9) ( 460,5) ( 328,9) ( 1 397,9) 272,5 239,1 140,5 123,3 500,2 25,2 20,3 17,8 15,1 23,8 44,1 38,3 23,4 19,2 88,0 ( 10,6) ( 13,3) ( 4,9) ( 7,2) ( 28,4) 27,4 58,6 14,0 13,0 89,3 8,0 5,0 2,8 2,5 34,2 94,1 108,9 53,1 42,6 206,9 ( 80,1) ( 78,4) ( 38,4) ( 37,6) ( 171,0) ( 49,9) ( 49,3) ( 23,7) ( 25,6) ( 104,3) ( 14,8) ( 15,1) ( 7,3) ( 7,6) ( 31,9) ( 22,5) ( 16,0) ( 10,8) ( 7,0) ( 35,7) ( 167,3) ( 158,8) ( 80,2) ( 77,8) ( 342,9) 199,3 189,2 113,4 88,1 364,2 ( 37,5) ( 39,1) ( 2) ( 19,3) ( 99,2) 0,7 0,7 0,8 161,8 150,8 93,4 69,5 265,8 ( 4) ( 38,9) ( 23,0) ( 16,7) ( 65,7) 121,8 111,9 70,4 52,8 200,1 Morbank Resultatregnskap Rente- og kredittprovisjonsinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto kursgevinst valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønns- og personalkostnader Generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avsetning til tap Tap på utlån, garantier mv. Gevinst på verdipapirer som holdes på lang sikt Driftsresultat etter tap Minoritetsandel overskudd Skattekostnad Resultat for regnskapsåret Balanse 1. halvår 1. halvår Konsern 1 128,7 882,0 603,8 458, ,6 ( 850,6) ( 634,0) ( 460,5) ( 330,5) (1 406,7) 278,1 248,0 143,3 127,7 509,9 22,0 15,5 16,2 12,3 18,1 46,2 40,1 24,5 19,9 92,2 ( 12,0) ( 13,3) ( 6,1) ( 7,2) ( 28,4) 27,4 59,2 14,0 13,0 89,4 20,6 15,3 1 8,1 63,7 104,1 116,8 58,5 46,1 235,0 ( 87,8) ( 85,2) ( 43,0) ( 40,9) ( 189,2) ( 54,0) ( 52,3) ( 25,5) ( 26,8) ( 111,6) ( 17,4) ( 15,7) ( 8,7) ( 7,7) ( 37,0) ( 20,4) ( 18,6) ( 9,6) ( 8,7) ( 37,6) ( 179,6) ( 171,8) ( 86,8) ( 84,1) ( 375,4) 202,6 193,0 115,0 89,7 369,5 ( 38,8) ( 40,1) ( 20,6) ( 19,8) ( 101,3) 0,7 0,7 0,8 163,8 153,6 94,4 70,6 269,0 ( 0,2) ( 0,9) ( 0,1) ( 0,3) ( 0,5) ( 41,8) ( 40,8) ( 23,9) ( 17,5) ( 68,4) 121,8 111,9 70,4 52,8 200,1 Konsern 284,5 505, , ,0 26, ,9 558,9 76,2 4,2 309,0 174,7 379, , , , ,4 221,2 489,5 56,4 821, , ,8 121, , ,0 159,1 697, ,6 27, ,2 606,7 77,1 1,1 301,8 391,1 301, , , , , ,6 239,9 383,4 69,2 678, , ,0 111, , ,6 539,9 901, ,0 26, ,7 562,0 73,0 3,3 311,1 227,0 327, , , , ,7 348,4 265,7 59,4 561, , , , ,4 EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Gjeldsbrev som kan refinansieres i Sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner Aksjer Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler (Goodwill) Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld og andre langsiktige låneopptak Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Minoritetsandel Egenkapital Udisponert overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital 284,5 505,2 580, ,6 26, ,5 559,5 5,9 475,5 177,7 381, , , , ,4 242,6 546,5 57,5 821, ,6 0, ,1 121, , ,4 159,1 224, ,5 27, ,2 606,7 9,0 471,2 391,1 297, , , , , ,6 385,5 433,3 73,4 678, ,2 2, ,0 111, , ,2 542,3 409, ,5 26, ,7 563,2 5,2 515,9 228,1 343, , , , ,7 421,7 315,9 59,9 581, ,2 1, , , ,0 Bodø, 9. august Harald Mellerud Carl Jakhelln Petter Dahlberg Ingebjørg Glad Pedersen Svenn Are Jenssen Ole Morten Kristiansen Nils Moe formann nestformann adm. direktør

5 Morbank Nøkkeltall Konsern , , ,4 16,78 17,50 27,57 16,76 17,36 14,94 10,46 9,99 10,26 Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kr) Fortjeneste pr. aksje (kr) Egenkapitalrentabilitet (%) Kapitaldekning (%) , ,78 17,50 27,57 16,81 17,36 14,94 10,36 9,90 10,12 Utdrag fra kvartalsregnskaper: Resultat konsern Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Øvrige driftsinntekter Netto driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader * ) Øvrige driftskostnader Driftsresultat før tap og nedskrivninger Netto tap på utlån Resultat av ordinær drift før skatt 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 143,3 134, ,9 127,7 58,5 45,6 63,1 55,1 46,1 201,9 180,4 193,1 187,0 173,8 ( 68,5) ( 73,3) ( 92,6) ( 70,7) ( 67,7) ( 18,3) ( 19,5) ( 24,4) ( 15,9) ( 16,4) 115,0 87,6 76,1 100,4 89,7 ( 20,6) ( 18,2) ( 31,8) ( 29,4) ( 19,8) 94,4 69,4 44,3 71,8 69,9 Balanse konsern Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Gjennomsnittlig forvaltningskapital dette kvartal 31. mars 31. desember 30. september , , , , , , , , , , , , Nøkkeltall konsern (annualisert) Alle tall i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital Rentenetto Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Andre driftskostnader * ) Tap på utlån Ordinært resultat før skatt 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2,23 2,13 2,13 2,21 2,22 0,91 0,72 1,03 0,92 0,80 1,07 1,16 1,51 1,18 1,18 0,28 0,31 0,40 0,27 0,29 0,32 0,29 0,52 0,49 0,34 1,47 1,10 0,72 1,20 1,22 * ) 4. kvartal inkluderer avsetning til ansattestiftelse og konverteringskostnader til EDB Fellesdata ASA.

6 Omslagsfoto: Bodø havn, juli, Bjørn Erik Olsen Grafisk produksjon & lay-out: Nordlandsbankens markedsavdeling Repro og trykk: Sentraltrykkeriet AS, Bodø C Returadresse: Nordlandsbanken ASA 8002 BODØ Nordlandsbanken på Internett:

KVARTALS RAPPORT

KVARTALS RAPPORT KVARTALS RAPPORT 1- Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr. første kvartal. Det er liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren

Detaljer

KVARTALS RAPPORT

KVARTALS RAPPORT KVARTALS RAPPORT 2- Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr. andre kvartal. Det er svært liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.06 er forvaltningskapitalen på 567

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5) Kvartalsrapport for 2. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.06 er forvaltningskapitalen på 560

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.06 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2001

Kvartalsrapport per 30. september 2001 3. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.09.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 19,8 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 218,6 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2000

Kvartalsrapport per 30. september 2000 3. Kvartalsrapport Konsernet Fokus Bank har per 30.09.00 et resultat av ordinær drift før skatt på 218,6 millioner kroner. Etter samme periode i 1999 var resultatet 367,5 millioner kroner. Driftsresultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 2. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.06.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 129,7 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 154,1 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN Kvartalsregnskap Pr. 30.0.06.07.07 Sparebanken BIEN Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

H A LVÅ R S R A P P O R T

H A LVÅ R S R A P P O R T H A LVÅ R S R A P P O R T 2 0 0 4 Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har per 30. juni et resultat av ordinær drift før skatt på 240 millioner kroner sammenlignet med 208 millioner kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg.

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg. HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapport 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 HALVÅRSRAPPORT 2009 HALVÅRSRAPPORT 2009 3 Halvårsrapport 30.06.2009 DRIFTSRESULTATET Banken oppnådde etter 1. halvår et resultat før

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2004 Nordea Bank Norge konsern Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2004 utgjorde NOK 516m (75), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen på

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.03.2006 Sparebanken Jevnaker Lunner DRIFTSRESULTATET Resultat av ordinær drift etter skatt i første kvartal er på kr 9.129.000,- tilsvarende 1,15 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2008 1. kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2008 3 Kvartalsrapport 31.03.2008 RESULTATUTVIKLING Driftsresultatet for banken etter 1. kvartal viser, før avsetninger, 8,6

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2009 3. kvartal 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 KVARTALSRAPPORT 2009 Kvartalsrapport 30.09.2009 DRIFTSRESULTATET Bankens driftsresultat før skatt er pr. 30.09.2009 37,4 mill. kr. I samme

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007. Resultatutvikling

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007. Resultatutvikling K V A R TA L S R E G N S K A P 2. K V A R TA L 2 0 0 7 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets

Detaljer