2. kvartal Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank"

Transkript

1 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal vil bankens regnskap derfor bli distribuert elektronisk som standard, dvs. gjennom e-post, bankens hjemmeside eller huginonline.no. Om noen likevel ønsker å få regnskapene tilsendt som papirversjon er dette fullt mulig. Send i så fall en e-post til adressen og angi hvem som skal ha regnskapet og til hvilken adresse det skal sendes, eller ring oss på Den raskeste og sikreste måten å tilsendt en full-versjon av regnskapet er å gå inn på bankens hjemmeside Relations og abonnere på pressemeldinger og rapporter fra banken. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at bankens Årsrapport vil bli distribuert som papirversjon som tidligere.

2 2. kvartal 2003 Hovedtall SpareBank 1 Midt-Norge 2 Resultatsammendrag mill kr % mill kr % mill kr % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 429 2, , ,63 Andre driftsinntekter (netto) 202 1, , ,18 Sum driftsinntekter 631 3, , ,81 Personalkostnader 184 1, , ,97 Andre driftskostnader 181 1, , ,03 Sum driftskostnader 365 2, , ,00 Resultat før tap og gevinst/nedskrivning 267 1, , ,81 Tap på utlån, garantier m.v , , ,67 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 6 0, , ,09 Resultat av ordinær drift 36 0, , ,23 Skattekostnad 16 0, , ,21 Overskudd 20 0, ,71 7 0,02 Nøkkeltall regnskap Gjennomsnittlig forvaltningskapital Kjernekapitalandel 8,3 % 8,3 % 8,1 % Kapitaldekningsprosent 11,7 % 11,4 % 11,1 % Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Ansvarlig kapital Egenkapitalavkastning 1,9 % 10,8 % 0,4 % Hovedtall Kostnader per inntektskrone 0,58 0,65 0,71 Innskuddsdekning 64 % 63 % 63 % Antall kontorer Nøkkeltall grunnfondsbevis Grunnfondsbrøk 53,1 % 53,1 % 54,0 % 56,2 % 58,1 % 58,1 % Antall GFB (mill) 6,15 6,15 6,10 6,05 6,00 6,00 Børskurs Børsverdi (mill kr) Resultat per GFB (eiernes andel) 1,7 5,4 26,2 16,3 33,3 25,5 Utbytte per GFB 7, P/E 43,8 28,7 7,6 11,5 6,8 7,0 Direkteavkastning 4,9 % 9,0 % 9,1 % 7,5 % 8,9 % Bokført egenkapital per GFB (inkl utbytte) Pris / Bokført egenkapital 0,81 0,82 1,00 0,95 1,25 1,12

3 Resultater fra kvartalsregnskapene 2. kvt 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt () Tall i millioner kr Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinnt Utbytte o.a. innt. av verdipap. med variabel avkastn Inntekter av eierinteresser i tilknyttet selskap Inntekter av eierinteresser i konsernselskap Netto gevinst (tap) på verdipapirer Netto gevinst (tap) på valuta og finansielle instr Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Øvrige driftsinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader Resultat før tap/gevinst og nedskrivninger Tap på utlån og garantier Nedskrivninger og gevinst/tap ved avgang Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Ordinært resultat etter skatt Balansetall fra kvartalsregnskapene Utlån til kunder (brutto) Innskudd fra kunder Forvaltningskapital Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital Utlånsendring siste 12 mnd 6,7 % 4,9 % 6,2 % 7,9 % 6,6 % 8,8 % 10,0 % 14,6 % 15,4 % Innskuddsendring siste 12 mnd 7,9 % 3,5 % 6,6 % 4,1 % 2,8 % 6,7 % 3,4 % 8,9 % 11,5 % Misligholdte engasjementer Misligholdte lån (over 90 dager) Misligholdte lån (30-90 dager) Sum mislighold Kapitaldekning Grunnfondsbeviskapital Utbytteutjevningsfond Annen kjernekapital Kjernekapital Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kjernekapitalandel 8,3 % 8,0 % 8,1% 8,3% 8,3% 8,7% 8,8% 8,2% 7,9 % Kapitaldekning 11,7 % 11,0 % 11,1% 11,5% 11,4% 12,0% 12,1% 11,3% 11,0 % Resultat fra kvartalsregnskapene Drift og rentabilitet Rentemargin i % p.a. 2,37% 2,41 % 2,85% 2,70% 2,53% 2,56% 2,71% 2,64% 2,61 % Kostnader / inntekter (eks kursgev/utbytte/sbg) 0,61 0,62 0,48 0,58 0,58 0,59 0,61 0,57 0,60 Egenkapitalavkastning per kvartal -1,2% 5,0 % -7,6% -12,6% 5,1% 16,4% 7,0% 7,8% 15,4 % Nøkkeltall grunnfondsbevis Grunnfondsbeviskurs ved utgangen av kvartalet Bokført egenkapital per GFB, i kr Årsresultat etter skatt pr GFB, i kr 1,7 2,3 5,4 4,4 21,0 31,9 19,6 22,0 26 Antall årsverk og herav i morbanken

4 Resultatregnskap 4 Resultatregnskap kvt.02 2.kvt Resultatregnskap ( i mill kr) kvt.03 2.kvt Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte o.a. inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinnteresser i tilknyttet selskap Inntekter av eierinnteresser i konsernselskaper Netto gevinst (tap) på verdipapirer Netto gevinst (tap) på valuta og finansielle instrumenter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Øvrige driftsinntekter Andre driftsinntekter (netto) Sum inntekter Personalkostnader Andre administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre kostnader Driftskostnader Resultat før tap og gevinst/nedskrivning Tap (gevinst) på utlån og garantier mv Gevinst (tap) på finansielle anleggsmidler Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd kvt kvt Nøkkeltall kvt.03 2.kvt Resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital: 2,56 2,48 2,29 2,48 2,31 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,37 2,53 2,36 2,53 2,63-0,08 0,42 1,25 0,42 0,85 Andre driftsinntekter 1,12 0,70 1,52 0,70 0,18 1,70 1,79 1,72 1,79 1,72 Driftskostnader 2,02 2,09 2,02 2,09 2,00 0,77 1,10 1,82 1,10 1,44 Resultat før tap og nedskrivninger 1,48 1,14 0,93 1,14 0,81 0,64 0,29 1,94 0,29 1,29 Tap på utlån 1,31 0,32 0,98 0,32 0,67 0,22 1,03-0,06 1,03 0,18 Resultat av ordinær drift 0,20 1,04-0,01 1,04 0,23 0,69 0,62 0,49 0,62 0,55 Kostnadskroner per inntektskrone 0,58 0,65 0,52 0,65 0,71 Kostn.krone per innt.krone eks kursgev 0,54 0,58 0,59 0,59 0,59 vpap/inntekter tilkn. 0,61 0,61 0,61 0,59 0,57 65 % 65 % 66 % Innskuddsdekning 64 % 63 % 63 % 0,4 % 5,1 % -1,2 % 10,8 % 1,9 % Egenkapitalavkastning 1,9 % 10,8 % -1,2 % 5,1 % 0,4

5 Balanse Balanse (i mill. kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån før tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Nto. utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebær. verdipapir Øvrige aktiva Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbet.inntekter Avsetning til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Innskutt egenkapital (grunnfondsbevis) Beholdning av egne aksjer/grunnforndsbevis Utjevningsfond Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens fond Gavefond Annen egenkapital Periodens resultat Sum egenkapital Gjeld og egenkapital Balanse

6 2. kvartal 2003 ( tall hvis ikke annet er nevnt. Tall i parentes gjelder fjoråret hvis ikke annet er nevnt) Kursgevinster på valuta utgjorde 7 mill kroner (7 mill kroner). 6 Resultat Sparebanken Midt-Norge oppnådde i 1. halvår et overskudd etter skatt på 20 mill kroner (119 mill kroner). Bankens resultat før tap og nedskrivninger ble 267 mill kroner, en forbedring på 76 mill kroner. Resultatnedgangen på 99 mill kr sammenlignet med tilsvarende periode i fjor skyldes bankens overtagelse av aktivitet og aktiva i fiskeoppdrettsselskapet Midnor Group AS. I forbindelse med overtagelsen er det bokført et tap på utlån på tilsammen 207 mill kroner i første halvår. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) var resultatet 0,20% (1,04%). Egenkapitalavkastning per 1. halvår ble 1,9% (10,8%). Kursen på bankens grunnfondsbevis er redusert fra 154 per til 152 per Det er i perioden utbetalt utbytte på 7,50 kroner per bevis. Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter Netto provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter ble 158 mill kroner (140 mill kroner), en økning på 13,3% siden i fjor. Både ordinære provisjonsinntekter og inntekter fra datterselskapene er økende. Av veksten i provisjonsinntekter på netto 18 mill kroner er 6 mill kroner betalingsformidling, 6 mill kroner spareprodukter og forsikring, og 5 mill kroner økte inntekter i datterselskapene. Datterselskaper Samlet resultat i bankens datterselskaper ble 8,8 mill kroner (6,6 mill kroner) etter skatt. EiendomsMegler 1 oppnådde et resultat på 4,1 mill kroner (3,8 mill kroner), SpareBank 1 Finans 5,0 mill kroner (3,3 mill kroner) og Midt-Norge Regnskap 0,6 mill kroner (1,1 mill kroner). Allegro Finans ASA hadde et resultat på -0,4 mill kroner (-0,3 mill kroner) og bankens gårdsselskap et resultat på -0,4 mill kroner (-1,2 mill kroner). 2. kvartal 2003 Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 429 mill kroner (424 mill kroner). Rentemarginen var 2,37% per 2. kvartal 2003 (2,53%). Marginen for hele 2002 var 2,63%. Nedgangen i rentemargin skyldes hovedsakelig lavere innskuddsmargin som er en følge av det generelt lave rentenivået. Nedgangen i innskuddsmargin kompenseres delvis av økt risikoprising i bedriftsmarkedet En vurdering av bankens rentemargin må også hensynta at renteinntektene på bankens plassering i rentefond og statssertifikater på 8 mill kroner (7 mill kroner) er bokført som gevinst på verdipapirer i resultatregnskapet. Kursgevinster Samlede kursgevinster og utbytte på verdipapirer ble 39 mill kroner (-7 mill kroner). Bankens portefølje av omløpsaksjer og grunnfondsbevis hadde per 2. kvartal 2003 avkastning på 31 mill kroner (-14 mill kroner). Avkastning på pengemarkedsfond, statskasseveksler, obligasjoner og derivater ble 8 mill kroner (7 mill kroner). SpareBank 1 Gruppen Eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS er å anse som deltakelse i felleskontrollert virksomhet, og føres etter egenkapitalmetoden i bankens regnskap. SpareBank 1 Midt-Norge sin eierandel er 14,1%. SpareBank 1 Gruppen AS fikk i 1. halvår et resultat på -14 mill kroner( -171 mill kroner). SpareBank 1 Midt- Norge sin andel av resultatet i SpareBank 1 Gruppen hittil i år er på -2 mill kroner, (-22 mill kroner). Skade- og livsforsikringsselskapene viser betydelig forbedring sammenlignet med 1. halvår Bank 1 Oslo AS hadde et underskudd på 28 mill kroner i 1. halvår 2003, (+23 mill kroner). Underskuddet skyldes utlånstap på 112 mill kroner hittil i år. SpareBank 1 Gruppen AS hadde isolert sett i andre kvartal et overskudd på 14 mill kroner hvorav 2 mill kroner er SpareBank 1 Midt Norges sin andel. Hittil iverksatte tiltak i forbindelse med effektiviseringsprosessen i SpareBank 1 Gruppen AS er anslått å gi en effekt på ca 130 mill kroner i Den endringsprosessen som er iverksatt i SpareBank 1 Gruppen AS gir resultater i henhold til planen. Resultat per 1. halvår er forbedret med hele 157 mill kroner i forhold til samme periode i 2002.

7 Driftskostnader Driftskostnadene utgjør 365 mill kroner (350 mill kroner), som gir en samlet kostnadsvekst på 4,3%. Spesifiserte tapsavsetninger per utgjorde 594 mill kroner, en økning på 64 mill kroner fra sist årsskifte. Per 1. halvår utgjorde personalkostnadene 184 mill kroner (172 mill kroner), andre driftskostnader utgjorde 181 mill kroner (178 mill kroner). I 2. kvartal har bemanningen vært stabil. Per var det 712 årsverk i konsernet, av dette utgjør morbanken 594 årsverk (586 årsverk), som er det samme som ved sist årsskifte. De relative driftskostnadene utgjorde 2,02% av GFK (2,09%). Kostnader i forhold til inntekter (eks kursgevinster og tilknyttede selskaper) ble i konsernet 61% (61%), i morbanken 59% (59%). Økte personalkostnader tilskrives både lønnsvekst og noe økt ressursbruk, både i morbank og datterselskaper. Andre driftskostnader øker primært som følge av ny avtale med Fellesdata AS. For å møte fremtidige utfordringer knyttet til konkurransesituasjonen, samt inntektseffekten av generelt lavere rentenivå, vil banken gjennomføre et kostnadsprogram med en klar målsetting om å identifisere tiltak med en årlig kostnadseffekt på minimum 50 mill kroner f.o.m Mislighold over 90 dager er siden årsskiftet økt med 34 mill kroner til 603 mill kroner. Mislighold mellom 30 og 90 dager er økt med 141 mill kroner, og utgjør 315 mill kroner. Av samlet mislighold over 90 dager på 603 mill kroner (571 mill kroner) er det tapsavsatt 291 mill kroner (271 mill kroner) eller 48% (47%). Andre tapsutsatte engasjement utgjør 802 mill kroner (339 mill kroner) hvorav 303 mill kroner (135 mill kroner) eller 38% (40%) er tapsavsatt. Økningen i andre tapsutsatte engasjement tilskrives i sin helhet Midnor Group AS og Pan Fish. I personmarkedet er misligholdet redusert. Nye Midnor AS I løpet av 2. kvartal ble det klart at bankens kunde Midnor Group AS, med tilknyttede selskap, ikke ville kunne fortsette driften uten betydelig kapitaltilførsel. Bakgrunnen for selskapets problemer var hovedsakelig den lave prisen på laks. Selskapets eiere var ikke i stand til å reise nødvendig kapital. 7 Nedskrivning av anleggsaksjer og gevinst på salg av anleggsmidler Netto tilbakeføring av tidligere nedskrivninger av anleggsaksjer har 1. halvår vært 6 mill kr (+36 mill kr). Tap og mislighold på utlån Tap på utlån ble 237 mill kroner (53 mill kroner). Hovedårsaken til økte tap på utlån er bankens engasjement med fiskeoppdrettselskapet Midnor Group AS, som alene utgjør 207 mill kroner av utlånstapet. Banken valgte derfor, etter grundig vurdering, å overta virksomheten for å sikre vår fordring og posisjon best mulig, herunder sikre mulighet for å gjenvinne mest mulig av tapet på til sammen 207 mill kroner som er bokført i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Virksomheten ble overtatt ved at banken ervervet et nystiftet selskap, Nye Midnor AS, som forut for overtakelsen har overtatt kjernevirksomheten i tidligere Midnor Group AS med datterselskaper. Overtatt virksomhet inkluderer smoltvirksomheten med 5 settefiskkonsesjoner, oppdrettsvirksomheten med 26 matfiskkonsesjoner, samt slakte- og foredlingsvirksomheten. 2. kvartal 2003 Av tapene er 269 mill kroner (35 mill kroner) spesifiserte tap på bedriftskunder, mens spesifiserte tap på personkunder utgjorde 14 mill kroner (7 mill kroner). Banken har i perioden foretatt en grundig vurdering av risikoen i utlån til eiendomsbransjen. Som en konsekvens av denne, og av at det er tatt spesifiserte tapsavsetninger på bankens største havbruksengasjement er uspesifisert tapsavsetning redusert med 46 mill kroner ( + 11 mill kroner). Uspesifiserte tapsavsetninger er etter denne gjennomgangen 318 mill kroner (399 mill kroner), 1,0% av samlede utlån. Nye Midnor AS er et heleid datterselskap av banken. First Securities ASA er engasjert som rådgiver i forbindelse med overtagelse, restrukturering og etter hvert salg av selskapet. Banken vil bruke nødvendig tid slik at et salg av selskapet vil skje under behørig hensyntagen til bankens mål om å gjenvinne tap og til bankens ønske om å ivareta hensynet til selskapets mer enn 250 arbeidsplasser. Balanse Bankens forvaltningskapital per var 37,6 mrd kroner, 1,6 mrd kroner (4,4%) mer enn per

8 8 2. kvartal 2003 Utlån Totale utlån har økt med 0,9 mrd kroner (3,0%) per 1.halvår, og var 32,0 mrd kroner ved kvartalsskiftet. Utlån til personmarkedet økte med 5,0% (4,6%), mens utlån til bedriftsmarkedet ble redusert med 0,4% (-0,3%). Utlånsveksten siste 12 måneder var 2 mrd kroner (6,7%). Lån til personmarkedet har hatt 12 måneders vekst på 11,2% til bedriftsmarkedet 0,9%. Personmarkedslån utgjorde 59% (57%) av ordinære utlån til kunder per Innskudd Innskudd fra kunder har hatt en økning på 0,9 mrd kroner (4,9%) per 1. halvår, og var 20,0 mrd kroner per Personmarkedskundenes innskudd økte med 0,9 mrd kroner (9,5%) per 2. kvartal, bedriftsmarkedet hadde 0- vekst. (tall inklusive ikke kapitaliserte renter) Innskuddsvekst siste 12 måneder var 1,5 mrd kroner (7,9%). Fra personmarkedet var 12 månedersveksten 6,6%, fra bedriftsmarkedet var veksten på 9,5%. Andre spareprodukter og forsikring Verdien av aksje- og rentefond solgt til våre kunder var per 1.halvår 844 mill kroner, 81 mill kroner høyere enn ved årsskiftet. Bankens samlede portefølje av Unit Link, pensjonssparing og Livrente har økt fra 404 mill kroner til 501 mill kroner i 1. halvår Bankens forsikringsportefølje har fortsatt en moderat, men stabil vekst, både for liv- og skadeprodukter. Banken har gjennom året redusert den risikovektede balanse (beregningsgrunnlaget) som følge av redusert eksponering mot næringslivsmarkedet og redusert markedsrisiko. Soliditet Kjernekapital Ansvarlig lån Kapitaldekn.resereve Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kapitaldekning 11,7 % 11,1 % Kjernekapitalandel 8,3 % 8,1 % Grunnfondsbevis Bokført verdi per grunnfondsbevis er per 2. kvartal kroner 187. Kursen på bankens grunnfondsbevis er redusert fra 154 per til 152 per Det er i perioden utbetalt utbytte på 7,50 kroner per bevis. Utsiktene videre fremover Bortsett fra tapsavsetningene knyttet til Midnor Group AS er bankens drift tilfredsstillende. Styret prioriterer tiltak som skal redusere utlån til bedriftsmarkedet, herunder reduksjon av utlån til større kunder, økt risikoprising, samt generell bedring av porteføljekvaliteten. Styret vil fokusere særskilt på tiltak som skal bidra til opprettholdelse av den gode bankdriften på lengre sikt. Med utsikter til et vedvarende lavt rentenivå bedømmer styret det som spesielt viktig å redusere bankens driftskostnader. Soliditet Per 2. kvartal var kapitaldekningen 11,7% mot 11,1% ved årsskiftet og kjernekapitaldekningen 8,3%, 8,1% ved årsskiftet. Styret er godt fornøyd med utviklingen i SpareBank 1 Gruppen AS. Styret legger således til grunn at banken vil få et vesentlig bedre resultat for 2. halvår Trondheim, 12. august 2003 Styret i Sparebanken Midt-Norge Per Axel Koch Eli Arnstad Terje Roll Danielsen Grete Bakken Hoem Anne-Brit Skjetne Egill Vatne jr. (leder) (nestleder) Kjell Eriksen Egil Hestnes Frode Kalland Finn Haugan (Ansatterepresentant) (adm.dir.)

9 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp etter samme prinsipper som årsregnskapet for Delårsrapporten er i overenstemmelse med delårsrapporteringsstandarden. Note 2 Poster utenfor balanse Forpliktelser Salgsavtaler Kjøpsavtaler Andre forpliktelser Betingede forpliktelser Garantiansvar Note 3 Tap på utlån og garantier Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Period. konstaterte tap hvor det tidl. er tapsavsatt Period. konst. tap hvor det tidl. ikke er tapsavsatt Periodens inngang på tidli. perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader Note 4 Tapsavsetning på utlån og garantier Spesifiserte tapsavsetninger ved starten av perioden Økning i spes. tapsavs. fra tidligere perioder Reduksjon i spes. tapsavs. fra tidligere perioder Nye spesifiserte tap i perioden Konstaterte tap, tidligere tapsavsatt Spesifiserte tapsavsetninger ved slutten av perioden Konstaterte tap i perioden: Noter Note 5 Misligholdte og tapsutsatte engesjement Misligholdte utlån Brutto mislighold over 90 dager Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte utlån % 47 % 48 % Avsetningsgrad 48 % 47 % 42 % Andre tapsutsatte engasjement Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) Spesifiserte tapsavsetninger Netto andre tapsutsatte engasjement % 40 % 37 % Avsetningsgrad 38 % 40 % 56 %

10 Note 6 Øvrige aktiva Aksjer (o.a. verdipapirer med var. avkastning) Eierinteres. i tilkn. selskap eller konsernsel Imaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum øvrige aktiva Note 7 Utlån fordelt på låntakersektorer og næringer Lønnstakere o.l Offentlig forvaltning Varehandel/hotell og restaurant Jordbruk/skogbruk/fiske og fangst/oppdrett Finansiering, eiendomsdrift o.l Bygg og anlegg Produksjon (industri) Transport og tjenesteytende næringer Utlandet og andre Note 8 Kapitaldekning Noter Kjernekapital Ansvarlig lånekapital (tellende) Kapitaldekningsreserve Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag ,01 % 8,10 % 8,20 % Kjernekapitalandel 8,30 % 8,32 % 8,12 % 12,14% 12,34% 12,73% Kapitaldekning 11,65% 11,35% 11,11% Note 9 Egenkapital Sum Selskaps- Overkurs Utjevnings- Sparebankens Andre fond egenkapital kapital fond fond fond og gavefond Bokført morbank pr Tilbakeført utbytte på egne grunnfondsbevis 1 1 Resultat pr Egenkapital pr Bokførte tall morbank Bokførte tall konsern

11 Kontantstrømanalyse Årsoverskudd før skatt /+ Gevinst/Tap ved salg av anleggsmidler Av- og nedskrivninger Tap på utlån/garantier Betalbar skatt Utbytte Tilført fra årets virksomhet Reduksjon/(økning) øvrige fordringer Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld Økning/(reduksjon) pensjonsforpliktelse Økning/(reduksjon) forpliktelser Likviditetsendring i resultatregnskapet Reduksjon/(økning) utlån Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner Økning/(reduksjon) innskudd kunder Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner A) Netto likviditetsendring fra virksomhet Brutto investeringer bygninger/driftsmidler Avgang bygninger/driftsmidler Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser B) Netto likviditetsendring investeringer Økning/(reduksjon) i innskudd fra Norges Bank Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital Innbetalinger/(Utbetalinger) knyttet til grunnfondsbeviskapital Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld C) Netto likviditetsendringer finansiering A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning ved kvartalsslutt Kontantstrømanalyse Endring

12 Grunnfondsbevis Kursutvikling juni juni 2003 Omsetningsstatistikk juni juni største eiere jun01 jul01 aug01 sep01 okt01 nov01 des01 jan02 feb02 mar02 apr02 mai02 jun02 jul02 aug02 sep02 okt 02 nov02 des02 jan03 feb03 mar03 apr03 mai03 jun03 Utbyttepolitikk 12 Grunnfondsbevis Antall Andel FöreningsSparbanken ,73% Gjensidige NOR ,11% Folketrygdfondet ,79% Frank Mohn AS ,21% Investors Bank & Trust ,88% Sparebanken Midt-Norge Finansavd ,62% I.K. Lykke, T.Lykke m.fl ,82% Sparebanken Rogaland ,72% Haugaland Kraft AS ,35% Tveteraas Invest AS m.fl ,32% Studentsamskipnaden i Trondheim ,97% Roll Severin AS ,91% Wenaas Holding AS ,88% Ringerikes Sparebank ,84% Tine Pensjonskasse ,84% Brødrene Johanssen Holding AS ,83% Otto Morcken ,75% SMN Ansattes Fond Stiftelsen ,74% Corneliussen Invest AS ,65% Johan Wullum ,67% Sum for de 20 største eiere ,63% Øvrige eiere ,37% Utstedte grunnfondsbevis ,00% Sparebanken Midt-Norge har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital. Sparebanken Midt-Norge legger til grunn at overskuddet fordeles mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond i henhold til deres andel av bankens egenkapital. Sparebanken Midt-Norge vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. I den forholdsmessige fordeling mellom kontantutbytte og utjevningsfond vil variasjoner kunne fremkomme når hensynet til bankens egenkapitalutvikling må vektlegges.

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer