Delårsrapport Pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport Pr. 30.06.2009"

Transkript

1 Delårsrapport Pr

2 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i bankens årsregnskap for år Det er ingen endring i kredittrisikoprofilen i perioden. Resultat. 1. halvår 2009 oppnådde Berg Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 12,4 mill. mot NOK 13,5 mill. samme periode i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjorde resultatet 1,20 % mot 1,41 % i Resultatet påvirkes positivt av økt rentenetto og økte andre driftsinntekter relatert til gevinster og kursøkning på bankens verdipapirer. I negativ retning trekker økte kostnader og økt tap på utlån. Etter skatt ble resultatet NOK 9,6 mill. som tilsvarer en egenkapitalavkastning på 10,37 %. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble NOK 21,9 mill. mot NOK 19,2 mill i samme periode i fjor. I forhold til GFK økte rentenettoen med 0,13 % -poeng til 2,13 %. Netto provisjonsinntekter fra banktjenester utgjorde NOK 4,1 mill. mot NOK 4,6 mill. samme periode i fjor, en reduksjon på 11,56 %. Reduksjon skyldes primært redusert provisjonssats på forsikring samt lavere porteføljeprovisjon fra fondsprodukter. Kursgevinster er økt med NOK 4,7 mill. fra NOK 1,6 mill. til NOK 6,3 mill. Økningen skyldes hovedsaklig positiv utvikling på bankens portefølje av rentepapirer og øvrige verdipapirer. Driftskostnadene økte siste 12 måneder med 11,87 % og utgjorde pr NOK 15,7 mill. I forhold til GFK er kostnadene økt fra 1,46 % til 1,52 %. Kostnadsøkningen er relatert til økte personalkostnader og forhold knyttet til periodiseringer. Tap på utlån. Netto tap på utlån er bokført med NOK 4,3 mill. hvorav individuelle nedskrivninger økt med NOK 4,4 mill., mens gruppenedskrivninger er redusert med NOK 0,1 mill. Samlede nedskrivninger utgjør 1,06 % av brutto utlån. Balansen. Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 1. halvår NOK mill., en økning med NOK 147 mill. eller 7,40 % fra samme tidspunkt i fjor. Innskudd fra kunder økte siste 12 måneder med NOK 30,9 mill. eller 2,20 % og utgjorde pr NOK mill. Innskuddsdekningen har falt fra 85,49 % til 82,05 %. Brutto utlån økte siste 12 måneder med NOK 106,5 mill. og utgjorde NOK mill. ved halvårsskiftet. Utlånsveksten siste 12 måneder er på 6,49%. I tillegg var det pr innvilget lån for NOK 88,1 mill. som er plassert i Terra Boligkreditt. Mislighold. Bankens portefølje av misligholdte engasjementer har økt med NOK 31,9 mill siden årsskiftet. Økningen skyldes primært 2 større enkeltengasjement som til sammen utgjør NOK 33,2 mill. Banken har en løpende oppfølgning av misligholdte engasjementer, og tiltak som inkasso og inndrivelse/tvangssalg iverksettes når andre tiltak ikke fører frem. Kapitaldekning. Kapitaldekning pr var 17,24 % mot 18,64 % på samme tidspunkt i fjor. Driftsresultatet etter 1. halvår er ikke medtatt i beregningen. Delårsregnskapet er ikke revidert.

3 Likviditet. Bankens likviditetspolicy gir rammer for å sikre at likviditetsrisikoen til enhver tid er under kontroll. Likviditetspolicyen legger grunnlaget for hvordan banken skal håndtere likviditeten med tanke på plassering og funding. Basert på dette har vi bygget opp en likviditetsportefølje som sammen med oppgjørskreditt og trekkrettigheter sikrer banken likviditet til minimum 1 års normal drift. Likviditetsbuffer Obligasjoner og rentebærende verdipapirer Pengemarkedsfond Aksjer og verdipapirer med variabel avkastning Innstående på oppgjørskonto DnBNOR Ubenyttet kontokreditt DnBNOR Trekkfasilitet Ledig låneramme Terra Boligkreditt Totalt Deponert som sikkerhet for F-lån Norges Bank Forfall ekstern funding Netto ledig likviditet Budsjettert utlånsvekst Netto likviditetsoverskudd utover 1 år drift Utsiktene for resten av året. Etter Norges Banks siste rentenedsettelse er det mye som taler for at rentebunnen er nådd. I tillegg har kredittmarkedet begynt å fungere, og ny ekstern funding er blitt noe billigere. Dette er positivt mht fundingkostnader, lønnsomhet og likviditet. Finanskrisen har redusert kredittveksten betydelig. Med det lave rentenivået har de fleste husholdninger fått betydelig bedre økonomiske rammebetingelser, og med økende boligpriser er risikoen for utlånstap i personmarkedet redusert. I bedriftsmarkedet er derimot situasjonen annerledes, og enkelte næringer sliter mer enn andre. Dette bekreftes av konkursstatistikken som er sterkt økende, og vi opplever et økende mislighold primært i bedriftsmarkedet. Styret forventer, som følge av finanskrisens realøkonomiske virkninger, at tapene innenfor bedriftsmarkedet øker inneværende år, og at resultatet for 2009 vil bli svakere enn et normalresultat for banken. Halden, 5. august 2009 I styret for BERG SPAREBANK Helge Bjørneby, Anne Vik Nordeide Heidi A. Johansen Simen Mo styreleder Bjørn Brevig Lars Jørgen Olsen Jørn Berg, banksjef

4 Etter 1. halvår 2009 Beløp i kr. RESULTATREGNSKAP Hele kv kv.2008 Rente- og lignende inntekter Rente- og lignende kostnader Netto rente- og kredittprov.innt Sum utbytte av aksjer og grunnf Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinst/tap Andre driftsinntekter Lønn og generelle adm.kostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Gevinst/tap salg anleggsmidler Resultat av ordinær drift Skatt på ordinært resultat Resultat av ord. drift etter skatt Endring i % siste BALANSE mndr. halvår Kontanter, Norges Bank ,4-76,3 Fordring på kredittinstitusjoner ,9 428,9 Brutto utlån til kunder ,5 3,8 - Nedskrivninger ,1 27,3 Netto utlån til kunder ,2 3,6 Overtatte eiendeler ,0 0,0 Obl. og andre renteb. verdipapirer ,1 15,8 Aksjer og grunnfondsbevis ,1 2,6 Eierinteresser i konsernselskap ,4 0,0 Immaterielle eiendeler ,0-13,1 Varige driftsmidler ,4-9,3 Andre eiendeler ,2-75,6 Ikke pål kostn./opptj. Inntekter ,8 6,8 Sum eiendeler ,4 5,4 Gjeld til kredittinstitusjoner ,9 37,8 Innskudd fra kunder ,2-2,3 Obligasjonsgjeld ,1 37,1 Annen gjeld ,5-42,1 Pål. kostn./mottatt ikke optj.innt ,8 339,9 Avsetn. pål.kostn./forpliktelser ,1 0,6 Ansvarlig lånekapital ,0 0,0 Frie fond/udisponert overskudd ,0 5,3 Sum gjeld og egenkapital ,4 5,4 Gjennomsnittlig forvaltning Kapitaldekningsprosent* 17,24 18,64 17,33 Kostnadsprosent 48,24 51,33 55,93 Egenkapitalrentabilitet 10,37 10,84 4,47

5 Misligholdte engasjementer: Brutto misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjementer Med misligholdte engasjementer forstås engasjementer hvor hele eller deler av engasjementet har vært misligholdt i 90 dager eller mer. Totalengasjementet rapporteres som misligholdt. Tapsutsatte, ikke misligholdte lån: Tapsutsatte ikke misligholdte lån Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjementer Tapsavsetninger: Individuelle nedskrivninger pr. 1/ Konstatert tap i perioden hvor det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av tidligere individuelle nedskrivninge = Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger pr. 1/ Periodens økning i gruppenedskrivninger = Gruppenedskrivninger Tap på utlån: Endring individuelle nedskrivninger Endring gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap på engasjement hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning Konstatert tap i perioden som det ikke er avsatt Inngått på tidligere konstatert tap Tap på utlån Kontaktpersoner ift bankens delårsrapport: Banksjef Jørn Berg / Regnskapsansvarlig Tom Hansen

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer