ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene"

Transkript

1 Global stadard for ivesterigsresultater (GIPS ) GIPS sikrer at historiske ivesterigsresultater bereges og preseteres etter esartede prisipper. Artikkele gir e iførig i de iterasjoale abefaligee for presetasjo og beregig av historiske ivesterigsresultater, samt e gjeomgag av hvorda prosesse for porteføljeregskap og avkastigsmålig bør irettes. Autorisert fiasaalytiker Jør Guar Kleve (33) er Autorisert Fiasaalytiker (AFA), CEFA, MBM (hadelsøkoom) og har avlagt forsikrigseksame. Ha er tidligere asvarlig for bl.a. ivesterigsrapporterig i KLP Forsikrig og Storebrad Kapitalforvaltig ASA. Ha er i dag cotroller i Opplad Eergi AS og leder av Norske Fiasaalytikeres Foreigs komité for avkastigsmålig (GIPS-komité). Ha er og deputy i Europea Ivestmet Performace Committee (EIPC). 1 Iledig 1.1 Bakgru Det orske fiasmarkedet har i løpet av de siste åree gjeomgått vesetlige edriger. Et område hvor det orske fiasmarkedet har hatt behov for ytterligere profesjoaliserig, er ved beregig og presetasjo av historiske ivesterigsresultater. Flere aktører i markedet har øsket seg e mer stadardisert form for å berege og presetere ivesterigsresultater fra verdipapirporteføljer. Tide har løpt fra typiske asjoale stadarder iefor ivesterigsverdee. Norske Fiasaalytikeres Foreig (NFF) har abefalt at Global Ivestmet Performace Stadards (GIPS) beyttes i Norge ved beregig og presetasjo av ivesterigsresultater. GIPS ble oversatt til orsk i 1999 og seere revidert i juli 2001 (Norsk GIPS). De ka fies på NFFs hjemmeside ( For revisorer, økoomi- og regskapssjefer, cotrollere og adre er stadarde viktig av flere årsaker. For det første er det viktig å kue avlegge et porteføljeresultat med god tekisk kvalitet. Derest vil kjeskap til gruleggede metoder i stadarde forekle vurderige av formuesforvaltige av verdipapirer i ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere de geerelle iterkotrolle. Stadarde vil også ha betydig for revisjosselskapee side disse ofte beyttes til å utstede erklæriger om etterlevelse av stadarde hos forvaltere. De fleste forvaltere som etterlever stadarde foretrekker e slik attestasjo. I 96 % av tilfellee blir dee attestasjoe gjort av et revisjosselskap 12. I tillegg bistår revisorer ofte foretak med implemeterig av stadarde. Dele som dekker prosesse ved verifiserig (bekreftelse på etterlevelse) utgjør i uderkat av 40 % av stadarde i atall sider. Til sist vil kjøpere av kapitalforvaltigstjeester ha stor ytte av GIPS, side iholdet fokuserer på objektivitet og traspares i beregig og presetasjo av historiske resultater. Oppslutige omkrig GIPS har overrasket mage. I 2001 svarte 95 % av forvaltere på global basis at de ie kort tid øsket å etterleve GIPS, eller asjoale variater av GIPS. 12 I de store oppslutige ligger det imidlertid et lite paradoks. Få brasjer har flere forholdstall, økkeltall og retekovesjoer e fiasærige. Det er derfor et paradoks at ma først i år 2000 utformet e stadard for å vurdere ege ivesterigsresultater etter objektive kriterier. Stadarde har raskt fått ipass i de fleste regioer. I flere lad, som Norge og Japa, er det fiasaalytikerorgaisasjoer som promoterer og sposer stadarde. Adre eksempler på asjoale sposorer er Natioal Associatio of Pesio Fuds (UK) og The Swiss Bakers Associatio. Dee artikkele gjeomgår de viktigste puktee fra porteføljeregskap til beregig av avkastig og verifiserig av forvaltigsresultater. Mi gjeomgag er ikke uttømmede for alt hva stadarde dekker. 1 Jeg har valgt å legge mest vekt på de områdee som i praksis har vist seg krevede ved praktiserig av stadarde. 1.2 Iholdet i GIPS GIPS er å ase som e miimumsstadard for beregig og presetasjo av forvaltigsresultater. Stadarde ieholder både abefaliger og krav. Dages abefaliger forvetes å bli krav i fremtide. På ekelte områder ieholder stadarde overgagsregler. Det er abefalt at ma tilpasser seg overgagsreglee på et så tidlig tidspukt som mulig. Etterlevelse av stadarde er frivillig. Et viktig mål med stadarde er å øke egeregulerige i brasje ie området ivesterigsresultater. 16

2 Ved avvik mellom GIPS og adre lokale stadarder fra brasjeorgaisasjoer og tilsysmydigheter, abefaler stadarde at begge stadarder etterleves. Formålet til GIPS vil hovedsakelig være å gi retigslijer for hvorda ma skal presetere og berege et trasparet historisk ivesterigsresultat. Stadarde består av fem hoveddeler. I tillegg kommer e fyldig dekig av emet verifiserig (etterlevelseskotroll). De fem hoveddelee er grulagsiformasjo, beregigsmetodikk, porteføljegrupper, utfyllede iformasjo og presetasjo og rapporterig. Stadarde er met å omfatte forvaltig av verdipapirer. Det ligger fremme et forslag om å ikludere eiedom og veturecapital etter hvert, mest trolig først i Det er prospektive og eksisterede kuder til forvaltigsselskapee stadarde primært ivaretar. Selskap som ku driver egeforvaltig vil imidlertid ha stor ytte av delee grulagsiformasjo og beregigsmetodikk. Stadardes «faeparagraf» er at all presetasjo av ivesterigsresultater skal være «true ad fair». Forvaltere har asvar for å treffe ødvedige tiltak utover GIPS, i de tilfeller det er ødvedig for å oppå stadardes itesjo. Etterlevelse av GIPS må omfatte hele foretaket. Det er ikke aledig til å hevde at deler av ivesterigsvirksomhet er i hehold til stadarde. I tillegg til selve stadarde foreligger det ulike Guidace Statemets, som er dyperegåede tolkiger av deler iefor GIPS. 1.3 Admiistrerig av GIPS Arbeidet med vedlikehold og utviklig av GIPS er styrt av Ivestmet Performace Coucil (IPC). IPC støttes av Associatio for Ivestmet Maagemet ad Research (AIMR), som er de amerikaske søsterorgaisasjoe til Norske Fiasaalytikeres Foreig. IPC er orgaisert i ulike regioale og faglige eheter. Norge ble represetert i de regioale ehete, Europea Ivestmet Performace Committee (EIPC) i I tillegg til vedlikehold og utviklig av stadarde skal IPC påse at oversettelse og utgivelse av stadarde på asjoalt ivå skjer etter fastsatte retigslijer. IPC godkjete i september 2001 de orske oversettelse av GIPS (Norsk GIPS). Norge er dermed et av de første lad i verde som har e godkjet oversettelse. NFF har som sposor av stadarde i Norge ulike forpliktelser overfor IPC om bruk, støtte og utviklig av stadarde her i ladet. Europea Ivestmet Performace Committee (EIPC) vil i jui d.å. avholde et av sie regelmessige møter i Oslo. Norske Fiasaalytikeres Foreig plalegger å tilby et semiar om GIPS i tilkytig til dette møtet. 2 Porteføljeregskapet Dekkes i GIPS 1.A.1 1.B.1 og beeves grulagsiformasjo i stadarde. Tidlig på 1990-tallet kue Beardstow (Illiois) Ladies Ivestmet Club vise til e fremragede lagsiktig avkastigshistorikk, som overgikk selv de beste istitusjoelle forvaltere. Historikke til klubbe fikk etter hvert så stor oppmerksomhet at profesjoelle aktører begyte å iteressere seg for ivesterigsresultatee. Det ma raskt kue kostatere var at spareklubbe hadde si ege metode for å berege resultatet. All vekst i kapital, også tilførsler fra medlemmee, ble betraktet som resultat. Guruee i Illiois gikk fra å være helter, til å bli latterliggjort. Med erfarige fra Illiois, ka vi slå fast at tilgag av kapital til e portefølje aldri skal resultatføres, me balaseføres. Utgagspuktet for stadarde er at alle resultatposter skal periodiseres. For ekelte poster er det itil 2005 aledig til å beytte kotatprisippet. Byggesteee i GIPS er de ulike porteføljer, side det er disse som skal resultatmåles. Det vil således være e ødvedighet at alle resultat- og balaseposter ka idetifiseres i e porteføljedimesjo, ete i regskapssystemet eller i forvaltigssystemet. Ekelte porteføljer vil av forskrifter og lover være forpliktet til å bokføre alle poster i e porteføljedimesjo, f.eks. verdipapirfod. 2 For alle adre porteføljer vil styrig og oppfølgig forekles betydelig om alle trasaksjoer registreres i e porteføljedimesjo. Ma bør i størst mulig utstrekig ugå å ha balaseposter som avedes av flere porteføljer og som må fordeles i e porteføljedimesjo i ettertid. Frem til 2004 er det aledig til å registrere trasaksjoer på betaligstidspuktet, de såkalte oppgjørsdage. Etter 2004 må trasaksjoer registreres ved tidspuktet for risikoes overgag. Dee datoe beeves hadelsdatoe, G 1.A.4. Det vil som regel være 3 5 dagers forskjell på oppgjørs- og hadelsdato. Frem til 2004 er det aledig å registrere utbytter år det utbetales. Etter 2004 må utbytte registreres år aksje oteres eksklusive utbytte. Tidsforskjelle mellom dato for oterig eksklusive utbytte og utbetaligsdato ka utgjøre flere dager og i ekelte tilfeller opp til uker. Alle reteitekter på obligasjoer og bakiskudd skal periodiseres. Det er videre abefalt at refusjo av kildeskatt ved utbetalig av utbytter og retetermier i utladet blir periodisert, G 2.B.2. Alle periodiserte resultatposter skal også aturligvis balaseføres. Regskapslove 5 8 krever at markedsbaserte fiasielle omløpsmidler verdsettes til virkelig verdi. Dette er også utgagspuktet i GIPS, G 1.A.2. Stadarde sier ikke år verdie skal fastsettes, me det vil være aturlig at slutt- NRSP-BEREGNINGER OG AKTUARTJENESTER AFP og kollektiv pesjosforsikrig. Aktuarberegig av pesjosforpliktelser utføres av NIA til kokurrasedyktige priser. Hurtig leverigstid. Tlf: / Fax: NIA Nordic Isurace Admiistratio Forskigsparke, Gaustadallee 21, N-0349 Oslo 17

3 kurser i de ulike markeder legges til gru. Side valutamarkedet aldri steger, vil det ikke fies oe iterasjoal sluttkurs for valuta. Det er derfor abefalt at ma omreger poster i valuta på samme tidspukt som ma omreger de bechmark 14 portefølje evt. styres mot. For verdipapirer hvor det ikke fies offisielle priser, ka disse bereges etter koservative og kosistete metoder ut fra f.eks. løpetid og kredittrisiko (retebærede papirer). For å være i stad til å berege e riktig avkastig er det avgjørede at porteføljeregskapet er avlagt før hver kotatstrøm (årsake blir belyst i del 3). Krav til tidspukt for regskapsavleggelse vil derfor bli gjeomgått i del 3. 3 Porteføljeavkastig Dekkes i GIPS 2.A.1 2.B.2 og beeves beregigsmetodikk i stadarde. Jeg vil i dette puktet belyse at pålitelighete av e bereget avkastig er avhegig av legde på regskapsperiodee. I det etterfølgede vil delperiode og regskapsperiode avedes syoymt. Flere regskapsperioder beeves e historikk. Med regskapsavslutig mees det at ma miimum har e porteføljebalase, et porteføljeresultat og oversikt over kotatstrømmer i regskapsperiode. Med kotatstrøm mees det iskudd eller uttak av kapital fra e portefølje. Resultat- og balaseregskap er absolutte og omielle størrelser. Det er imidlertid valig å resultatmåle e portefølje ut fra de avkastige som er oppådd. Avkastige vil være resultatet som er oppådd i forhold til de kapitale som har vært ivestert i de samme periode. For de ekelte portefølje vil det foreligge et objektivt resultatregskap år regskapet er avlagt. Ved kotatstrømmer i portefølje i løpet av regskapsperiode, vil det ikke foreligge e etydig balaseverdi å relatere resultatregskapet til. Jeg vil i det etterfølgede vise hvorda avkastige til e portefølje bereges år det forekommer flere kotatstrømmer i løpet av e regskapsperiode. Porteføljes verdi varierer som e følge av kotatstrømmee. I tillegg kommer edrig i markedsverdier. Resultatet ka bereges som UB IB kotatstrøm. Periode Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Resultat akkumulert Det fies forskjellige metoder for å berege e porteføljes avkastig for e gitt periode. De ulike metodee vil gi samme svar år det bereges avkastig for e regskapsperiode hvor det ikke har forekommet kotatstrømmer. I fravær av kotatstrømmer vil avkastige være forskjelle mellom utgåede og igåede markedsverdi dividert på igåede markedsverdi ((UB IB) / IB). For å korrigere for variasjoer i de forvaltede kapital kreves e tidsvektet avkastigsberegig, G 2.A.2. Metode for tidsvektet avkastig er vist uder. R t = (1+r 1 ) * (1 + r 2 ) * (1 + r ) - 1 R t = avkastig for hele historikke t r i = avkastig i delperiode i Som vi ser betyr alle delperioder like mye om avkastige er lik (r 1 = r 2 = r ). Hesikte med e tidsvektet beregig er ettopp at resultater oppådd med e lite portefølje skal bety det samme som resultater oppådd med e stor portefølje. Dette til forskjell fra e pegevektet metode, hvor resultater oppådd med e stor portefølje betyr mer e resultater oppådd med e lite portefølje. Etter å ha korrigert for at kapitale ka variere mellom de ulike regskapsperiodee (tidsvektig), gjestår det å korrigere for at kapitale ka variere iefor de ekelte regskapsperiode. Periode Uke 52 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Verdi start, IB Verdiedrig/resultat Kotatstrøm Verdi slutt, UB GIPS krever at avkastige iefor e regskapsperiode (r ) bereges som e iterrete 3. Side de klassiske iterreteformele iebærer regig med poteser, er det utviklet e eklere metode som har fått avet modifisert Dietz 4. Metode sier at avkastige er verdijustert resultat, dividert på et vektet kapitalgrulag. r 1 = MV E MV B - K j j=1 MV B + D j * K j j=1 MV E = sluttverdi av portefølje MV B = startverdi av portefølje D j = brøk som skalerer kotatstrømme j etter # dager. W = atall dager i løpet av delperiode d = dag r. for kotatstrøm i delperiode K j = kotatstrøm j delperiode t t = delperiode t r t = avkastig for delperiode t = atall tilgager Kotatstrømme (K) skaleres etter hvor stor adel (D) av regskapsperiode de har vært ivestert. Side alle kotatstrømmer skaleres med tide, forutsetter metode at avkastige er lieær iefor regskapsperiode. Formele forutsetter at avkastig for 10 dager utgjør 1/3 av avkastige for 30 dager. Dette er også metodes svakhet. Forutsetige ka være gyldig ved et realprosjekt, me de er høyst tvilsom ved ivesterig i verdipapirer. For verdipapirer vil det være e observerbar objektiv avkastig før og etter hver kotatstrøm. For at forutsetige om e lieær avkastig ikke skal bli for misvisede, fies det overgagsregler for hvor hyppig porteføljeregskapet skal avlegges. Ved korte regskapsperioder vil forutsetige om liearitet være midre feil e ved legre perioder. Om vi deler opp periodee slik at hver delperiode utgjør itervallet mellom to kotatstrømmer, vil de kalkulerte avkastige bli helt rett. Frem til 2000 ka regskapet avlegges kvartalsvis. For periode ka regskapet avlegges måedlig. For periode 2010 og seere forvetes det i tillegg krav om regskapsavleggelse hver gag det skjer e tilførsel av kapital til portefølje. 5 Det er itet krav om at regskapsavslutige skal være de siste i hvert kvartal eller måed, selv om det i de fleste tilfeller vil være mest aturlig og praktisk. For å belyse svakhete ved ulike metoder for avkastigsberegig, har jeg i tabel- 18

4 le uder bereget avkastig for portefølje gjeomgått tidligere. Som vi skal se ka resultatet på 350 gi avkastig varierede fra 30,43 % til 23,33 % for e og samme portefølje! Variasjoe skyldes utelukkede ulike forutsetiger omkrig hvilke avkastig kotatstrømmee har oppådd. Variasjo på mellom 23,33 % og 30,43 % i avkastig for samme porteføljeresultatet på 350 er uakseptabelt. Forvaltere vil i et slikt tilfelle trolig ikke kue påberope seg at fremstillige er «true ad fair». Når avkastig skal vises til prospektive kuder, er det et mål at avkastige er mest mulig represetativ for forvaltere. Viser forvaltere de legste historikke til e portefølje, vil dette represetere e av de mest forøyde kudee til forvaltere. E misforøyd kude vil aldri kue bli e lag historikk. Derfor vil de lagsiktige avkastige av e idividuell portefølje este alltid iebære seleksjo av klieter med fremragede avkastig. GIPS løser dette ved at forvaltere pålegges å vise avkastige til porteføljegrupper. Case r. Gyldighet Avkastig Beskrivelse av metoder og Atall uke 1-4 forutsetiger (miimumskrav)**. regskapsperioder 1 Før 2001 Ikke Krav til kvartalsvis 1 bereget * porteføljeregskap ,43 % 6 Krav til måedlig porteføljeregskap 1 Tilførsel midt i måede, D = 0, ,57 % Krav til måedlig porteføljeregskap. 1 Tilførsel vektes utfra # dager og 23,33 % 10 Krav til porteføljeregskap ved hver 4 seere tilførsel av kapital forvetes iført. * Frem til 2001 er det tilstrekkelig med kvartalsvis verdsettelse. Side vår periode er e måed, har vi ikke bereget avkastig for periode. ** Det er abefalt at ma implemeterer korte regskapsperioder på et så tidlig tidspukt som mulig. Som e siste kotroll ka vi etterrege at vår kalkulerte avkastig virkelig gir porteføljes resultat på 350. Ved dee beregige øsker vi å belyse ødvedighete av hyppig regskapsavleggelse i porteføljer med stort islag av kotatstrømmer. Case 3: Som vi ser forutsetter vi at avkastige i uke 4 er de samme som i uke 1 3. Vi skalerer tilførsele ku for tide og ikke for avkastige. Dette er feil side avkastige i vårt tilfelle ikke er lieær. Case 4: Som vi ser er de virkelige avkastige etter hver tilgag forskjellig. 10 Det er dee avkastige vi beytter i avkastigsberegige. Ved kotatstrømmer som overstiger 10 % av porteføljes verdi, abefaler GIPS at det blir avlagt regskap hyppigere e måedlig, G 2.B.2. I vårt tilfelle burde forvaltere således hatt regskapsavslutig uketlig. Om det var praktisert ville avkastige blitt 23,33 %. Dette er også de korrekte avkastige. Beløp Tilførsel Reskaps- Adel av Avkastig i Resultat periode periode periode 1000 IB uke 1 Md % 28,57 % 285,7 200 IB uke 1 Md % 28,57 % 57,1 300 IB uke 2 Md 1 75 % 28,57 % 64,3 400 IB uke 3 Md 1 50 % 28,57 % 57,1 600 IB uke 4 Md 1 25 % 28,57 % 42,9 Sum 350,0 4 Porteføljegrupper 7 Dekkes i GIPS 3.A.1 3.B.2. Beløp Tilførsel Regskaps- Adel av Avkastig Resultat periode periode i periode 1200 IB uke 1 Uke % 8,33 % 100, IB uke 2 Uke % 6,25 % 100, IB uke 3 Uke % 9,09 % 100, IB uke 4 Uke % 17,86 % 250,0 Sum 350,0 Porteføljegruppe skal represetere e distikt strategi eller prosess. Iefor gruppe skal porteføljee være mest mulig homogee. Porteføljegruppee seg i mellom skal være heterogee. Porteføljegrupper ka daes med utgagspukt i strategier, restriksjoer, bechmarks 14, størrelse, grad av valutasikrig etc. Gode ivesterigsgrupper er et vilkår for at et historisk ivesterigsresultat ka betraktes som «true ad fair». 8. Avkastige til porteføljegruppe skal bereges med utgagspukt i de ekelte porteføljes adel av porteføljegruppe, G 2.A.4. E variat for å berege porteføljegruppeavkastig er vist uder. c r i a i t c (t) = r i (t)a i (t) 1 = porteføljegruppes avkastig i regskapsperiode t. = porteføljeavkastig r. i for regskapsperiode t = portefølje r. i adel av de total porteføljegruppe ved igage av delperiode = atall porteføljer i porteføljegruppe = delperiode t Nye og avviklede porteføljer skal ikluderes og fjeres fra porteføljegruppe etter etydige prisipper. De ulike porteføljegruppee ka ha ulike prisipper, avhegig av istrumetees likviditet. E porteføljegruppe for pegemarkedsporteføljer vil kue ha kortere frist e e porteføljegruppe for aksjer i de fremvoksede økoomiee, G 3.A.3-4. Det er opp til forvaltere å lage etydige prisipper. Forvaltere er pålagt å dokumetere i hvilke grad ha er i stad til å gi alle porteføljer i samme gruppe lik avkastig. De aturlige periode for e slik vurderig er årlig avkastig. GIPS agir ikke hvilket mål som skal beyttes for variasjo, me de mest beyttede er høyeste/laveste-avkastig, stadardavvik, kvartiler og desetiler, 5.A.1. 19

5 5 Utfyllede iformasjo Dekkes i GIPS 4.A.1 4.B.5. Utfyllede iformasjo er viktig, me side emet er lett tilgjegelig i stadarde, velger jeg ku å oppsummere iholdet. Utfyllede iformasjo skal være av deskriptiv art. De ka sammeliges med beskrivelse av regskapsprisipper i et ordiært årsregskap. Forvaltere skal beskrive metodevalg, defiisjo av virksomhete, forvalteres størrelse i volum, bruk av derivater, periodiserigsprisipper m.m. Det skal og opplyses om det fies asjoale lover og reguleriger som er i koflikt med GIPS. 6 Presetasjo og rapporterig Dekkes i GIPS 5.A.1 5.B.2. Presetasjo og rapporterig ka sammeliges med oter og resultat- og balaseregskap i et ordiært årsregskap. Overfor prospektive kuder skal forvaltere alltid vise mist fem års resultathistorikk. Om forvaltere har eksistert for e kortere periode e fem år, må ødvedigvis dee epoke legges til gru. Forvaltere skal deretter for hvert år ikludere ett ytt år i resultathistorikke, itil ti års historikk ka fremlegges. Resultatee til forvaltere bør relateres til e relevat bechmark 14. Det er også abefalt at det blir opplyst om relevate risikomål for ivesterigsstrategie. E uoversiktlig situasjo ka lett oppstå ved reorgaiseriger, fusjoer og sammeslåig av kapitalforvaltigsselskaper. Hva er historisk avkastig år selskap fusjoerer og kjøpes opp? Er det begge eheter, ku e, eller er det de beste resultatee det skal vises til? Hvem eier e avkastigshistorikk år et forvalterteam slutter? Slike vaskelige og viktige problemstilliger er behadlet i et eget Guidace Statemet til GIPS. 15 For å få frem forskjell i avkastig mellom store og små porteføljer iefor de ekelte porteføljegruppe, abefales forvaltere å opplyse om både likevektet og volumvektet avkastig, G 5.B.1. Kostader forbudet med forvaltige reduserer det resultat forvaltere ka oppå. De fleste vil derfor foretrekke å få presetert e ettoavkastig etter fratrekk for forvaltigshoorar og trasaksjoskostader. På samme måte som e portefølje med lag historikk vil iebære seleksjo av positive resultater for forvaltere, vil e ettoavkastig i de fleste tilfeller udervurdere det virkelige kostadsbildet for e prospektiv kude. I forvaltigsidustrie er kostadee for utførte tjeester sterkt avhegig av volum. Mes e stor portefølje ka forvaltes til promille av de uderliggede verdier, vil flertallet av kuder måtte betale proseter for de samme tjeester. Dersom e stor portefølje igår i ettoavkastige til e porteføljegruppe, vil dee ettoavkastige være urealistisk for et flertall av kudee år historisk avkastig skal vurderes og sammeliges, G 5.B.1. Det foreligger derfor forslag fra IPC om at ku bruttoavkastig skal beyttes ved presetasjo av avkastig til prospektive kuder. 9 I rapporterig til eksisterede kuder vil kudes øsker være avgjørede for hvilke form for avkastig som skal vises. Det er uttalt at ma bør vurdere å beytte ettoavkastig i presetasjoer til eksisterede klieter. Nettoavkastig vil gi best samsvar mellom avkastig og oppådd formuesøkig for kliete. Ved presetasjo av bruttoavkastig ligger det fremme forslag om at forvaltere samtidig skal opplyse om relevat forvaltigshoorar til kude. GIPS ieholder et eksempel på presetasjo av et tekt ivesterigsresultat i appedix A. 7 Verifiserig Dekket i del III av GIPS. Verifiserig er e ekster bekreftelse på etterlevelse av stadarde. E ekster bekreftelse på resultathistorikke vil øke troverdighete til at stadarde er etterlevd i hele foretakets virksomhet. Ekster gjeomgag vil over tid medføre at metoder og prisipper harmoiseres mellom de ulike selskapee. Ekster bekreftelse forvetes å bli et krav, me ikke før tidligst i Itil da er det å ase som e frivillig hadlig. I de siste udersøkelse til PricewaterhouseCoopers 12 fra 2001 fremgår det at 75 % av alle selskap som etterlever stadarde velger å gjeomføre e ekster gjeomgag og bekreftelse av resultathistorikke. I 96 % av tilfellee ble gjeomgage utført av et revisjosselskap. E verifiserig vil ha midre omfag e e ordiær revisjo. De ka kaskje best sammeliges med RS 800 Revisors uttalelser ved revisjosoppdrag med spesielle formål. For å sikre esartede prisipper ved gjeomgage ieholder stadarde abefalte prosedyrer som bør følges av de som utfører kotrolle. Prosesse vil i de fleste tilfeller bestå i at forvaltere dokumeterer sie prisipper, defiisjoer og prosedyrer. Deretter vil kotrolløre foreta e vurderig av om de beskreve prosesser er i hehold til stadarde, og om de er eget til å gi e «true ad fair» presetasjo av forvaltere, ivesterigsprosesse og de øvrige virksomhet. Kotrolløre abefales å etterprøve beregiger utført av forvaltere for ulike kudeforhold. Det vil være aturlig å ha e verdiorietert tilærmig til hvilke forhold som bør avstedkomme ytterligere kotroll. Slike forhold ka være uormalt høy eller lav avkastig i forhold til porteføljegruppe. I tillegg vil porteføljes størrelse i verdi være et yttig utgagspukt for ytterligere kotroll. Kotrolløre vil også legge betydelig vekt på å påse at alle kudeforhold er represetert i de historiske avkastige, og at forvaltere ikke praktiserer «cherrypickig» i sitt utvalg av resultater. Kotrolløre vil i sitt arbeid beytte det som fies av tilgjegelig dokumetasjo for å etterprøve forvaltere. Slik iformasjo ka være VPS-oppgaver, bakutskrifter, ivesterigsrapporter, kudemagasier, rapporterig til tilsysmydigheter, regskapsrapporter, årsrapporter m.m. 8 Avslutig E global stadard vil ikke gjøre det lettere for e seriøs forvalter å skaffe ye kuder. De vil derimot gjøre det betydelig vaskeligere for de useriøse aktøree. I utladet er etterlevelse av brasjestadarder for avkastigshistorikk asett for å være e «hygieefaktor» for i det hele tatt å få forvaltigsoppdrag. Oppslutige om stadarde i Norge har vært økede. Storebrad Fodee AS og Storebrad Kapitalforvaltig ASA var først ute med å få sertifisert si avkastigshistorikk. Seere har Gjesidige Nor Kapitalforvaltig ASA fått si historikk sertifisert. Atall forvaltigsselskap som er sertifisert i Norge er imidlertid betydelig lavere e i Damark og Sverige. KPMG Norge har gjort et overslag på at det fies i over- 20

6 kat av 400 selskap som «produserer» avkastigshistorikk. 16 I tillegg kommer alle som driver egeforvaltig og som har stor ytte av stadarde. Hvor mage som til syvede og sist velger å etterleve stadarde, vil avhege av hvor flik eiere er til å stille de rette ubehagelige spørsmålee omkrig forvaltige, ete dee er orgaisert itert eller ekster hos et forvaltigsselskap. Noter og hevisiger: 1 Viktige forhold som ikke dekkes er defiisjo av forvalter og begrepet diskresjoær status. Det vises til forslag for Guidece Statemets fra IPC som omhadler defiisjo av forvalter og begrepet diskresjo. gips_library.html 2 Stadarde abefales for alle former for forvaltig, både egeforvaltig, aktiv forvaltig og verdipapirfod. 3 De klassiske iterreteformele omskrevet. Metode ka gi flere løsiger om forteget på kotatstrømmee skifter flere e to gager Forskrift om kommuer og fylkeskommuers fiasforvaltig «Fastsatt av Periode Uke 52 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Verdi IB Kommual- og regioaldepartemetet med + tilførsel hjemmel i lov av r. 107 om Verdi UB kommuer og fylkeskommuer 52 r. Avkastig - 8,33% 6,25% 9,09% 17,86% 2». 14 E bechmark er e referase som portefølje (1+0,0833)*(1+0,0625)*(1 0,0909)*(1+0,1786) 1 =23,33 % sammeliges mot. For e orsk aksjeportefølje ka e slik bechmark være Oslo Børs Hovedideks. 11 PricewaterhouseCoopers: 1999 / 2000 Treds i Performace Measuremet: A Europea Survey of Compliace with Performace Presetatio Stadards. 15 Det vises til Guidace Statemet fra IPC vedr. performace portability. Se gips_library.html 12 PricewaterhouseCoopers: 2001 Global Treds i Performace Measuremet. 16 KPMG Fiasytt 1/ Om vi forutsetter at all tilgag skjer midt i delperiode, vil D = 0,5. Dee variate beeves Dietz. Etter stadarde ka ma gjøre e slik forutsetig tom Om vi avlegger porteføljeregskap ved hver tilgag, vil de tidsvektede avkastige kue bereges som 6 7 Dersom forvaltere ku har e portefølje som utgjør e valgt strategi, vil dee ee portefølje være idetisk med porteføljegruppe. 8 Det vises til forslag for Guidace Statemet fra IPC vedr. kostruksjo av porteføljegrupper. Se stadards/pps/gips_library.html 9 Når vi skal rege avkastig før forvaltigshoorar, ka hooraret betraktes som e ordiær avgag av kapital, som ikke skal belastes resultatet. I formlee vil da K ieholde forvaltigshooraret. Adre metoder for å omrege ettoavkastig til bruttoavkastig er og tilgjegelige. Det vises til forslag til Guidace Statemet fra IPC som omhadler hvorda ulike kostader skal behadles. 21

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Kapittel 8: Estimering

Kapittel 8: Estimering Kaittel 8: Estimerig Estimerig hadler kort sagt om hvorda å aslå verdie å arametre som,, og dersom disse er ukjete. like arametre sier oss oe om oulasjoe vi studerer (dvs om alle måliger av feomeet som

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfusfag Istitutt for økoomi og admiistraso Ivesterig og fiasierig Bokmål Dato: Madag. desember 3 Tid: 4 timer / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16 Eksamesreglemet for høyskolestudier Ved Høyskole Kristiaia Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 1.0 Lovverk 3 2.0 Karakterer 4 2.1 Karakterskala med 5 tri 4 2.2 Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier...3 1.1 Målsettiger...3 1.2 Verdigrulag og holdiger...3 1.3 Forakrig i lovverk

Detaljer

LØSNING: Eksamen 17. des. 2015

LØSNING: Eksamen 17. des. 2015 LØSNING: Eksame 17. des. 2015 MAT100 Matematikk, 2015 Oppgave 1: økoomi a I optimum av T Rx er dt Rx 0 1 som gir d Ix Kx 0 2 dix dix dkx dkx 0 3 4 dvs. greseitekt gresekostad, q.e.d. 5 b Gresekostad ekstrakostade

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Statistikk HØST 004 Dato for utleverig: Fredag 5. oktober 004 Frist for ileverig: Osdag 7. oktober 004, seest kl. 5.00 Ileverigssted: Ekspedisjoskotoret,.

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode Forord Hadligsveiledere er utarbeidet som e del av prosjekt TIGRIS. De er ikke met for rusekspertee, me tar sikte på å imøtekomme

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statistikk og økoomi, våre 07 Obligatorisk oppgave 6 Løsigsforslag Oppgave E terig kastes 0 gager, og det registreres hvor mage 6-ere som oppås i løpet av disse 0 kastee. Vi ka kalle atall 6-ere i løpet

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Regioal pla for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Vedtatt av fylkestiget 29. september 2011 Fylkeskommue skal uderstøtte og rådgi kommuee i folkehelsearbeidet. Utviklig av samarbeidsformer er viktig,

Detaljer

Løsningsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder

Løsningsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder Løsigsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder 6. mai 00 Iledig Vi skal betrakte det såkalte grafdeligsproblemet (graph partitioig problem). Problemet ka ekelt formuleres som følger: Gitt e graf

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

Kommentarer til oppgaver;

Kommentarer til oppgaver; Kapittel - Algebra Versjo: 11.09.1 - Rettet feil i 0, 1 og 70 og lagt i litt om GeoGebra-bruk Kommetarer til oppgaver; 0, 05, 10, 13, 15, 5, 9, 37, 5,, 5, 59, 1, 70, 7, 78, 80,81 0 a) Trykkfeil i D-koloe

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

FX-82ES. NY CASIO teknisk / vitenskapelig lommeregner med naturlig tallvindu.

FX-82ES. NY CASIO teknisk / vitenskapelig lommeregner med naturlig tallvindu. ytt NR. 005. årgag FX-8ES NY CASIO tekisk / viteskapelig lommereger med aturlig tallvidu. Det er å mer e 5 år side kalkulatore for alvor ble tatt i bruk i orsk matematikk-udervisig, og de viteskapelige

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

Leica DISTO. Måler nøyaktig Akkurat hva du trenger!

Leica DISTO. Måler nøyaktig Akkurat hva du trenger! Leica DISTO Måler øyaktig Akkurat hva du treger! Målig med Leica DISTO Ekelt, hurtig og øyaktig! Hurtig og effektivt Du ka måle avstader med et tastetrykk, på oe få sekuder selv om du arbeider alee. Spar

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 ÅMA Sasylighetsregig med statistikk, våre 27 Kp. 6 (kp. 6) Tre deler av faget/kurset:. Beskrivede statistikk 2. Sasylighetsteori, sasylighetsregig 3. Statistisk iferes estimerig kofidesitervall hypotesetestig

Detaljer

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt).

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt). Eksamesoppgave våre 011 Ordiær eksame Bokmål Fag: Matematikk Eksamesdato: 10.06.011 Studium/klasse: GLU 5-10 Emekode: MGK00 Eksamesform: Skriftlig Atall sider: 8 (ikludert forside og formelsamlig) Eksamestid:

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kp. 5 Estimering. Målemodellen.

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kp. 5 Estimering. Målemodellen. ÅMA0 Sasylighetsregig med statistikk, våre 0 Kp. 5 Estimerig. Målemodelle. Estimerig. Målemodelle. Ihold:. (Pukt)Estimerig i biomisk modell (kp. 5.). Målemodelle... (kp. 5.). (Pukt)Estimerig i målemodelle

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011 Eksame REA08 S, Våre 0 Del Tid: timer Hjelpemidler: Valige skrivesaker, passer, lijal med cetimetermål og vikelmåler er tillatt. Oppgave (8 poeg) a) Deriver fuksjoee ) f 5 f 6 5 ) g g ) h l 9 9 6 4 h l

Detaljer

«Uncertainty of the Uncertainty» Del 4 av 6

«Uncertainty of the Uncertainty» Del 4 av 6 «Ucertaity of the Ucertaity» Del 4 av 6 v/rue Øverlad, Traior Elsikkerhet AS Iledig Dette er del fire i artikkelserie om «Ucertaity of the Ucertaity». I dag skal jeg vise deg utledige av formele: σ m s,

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

KLMED8004 Medisinsk statistikk. Del I, høst Estimering. Tidligere sett på. Eksempel hypertensjon

KLMED8004 Medisinsk statistikk. Del I, høst Estimering. Tidligere sett på. Eksempel hypertensjon Tidligere sett på KLMED8004 Medisisk statistikk Del I, høst 008 Estimerig Hvorda kjete sasylighetsfordeliger (biomialfordelig, ormalfordelig) med kjete populasjosparametrer (forvetig, varias osv.) ka gi

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Med formelt blikk på Norid Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Hvem er Norid? Forhold til mydighetee Foreslått forvaltigsmodell Foreslått forskrift Registrarmodelle Forhold mellom partee

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015 Rete og pegepolitikk 8. forelesig ECON 1310 21. september 2015 1 Norge: lav og stabil iflasjo det operative målet for pegepolitikke, ær 2,5 proset i årlig rate. Iflasjosmålet er fleksibelt, dvs. at setralbake

Detaljer

PÅLITELIGHETSANALYSE AV FORDELINGSNETT

PÅLITELIGHETSANALYSE AV FORDELINGSNETT PÅLITELIGHETSANALYSE AV FORDELINGSNETT Forelesigsotat for fag 41221 PÅLITELIGHET I ELKRAFTSYSTEMER, GRUNNKURS OKTOBER 1999 ARNE T. HOLEN GERD HOVIN KJØLLE JØRN HEGGSET FORORD. De forrige utgave (1995)

Detaljer

Introduksjon. Hypotesetesting / inferens (kap 3) Populasjon og utvalg. Populasjon og utvalg. Populasjonsvarians

Introduksjon. Hypotesetesting / inferens (kap 3) Populasjon og utvalg. Populasjon og utvalg. Populasjonsvarians Hypotesetestig / iferes (kap ) Itroduksjo Populasjo og utvalg Statistisk iferes Utvalgsfordelig (samplig distributio) Utvalgsfordelige til gjeomsittet Itroduksjo Vi øsker å få iformasjo om størrelsee i

Detaljer

Løsningsforslag for andre obligatoriske oppgave i STK1100 Våren 2007 Av Ingunn Fride Tvete og Ørnulf Borgan

Løsningsforslag for andre obligatoriske oppgave i STK1100 Våren 2007 Av Ingunn Fride Tvete og Ørnulf Borgan Løsigsforslag for adre obligatoriske oppgave i STK11 Våre 27 Av Igu Fride Tvete (ift@math..uio.o) og Ørulf Borga (borga@math.uio.o). NB! Feil ka forekomme. NB! Sed gjere e mail hvis du fier e feil! Oppgave

Detaljer

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130 1 HG Revidert april 014 Oversikt over kofidesitervall i Eco 130 Merk at dee oversikte ikke er met å leses istedefor framstillige i Løvås, me som et supplemet. De ieholder tabeller med formler for kofidesitervaller

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable ÅMA Saslighetsregig med statistikk, våre K. 3 Diskrete tilfeldige variable Noe viktige saslighetsmodeller Noe viktige saslighetsmodeller ( Sas.modell : å betr det klasse/te sas.fordelig.) Biomisk modell

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

Oppgaver fra boka: X 2 X n 1

Oppgaver fra boka: X 2 X n 1 MOT30 Statistiske metoder, høste 00 Løsiger til regeøvig r 3 (s ) Oppgaver fra boka: 94 (99:7) X,, X uif N(µ, σ ) og X,, X uif N(µ, σ ) og alle variable er uavhegige Atar videre at σ = σ = σ og ukjet Kodesitervall

Detaljer

Om Grafiske Bruker-Grensesnitt (GUI) Hvordan gjør vi det, to typer av vinduer? GUI (Graphical User Interface)-programmering

Om Grafiske Bruker-Grensesnitt (GUI) Hvordan gjør vi det, to typer av vinduer? GUI (Graphical User Interface)-programmering Uke9. mars 2005 rafisk brukergresesitt med Swig og awt Litt Modell Utsy - Kotroll Del I Stei jessig Ist for Iformatikk Uiv. i Oslo UI (raphical User Iterface)-programmerig I dag Hvorda få laget et vidu

Detaljer

Kapittel 5: Tilfeldige variable, forventning og varians.

Kapittel 5: Tilfeldige variable, forventning og varians. Kapittel 5: Tilfeldige variable, forvetig og varias. Tilfeldige variable Tilfeldige variable kalles også stokastiske variable. Defiisjo: E tilfeldig variabel er e variabel som får si umeriske verdi bestemt

Detaljer

2T kapittel 3 Modellering og bevis Utvalgte løsninger oppgavesamlingen

2T kapittel 3 Modellering og bevis Utvalgte løsninger oppgavesamlingen T kapittel 3 Modellerig og bevis Utvalgte løsiger oppgavesamlige 301 a Sitthøyde i 1910 blir 170,0 171, 4 170,7. I 1970 blir de 177,1 179, 4 178,3. b Med som atall år etter 1900 og y som sitthøyde i cetimeter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/2863

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/2863 SAKSFRAMLEGG Saksbehadler: Gro Øverby Arkiv: 22 Arkivsaksr.: 5/2863 MODUM BOLIGEIENDOM KF - ETABLERING AV ÅPNINGSBALANSE OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR 25 Rådmaes istillig:. Åpigsbalase for Modum Boligeiedom

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 ÅMA110 asylighetsregig med statistikk våre 011 Kp. 5 Estimerig 1 Estimerig. Målemodelle. Ihold: 1. (ukt)estimerig i biomisk modell (kp. 5.). Målemodelle... (kp. 5.3) 3. (ukt)estimerig i målemodelle (kp.

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formaskapet Møtedato: 03.07.2014 Tid: Kl. 19.30 Sted: Os kommuehus - Nystuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Jør Gisle Dalbakk Adre: Forfall: rådma Are Svedse

Detaljer

Kapittel 7: Noen viktige sannsynlighetsfordelinger

Kapittel 7: Noen viktige sannsynlighetsfordelinger Kapittel 7: Noe viktige sasylighetsfordeliger I mage situasjoer ka feomeet vi ser på beskrives med e bestemt type sasylighetsfordelig e sasylighetsfordelig gitt ved e bestemt formel. Vi skal se på oe av

Detaljer

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER Når du er i tvil om hva som bør gjøres! Etikk som beslutigs- verktøy Nyttige verktøy for å hådtere arbeidshverdages dilemmaer Oppgaver til diskusjo Vi går fora vi har

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Løsning eksamen R1 våren 2010

Løsning eksamen R1 våren 2010 Løsig eksame R våre 00 Oppgave a) ) f ( ) l f ( ) ' l l l l f ( ) (l ) ) g( ) 4e g( ) 4 e ( ) 4 e ( ) g( ) 4( ) e b) ( ) 4 4 6 P ) P() 4 4 6 8 6 8 6 0 Divisjo med ( ) går opp. 4 4 6 : ( ) 8 4 4 8 6 8 6

Detaljer

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130 1 HG Revidert april 011 Oversikt over kofidesitervall i Eco 130 Merk at dee oversikte ikke er met å leses istedefor framstillige i Løvås, me som et supplemet. Løvås ieholder mage verdifulle kommetarer

Detaljer

OM TAYLOR POLYNOMER. f x K f a x K a. f ' a = lim x/ a. f ' a z

OM TAYLOR POLYNOMER. f x K f a x K a. f ' a = lim x/ a. f ' a z OM TAYLOR POLYNOMER I dette otatet, som utfyller avsitt 6. i Gullikses bok, skal vi se på Taylor polyomer og illustrere hvorfor disse er yttige. Det å berege Taylor polyomer for håd er i prisippet ikke

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N

TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N Oppdragsgiver Ørlad kommue Rapporttype Ekster 2.6. 4 TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N "[ Sett i bilde (størrelse 6,8 cm x, cm) eller slett dette feltet]" Oppdragsr.: 62 Oppdragsav: Trasportpla

Detaljer

Oppgave 1. (i) Hva er sannsynligheten for at det øverste kortet i bunken er et JA-kort?

Oppgave 1. (i) Hva er sannsynligheten for at det øverste kortet i bunken er et JA-kort? ECON EKSAMEN 8 VÅR TALLSVAR Oppgave Vi har e kortstokk beståede av 6 kort. På av disse står det skrevet JA på forside mes det står NEI på forside av de adre kortee. Hvis ma får se kortet med bakside vedt

Detaljer

Totalt Antall kandidater oppmeldt 1513 Antall møtt til eksamen 1421 Antall bestått 1128 Antall stryk 247 Antall avbrutt 46 % stryk og avbrutt 21%

Totalt Antall kandidater oppmeldt 1513 Antall møtt til eksamen 1421 Antall bestått 1128 Antall stryk 247 Antall avbrutt 46 % stryk og avbrutt 21% TMA4100 Høste 2007 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Kommetarer til eksame Dette dokumetet er e oppsummerig av erfarigee fra sesure av eksame i TMA4100 Matematikk

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første itrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 3 2012 R A P P O R T Førsteitrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 Norges vassdrags- og eergidirektorat 2012 Rapport r 3-2012 Førsteitrykk etter

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009)

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009) Veie mot målet Oppsummerig 2006-2009 - pla for 2010 Av Ole Thomasse Grejs Koordiator for Trygge lokalsamfu i Re (september 2009) Iledig Trygge lokalsamfu i Re er forakret i kommuestyre vedtak fra 2006

Detaljer

Thon Holding. Årsrapport 2012

Thon Holding. Årsrapport 2012 Tho Holdig Årsrapport 2012 Året 2012 Ihold Året 2012 2 Koserstruktur 2 Nøkkeltall 3 Årsberetig 2012 4 Resultatregskap 10 Balase pr. 31.12 11 Kotatstrømaalyse 12 Noter 13 Key figures 27 Icome statemet 28

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

H 1 : µ 1 µ 2 > 0. t = ( x 1 x 2 ) (µ 1 µ 2 ) s p. s 2 p = s2 1 (n 1 1) + s 2 2 (n 2 1) n 1 + n 2 2

H 1 : µ 1 µ 2 > 0. t = ( x 1 x 2 ) (µ 1 µ 2 ) s p. s 2 p = s2 1 (n 1 1) + s 2 2 (n 2 1) n 1 + n 2 2 TMA4245 Statistikk Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer b4 Løsigsskisse Oppgave 1 Vi øsker å fie ut om et ytt serum ka stase leukemi. 5 mus får serumet, 4

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommue Møteikallig Saksr: 26-31 Utvalg: Møtested: Dato: 18.06.2015 Tidspukt: Hovedutvalg ærig, miljø og kommualtekikk Kommuestyresale, Rødberg 14:00 OBS: Merk klokkeslett Befarig Medlemmee

Detaljer

INF1010 - våren 2007 16. januar, uke 3 - Oversikt og forutsetninger Java datastruktur-tegninger

INF1010 - våren 2007 16. januar, uke 3 - Oversikt og forutsetninger Java datastruktur-tegninger INF1010 - våre 2007 16. jauar, uke 3 - Oversikt og forutsetiger Java datastruktur-tegiger Stei Gjessig Ist. for iformatikk Nye temaer i INF1010 Fra problem til program Software Egieerig light, fasee i

Detaljer

Econ 2130 Forelesning uke 11 (HG)

Econ 2130 Forelesning uke 11 (HG) Eco 130 Forelesig uke 11 (HG) Mer om ormalfordelige og setralgreseteoremet Uke 1 1 Fra forrige gag ~ betyr er fordelt som. ~ N( µσ, ) E( ) = µ, og var( ) = σ Normalfordelige er symmetrisk om μ og kotiuerlig

Detaljer

Adaptive filtre - Oversikt

Adaptive filtre - Oversikt Adaptive filtre - Oversikt Hva er adaptive filtre? Avgresiger i dee forelesige Bakgru og avedelser Eksempler på avedelser Adaptiv utjevig Adaptiv ekkokasellerig Overgager tidsdiskret tidskotiuerlig tidsdiskret

Detaljer

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Kofidesitervall Notat til STK1110 Ørulf Borga, Igrid K. Glad og Aders Rygh Swese Matematisk istitutt, Uiversitetet i Oslo August 2007 Formål E valig metode for å agi usikkerhete til et estimat er å berege

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TILEKSAMEN I FAG TMA4240/TMA4245 STATISTIKK 10. august 2005

LØSNINGSFORSLAG TILEKSAMEN I FAG TMA4240/TMA4245 STATISTIKK 10. august 2005 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 8 LØSNINGSFORSLAG TILEKSAMEN I FAG TMA440/TMA445 STATISTIKK 0. august 005 Oppgave Smeltepuktsbestemmelse a) Vi jobber i dette

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for geofag. Flomrisikoanalyse for Hamar og Lillestrøm. Helge Bakkehøi. Candidatus Scientiarum

Universitetet i Oslo Institutt for geofag. Flomrisikoanalyse for Hamar og Lillestrøm. Helge Bakkehøi. Candidatus Scientiarum Uiversitetet i Oslo Istitutt for geofag Flomrisikoaalse for Hamar og Lillestrøm Helge Bakkehøi Cadidatus Scietiarum 1. september 2003 ABSTRACT 2 Abstract This work focuses o the two tows most exposed

Detaljer

INF3400 Digital Mikroelektronikk Løsningsforslag DEL 9

INF3400 Digital Mikroelektronikk Løsningsforslag DEL 9 IF00 Digital Mikroelektroikk Løsigsforslag DEL 9 I. Oppgaver. Oppgave 6.7 Teg trasistorskjema for dyamisk footed igags D og O porter. gi bredde på trasistoree. va blir logisk effort for portee?. Løsigsforslag

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 20. mai 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 20. mai 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. mai 8 EKSAMEN I MATEMATIKK Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig). Hjelemidler:

Detaljer

Eksempler fra slutten av forrige uke. Eksempler (styrke, dimensjonering,...) Eksempler fra slutten av forrige uke

Eksempler fra slutten av forrige uke. Eksempler (styrke, dimensjonering,...) Eksempler fra slutten av forrige uke Oversikt, del 5 Hypotesetestig, del 4 (oppsummerig fra Hypotesetestig, del 5 Kofidesitervall dimesjoerig Eksempler fra slutte av forrige uke Kofidesitervall p-verdi Eksempler Eksempler (styrke, dimesjoerig,...

Detaljer

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130 HG April 00 Oversikt over kofidesitervall i Eco 30 Merk at dee oversikte ikke er met å leses istedefor framstillige i Løvås, me som et supplemet. Løvås ieholder mage verdifulle kommetarer og eksempler.

Detaljer

Brukerhåndbok. dynadock V10. computers.toshiba-europe.com

Brukerhåndbok. dynadock V10. computers.toshiba-europe.com dyadock V10 computers.toshiba-europe.com Ihold Iledig...11 Fuksjoer...11 Ihold i pakke...11 Datamaskikrav...12 Hurtigiførig...13 Moterig og tilkoplig...16 motere dyadock...16 Kople til strøm...16 Istallere

Detaljer

Konsulentprofil. Amir Ghoreshi Mobilutvikler

Konsulentprofil. Amir Ghoreshi Mobilutvikler Kosuletprofil Amir Ghoreshi Mobilutvikler Amir er e dyktig mobilutvikler med spisskompetase ie Adroid og ios utviklig. Forute mobilutviklig har ha jobbet med e rekke tekologier, heruder utvidet si kompetase

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 16. mai 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 16. mai 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL 6. mai 008 EKSAMEN I MATEMATIKK Modul 5 studiepoeg Tid: 5 timer Oppgavesettet er på 8 sider (ikludert formelsamlig). Hjelpemidler:

Detaljer

Heisløsninger fra Cibes Lift - For alle bygningstyper

Heisløsninger fra Cibes Lift - For alle bygningstyper Heisløsiger fra Cibes Lift - For alle bygigstyper Smarte, sikre og ekle å istallere FOKUS PÅ DESIGN - PÅLITELIG - MANGE ÅRS ERFARING Ihold Om Cibes Lift 3 Kudeperspektiv 4 Service og vedlikehold 5 Miljøfokus

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004 ROS-aalyse for Detaljregulerigspla for aktivitetsområde- festivalplass Prestegardsladet Plaidet 2014004 Utsikt til plaområdet frå Idrottsvege uder flaume 27.11.2014 Voss kommue 10.06.2015 Ihald 1 Bakgru...

Detaljer