Årsmelding a b o a. l a. t lok. k a. e t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t"

Transkript

1 Årsmeldig 2006

2 2

3 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i Kapasitetsutyttige i orsk økoomi tiltok og iflasjostakte også til e viss grad. Høye eergipriser var med på å drive iflasjoe opp. Norges Bak hevet si styrigsrete fem gager i 2006, med til samme 1,25 prosetpoeg. E oeludilsvarede oppgag i styrigsrete ble også foretatt av de europeiske setralbake og setralbake i USA. Det var sterk vekst i fiasmarkedet. Ieladsk kreditt økte med hele 15 proset samtidig som vi også fikk e høy iskuddsvekst. Iskuddsdekige i sparebakee holdt seg relativt høy gjeom året og sparebakee oppådde som gruppe gode resultater. Lavap og sterk volumvekst bidro i stor grad til de gode resultatee. I likhet med de siste åree ga sterk kokurrase betydelig fall i bakees retemargier. Fallet i bakees retemargier ble delvis dekket opp med e gustig kostadsutviklig og e økig av adre itekter. ØKONOMISKE FORHOLD Norsk økoomi passerte e kojukturbu i 2003 og har side vært i markert oppgag. Oppgage har i stor grad vært drevet av e ekspasiv pege-og fiaspolitikk, økte oljeivesteriger og god vekst iterasjoalt. Dette har bidratt til høy vekst i husholdigees kosum og boligivesteriger. Etter hvert har de gode vekste i økoomie gitt seg utslag i økt sysselsettig og lavere arbeidsledighet. Etter å ha holdt styrigsrete rekordlav på 1,75 proset i overkat av ett år, startet Norges Bak å heve rete i jui Norges Bak har irettet pegepolitikke i forhold til rete slit dee skal settes opp i små og ikke hyppige skritt, Fra og med jui 2005 og ut 2006 har Norges Bak hevet sigalrete med 0,25 proset 7 gager og dee er å kommet opp i 3,5 proset ved årsskiftet. Det forvetes e ytterligere stigig av Norges Baks sigalrete med 1 1,5 prosetpoeg gjeom Fra et allerede høyt ivå i 2005 steg oljeprise videre i Målt i orske kroer var de gjeomsittlige prise på råolje i 2006 om lag 420 kroer fatet, mot om lag 350 kroer fatet i Høy oljepris stimulerte til økt leteaktivitet og ivesteriger. I 2006 økte ivesterigee i olje og gassvirksomhete med om lag 5 proset fra et svært høyt ivå. Høye oljeivesteriger ga også rigvirkiger til de øvrige økoomie. Sterk vekst i orsk økoomi med høye ivesteriger og e høy oljepris talte for e sterk kroe gjeom året. Vi fikikevel e svekkelse av kroe på forsommere og frem til ut på høste. Forvetiger om e sterkere reteøkig her hjemme e ute har imidlertid bidratt tit kroe har styrket seg oe i siste dev året. Norsk idustri gikk godt i 2006, og det var gode priser på de fleste produktee, også om ma ser på prisee i orske kroer. Store deler av orsk idustri er avhegig av kroekurses leie sett opp mot adre lads valuta og dette vil setralbake måtta hesy til år de skal fastsette hvilket reteivå vi skal ha her i ladet. Norge ka ikke ha e rete som vesetlig avviker fra rete hos våre hadelspartere. Husholdigees økoomiske stillig var god gjeom Høy realløsvekst, blat aet som følge av et stramt arbeidsmarked, mer e oppveide reteoppgage for mage. Husholdigees økoomiske stillig og de lave rete førtil sterk etterspørsel etter bolig både med hesy til å skifte bolig og til å koste på bolige. Sammeliget med 2005 steg boligprisee i gjeomsitt med 15 proset i Sterk etterspørsel etter bolig og høy boligprisvekst stimulertil økte 3 boligivesteriger. Også omsetig og priser på fritidseiedommer økte betydelig. Utviklige på boligmarkedet førte også til sterk vekst i husholdigees gjeld. Gjeldsvekste var ærmere

4 13 proset i Likevel er gjelde fortsatt betydelig lavere e husholdigees fiasielle formue. I tillegg sitter husholdigee på boligverdier tre gager større e gjelde. Husholdigees iskudd økte med ca. 8 %, mes iskudd fra foretak, bl.a. som følge av god økoomi og likviditet, økte med om lag 20 %. Sparebakee hadde sterkest iskuddsvekst blat husholdiger, mes de uteladske bakeok mest av iskuddee fra ærigslivet. Bakees fiasierigssituasjo ble dermed lettere e mage hadde fryktet, og iskuddsadele holdt seg relativt godt oppe. Samme med e positiv økoomisk utviklig, førte dette i si tur til e gustig ekster fiasierig for bakee, også fordi de såkalte spreade holdt seg relativt lav for alle baker uasett størrelse. KRAFTIG OPPGANG I AKSJEMARKEDET De positive utviklige på verdes børser forsatte i Særlig sterk var utviklige i Norge og Europa, mes Japa og USA viste e oe flatere utviklig. Hovedidekse på Oslo Børs steg med om lag 32 proset mes utviklige på de europeiske børsee var oe svakere. Norske baker er relativt lite ekspoert i verdipapirmarkedet. Kursoppgage i aksjemarkedet i 2006 var imidlertid så stert det klart bidro til bedrig av bakees resultater. SPAREBANKENES DRIFTSRESULTATER I 2006 Sparebakee ser ut til å oppå gode resultater i Ved utgage av 3. kvartal 2006 utgjorde sparebakees overskudd 10,5 milliarder kroer mot 9.6 milliarder kroer på sammid i fjor. Målt i forhold til gjeomsittlig forvaltigskapital utgjør årets resultat likevel e edgag fra 0,97 proset til 0.90 proset. Dette skyldes i første rekke forsterket kokurrase og pressede margier. Sparebakees regskaper er preget av solid vekst. Vekste er riktigok vesetlig lavere e de totale vekste i bakmarkedet. Dette idikerer at sparebakee fortsatt taper markedsadeler til de uteladske bakee. Utlåsvekste utgjør ved utgage av september 13.4 proset mes iskuddsvekste utgjør 9,4 proset. VÅR BANKS STILLING I 2006 Samarbeidsavtale med DB NOR: Samme med 15 adre sparebaker i Norge, igikk vi høste 2003 e y samarbeidsavtale med DB NOR. Dessverre har det, særlig for de største bakee i samarbeidet, vært vaskelig å tilpasse seg dee samarbeidsavtale på IT-side, oe som igje har ført tit de 3 største bakee, Hedmark, Sør og Sog & Fjordae har trukket seg fra samarbeidsavtale i løpet av I tillegg har Kviherad Sparebak og Sparebake Hardager valgt å gå i i Sparebak1-gruppe mes Hegra Sparebak har valgt å gå i i Terra-gruppe. Selv om disse bakers utgag av samarbeidet ikke skaper oe dramatikk for oss gjeværede baker på kort sikt, har det likevel aturlig ok oppstått e viss usikkerhet med hesy til e fortsettelse av samarbeidet utover åværede avtale. Vi vil for vår del følge utviklige øye og ta vår beslutig i samsvar med de øvrige bakee iefor DSS og Haugaladet. Vår åværede samarbeidsavtale med DB Nor har e varighet frem til utgage av EIENDOMSMEGLING Sparebakmeglere AS Samme med de fem øvrige Haugaladsbakee og Gjesidige Nor Eiedom kjøpte vi opp selskapet Eiedomsrige AS i Haugesud i Med utgagspukt i sammeslutige mellom Gjesidige Nor og DB besluttet styret å edre selskapets av til Sparebakmeglere AS; et aveskifte som ble foretatt i Med bakgru i at Kviherad Sparebak har valgt å gå i i Sparebak1-gruppe reger vi med å gjøre visse edriger i eierstrukture i løpet av

5 Selv om kokurrase på eiedomsmarkedet er stor, og de økoomiske resultatee har vært oe varierede, har vi tro på at vi på oe sikt skal få et forretigsmessig utbytte av vår ivesterig. Det er i det helatt positivt og praktist vi ka tilby våre kuder tjeester på eiedomsside. GODT DRIFTSRESULTAT ØKT VEKST Skudees & Aakra Sparebak har gjeom 2006 hatt e forholdsvis stor iskudds- og utlåsvekst sammeliget med fjoråret. Bakes etto driftsresultat er kroemessig det største i bakes historie, me i forhold til bakes størrelse på ivå med do foregåede år. Driftsresultatet påvirkes av at vi fortsatt har e sterk reduksjo av bakes reteetto. Igag på tidligere tap, kombiert med kostadsreduksjoer og kursgevister, fører likevel til e lite økig av resultatet før skatt. Resultatee gir seg utslag i følgede hovedtall: INNSKUDDSVEKST 11,29% 5,25% INNSKUDDSVEKST FRA EGNE KUNDER 12,48% 6,36% UTLÅNSVEKST 11,50% 7,13% UTLÅNSVEKST INKL.VAL. LÅN 11,01% 7,09% FORV.VEKST 15,05% 8,67% TAP PÅ UTLÅN OG GAR. AV SNITT FORV.KAP + 0,05% - 0,01% RENTENETTO AV SNITT FORV.KAP. 2,14% 2,33% SUM DRIFTSKOSTN. 1,43% 1,46% DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 1,21% 1,20% DRIFTSRES. ETTER SKATT 0,89% 0,85% EGENKAPITALDEKN. 16,37% 16,60% ØKONOMISK OVERSIKT i mill kr Iskudd Utlå Forvaltigskap Spareb. Fod Tap i % 0,07 0,01 0,21 0,29 0,08 0,09 0,07 0,15 0,01 +0,05 Driftsres. ap % 1,43 1,37 1,43 1,44 1,04 1,12 1,20 1,19 1,20 1,21 KARMØYFISKAREN - vår hoørpris ble i 2006 tildelt orsk-amerikaere Kaare Ness. Kaare Ness har bodd i USA i hele sitt vokse liv me har helide holdt god kotakt med miljøet på Karmøy og har i de aledig bidratt med både ærigslivsivesteriger og ikke mist med tilskudd til kulturelle formål. Iefor sistevte kategori var Kaare Ness hovedpersoe bak miesmerket som ble reist i forbidelse med omkome Karmøybuer på havet i USA, Karmøy Fisherme Memorial. Kaare Ness er også iitiativtaker til å få tak over smeltehytte på Vigses på Karmøy. «Karmøyfiskare», ble utdelt for 15. gag og tidligere prisviere har i rekkefølge vært Leif Ove Adses, Lasse Pederse, Marit Syøve Vea, Aleksader Hauge, Skudefestivale, Johaes Solstad, Tiey Rasmusse, Oddvar Adreasse, Skudeeshav Skole og Fritidspark, Sommer-gospel i Skudeeshav, Åkreham Trålbøteri AS, Ole Jakob Vorraa, Karmøy 5 Gospelfestival og Skudeeshav Hadelstadsforeig. Foto: Thommas Likes

6 UTVIKLING VED BANKENS KONTORER I Frakes strategidokumet heter det bl.a.: Skudees & Aakra Sparebak skal fremstå som e selvstedig lokalbak med eget styre. Bake skal søke å være det beste bakalterativet for kudee både på kort og lag sikt, og søke å befeste si posisjo gjeom relasjobyggig til kudee. Dette betyr kokurrasedyktighet på service, kvalitet, pris og tekologi, og kostadseffektiv bruv bakes produkter og tjeester. Bakes skal være preget av ekelhet og likhet i forhold til kuder og marked, og ha e høy etisk stadard i all si virksomhet. Bakes hovedmarkedsområde skal være Karmøy Kommue, me det er også aktuelt å kyttil seg kuder fra adre deler av ladet dersom disse kuder har e form for tilkytig til vårt hovedmarkedsområde. Ige kjeer markedet bedre e e lokal bak og styret er opptatt av å hest mulig kuskaper om lokalmarkedet og de kuder som opererer iefor området. Bake skal yte kudee e aktiv, kvalitativ og effektiv betjeig, og bake er av de formeig at det som er viktig for kudee er å ha e leveradør av fiasielljeester hvor beslutigslijee er korte og tilgjegelighete er god. Bakes hovedkotor ligger i Åkreham. Bake har avdeligskotorer i Vedavåge, Kopervik og i Skudeeshav og vil i løpet av 2007 også opprette avdeligskotor på Avaldses. Bake vil da være etablert på setrale steder i hele kommue. Samtlige av våre etablerte kotorer har i 2006 hatt god tilslutig fra våre kuder og er i fortsatt vekst. Samlet aktivitetskapital på våre avdeligskotorer utgjør ca. 51 % av bakes samlede aktivitetskapital. (Aktivitetskapital = sum iskudd/utlå) Tall for avdeligskotoret i Vedavåge: % vis vekst INNSKUDD 299,2 280,8 6.7 UTLÅN * 376,4 356,0 5,7 ANTALL KUNDER Tall for avdeligskotoret i Skudeeshav: % vis vekst INNSKUDD 313, ,4 UTLÅN * 471,6 442,9 6,5 ANTALL KUNDER Tall fra avdeligskotoret i Kopervik: (området Kopervik/Karmsud Bro) %vis vekst INNSKUDD 462,5 356,9 29,6 UTLÅN * 529,7 459,2 15,4 ANTALL KUNDER Tall for hovedkotoret i Åkreham: % vis vekst INNSKUDD 965,5 879,0 9,8 UTLÅN * 1355,4 1188,5 14,0 ANTALL KUNDER

7 NYTT AVDELINGSKONTOR PÅ AVALDSNES I LØPET AV Bakes styre har besluttet å opprette ytt avdeligskotor på Avaldses i løpet av Det er igått leieavtale i lokalee som Karmøy Taxi (Taxihuset) i dag dispoerer og som tidligere har vært beyttet av Poste på Avaldses. Avdeligskotoret vil bli opprettet som et fullservicekotor med kassetjeeste miibak verdipapiroppbevarig etc. Bake tar sikte på å være i drift med si virksomhet i løpet av sommere Bakgrue for opprettelse av avdeligskotoret på Avaldses skyldes at bake allerede har e betydelig kudemasse fra dette området på Karmøy. Et ytt avdeligskotor vil gi eksisterede kuder større ærhet og bedre service, samtidig som bake har stor tro på at e yetablerig vil gi økt kudegrulag. Som avdeligsleder på kotoret har bake asatt Erlig Gloppe. Erlig Gloppe er opprielig Torvastadbu og er i dag avdeligsleder ved kotoret vårt i Kopervik. Bake reger med at avdeligskotoret vil få e bemaig på rudt 4 årsverk fra oppstart. Det er igått leieavtale med Keeth Pederse - eier av lokalee som tidligere har vært beyttet av Poste på Avaldses. Foto: Thommas Likes FORVALTNINGSKAPITALEN PASSERTE 3 MILLIARDER I Forvaltigskapitale har i 2006 økt med 407 mill. kroer til 3.110,8 mill. kroer. Prosetvis gir dette e vekst på hele % mot 8,67 % året før. Det sier oe om bakes utviklig og forvaltigsvekst gjeom tidee at det skulla 121 år før bake passerte 1 milliard i forvaltig. Det tok ye 6 år før bake passerte 2 milliarder, og ku ye 3 år for å passere 3 milliarder i forvaltigskapital. INNSKUDDSUTVIKLINGEN Iskuddsdekige fra ege kuder har holdt seg gjeom 2006 og ligger fortsatt på rudt 76 proset av samlet utlå. Vår bak har e bedre iskuddsdekig e sparebakee geerelt idet iskuddsdekige på ladsbasis ser ut til å bli liggede på ca. 63 proset.. Iskuddsvekste fra ege kuder er veldig tilfredsstillede i det dee er økt med 12,5 proset i 2006 mot 6 proset året før. INNSKUDDSFORDELING. Iskuddsmasses sammesetig: (eksklusive midler via meglermarkedet.) edr. i tuse kr edr.i% BEDRIFTS/LANDBRUKSKTO PERSONKONTO SERVICEKONTO SENIORKONTO SPAREKONTO PLASSERINGSKONTO BSU FORENINGSKONTO SKATTETREKK-KONTO INNSKUDD MED FASTRENTE IPA PERSONKONTO UNGD PENSJONSSPARING I BANK INNSKUDDSPENSJON (OTP) SUM ,48

8 Av iskuddsformee ser vi at samtlige av disse har hatt e økig. De såkalte kortsiktige iskuddee har økt med ca. 15 proset, mes de lagsiktige/høyest forretede iskuddee har økt med ca. 12 % i løpet av året. Iskudd med fastrete er e type iskuddskoti som har vært i bruk i få år. Rete fastsettes på dee iskuddsforme for 3 måeder om gage. Iskuddsforme er blitt e populær spareform og dee har økt med ca. 11 proset i løpet av året. For bake represeterer dette stabile iskudd med e praktisk bidigperiode både for oss og for kude. Iskuddsforme BSU-Boligsparig for ugdom er fortsatt e meget beyttet iskuddsordig og vi opprettet 326 ye avtaler i år 2006 mot 277 ye avtaler i Årlige sparebeløp på BSU, som gir fradrag i skatte, er kr ,- og maksimal iskuddsramme er kr ,- pr. perso. I tillegg gir slik sparig gode retebetigelser både på iskudd og ved førstegagsopptav boliglå. Iskuddsforme PENSJONSSPARING I BANK har å vært i drift i litt over to år. I kortrekk går ordige ut på at alle persoer over 18 år ka sparil si pesjostilværelse på e trygg og sikker måte direkte i bake. Ibetalt beløp bides i 5 år fra første iskudd og ieståede på koto vil til ehver tid bli forretet til bakes beste iskuddsrete. Ved årsskiftet var det ieståede ærmere 21 mill. kroer på dee ye iskuddsforme. TJENESTEPENSJON FOR ALLE FRA Med grulag i de ye PENSJONSREFORMEN vedtok Stortiget i 2005 at det skulle iføres obligatorisk tjeestepesjo OTP i løpet av Dette iebar at alle arbeidsgivere måtte opprette e pesjosordig for sie asatte ie utløpet av 2006 og at ordige skulle ha spare- og kostadsmessig virkig fra 1. juli Det har vært gjeomført et omfattede arbeid i vår bak for å få kartlagt hvilke alterative spareordiger vi vil kuilby våre ærigslivskuder iefor obligatorisk tjeestepesjo i løpet av Samme med bl.a. Haugesud Sparebak og Flekkefjord Sparebak besluttet vi å slutte oss til e løsig utarbeidet av oe større distriktssparebaker i ært samarbeid med dataselskapet EDB- Busiess Parter. Dee løsige iebærer at vi hådterer ordige i ege bøker, dvs. at arbeidsgiver og asatte får opprettet sie respektive koti i vår bak. Dette vil igje kue bety e styrkig av iskuddsdekige i bake på oe sikt. Bake har lagt ed mye ressurser for å få til et så godt resultat ut av iførige av OTP som mulig. Utallige iformasjosmøter er avholdt og det har vært arbeidet systematisk og jevt hele høste og frem mot årsskiftet. Pr. årsskiftet har vi fått tilslutig fra 85 bedrifter som har valgt å etablere Iskuddspesjosordig gjeom vår bak. I atalsatte utgjør disse bedriftee 491 persoer. Oppspart kroebeløp utgjør kr ,-. Eda gjestår e dev våre kuder som ikke har iverksatt ordige og ca. 100 bedrifter bør derfor være et realistisk mål å oppå for bake. AKSJER/ FONDS OG FORSIKRINGSSALG Ved årsskiftet hadde våre kuder ca. 176 mill. kroer ieståede i ulike aksje- og obligasjosfod mot 148 mill. kroer ved forrige årsskifte. Året 2006 har i likhet med året før vært et godt år for aksjemarkedet og våre kuder har hatt e god avkastig av sie plasseriger i ulike aksjefod. Det som også kjeeteger dette markedet etter hvert er at ivestoree i lagt større grad e tidligere beytter seg av iløsig/ gevistsikrig, samtidig som stadig flere igår måedlige spareavtaler. Dersom aksjemarkedet å skulle utvikle seg positivt gjeom 2007, er det gru til å trt stadig flere kuder vil fie aksje- og fodssparig mer attraktivt. Utviklige og svigigee i dette markedet de siste åree viser likevet aksje- og fodsparig er forbudet med e oe høyere risiko e tradisjoell baksparig. Vi selger våre aksjefod gjeom Skagefodee og DB Nor Kapitalforvaltig. 8

9 Også iefor FORSIKRINGSSALG oppådde vi budsjetterte resultater gjeom året. På forsikrigsside har vi å fått iarbeidet e ordig med hevisigssalg fra oss til Gjesidige Forsikrig i Kopervik. Vi har i løpet av 2005 reforhadlet vår samarbeidsavtale med Gjesidige Forsikrig og dee avtale trådde i kraft fra årsskiftet. Ved slutte av året 2002 overtok vi, i likhet med de øvrige bakee på Haugaladet, Gjesidige Nor s spareog kapitalforsikrigsprodukter i vårt markedsområde. Gjeom etablerige av DB Nor vedlikeholdes dee portefølje å gjeom selskapet VITAL. I samarbeid med Haugesud, Ete og Sauda Sparebak har vi tilkyttet oss forsikrigsrådgiver Ja Velde som ivaretar og bearbeider dee forsikrigsportefølge på vege av bakee. BETALINGSFORMIDLING. Frakes strategidokumet heter det: Det skal settes fokus på salg/bruv automatisertjeester til beste for bake og bakes kuder, for der igjeom å få frigjort itere ressurser til kudepleie og salg. Et overordet mål er også å ivaretakes egeart. Kudees løsigag er fudametet i kuderelasjoer, således blir dette et primært område å overvåke og å ivareta i forhold til kudee. Styret ser ige gru til å edre strategie om at Skudees & Aakra Sparebak skal være e gebyrfri bak for bakes kuder iefor betaligsformidlig. Bakes strategidokumet fastslår at vi skal ivareta vår egeart og vi har i så måte bare positive erfariger med å bli sett på som e aerledes bak iefor betaligsformidlige. Bake skal likevel legge vekt på å utvikle moderilbud som ettbak og ligede iefor betaligsformidlige da slikjeester også oppfattes som e utvidelse av service ovefor oe kudegrupper. Det vil likevel være viktig for oss å være opptatt av ærhet og direkte kudebehadlig og ikke bare hevise kude til bakautomater og ettbaktjeester. BETALING VIA INTERNETT Iterett er blitt e viktig distribusjoskaal for bakee og ye ettbaktjeester utvikles stadig vekk. Dersom kude har Iterett, og det begyer etter hvert å bli mage av disse, ka ha å få utført sie baktjeester på e svært ekel måte uavhegig av bakes åpigstider. Via Iterett ka kude betale regiger, overføre peger fra koto til koto, legge i regiger på forfallsdato, sjekke saldo på sie respektive koti osv. NettBake er sikker og ekel å bruke. Det er ige tvil om at stadig flere av våre kuder foretrekker å betale sie regiger m.v. via NettBake. Gjeom samarbeidet med DB NOR på ettbaktjeester gjør vi regig med at vi skal ligge helt i tet år det gjelder de utviklig iefor ettbaktjeester som vi ser vil komme. Bakes Iterett-adresse: Av samlet giromegde på 852 tuse giroer i året betales pr. dato ca. 82 proset av dee megde ved at kude selv order dette via automatiskjeester; e økig fra ca. 76 proset året før. I dette bildet hører også det forhold at atall mauelt behadlede giro, til tross for e geerell vekst, har e tallmessig edgag også i 2006 i likhet med året før. Atall mauelt behadlede giro utgjør ved årsskiftet ca 30 proset av atall ettbaktrasaksjoer. Vi har å over 6 tuse kuder som beytter vår ettbaktjeeste. Det har vært e målsetig å øke de automatiskjeestee ute å gå veie om gebyrleggig av oe av våre betaligstjeester ovefor våre kuder. Med de utviklige vi registrerer i økige av automattjeester, ser det ut tit vi vil lykkes med å å våre mål iefor betaligsformidlige. 9

10 MINIBANKBRUK/ KORTBRUK I 2006 Betaligstermialer er valig i de fleste butikker og dette fører tit uttak i miibaker avtar. Det ble uttatt 196 mill. kroer i våre miibaker i 2006 mot 201 mill. kroer i Dette er ok e utviklig som kommer til å fortsette. Vår baks kortbase består å av PERSON OG MINIBANKKORT, e økig på ca. 6 proset fra året før. Betaligskort med VISA-tilgag foretrekkes av kude og atall miibakkort reduseres. Kudee øsker og prioriterer økt tilgjegelighet selv om årsavgifte er oe høyere på deype kort. UTLÅNSVIRKSOMHETEN Ved utgage av 2006 utgjorde samlede utlå 2.654,7mill. kroer, e økig på 273,7 mill. kroer eller 11,50 % mot e økig på 7,13 % året før. Pr. yttår hadde imidlertid våre kuder opptatt valutalå med til samme 78,3 mill. kroer mot 81,1 mill. kroer året før. Valutalå blir garatert av bake og må følgelig medtas uder bakes egekapitalberegiger som om dette var lå direkte opptatt hos oss. Samlet utlåsvekst iklusive valutalå utgjør e vekst på årsbasis for vårt vedkommede på 11,01 proset mot 7,09 proset året før. FORDELING AV BANKENS UTLÅN I REGNSKAPSÅRET UTLÅN Beløp i hele i % ikl. val.lå JORDBRUK,SKOGBRUK OG FISKE ,42% 4,29% INDUSTRI/BYGG OG ANLEGG ,96% 2,87% VAREHANDEL,HOTELL OG RESTAURANT ,85% 1,79% LØNNSTAKERE ,24% 80,94% TRANSPORT O.L ,19% 6,34% FINANS,EIENDOMSDRIFT OG FORRETNINGSMESSIG TJ.YTING ,51 % 1,97% ANDRE ,83 % 1,78% SUM ,00% 100,00% Kredittrisiko: Sammesetige av bakes utlå mellom løstakergruppe og foretakee har edret seg oe gjeom Løstakergruppes adev samlede lå ligger å på ca. 81 proset av samlede utlå, mes samlede lå til foretak er økt fra 18 til 19 proset. Vekste i utlå til foretakee er økt med ca. 15 proset, mes løstakergruppe er økt med ca. 10 proset gjeom året. Samlet utlåsvekst for bake utgjør 11 proset. Utlåsvekste på ladsbasis ser ut til å utgjøre ca. 13 proset og også her ser det ut for at foretakee har hatt e oe høyere vekst e løstakergruppe. I regskapet for 2006 er det blitt itektsført 1,5 mill. kroer på tidligere avsetiger relatert til utlå og garatier mot et bokført tap året før på 257 tuse kroer. Dettilsier e pluss på 0,05 proset av gjeomsittlig forvaltigskapital mot e mius på 0,01 proset året før. Ny utlåsforskrift er tatt i bruk fra Edrige av uspesifisertapsavsetiger til edskrivig på grupper av utlå etter y forskrift, har medført at bake har redusert tapsavsetigee med ,- til , ,- er tilført sparebakes fod mes ,-er avsatt til utsatt skatt. 10 Vår utlåsmasse har svært god risikospredig. Det er ige ærigssektorer som utgjør oe stor gruppe på utlåsside. Risikospredige belyses videre med at Skudees & Aakra Sparebak ikke har oe ekeltegasjemeter som i størrelse ligger over 10 proset av bakes asvarlige kapital. Gjeomsittlig

11 utlåsbeløp på de 5 største egasjemetee i bakes låeportefølge utgjør 22,1 mill. kroer. Ser e videre på risikospredige utgjør gjeomsittsbeløp på de 20 største egasjemetee et beløp på 11,5 mill. kroer, mes dette reduseres til 8 mill. kroer år vi tar utgagspukt i de 40 største egasjemetee i bake. Selv om det ikke vil væril å ugå at ekelte låtakere/ærigsdrivede ka få økoomiske problemer i tide som kommer har vi geerelt sett ikke økt vår kredittrisiko gjeom Bake har et risikoklassifiserigssystem for oppfølgig av både persokuder og ærigslivskuder. Dette viser kudees økoomiske situasjo og bakes sikkerhet. De største kudees økoomiske utviklig blir gjeomgått hvert kvartal og styret og kotrollkomité får disse rapporter til gjeomsy og kotroll. Løpede gjeomgag av bakes restaselister, viser at kudee med få utak, betjeer sie lå som forutsatt. Styret har foretatt de avskriviger på utlå, garatier og plasseriger som etter god forretigsskikk kreves. Med det kredittvolum bake råder over, og de brasjer låee er kyttet til, fier styret det riktig å foreta avsetiger slik det går frem av regskapet. Styret er av de meig at vår utlåsmasse har god risikospredig, og påpeker at e stor adev våre utlå er plassert i 1.prioritetslå i fast eiedom. Risikoe for tap på utlå ases å være moderat, forutsatt at det ikke skulle skje vesetlige reteøkiger i tide som kommer. Risikoe for tap på bakes garatiasvar vurderes som moderat, idet de aller fleste garatiee er sikret med god patesikkerhet; e patesikkerhet som også ivaretar e evetuell kursøkig på våre kuders opptav valutalå. VERDIPAPIRER Aksjer: Bake si beholdig av aksjer/grufodsbevis i 2006 er bokført med e beholdig på 18,3 mill. kroer mot 16,4 mill. kroer året før. Vi har i 2006 bokført e etto kursgevist på 5,1 mill. kroer på vår aksjebeholdig mot 1,6 mill. kroer året før. I forbidelse med at Karmsud Fiskemel AS ble solgt til Austevollselskapet Welco ASA fikk vi e aksjegevist på vår ivesterig på over 2,2 mill. kroer. Det vil være viktig for fiskerimiljøet på Karmøy at det ye selskapet, i hehold til opptrukke vekststrategi, driver selskapet videre i åværede form. Det er mage sparebaker som har vært veldig aktive i aksjemarkedet gjeom mage år og flere av disse har vært sterk påvirket av svigigee i aksjemarkedet gjeom åree. Vi har alltid valgt e forsiktig ivesterigspolitikk i aksjemarkedet og har ige plaer om å edre dee vesetlig i tide som kommer. Obligasjoer: Bakes beholdig av obligasjoer utgjorde ved årsskiftet 117,5 mill. kroer mot 97 mill. kroer året før. Av obligasjosbeholdige hadde vi pr. yttår 60,4 mill. kroer av samlet beholdig plassert i statsobligasjoer, og styret ka ikke se at det i obligasjosbeholdige fies oe risiko for tap. Vår markedsverdi på samlet obligasjosbeholdig ligger 3,4 mill. kroer høyere e bokført verdi ved årsskiftet. Risikoe for størrap på vår aksje- og obligasjosbeholdig vurderes som svært moderat. FINANSIELL RISIKO OG RISIKOSTYRING. Bake er ekspoert for fiasiell risiko i form av kredittrisiko, reterisiko, valutarisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko. Bake styrer og følger opp disse risikoee gjeom regelmessig rapporterig til styret, årlig budsjetterig og gjeom bakes iterkotrollopplegg. Ovefor har vi beskrevet bakes kredittrisiko som de viktigste risikoekspoerig i bake. Av adre risiki av betydig tar vi med likviditetsrisiko, reterisiko og markedsrisiko. Likviditetsrisiko: Bakes utlåsportefølje har lag løpetid, mes iskuddee ikke har oppsigelsestid. Dette iebærer likviditetsrisiko. Da iskuddee er fordelt på svært mage uavhegige 11 iskytere, er risikoe lite for at e stor dev iskuddee skal bli tatt ut samtidig. Bake reger derfor iskuddee

12 som e dev de lagsiktige fudige. Bake har alltid hatt e god iskuddsdekig sett i forhold til sparebakveseet for øvrig. Iskuddsdekige er på ca. 76 proset ved årsskiftet og har holdt seg på dette ivå gjeom Styret har også i sitt strategiarbeid satt sterk fokus på bakes fiasierigsstruktur med formål å holde bakes likviditetsrisiko på et fortsatt lavt ivå. Styremøtee setter fortløpede fokus på likviditetsutviklige med oppfølgig av vedtatte måltall fastsatt i eget dokumet strategi for likviditetsstyrig. Vi iheter likviditet fra markedet i størrelsesorde mill. kroer. Vi følger daglig opp bakes likviditetsbehov og bakes lå i pegemarkedet blir spredd på forskjellige løpetider. Et hovedtrekk i bakes ye strategi for likviditetsstyrig, er at bake fiasierer seg lagt mere lagsiktig e tidligere. Som e ekstra likviditetstrygghet økte vi i 2005 ramme for kommitertrekkrettigheter. Det har gjeom hele året vært god tilgjeglighet på likviditet i markedet og prisfastsettelse på slike likviditetslå har falt gjeom året. Bake har også e gustig likviditetssituasjo idet vi har få store iskudd- og utlåskuder som ka påvirke bakes likviditet dersom de skullrekke ut sie midler. Bake har også e god egekapital som sikrer mot e slik risiko. Reterisiko: Reterisiko i forbidelse med utlå og iskudd forbides i første rekke med fastretelå og fastreteiskudd. Bake har for tide bare et ubetydelig beløp i fastretelå. På iskuddsside har vi ige iskudd som har e retebidig på mer e fra 3 til 6 måeder. Reteedriger i markedet vil derfor bare i lite grad påvirke bakes driftsresultat, idet vi for de altoverveiede dev både iskuddsog utlåsmasse står fritt til å tilpasse oss reteivået i markedet. Reterisikoe på bakes iskudd og utlå asees derfor å være lite. Bake har også e reterisiko på bakes obligasjosbeholdig. Vi igikk i 2005 e reteswap på e statsobligasjo pålydede 20 mill. kroer med forfall i Vår retesikrig av dee obligasjoe har medført at durasjoe er redusert fra 2,8 mill.kroer til 1,1 mill. kroer ved utgage av ieværede år. Markedsrisiko: Oppstillig over bakes obligasjosbeholdig de siste 10 år viser at markedsverdi i hele periode har vært høyere e bokført verdi. Dette ka være et momet i vurderige av reterisiko. Dessute må det tas med i vurderige at våre obligasjoer er klassifisert som holdil forfall-obligasjoer. Det vil si at vi ikke kjøper obligasjoer for å ta kortsiktige kursgevister, me kjøper obligasjoer for å oppfyllil å lovpålagte likviditetskrav. Når det gjelder hadel med verdipapirer legger styret vekt på at bake skal ha e lav risikoprofil. Det er fastsatt retigslijer hvor dette er hesytatt. Styret har ikke fastsatt retigslijer kyttet til retefølsomhete dersom rete skulle stige med 1 prosetpoeg. Styret følger imidlertid utviklige kvartalsvis og foretar kurssikriger år dette abefales fra vår samarbeidsparter DB Nor. Det vises i dee sammeheg til hva som er aført uder avsittet om reterisiko. ADMINISTRASJONSUTGIFTER M.V. Samlede lø og sosiale kostader viser e økig på 648 tuse kroer i forhold til fjorårets regskap. Samlede kostader beløper seg til 21,0 mill. kroer og utgjorde 0,72% av sitt forvaltigskapital, mot 0,78% året før. Store ombyggigs- og reoverigskostader: Det har vært gjeomført to store ombyggigs og reoverigsprosjekter i Bakes hovedkotor i Åkreham er totalt ombygget i 1. og 2. etasje. Det er skiftet utvedige viduer i hele bygget og bake har i de aledig fått helt y katie med utvedig terrasse som ka brukes av de asatte på sommertid. I Skudeeshav har vi foretatt e total reoverig av gamle Telegrafbygget ; - et bygg vi overtok i 12 forbidelse med kjøpet av Fokus Bak i Skudeeshav i Telegrafbygget står på samme eiedom som åværede hovedbygg, hvor vi driver dages bakvirksomhet. Bygget er opprielig oppført i 1907 og var tilholdssted for de gag Skudeæs Privatbak, som seere fikk Telegrafe som leietaker. Bygget

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015 Rete og pegepolitikk 8. forelesig ECON 1310 21. september 2015 1 Norge: lav og stabil iflasjo det operative målet for pegepolitikke, ær 2,5 proset i årlig rate. Iflasjosmålet er fleksibelt, dvs. at setralbake

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

Thon Holding. Årsrapport 2012

Thon Holding. Årsrapport 2012 Tho Holdig Årsrapport 2012 Året 2012 Ihold Året 2012 2 Koserstruktur 2 Nøkkeltall 3 Årsberetig 2012 4 Resultatregskap 10 Balase pr. 31.12 11 Kotatstrømaalyse 12 Noter 13 Key figures 27 Icome statemet 28

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfusfag Istitutt for økoomi og admiistraso Ivesterig og fiasierig Bokmål Dato: Madag. desember 3 Tid: 4 timer / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene Global stadard for ivesterigsresultater (GIPS ) GIPS sikrer at historiske ivesterigsresultater bereges og preseteres etter esartede prisipper. Artikkele gir e iførig i de iterasjoale abefaligee for presetasjo

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * 991569030 Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011 Eksame REA08 S, Våre 0 Del Tid: timer Hjelpemidler: Valige skrivesaker, passer, lijal med cetimetermål og vikelmåler er tillatt. Oppgave (8 poeg) a) Deriver fuksjoee ) f 5 f 6 5 ) g g ) h l 9 9 6 4 h l

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for safusfag Istitutt for økooi og adiistraso Ivesterig og fiasierig Bokål Dato: Tirsdag. deseber 4 Tid: 4 tier / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + 9 sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal BALANSEN Pr. 30.9.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.844 mill., en økning på kr. 4 mill. fra samme periode for ett år siden.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer