SOLAKONFERANSEN 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOLAKONFERANSEN 2014"

Transkript

1 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN september Rica Airport Hotel Stavager, Sola

2 Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både asjoalt og globalt. Vi øsker å rette blikket fremover for å se på mulige utfordriger vi ka forvete oss, og se på hvorda vi ka bevare struktur, kompetase og sikkerhet samtidig med e økig i atall flybevegelser. Beslutigstakere fra politisk miljø, ærigslivet, forskigsistitusjoer og offetlig for valtig skal fra sie ståsteder belyse disse utfordrigee. Solakoferase har som formål å være e asjoal og iterasjoal area for erfarigsutvekslig og samarbeid, for derigjeom å kue styrke de beste løsiger og tiltak som ka bedre sikkerhetsivået og gi e øsket bærekraftig utviklig ie luftfarte. Velkomme til e tidsriktig koferase med et tema av høy aktualitet! Ivar Eie Styreleder, Stiftelse Solakoferase I hehold til IATA har flyselskapee hatt e et profit margi fem år på rad, og progosee for 2014 atyder e passasjerøkig på seks proset. Flyselskapee har tjet på sammeslåiger og joit vetures. I tillegg er det globalt e høyere effektivitet og bedre utyttelse av fly og maskaper. Vi ser også e vekst i luftfartsidustrie som resultat av restrukturerig av flyselskaper, og samtidig ser vi høyere kokurrase på hveradres ruter. Flyprodusetee ser for seg e økig av flyflåtee og utskiftiger til mer modere fly. Dette øsker Solakoferase å se ærmere på, og vi har valgt Luftfarte i ekspasjo refleksjo av et mobilt samfu som tittel på årets program. Vi stiller spørsmål om ye selskapskostellasjoer ka sette iterasjoale regelverk uder press på e slik måte at sikkerhete trues. Og hvorda ka flyselskapee sikre rekrutterig og bevare kompetase i et marked som vokser fort? Vil relativt store edriger i ye orgaisasjoer kreve edriger i tradisjoelt sikkerhetsarbeid? I helikopteridustrie ser vi flere og større aktører som vokser og ekspaderer i markedet. Ikke bare i økoomisk vekst, me også geografisk ved at petroleums ærige opererer over større områder. Jeg øsker dere velkomme til e koferase med foredragsholdere fra i- og utlad der vi vil belyse mulige utfordriger som ligger fora oss i e voksede luftfartsidustri. Odi Leirvåg Leder koferasekomitee, Solakoferase 2014 HVA ER SOLAKONFERANSEN Solakoferase er e stiftelse som har som formål å brige samme de meesker som best ka bidra til å bedre sikkerhet, kvalitet og miljø iefor luftfarte. Stiftelse øsker ved hjelp av e årlig koferase å fie frem til de beste løsiger, blat aet ved å rette oppmerksomhet mot forskig, og la luftfartes mydigheter, orgaisasjoer, flyselskaper, fagforeiger og utdaigsistitusjoer presetere sie bidrag til forbedret flysikkerhet. Stiftelses arragemet skal bidra til saklig iformasjo, samtidig som luftfartes egeart og tradisjo tas vare på. MÅLGRUPPE Målgruppe er faglig og politisk ledelse i departemetee, luftfartes mydigheter, ledelse i flyselskaper og Avior, Luftfartstilsyet, iterasjoale flyfabrikater, orgaisasjoer, fagforeiger, forskigs- og uder visigsistitusjoer, presse og media, politikere, oljeselskaper, trasport og ae idustri. Forsidebilde: Helge Nyhus

3 Koferases foredragsholdere Samferdselsmiister Ketil Solvik-Olse (Frp), Samferdselsdepartemetet Keld Ludvigse, vicedirektør, Trafikstyrelse (Damark) Varaordfører Ja Sigve Tjelta (KrF), Sola kommue Herik Prebe Syse, dr art, seiorforsker, PRIO Stei Erik Nodelad, luftfartsdirektør, Luftfartstilsyet Dag Falk-Peterse, kosersjef, Avior AS Torbjør Lothe, admiistrerede direktør, NHO Luftfart Harald Mige, admiistrerede direktør, Nærigsforeige i Stavager-regioe Ro Westrum, PhD, Emeritus Professor of Sociology, Easter Michiga Uiversity; Professor II, UIS, Norway Øivid Solberg, PhD, Geeral Operatios Maager/Accoutable Maager, CHC Helikopter Service AS Jes Christe Rolfse, avdeligsleder, Safetec Nordic AS Geir Helge Hamre, seksjossjef helikopter (OH), Luftfartstilsyet Erik Hamremoe, Maager Flight Safety, Statoil ASA Bjørar Heide, PhD, sjefigeiør risikostyrig, Petroleumstilsyet Koferasier Jarle Gimmestad, flykaptei, seiorparter Gimmestad AS

4 SOLAKONFER Tirsdag 16. september 0830 Registrerig åper, kaffe og ekel serverig Stiftelse Solakoferase, sekretariat Rica Airport Hotel Stavager, Sola (RAHS), koferasevertskap Velkomme Ivar Eie, styrets leder, Stiftelse Solakoferase Åpig av Solakoferase 2014 Ja Sigve Tjelta, varaordfører, Sola kommue Iledig og itroduksjoer Jarle Gimmestad, flykaptei, seiorparter, Gimmestad AS Ekspasjo i luftfarte et globalisert og mobilt samfu Herik Prebe Syse, dr art, seiorforsker, PRIO Pause Ekspasjo ka edriger være e trussel mot sikkerhete? Jes Chr Rolfse, avdeligsleder, Safetec Nordic AS Barrierestyrig meeskets rolle Bjørar Heide, PhD, sjefigeiør risiko styrig, Petroleumstilsyet Spørsmålsperiode Jarle Gimmestad Pael: Syse Rolfse Heide Spørsmålsperiode Jarle Gimmestad Pael: Westrum Pause Avior AS foredrag Dag Falk-Peterse, kosersjef, Avior AS New Frotiers Erik Hamremoe, Maager Flight Safety, Statoil ASA Pause Risk Maagemet sett fra operatørees ståsted Øivid Solberg, PhD, Geeral Operatios Maager/Accoutable Maager, CHC Helikopter Service AS Globalt sikkerhetsarbeid for helikopteroperasjoer Geir Helge Hamre, seksjossjef helikopter (OH), Luftfartstilsyet Spørsmålsperiode Jarle Gimmestad Pael: Hamremoe Solberg Hamre 1700 Oppsummerig og avslutig første dag Jarle Gimmestad og Odi Leirvåg 1900 Koferasemiddag RAHS, koferasehotellet Buffetlusj Guarateeig the Huma Evelope Ro Westrum, US, PhD, Emeritus Professor of Sociology, Easter Michiga Uiversity; Professor II, Uiversity of Stavager, Norway, also Pricipal Cosultat, Aerococept

5 ANSEN 2014 Osdag 17. september 0830 Kaffe, RAHS lobby Iledig Jarle Gimmestad, flykaptei, seiorparter Gimmestad AS Flyplasses betydig for ærigslivet Harald Mige, admiistrerede direktør, Nærigsforeige i Stavager-regioe Luftfartstilsyets foredrag Stei Erik Nodelad, luftfartsdirektør, Luftfartstilsyet Norsk luftfart i ekspasjo Torbjør Lothe, admiistrerede direktør, NHO Luftfart Pause Trafikstyrelse social dumpig i luftfarte Keld Ludvigse, vicedirektør, Trafikstyrelse (Damark) Spørsmålsperiode Jarle Gimmestad Pael: Nodelad Lothe Ludvigse Buffetlusj Samferdselsmiisteres foredrag Ketil Solvik-Olse, samferdselsmiister, Samferdsels departemetet Spørsmålsperiode Jarle Gimmestad Pael: Samferdselsmiister Ketil Solvik-Olse Oppsummerig og avslutig Jarle Gimmestad og Odi Leirvåg Takk for å vel hjem! Velkomme tilbake til Solakoferase 2015, september 2015! Styre Stiftelse Solakoferase Leder Ivar Eie Direktør forretigsutviklig, Aircotactgruppe AS U Birkelad Base Maager, CHC Helikopter Service AS, Sola Odi Leirvåg Flykaptei, SAS Leif Aker Loretze Lufthavdirektør, Avior AS/Stavager lufthav, Sola Keeth Are Petterse Postdoktor, Uiversitetet i Stavager (UiS) Eirik Walle Redigsleder, HRS Sør-Norge Sekretariat Håvard Hauge Daglig leder, Stiftelse Solakoferase Ae Aareskjold Koferasesekretær Koferasekomité Solakoferase 2014 Leder Odi Leirvåg Flykaptei, SAS Oluf Laghelle Professor, dr. polit., Uiversitetet i Stavager (UiS) Per Harald Pederse Director Iteratioal Relatios, Avior AS Øivid Solberg PhD, Geeral Operatios maager/accoutable Maager, CHC Helikopter Service AS Håvard Hauge Sekretær, daglig leder Stiftelse Solakoferase

6 Vi takker for støtte og godt samarbeid! Sposorer, aosør og samarbeidspartere bidrar til å gi koferase fiasiell styrke, og til å opprettholde kvalitete på dee og framtidige koferaser Velkomme til Sola! Lykke til med årets luftfartskoferase Hilse SOLA KOMMUNE FLIGHT SAFETY FIRST FLIGHT SAFETY FIRST FLIGHT SAFETY FIRST FLIGHT SAF

7 ETY FIRST FLIGHT SAFETY FIRST FLIGHT SAFETY FIRST FLIGHT SAFETY FIRST

8 B 4055 Returadresse: Solakoferase Pb. 506 Stavager lufthav - Norway Påmeldig overattig praktiske opplysiger På hjemmeside vår fier du mer iformasjo om selve koferase programmet og portaler til påmeldigsgeeratore og bestillig av overattig. Deltakeravgift Kr ,- som ikluderer koferasemateriell, buffetlusjer 16. og 17. september, koferasemiddag 16. september kl 1900 samt møtemat og forfriskiger uder selve koferase. Hotellopphold er ikke ikludert i deltakeravgifte. Deltakeravgift og ibetalig Når påmeldig er foretatt, og du i etterkat mottar faktura på deltakeravgifte, blir di påmeldig og deltakelse bekreftet gyldig ved at du ibetaler deltakeravgifte ie de agitte friste på fakturae som du vil motta fra vårt regskapskotor. Veligst beytt ku data fra de origiale fakturae vår, og ikke egeproduserte data eller referaser. Påmeldigsfrist: Utsatt til tirsdag 9. september Påmeldige sedes på følgede måte: Se hjemmeside vår Påmeldig 2014 Det ka dessverre ikke gis reduksjo i deltakeravgifte i de tilfeller hvor deltakere ikke ka/ øsker å følge hele koferase. Ved avbestillig etter påmeldigsfristes utløp påløper admiistrasjosgebyr på kr. 500,-. Ved avbestillig seere e torsdag 11. september gis ige refusjo av deltakeravgifte. Overattig for koferasedeltakere Det er igått rabattavtale med Rica Airport Hotel Stavager, Sola, for et begreset atall rom. Vi ka ikke iestå for tilgjegelig overattig med koferaserabatt etter påmeldigsfristes utløp. Ekeltrom m/frokost kr 1.520,- Bestillig og bookigkode: Se hjemmeside vår Overattig for koferasedeltakere Tilleggsoverattig weeked (fre, lør & sø september) på Rica Park Hotel, Stavager (Stavager setrum) Ekeltrom m/frokost, é perso, pr att kr 890,- Dobbeltrom m/frokost, to persoer, pr att kr 990,- Bestillig og bookigkode: Se hjemmeside vår Overattig tilleggsoverattig weeked. Kotaktiformasjo Stiftelse Solakoferase Besøksadr: Stavager lufthav, Sola, rom 3045 Flyplassvege 230, 4055 Sola Postadr: C/O Avior, Flyplassvege 230, 4055 Sola Telefo: / E-post: Web: Org r: DESIGN OG TRYKK: MOLVIK GRAFISK AS

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2015

SOLAKONFERANSEN 2015 Hovedtema: OFFSHORE HELIKOPTEROPERASJONER EN SEKTOR I ENDRING SOLAKONFERANSEN 2015 21. 23. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o Etter 28 år med et relativt stabilt og tradisjoelt

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2013

SOLAKONFERANSEN 2013 Hovedtema: KVALITET I LUFTFARTEN MORE FOR LESS? SOLAKONFERANSEN 2013 17. 18. september Rica Airport Hotel Stavanger, Sola www.solakonferansen.no Vi har i år valgt å fokusere på hvordan kvalitetsbegrepet,

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2013

SOLAKONFERANSEN 2013 Hovedtema: KVALITET I LUFTFARTEN MORE FOR LESS? SOLAKONFERANSEN 2013 17. 18. september Rica Airport Hotel Stavanger, Sola www.solakonferansen.no Vi har i år valgt å fokusere på hvordan kvalitetsbegrepet,

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2011

SOLAKONFERANSEN 2011 SOLAKONFERANSEN2011 Hovedtema: FLYSIKKERHET DAGENS UTFORDRINGER OG MORGENDAGENS MULIGHETER SOLAKONFERANSEN 2011 13. 14. september Rica Airport Hotel Stavanger, Sola SOLAKONFERANSEN2011 Velkommen til Solakonferansens

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus Koferaseseter i Kuskapsbyes hus Foto: Mariae Otterdahl-Jese Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Velkomme Edelig ka vi øske velkomme! I over 15 år har det vært et øske fra kuskapsmiljøet

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor.

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor. 8 Ug i Berge? Rusomsorg Se plaer for 3 på ye spor di bydel 6 Bolig med det lille ekstra Tips for vitere Sjekk kurstilbud FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ JANUAR 4 INNBYGGER MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE Hvor går

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø Top Destiatio for 2013 by Natioal Geographic Traveler orsk bodø guide 2013 - skapt for opplevelser! Ditt førstevalg av restaurat i Bodø! Prøv vårt uike brasiliaske grillkosept! I vår Churrascaria ka du

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

- skapt for opplevelser!

- skapt for opplevelser! guide 2010 Norsk - skapt for opplevelser! Velkomme til bye ved verdes vakreste kyst! www.visitbodo.com Opplevelsee står i kø år du kommer til Bodø. Uasett om du er her på lag eller kort ferie, kurs, koferase

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2012; 122: 276 82

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2012; 122: 276 82 V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Talegefore Tid. 2012; 122: 276 82 Erik Skaret, Mage Raadal, Gerd Kvale, Therese Varvi Fredrikse, Vibeke Krastad og Lars-Göra Öst Evaluerig av forsøksutdaelse av taleger og psykologer

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder.

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder. 75 års jubileum AK 28 er 75 år i høst, me det er ige pesjoist som markerer jubiléet lørdag 25. oktober. Bildet over disse lijer er fra 1999. Tre lag fra AK 28 vat si klasse i e turerig, og AK 28 ble beste

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

en av de sprekeste Side 12 og 13 en av de billigste Side 16 og 17 strengere eu-kontroll Side 15

en av de sprekeste Side 12 og 13 en av de billigste Side 16 og 17 strengere eu-kontroll Side 15 Bil og motor e av de sprekeste Side 12 og 13 e av de billigste Side 16 og 17 stregere eu-kotroll Side 15 12 B I L O G M O T O R KRAGERØ BLAD VESTMAR TORSDAG 27. FEBRUAR 2014 Her går det bokstave talt over

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer