ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø"

Transkript

1 ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

2 INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide er gruleggede for di trivsel og sikkerhet... side 6 Spesielt viktige forskrifter hjemlet i arbeidsmiljølove... side 7 Regioale vereombud er til for di skyld... side 10 Samordig av HMS-arbeid på bygge-/aleggsplasse... side 12 Hvem forholder du deg til på bygge- og aleggsplasser?... side 14 Avklariger i forhold til oppdragsgiver... side 18 Ditt asvar... side 19 Ditt samordigsasvar... side 20 Nødvedig å vite... side 21 Hvor får du vite mer?... side 22 Sjekkliste: Ta «tempe» på ege virksomhet... side

3 Hva og hvorfor? Dette er e hådbok for deg som driver emasbedrift iefor bygge- og aleggsbrasje. For at du skal defieres som emasbedrift, kreves det at di virksomhet ikke sysselsetter arbeidstakere uteom deg selv. Hådboke tar for seg de viktigste mometee i et regelverk du bør kjee til for å ivareta ditt eget og adres arbeidsmiljø. Arbeidsmiljølove (AML) med forskrifter, er det viktigste grulaget for alt helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid. HMS gjelder for alle bedrifter små som store. Det hevises til ulike ettadresser der du fier mer iformasjo flere steder i hådboke. E komplett, elektroisk versjo av hådboke ligger også på arbeidstilsyets ettsider: Der vil du fie automatiske direkteliker til aktuelle lover og forskrifter. Skatte- og avgiftsspørsmål samt Pla- og bygigslove blir ikke berørt i dette heftet. se: og Som emasbedrift er du et av de aller viktigste tahjulee i bygge- og aleggsbrasje. Jo bedre du kjeer til de viktigste forskriftee og bestemmelsee, jo større muligheter er det for at du får tryggere og bedre arbeidsdager. Bruk hådboke aktivt. De er lite ok til å få plass i brystlomma, me stor ok til å gi svar på mye

4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø For å oppå et godt og forsvarlig arbeidsmiljø, er regelverket et viktig verktøy. HMS-arbeide er gruleggede for di trivsel og sikkerhet All erfarig viser at godt HMSarbeid gir forbedriger ikke bare helse- og sikkerhetsmessig me også økoomisk. Som emasbedrift er det viktig at du har et miimum av sikkerhetsrutier og su foruft som e plattform for ditt arbeide. Husk at emasbedrifter ka bli PÅLAGT å dokumetere opplærig, kompetase, sertifikater osv. Du som emasbedrift er uderlagt arbeidsmiljøloves regler om helse og sikkerhet på lije med virksomheter MED arbeidstakere. 6 Spesielt viktige forskrifter hjemlet i arbeidsmiljølove: Forskrift om arbeidsmiljøloves avedelse for arbeid i emasbedrifter ie bygge- og aleggsvirksomhet. Forskrifte krever at emasbedrifter skal medvirke ved samordig av vere- og miljøarbeid på arbeidsplasse. Dee forskrifte er setral, og omhadler flere viktige bestemmelser om arbeidsmiljøloves avedelse. Bestilligsummer 466 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og aleggsplasser (Byggherreforskrifte). Forskrifte gjør byggherre asvarlig for at det kommer i stad e skriftlig avtale om utarbeidelse av HMS-pla. Dersom det er flere virksomheter ivolvert, skal byggherre også utpeke e asvarlig som vil koordiere HMS-arbeidet på bygge- og aleggsplasse. Bestilligsummer 534 Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Iterkotrollforskrifte). Forskrifte krever at alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere skal ha iterkotroll som beskriver hvorda bedrifte sikrer seg at des aktiviteter utføres i samsvar med kravee i HMS-lovgivige. Dette ka du bli berørt av gjeom krav fra oppdragsgiver. Bestilligsummer 544 7

5 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr (Brukerforskrifte). Forskrifte beskriver hvilke krav som gjelder for dokumetert sikkerhetsopplærig, sertifiserig og kotroll av ulike typer arbeidsutstyr ete det er sakk om for eksempel boltepistoler, vikelslipere, masseforflyttigsmaskier eller kraer. Forskrifte gjelder også for emasbedrifter. Bestilligsummer 555 Forskrift om de regioale vereombud (RVO) for bygge- og aleggsvirksomhet. Dee forskrifte forteller om ordige med regioale vereombud og hvilke mydigheter og oppgaver disse har. Forskrifte gjelder for bygge- og aleggsvirksomhet, heruder emasbedrifter, hvor arbeidsplassee er midlertidige eller mobile. Som vedlegg til forskrifte fies oversikt over alle regioale vereombud i ladet med av og kotaktiformasjo. Bestilligsummer Forskrift om bruk av persolig vereutstyr. Bestilligsummer 524 Forskrift om gravig og avstivig av grøfter Bestilligsummer 151 Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak mm. Bestilligsummer 500 Forskrift om arbeid av bar og ugdom. Bestilligsummer 554 Forskrift om hådterig av eksplosjosfarlig stoff Bestillig via DSB De fleste forskrifter ka lastes ed fra arbeidstilsyets ettsider: Der ka du også fie arbeidstilsyets publikasjoskatalog, bestilligsummer 1, som gir e komplett oversikt over alle publikasjoer og forskrifter. 9

6 Regioale vereombud er til for di skyld Hesikte med regioale vereombud (RVO) i byggeog aleggsbrasje er bl.a. å virke som vereombud for virksomheter som ikke har ege vereombud også emasbedrifter. Ordige er lovpålagt, og ble etablert i De regioale vereombudee for bygg- og alegg oppeves av heholdsvis Fellesforbudet og Norsk Arbeidsmadsforbud. De fleste regioale vereombud er tilkyttet forbudees distriktskotor og er represetert i alle ladets fylker. Ordige fiasieres ved at arbeidsgivere betaler e avgift til Fodet for de regioale vereombud for bygg og alegg. Emasbedrifter betaler e avgift som for tide er kr 250,- Rudt virksomheter omfattes av ordige. Ca av disse er emasbedrifter. Slik ka regioale vereombud hjelpe deg Som emasbedrift vil du dra fordel av ordige ved at bygge- og aleggsplassee som sysselsetter flere arbeidstakere, i forkat har etablert ordede forhold ofte med bistad fra de regioale vereombudee. Du ka også beytte de regioale vereombuds kompetase og få bistad til å løse ulike sikkerhetsog arbeidsmiljøspørsmål. Alle som betaler i til fodet bidrar til å få hevet stadarde på helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet i bygge- og aleggsbrasje

7 Samordig av HMS-arbeid på bygge-/aleggsplasse Når flere virksomheter samtidig driver på samme arbeidsplass, skal hver virksomhet medvirke til et samarbeid for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle på arbeidsplasse. Hovedpoeget er at alle ivolverte aktører små som store skal ta ødvedig hesy til hveradre. Det er avgjørede at du kjeer til og følger opp de felles HMS-plae for arbeidsplasse. Byggherre/prosjektleder er asvarlig for at HMS-pla er utarbeidet, og skal påse at de etterleves

8 Hvem forholder du deg til på bygge- og aleggsplasse? Adre arbeidsgivere Arbeidstilsyet Som emasbedrift ka du ha både store og små oppdrag uavhegig av størrelse på bygge-/aleggsplasse. Når du er del av større prosjekter, ka det ofte være flere aktører å forholde seg til e ved midre arbeider. Hovedbedrift Hovedetrepreør Regioale vereombud Byggherre Prosjektleder Byggherres HMS-koordiator Vereombud - plaleggig - utførelse 14 15

9 Byggherre Byggherre ka være privatperso, virksomhet, eiedomsselskap, boligbyggelag, stat eller kommue. Byggherre har asvar for utarbeidelse av é HMS-pla for prosjektet, evt. utpekig av koordiator(er) for dee, og isedig av forhådsmeldig til arbeidstilsyet. Byggherres prosjektleder vil være de virksomhet eller perso som etter skriftlig avtale med byggherre påtar seg å utpeke e HMS-koordiator, sørge for HMS-pla og sede forhådsmeldig til arbeidstilsyet. Hovedbedrift er som regel hovedetrepreøre. Dee skal ha asvaret for samordige av de ekelte virksomheters vere- og miljøarbeid på de felles arbeidsplasse. Vereombudet skal ivareta arbeidstakeres (asattes) iteresser i saker som agår arbeidsmiljøet i ege virksomhet. Regioale vereombud skal være vereombud for de arbeidstakere som ikke har eget vereombud på arbeidsplasse (forskrift om regioale vereombud) også for emasbedrifter. se eget utfyllede pukt om dette på side 8 Arbeidstilsyet forvalter arbeidsmiljøloves (AMLs) regelverk for bygge- og aleggsvirksomhet, og fører ved sie ispektører tilsy med at lover og bestemmelser overholdes. Flere arbeidsgivere De ekelte bedrift har hovedasvaret for helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (HMS) i ege virksomhet, me dee skal iorde seg HMS-plae for prosjektet. Du som emasbedrift ka ha flere adre bedrifter du må forholde deg til på samme arbeidsplass

10 Avklariger i forhold til oppdragsgiver Noe mometer: Ditt asvar: 4 Ved kotraktsigåelse, be om aktuell iformasjo om plaer for fremdrift, produksjo, avfallshådterig, orgaiserig og vereruder 4 Du bør etterspørre byggherres HMS-pla og vurdere hvilke betydig dee får for ege arbeider 4 Gjeomgå forhådsmeldig til arbeidstilsyet og påse at ege virksomhet er påført 4 Avklare at ødvedig kartleggig er foretatt (gruudersøkelser, kabler, VVS, forureset masse) 4 Avklare hvilke rapporterig som er ødvedig til oppdragsgiver 4 Avklare deltakelse i vereruder med hovedbedrifte 4 Avklare rutier som kotraktsparter har i si iterkotroll, og som påvirker die ege arbeider 4 Avklare ødvedige forsikrigsordiger ved skade på ege og adre arbeidstakere 4 Avklare hvilke arbeidstider som skal gjelde Aktuelle kilder for iformasjo ka være basmøter, byggemøter, framdriftsmøter, samordigsmøter, veremøter og referat fra slike møter. Ved arbeid over 2 meter skal det beyttes sikrig. Selv ved arbeid i høyde uder 2 meter skal sikrig vurderes Trappesjakt, utspariger og dekkekater skal være sikret med rekkverk eller tildekkes Nødummer og førstehjelpsutstyr skal være tilgjegelig Det skal tilrettelegges for spisemuligheter og gode saitærforhold Ved arbeid i grøfter som er dypere e 2 meter, skal grøfte sikres mot sammerasig Før arbeid i ærhete av elektrisk luftstrekk ta kotakt med etteier Vedlikehold og bruk av provisoriske strømalegg Det skal være tilstrekkelig lys på arbeidsplasse Arbeidsplasse skal ha mist 2 rømigsveier Ved arbeid i kummer og trage rom skal det være tilstrekkelig utluftig 18 19

11 Ditt samordigsasvar Nødvedig å vite: Arbeidsmiljølove (AML) har viktige bestemmelser om hvorda samordig av virksomhetees vereog sikkerhetsarbeid skal orgaiseres på bygge- og aleggsplass. Noe mometer: 4 Du skal sikre at ditt arbeid utføres på e slik måte at adre arbeidstakere ikke skades ved fallede gjestader så som verktøy eller materialer 4 Du skal sikre at adre arbeidstakere ikke skades ved at det oppstår ras fra grøfteskråig, byggegrop osv. 4 Arbeidstide tilpasses adre virksomheter 4 Du skal rydde kotiuerlig etter ege arbeider 4 Ved edrig av utførelse eller fremdrift, må det avklares hvilke betydig dette får for sikkerhete 4 Ved utførelse av arbeid samtidig med adre virksomheter, må det avklares hvilke betydig dette får for sikkerhete Du skal ha kjeskap til år aktuelt vereutstyr skal brukes så som hjelm, veresko, verebriller, hørselsver osv. Du skal ha opplærig i bruk av maskier, verktøy og utstyr som gjelder ege virksomhet Du må sørge for vedlikehold, kotroll av og orde ved bruk av maskier, verktøy og utstyr Du skal ha kjeskap til giftige og helsefarlige stoffer som brukes på arbeidsplasse og i ege virksomhet Du skal ha kjeskap til at arbeidstidsordiger legges opp slik at aktsomhets- og sikkerhetshesy ikke forriges og aktsomhete ikke svekkes for ege arbeider Du må sørge for riktig slukkemateriell ved bruk av varme 20 21

12 Hvor får du vite mer? Arbeidstilsyets svartjeeste svarer på spørsmål om arbeidsmiljø, helse-, miljø og sikkerhet og kotraktsver. Telefo e-post: Arbeidstilsyets ettsider: Norsk Arbeidsmadsforbud: Fellesforbudet: Maskietrepreørees Forbud (MEF): Byggeæriges Ladsforeig (BNL): Iformasjo fra alle de 4 HMS-etatee, Arbeidstilsyet (DAT), Direktoratet for samfussikkerhet og beredskap (DSB), Nærigslivets sikkerhetsorgaisasjo (NSO) og States foruresigstilsy(sft), fies på: Sjekkliste på este side: Ta «tempe» på ege virksomhet Dee sjekkliste er e ekel test som gir deg e viss pekepi på hvorda det står til med sikkerhete og rutiee i di emasbedrift. Du krysser gaske ekelt av for JA eller NEI etter hvert spørsmål. Ka du med håde på hjertet svare ja på alle spørsmål, impoerer du stort! Det er lagt mer valig med 3-4 ei-svar. Da vil også sjekkliste kue gi deg e idé om hvilke områder du ka bli eda bedre på e du er i dag. Sjekkliste fier du som eget Word-dokumet på www arbeidstilsyet.o Dokumetet ka lastes ed og om øskelig redigeres med flere/adre spørsmål som er mer skreddersydd for di ege virksomhet

13 Hvorda står det EGENTLIG til hos deg? EGEN BEREDSKAP: Er sikrigsradio vurdert? Har du kotrollert om du har dekig på mobiltelefo? Har du lagt i ummer for lege/legevakt, bravese og politi? Har du sørget for at av og telefoummer til pårørede er lett tilgjegelig på arbeidsplasse? Har du opplyst om sykdommer så som diabetes o.l. til adre på arbeidsplasse, slik at relevat hjelp ka gis ved evt. sykdomsafall? Har du ødvedig førstehjelpsutstyr, og ka du bruke det? HELSE OG SIKKERHET: Har du avtalt tilgag til skifte-, vaske-, spiserom og WC? Har du avtalt hvorda du skal sikre/låse i ditt verktøy/utstyr/materialer? Er det utarbeidet HMS-pla? Har du sertifisert/dokumetert opplærig på det utstyret du skal bruke? Har du foretatt risikovurderig av eget arbeid? Har du hesiktsmessig verktøy/utstyr til det arbeidet som skal utføres? Bruker du eget vereutstyr? Er arbeidsdages legde e sikkerhetsrisiko for deg? Har du produktdatablad for de kjemiske stoffee du bruker? JA NEI (kryss av) JA NEI (kryss av)

14 Utarbeidet av: Byggeæriges Ladsforeig c94 m23,5 y0 k76 Maskietrepreørees Forbud c18,5 m0 y8,5 k38 Norsk Arbeidsmadsforbud Fellesforbudet Fodsstyret for de regioale vereombud i bygge- og aleggsbrasje har fiasiert hådboke, og står som utgiver av dee. Ettertrykk absolutt tillatt og øskelig

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier Persieemotor: GEGER-GJ56..e med elektroisk edebryter for persieer og sjalusier DE EN CZ NL Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu Origiele motage-

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 538 bokmål Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Innhold INNLEDNING................................................ 4 Hva er ergonomi?..............................................

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

Sikring ved arbeid på tak

Sikring ved arbeid på tak c18,5 m0 Sikring ved arbeid på tak minimumskrav Dette dokumentet beskriver god praksis for arbeid på tak. Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer