Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering."

Transkript

1 årsrapport 09 berge parkerig 1

2 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje På patrulje i 28 år Beboerparkerig i Berge setrum Parkerigsreglemetet hadler om å vise hesy Løst og fast i Berge Parkerig Styrets beretig Regskap og oter Berge Parkerig bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkerig. 3

3 ok et utfordrede, speede og økoomisk godt år! De daglige drifte gir oss stadige utfordriger, som krever raske løsiger,og kolleger som jobber godt i team. Dette utvikler oss som persoer og som orgaisa sjo 2009 har for legst gått i i rekke av aktive, utviklede og gode år for Berge Parkerig. Det heter at tide kommer, de går ikke, - MEN tide går raskt år ma har gode kol leger, e iteressat jobb, med både forøyde og utfordrede kuder, og e klok eier. De daglige drifte gir oss stadige utfordriger, som krever raske løsiger, og kolleger som jobber godt i team. Dette utvikler oss som persoer og som orgaisa sjo. Jeg velger dee gage å skrive oe ord om de edri gee som vi står fora, som følge av at over ordede mydig heter er i ferd med å edre rammebetigelsee for parkerigs brasje gjeom y parkerigsforskrift. Dette arbeidet vil ha stor betydig for Berge Parkerigs frem tidige virksomhet. De ye forskrifte, som har vært uder utarbeidelse i Samferdselsdepartemetet side 2005, ser å ut til å ta form, og det pågår hektisk møteaktivitet i arbeidsgruppe som er utevt av Samferdselsdepartemetet. I dee gruppe sitter represetater fra alle brasjeorgaisasjoee som blir berørt av forskrifte. Gruppe er e hørigsgruppe som skal belyse hvilke kosekveser de ulike vedtakee ka og vil ha. De edelige istil lige fra gruppe, for alle områder som blir berørt, skal være ferdig til jui Deretter er det y hørigs r ude før sake går til behadlig på Stortiget. Forskrifte vil medføre relativt store edriger, spesielt for de private parkerigsselskapee, me også vesetlige ye krav til de kommuale virksomhetee. Arbeidsgruppe har lagt særlig vekt på å gjøre det eklere og bedre for publikum, med forutsigbare og like vilkår for både brukere og tilbydere av parkerigs tjeester. Gruppe foreslår også at det iføres felles krav og lik kompetase hos virksom hetee og persoellet som skal hådheve regelverket. Arbeidsgruppe tilrår at States vegvese skal godkjee virksomhetee og føre tilsy med at parkerigsvirksomhete drives i samsvar med regelverket. Som estleder i styret i Norpark (brasjeorgaisasjo for offetlige og private parkerigsselskap) er jeg heldig som får delta aktivt i diskusjoee og ispillee fra vår brasje både i styret, og oe gager som deltager i arbeidsgruppe i departemetet. Hvilke kosekveser vil y parkerigsforskrift få for Berge Parkerig KF? Kommual parkerigsvirksomhet dreier seg dels om hådhevig av trafikale adferdsregler (stase- og parkerigsforbudee i vegtrafikklove) og dels om avgiftsparkerig, både offetlig (vegtrafikklove med forskrifter) og privat skiltet. I dag er all parkerigsvirk som het som utføres med hjemmel i vegtrafikklovgiv ige (offetlige skilt og bestemmelser) mydighets utøvelse, og ka ku utføres av det offetlige. I forslag til y parkerigsforskrift skisseres det et skille mellom kommuees eerettsområde, dvs. parkerig som ledd i trafikk- og samfusstyrige, og re avgiftsparkerig, utefor eerettsområdet. Videre ser det ut til at virksom hete som ligger utefor eerettsområdet må orgaiseres som aksjeselskap av hesy til kokurrase med private aktører, heruder skattleggig, kokur raselovgivig og EØS bestemmelser. Grese for kommuees eeretts område er gjestad for vurderig i Samferdselsdeparte metet. Imidlertid syes det rimelig klart at kommuees virksomhet på parkerigstomter og i parkerigshus, ikke vil igå i eeretts området og dermed bli pålagt e orgaiserig i form av et aksje selskap. De største edrige for Berge Parkerig ser således ut til å bli at de kokurraseutsatte dele av vår virksomhet må skilles ut fra de øvrige virksom hete. Dette vil bli forberedt og jobbet mye med i Det er ige i Berge Parkerig som har gru til å bekymre seg for arbeidsplasse/jobbe si som følge av selskapsomdaige. På legre sikt er dette edriger som vil sette oss bedre i stad til å kokurrere med de private aktøree, og legge grulag for løsomme og sikre arbeids plasser. Det blir derfor speede å se hvilke ye forretigsmuligheter vi ka ta fatt på, år vi blir orgaisert i et AS. Som estleder i Norpark har jeg i 2009 deltatt i EPA (Europea Parkig Associatio) i Wie. Det er yttig og lærerikt å utveksle iformasjo fra ulike sider av brasje med kolleger fra hele Europa. Dee 4 5

4 Det er etablert ifartsparkerigsplasser i Åsae, på Oase, på Nesttu, og ved Lague gage var hovedtema Parkerig og des økoomiske betydig. Trettifire foredragsholdere på tre dager - ikke lett å trekke ut hva som er viktig og ka få betydig i mitt asvar som leder for Berge Parkerig. De raskt økede biltetthete, i de fleste lad i Europa, har ikke blitt fulgt opp i plaleggig av areal- og ifrastruktur. Noe som bekreftes av EPA-medlemmer i alle lad og storbyer. Felles prioriteriger som vi gjekjeer fra storbyee er: Gjøre tettsteder og byer mer tilgjegelig Bedre miljøet Fjere gateparkerig Øke atall hadlede og turister Redusere arbeidsreiser med bil P-alegg uder gateivå P-alegg i boligområder P-brasje må ta på alvor og jobbe seriøst med omdømme - sette kude i setrum! ført i februar Vi gjeomførte 4 samliger i I kurs r 3, i jui måed, var hoved temaet - teamarbeid. Da fikk alle muligheter til å være skipper på e 38-fot seil båt, og erfare hvor viktig det er at alle vet hva deres asvar og oppgaver er, og at ma har e leder. Tilbakemeldigee etter de 4 kursdagee i 2009 er gode. Kursopplegget bidrar til å bevisstgjøre oss alle på hvorfor vi treer, hvorda vi opptrer og fremstår i hverdage, og hva vi oppår med dette. Programmet med service i fokus, vil fortsette ut 2010 før y evaluerig. Disse utvikligstrekkee gjør seg også gjeldede i Berge der ma blat aet har etablert ifartsparkerigsplasser i Åsae, på Oase, på Nesttu, og ved Lague. Parkerigsplassee kyttes opp mot eksisterede kollektivtilbud og forvetes å føre til færre arbeidsreisede, med privat bil til setrum. Plassee er reservert for kollektivreisede med periodekort. Dette bidrar til økt tilgjegelighet til Berge setrum, ved kombiasjo av privatbil og buss. Parkerig for overgag til kollektivtrasport vil trolig bli et viktig elemet i parkerigspolitikke for å stimulere til at kollektivtrafikke blir et mer kokurrasedyktig alterativ til privatbil, i trafikkbelastede områder. Service i fokus. Service i fokus er vårt felles treigsprosjekt som fører oss videre, og som er e lærigsarea for alle i Berge Parkerig. Hesikte er blat aet å bevisstgjøre de ekelte i forhold til sitt arbeid og våre felles mål. Kursdagee stimulerer til faglige diskusjoer, og bidrar til økt fellesskap på tvers av seksjoee, i Berge Parkerig. Vi startet opplærig av treere (3 itere kolleger fra forskjellige seksjoer) og tilretteleggig av kurs programmet i Startskuddet gikk på samlig med alle asatte i lokaler på Akvariet i jauar Første kurs ble gjeom- Ny medarbeidertilfredshetsudersøkelse ble gjeomført høste For 2. gag ble det høste 2009 gjeomført e medarbeidertilfredshetsudersøkelse blat alle asatte i Berge Parkerig. Udersøkelse ble første gag gjeomført høste Ved adre gags gjeom førig høster ma frukter av tidligere erfariger slik at ma klarer å skape forståelse for hva dette er godt for. Svarprosete økte fra 77 % i 2006 til 81 % i Ved oe seksjoer var det 100 % oppslutig mes adre var ed mot 50 % opp slutig. Resultatee av udersøkelse viser at Berge Parkerig har hatt e positiv utviklig sammeliget med forrige udersøkelse. I stor grad bekrefter resultatee forhold som vi allerede kjeer til, og har fokus på. Resultatee viser også at det, este ute utak, er høy grad av trivsel, trygghet og godt arbeidsmiljø i Berge Parkerig, selv om det fortsatt fies potesial for forbedrig. Det tas ikke for gitt at et godt arbeidsmiljø opprettholdes av seg selv slik at vi fremover vil vi ha fokus på å bygge videre på de positive holdigee som vi har i Berge Parkerig. 25 års jubileum i ByGarasje ByGarasje ble 25 år i 2009, og vi avsluttet året med jubileumsfest/julebord hvor asatte, styret og represetater fra eier deltok, samt deres partere. E hyggelig og mierik kveld. I løpet av disse 25 åree har ByGarasje vært besøkt av mer e 18 millioer kjøretøy. Besøkstallet i 2009 var på ca 1,2 millioer kjøretøyer. Uder ByGarasje har utbyggig av Bybae pågått, og medført mye ekstra arbeid, og perioder med redusert kapasitet i alegget. Samtidig har tekisk seksjo, i hele 2009, hatt store vedlikeholdsoppgaver i ByGarasje som også vil fortsette i EMV-stadard (Eurocard, Mastercard og Visa). De fleste betaligstrasaksjoee ved våre alegg er basert på betaligskort, og de aller fleste av disse er betaliger med Visa og MasterCard og kortadele er økede. Betalig med kort gjør det eklere for kudee og gir besparelser for Berge Parkerig ved at vi slipper kotathådterig. I 2007 var adele som brukte betaligskort 53,8 %. I 2008 var adele som brukte betaligskort 60,8 %. I 2009 var adele som brukte betaligskort 64,3 %. Misbruk av betaligskort medfører at baker og kreditt kortselskaper jobber kotiuerlig med tiltak for å redusere omfaget av, og mulighetee for misbruk. For vår del medfører dette at vi må oppgradere hardware og software, i automater og bomstasjoer, for å tilfredsstille kravee som EMVstadardee setter til oss, i forhold til hvorda vi hådterer, lagrer og seder betaligsiformasjo. Første tri i dette arbeidet er å iføre sikre og godkjete data løsiger for lagrig, verifiserig og overførig av kort iforma sjo kyttet til våre betaligsautomater i P-hus og automater på gate pla. Ivesterig i utstyr og opplærig er påkrevd for at vi fortsatt skal være godkjet i hehold til disse kravee. Tekisk seksjo og persoal og økoomi seksjoe har derfor jobbet mye med tilpassig til EMV-stadard i Neste tri i er å gjeomføre ombyggig av alle betaligsautomater til chip-lesere, med tastatur for pikoder, der dette er påkrevd. Dette er et relativt stort prosjekt der e del av utstyret må modifiseres og adre deler skiftes ut. Økoomiske resultater: I 2009 toppet vi 2008, som, så lagt, var det beste året i selskapets historie. Budsjettet for 2009 var, som ellers, saldert i balase - ikludert overførig til bykasse på kr 37 mill. Før regskapsmessig overskudd på kr 12,3 mill. avsatte vi kr 10,2 mill. til fodsavsetiger og overførig til ivesterigs regskapet. Totalt overførte Berge Parkerig KF kr 41.5 mill. til bykasse i Kr 4,5 mill. var e del av overskuddet i Omsetige i ByGarasje var kr. 41,7 mill og i Klostergarasje kr. 34,3 mill. i Takk Hjertelig takk til alle mie kolleger i Berge Parkerig for ok et år med god arbeidsisats og positiv vilje til å gjøre e god jobb - med glede. Dere gir våre kuder og samarbeidspartere et møte med Berge Parkerig som oppleves serviceistilt - løsigsorietert og profesjo elt, vi etterlever våre verdier. E stor takk til styret, vår eier, våre samarbeidspartere og ikke mist ibyggere i Berge. 6 7

5 trafikkutviklig i berge kommue Som utøvede orga for parkerigsbestemmelsee er e av Berge Parkerigs oppgaver å ivareta og balasere fellesskapets iteresser opp mot ekeltpersoers idividuelle iteresser Etter flere år med høy trafikkvekst på orske veger er vekste å i ferd med å flate ut. I løpet av 2008 økte trafikke med 1,3 % sammeliket med Tilsvarede utviklig fra 2006 til 2007 var e økig på 3,1 %. Vekste i første halvår 2008 var på om lag 2,7 %, mes det i siste halvår var tilærmet ull vekst. Utvikligstrekk Trafikke på ordiære virkedager (madag - fredag) viser fortsatt e vekst på 1,8 proset, mes trafikke på helgedager viser tilærmet ullvekst. Dette iebærer at ferieog fritidsreiser har gått ed, mes adele arbeids- og yrkesreiser er opprettholdt. Trafikke med tygre kjøretøy viser i 2008 e moderat vekst etter mage år med høy vekst. Store regioale forskjeller I 2008 økte trafikke mest på Sørladet (2,2 %), Nord- Norge (1,6 %) og Vestladet (1,5 %), mes trafikkvekste var mer moderat på Østladet (1,1 %). Berge setrum De setrumsrettede trafikke har vært stabil over mage år, til tross for at trafikke forøvrig har vært jevt økede. Trafikke med privatbiler til Berge setrum viser e edgag på 9,1 % fra 2007 til 2008, slik at setrumstrafikke i 2008 ser ut til å være tilbake på 2006 ivå. Kilde: Vegdatabake. Atall kjøretøy i Berge setrum har likevel økt betyde lig de siste åree. Atallet boligsoekuder har økt med 18 % fra 2007 til Se mer om boligsoeordige i Berge på side 14 til 17. De fleste kjøretøy står i ro (parkert) det meste av tide, og flere kjøretøy medfører at det blir vaskeligere å fie parkerigsplass. Dette ser vi ie for boligsoee, me også i adre områder der de fleste baserer seg på å parkere på offetlig vei. Flere og flere områder opplever e kapphet på parkerig, og Berge Parkerig får flere hevedelser fra bydelee utefor setrum e vi har gjort tidligere. Dette har medført at vi bruker mer tid på overvåkig utefor setrumskjere e vi gjorde tidligere for å ivareta hesyet til trafikk sikkerhet og fremkommelighet. Det er et politisk øske om å få flere til å reise kollektivt, og parkerig er et politisk virkemiddel som blir brukt for å redusere privatbilisme til setrum. I tillegg er det mage graveprosjekter i bye som har medført e del stegte gater og omkjøriger. Dette er trolig også e medvirkede årsak til edgag i trafikke til setrum. Som utøvede orga for parkerigsbestemmelsee er e av Berge Parkerigs oppgaver å ivareta og balasere felles skapets iteresser opp mot ekeltpersoers idividuelle iteresser. Fellesskapets iteresser og forvetiger: Re by og ret bybilde Ryddig by God fremkommelighet Oversiktlige trafikkforhold Trygge og sikre parkerigsforhold Sikker trafikkavviklig i bykjere Forutsigbar parkerigspolitikk Ekeltpersoers iteresser og forvetiger: Forveter å kue beytte privatbil år ma selv øsker og helst over alt Krever tilgjegelighet for si ege bil/ege kjørig på de fleste steder Krever fleksibilitet med hesy til ege bilbruk og parkerig 8 9

6 om berge parkerig og utviklige i parkerigsbrasje I2009 ble det fra Berge Parkerig utferdiget ileggelser med e samlet verdi på 25.6 mill, mes Berge Parkerigs itekter fra parkerigsvirksomhete var på kr 104,7 mill. Til sammeligig ble det i 1994 gitt ileggelser med e samlet verdi på 26,6 millioer i Berge mes itektee fra parkerig var på 34,4 mill. Tallee viser at atallet ileggelser har ligget relativt stabilt i sart 20 år. Beløpet på ileggelsee har heller ikke blitt justert i dee periode. Dersom ileggelsee hadde vært iflasjosjustert ville ileggelsee på 500 kr vært oppjustert til ca. 700 kr i Klagebehadlig på ileggelser fra Berge Parkerig Berge Parkerig har etablert e løsig med elektroisk klageskjema på våre iterettsider: bergeparkerig.o Løsige er utviklet for å forekle publikums klagemulighet ved at spørsmålee som stilles relateres til type ileggelse ma har fått. Løsige bidrar derfor til å gjøre det lettere å klage, samtidig som vår klagebe had li ge blir mer effektiv, ved at opplysigee som kommer i, i større grad er relevat for klage. Løsige ble tatt i bruk høste I 2009 ble det behadlet ca 1850 klager på ileggelser fra Berge Parkerig KF. Totalt utgjør atall klager ca 3,2 % av ileggelsee. De 10 mest overvåkede strekigee i Berge setrum, målt etter atall ileggelser: Øvre Korskirkeallmeige Stradgate Bradbeke C.Sudts gate 933 Nedre Korskirkeallmeige 930 Rosebergsgate 871 Nygårdsgate 856 Stradkaie 856 Haugeveie 814 Sverresgate 807 Fortue 804 Bergeseres valigste trafikkforseelser i 2009 Atall ileggelser etter type overtredelse for 2009 Parkerigsgebyr (kr 500) Atall ilagt Parkerig forbudt, skilt Parkert i vegkryss eller ærmere e 5m Stas forbudt, skilt Stas helt eller delvis på fortau Parkerig for forflyttigshemmede, skilt Parkerig for buss, skilt 552, Gatetu Soe med Parkerigsforbud, skilt Stas forbudt, skilt lasteplass 669 Ku 3,2% av ileggelsee fører til klage Tilleggsavgift (kr 300) Soe med P-kort, skilt 376 (soe 2-8) Avgift ikke betalt/utilstrekkelig betalig Parkerig for beboere, skilt 552 (soe 1 setrum)

7 Gatebildet har edret seg mye side Solfrid Olse (59) begyte som trafikkbetjet i Blokke er erstattet med hådholdt termial. Du ka ikke parkere på Festplasse leger. U der tittele «Ikke så verst å være p-vakt» for temmelig øyaktig 15 år side ble Solfrid Olse fulgt på jobb i e reportasje i Berges Tidede. Med utak av to år der hu este edte opp med å bli istitusjos kokk, har 59-årige patruljert setrums gatee som trafikkbetjet i 28 år. Fra tog til parkerig Yrkeskarriere begyte i Norges Statsbaer med å gjøre vogee klare for passasjeree. Hu søkte på jobb som trafikkbetjet fordi hu øsket å fie e jobb som passet bedre med fergetidee hjem til Osterøy. Sart 30 års fartstid er det få som slår blat det patruljer ede fotfolket i Berge Parkerig. - Jeg visste egetlig lite om hva jeg gikk til de gage. Før jeg søkte, husker jeg at jeg så e trafikkbetjet på jobb i setrum. Og jeg tekte at dette ville være e lettere jobb e de jeg hadde, sier Solfrid Olse. Hu er e av fire arbeidsledere som på skift har det operative asvaret for trafikkbetjetee som er på jobb. Det betyr ikke at hu til briger hele arbeidstide på et kotor. på patrulje i 28år Øyemål for femmetre - Jeg er også ute på patrulje. Jobbe som arbeids leder dreier seg om å fordele betjetee på de ulike soee, ta håd om praktiske tig som feil på parkometre, iverksette skiltvedtak og bistå hvis feilparkerte biler hidrer jobbe for dem som skal asfaltere, forteller Olse. Mes parkerigsvaktee tidligere var utstyrt med blokk og papir, har hu å e hådholdt termial. Et aet hjelpemiddel i arbeidet er digitalkamera. I bile ligger det også et måle båd, me femmetersregele i et kryss prakti serer hu med godt iøvd øyemål. - Jeg har opplevd episoder som har vært ubehagelige. Bilister ka ha e dårlig dag som alle adre. Og det gjør seg utslag på hvorda de hådterer det at de får ilagt et gebyr. De fleste aksepterer at de har parkert feil eller at tide er gått ut, sier hu. Riger bilistee først De ee side av jobbe er at oe får ileggelser. De adre side av de er at oe kommer seg frem. - Vi får hyggelige tilbakemeldiger fra dem som har stått fast på gru av at adre biler har stått feilparkert, sier Olse. Solfrid meer at service alltid har vært e viktig del av jobbe. De dele har blitt lettere blat aet som følge at de tekiske hjelpemidlee som vi å har tilgjegelig. - Før var det ofte vaskelig å få tak i biles eier. Da måtte vi rige etter tauebile år oe stod feilparkert og hidret trafikke. Nå er de fleste tilgjegelig på mobiltelefo. Bilfrie områder Vi spaserer oppover Strømgate mot Realfag bygget. For oe år tilbake var hele bakke e eeste stor avgifts parkerig. Nå er mage av plassee gjort om til soe plasser. I dag er Torgallmeige e storstue og Festplasse er offisielt og visuelt blitt ettopp det. - Ved side av det tekiske, er de største edrige omfaget av avgiftsbelagte parkerigsplasser. Før var det parkometre å sjekke over alt. Det var eormt. I dag er det este ikke avgiftsparkerige igje på gatepla. De dele av jobbe er det blitt midre av. Berge har fått flere områder som er bilfri, sier Olse. - Før var det ofte vaskelig å få tak i biles eier. Da måtte vi rige etter tauebile år oe stod feilparkert og hidret trafikke. Nå er de fleste tilgjegelig på mobiltelefo 12 13

8 beboerparkerig i berge setrum Det er ikke realistisk å basere seg på at folk ikke har bil. Også beboere i setrale bydeler har bil, me magler et sted å sette dem. Kjøretøyee må settes et aet sted e i gate Da Riksatikvare ville stase byggige av et alegg for beboer parkerig uder Skasedamme, våket egasjemetet til Frode Sjurse (48) til liv. De siste seks åree har ha ivret for å få et uderjordisk alegg på plass. De siste 20 åree har Frode Sjurse og familie hatt tilhold i Tordeskjolds gate på Skase. 48-årige er ærmeste abo til Skasedamme og Skase brastasjo. I dag er det gullvederbuk importert fra Øystese, som holder til uder vaspeilet i damme. Berge Parkerig har i mage år jobbet for å etablere et parkerigsalegg for beboere i området. Løsige som ble valgt er et alegg uder damme. Samtidig ble det utarbeidet et forslag til pla for saerig av gate parkerig og trafikk i området. Boligsoeordige ble iført i 1984 for å skape et bedre bomiljø og bedre parkerigsforhold for beboere i boligsoee. E av itesjoee med soeparkerige var å redusere fremmedparkerig og legge bedre til rette for beboerparkerig. Det førte også til redusert gjeomgagstrafikk og mulighet for etablerig av gatetu. Berge kommue stiller store deler av gatee i setrum til disposisjo for beboerparkerig E del av itektee fra boligsoeordige har tidvis blitt avsatt i boligsoefodet. Ca 39 millioer kr av fiasierige av Skasealegget kommer fra boligsoefodet. Ville vere damme I 2003 ble det gitt rammetillatelse til prosjektet. Arbeidee ble ikke satt i gag fordi Riksatikvare varslet fredig av damme og brastasjoe. Byggige av et beboeralegg uder damme vil føre til at vadybde blir redusert til 20 cetimeter. Det ville ikke Riksatikvare godta. Etter klage fra kommue, ble fredigsvedtaket i 2009 opphevet av Miljøverdeparte metet. Nå er sake igje satt på de politiske dagsordee. - Det var fredigsvedtaket som fikk meg til å bli aktiv. Dersom dette vedtaket hadde blitt ståede, ville parkerigsalegget blitt stoppet. Et slikt alegg er etter mitt sy helt ødvedig for å få gjort oe med trafikk- og parkerigsproblemee i området, sier Frode Sjurse. Ha trives på Skase. Området har e rik og uik historie. Det er gode og egasjerte aboer, og miljøet er positivt. Det er kort vei til både by og fjell. Arbeidet er e spasertur ua. Frode Sjurse og familie har også bil. For beboere i området er bile både e velsigelse, et problem og e ødvedighet. Vaskelig ute bil - Vi har bil og lever et liv der bile er ødvedig for å gjøre de fleste tigee uteom å komme seg til og fra jobb, skole eller barehage. Skal e valig familie fugere i dag, er det vaskelig å klare seg ute bil, sier Sjurse, som har utstyrt bile med soekort. Bildet viser hvor ikjørige til Skasealegget vil komme

9 Etter at Miljøverdepartemetet gjorde om på vedtaket til Riksatikvare, ruller historie om Skasealegget videre. Byrådet går i for å bygge Skasealegget med e kapasitet på 193 biler over to etasjer. Et prioritert alegg Alegget på Skase har vært prioritert på gru av behovet for å fjere gate parkerig i området. Kose kvesee av e bra i de vereverdige trehusbebyggelse vil være katastrofale. Det siste året har Berge Parkerig i samarbeid med braveseet itesivert arbeidet for å bedre fremkommelighete for utrykigskjøretøy i smitt og smau. - Det er ikke realistisk å basere seg på at folk ikke har bil. Også beboere i setrale bydeler har bil, me magler et sted å sette dem. Kjøretøyee må settes et aet sted e i gate for å gjeomføre de tiltakee som er foreslått år det gjelder trafikksaerig og fjerig av parkerigsplasser på gategru. Når du ser det økede atallet biler, er løsige et beboeralegg uder jorde, meer Sjurse. Park og midre trafikk Ha har merket e viss bedrig etter at tidee for soeparkerig ble utvidet fra kl 17 til kl 23 på hverdager. Det er blitt litt midre fremmedparkerig om kveldee. Fremdeles er det til tider ikke lett å fie e parkerigs plass. Spesielt syes ha det er vaskelig å få fie parkerigsplass for gjester som kommer på besøk. - E bilfri bydel er e øsketekig for ekelte. Et forbud mot bil i deler av bye vil elimiere e del beboergrupper. Soer i Berge Soe 1: Setrum (ikke boligsoe) Soe 2 og 3: Nygårdshøyde Soe 4: Soe 5: Soe 6: Soe 7: Soe 8: Møhlepris Nordes Domkirke Krohege Rothauge Nordes Vi øsker å bo i e levede bydel, og ikke i et museum. Et parkerigsalegg på Skase vil ha store positive rigvirk iger for bydele og ærmiljøet. Med et slikt alegg får vi gjeomført saerig av trafikk og parkerig. I tillegg vil vi få opparbeidet og åpet opp e park som blir tilgjegelig for alle beboere i området, sier Skase-beboer Frode Sjurse. Setrum (ikke boligsoe) ygårdshøyde møhlepris Rothauge Krohege Domkirke Om parkerigssoee i Berge setrum Soe 1 er setrumssoe. For å øke fleksibilitete mellom soe 2 og soe 3 betraktes disse å som e soe. Dette iebærer at alle som har soekort i soe 2 å også ka stå i soe 3, og at alle med soekort i soe 3 også ka stå i soe 2. Ordige med soeparkerig gir ikke rett til parkerigsplass, me det gir e rett til å parkere, forutsatt at ma fier ledig parkerigsplass i soe. Dette ka til tider være Ca atall P-kort P-kort Soe r. P-plasser Setrum Nygårdshøyde Nygårdshøyde Møhlepris Nordes Domkirke Krohege Rothauge Totalt vaskelig. Det er ikke etablert oe tak for atall soekort som ka utstedes, slik at alle som har registrert adresse i soe, og som har ege bil og sertifi kat, i utgagspuktet har rett til å få kjøpe soekort. Atall soekort og aslagsvis atall tilgjegelige bolig soeparkerigsplasser i de ulike soee er skissert i tabelle uder til vestre. Solgte skrapeoblat for midlertidig soeparkerig i periode bereget på gjester og hådverkere fra 1/1-09 til 31/ Dagskort à kr 100, Ukeskort à kr 400, Kveldskort à kr 40, Berge Parkerig har i dag 6 boligsoealegg, ett kombiert alegg og 3 P-hus i Berge setrum. Berge Parkerigs parkerigsalegg, med byggeår, byggekostad og atall parkerigsplasser Nav Byggeår Kostad P-plasser Ege beboergarasje ,6 mill 45 Møhlepris beboergarasje ,0 mill 63 Birkebeier beboergarasje ,8 mill 164 Prof. Dahls gate beboerparkerig ,1 mill 46 Nye Sadviksvei beboergarasje ,6 mill 62 Nordes P-hus og beboergarasje* ,5 mill 184 Solheim P-hus ,8 mill 175 Klostergarasje (P-hus) mill 941 ByGarasje (P-hus) 1. og 2. pla mill pla mill 750 *Parkerigsalegget på Nordes er delt slik at de ee halvdele er beboeralegg mes de adre halvdele er ordiært parkerigshus som er åpet for publikum mellom kl og kl Ordige med soeparkerig gir ikke rett til parkerigs plass, me det gir e rett til å parkere, forutsatt at ma fier ledig parkerigsplass i soe

10 Alle øsker e trygg by, ute trafikkfarlig parkerig. De ekeltes forståelse av parkerigs bestemmelsee, og kuskap om hesyee som ligger bak, har stor betydig for de ekeltes bevissthet i forhold til hva som er e akseptabel parkerig. Sikkerhet Berge Parkerig har spesielt fokus på at myke trafikater skal ha trygge forhold lags veie. Parkerig på fortau, samt fora og i gagfelt, er regler som er til for å trygge ferdsele for både små og store. Over tredelse av disse reglee hådheves stregt og ka lett medføre både gebyr og borttauig. parkerer bile. Selv om vi har sett positive tedeser som følge av kampaje, er det fortsatt e utfordrig å sikre fremkommelighet ekelte steder. Fokuset påfrem kom melig het vil fortsette i Søfallet i desember medførte at disse utfordrigee større e ormalt. Aktsomhete til bilistee ble satt på prøve, for der det valigvis kue parkeres var det ikke ød vedigvis plass til parkerte biler leger. BP har brukt mye tid og krefter for å bistå brøytemaskaper i å gjøre jobbe si. Fremkommelighet og tilgjegelighet I e hadelsby som Berge er det av stor viktighet at vare- og lastebiler ka utføre av- og pålessig mest mulig rasjoelt og effektivt. Gateettet i Berge setrum er mage steder smalt og kroglete og ikke godt eget for dages store biler. Da må e i alle fall sørge for at ikke feilparkerte biler hidrer varetrasporte. Bussee må komme i på sie holde plasser, det samme gjelder drosjee. Ikke mist er det viktig at ma sørger for at hadikapplassee er tilgjegelige for forflytigshemmede med gyldig parkerigstillatelse. parkerigsreglemetet hadler om å vise hesy Berge Parkerig har spesielt fokus på Våre 2009 startet Berge Parkerig, Berge bra vese, Samferdselsetate og Berge Iterkommuale reholdsverk (BIR) e kampaje for å bedre frem kommelighete i Berge. Det ble satt fokus på viktig hete av at braveseets biler må komme seg raskt frem hvis ulykke er ute. Det ble også laget e iforma sjosfilm som har gått på kioe i flere uker i løpet av 2009, og ca husstader har fått iformasjo om kampaje i poste. Slagordet, Husk at brabile treger miimum 3 meter bredde har tydelig ådd ut til publikum, og tilbakemeldiger fra publikum har i hovedsak vært positive. Tilbakemeldiger fra braveseet er at kampaje har virket, og at mage bilførere er blitt mer bevisst før de at myke trafikater skal ha trygge forhold lags veie 18 19

11 løst og fast i berge parkerig Om parkerig med Autopass Iførig av Autopass som bomåper ved parkerig fugerer godt for aboemetskuder i ByGarasje og i Klostergarasje. Autopassbrikke blir da lest ved i- og utkjørigsbommee, slik at ma slipper å registrere kortet år ma kjører i og ut av parkerigshusee. Parkerig for bevegelseshemmede Bevegelseshemiger ka meesker ha midlertidig, eller være oe som ma må leve med hele livet. Å ha tilgag til parkerigsplasser reservert for bevegelses hemmede ka utgjøre forskjelle mellom å kue være deltakede i yrkeslivet, eller ikke. Hva skjer uder ByGarasje, og hvorfor skjer dette å? ByGarasjes kostruksjo er dekke av betog, med søyler og hoveddragere i stål. Klimatiske påkjeiger som høy luftfuktighet ka føre til edbrytig av overflatebehadlige på stål kostruk sjoee slik at skader og maglede vedlikehold ka føre til rust agrep som vil redusere stålets bæreeve. Leve tide for stålets overflate behadlig varierer ut fra ytre påvirk ig og klimatiske forhold, me med riktig gru arbeid og grudig gjeomførigsprosedyre ka ma forvete at overflatebehadlige holder i mist 15 år. Overflatebehadlig av samtlige hoveddragere og søyler på pla 0 (gruplaet) og pla 1, ble sist utført i periode Som følge av rivig av godstermiale og etablerig av y busstermial, og stasjo for Bybae, fikk vi tilkomst til alle søylebuer uder ByGarasje i Dette gjorde det mulig å gjeom føre de viktige operasjoe med overflatebehadlig av de del av søylee som har ligget, og som i fremtide vil ligge uder bakkeivå. Det periodiske vedlikeholdsarbeidet med overflatebehadlig av dee dele av stålkostruksjoe ble derfor påbegyt i Resterede del av stålkostruksjoe vil bli rehabilitert i 2010 og Nye ladestasjoer for el-biler Det ble søkt om støtte til etablerig av til samme 20 ladestasjoer for el-biler i våre beboeralegg og P-husee på Nordes og på Solheim. Søkade ble ivilget av Trasova, og arbeidet vil bli utført i løpet av Piggdekkgebyr I 2009 var piggfriadele på 86%. Året før var de på 90,1%. For å redusere luftforuresige i Berge er det et øske at så få som mulig kjører med piggdekk. I 2009 var piggfriadele på 86 %. Året før var adele på 90,1 %. Fra 1. ovember 2009 til 11. april 2010 er det tillatt å kjøre med piggdekk, me da må det på forhåd kjøpes piggdekkoblat. Graveklubbe viste stor aktivitet i 2009 Det har pågått mye gravearbeid også i 2009, og grave arbeid i setrum vil pågå i flere år fremover. I ekelte områder har dette medført e del edriger og reduksjoer i parkerigstilbudet. Beboere på Nøstet har merket dette godt, og i de forbidelse har Berge Parkerig etablert midlertidig parkerig i Josvoll kvartalet. Dette er gjort for å redusere bivirkigee (for beboere) av oppjusterige av y ifrastruktur i bye vår. På Nøstet har det vært mulig å fie alterativ parkerig, me dette er dessverre ikke alltid like lett å få til. Byees befolkig (beboere og besøkede) må belage seg på at det også i åree som kommer vil medføre ulemper i forbidelse med gravig og opprustig av bye vår. Det vil bli stegte gater og midlertidig reduksjo i parkerigstilbudet i ekelte områder. Vitere : Vitere : Vitere : Vitere : Salgsutviklig sesogoblat 20 21

12 styrets beretig for 2009: et år med utfordriger i kø Som Berge kommues fagorga for forvaltig av parkerigspolitikke, har styret det formelle asvar som pådriver, drifter og utbygger i Berge kommue. Vår felles visjo er å tilby adekvate parkerigstilbud, forbedre tilgjegelighet og å utvikle et godt bymiljø. Styret er uderlagt byrådet, og vår mydighet er i ekelte saker begreset til å fatte vedtak som er å betrakte som abefaliger til politisk mydighet. Ettersom styret er politisk sammesatt, er det ikke til å ugå at dette tidvis ka by på e del utfordriger. Styret tilstreber imidlertid e faglig og ikluderede dialog i sie møter, og meer å ha lykkes med det. Styret har i 2009 hatt 7 møter, og i tillegg til faste poster har vi behadlet 51 saker. Vi ever oe: Regskap og årsrapport 2008 Periodiske progoser Persoalsituasjoe Avgiftstider i Berge setrum Boligsoealegg Skasedamme Takstedriger i parkerigsalegg Vedlikehold ByGarasje I oktober deltok 2 av styrets medlemmer, samme med selskapets ledergruppe, i de asjoale parkerigskoferase i Haugesud. Viktige saker var på dagsorde, og styret har spesielt merket seg at arbeidet som er igagsatt fra Samferdselsdeparte metets side vedrørede utarbeidelse av ytt regelverk for vilkårsparkerig, vil gi edrede rammebetigelser for både private og offetlige parkerigsvirksomheter. Kosekvesee av det ye regelverket ka medføre ekelte orgaisasjos edriger i Berge Parkerig. De dele av selskapets virk somhet som ligger utefor eerettsområdet vil trolig orgaiseres i eget aksjeselskap. Styreleder og admiistrerede direktør har også deltatt i eiermøter med Byrådet i Berge, på lik lije med de øvrige kommuale foretakee. Mye av styrets arbeid berører spørsmål der ekeltidividers iteresser må vurderes og avveies opp mot fellesskapets iteresser. Alle øsker selvfølgelig e re og ryddig by, med mist mulig sjeerede biltrafikk, e trivelig by å hadle i, samt et pulserede uteliv. Samtidig øsker svært mage ibyggere også å kue beytte si ege bil, det være seg til perso eller varetrasport, år ma har behov for det. Det er derfor e glede for styret å oppleve at tilbakemeldiger fra publikum om våre asattes adferd i bybildet, er meget positive. De omfattede gravearbeidee i store deler av setrum førte til e rekke edriger i trafikkbildet i I- og utkjøriger i ByGarasje ble hemmet, og ga seg utslag i reduserte itekter, i ekelte perioder. I vaksiasjosfase mot svieifluesa bistod asatte fra Berge Parkerig og fikk ros for si isats fra mage hold. Styret har også gjetatte gager drøftet mulighetee for å bygge flere offetlige parkerigsalegg i Berge, heruder også beboeralegg. Dette må skje i samarbeid med byrådsavdeligee. Ekstere offetlige og private iteresseter skal høres, og skreve og uskreve regler må følges. Dette er prosesser som ivolverer mage istaser og som ødvedigvis tar tid. De viktigste prosjektee styret har drøftet er Fløygarasje, Skasedamme, Rothauggarasje, evetuell utvidelse av Nordesgarasje, og evetuell etablerig av parkerigsalegg Berge de 23. mars 2010 uder Varegghalle. Samtlige av disse aleggee er øsket, ikke mist på gru av de mage situasjoer som ka oppstå i byes smale gater, ved utrykig eller adre uforutsette hedelser. Maglede utredigskapasitet og fiasierig blir imidlertid flaskehalser for mage prosjekter. Berge Parkerig har i 2009 overført kr 41millioer til bykasse. Årsresultatet deretter ble godt, kr 12,3 mill. Styret har abefalt å overføre hele beløpet til bykasse. Berge Parkerig skulle gjere ha beholdt oe av overskuddet, for å kue plalegge, og bygge flere alegg. Både ByGarasje og Klostergarasje leverte gode resultat, på til samme 5,3 mill. over budsjett. Meritekter fra ileggelser bidro samlet med kr 3,5 mill over budsjett. Geerelt lavt reteivå bidro til e retebesparelse på kr 3,9 mill. Gledelig er det at ærværstallee for selskapet var bedre e både 2007 og Fraværet i 2009 ble 10,4 %, hvorav 6,7 % gjaldt lagtidsfravær av mer e 17 dagers varighet. Berge Parkerig KF har 75 asatte, fordelt på 38 kvier og 37 me. Alle arbeidsoperasjoer er tilrettelagt på e slik måte at de ka utføres av både me og kvier. Ledergruppe i foretaket består av 5 persoer, hvorav 2 kvier, det vil si 40 %. Styret vil til slutt takke alle asatte i Berge Parkerig for et godt og isatsfylt arbeidsår og e stor takk til vår admiistrerede direktør Bjørg Hatlem, som bistår styret på e utmerket måte. Has Edvard Seiim Gu-Vivia Eide Rolf Jes Brustad Berge Parkerig er e aktiv bidragsyter i forhold til å påvirke de ye reglee for parkerigsbrasje, blat aet gjeom vår admiistrerede direktør Bjørg Hatlem sitt egasjemet som estleder i Norpark. Has Edvard Seim, (H), Styreleder Gu-Vivia Eide, (V) Rolf Jes Brustad, (A) Siv Gørbitz, (FrP) Solfrid Olse, Arbeidstakerrepresetat Siv Gørbitz Solfrid Olse, Arbeidstakerrepresetat Bjørg Hatlem, direktør 22 23

13 DRIFTSREGNSKAP 2009 Driftsitekter Art Regskap 2009 Note Budsjett 2009 Regskap Aet salg, gebyrer utef. avg. omr , Husleieitekter , Avgiftspliktig salg/leieitekt , Salg av driftsmidler 0, Sykeløsrefusjo , Mva kompesasjo ivesterig , Mva kompesasjo drift , Refusjo fra adre , Overført fra ege kommue 0, Overføriger fra adre 0, SUM DRIFTSINNTEKTER , Driftsutgifter 1010 Lø i faste stilliger , Vikarer , Overtid , Ae lø og trekkpl. godtgjørelse 4 103, Godtgjørelse folkevalgte , Pesjosiskudd og trekkpl. forsikrig , Arbeidsgiveravgift , Kotormateriell , Matvarer , Aet forbruksmatriell/tjeester , Post, baktjeester, telefo , Aose, reklame, iformasjo , Opplærig, kurs , Oppgavepl. utgifter reiser m.m , Adre oppgavepl. godtgjørelser , Trasport/drift ege trasportmidler , Eergi , Forsikriger, vakttjeester , Husleie, leie av lokaler/gru , Avgifter, gebyrer, liseser , Ivetar og utstyr , Kjøp, leie av trasportmidler , Leie av maskier , Vedlikehold, byggetjeester , Service/driftsavtaler og reparasjo , Rehold-, vaskeri og vaktmestertj , Kosulettjeester , Til adre/driftsavtaler med private 0, Mva kompesasjo , Til adre , Overførig til Berge kommue , Avskriviger , SUM DRIFTSUTGIFTER , Fiasitekter Art Regskap 2009 Note Budsjett 2009 Regskap Reteitekter , SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER , Fiasutgifter 1500 Reteutgifter, låekostader , Avdragsutgifter , SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER , RES. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJ , Motpost avskriviger , NETTO DRIFTSRESULTAT , Itere fiaierigstrasaksjoer 1930 Disp. tidl. års etto driftsresultat , Bruk av disposisjosfod 0, SUM BRUK AV AVSETNINGER , Overført til ivesterigsregskapet , Avsetig til dispoible fod , SUM AVSETNINGER , REGNSKAPSM. OVERSKUDD , BRUTTO DRIFTSRESULTAT ,

14 BALANSE 2.2 Aleggsmidler Eiedeler ote Solheim P-hus , , Nygårdstage trailerparkerig 0, , Birkebeier beboerparkerig , , Ege beboerparkerig , , Nye Sadviksvei beboerparkerig , , Prof. Dahls gate beboerparkerig , , P-plass Ara stasjo , , P-hus Nordes , , P-hus Wolffs gt , , ByGarasje 3. Pla , , Klostergarasje p-alegg , , Klostergarasje tomt, utsmykig , , Klostergarasje utstyr , , P-alegg Skase 8 420,16 0, EDB og aet utstyr , , Biler og maskier , , Pesjosmidler , , Egekapitaliskudd BKP , , Leieboeriskudd ByGarasje , , Omløpsmidler Sum aleggsmidler , , Utest. fordrig parkerigsgebyr , , Utest. fordrig kotrollavgift , , Utest. fordrig tilleggsavgift , , Adre debitorer , , Utest. fordriger PARKA , , Forskuddsbet. Bosoe og piggdekk , , Fordrig arb.giveravgift sykepeger , , Feilutbet. Lø 0, , Arbeidgiveravgift premieavvik , , Premieavvik , , Kasse , , Bakiskudd koserkoto , , Bakisk. parkerigsfod , , Bakisk. fod Festplasse , , Bakisk. fod frikjøp p-pl , , Bakisk. boligsoefod , , Bakisk. Skattetrekk , , Geerell momskompesasjo 0,00 0,00 Sum omløpsmidler , , Egekapital Egekapital og gjeld ote Fod til parkerigsalegg , , Fod til boligsoeformål , , Fod Festplasse , , Fod frikjøp p-plasser , , Årets regskapsmessige overskudd , , Kapital , ,05 Sum egekapital , ,15 Gjeld 2.4 Lagsiktig gjeld Arb.giveravg. etto pesjosforpliktelse , , Pesjosforpliktelse , , Lå fra låefodet, ByGarasje , , Lå fra låefodet, Klostergarasje , , Lå Bg. Kommue, Klostergarasje , ,00 Sum lagsiktig gjeld , , Kortsiktig gjeld Oppgj. Fylkesskattekotoret mva , , Avsatt arbeidsgiveravg. av feriepeger , , Byutviklig - piggdekkgebyr , , Itere leveradører , , Leveradører - orske , , Kreditorer , , Forfalte låereter , , For mye ibet. - til refusjo , , Avsatt feriepeger , , Forskuddstrekk , , Påleggstrekk / skatt 2 405,00 0, Arbeidsgiveravgift , , Iterimskoto Kemere i Berge , ,66 Sum kortsiktig gjeld , ,36 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,07 Memoriakoto 2.9 Memoriakoto 0,00 0, Ubrukte låemidler 0,00 0, Motkoto til memoriakoti 0,00 0,00 SUM EIENDELER , ,

15 INVESTERINGSREGNSKAP 2009 Utgifter Art Regskap 2009 Note Budsjett 2009 Regskap Avgifter, gebyrer, liseser m.v , Kjøp av driftsmidler , Kjøp av trasportmidler 0, Byggetjeester, rehab./ybygg 8 420, Kosulettjeester , Kjøp av eksisterede bygg/alegg 0, Iv. Mva geerell kompesasjo , SUM UTGIFTER , Utlå, kjøp av aksjer/adeler 0, Sum fias- og fiastrasaksjoer 0, FINANSIERINGSBEHOV , Dekket slik: 0910 Bruk av lå 0, Salg av aksjer og adeler 0, Overførig fra driftsregskapet , Bruk av disposisjosfod , SUM FINANSIERING , Berge Parkerig KF 31. desember mars 2010 Rolf Brustad Has Edvard Seim Siv Gørbitz gu-vivia Eide Solfrid Olse estleder styrets leder Note 1 - Edrig i arbeidskapital Balaseregskapet Edrig 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og ivesterigsregskapet år 2009 Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsitekter Sum driftsutgifter Ekstere fiasitekter Ekstere fiasutgifter Motpost avskriviger (990) Sum driftsregskapet ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING + Sum itekter - - Sum utgifter Ekstere fiasutgifter - Avdragsutgifter - - Utlå - - Kjøp av aksjer og adeler - Ekstere fiasitekter + Bruk av lå + Mottatte avdrag på utlå - + Salg av aksjer og adeler refusjo fra state Sum ivesterigsregskapet ( ) ( ) Edrig ubrukte låemidler (økig +/reduksjo-) - Edrig arb.kap. jf drifts- og iv.regskap Sum edrig arbeidskapital jf. balase Differase (forklares edefor) - Bjørg Hatlem direktør 28 29

16 Note 2 - Pesjosforpliktelser Pesjosforpliktelser Årets etto pesjoskostad (F 13-1 bokstav C) 2009 Årets pesjosopptjeig, åverdi Retekostad av påløpt pesjosforpliktelse Forvetet avkastig på pesjosmidlee Admiistrasjoskostader Netto pesjoskostad (ikl.adm.) Årets pesjospremie til betalig Årets premieavvik Pesjos- Arbeidsgiver- Balase (F 13-1 bokstav E) poster avgift Brutto påløpt forpliktelse Pesjosmidler Netto pesjosforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Beregigsforutsetiger Forvetet avskastig på pesjosmidler (F 13-5 bokstav F) 5,60 % Diskoterigsrete (F 13-5 bokstav E) 5,30 % Forvetet årlig løsvekst (F 13-5 bokstav B) 4,50 % Forvetet årlig G- og pesjosregulerig (F 13-5 bokstav C og D) 4,25 % Forutsetiger for tur-over (F 13-5 bokstav G): Uttaksadel pr aldresgruppe uder 20 år > 20% i AFP-felles kom.pesjosord.: år > 8% 62 år 20,00 % år > 6% 63 år 30,00 % år > 6% - 0,4% pr år over 25 år 64 år 40,00 % år > 4% - 0,2% pr år over 30 år 65 år 50,00 % år > 1% - 0,1% pr år over 45 år 66 år 60,00 % Over 50 år > 0% Estimatavvik Pesjosmidler Pesjosforpliktelser Netto Estimert Ny beregig Årets estimatavvik ( ) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert Akkumulert estimatavvik Kommual- og regioaldepartemetet har fastsatt y 13 (med merkader) i forskrift av om årsregskap og årsberetig for kommuer og fylkeskommuer. Paragrafee gjelder regskapsførig av pesjoer i kommueregskapet. Forskrifte iebærer to viktige edriger i regskapsførige av pesjoer: 1. De ibetalte premie til pesjosleveradøre er ikke leger å betrakte som årets samlede pesjosutgift i regskapet. 2. Det skal føres pesjosforpliktelser og pesjosmidler i kommues balase. Ad. Pkt. 1: Side de årlige kostade å bereges ut fra lagsiktige forutsetiger om avkastig, løsvekst og G-regulerig, betyr dette at de årlige regskapsførte pesjosutgift blir mer stabil e de årlige premie som betales. De årlige premie fastsettes av pesjosleveradøre i hehold til det regelverket som gjelder for disse. Ad.pkt. 2: De ekelte kommue får ved balaseopplysigee oversikt over etto pesjosgjeld (pesjosforpliktelser fratrukket pesjosmidler). E slik syliggjørig av pesjosforpliktelsee bidrar til økoomistyrige og tydeliggjør de reelle forpliktelsee. I hehold til 13-4 ka balaseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgede to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgede regskapsår. 2. Resultatførige av premieavviket fordeles lieært over 15 år Bereget arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behadles tilsvarede. Evetuelt vedtak i hehold til pkt. 2 vil være bidede også for hådterig av seere års avvik. Note 3 - Avsetiger og bruk av avsetiger Disposisjosfod Beløp Beholdig Avsetiger til fod i Bruk av fod i driftsregskapet 0 Bruk av fod i ivesterigsregskapet Beholdig Spesifikasjo avsetig til fod Boligsoefod: Beregigsgrulag: 50% av itekter fra boligsoeparkerig og driftsoverskudd fra boligsoealeggee. I tillegg avsettes reteitekter fra boligsoefodet. Brutto itekt boligsoeparkerig gate etto driftsoverskudd boligsoealegg x 50 % Reteitekter boligsoefod Samlet avsetig til boligsoefod Parkerigsfod: Adel driftsres. 2008, ref. Bystyrevedtak sak Reteitekter parkerigsfod Fod Festplasse: Reteitekter fod Festplasse Fod Frikjøp: Reteitekter fod frikjøp Totalt avsatt til disposisjosfod i Spesifikasjo bruk av fod Parkerigsfod: Bruk til askaffelser i iveserigsregskap Boligsoefod: Bruk til askaffelser i ivesterigsregskap Sum bruk av fod i I tillegg er det overført fra boligsoefod til parkerigsfod kr som er avdrag og reter på itere lå i forbidelse med byggig av Birkebeier beboerparkerig og Ege beboerparkerig, for åree 2008 og De itere lå er å oppgjort

17 Note 4 - Kapitalkoto Note 5 - Låefod, reteutgifter Debet Kredit Igåede balase Av- og edskrivig av fast eiedom/al Aktiverig av fast eiedom og alegg (KG) Aktiverig av fast eiedom/alegg (Skase) Av- og edskrivig av utstyr Aktiverig av utstyr og maskier 0 Avdrag på ekstere lå Årets opptjeig pesjo Retekostad pesjo Utbetalt pesjo Avg. av edrig etto pesjosforpliktelser Forvetet avkastig pesjosmidler Pesjospremie Utbetalt pesjo Estimatavvik pesjosmidler Estimatavvik pesjosforpliktelser Utgåede balase Sum I forbidelse med byggig av 3. Pla på ByGarasje er det tatt opp lå i Berge kommues låefod på kr. 125,0 mill. Et dellå, lå 916, på opprielig kr. 35,0 mill. ble ifridd i I forbidelse med overtakelse av Klostergarasje har Berge Parkerig KF overtatt lå i DBNOR på kr. 116,1 mill. ved låeopptak i låefodet, samt overtatt lå i bykasse på kr. 11,4 mill. Status vedr. låee, samt påløpte reteutgifter i 2009 er: Lå r. Opptatt Opprielig Betalt avdrag Saldo pr. stort i ByGarasje: Klostergarsje: Sum Note 6 - Overførig til Berge kommue Berge Parkerig KF har overført kr. 36,5 mill. til bykasse i Dette beløpet er i samsvar med Bystyrets justerte budsjettvedtak for Det er dessute overført til bykasse kr. 4,5 mill. av det regskapsmessige overskudd i Note 7 - Fordriger, kort og lagsiktig gjeld overfor bykasse Kortsiktig gjeld Byutviklig - piggdekkgebyr sesoge 2009/ Iterimskoto mot Kemere i Berge Forfalte låereter bykasse Byrådsleders avdelig - Torg admiistrasjo Lagsiktig gjeld Lå fra Bg. Kommue (Klostergarasje) Note 8 - Utlå, aksjer og adeler Egekap.iskudd i Berge komm. pesjoskasse Leieboeriskudd i ByGarasje 1. og 2.etasje Note 9 - Disposisjosfod Berge Parkerig KF skal, i hehold til tidligere vedtak fattet av Bystyre og Formaskap, avsette spesifiserte iteksposter til øremerkede fods. Som e kosekves av Bystyrets budsjettvedtak om overføriger fra Berge Parkerig KF til bykasse, var det ikke budsjettert med fullstedig avsetig til boligsoefod i De øremerkede fods er: Fod til boligsoeformål: Boligsoefodet ble opprettet ved Bystyrevedtak av I vedtaket het det at itekter fra boligsoeparkerig, samt gebyrer og avgifter ikrevet i soee skal dekke alle kommues utgifter og dessute til oppbyggig av fods som øremerkes for byggig av parkerigsalegg i boligområdee. I Bystyresaker fra 2003 og 2004 er det gjort begresiger i avsetigsgrulaget. Bevegelser på fodet i 2009 er omtalt i ote 3. Fod Festplasse: Bystyrevedtak av etto itekter avsettes i fod og yttes til plaleggig og opparbeidig av Festplasse. Plasse er avviklet som parkerigsplass fra. 2.halvår Reteitekter er tillagt fodet i Fod frikjøp p-plasser: Formaskapsvedtak, sak 567/99, - frikjøpsbeløp ibetales til eget fod som dispoeres av Berge Parkerig KF i samsvar med vedtak i virksomhetes styre Reteitekter er tillagt fodet i Note 10 - Hoorar og lø Styret for Berge Parkerig KF er iplassert i Berge kommues hoorarreglemet, gruppe 1. Det er i 2009 utbetalt til styrets medlemmer leder pr. år styremedlem pr. år varamedlem 910 pr. møte direktør årslø Lå r. Termidato Påløpte, ikke Betalt reter forfalte reter i 2009 ByGarasje: , , , , ifridd i ,00 0, , ,28 Klostergarsje: , , , ,27 Sum , ,

18 Note 11 - Sammefattet oversikt over foretakets itekter og utgifter og fordelig av disse ( 10.4) I hehold til 10.4 i Forskrift om særbudsjett, særregskap og årsberetig for kommuale og fylkeskommuale foretak av 24. august 2006, gjeldede fra regskapsåret 2007, skal foretaket gi e sammefattet oversikt over hvorda foretakets i tekter og utgifter fordeler seg på heholdsvis ege kommue, iterkommuale selskaper der ege kommue er deltager, og adre. Tall i kr Fordelt på Oversikt over foretakets utgifter og fordelige av disse Totalt 2009 Bykasse Adre Kjøp av varer og tjeester som igår i kommual tjeesteproduksjo Kjøp av tjeester som erstatter kommual tjeesteproduksjo Overføriger Reteutgifter og låeomkostiger Avdrag lå Totalt Utgiftee som vises er eks. lø, sosiale utgifter og avskriviger i hht. Forskrifte. Tall i kr Fordelt på Oversikt over foretakets itekter og fordelige av disse Totalt 2009 Bykasse Adre Adre salgs- og leieitekter Overførig med krav til motytelse Reteitekter og utbytte Totalt

19 Kaigate 5, 5015 Berge Telefo: Telefaks: E-post: Foto: Augo Johse/Tommy Næss

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP 2012 BERGEN KOMMUNE

HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP 2012 BERGEN KOMMUNE 1 HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP 2012 ÅRSMELDING2012 BERGEN KOMMUNE 42 48 58 70 78 88 94 102 108 4 Byrådets forord 12 Kommentarer til regnskapet 28 Likestilling og mangfold 34 Nærvær og HMS 36 Etikk 38 Klima

Detaljer

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform 01/022010 Nr 1/2 Juni 2010 4. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Privat håndheving 7 KS selskapsform vurderer 12 Svensk p-konferanse Parkeringsregulering nødvendig ikke mulig å benytte

Detaljer

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder.

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder. 75 års jubileum AK 28 er 75 år i høst, me det er ige pesjoist som markerer jubiléet lørdag 25. oktober. Bildet over disse lijer er fra 1999. Tre lag fra AK 28 vat si klasse i e turerig, og AK 28 ble beste

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

- skapt for opplevelser!

- skapt for opplevelser! guide 2010 Norsk - skapt for opplevelser! Velkomme til bye ved verdes vakreste kyst! www.visitbodo.com Opplevelsee står i kø år du kommer til Bodø. Uasett om du er her på lag eller kort ferie, kurs, koferase

Detaljer

Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress. Årsrapport 2012 Vi skal åpne nye dører

Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress. Årsrapport 2012 Vi skal åpne nye dører Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress Årsrapport Vi skal åpne nye dører 2 Innhold Mest mulig for pengene 3 Tall som teller 4 og veien videre 6 Sveisne modulhus 9 Intrikat rehabilitering i

Detaljer

Hva skjer med Faktor:P?

Hva skjer med Faktor:P? 012011 Nr 1 September 2011 5. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Fremtidsrettet P-hus 6 Parkeringsrevolusjon? 11 EMV Hva skjer med Faktor:P? NorBill serie 3080 EMV Nå med EMV kortleser

Detaljer

Forord. Siv E Wiken Adm. direktør

Forord. Siv E Wiken Adm. direktør 1 Forord AKT ble etablert som eget AS i 2008. Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune som eiere, og samfunnet for øvrig, stiller store krav til hva AKT skal levere. AKT, som et administrasjonsselskap

Detaljer

Årsrapport for trikken

Årsrapport for trikken Årsrapport for trikken 2004 Enklere for kundene Det er kundenes behov vi skal dekke. Dermed må all vår virksomhet starte ut fra spørsmålet: Hvordan kan vi gjøre det enklere å reise med oss? Med det spørsmålet

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø Top Destiatio for 2013 by Natioal Geographic Traveler orsk bodø guide 2013 - skapt for opplevelser! Ditt førstevalg av restaurat i Bodø! Prøv vårt uike brasiliaske grillkosept! I vår Churrascaria ka du

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier Persieemotor: GEGER-GJ56..e med elektroisk edebryter for persieer og sjalusier DE EN CZ NL Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu Origiele motage-

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 Papir i en digital verden Du fikk antagelig denne årsmeldingen i postkassen. Det kan virke underlig i en tid

Detaljer