Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering."

Transkript

1 årsrapport 09 berge parkerig 1

2 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje På patrulje i 28 år Beboerparkerig i Berge setrum Parkerigsreglemetet hadler om å vise hesy Løst og fast i Berge Parkerig Styrets beretig Regskap og oter Berge Parkerig bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkerig. 3

3 ok et utfordrede, speede og økoomisk godt år! De daglige drifte gir oss stadige utfordriger, som krever raske løsiger,og kolleger som jobber godt i team. Dette utvikler oss som persoer og som orgaisa sjo 2009 har for legst gått i i rekke av aktive, utviklede og gode år for Berge Parkerig. Det heter at tide kommer, de går ikke, - MEN tide går raskt år ma har gode kol leger, e iteressat jobb, med både forøyde og utfordrede kuder, og e klok eier. De daglige drifte gir oss stadige utfordriger, som krever raske løsiger, og kolleger som jobber godt i team. Dette utvikler oss som persoer og som orgaisa sjo. Jeg velger dee gage å skrive oe ord om de edri gee som vi står fora, som følge av at over ordede mydig heter er i ferd med å edre rammebetigelsee for parkerigs brasje gjeom y parkerigsforskrift. Dette arbeidet vil ha stor betydig for Berge Parkerigs frem tidige virksomhet. De ye forskrifte, som har vært uder utarbeidelse i Samferdselsdepartemetet side 2005, ser å ut til å ta form, og det pågår hektisk møteaktivitet i arbeidsgruppe som er utevt av Samferdselsdepartemetet. I dee gruppe sitter represetater fra alle brasjeorgaisasjoee som blir berørt av forskrifte. Gruppe er e hørigsgruppe som skal belyse hvilke kosekveser de ulike vedtakee ka og vil ha. De edelige istil lige fra gruppe, for alle områder som blir berørt, skal være ferdig til jui Deretter er det y hørigs r ude før sake går til behadlig på Stortiget. Forskrifte vil medføre relativt store edriger, spesielt for de private parkerigsselskapee, me også vesetlige ye krav til de kommuale virksomhetee. Arbeidsgruppe har lagt særlig vekt på å gjøre det eklere og bedre for publikum, med forutsigbare og like vilkår for både brukere og tilbydere av parkerigs tjeester. Gruppe foreslår også at det iføres felles krav og lik kompetase hos virksom hetee og persoellet som skal hådheve regelverket. Arbeidsgruppe tilrår at States vegvese skal godkjee virksomhetee og føre tilsy med at parkerigsvirksomhete drives i samsvar med regelverket. Som estleder i styret i Norpark (brasjeorgaisasjo for offetlige og private parkerigsselskap) er jeg heldig som får delta aktivt i diskusjoee og ispillee fra vår brasje både i styret, og oe gager som deltager i arbeidsgruppe i departemetet. Hvilke kosekveser vil y parkerigsforskrift få for Berge Parkerig KF? Kommual parkerigsvirksomhet dreier seg dels om hådhevig av trafikale adferdsregler (stase- og parkerigsforbudee i vegtrafikklove) og dels om avgiftsparkerig, både offetlig (vegtrafikklove med forskrifter) og privat skiltet. I dag er all parkerigsvirk som het som utføres med hjemmel i vegtrafikklovgiv ige (offetlige skilt og bestemmelser) mydighets utøvelse, og ka ku utføres av det offetlige. I forslag til y parkerigsforskrift skisseres det et skille mellom kommuees eerettsområde, dvs. parkerig som ledd i trafikk- og samfusstyrige, og re avgiftsparkerig, utefor eerettsområdet. Videre ser det ut til at virksom hete som ligger utefor eerettsområdet må orgaiseres som aksjeselskap av hesy til kokurrase med private aktører, heruder skattleggig, kokur raselovgivig og EØS bestemmelser. Grese for kommuees eeretts område er gjestad for vurderig i Samferdselsdeparte metet. Imidlertid syes det rimelig klart at kommuees virksomhet på parkerigstomter og i parkerigshus, ikke vil igå i eeretts området og dermed bli pålagt e orgaiserig i form av et aksje selskap. De største edrige for Berge Parkerig ser således ut til å bli at de kokurraseutsatte dele av vår virksomhet må skilles ut fra de øvrige virksom hete. Dette vil bli forberedt og jobbet mye med i Det er ige i Berge Parkerig som har gru til å bekymre seg for arbeidsplasse/jobbe si som følge av selskapsomdaige. På legre sikt er dette edriger som vil sette oss bedre i stad til å kokurrere med de private aktøree, og legge grulag for løsomme og sikre arbeids plasser. Det blir derfor speede å se hvilke ye forretigsmuligheter vi ka ta fatt på, år vi blir orgaisert i et AS. Som estleder i Norpark har jeg i 2009 deltatt i EPA (Europea Parkig Associatio) i Wie. Det er yttig og lærerikt å utveksle iformasjo fra ulike sider av brasje med kolleger fra hele Europa. Dee 4 5

4 Det er etablert ifartsparkerigsplasser i Åsae, på Oase, på Nesttu, og ved Lague gage var hovedtema Parkerig og des økoomiske betydig. Trettifire foredragsholdere på tre dager - ikke lett å trekke ut hva som er viktig og ka få betydig i mitt asvar som leder for Berge Parkerig. De raskt økede biltetthete, i de fleste lad i Europa, har ikke blitt fulgt opp i plaleggig av areal- og ifrastruktur. Noe som bekreftes av EPA-medlemmer i alle lad og storbyer. Felles prioriteriger som vi gjekjeer fra storbyee er: Gjøre tettsteder og byer mer tilgjegelig Bedre miljøet Fjere gateparkerig Øke atall hadlede og turister Redusere arbeidsreiser med bil P-alegg uder gateivå P-alegg i boligområder P-brasje må ta på alvor og jobbe seriøst med omdømme - sette kude i setrum! ført i februar Vi gjeomførte 4 samliger i I kurs r 3, i jui måed, var hoved temaet - teamarbeid. Da fikk alle muligheter til å være skipper på e 38-fot seil båt, og erfare hvor viktig det er at alle vet hva deres asvar og oppgaver er, og at ma har e leder. Tilbakemeldigee etter de 4 kursdagee i 2009 er gode. Kursopplegget bidrar til å bevisstgjøre oss alle på hvorfor vi treer, hvorda vi opptrer og fremstår i hverdage, og hva vi oppår med dette. Programmet med service i fokus, vil fortsette ut 2010 før y evaluerig. Disse utvikligstrekkee gjør seg også gjeldede i Berge der ma blat aet har etablert ifartsparkerigsplasser i Åsae, på Oase, på Nesttu, og ved Lague. Parkerigsplassee kyttes opp mot eksisterede kollektivtilbud og forvetes å føre til færre arbeidsreisede, med privat bil til setrum. Plassee er reservert for kollektivreisede med periodekort. Dette bidrar til økt tilgjegelighet til Berge setrum, ved kombiasjo av privatbil og buss. Parkerig for overgag til kollektivtrasport vil trolig bli et viktig elemet i parkerigspolitikke for å stimulere til at kollektivtrafikke blir et mer kokurrasedyktig alterativ til privatbil, i trafikkbelastede områder. Service i fokus. Service i fokus er vårt felles treigsprosjekt som fører oss videre, og som er e lærigsarea for alle i Berge Parkerig. Hesikte er blat aet å bevisstgjøre de ekelte i forhold til sitt arbeid og våre felles mål. Kursdagee stimulerer til faglige diskusjoer, og bidrar til økt fellesskap på tvers av seksjoee, i Berge Parkerig. Vi startet opplærig av treere (3 itere kolleger fra forskjellige seksjoer) og tilretteleggig av kurs programmet i Startskuddet gikk på samlig med alle asatte i lokaler på Akvariet i jauar Første kurs ble gjeom- Ny medarbeidertilfredshetsudersøkelse ble gjeomført høste For 2. gag ble det høste 2009 gjeomført e medarbeidertilfredshetsudersøkelse blat alle asatte i Berge Parkerig. Udersøkelse ble første gag gjeomført høste Ved adre gags gjeom førig høster ma frukter av tidligere erfariger slik at ma klarer å skape forståelse for hva dette er godt for. Svarprosete økte fra 77 % i 2006 til 81 % i Ved oe seksjoer var det 100 % oppslutig mes adre var ed mot 50 % opp slutig. Resultatee av udersøkelse viser at Berge Parkerig har hatt e positiv utviklig sammeliget med forrige udersøkelse. I stor grad bekrefter resultatee forhold som vi allerede kjeer til, og har fokus på. Resultatee viser også at det, este ute utak, er høy grad av trivsel, trygghet og godt arbeidsmiljø i Berge Parkerig, selv om det fortsatt fies potesial for forbedrig. Det tas ikke for gitt at et godt arbeidsmiljø opprettholdes av seg selv slik at vi fremover vil vi ha fokus på å bygge videre på de positive holdigee som vi har i Berge Parkerig. 25 års jubileum i ByGarasje ByGarasje ble 25 år i 2009, og vi avsluttet året med jubileumsfest/julebord hvor asatte, styret og represetater fra eier deltok, samt deres partere. E hyggelig og mierik kveld. I løpet av disse 25 åree har ByGarasje vært besøkt av mer e 18 millioer kjøretøy. Besøkstallet i 2009 var på ca 1,2 millioer kjøretøyer. Uder ByGarasje har utbyggig av Bybae pågått, og medført mye ekstra arbeid, og perioder med redusert kapasitet i alegget. Samtidig har tekisk seksjo, i hele 2009, hatt store vedlikeholdsoppgaver i ByGarasje som også vil fortsette i EMV-stadard (Eurocard, Mastercard og Visa). De fleste betaligstrasaksjoee ved våre alegg er basert på betaligskort, og de aller fleste av disse er betaliger med Visa og MasterCard og kortadele er økede. Betalig med kort gjør det eklere for kudee og gir besparelser for Berge Parkerig ved at vi slipper kotathådterig. I 2007 var adele som brukte betaligskort 53,8 %. I 2008 var adele som brukte betaligskort 60,8 %. I 2009 var adele som brukte betaligskort 64,3 %. Misbruk av betaligskort medfører at baker og kreditt kortselskaper jobber kotiuerlig med tiltak for å redusere omfaget av, og mulighetee for misbruk. For vår del medfører dette at vi må oppgradere hardware og software, i automater og bomstasjoer, for å tilfredsstille kravee som EMVstadardee setter til oss, i forhold til hvorda vi hådterer, lagrer og seder betaligsiformasjo. Første tri i dette arbeidet er å iføre sikre og godkjete data løsiger for lagrig, verifiserig og overførig av kort iforma sjo kyttet til våre betaligsautomater i P-hus og automater på gate pla. Ivesterig i utstyr og opplærig er påkrevd for at vi fortsatt skal være godkjet i hehold til disse kravee. Tekisk seksjo og persoal og økoomi seksjoe har derfor jobbet mye med tilpassig til EMV-stadard i Neste tri i er å gjeomføre ombyggig av alle betaligsautomater til chip-lesere, med tastatur for pikoder, der dette er påkrevd. Dette er et relativt stort prosjekt der e del av utstyret må modifiseres og adre deler skiftes ut. Økoomiske resultater: I 2009 toppet vi 2008, som, så lagt, var det beste året i selskapets historie. Budsjettet for 2009 var, som ellers, saldert i balase - ikludert overførig til bykasse på kr 37 mill. Før regskapsmessig overskudd på kr 12,3 mill. avsatte vi kr 10,2 mill. til fodsavsetiger og overførig til ivesterigs regskapet. Totalt overførte Berge Parkerig KF kr 41.5 mill. til bykasse i Kr 4,5 mill. var e del av overskuddet i Omsetige i ByGarasje var kr. 41,7 mill og i Klostergarasje kr. 34,3 mill. i Takk Hjertelig takk til alle mie kolleger i Berge Parkerig for ok et år med god arbeidsisats og positiv vilje til å gjøre e god jobb - med glede. Dere gir våre kuder og samarbeidspartere et møte med Berge Parkerig som oppleves serviceistilt - løsigsorietert og profesjo elt, vi etterlever våre verdier. E stor takk til styret, vår eier, våre samarbeidspartere og ikke mist ibyggere i Berge. 6 7

5 trafikkutviklig i berge kommue Som utøvede orga for parkerigsbestemmelsee er e av Berge Parkerigs oppgaver å ivareta og balasere fellesskapets iteresser opp mot ekeltpersoers idividuelle iteresser Etter flere år med høy trafikkvekst på orske veger er vekste å i ferd med å flate ut. I løpet av 2008 økte trafikke med 1,3 % sammeliket med Tilsvarede utviklig fra 2006 til 2007 var e økig på 3,1 %. Vekste i første halvår 2008 var på om lag 2,7 %, mes det i siste halvår var tilærmet ull vekst. Utvikligstrekk Trafikke på ordiære virkedager (madag - fredag) viser fortsatt e vekst på 1,8 proset, mes trafikke på helgedager viser tilærmet ullvekst. Dette iebærer at ferieog fritidsreiser har gått ed, mes adele arbeids- og yrkesreiser er opprettholdt. Trafikke med tygre kjøretøy viser i 2008 e moderat vekst etter mage år med høy vekst. Store regioale forskjeller I 2008 økte trafikke mest på Sørladet (2,2 %), Nord- Norge (1,6 %) og Vestladet (1,5 %), mes trafikkvekste var mer moderat på Østladet (1,1 %). Berge setrum De setrumsrettede trafikke har vært stabil over mage år, til tross for at trafikke forøvrig har vært jevt økede. Trafikke med privatbiler til Berge setrum viser e edgag på 9,1 % fra 2007 til 2008, slik at setrumstrafikke i 2008 ser ut til å være tilbake på 2006 ivå. Kilde: Vegdatabake. Atall kjøretøy i Berge setrum har likevel økt betyde lig de siste åree. Atallet boligsoekuder har økt med 18 % fra 2007 til Se mer om boligsoeordige i Berge på side 14 til 17. De fleste kjøretøy står i ro (parkert) det meste av tide, og flere kjøretøy medfører at det blir vaskeligere å fie parkerigsplass. Dette ser vi ie for boligsoee, me også i adre områder der de fleste baserer seg på å parkere på offetlig vei. Flere og flere områder opplever e kapphet på parkerig, og Berge Parkerig får flere hevedelser fra bydelee utefor setrum e vi har gjort tidligere. Dette har medført at vi bruker mer tid på overvåkig utefor setrumskjere e vi gjorde tidligere for å ivareta hesyet til trafikk sikkerhet og fremkommelighet. Det er et politisk øske om å få flere til å reise kollektivt, og parkerig er et politisk virkemiddel som blir brukt for å redusere privatbilisme til setrum. I tillegg er det mage graveprosjekter i bye som har medført e del stegte gater og omkjøriger. Dette er trolig også e medvirkede årsak til edgag i trafikke til setrum. Som utøvede orga for parkerigsbestemmelsee er e av Berge Parkerigs oppgaver å ivareta og balasere felles skapets iteresser opp mot ekeltpersoers idividuelle iteresser. Fellesskapets iteresser og forvetiger: Re by og ret bybilde Ryddig by God fremkommelighet Oversiktlige trafikkforhold Trygge og sikre parkerigsforhold Sikker trafikkavviklig i bykjere Forutsigbar parkerigspolitikk Ekeltpersoers iteresser og forvetiger: Forveter å kue beytte privatbil år ma selv øsker og helst over alt Krever tilgjegelighet for si ege bil/ege kjørig på de fleste steder Krever fleksibilitet med hesy til ege bilbruk og parkerig 8 9

6 om berge parkerig og utviklige i parkerigsbrasje I2009 ble det fra Berge Parkerig utferdiget ileggelser med e samlet verdi på 25.6 mill, mes Berge Parkerigs itekter fra parkerigsvirksomhete var på kr 104,7 mill. Til sammeligig ble det i 1994 gitt ileggelser med e samlet verdi på 26,6 millioer i Berge mes itektee fra parkerig var på 34,4 mill. Tallee viser at atallet ileggelser har ligget relativt stabilt i sart 20 år. Beløpet på ileggelsee har heller ikke blitt justert i dee periode. Dersom ileggelsee hadde vært iflasjosjustert ville ileggelsee på 500 kr vært oppjustert til ca. 700 kr i Klagebehadlig på ileggelser fra Berge Parkerig Berge Parkerig har etablert e løsig med elektroisk klageskjema på våre iterettsider: bergeparkerig.o Løsige er utviklet for å forekle publikums klagemulighet ved at spørsmålee som stilles relateres til type ileggelse ma har fått. Løsige bidrar derfor til å gjøre det lettere å klage, samtidig som vår klagebe had li ge blir mer effektiv, ved at opplysigee som kommer i, i større grad er relevat for klage. Løsige ble tatt i bruk høste I 2009 ble det behadlet ca 1850 klager på ileggelser fra Berge Parkerig KF. Totalt utgjør atall klager ca 3,2 % av ileggelsee. De 10 mest overvåkede strekigee i Berge setrum, målt etter atall ileggelser: Øvre Korskirkeallmeige Stradgate Bradbeke C.Sudts gate 933 Nedre Korskirkeallmeige 930 Rosebergsgate 871 Nygårdsgate 856 Stradkaie 856 Haugeveie 814 Sverresgate 807 Fortue 804 Bergeseres valigste trafikkforseelser i 2009 Atall ileggelser etter type overtredelse for 2009 Parkerigsgebyr (kr 500) Atall ilagt Parkerig forbudt, skilt Parkert i vegkryss eller ærmere e 5m Stas forbudt, skilt Stas helt eller delvis på fortau Parkerig for forflyttigshemmede, skilt Parkerig for buss, skilt 552, Gatetu Soe med Parkerigsforbud, skilt Stas forbudt, skilt lasteplass 669 Ku 3,2% av ileggelsee fører til klage Tilleggsavgift (kr 300) Soe med P-kort, skilt 376 (soe 2-8) Avgift ikke betalt/utilstrekkelig betalig Parkerig for beboere, skilt 552 (soe 1 setrum)

7 Gatebildet har edret seg mye side Solfrid Olse (59) begyte som trafikkbetjet i Blokke er erstattet med hådholdt termial. Du ka ikke parkere på Festplasse leger. U der tittele «Ikke så verst å være p-vakt» for temmelig øyaktig 15 år side ble Solfrid Olse fulgt på jobb i e reportasje i Berges Tidede. Med utak av to år der hu este edte opp med å bli istitusjos kokk, har 59-årige patruljert setrums gatee som trafikkbetjet i 28 år. Fra tog til parkerig Yrkeskarriere begyte i Norges Statsbaer med å gjøre vogee klare for passasjeree. Hu søkte på jobb som trafikkbetjet fordi hu øsket å fie e jobb som passet bedre med fergetidee hjem til Osterøy. Sart 30 års fartstid er det få som slår blat det patruljer ede fotfolket i Berge Parkerig. - Jeg visste egetlig lite om hva jeg gikk til de gage. Før jeg søkte, husker jeg at jeg så e trafikkbetjet på jobb i setrum. Og jeg tekte at dette ville være e lettere jobb e de jeg hadde, sier Solfrid Olse. Hu er e av fire arbeidsledere som på skift har det operative asvaret for trafikkbetjetee som er på jobb. Det betyr ikke at hu til briger hele arbeidstide på et kotor. på patrulje i 28år Øyemål for femmetre - Jeg er også ute på patrulje. Jobbe som arbeids leder dreier seg om å fordele betjetee på de ulike soee, ta håd om praktiske tig som feil på parkometre, iverksette skiltvedtak og bistå hvis feilparkerte biler hidrer jobbe for dem som skal asfaltere, forteller Olse. Mes parkerigsvaktee tidligere var utstyrt med blokk og papir, har hu å e hådholdt termial. Et aet hjelpemiddel i arbeidet er digitalkamera. I bile ligger det også et måle båd, me femmetersregele i et kryss prakti serer hu med godt iøvd øyemål. - Jeg har opplevd episoder som har vært ubehagelige. Bilister ka ha e dårlig dag som alle adre. Og det gjør seg utslag på hvorda de hådterer det at de får ilagt et gebyr. De fleste aksepterer at de har parkert feil eller at tide er gått ut, sier hu. Riger bilistee først De ee side av jobbe er at oe får ileggelser. De adre side av de er at oe kommer seg frem. - Vi får hyggelige tilbakemeldiger fra dem som har stått fast på gru av at adre biler har stått feilparkert, sier Olse. Solfrid meer at service alltid har vært e viktig del av jobbe. De dele har blitt lettere blat aet som følge at de tekiske hjelpemidlee som vi å har tilgjegelig. - Før var det ofte vaskelig å få tak i biles eier. Da måtte vi rige etter tauebile år oe stod feilparkert og hidret trafikke. Nå er de fleste tilgjegelig på mobiltelefo. Bilfrie områder Vi spaserer oppover Strømgate mot Realfag bygget. For oe år tilbake var hele bakke e eeste stor avgifts parkerig. Nå er mage av plassee gjort om til soe plasser. I dag er Torgallmeige e storstue og Festplasse er offisielt og visuelt blitt ettopp det. - Ved side av det tekiske, er de største edrige omfaget av avgiftsbelagte parkerigsplasser. Før var det parkometre å sjekke over alt. Det var eormt. I dag er det este ikke avgiftsparkerige igje på gatepla. De dele av jobbe er det blitt midre av. Berge har fått flere områder som er bilfri, sier Olse. - Før var det ofte vaskelig å få tak i biles eier. Da måtte vi rige etter tauebile år oe stod feilparkert og hidret trafikke. Nå er de fleste tilgjegelig på mobiltelefo 12 13

8 beboerparkerig i berge setrum Det er ikke realistisk å basere seg på at folk ikke har bil. Også beboere i setrale bydeler har bil, me magler et sted å sette dem. Kjøretøyee må settes et aet sted e i gate Da Riksatikvare ville stase byggige av et alegg for beboer parkerig uder Skasedamme, våket egasjemetet til Frode Sjurse (48) til liv. De siste seks åree har ha ivret for å få et uderjordisk alegg på plass. De siste 20 åree har Frode Sjurse og familie hatt tilhold i Tordeskjolds gate på Skase. 48-årige er ærmeste abo til Skasedamme og Skase brastasjo. I dag er det gullvederbuk importert fra Øystese, som holder til uder vaspeilet i damme. Berge Parkerig har i mage år jobbet for å etablere et parkerigsalegg for beboere i området. Løsige som ble valgt er et alegg uder damme. Samtidig ble det utarbeidet et forslag til pla for saerig av gate parkerig og trafikk i området. Boligsoeordige ble iført i 1984 for å skape et bedre bomiljø og bedre parkerigsforhold for beboere i boligsoee. E av itesjoee med soeparkerige var å redusere fremmedparkerig og legge bedre til rette for beboerparkerig. Det førte også til redusert gjeomgagstrafikk og mulighet for etablerig av gatetu. Berge kommue stiller store deler av gatee i setrum til disposisjo for beboerparkerig E del av itektee fra boligsoeordige har tidvis blitt avsatt i boligsoefodet. Ca 39 millioer kr av fiasierige av Skasealegget kommer fra boligsoefodet. Ville vere damme I 2003 ble det gitt rammetillatelse til prosjektet. Arbeidee ble ikke satt i gag fordi Riksatikvare varslet fredig av damme og brastasjoe. Byggige av et beboeralegg uder damme vil føre til at vadybde blir redusert til 20 cetimeter. Det ville ikke Riksatikvare godta. Etter klage fra kommue, ble fredigsvedtaket i 2009 opphevet av Miljøverdeparte metet. Nå er sake igje satt på de politiske dagsordee. - Det var fredigsvedtaket som fikk meg til å bli aktiv. Dersom dette vedtaket hadde blitt ståede, ville parkerigsalegget blitt stoppet. Et slikt alegg er etter mitt sy helt ødvedig for å få gjort oe med trafikk- og parkerigsproblemee i området, sier Frode Sjurse. Ha trives på Skase. Området har e rik og uik historie. Det er gode og egasjerte aboer, og miljøet er positivt. Det er kort vei til både by og fjell. Arbeidet er e spasertur ua. Frode Sjurse og familie har også bil. For beboere i området er bile både e velsigelse, et problem og e ødvedighet. Vaskelig ute bil - Vi har bil og lever et liv der bile er ødvedig for å gjøre de fleste tigee uteom å komme seg til og fra jobb, skole eller barehage. Skal e valig familie fugere i dag, er det vaskelig å klare seg ute bil, sier Sjurse, som har utstyrt bile med soekort. Bildet viser hvor ikjørige til Skasealegget vil komme

9 Etter at Miljøverdepartemetet gjorde om på vedtaket til Riksatikvare, ruller historie om Skasealegget videre. Byrådet går i for å bygge Skasealegget med e kapasitet på 193 biler over to etasjer. Et prioritert alegg Alegget på Skase har vært prioritert på gru av behovet for å fjere gate parkerig i området. Kose kvesee av e bra i de vereverdige trehusbebyggelse vil være katastrofale. Det siste året har Berge Parkerig i samarbeid med braveseet itesivert arbeidet for å bedre fremkommelighete for utrykigskjøretøy i smitt og smau. - Det er ikke realistisk å basere seg på at folk ikke har bil. Også beboere i setrale bydeler har bil, me magler et sted å sette dem. Kjøretøyee må settes et aet sted e i gate for å gjeomføre de tiltakee som er foreslått år det gjelder trafikksaerig og fjerig av parkerigsplasser på gategru. Når du ser det økede atallet biler, er løsige et beboeralegg uder jorde, meer Sjurse. Park og midre trafikk Ha har merket e viss bedrig etter at tidee for soeparkerig ble utvidet fra kl 17 til kl 23 på hverdager. Det er blitt litt midre fremmedparkerig om kveldee. Fremdeles er det til tider ikke lett å fie e parkerigs plass. Spesielt syes ha det er vaskelig å få fie parkerigsplass for gjester som kommer på besøk. - E bilfri bydel er e øsketekig for ekelte. Et forbud mot bil i deler av bye vil elimiere e del beboergrupper. Soer i Berge Soe 1: Setrum (ikke boligsoe) Soe 2 og 3: Nygårdshøyde Soe 4: Soe 5: Soe 6: Soe 7: Soe 8: Møhlepris Nordes Domkirke Krohege Rothauge Nordes Vi øsker å bo i e levede bydel, og ikke i et museum. Et parkerigsalegg på Skase vil ha store positive rigvirk iger for bydele og ærmiljøet. Med et slikt alegg får vi gjeomført saerig av trafikk og parkerig. I tillegg vil vi få opparbeidet og åpet opp e park som blir tilgjegelig for alle beboere i området, sier Skase-beboer Frode Sjurse. Setrum (ikke boligsoe) ygårdshøyde møhlepris Rothauge Krohege Domkirke Om parkerigssoee i Berge setrum Soe 1 er setrumssoe. For å øke fleksibilitete mellom soe 2 og soe 3 betraktes disse å som e soe. Dette iebærer at alle som har soekort i soe 2 å også ka stå i soe 3, og at alle med soekort i soe 3 også ka stå i soe 2. Ordige med soeparkerig gir ikke rett til parkerigsplass, me det gir e rett til å parkere, forutsatt at ma fier ledig parkerigsplass i soe. Dette ka til tider være Ca atall P-kort P-kort Soe r. P-plasser Setrum Nygårdshøyde Nygårdshøyde Møhlepris Nordes Domkirke Krohege Rothauge Totalt vaskelig. Det er ikke etablert oe tak for atall soekort som ka utstedes, slik at alle som har registrert adresse i soe, og som har ege bil og sertifi kat, i utgagspuktet har rett til å få kjøpe soekort. Atall soekort og aslagsvis atall tilgjegelige bolig soeparkerigsplasser i de ulike soee er skissert i tabelle uder til vestre. Solgte skrapeoblat for midlertidig soeparkerig i periode bereget på gjester og hådverkere fra 1/1-09 til 31/ Dagskort à kr 100, Ukeskort à kr 400, Kveldskort à kr 40, Berge Parkerig har i dag 6 boligsoealegg, ett kombiert alegg og 3 P-hus i Berge setrum. Berge Parkerigs parkerigsalegg, med byggeår, byggekostad og atall parkerigsplasser Nav Byggeår Kostad P-plasser Ege beboergarasje ,6 mill 45 Møhlepris beboergarasje ,0 mill 63 Birkebeier beboergarasje ,8 mill 164 Prof. Dahls gate beboerparkerig ,1 mill 46 Nye Sadviksvei beboergarasje ,6 mill 62 Nordes P-hus og beboergarasje* ,5 mill 184 Solheim P-hus ,8 mill 175 Klostergarasje (P-hus) mill 941 ByGarasje (P-hus) 1. og 2. pla mill pla mill 750 *Parkerigsalegget på Nordes er delt slik at de ee halvdele er beboeralegg mes de adre halvdele er ordiært parkerigshus som er åpet for publikum mellom kl og kl Ordige med soeparkerig gir ikke rett til parkerigs plass, me det gir e rett til å parkere, forutsatt at ma fier ledig parkerigsplass i soe

10 Alle øsker e trygg by, ute trafikkfarlig parkerig. De ekeltes forståelse av parkerigs bestemmelsee, og kuskap om hesyee som ligger bak, har stor betydig for de ekeltes bevissthet i forhold til hva som er e akseptabel parkerig. Sikkerhet Berge Parkerig har spesielt fokus på at myke trafikater skal ha trygge forhold lags veie. Parkerig på fortau, samt fora og i gagfelt, er regler som er til for å trygge ferdsele for både små og store. Over tredelse av disse reglee hådheves stregt og ka lett medføre både gebyr og borttauig. parkerer bile. Selv om vi har sett positive tedeser som følge av kampaje, er det fortsatt e utfordrig å sikre fremkommelighet ekelte steder. Fokuset påfrem kom melig het vil fortsette i Søfallet i desember medførte at disse utfordrigee større e ormalt. Aktsomhete til bilistee ble satt på prøve, for der det valigvis kue parkeres var det ikke ød vedigvis plass til parkerte biler leger. BP har brukt mye tid og krefter for å bistå brøytemaskaper i å gjøre jobbe si. Fremkommelighet og tilgjegelighet I e hadelsby som Berge er det av stor viktighet at vare- og lastebiler ka utføre av- og pålessig mest mulig rasjoelt og effektivt. Gateettet i Berge setrum er mage steder smalt og kroglete og ikke godt eget for dages store biler. Da må e i alle fall sørge for at ikke feilparkerte biler hidrer varetrasporte. Bussee må komme i på sie holde plasser, det samme gjelder drosjee. Ikke mist er det viktig at ma sørger for at hadikapplassee er tilgjegelige for forflytigshemmede med gyldig parkerigstillatelse. parkerigsreglemetet hadler om å vise hesy Berge Parkerig har spesielt fokus på Våre 2009 startet Berge Parkerig, Berge bra vese, Samferdselsetate og Berge Iterkommuale reholdsverk (BIR) e kampaje for å bedre frem kommelighete i Berge. Det ble satt fokus på viktig hete av at braveseets biler må komme seg raskt frem hvis ulykke er ute. Det ble også laget e iforma sjosfilm som har gått på kioe i flere uker i løpet av 2009, og ca husstader har fått iformasjo om kampaje i poste. Slagordet, Husk at brabile treger miimum 3 meter bredde har tydelig ådd ut til publikum, og tilbakemeldiger fra publikum har i hovedsak vært positive. Tilbakemeldiger fra braveseet er at kampaje har virket, og at mage bilførere er blitt mer bevisst før de at myke trafikater skal ha trygge forhold lags veie 18 19

11 løst og fast i berge parkerig Om parkerig med Autopass Iførig av Autopass som bomåper ved parkerig fugerer godt for aboemetskuder i ByGarasje og i Klostergarasje. Autopassbrikke blir da lest ved i- og utkjørigsbommee, slik at ma slipper å registrere kortet år ma kjører i og ut av parkerigshusee. Parkerig for bevegelseshemmede Bevegelseshemiger ka meesker ha midlertidig, eller være oe som ma må leve med hele livet. Å ha tilgag til parkerigsplasser reservert for bevegelses hemmede ka utgjøre forskjelle mellom å kue være deltakede i yrkeslivet, eller ikke. Hva skjer uder ByGarasje, og hvorfor skjer dette å? ByGarasjes kostruksjo er dekke av betog, med søyler og hoveddragere i stål. Klimatiske påkjeiger som høy luftfuktighet ka føre til edbrytig av overflatebehadlige på stål kostruk sjoee slik at skader og maglede vedlikehold ka føre til rust agrep som vil redusere stålets bæreeve. Leve tide for stålets overflate behadlig varierer ut fra ytre påvirk ig og klimatiske forhold, me med riktig gru arbeid og grudig gjeomførigsprosedyre ka ma forvete at overflatebehadlige holder i mist 15 år. Overflatebehadlig av samtlige hoveddragere og søyler på pla 0 (gruplaet) og pla 1, ble sist utført i periode Som følge av rivig av godstermiale og etablerig av y busstermial, og stasjo for Bybae, fikk vi tilkomst til alle søylebuer uder ByGarasje i Dette gjorde det mulig å gjeom føre de viktige operasjoe med overflatebehadlig av de del av søylee som har ligget, og som i fremtide vil ligge uder bakkeivå. Det periodiske vedlikeholdsarbeidet med overflatebehadlig av dee dele av stålkostruksjoe ble derfor påbegyt i Resterede del av stålkostruksjoe vil bli rehabilitert i 2010 og Nye ladestasjoer for el-biler Det ble søkt om støtte til etablerig av til samme 20 ladestasjoer for el-biler i våre beboeralegg og P-husee på Nordes og på Solheim. Søkade ble ivilget av Trasova, og arbeidet vil bli utført i løpet av Piggdekkgebyr I 2009 var piggfriadele på 86%. Året før var de på 90,1%. For å redusere luftforuresige i Berge er det et øske at så få som mulig kjører med piggdekk. I 2009 var piggfriadele på 86 %. Året før var adele på 90,1 %. Fra 1. ovember 2009 til 11. april 2010 er det tillatt å kjøre med piggdekk, me da må det på forhåd kjøpes piggdekkoblat. Graveklubbe viste stor aktivitet i 2009 Det har pågått mye gravearbeid også i 2009, og grave arbeid i setrum vil pågå i flere år fremover. I ekelte områder har dette medført e del edriger og reduksjoer i parkerigstilbudet. Beboere på Nøstet har merket dette godt, og i de forbidelse har Berge Parkerig etablert midlertidig parkerig i Josvoll kvartalet. Dette er gjort for å redusere bivirkigee (for beboere) av oppjusterige av y ifrastruktur i bye vår. På Nøstet har det vært mulig å fie alterativ parkerig, me dette er dessverre ikke alltid like lett å få til. Byees befolkig (beboere og besøkede) må belage seg på at det også i åree som kommer vil medføre ulemper i forbidelse med gravig og opprustig av bye vår. Det vil bli stegte gater og midlertidig reduksjo i parkerigstilbudet i ekelte områder. Vitere : Vitere : Vitere : Vitere : Salgsutviklig sesogoblat 20 21

12 styrets beretig for 2009: et år med utfordriger i kø Som Berge kommues fagorga for forvaltig av parkerigspolitikke, har styret det formelle asvar som pådriver, drifter og utbygger i Berge kommue. Vår felles visjo er å tilby adekvate parkerigstilbud, forbedre tilgjegelighet og å utvikle et godt bymiljø. Styret er uderlagt byrådet, og vår mydighet er i ekelte saker begreset til å fatte vedtak som er å betrakte som abefaliger til politisk mydighet. Ettersom styret er politisk sammesatt, er det ikke til å ugå at dette tidvis ka by på e del utfordriger. Styret tilstreber imidlertid e faglig og ikluderede dialog i sie møter, og meer å ha lykkes med det. Styret har i 2009 hatt 7 møter, og i tillegg til faste poster har vi behadlet 51 saker. Vi ever oe: Regskap og årsrapport 2008 Periodiske progoser Persoalsituasjoe Avgiftstider i Berge setrum Boligsoealegg Skasedamme Takstedriger i parkerigsalegg Vedlikehold ByGarasje I oktober deltok 2 av styrets medlemmer, samme med selskapets ledergruppe, i de asjoale parkerigskoferase i Haugesud. Viktige saker var på dagsorde, og styret har spesielt merket seg at arbeidet som er igagsatt fra Samferdselsdeparte metets side vedrørede utarbeidelse av ytt regelverk for vilkårsparkerig, vil gi edrede rammebetigelser for både private og offetlige parkerigsvirksomheter. Kosekvesee av det ye regelverket ka medføre ekelte orgaisasjos edriger i Berge Parkerig. De dele av selskapets virk somhet som ligger utefor eerettsområdet vil trolig orgaiseres i eget aksjeselskap. Styreleder og admiistrerede direktør har også deltatt i eiermøter med Byrådet i Berge, på lik lije med de øvrige kommuale foretakee. Mye av styrets arbeid berører spørsmål der ekeltidividers iteresser må vurderes og avveies opp mot fellesskapets iteresser. Alle øsker selvfølgelig e re og ryddig by, med mist mulig sjeerede biltrafikk, e trivelig by å hadle i, samt et pulserede uteliv. Samtidig øsker svært mage ibyggere også å kue beytte si ege bil, det være seg til perso eller varetrasport, år ma har behov for det. Det er derfor e glede for styret å oppleve at tilbakemeldiger fra publikum om våre asattes adferd i bybildet, er meget positive. De omfattede gravearbeidee i store deler av setrum førte til e rekke edriger i trafikkbildet i I- og utkjøriger i ByGarasje ble hemmet, og ga seg utslag i reduserte itekter, i ekelte perioder. I vaksiasjosfase mot svieifluesa bistod asatte fra Berge Parkerig og fikk ros for si isats fra mage hold. Styret har også gjetatte gager drøftet mulighetee for å bygge flere offetlige parkerigsalegg i Berge, heruder også beboeralegg. Dette må skje i samarbeid med byrådsavdeligee. Ekstere offetlige og private iteresseter skal høres, og skreve og uskreve regler må følges. Dette er prosesser som ivolverer mage istaser og som ødvedigvis tar tid. De viktigste prosjektee styret har drøftet er Fløygarasje, Skasedamme, Rothauggarasje, evetuell utvidelse av Nordesgarasje, og evetuell etablerig av parkerigsalegg Berge de 23. mars 2010 uder Varegghalle. Samtlige av disse aleggee er øsket, ikke mist på gru av de mage situasjoer som ka oppstå i byes smale gater, ved utrykig eller adre uforutsette hedelser. Maglede utredigskapasitet og fiasierig blir imidlertid flaskehalser for mage prosjekter. Berge Parkerig har i 2009 overført kr 41millioer til bykasse. Årsresultatet deretter ble godt, kr 12,3 mill. Styret har abefalt å overføre hele beløpet til bykasse. Berge Parkerig skulle gjere ha beholdt oe av overskuddet, for å kue plalegge, og bygge flere alegg. Både ByGarasje og Klostergarasje leverte gode resultat, på til samme 5,3 mill. over budsjett. Meritekter fra ileggelser bidro samlet med kr 3,5 mill over budsjett. Geerelt lavt reteivå bidro til e retebesparelse på kr 3,9 mill. Gledelig er det at ærværstallee for selskapet var bedre e både 2007 og Fraværet i 2009 ble 10,4 %, hvorav 6,7 % gjaldt lagtidsfravær av mer e 17 dagers varighet. Berge Parkerig KF har 75 asatte, fordelt på 38 kvier og 37 me. Alle arbeidsoperasjoer er tilrettelagt på e slik måte at de ka utføres av både me og kvier. Ledergruppe i foretaket består av 5 persoer, hvorav 2 kvier, det vil si 40 %. Styret vil til slutt takke alle asatte i Berge Parkerig for et godt og isatsfylt arbeidsår og e stor takk til vår admiistrerede direktør Bjørg Hatlem, som bistår styret på e utmerket måte. Has Edvard Seiim Gu-Vivia Eide Rolf Jes Brustad Berge Parkerig er e aktiv bidragsyter i forhold til å påvirke de ye reglee for parkerigsbrasje, blat aet gjeom vår admiistrerede direktør Bjørg Hatlem sitt egasjemet som estleder i Norpark. Has Edvard Seim, (H), Styreleder Gu-Vivia Eide, (V) Rolf Jes Brustad, (A) Siv Gørbitz, (FrP) Solfrid Olse, Arbeidstakerrepresetat Siv Gørbitz Solfrid Olse, Arbeidstakerrepresetat Bjørg Hatlem, direktør 22 23

13 DRIFTSREGNSKAP 2009 Driftsitekter Art Regskap 2009 Note Budsjett 2009 Regskap Aet salg, gebyrer utef. avg. omr , Husleieitekter , Avgiftspliktig salg/leieitekt , Salg av driftsmidler 0, Sykeløsrefusjo , Mva kompesasjo ivesterig , Mva kompesasjo drift , Refusjo fra adre , Overført fra ege kommue 0, Overføriger fra adre 0, SUM DRIFTSINNTEKTER , Driftsutgifter 1010 Lø i faste stilliger , Vikarer , Overtid , Ae lø og trekkpl. godtgjørelse 4 103, Godtgjørelse folkevalgte , Pesjosiskudd og trekkpl. forsikrig , Arbeidsgiveravgift , Kotormateriell , Matvarer , Aet forbruksmatriell/tjeester , Post, baktjeester, telefo , Aose, reklame, iformasjo , Opplærig, kurs , Oppgavepl. utgifter reiser m.m , Adre oppgavepl. godtgjørelser , Trasport/drift ege trasportmidler , Eergi , Forsikriger, vakttjeester , Husleie, leie av lokaler/gru , Avgifter, gebyrer, liseser , Ivetar og utstyr , Kjøp, leie av trasportmidler , Leie av maskier , Vedlikehold, byggetjeester , Service/driftsavtaler og reparasjo , Rehold-, vaskeri og vaktmestertj , Kosulettjeester , Til adre/driftsavtaler med private 0, Mva kompesasjo , Til adre , Overførig til Berge kommue , Avskriviger , SUM DRIFTSUTGIFTER , Fiasitekter Art Regskap 2009 Note Budsjett 2009 Regskap Reteitekter , SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER , Fiasutgifter 1500 Reteutgifter, låekostader , Avdragsutgifter , SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER , RES. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJ , Motpost avskriviger , NETTO DRIFTSRESULTAT , Itere fiaierigstrasaksjoer 1930 Disp. tidl. års etto driftsresultat , Bruk av disposisjosfod 0, SUM BRUK AV AVSETNINGER , Overført til ivesterigsregskapet , Avsetig til dispoible fod , SUM AVSETNINGER , REGNSKAPSM. OVERSKUDD , BRUTTO DRIFTSRESULTAT ,

14 BALANSE 2.2 Aleggsmidler Eiedeler ote Solheim P-hus , , Nygårdstage trailerparkerig 0, , Birkebeier beboerparkerig , , Ege beboerparkerig , , Nye Sadviksvei beboerparkerig , , Prof. Dahls gate beboerparkerig , , P-plass Ara stasjo , , P-hus Nordes , , P-hus Wolffs gt , , ByGarasje 3. Pla , , Klostergarasje p-alegg , , Klostergarasje tomt, utsmykig , , Klostergarasje utstyr , , P-alegg Skase 8 420,16 0, EDB og aet utstyr , , Biler og maskier , , Pesjosmidler , , Egekapitaliskudd BKP , , Leieboeriskudd ByGarasje , , Omløpsmidler Sum aleggsmidler , , Utest. fordrig parkerigsgebyr , , Utest. fordrig kotrollavgift , , Utest. fordrig tilleggsavgift , , Adre debitorer , , Utest. fordriger PARKA , , Forskuddsbet. Bosoe og piggdekk , , Fordrig arb.giveravgift sykepeger , , Feilutbet. Lø 0, , Arbeidgiveravgift premieavvik , , Premieavvik , , Kasse , , Bakiskudd koserkoto , , Bakisk. parkerigsfod , , Bakisk. fod Festplasse , , Bakisk. fod frikjøp p-pl , , Bakisk. boligsoefod , , Bakisk. Skattetrekk , , Geerell momskompesasjo 0,00 0,00 Sum omløpsmidler , , Egekapital Egekapital og gjeld ote Fod til parkerigsalegg , , Fod til boligsoeformål , , Fod Festplasse , , Fod frikjøp p-plasser , , Årets regskapsmessige overskudd , , Kapital , ,05 Sum egekapital , ,15 Gjeld 2.4 Lagsiktig gjeld Arb.giveravg. etto pesjosforpliktelse , , Pesjosforpliktelse , , Lå fra låefodet, ByGarasje , , Lå fra låefodet, Klostergarasje , , Lå Bg. Kommue, Klostergarasje , ,00 Sum lagsiktig gjeld , , Kortsiktig gjeld Oppgj. Fylkesskattekotoret mva , , Avsatt arbeidsgiveravg. av feriepeger , , Byutviklig - piggdekkgebyr , , Itere leveradører , , Leveradører - orske , , Kreditorer , , Forfalte låereter , , For mye ibet. - til refusjo , , Avsatt feriepeger , , Forskuddstrekk , , Påleggstrekk / skatt 2 405,00 0, Arbeidsgiveravgift , , Iterimskoto Kemere i Berge , ,66 Sum kortsiktig gjeld , ,36 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,07 Memoriakoto 2.9 Memoriakoto 0,00 0, Ubrukte låemidler 0,00 0, Motkoto til memoriakoti 0,00 0,00 SUM EIENDELER , ,

15 INVESTERINGSREGNSKAP 2009 Utgifter Art Regskap 2009 Note Budsjett 2009 Regskap Avgifter, gebyrer, liseser m.v , Kjøp av driftsmidler , Kjøp av trasportmidler 0, Byggetjeester, rehab./ybygg 8 420, Kosulettjeester , Kjøp av eksisterede bygg/alegg 0, Iv. Mva geerell kompesasjo , SUM UTGIFTER , Utlå, kjøp av aksjer/adeler 0, Sum fias- og fiastrasaksjoer 0, FINANSIERINGSBEHOV , Dekket slik: 0910 Bruk av lå 0, Salg av aksjer og adeler 0, Overførig fra driftsregskapet , Bruk av disposisjosfod , SUM FINANSIERING , Berge Parkerig KF 31. desember mars 2010 Rolf Brustad Has Edvard Seim Siv Gørbitz gu-vivia Eide Solfrid Olse estleder styrets leder Note 1 - Edrig i arbeidskapital Balaseregskapet Edrig 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og ivesterigsregskapet år 2009 Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsitekter Sum driftsutgifter Ekstere fiasitekter Ekstere fiasutgifter Motpost avskriviger (990) Sum driftsregskapet ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING + Sum itekter - - Sum utgifter Ekstere fiasutgifter - Avdragsutgifter - - Utlå - - Kjøp av aksjer og adeler - Ekstere fiasitekter + Bruk av lå + Mottatte avdrag på utlå - + Salg av aksjer og adeler refusjo fra state Sum ivesterigsregskapet ( ) ( ) Edrig ubrukte låemidler (økig +/reduksjo-) - Edrig arb.kap. jf drifts- og iv.regskap Sum edrig arbeidskapital jf. balase Differase (forklares edefor) - Bjørg Hatlem direktør 28 29

16 Note 2 - Pesjosforpliktelser Pesjosforpliktelser Årets etto pesjoskostad (F 13-1 bokstav C) 2009 Årets pesjosopptjeig, åverdi Retekostad av påløpt pesjosforpliktelse Forvetet avkastig på pesjosmidlee Admiistrasjoskostader Netto pesjoskostad (ikl.adm.) Årets pesjospremie til betalig Årets premieavvik Pesjos- Arbeidsgiver- Balase (F 13-1 bokstav E) poster avgift Brutto påløpt forpliktelse Pesjosmidler Netto pesjosforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Beregigsforutsetiger Forvetet avskastig på pesjosmidler (F 13-5 bokstav F) 5,60 % Diskoterigsrete (F 13-5 bokstav E) 5,30 % Forvetet årlig løsvekst (F 13-5 bokstav B) 4,50 % Forvetet årlig G- og pesjosregulerig (F 13-5 bokstav C og D) 4,25 % Forutsetiger for tur-over (F 13-5 bokstav G): Uttaksadel pr aldresgruppe uder 20 år > 20% i AFP-felles kom.pesjosord.: år > 8% 62 år 20,00 % år > 6% 63 år 30,00 % år > 6% - 0,4% pr år over 25 år 64 år 40,00 % år > 4% - 0,2% pr år over 30 år 65 år 50,00 % år > 1% - 0,1% pr år over 45 år 66 år 60,00 % Over 50 år > 0% Estimatavvik Pesjosmidler Pesjosforpliktelser Netto Estimert Ny beregig Årets estimatavvik ( ) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert Akkumulert estimatavvik Kommual- og regioaldepartemetet har fastsatt y 13 (med merkader) i forskrift av om årsregskap og årsberetig for kommuer og fylkeskommuer. Paragrafee gjelder regskapsførig av pesjoer i kommueregskapet. Forskrifte iebærer to viktige edriger i regskapsførige av pesjoer: 1. De ibetalte premie til pesjosleveradøre er ikke leger å betrakte som årets samlede pesjosutgift i regskapet. 2. Det skal føres pesjosforpliktelser og pesjosmidler i kommues balase. Ad. Pkt. 1: Side de årlige kostade å bereges ut fra lagsiktige forutsetiger om avkastig, løsvekst og G-regulerig, betyr dette at de årlige regskapsførte pesjosutgift blir mer stabil e de årlige premie som betales. De årlige premie fastsettes av pesjosleveradøre i hehold til det regelverket som gjelder for disse. Ad.pkt. 2: De ekelte kommue får ved balaseopplysigee oversikt over etto pesjosgjeld (pesjosforpliktelser fratrukket pesjosmidler). E slik syliggjørig av pesjosforpliktelsee bidrar til økoomistyrige og tydeliggjør de reelle forpliktelsee. I hehold til 13-4 ka balaseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgede to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgede regskapsår. 2. Resultatførige av premieavviket fordeles lieært over 15 år Bereget arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behadles tilsvarede. Evetuelt vedtak i hehold til pkt. 2 vil være bidede også for hådterig av seere års avvik. Note 3 - Avsetiger og bruk av avsetiger Disposisjosfod Beløp Beholdig Avsetiger til fod i Bruk av fod i driftsregskapet 0 Bruk av fod i ivesterigsregskapet Beholdig Spesifikasjo avsetig til fod Boligsoefod: Beregigsgrulag: 50% av itekter fra boligsoeparkerig og driftsoverskudd fra boligsoealeggee. I tillegg avsettes reteitekter fra boligsoefodet. Brutto itekt boligsoeparkerig gate etto driftsoverskudd boligsoealegg x 50 % Reteitekter boligsoefod Samlet avsetig til boligsoefod Parkerigsfod: Adel driftsres. 2008, ref. Bystyrevedtak sak Reteitekter parkerigsfod Fod Festplasse: Reteitekter fod Festplasse Fod Frikjøp: Reteitekter fod frikjøp Totalt avsatt til disposisjosfod i Spesifikasjo bruk av fod Parkerigsfod: Bruk til askaffelser i iveserigsregskap Boligsoefod: Bruk til askaffelser i ivesterigsregskap Sum bruk av fod i I tillegg er det overført fra boligsoefod til parkerigsfod kr som er avdrag og reter på itere lå i forbidelse med byggig av Birkebeier beboerparkerig og Ege beboerparkerig, for åree 2008 og De itere lå er å oppgjort

17 Note 4 - Kapitalkoto Note 5 - Låefod, reteutgifter Debet Kredit Igåede balase Av- og edskrivig av fast eiedom/al Aktiverig av fast eiedom og alegg (KG) Aktiverig av fast eiedom/alegg (Skase) Av- og edskrivig av utstyr Aktiverig av utstyr og maskier 0 Avdrag på ekstere lå Årets opptjeig pesjo Retekostad pesjo Utbetalt pesjo Avg. av edrig etto pesjosforpliktelser Forvetet avkastig pesjosmidler Pesjospremie Utbetalt pesjo Estimatavvik pesjosmidler Estimatavvik pesjosforpliktelser Utgåede balase Sum I forbidelse med byggig av 3. Pla på ByGarasje er det tatt opp lå i Berge kommues låefod på kr. 125,0 mill. Et dellå, lå 916, på opprielig kr. 35,0 mill. ble ifridd i I forbidelse med overtakelse av Klostergarasje har Berge Parkerig KF overtatt lå i DBNOR på kr. 116,1 mill. ved låeopptak i låefodet, samt overtatt lå i bykasse på kr. 11,4 mill. Status vedr. låee, samt påløpte reteutgifter i 2009 er: Lå r. Opptatt Opprielig Betalt avdrag Saldo pr. stort i ByGarasje: Klostergarsje: Sum Note 6 - Overførig til Berge kommue Berge Parkerig KF har overført kr. 36,5 mill. til bykasse i Dette beløpet er i samsvar med Bystyrets justerte budsjettvedtak for Det er dessute overført til bykasse kr. 4,5 mill. av det regskapsmessige overskudd i Note 7 - Fordriger, kort og lagsiktig gjeld overfor bykasse Kortsiktig gjeld Byutviklig - piggdekkgebyr sesoge 2009/ Iterimskoto mot Kemere i Berge Forfalte låereter bykasse Byrådsleders avdelig - Torg admiistrasjo Lagsiktig gjeld Lå fra Bg. Kommue (Klostergarasje) Note 8 - Utlå, aksjer og adeler Egekap.iskudd i Berge komm. pesjoskasse Leieboeriskudd i ByGarasje 1. og 2.etasje Note 9 - Disposisjosfod Berge Parkerig KF skal, i hehold til tidligere vedtak fattet av Bystyre og Formaskap, avsette spesifiserte iteksposter til øremerkede fods. Som e kosekves av Bystyrets budsjettvedtak om overføriger fra Berge Parkerig KF til bykasse, var det ikke budsjettert med fullstedig avsetig til boligsoefod i De øremerkede fods er: Fod til boligsoeformål: Boligsoefodet ble opprettet ved Bystyrevedtak av I vedtaket het det at itekter fra boligsoeparkerig, samt gebyrer og avgifter ikrevet i soee skal dekke alle kommues utgifter og dessute til oppbyggig av fods som øremerkes for byggig av parkerigsalegg i boligområdee. I Bystyresaker fra 2003 og 2004 er det gjort begresiger i avsetigsgrulaget. Bevegelser på fodet i 2009 er omtalt i ote 3. Fod Festplasse: Bystyrevedtak av etto itekter avsettes i fod og yttes til plaleggig og opparbeidig av Festplasse. Plasse er avviklet som parkerigsplass fra. 2.halvår Reteitekter er tillagt fodet i Fod frikjøp p-plasser: Formaskapsvedtak, sak 567/99, - frikjøpsbeløp ibetales til eget fod som dispoeres av Berge Parkerig KF i samsvar med vedtak i virksomhetes styre Reteitekter er tillagt fodet i Note 10 - Hoorar og lø Styret for Berge Parkerig KF er iplassert i Berge kommues hoorarreglemet, gruppe 1. Det er i 2009 utbetalt til styrets medlemmer leder pr. år styremedlem pr. år varamedlem 910 pr. møte direktør årslø Lå r. Termidato Påløpte, ikke Betalt reter forfalte reter i 2009 ByGarasje: , , , , ifridd i ,00 0, , ,28 Klostergarsje: , , , ,27 Sum , ,

18 Note 11 - Sammefattet oversikt over foretakets itekter og utgifter og fordelig av disse ( 10.4) I hehold til 10.4 i Forskrift om særbudsjett, særregskap og årsberetig for kommuale og fylkeskommuale foretak av 24. august 2006, gjeldede fra regskapsåret 2007, skal foretaket gi e sammefattet oversikt over hvorda foretakets i tekter og utgifter fordeler seg på heholdsvis ege kommue, iterkommuale selskaper der ege kommue er deltager, og adre. Tall i kr Fordelt på Oversikt over foretakets utgifter og fordelige av disse Totalt 2009 Bykasse Adre Kjøp av varer og tjeester som igår i kommual tjeesteproduksjo Kjøp av tjeester som erstatter kommual tjeesteproduksjo Overføriger Reteutgifter og låeomkostiger Avdrag lå Totalt Utgiftee som vises er eks. lø, sosiale utgifter og avskriviger i hht. Forskrifte. Tall i kr Fordelt på Oversikt over foretakets itekter og fordelige av disse Totalt 2009 Bykasse Adre Adre salgs- og leieitekter Overførig med krav til motytelse Reteitekter og utbytte Totalt

19 Kaigate 5, 5015 Berge Telefo: Telefaks: E-post: Foto: Augo Johse/Tommy Næss

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første itrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 3 2012 R A P P O R T Førsteitrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 Norges vassdrags- og eergidirektorat 2012 Rapport r 3-2012 Førsteitrykk etter

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Hovedpla for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Ihold 1. Iledig 5 1.1 Bakgru og prosess 5 1.2 Defiisjoer 7 2 Føriger for arbeidet 9 2.1 Statlige føriger 9 2.2 Lokale føriger 11 2.3 Idrettes

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

Thon Holding. Årsrapport 2012

Thon Holding. Årsrapport 2012 Tho Holdig Årsrapport 2012 Året 2012 Ihold Året 2012 2 Koserstruktur 2 Nøkkeltall 3 Årsberetig 2012 4 Resultatregskap 10 Balase pr. 31.12 11 Kotatstrømaalyse 12 Noter 13 Key figures 27 Icome statemet 28

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015 Rete og pegepolitikk 8. forelesig ECON 1310 21. september 2015 1 Norge: lav og stabil iflasjo det operative målet for pegepolitikke, ær 2,5 proset i årlig rate. Iflasjosmålet er fleksibelt, dvs. at setralbake

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009)

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009) Veie mot målet Oppsummerig 2006-2009 - pla for 2010 Av Ole Thomasse Grejs Koordiator for Trygge lokalsamfu i Re (september 2009) Iledig Trygge lokalsamfu i Re er forakret i kommuestyre vedtak fra 2006

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfusfag Istitutt for økoomi og admiistraso Ivesterig og fiasierig Bokmål Dato: Madag. desember 3 Tid: 4 timer / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Regioal pla for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Vedtatt av fylkestiget 29. september 2011 Fylkeskommue skal uderstøtte og rådgi kommuee i folkehelsearbeidet. Utviklig av samarbeidsformer er viktig,

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * 991569030 Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis

Detaljer

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER Når du er i tvil om hva som bør gjøres! Etikk som beslutigs- verktøy Nyttige verktøy for å hådtere arbeidshverdages dilemmaer Oppgaver til diskusjo Vi går fora vi har

Detaljer

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene Global stadard for ivesterigsresultater (GIPS ) GIPS sikrer at historiske ivesterigsresultater bereges og preseteres etter esartede prisipper. Artikkele gir e iførig i de iterasjoale abefaligee for presetasjo

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16 Eksamesreglemet for høyskolestudier Ved Høyskole Kristiaia Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 1.0 Lovverk 3 2.0 Karakterer 4 2.1 Karakterskala med 5 tri 4 2.2 Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Detaljer

GJENNOMSLAGSÅRET 2013

GJENNOMSLAGSÅRET 2013 ÅRSRAPPORT 2013 «Veibyggig løer seg, og er e ivesterig i fremtide som samfuet vil høste av.» GJENNOMSLAGSÅRET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Gjeomslagsåret 2013 3 Visjo og resultater 4 Øsker effektiv veitrafikk

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier Persieemotor: GEGER-GJ56..e med elektroisk edebryter for persieer og sjalusier DE EN CZ NL Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu Origiele motage-

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011 Eksame REA08 S, Våre 0 Del Tid: timer Hjelpemidler: Valige skrivesaker, passer, lijal med cetimetermål og vikelmåler er tillatt. Oppgave (8 poeg) a) Deriver fuksjoee ) f 5 f 6 5 ) g g ) h l 9 9 6 4 h l

Detaljer

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G AvetaSolar solfager M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G for Stebråtlia Versjo: 191113 1 Ihold 1. Kompoeter i leverase, AvetaSolar solfager... 3 2. Tegiger, mål og betegelser på kompoeter... 4 3. Forberedelse...

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode Forord Hadligsveiledere er utarbeidet som e del av prosjekt TIGRIS. De er ikke met for rusekspertee, me tar sikte på å imøtekomme

Detaljer

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3 15/13 30. august 2013, 21. årgag Nytt om samfusmedisi og folkehelsearbeid Komplett iholdsfortegelse s. 2 Asker kommue veter gevist om 20 år s. 3 Hvem har asvaret for miljørettet helsever? Hva er egetlig

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier...3 1.1 Målsettiger...3 1.2 Verdigrulag og holdiger...3 1.3 Forakrig i lovverk

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

Åfjord kommune ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5

Åfjord kommune ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5 Åfjord kommue ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5 ÅFJORD KOMMUNE KOMMUNALE ANLEGG NØKKELTALL KART 1. Liesøy kirkegård 2. Stokkøy kirkegård 3. Stokksud kirke Stokksud trygdepesjoat 4. Stokksud oppvekstseter 5. Tåres

Detaljer

Tjeneste i. operasjoner

Tjeneste i. operasjoner Tjeeste i e l a o j s a it opasjo offissf es u ef al Fo rb d bu NOr g Gjeld i piode 1. jauar 2012 31. desemb 2013 Løsbetigels de Vilkår i oppsettigspio e Vilkår i deployigspiod Vilkår i avvikligspiode

Detaljer

Hva skjer fremover? Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Hva skjer fremover? Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Hva skjer fremover? Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Nasjoale teg i domeeav Tekisk støtte i DNS Iterasjoaliserig koster Forslag om å begrese tillatte alfabeter Overgagsmekaisme «Hvorfor

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for safusfag Istitutt for økooi og adiistraso Ivesterig og fiasierig Bokål Dato: Tirsdag. deseber 4 Tid: 4 tier / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + 9 sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

cvbvbcvbvc Åfjord kommune Utgave til Revisjon og kontrollutvalg redaksjon avsluttet 02. mai 2016 13:55

cvbvbcvbvc Åfjord kommune Utgave til Revisjon og kontrollutvalg redaksjon avsluttet 02. mai 2016 13:55 cvbvbcvbvc Åfjord kommue Utgave til Revisjo og kotrollutvalg redaksjo avsluttet 02. mai 2016 13:55 ÅRSMELDING 2015 RÅDMANNEN Stabilitet og aller helst vekst i folketallet er viktig, både for å sikre tilgag

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

Kommentarer til oppgaver;

Kommentarer til oppgaver; Kapittel - Algebra Versjo: 11.09.1 - Rettet feil i 0, 1 og 70 og lagt i litt om GeoGebra-bruk Kommetarer til oppgaver; 0, 05, 10, 13, 15, 5, 9, 37, 5,, 5, 59, 1, 70, 7, 78, 80,81 0 a) Trykkfeil i D-koloe

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommue Møteikallig Saksr: 26-31 Utvalg: Møtested: Dato: 18.06.2015 Tidspukt: Hovedutvalg ærig, miljø og kommualtekikk Kommuestyresale, Rødberg 14:00 OBS: Merk klokkeslett Befarig Medlemmee

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune Felles avfallspla for småbåthaver i Oslo kommue Utarbeidet første gag 13.10.2014 Sist revidert Sist godkjet Er det gjort edriger side forrige godkjeig Dee plae er forakret i forskrift om begresig av foruresig

Detaljer

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI.

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Dette foredraget om Bar, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Foredraget er utarbeidet som et ledd i FFIs strategi for

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N

TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N Oppdragsgiver Ørlad kommue Rapporttype Ekster 2.6. 4 TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N "[ Sett i bilde (størrelse 6,8 cm x, cm) eller slett dette feltet]" Oppdragsr.: 62 Oppdragsav: Trasportpla

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor.

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor. 8 Ug i Berge? Rusomsorg Se plaer for 3 på ye spor di bydel 6 Bolig med det lille ekstra Tips for vitere Sjekk kurstilbud FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ JANUAR 4 INNBYGGER MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE Hvor går

Detaljer

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter MAGASIN FOR STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM NR 1 2013 48. ÅRGANG Mobilt røtgeutstyr er e suksess Side 12 Haraldsplass Diakoale Høgskole Haraldsplass Diakoale Sykehus Gares Ugdomsseter Seter for Livsmestrig

Detaljer

Stiftelsen! Tryggere!

Stiftelsen! Tryggere! Trygg orgaisasjo Dysleksi Norge 14. ovember 2015 Bjør Løvlad Seiorrådgiver og terapeut Stiftelse! Tryggere! www.tryggere.o Stiftelse Tryggere på Iledig Ugdommer utsettes 3 5 gager så mye for vold og overgrep

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formaskapet Møtedato: 03.07.2014 Tid: Kl. 19.30 Sted: Os kommuehus - Nystuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Jør Gisle Dalbakk Adre: Forfall: rådma Are Svedse

Detaljer

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138 Byutviklig kommue Fylkesmae i Telemark Postboks 2603 3702 SKIE fmtepost@fylkesmae.o Deres ref. Vår referase Dato 14/04999-50 19.08.2015 Varselom utvidelseav plaområdetfor pågåedearbeid med «Forslagtil

Detaljer

Årsmelding 2010. Vi får forbrukerne til å velge norsk mat

Årsmelding 2010. Vi får forbrukerne til å velge norsk mat Årsmeldig 2010 Vi får forbrukere til å velge orsk mat Styrets meldig Gjeom kvalitetsstyrig og syliggjørig av kokurrasefortri og opprielse, skal KSL Matmerk bidra til at forbrukere velger orsk mat. Stiftelse

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable ÅMA Saslighetsregig med statistikk, våre K. 3 Diskrete tilfeldige variable Noe viktige saslighetsmodeller Noe viktige saslighetsmodeller ( Sas.modell : å betr det klasse/te sas.fordelig.) Biomisk modell

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjursen

De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjursen De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjurse Masteroppgave i samfusøkoomi Istitutt for økoomi Uiversitetet i Berge Høste 2006 Revidert 03.0.07 Forord Jeg vil med dette rette e stor takk

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

Konsulentprofil. Amir Ghoreshi Mobilutvikler

Konsulentprofil. Amir Ghoreshi Mobilutvikler Kosuletprofil Amir Ghoreshi Mobilutvikler Amir er e dyktig mobilutvikler med spisskompetase ie Adroid og ios utviklig. Forute mobilutviklig har ha jobbet med e rekke tekologier, heruder utvidet si kompetase

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soig Årsrapport 2013 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse

Detaljer

DRIVHJUL. - benyttes ved lave turtall n. - gir lav periferikraft F i forhold til effekten P. - gir stor periferikraft F

DRIVHJUL. - benyttes ved lave turtall n. - gir lav periferikraft F i forhold til effekten P. - gir stor periferikraft F Trasmisjoer (lectures otes) Trasmisjoer DRIVHJUL Reimdrift Rullekjeder Tahjul - beyttes ved store turtall - gir lav periferikraft F i forhold til effekte P - beyttes ved lave turtall - gir stor periferikraft

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Åfjord kommune

ÅRSMELDING 2014. Åfjord kommune ÅRSMELDING 2014 Åfjord kommue ÅFJORD KOMMUNE 1 2 3 4 10 SYSSELSETTING NØKKELTALL KOMMUNALE ANLEGG 12,6 5 1. Liesøy kirkegård 2. Stokkøy kirkegård 3. Stokksud kirke Stokksud trygdepesjoat 4. Stokksud oppvekstseter

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2016

SOLAKONFERANSEN 2016 Hovedtema: OFFSHOREHELIKOPTERSEKTOREN UNDER KOSTNADSPRESS OG REGELVERKSENDRINGER UTGJØR DET NØDVENDIGVIS EN RISIKO? SOLAKONFERANSEN 2016 19. 21. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o

Detaljer

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1 Ukeoppgaver i BtG20 Statistikk, uke 4 : Biomisk fordelig. 1 Høgskole i Gjøvik Avdelig for tekologi, økoomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke 4 Biomisk fordelig. Oppgave 1 La de stokastiske variable

Detaljer

Sentrale punkter GLOBAL OUTLOOK FOR ICE AND SNOW

Sentrale punkter GLOBAL OUTLOOK FOR ICE AND SNOW Setrale pukter Setrale pukter Is og sø er viktige kompoeter i jordas klimasystem og er spesielt følsomme overfor global oppvarmig. Over de siste tiåree har megdee av is og sø miket betraktelig, særlig

Detaljer

ERP-implementering: Shakedown-fasen

ERP-implementering: Shakedown-fasen ERP-implemeterig: Shakedow-fase «Hvilke faktorer asees som viktige i shakedow-fase ved implemeterig av ERP i orske virksomheter?» Frak Erik Strømlad Veiledere Maug Kyaw Sei Stig Nordheim Masteroppgave

Detaljer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual NO 65.044.30-1 INNHOLD Tekisk data Side 2 Systemiformasjo, brukere Side 3-4 Legge til og slette brukere Side 5-7 Edrig av sikkerhetsivå Side 8 Programmere: Nødkode

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus Koferaseseter i Kuskapsbyes hus Foto: Mariae Otterdahl-Jese Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Velkomme Edelig ka vi øske velkomme! I over 15 år har det vært et øske fra kuskapsmiljøet

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt).

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt). Eksamesoppgave våre 011 Ordiær eksame Bokmål Fag: Matematikk Eksamesdato: 10.06.011 Studium/klasse: GLU 5-10 Emekode: MGK00 Eksamesform: Skriftlig Atall sider: 8 (ikludert forside og formelsamlig) Eksamestid:

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente Hellum og Jan Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maskin, 3-almen Dato: 17 desember 2001

EKSAMENSOPPGAVE. Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente Hellum og Jan Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maskin, 3-almen Dato: 17 desember 2001 Avdelig for igeiørutdaig EKSAMENSOPPGAVE Fag: Kjemi og Miljø Fagr FO 05 K Faglig veileder: Kirste Aarset, Bete Hellum og Ja Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maski, -alme Dato: 17 desember 001 Eksamestid,

Detaljer

Leica DISTO. Måler nøyaktig Akkurat hva du trenger!

Leica DISTO. Måler nøyaktig Akkurat hva du trenger! Leica DISTO Måler øyaktig Akkurat hva du treger! Målig med Leica DISTO Ekelt, hurtig og øyaktig! Hurtig og effektivt Du ka måle avstader med et tastetrykk, på oe få sekuder selv om du arbeider alee. Spar

Detaljer