GJENNOMSLAGSÅRET 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJENNOMSLAGSÅRET 2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 «Veibyggig løer seg, og er e ivesterig i fremtide som samfuet vil høste av.» GJENNOMSLAGSÅRET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Gjeomslagsåret Visjo og resultater 4 Øsker effektiv veitrafikk - mist mulig skade på meesker og miljø 4 Viktige hedelser gjeom året 4 Bompeger først og fremst til veibyggig 4 Hovedpukter i OFVs bompegepolicy 4 Oslofjord-kryssig viktig for asjoe 4 Økoomiske aalyser trasportpolitiske mål 5 Bekymret over økede veiforfall 5 Foreslår helhetlig veipolitikk 5 Store, lage veiprosjekter 6 Dårlig vei ige distriktsutviklig 6 Befolkige øsker gode hovedveier 6 Sylige i mage kaaler 7 Ny regjerig gjeomslag for OFV 7 Reviderte retigslijer for plaleggig gir legre plaleggigstid 7 De asjoale veikoferase 7 Iterasjoal statistikk: Målig av veieffektivitet krever bedre datagrulag 7 Iterasjoalt fokus på fiasierig av vedlikehold 7 Styrets beretig 8 Orgaisasjo og asatte 10 Medlemmer 11 Resultatregskap 12 Opplysigsrådet for Veitrafikkes (OFV) viktigste mål, er et trygt og effektivt veiett til beste for alle veibrukere, og med mist mulig skade på meesker og miljø ble året som bærer bud om at mage av OFVs viktigste råd blir kokret politikk. De ye regjeriges politiske plattform speiler saker vi har jobbet for i e årrekke: regjerige vil iføre mistestadarder for riks- og fylkesveier, forsterke rolle til veitilsyet, satse på store, lage veiprosjekter og ha færre bompegeselskaper. Samferdselsdele i regjerigsplattforme var som musikk for OFV, og med e melodi som vi meer å ha bidratt sterkt i komposisjoe av. Veie ka Vilrid Femoe og Øyvid Solberg Thorse. være lag fra ord til hadlig, og vi vet at det ofte dukker opp utfordriger. Likevel er vi meget stolte over å se at det vi har kjempet for så lege, har fått e setral plass i de ye regjeriges fudamet. Iførig av mistestadard er et avgjørede grep for å sikre et likeverdig tilbud i alle deler av ladet for veiettet er e del av det totale tjeestetilbudet. Kvalitete skal være lik, uavhegig av hvor i ladet ma ferdes. At regjerige vil jobbe hardt for å få ed plaleggigstide og satse på store, lage veiprosjekter, er kokrete bidrag til arbeidet med å vise det vi har påpekt og rapportert lege: Veibyggig løer seg. Det er e ivesterig i fremtide som samfuet vil høste av. Derfor gleder vi oss over at regjerige staker ut det vi meer er e riktig og ødvedig kurs. I likhet med OFV, øsker regjerige også bedre aalyser av samfusøkoomisk løsomhet e viktig økkel for å dokumetere at veibyggig løer seg. Vi gleder oss til å se ord bli til kokret hadlig. OFV bidrar gjere, og vil fortsette med å arbeide for effektive, trygge og fremtidsrettede løsiger til beste for alle veibrukere. Vi har tro på at vi samme ka bygge de beste veie videre. Øyvid Solberg Thorse adm. direktør Vilrid Femoe ærigspolitisk direktør 3

3 «OFV øsker at veipolitikke skal være e itegrert del av de økoomiske politikke så vel som av distrikts- og regioalpolitikke.» Riksvei 52 byr på ulike utfordriger. «Forfallet på riks- og fylkesveiee vil koste opp mot 115 milliarder kroer å ta igje. OFV etterlyser e ege pla for å rette opp forfallet.» VISJON OG RESULTATER VIKTIGE HENDELSER GJENNOM ÅRET FORESLÅR HELHETLIG VEIPOLITIKK Opplysigsrådet for Veitrafikke skal være det ledede fellesorgaet for aktører med iteresse for veitrasport, og e setral premissleveradør for media og for politiske beslutiger på området. Som felles sekretariat for 22 ladsomfattede orgaisasjoer og e rekke bedrifter iefor bilog veisektore kom vi i 2013 et skritt ærmere visjoe Stortigsvalget resulterte i e y regjerig med e politisk plattform som legger opp til å følge flere av OFVs viktigste råd gjeom e årrekke. OFV er med på å påvirke orsk veipolitikk i e mer åpe og brukerorietert retig. Vi øsker at veipolitikke skal være e itegrert del av de økoomiske politikke så vel som av distriktsog regioalpolitikke. Det er viktig for å sikre vekst og velferd og et asjoalt hovedveiett som gir alle et effektivt, trygt og likeverdig tjeestetilbud uavhegig av hvor i ladet ma bor. Vi vil videreføre dette arbeidet ved å avdekke svakheter ved dages veipolitikk og fokusere på å foreslå bedre løsiger. ØNSKER EFFEKTIV VEITRAFIKK MINST MULIG SKADE PÅ MENNESKER OG MILJØ Hovedutfordrige for OFV er å jobbe for at alle veibrukere får dekket sitt trasportbehov på e effektiv måte, samtidig som de egative kosekvesee for meesker og miljø blir mist mulige. Veitrasport er de viktigste trasportforme for ielads reiser i Norge, og med spredt bosettig og ærigsstruktur er veitrafikk avgjørede for regioal utviklig. Veitrafikke i Norge er blat verdes tryggeste på de ee side, og mist effektive på de adre side. Lad som Frakrike, Tysklad, Damark, Sverige og Sveits scorer høyt både på effektivitet og trafikksikkerhet i veiettet. Det er e viktig utfordrig å øke effektivitete i veiettet samtidig som trafikksikkerhete ivaretas. BOMPENGER FØRST OG FREMST TIL VEIBYGGING Ved årsskiftet var OFVs bompegepolicy på plass et viktig dokumet som defierer hva OFV meer om bompeger, og de viktigste bompegepolitiske målee OFV skal arbeide for. OFV meer bompeger primært skal brukes til å fiasiere e raskere og bedre veiutbyggig utefor de store byee, og skal maksimalt utgjøre 50 proset av totalkostadee til e veistrekig. HOVEDPUNKTER I OFVs BOMPENGEPOLICY Bompeger skal være et supplemet til offetlig veifiasierig og skal maksimalt utgjøre 50 proset av de totale kostadee til e veistrekig Bompeger skal først og fremst brukes til veibyggig Bompeger ka ikreves først år veie står ferdig Det må være statlig styrig av bompegeprosjektee på riksveiettet Drifte av bompegeselskapee må være så kostadseffektiv som mulig OSLOFJORD-KRYSSING: VIKTIG FOR NASJONEN I forbidelse med store veiprosjekter, har OFV uderstreket viktighete av å legge vekt på både lokale, regioale og asjoale behov. Som deltaker i de ekstere referasegruppe som ble opprettet i forbidelse med Koseptvalgutredig for kryssig av Oslofjorde, har OFV vært opptatt av å sikre et asjoalt og iterasjoalt perspektiv i trasportaalysee. E y fjordforbidelse vil på sikt edre trasportmøstre lagt ut over selve Oslofjord- regioe og bidra til å bide ladet samme. For å gjøre et fremtidsrettet valg mellom bru eller udersjøisk tuel må alle kostader vurderes også drift, vedlikehold og reivesteriger. ØKONOMISKE ANALYSER TRANSPORTPOLITISKE MÅL E hovedsak for OFV i 2013 var samfusøkoomisk løsomhetsberegig og fokus på å få med de såkalte «merytte» av ye veier. I e hørigsuttalelse om samfusøkoomiske aalyser av offetlige tiltak, støtter OFV i hovedsak det regjerigsoppevte ekspertutvalg tilrådiger. Vi er spesielt opptatt av at ma i samferdselspolitiske spørsmål er avhegig av å ha et så godt beslutigsgrulag som mulig, og aalyser som beskriver kosekvesee av beslutiger som fattes med hesy til alle de trasportpolitiske målee. Spesielt bedre pålitelighet, redusert reisetid og regioal utviklig. OFV har støttet seg på de ekstere rapporte vi ihetet i 2012 fra Cambridge Systematics, som har vist seg å være e yttig kuskapsivesterig for OFV. BEKYMRET OVER ØKENDE VEIFORFALL OFV er bekymret for det økede veiforfallet og arbeidet med å få mydighetee til å stase det sterkt voksede veiforfallet er e kjeresak. To år etter regioreforme og at fylkee overtok asvar for store deler av riksveiettet, fortsetter økige i veiforfallet både på riks- og fylkesvei. Resultatet er ulik veistadard, og et ulikt tjeestetilbud i ladet. Arbeidet med iførig av mistestadarder og klare kvalitetskrav til drift og vedlikehold videreføres med full tygde. Samlet estimert behov for å ta igje forfallet på riks- og fylkesveiee er av States vegvese bereget til opp mot 115 milliarder kroer. OFV etterlyser e ege pla for å rette opp forfallet. OFV er opptatt av å fie de beste veipolitiske løsigee. Vi meer orsk samferdsel treger e visjo som viser vei for fremtide og daer et ytt hovedveikart. Der ka store, lage veiprosjekter gi trygge og effektive veitrasportkorridorer som bider lad og regioer samme. Ivesterig i vei, er ivesterig i framtide, og det er blat hovedpuktee i OFVs forslag til e y asjoal veipolitikk som orgaisasjoe la fram i april: «Nasjoal veipolitikk fra stykkevis og delt til overordet og helt». OFV meer de beste løsige for å få et godt og effektivt veiett som bider ladet samme, er å teke helhet og satse på lage lijer. Vi må bort fra stykkevis og delt utbyggig, og prioritere store hovedveier som skaper trygge og effektive korridorer mellom ord og sør øst og vest. E god og modere ifrastruktur 4 5

4 «Politikere ikke bare trasportpolitikere må aerkjee veies rolle som premiss for regioal utviklig.» «Samferdselsdele i regjeriges politiske plattform betraktes som et solid gjeomslag for OFVs aller viktigste råd.» bidrar til å styrke ladets økoomi og kokurrasekraft. For å lykkes, og for å sikre e rasjoell utbyggig som gir mest mulig vei for pegee, bør e helhetlig fiasierig ligge til gru for hvert ekelt prosjekt. OFV-rapporte «Nasjoal veipolitikk fra stykkevis og delt til overordet og helt» ble lagt fram på et eget pressesemiar, og ble etterfulgt av e politisk debatt med setrale trasportpolitikere fra Stortiget. Rapporte, som er resultatet av OFVs første policygruppe beståede ku av våre kompetete medlemmer, fikk mye medieoppmerksomhet og høstet høy politisk aerkjeelse. STORE, LANGE VEIPROSJEKTER Arbeidet med Nasjoal trasportpla (NTP) for periode det viktigste veipolitiske dokumetet i 2013 hadde høy prioritet. I e hørigsuttalelse til Stortigets Trasport- og kommuikasjoskomité, la OFV blat aet vekt på følgede: Veivedlikeholdet må prioriteres lagt høyere, og det må satses på vesetlig legre veiprosjekter. Og mes regjerige omtalte dokumetet som «tides satsig på trasportifrastrukture i Norge», etterlyste OFV blat aet e tydelig kurs vekk fra e fortsatt stykkevis og delt utbyggig av veiettet. I stedet må det satses på store og lage veiprosjekter. Det er løsomt, og det er ødvedig for å sikre et godt, trygt og effektivt hovedveiett som er dimesjoert for fremtide. DÅRLIG VEI INGEN DISTRIKTSUTVIKLING Å bygge ladet og sikre regioal utviklig er umulig ute et effektivt og godt veiett. Derfor må politikere ikke bare trasportpolitikere aerkjee veies rolle som premiss for regioal utviklig. Det perspektivet meer OFV maglet i regjeriges distrikts- og regiomeldig «Ta heile Noreg i bruk» og gjorde det klart da orgaisasjoe før sommere la fram sitt sy for Stortigets Kommual- og forvaltigskomité. OFV har også pekt på at regjerige bør redegjøre for forvaltigsreformes betydig for regioal utviklig, fordi det var hovedhesikte med reforme. Og gjeom reforme fikk fylkee asvar for kilometer vei som tidligere var statlig. BEFOLKNINGEN ØNSKER GODE HOVEDVEIER At Norge må få et hovedveiett som er mist like godt som i våre abolad, har lege vært et viktig mål for OFV. E udersøkelse som TNS Gallup gjorde for OFV, viste at målet er helt i tråd med ordmes øsker. Hele 84 proset er helt eller delvis eige i at vi bør ha samme stadard på vårt hovedveiett som våre abolad og lad i Vest-Europa. OFVs udersøkelse viser at ordme er blitt mer bevisste på hvorda de øsker å bruke orske veipeger og hva som bør prioriteres, og etterspør et høykvalitets hovedveiett med iterasjoal stadard. SYNLIGE I MANGE KANALER Våre samlede kommuikasjosaktiviteter bidrar til at OFV år viktige mottakergrupper og beslutigstakere på ulike ivåer. OFV har også i 2013 hatt høy sylighet i riksdekkede medier, ikke mist i forbidelse med laserige av policyrapporte om y veipolitikk. I september laserte OFV helt ye ettsider et ledd i arbeidet med å styrke orgaisasjoes kommuikasjo og sylighet. Som e del av dette har OFV i økede grad også tatt i bruk sosiale medier som Facebook og Twitter samt yhetsbrev for å å ut til flere. OFV fikk også etablert e avtale om faste sider i hver utgave av Våre veger Nordes største fagblad for vei, alegg og trafikk der vi gjeom artikler og itervjuer preseterer saker vi er opptatt av. NY REGJERING GJENNOMSLAG FOR OFV Med Stortigsvalget kom e y regjerig og varsel om kraftige edriger i orsk veipolitikk: Iførig av mistestadarder for riks- og fylkesveier, styrket rolle for veitilsyet, satsig på store veiprosjekter og færre bompegeselskaper er oe av det regjerige lover i si regjerigsplattform. Dette er saker OFV har arbeidet med i lag tid, og at regjerige løfter dette opp og fram, betraktes som et solid gjeomslag for orgaisasjoes aller viktigste råd. REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR PLAN- LEGGING GIR LENGRE PLANLEGGINGSTID Opplysigsrådet for Veitrafikke (OFV) abefalte Miljøverdepartemetet å trekke forslaget om reviderte statlige plaretigslijer for samordet bolig-, areal og trasportplaleggig. Årsake var at OFV meer forslaget vil gi forleget plaleggigstid i stedet for kortere. I begruelse la OFV blat aet vekt på at forslaget ikke var tilstrekkelig for å å målet om bedre samordig og mer effektive plaprosesser. De ye regjerige legger opp til e halverig av plaleggigstide. Da er det behov for e helhetlig evaluerig av hele plaregimet, fremholdt OFV. DEN NASJONALE VEIKONFERANSEN Etter e vellykket veikoferase i Kristiasad i 2012, startet OFV arbeidet med plaleggig av e y asjoal veikoferase i Berge i februar Hovedveiee mellom Øst- og Vestladet ble valgt som hovedtema med fokus på hvorda vi ka sikre åpe og pålitelige hovedveier som i våre abolad og om hvorda vi ka reise kortest, raskest og sikrest. Det vil også fokuseres på itelligete trafikksystemer og storbyutfordrigee. Koferase arrageres i samarbeid med Hordalad fylkeskommue. INTERNASJONAL STATISTIKK: MÅLING AV VEIEFFEKTIVITET KREVER BEDRE DATAGRUNNLAG Veikvalitet i Norge sammeliges ofte med adre lad. Et best mulig sammeligigsgrulag krever objektive og relevate iterasjoale data, og det tregs et bredere og bedre datagrulag e vi har i dag. Det meer OFV, som adresserte disse problemstilligee uder e iterasjoal koferase i Leipzig i regi av Iteratioal Trasport Forum (ITF). Der møttes mer e 50 trasportmiistere, politikere, byråkrater, orgaisasjoer og jouralister fra hele verde for å diskutere viktige trasport- og samferdselspolitiske spørsmål. INTERNASJONALT FOKUS PÅ FINANSIERING AV VEDLIKEHOLD På Iteratioal Road Federatios (IRF) koferase i Geève i desember, hadlet e ege sesjo om fiasierig av veivedlikehold og idikatorer for veikvalitet høyaktuelle temaer i orsk veipolitikk. De sesjoe hadde OFV asvaret for, og ble utarbeidet spesielt både med take på både de orske debatte og utfordriger som går igje over hele verde. På koferase bidro represetater fra blat aet EU, FN, Verdesbake, World Ecoomic Forum uder OFVs ledelse. 6 7

5 STYRETS BERETNING FOR 2013 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysigsrådet for Veitrafikke (OFV) er e ladsomfattede iteresseorgaisasjo som arbeider for at alle veibrukere skal få dekket sitt trasportbehov på e rasjoell og effektiv måte med mist mulig skade på meesker og miljø. OFV har 73 medlemmer, heruder 22 ladsomfattede orgaisasjoer, samt flere store koser og bedrifter med sterk iteresse for å utvikle veitrafikke i Norge. Vårt primære virkefelt er å belyse veitrafikkes setrale rolle i orsk samferdselspolitikk, og bidra til at Norge får et modere og velfugerede veiett. OFV er e partipolitisk øytral orgaisasjo. Vi skal være e objektiv og pålitelig kilde til fakta om alle forhold kyttet til veitrafikke. Gjeom å ihete, aalysere og formidle fakta og kuskap om veiee og veitrafikkes kosekveser for samfuet og ekeltpersoer, skal vi, samme med våre medlemmer, avdekke svakheter ved dages veipolitikk og sikre bedre løsiger. Våre målgrupper er medlemmee våre, politikere, mydigheter og opiioe. OFV eier og driver e forretigsmessig virksomhet kyttet til publiserig av statistikk om motorkjøretøyer og veitrafikk gjeom aksjeselskapet Opplysigsrådet for Veitrafikke AS (OFV AS). For å gi et fyllestgjørede bilde av OFVs totale virksomhet, omfatter årsberetige også hovedtrekk fra virksomhete i OFV AS. Opplysigsrådet for Veitrafikke har kotorsted i Oslo. REDEGJØRELSE FOR REGNSKAPET Forutsetige om fortsatt drift er lagt til gru ved utarbeidelse av regskapet og det bekreftes at dee forutsetige er til stede. Regskapet for 2013 viser driftsitekter på kr , prosjektkostader på kr og driftsutgifter på kr Med totale fiasitekter på kr ble regskapet gjort opp med et uderskudd på kr Året før viste regskapet et uderskudd på kr Årets uderskudd dekkes av egekapitale. Foreiges egekapital per var kr Egekapitaladele er 83,8 proset. OFV AS, som foreige eier 95,5 proset av, hadde i 2013 et resultat før skatt på kr Egekapitale i OFV AS per er kr Det ble avholdt fem styremøter i Styrets har rettet et særlig fokus på rammebetigelsee i orsk veipolitikk, og OFV publiserte derfor e Policyrapport som heter «Nasjoal veipolitikk fra stykkevis og delt til overordet og helt» i april Rapportes hovedkoklusjo er at orsk samferdsel treger e visjo som viser vei for fremtide og som gir et ytt hovedveikart. Store, lage veiprosjekter ka gi trygge og effektive veitrasportkorridorer som bider lad og regioer samme, og det er å ivestere i framtide. Rapporte ble presetert for politikere og fagmiljøer, og de ble svært godt mottatt. Policyrapporte ble utarbeidet i samarbeid med flere av OFVs medlemmer. I 2013 startet arbeidet med Policyrapport 2, om Itelligete Trasportsystemer, ITS. Dee rapporte vil bli presetert våre MEDLEMMER Ved utgage av 2013 hadde OFV 73 medlemmer. Atall medlemmer har vist e sykede tedes de siste åree, oe som dels er e kosekves av at det ikke leger er ødvedig å være medlem i OFV for å få tilgag til statistikkee fra OFV AS, dels at ekelte medlemmer har hatt behov for å stå mer på ege be i samferdselspolitiske saker. Styret vil prioritere å verve flere relevate medlemmer i løpet av ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING I OFV arbeider tre persoer, e kvie og to me hvorav direktørstillige utgjør et halvt årsverk. Styret består opprielig av 11 styremedlemmer og fem varamedlemmer som har samme møterett som ordiære styremedlemmer. I 2013 gikk to styremedlemmer ut av styret på gru av jobbskifter. Dermed besto styret ved utgage av 2013 av i styremedlemmer og fem varamedlemmer. I styret er det totalt tre kvier og 11 me. Foreige har som mål å være e arbeidsplass ute forskjellsbehadlig mellom kvier og me, og aser at dette er oppfylt. Det er ikke plalagt eller gjeomført særskilte tiltak på dette området. Styret aser arbeidsmiljøet i orgaisasjoe som godt. Oslo, 10. april 2014 Totalt sykefravær i 2013 var 11 dager, oe som utgjør 1,9 proset av total arbeidstid det året. Det er midre e året før, og idikerer at sykefraværet fortsatt er på vei edover. Det har ikke forekommet skader eller ulykker på arbeidsplasse. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak på området. MILJØ Orgaisasjoes virksomhet medfører i svært lite grad foruresig eller utslipp som ka være til skade for det ytre miljø. Det har derfor ikke vært ødvedig å iverksette spesielle tiltak på dette området. ANDRE FORHOLD Det er, etter det styret kjeer til, ikke itrådt forhold etter regskapsårets avslutig som har betydig for selskapets stillig og resultat. Trod Johaese Øystei Herlad Erik Adrese styreleder estleder styremedlem Ja Johase Eli Klakke Stig Morte Nilse styremedlem styremedlem styremedlem Iger-Lise M. Nøstvik Jo H. Stordrage Are Aakre styremedlem styremedlem styremedlem Øyvid Solberg Thorse direktør 8 9

6 ORGANISASJON OG ANSATTE MEDLEMMER STYRET Foreiges styre har etter årsmøtet i 2012 bestått av syv me og fire kvier, samt fem vararepresetater. Styrearbeidet i OFV dreier seg i stor grad om å behadle politiske saker, og det er avgjørede for et omforet resultat at e stor del av foreiges medlemmer er represetert i styret. Varamedlemmee har derfor lik møterett som styremedlemmee. Styret har følgede sammesettig: STYRELEDER: Trod Johaese NESTLEDER: Øystei Herlad STYREMEDLEMMER: Are Aakre Erik Adrese Eli Klakke Iger-Lise M. Nøstvik Ja Johase Stig Morte Nilse Jo H. Stordrage Maskietrepreørees Forbud, MEF Volvo Car Norway AS Etrepreørforeige Bygg og Alegg, EBA Bilimportørees Ladsforeig, BIL If Skadeforsikrig NUF Norsk Petroleumsistitutt, NP Trygg Trafikk Norges Bilbrasjeforbud, NBF NHO Trasport VARAMEDLEMMER: Svei Ove Lagelad Persoskadeforbudet LTN (1. vara) Ja-Terje Metzoi Norges Lastebileier-Forbud (2. vara) Soja Sporstøl Autoriserte Trafikkskolers Ladsforbud, ATL (3. vara) Harald Jachwitz Aderse Hovedorgaisasjoe Virke (4. vara) Terje Tørrig MA Rusfri trafikk og livsstil (5. vara) ARBEIDSUTVALGET: Arbeidsutvalget har i 2013 bestått av styreleder og estleder, samt direktøre. VALGKOMITEEN Valgkomitee har etter årsmøtet i 2013 bestått av: Jo H. Stordrage, NHO Trasport Iger-Lise M. Nøstvik, NP Ja-Terje Metzoi, NLF (valgt av årsmøtet) (valgt av årsmøtet) (styrets represetat) ADMINISTRASJON OG LEDELSE Direktøre leder foreige og OFV AS, og er asvarlig overfor styret i begge orgaisasjoer. De setrale admiistrasjoe i foreige består av direktør og ærigspolitisk direktør, samt e kommuikasjosasvarlig. Øyvid Solberg Thorse Vilrid Femoe Mikkel Friis direktør ærigspolitisk direktør kommuikasjosasvarlig Ved utgage av 2012 hadde OFV 73 medlemmer. LANDSOMFATTENDE ORGANISASJONER America Car Club of Norway Autobrasjes Leveradørforeig Autoriserte Trafikkskolers Ladsforbud, ATL Bilimportørees Ladsforeig, B.I.L Dekkimportørees Foreig Fiasierigsselskapees Foreig Fiasæriges Hovedorgaisasjo, FNO EBA (tidl. Foreige Asfalt og Veiservice) Hovedorgaisasjoe Virke ITS Norge Kogelig Norsk Automobilklub, KNA MA Rusfri trafikk og livsstil Maskietrepreørees Forbud, MEF NHO Trasport Norges Bilbrasjeforbud, NBF Norges Biloppsamleres Foreig Norges Lastebileier-Forbud, NLF Norges Taxiforbud Norsk Asfaltforeig Norsk Petroleumsistitutt Persoskadeforbudet LTN Trygg Trafikk BEDRIFTER Al-Ko Kober AS Auto-Grip AS Bertel O. Stee AS Bertel O. Stee Autoster AS Bertel O. Stee Berge Bertel O. Stee Vestfold Bilforlaget AS Bilservice As BMW Norge AS Citroë Norge AS DEFA AS Dekk Parter AS DNB ASA DNB Fias Du Pot Norge AS Ford Motor Norge AS Forlaget Last og buss AS Gjesidige Skadeforsikrig Harald A. Møller AS Hellaor AS Hjemmet Mortese AS Hofstads AS Hyudai Motor Norge If Skadeforsikrig NUF Iveco Norge AS Johso Cotrols Autobatteri Leasepla Norge AS Ma Last & Buss AS Mazda Motor Norge AS MECA Norway AS Mesta AS Motorgruppe AS Motor-Trade AS Nordea Fias AS Norsk Scaia AS Opel Norge AS Oslo Bilauksjo AS Oslo og Omegs bilbrasjeforbud Robert Bosch AS Romes AS Rutebileieres Stadardiserigsforbud Saferoad AS Skotvedt AS Sparebak 1 Skadeforsikrig AS Subaru Norge AS Toyota Dramme AS Toyota Norge AS Toyota Oslo AS Veidekke Idustri AS Vikig Redigstjeeste AS Volvo Car Norway AS 10 11

7 OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN RESULTATREGNSKAP OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN BALANSE PR. 31. DESEMBER Driftsitekter og driftskostader Note Kotigetitekter Royaltyitekter Veikoferase Adre driftsitekter Sum driftsitekter Prosjektkostader Løskostader 2, 4, Adre driftskostader Sum driftskostader Driftsresultat ( ) ( ) Fiasitekter og fiaskostader Aksjeutbytte Reteitekt datterselskap Ae reteitekter Ae fiasitekt Verdiøkig fiasielle omløpsmidler Retekostad datterselskap (8 171) Retekostad (931) (1 802) Netto fiasposter Årets resultat ( ) ( ) EIENDELER Aleggsmidler Note Fiasielle aleggsmidler Ivesterig i datterselskap Sum aleggsmidler Omløpsmidler Fordriger Kudefordriger Adre fordriger Sum fordriger Adre fiasielle istrumeter Verdipapir fod Sum adre fiasielle istrumeter Bakiskudd Bakiskudd Sum bakiskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Overføriger og dispoeriger: Overført (til) fra egekapital Sum overført

8 OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN BALANSE PR. 31. DESEMBER OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN Noter til regskapet for 2013 EGENKAPITAL OG GJELD Egekapital Note Egekapital pr Årets resultat ( ) ( ) - Egekapital Sum egekapital Gjeld Kortsiktig gjeld Mellomregig datterselskap Leveradørgjeld Skyldige offetlige avgifter (44 646) Ae kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Foreige er et lite foretak i hehold til regskapslove og har lagt følgede regskapsprisipper til gru. Vurderig og klassifiserig av eiedeler og gjeld Eiedeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som aleggsmidler. Adre eiedeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordriger som skal tilbakebetales ie et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiserig av kortsiktig gjeld er tilsvarede kriterier lagt til gru. Aleggsmidler vurderes til askaffelseskost, me edskrives til virkelig verdi ved verdifall som forvetes ikke å være forbigåede. Omløpsmidler vurderes til laveste av askaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balaseføres til omielt mottatt beløp på etablerigstidspuktet. Itekter Itektsførig av kotiget skjer ved fakturerig. Itektsførig av leverte varer og tjeester skjer på fakturerigstidspuktet. Bidrag itektsføres år de mottas. Itektee regskapsføres med verdie av vederlaget på trasaksjostidspuktet. Aksjer i datterselskap Ivesterig i datterselskap har foretaket valgt å balaseføre til askaffelseskost. Mottatt utbytte fra datterselskap itektsføres som fiasitekt. Fordriger Kudefordriger og adre fordriger oppføres til pålydede etter fradrag for avsetig til forvetet tap. Avsetig til tap gjøres på grulag av e idividuell vurderig av de ekelte fordrigee. Skatter Foreiges virksomhet er ikke skattepliktig. Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD NOTE NR. 2 SAMMENSLÅTTE POSTER Løskostader består av følgede poster: Oslo, 10. april 2014 Løiger Arbeidsgiveravgift Adre løskostader (ikluderer refusjo sykepeger) Sum løskostader Trod Johaese Øystei Herlad Erik Adrese styreleder estleder styremedlem NOTE NR. 3 VERDIPAPIRFOND Ja Johase Eli Klakke Stig Morte Nilse styremedlem styremedlem styremedlem Iger-Lise M. Nøstvik Jo H. Stordrage Are Aakre styremedlem styremedlem styremedlem Selskapet har ivestert i Storebrad verdipapirfod. Det ble kjøpt 642,7715 adeler i Delphi Kombiasjo og 1451,2731 adeler i Storebrad Kombiasjo de Sum Kjøp av adeler Nedjusterig (11 461) 0 (11 461) Oppjusterig Fodees verdi pr Øyvid Solberg Thorse direktør 15

9 OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN Noter til regskapet for 2013 NOTE NR. 4 ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE Selskapet har 2 årsverk pr Foreige ledes av admiistrerede direktør i Opplysigsrådet for Veitrafikke AS. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer. Kostadsført revisjoshoorar i 2013 utgjør kr ikl. mva. NOTE NR. 5 OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON Foreige er pliktig til å ha tjeestepesjosordig etter lov om obligatorisk tjeestepesjo. Asatte i foreige er ikludert i de kollektive pesjosordige som datterselskapet har etablert. De kollektive pesjosordige oppfyller kravee etter love. Kostade til tjeestepesjo utgjorde kr ,- i NOTE NR. 6 INVESTERING I DATTERSELSKAP Opplysigsrådet for Veitrafikke har eieradel i følgede selskap: Askaffelses- Forretigs- Eieradel/ Selskapets Selskapets Bokført tidspukt kotor stemmerett egekap. resultat verdi 100 % 100 % Opplysigsrådet for Veitrafikke AS og Oslo 95,5 % Det er ikke utarbeidet koserregskap for morselskapet Opplysigsrådet for Veitrafikke. Ivesterige er regskapsført etter kostmetode. Foreige mottar royalty fra datterselskapet, tilsvarede 75 % av salgsitekter fratrukket trykkekostader på publikasjoe "Bil og Vei Statistikk". Mellomværede i koser: Kortsiktig fordrig datterselskap Kortsiktig gjeld datterselskap Mellomværede rete bereges med retesats som tilsvarer ormalrete fastsatt av det offetlige. NOTE NR. 7 SPESIFIKASJON AV PROSJEKTER Veikoferase Idikatorutviklig Ege publikasjoer Kostader medgått til prosjekter Prosjektkostadee er utgiftsført i regskapet for

10 18

11 Jerbaetorget 4A 0154 Oslo Telefo

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE

DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE ÅRSRAPPORT 2014 «Regjeringen har erfart at det er lettere å love i opposisjon, enn å gjennomføre i posisjon.» DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE INNHOLDSFORTEGNELSE Den viktige veien videre 3 Visjon og veien videre

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

VISJON OG RESULTATER FÆRRE DREPTE, FLERE LAV- UTSLIPPSBILER, MEN FORTSATT VEKST I VEIFORFALLET

VISJON OG RESULTATER FÆRRE DREPTE, FLERE LAV- UTSLIPPSBILER, MEN FORTSATT VEKST I VEIFORFALLET ÅRSRAPPORT 2010 VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og for politiske

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Thon Holding. Årsrapport 2012

Thon Holding. Årsrapport 2012 Tho Holdig Årsrapport 2012 Året 2012 Ihold Året 2012 2 Koserstruktur 2 Nøkkeltall 3 Årsberetig 2012 4 Resultatregskap 10 Balase pr. 31.12 11 Kotatstrømaalyse 12 Noter 13 Key figures 27 Icome statemet 28

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soig Årsrapport 2013 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor.

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor. 8 Ug i Berge? Rusomsorg Se plaer for 3 på ye spor di bydel 6 Bolig med det lille ekstra Tips for vitere Sjekk kurstilbud FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ JANUAR 4 INNBYGGER MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE Hvor går

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 årsrapport 14 Innhold Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 Foto: Oscar Egeberg, Helene Næss, Marianne B. Hansen, Sven O. Nylænder

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer