Reglement for fagskolestudier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for fagskolestudier"

Transkript

1 Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16

2 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel 4 - Utvisigsreglemet 9 Kapittel 5 - Eksamesreglemet

3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 1 Iformasjo a) Studetee plikter å sette seg i i reglemetee. Maglede kjeskap til reglee ka ikke påberopes som uskyldig for regelbrudd. b) Skole plikter å iformere om reglemetee og gjøre dem tilgjegelige for studetee. 2 Vedtak og klager a) Studete har rett til begruelse for alle ekeltvedtak. Dersom e begruelse ikke foreligger samme med vedtaket, ka studete hevede seg til de som fattet vedtaket og be om e begruelse. b) Klage må framsettes skriftlig og sedes til de som har fattet vedtaket seest 3 (tre) uker etter at studete er uderrettet om vedtaket. Klage skal være begruet. Studete har krav på et svar ie 3 (tre)uker fra klage ble mottatt. c) Dersom ikke klage gis medhold skal de som har fattet vedtaket sede klage til skoles klageemd. Søkere har krav på et begruet svar ie 3 (tre) uker fra skoles klageemd mottok klage. Avgjørelse er edelig og ka ikke akes. 3

4 Kapittel 2 - Studiereglemet Gjeldede per Vilkår for studiekotrakt mellom studet og skoler tilkyttet Forum for Fagskoler (FFF) 1. Kotraktes tilblivelse Kotrakte er forhadlet frem i samarbeid med Forbrukerombudet som e stadardkotrakt for FFF s medlemsskoler og har særlige regler for studeter som reges som forbrukere. 2. Forpliktede kotrakt Kotrakte er bidede fra det tidspukt begge parter har uderteget de. 3. Betaligsforpliktelser Studete skal betale registrerigsavgift, studieavgift og adre avgifter i samsvar med de betigelser som er aført i kotrakte (Jf disse vilkårees forside). Studeter som reges som forbrukere plikter å betale e registrerigsavgift som forfaller til betalig ie 14 dager etter kotrakte er uderteget. Studieavgifte og adre avgifter som spesifisert på kotraktes forside forfaller til betalig ved studiets start. Registrerigsavgift blir ikke refudert, bortsett fra i de tilfeller skole avlyser studiet. Kotrakte er persolig og ka ikke overdras til adre. Dersom adre, for eksempel arbeidsgiver, NAV eller ekeltpersoer, skal dekke studieavgift helt eller delvis, må dee medsigere kotrakte. 4. Skoles asvar Skole skal gjeomføre utdaige i samsvar med de plaer som på forhåd er forelagt studete. Skole ka likevel foreta edriger dersom spesielle forhold tilsier det. Skole må dokumetere og begrue hvorfor edrigee er ødvedige. Vesetlige edriger i utdaigstilbudet må godkjees av NOKUT. Skole forbeholder seg rette til å avlyse studiet som følge av lite deltakelse eller av adre årsaker som er utefor skoles kotroll. I slike tilfeller vil studete utelukkede få refudert ibetalte registrerigs- og studieavgifter. Dersom skole avlyser studietilbudet som følge av lite deltakelse må varsel om avlysig sedes studete så tidlig som mulig og seest ie 1 uke før studiestart. Skole er da pliktig å prøve å skaffe studete alterativt studietilbud ved ege eller ae FFF skole. 5. Studetes asvar Studete skal sette seg i i skoles reglemet slik disse til ehver tid fastsettes av skole, og skal følge dette. Kopierig av studiemateriell, dataprogram eller ae iformasjo som tilhører skole, evt. oe skole har avtale med, må ikke forekomme ute at det på forhåd er ihetet skriftlig samtykke fra skole. Adresseedrig må straks meldes skole skriftlig. 6. Studieavbrudd 6.1 Studetes studieavbrudd: a) Ved oppsigelse av studieplass før studieoppstart vil studete bare bli avkrevd registrerigsavgifte. b) Ved avbrudd uder studiet vil studete måtte dekke skoles tap. Studeter som ases å være forbrukere vil ved avbrudd etter studiets oppstart betale 70% av årlig studieavgift, 75% for avbrudd i periode 1. semesters slutt og 2. semesters start, og 100% ved avbrudd i løpet av adre semester. c) Studeter som ases å være forbrukere har aledig til å melde avbrudd for 2. studieåret ie utgage av uke 25 der 2. året starter på høste og ie utgage av uke 48 i foregåede år der 2. året starter på våre ute ytterligere kostader. Utmeldige skal sedes skriftlig til skoles admiistrasjo. Skjer utmeldige etter evte frist så må studete betale 70% av 2. års studieavgift, 75% for avbrudd i periode 3. semesters slutt og 4. semesters start, og 100% ved avbrudd i løpet av 4. semester. 4

5 d) Skole vil ved dokumetert sykdom eller ved adre tugtveiede gruer etter skriftlig søkad kue godkjee midlertidig avbrekk i studiet. e) Ved avbrudd som følge av uforutsett ikallig til militærtjeeste har studete rett til å foreta midlertidig avbrekk i studiet dersom militærtjeeste gjør det umulig å gjeomføre studiet i hehold til opprielige plaer og studete har varslet skole omgåede etter å ha mottatt ikallige. f) Dersom studiet avbrytes på gru av uforutsette, alvorligere forhold som gjør videre skolegag urimelig tygede eller umulig (persolig force majeure) betales bare for tilbudt udervisig. Utdelt materiale skal i slike tilfeller leveres tilbake til skole. g) For studeter som ikke reges som forbrukere gjelder ikke pukt 6.1 a, b og f. 6.2 Formkrav Dersom studete avbryter studiet midlertidig eller sier fra seg studieplasse skal skriftlig varsel om dette sedes skoles admiistrasjo. Skole skal bekrefte mottak av studetes skriftlige oppsigelse. 6.3 Bevisbyrde Studete har bevisbyrde og må godgjøre årsake til studieavbrudd for de tilfeller hvor studete har rett til midlertidig eller edelig avbrudd etter pukt Mislighold av kotrakte 7.1 Skoles mislighold Meer studete at skole misligholder eller har misligholdt studiekotrakte, må ha/hu gi meldig om dette ie rimelig tid, og seest ie 8 uker fra ha/hu oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet. Meldige må gis skriftlig. Meldige må gis til skoles admiistrasjo, og e-post oppgitt på skoles hjemmeside ka brukes. Ved mislighold fra skoles side, ka de kompesere dette for eksempel ved supplerede eller alterativt relevat udervisigstilbud (utbedrig/avhjelp). I de grad avhjelp ikke gjeomføres, har studete følgede rettigheter ved skoles mislighold av studiekotrakte: Studete ka kreve prisavslag, begreset oppad til studieavgifte. Studete ka heve studiekotrakte hvis misligholdet er vesetlig Studete ka kreve erstatig for det tap vedkommede lider som følge av misligholdet. Dette gjelder likevel ikke så lagt skole godtgjør at misligholdet skyldes hidrig utefor skoles kotroll som skole ikke med rimelighet kue vetes å ha tatt i betraktig på avtaletide eller å ugå eller overvie følgee av (kotrollasvar). Studete har ku rett til erstatig for idirekte tap som følge av skoles mislighold dersom det foreligger skyld eller forsømmelse fra skoles side. 7.2 Studetes mislighold Ved mer e 14 dagers forsiket ibetalig av registrerigs- eller studieavgift eller ae godtgjørelse til skole, skal studete betale rete i hehold til lov om rete ved forsiket betalig av r 100, og purrig vil bli sedt. Det vil påløpe et purregebyr i hehold til Ikassoforskrifte 1.2. Er ikke kravet betalt ie 14 dager etter purrig er sedt vil kravet bli idrevet gjeom rettslig ikasso i hehold til ikassolove og ikassoforskrifte. Ved vesetlig mislighold av kotrakte fra studetes side, ka skole heve de etter forutgåede varsel. Skole skal skriftlig gi meldig om slik hevig. 8. Ake til klageemd Dersom e tvist mellom skole og e studet ikke ka løses i mielighet, ka studete påklage sake skriftlig til FFF s klageemd. Forum for fagskoler si uavhegige klageemd er satt samme av e jurist, e represetat fra e offetlig høyere utdaigsistitusjo og e studet fra e av medlemsskolee. 5

6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 1 Opptak Opptak av studeter foretas av opptaksasvarlig ved skole. Opptak etter realkompetasevurderig gjeomføres av skoles opptaksasvarlig i samarbeid med studieleder på det aktuelle utdaigstilbudet. Hver utdaig ved Høyskole Kristiaia har e studieleder som er faglig asvarlig. 2 Opptaksstørrelse Styret bestemmer for hvert studieår hvilket atall studeter som ka tas opp ved de ekelte utdaigee ie rammee av NOKUT si godkjeig. 3 Formelle opptakskrav For opptak til studier ved skole kreves fullført videregåede opplærig. Ved de ekelte studiee ka det kreves at spesifiserte studieretiger er fullført og bestått og/eller beståtte opptaksprøver. Nærmere iformasjo om dette, samt vurderigskriterier for opptaksprøvee, publiseres på skoles ettsider og i de ekelte utdaigsplaee. Opptaksprøvee vurderes av e opptakskomité beståede av opptaksasvarlig og studieleder ved det aktuelle utdaigstilbudet. Opptaksprøvee beyttes ku til å vurdere om studetee er kvalifisert for opptak og beyttes ikke til ragerig av søkere. I tillegg er det et krav om at søkere ved ekelte studier besvarer motivasjosspørsmål som er kyttet til søkadsskjemaet. Motivasjosspørsmålee har til hesikt å bevisstgjøre studetee år det gjelder ege mål og forvetiger til studiet. Motivasjosspørsmålee brukes verke til ragerig eller til vurderig av om søkere er kvalifisert. 4 Opptak ved realkompetasevurderig 4.1 Alder Søkere som øsker å bli realkompetasevurdert, må ha e alder som miimum tilsvarer ormalaldere for fullført aktuell videregåede opplærig. 4.2 Vurderigskriterier Realkompetase ka tilkjees på grulag av e helhetlig vurderig av søkers erfarigsbakgru og kompetase, for eksempel dokumetert arbeidserfarig, utdaig og frivillig arbeid, sett i forhold til skoles opptakskrav. Søker må dokumetere tilstrekkelige ferdigheter i orsk og egelsk til å kue gjeomføre studiet. Ferdighetee skal ligge på et ivå som tilsvarer de kompetase som oppås ved Norsk Vg1 studieforberedede eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdaigsprogram, samt Egelsk Vg1 studieforberedede eller Egelsk Vg2 yrkesfaglige utdaigsprogram. I tillegg ka søkere i søkadsskjemaet gjøre rede for kvalifikasjoer som ikke ka dokumeteres gjeom vitemål/attester/ kursbevis og ligede. Itere rutier for vurderig av realkompetase fastsettes av admiistrasjoe. For øvrig gjelder bestemmelsee om opptaksprøver og motivasjosspørsmål spesifisert i opptaksreglemetets Tidsbegresig av vedtak Vedtak om tilkjeig av realkompetase gjelder i utgagspuktet også for seere år. Vedtaket har likevel bare gyldighet i hehold til studiet slik det gjeomføres på vurderigstidspuktet. Ved betydelige edriger i fag-, studie- eller rammeplaer, forbeholder skole seg rett til å foreta y vurderig, og evetuelt edre vedtaket. 4.4 Krav til dokumetasjo All praksis, utdaig og adre forhold som skal gi grulag for opptak, må dokumeteres med attesterte kopier. Attester for praksis må agi legde på arbeidsforhold, stilligsproset og arbeidsihold. Attester må videre være datert for å komme i betraktig. Attester reges bare fram til datoe de er skrevet ut, selv om søkere selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspukt. 6

7 5 Fritak for deler av utdaigstilbudet 5.1 Kriterier for fritak Etter skriftlig søkad ka e studet gis fritak for deler av et utdaigstilbud. Fritaket gis da på grulag av dokumetert oppådd likeverdig utdaig. Søkad om fritak må ieholde ødvedig dokumetasjo av omfag og ihold i faget som øskes godskrevet. Eksempler på dokumetasjo: Eksamesresultater eller ae vurderig fra faget det søkes fritak for Evetuelle vitemål Evetuelle kursbevis Evetuelle attester Evetuell portfolio/arbeidsmappe Evetuell studiepla Liste er ikke uttømmede. 5.2 Prosedyre ved vurderig av fritak Opptaksasvarlig i samarbeid med studieleder på det aktuelle utdaigstilbudet foretar e faglig vurderig av isedt dokumetasjo for å vurdere om søker har oppådd samme faglige mål som kreves i forhold til gjeldede utdaigspla. 5.3 Klage på avslag på søkad om fritak Klage sedes til skole ved opptaksasvarlig. For øvrig gjelder bestemmelsee i 2 i Geerelle bestemmelser. 6 Opptak til skole for søkere med uteladsk utdaig/aet morsmål e orsk/ordisk Søkere med uteladsk utdaig, må ha utdaig/kvalifikasjoer på ivå tilsvarede kriteriee i 3. Søkere med aet morsmål e orsk eller aet ordisk språk, må ha tilfredsstillede kuskaper i orsk tilsvarede Norsk Vg1 studieforberedede, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdaigsprogram eller bestått test i orsk høyere ivå («Bergesteste»). 7 Betiget opptak Søkere ka søke om studieplass før alle eksameer i fag som kreves for opptak er avlagt. Stadpuktkarakterer fra siste termi-oppgjør vedlegges søkade. Slike søkere vil evetuelt få betiget opptak i påvete av eksamesresultatee. Vitemål/bekreftelse på tilstrekkelige kvalifikasjoer må sedes skole ie studiestart. 8 Søkad om opptak Skole har søkadsfrist 15. april hvert år. Dersom det er ledige plasser i klassee ved de ulike utdaigstilbudee etter at søkadsfriste er gått ut, vil skole etter dette beytte rullerede opptak. Ved oversøkig vil søkere rageres på bakgru av karakterer fra videregåede. Søkere som får tilbud om studieplass, må akseptere ved å returere uderteget kotrakt ie oppgitt frist. Hvis ikke skole har mottatt kotrakte ie oppgitt frist, ka studete miste studieplasse. 9 Klage avslag på opptak Klage sedes til de som har fattet vedtaket. For øvrig gjelder bestemmelsee i 2 i Geerelle bestemmelser. 7

8 Kapittel 4 - Utvisigsreglemet 1 Utvisig Rektor ka gi e studet som opptrer på e måte som virker grovt forstyrrede på medstudeters arbeid eller for virksomhete ved skole ellers, skriftlig advarsel om utvisig. E studet har i slike tilfeller rett til å rådføre seg med e studetrepresetat ved skole. Rektor ka fatte vedtak om utvisig i itil 4 (fire) uker dersom advarsele ikke tas til følge. Vedtaket skal begrues. Vedtaket ka påklages til rektor. For øvrig gjelder bestemmelsee i 2 i Geerelle bestemmelser. 8

9 Kapittel 5 - Eksamesreglemet 1 Geerelle bestemmelser Det publiseres e eksamespla på skoles ettsider eller lærigsplattform i forkat av hvert semester. 2 Adgag til å gå opp til eksame a) Studetee har adgag til å avlegge eksame dersom de har sigert studiekotrakte og har betalt forfalt studieavgift. 3 Skriftlig eksame a) Studetee ka møte itil 1 (e) time etter at eksame har startet og ige ka forlate eksameslokalet før det har gått 1 (e) time etter at eksamee har startet. E studet som møter etter at e ae har forlatt eksameslokalet, ka ikke gis adgag til å delta på eksame. Nektes studete adgag til å delta, reges studete som ikke møtt. b) Eksame for deltidsstudier vil ormalt avholdes på dagtid. c) Eksamestide i klokketimer er påført alle eksamesoppgaver. d) Hver studet oterer sitt eksamesummer på eksamesbesvarelse. Studete må ikke merke oe av det som skal leveres i på e slik måte at sesor ka idetifisere studete. e) Studete må sigere på kadidatliste ved ileverig av besvarelse. Gyldig legitimasjo må medbriges. f) Tillatte hjelpemidler kotrolleres av eksamesispektøre. Adre bøker eller otater legges fora i lokalet. Dette gjelder også mobiltelefoer og aet elektroisk utstyr. Studete må selv sørge for å medbrige hjelpemidlee, skole har ikke hjelpemidler til utlå. Lå av skrivesaker eller hjelpemidler direkte mellom studetee er ikke tillatt. g) Det skal være fullstedig ro i eksameslokalet etter at eksamesoppgave er delt ut helt til siste besvarelse er levert i. Studetee må ikke sakke samme eller ha ae forbidelse med hveradre eller uteforståede uder eksame. De skal hevede seg til eksames-ispektøre i fall de har oe å spørre om. Studetee ka forlate eksameslokalet samme med e eksamesispektør. h) Studete skal kotrollere at ha/hu mottar riktig eksamesoppgave, og at oppgave består av det atall sider som er påført oppgaves forside. i) Eksamesispektøre varsler år det er 1(e) time igje av eksamestide. Beskjed gis også år det er 15 mi. igje av eksamestide. j) Kladd blir ikke vurdert av sesor. 4 Mappevurderig a) Oppgavebesvarelser ka bearbeides og forbedres helt frem til summativ vurderig ved slutte av semesteret. b) Mappeihold og formelle krav om utformig av mappe spesifiseres i et eget iformasjosskriv (mappekrav) tilkyttet det ekelte utdaigstilbud. Ved kotiuasjo ka det bli utformet ye mappekrav. c) Ved sykemeldig eller ae relevat erklærig, eller hvis vurderigsmappe ikke er godkjet, ka studete kotiuere (itil 2 gager). Kotiuasjo ka gjeomføres mot e avgift. Søkad sedes til eksamesteamet på eget skjema som er publisert på ettside. d) For å få utstedt vitemål, må studete ha fått godkjet mappee fra alle semestree i utdaige. 5 Hjemmeeksame Eksame der studetee idividuelt eller i gruppe skal besvare e case, oppgave, oppdrag etc. Dette ka være ulike prosjekter, oppdrag etc. som ka følge emets utviklig i løpet av semesteret. Det tilbys ikke veiledig. For oe studieretiger vil hjemmeeksame være digital. Iformasjo om dette publiseres i eksamesplae på ettsidee. 9

10 6 Uredelige hadliger/fusk a) Følgede reges som fusk: hadliger eller forhold som tar sikte på å gi studete, eller e medstudet, et uberettiget fortri ved eksame hadliger som medfører at studetes, eller e medstudets, kuskaper og ferdigheter ikke blir prøvet og vurdert på e upartisk og faglig betryggede måte Eksempler på fusk er: å ha ulovlige hjelpemidler tilgjegelig uder eksame eller prøve å levere e besvarelse som er hetet ut fra iterett og helt eller delvis utgitt som ege besvarelse å levere e besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av e ae perso å levere e besvarelse som helt eller delvis er brukt av studete ved e tidligere eksame eller prøve å ilevere arbeid av praktisk eller kusterisk art som er laget av adre e studete selv gjegivelse/sitater fra lærebøker, adre fagbøker, adres oppgaver, stoff som er hetet fra iterett osv. som er framstilt ute kildehevisig og ute klar markerig av at dette er gjegivelse/sitater Liste er ikke uttømmede. b) Ved skriftlig eksame i skoles eller adre godkjete lokaler vil fusk eller forsøk på fusk medføre at eksamesispektøre seder e skriftlig rapport til eksamesteamet. c) Har e studet forsettlig eller grovt uaktsomt fusket, eller forsøkt å fuske, ka eksame aulleres. Skoles rektor ka frata studete rette til å gå opp til eksame i itil ett år. Skoles rektor ka fatte vedtak om aullerig. d) Klage på vedtak om saksjoer som følge av fusk sedes til eksamesteamet. For øvrig gjelder bestemmelsee i 2 i Geerelle bestemmelser. Dersom klage blir tatt til følge har studete krav på å gå opp til este eksame ute ekstra kostader. 7 Sesur a) Fagasvarlig oppever sesor(er). Sesoree vil ete være itere, ekstere eller e kombiasjo av disse. b) Der det beyttes flere sesorer skal det på forhåd være avklart hvem som har det avgjørede ordet ved evetuell ueighet om karaktere. Det er de ekstere sesore som har det avgjørede ordet dersom det er ueighet mellom sesoree om karaktere. 8 Eksamesresultater a) Eksameskarakteree vil bli offetliggjort på Studetweb seest 20 (tjue)virkedager etter avholdt eksame. Vitemål eller karakterutskrift blir sedt hjem til studete i poste, så sart all klagebehadlig er ferdig, ca 6 (seks) uker etter semesteravslutig. b) Skole beytter e 5 tris karakterskala med følgede symboler: A B - C D E F. Karaktere F betyr at eksame eller mappeileverig ikke er bestått. Det gis ikke kommetarer til karakteree. I tillegg ka karakterskalae Bestått/Ikke bestått (B/IB) beyttes som ege skala. c) Utstedelse av vitemål/kursbevis forutsetter at studieavgifte er betalt i si helhet. Ved bestillig av ytt vitemål, påløper e avgift. Iformasjo om gjeldede avgift er publisert på ettsidee) d) Studete er selv asvarlig for å holde seg orietert om eksamesresultatee i løpet av skoleåret. 10

11 Det beyttes følgede karakterskala: Symbol Betegelse Geerell, kvalitativ beskrivelse av vurderigskriterier A Fremragede Fremragede prestasjo som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstedighet. B Meget god Meget god prestasjo som ligger over gjeomsittet. Viser eve til selvstedighet. C God Gjeomsittlig prestasjo som er tilfredsstillede på de fleste områder. D Nokså god Prestasjo uder gjeomsittet, med e del vesetlige magler. E Tilstrekkelig Prestasjo som tilfredsstiller miimumskravee, me heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjo som ikke tilfredsstiller miimumskravee. B/IB Bestått/Ikke bestått 9 Ny eksame/mappe- kotiuasjo a) Ny eksame/mappe ka avlegges mot e avgift. Iformasjo om gjeldede avgift er publisert på ettside. Ved gyldig dokumetert fravær fra eksame, for eksempel legeerklærig, vil studete kue gjeomføre y eksame kostadsfritt. Søkad om y eksame må sedes eksamesteamet ie gitte frister som er publisert på ettside. b) Når kotiuasjo skal gjeomføres er studete selv asvarlig for å sette seg i i de til ehver tid gjeldede utdaigspla (pesumlitteratur, vurderigsform, tillatte hjelpemidler osv.). c) Studete har rett til y eksame ie det første kalederåret etter avlagt ordiær eksame. Kotiuasjo gjeomføres i uke 8 for høstes emer (fag) og uke 32 for våres emer (fag). E eksame ka ku kotiueres 2 (to) gager. I de tilfeller hvor det foretas edriger i fagihold eller fagsammesetig, vil det bli gitt aledig å kotiuere 1 (e) gag etter gammel ordig. 10 Klager og omsesur a) Studete har rett til å få e begruelse for karakterfastsettige av sie prestasjoer. Kravet må fremsettes ie tre (3) uker fra karaktere ble kugjort. Begruelse skal ormalt være gitt ie to uker etter at kadidate har bedt om dette. I begruelse skal det gjøres rede for de geerelle prisipper som er lagt til gru for bedømmelse samt de kokrete bedømmelse av kadidates prestasjo. Begruelse gis mutlig eller skriftlig etter sesors valg. b) Klager på karakterer skal skje skriftlig til skoles eksamesavdelig med e faglig begruelse ie 3 (tre) uker etter at karaktere er gjort kjet for studete, eller 3 (tre)uker etter at studete har mottatt begruelse for karaktere. Klagebehadlige ka ta opptil 4 (fire) uker og resultatet publiseres på Studetweb. c) Ved klagebehadlig oppever fagasvarlig y(e) sesor(er). d) De ye sesoree skal ikke gjøres kjet med hvilke karakter besvarelse har fått ved ordiær sesur. De ye sesoree setter de edelige karaktere. Karaktere ka justeres både opp og ed. Karaktere fra omsesur er edelig og ka ikke påklages. 11. Formelle feil ved eksame/mappeileverig a) Studeter som har avlagt eksame ka klage over formelle feil ved eksamesoppgaver og/eller eksamesavviklig. Klage over formelle feil ved eksame må fremsettes skriftlig seest ie tre (3) uker etter at eksame er avviklet. Klage sedes til eksamesteamet. For øvrig gjelder bestemmelsee i 2 i Geerelle bestemmelser. b) Dersom det er begått feil som ka ha hatt betydig for studetes prestasjo eller bedømmelse av dee, skal sesure oppheves og det skal foretas y sesurerig. c) Ved y sesurerig beyttes ye sesor(er). Dersom det er flere sesorer, skal mist e av sesoree være ekster. Karakterfastsettig ved y sesurerig etter dee paragraf ka påklages etter reglee i 10. d) Dersom de formelle feilee i eksame eller i avviklige av eksame er av e slik art at de må aulleres, skal studete møte til y eksame vederlagsfritt. 11

12 12 Utvidet eksamestid/spesielle behov eller hjelpemidler a) Studeter, som av medisiske eller adre årsaker, meer seg berettiget til utvidet tid ved gjeomførig av sluttvurderig, og/eller har behov for spesielle hjelpemidler/hjelpetiltak, må søke om dette. Søkadsskjema er publisert på ettside og sedes ie gitte frister. Ved akutte skader/sykdommer ka søkad sedes så sart som mulig etter at behovet er oppstått. Søkade må dokumeteres med legeattest eller ae relevat dokumetasjo. b) Dersom studete får avslag ka studete klage til skoles eksamesavdelig. For øvrig gjelder bestemmelsee i 2 i Geerelle bestemmelser. E studet som har gyldig fravær ved hjemmeeksame, ka få forleget frist. Det gis ikke forlegelse utover 14 dager. Søkad om forleget frist ved hjemmeeksame sedes eksamesteamet på e-post. Hvis ikke studete ka levere ved y utsatt frist på gru av gyldig fravær, må studete ta utsatt eksame. 13 Retur av besvarelser Praktiske besvarelser skal hetes på skole etter at klagefriste er gått ut. Nærmere beskjed om frist for hetig av oppgaver/ mapper vil bli gitt før sluttvurderig. Etter at hetefriste er gått ut, vil besvarelsee bli makulert. Besvarelsee må hetes ved persolig fremmøte, evetuelt av adre med studetes fullmakt. Besvarelsee retureres ikke per post. 12

13 Reglemet for fagskolestudier ved Høyskole kristiaia Fra og med studieåret 2015/16 Utarbeidet i samsvar med: LOV r 56: Lov om fagskoleutdaig, Forskrift om kvalitetssikrig og kvalitetsutviklig i høyere utdaig og fagskoleutdaig Nokuts Retigslijer for kvalitetssikrig og godkjeig etter lov om fagskoleutdaig Sist revidert og godkjet av Udervisigsutvalget Vedtatt i UUV sak 95/ Gjeldede f.o.m Høyskole Kristiaia er e av ladets første CO2-øytrale udervisigsistitusjoer i hehold til de iterasjoale stadarde Greehouse Gas Protocol Iitiative (GHGprotokolle). De CO2-e høyskole årlig slipper ut, kjøpes det klimakvoter for, eller gjeomfører tilsvarede tiltak.

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16 Eksamesreglemet for høyskolestudier Ved Høyskole Kristiaia Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 1.0 Lovverk 3 2.0 Karakterer 4 2.1 Karakterskala med 5 tri 4 2.2 Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2 Kontrakten fylles ut og returneres fagskolen på adresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV Merk: Studiekontrakt Returneringsfrist: 10 dager Studieprogram/klasse: (Fylles ut av fagskolen) Unntatt offentlighet

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER Ved Norges Kreative Høyskole Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 3 Kapittel 2 - STUDIEREGLEMENT 4 Kapittel 3 - OPPTAKSREGLEMENT 6 Kapittel

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Studiereglement ved. Emergence School of Leadership

Studiereglement ved. Emergence School of Leadership Studiereglement ved Emergence School of Leadership Sist endret 6. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser.. side 3 2. Opptaksreglement.. side 4 3. Fraværsreglement side 7 4. Eksamensreglement..

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * 991569030 Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode Forord Hadligsveiledere er utarbeidet som e del av prosjekt TIGRIS. De er ikke met for rusekspertee, me tar sikte på å imøtekomme

Detaljer

Totalt Antall kandidater oppmeldt 1513 Antall møtt til eksamen 1421 Antall bestått 1128 Antall stryk 247 Antall avbrutt 46 % stryk og avbrutt 21%

Totalt Antall kandidater oppmeldt 1513 Antall møtt til eksamen 1421 Antall bestått 1128 Antall stryk 247 Antall avbrutt 46 % stryk og avbrutt 21% TMA4100 Høste 2007 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Kommetarer til eksame Dette dokumetet er e oppsummerig av erfarigee fra sesure av eksame i TMA4100 Matematikk

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

Løsning eksamen R1 våren 2010

Løsning eksamen R1 våren 2010 Løsig eksame R våre 00 Oppgave a) ) f ( ) l f ( ) ' l l l l f ( ) (l ) ) g( ) 4e g( ) 4 e ( ) 4 e ( ) g( ) 4( ) e b) ( ) 4 4 6 P ) P() 4 4 6 8 6 8 6 0 Divisjo med ( ) går opp. 4 4 6 : ( ) 8 4 4 8 6 8 6

Detaljer

FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT

FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT Espe B. Lagelad realfagshjoret.wordpress.com espebl@hotmail.com 9.mars 06 Iledig E tallfølge er e serie med tall som kommer etter hveradre i e bestemt rekkefølge. Kvadrattallee

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

Kommentarer til oppgaver;

Kommentarer til oppgaver; Kapittel - Algebra Versjo: 11.09.1 - Rettet feil i 0, 1 og 70 og lagt i litt om GeoGebra-bruk Kommetarer til oppgaver; 0, 05, 10, 13, 15, 5, 9, 37, 5,, 5, 59, 1, 70, 7, 78, 80,81 0 a) Trykkfeil i D-koloe

Detaljer

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt).

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt). Eksamesoppgave våre 011 Ordiær eksame Bokmål Fag: Matematikk Eksamesdato: 10.06.011 Studium/klasse: GLU 5-10 Emekode: MGK00 Eksamesform: Skriftlig Atall sider: 8 (ikludert forside og formelsamlig) Eksamestid:

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 04 REA306 Matematikk S Eksempel på eksame våre 05 etter y ordig Ny eksamesordig Del : 3 timer (ute hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy på datamaski:

Detaljer

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 6.05.010 REA304 Matematikk R Nyorsk/Bokmål Bokmål Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del : Vedlegg: Framgagsmåte: Veiledig om vurderige: 5 timer: Del 1 skal leveres

Detaljer

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgagsmåte: Rettleiig om vurderiga: 5 timar:

Detaljer

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Med formelt blikk på Norid Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Hvem er Norid? Forhold til mydighetee Foreslått forvaltigsmodell Foreslått forskrift Registrarmodelle Forhold mellom partee

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Uiversitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret SAK 7 f) Dato: 27.11.2012 Saksr..: 2012/13948 TRONSK PROSJEKT STUDIEKVALITET: ORIENTERING TIL FAKULTETSSTRET 10.12.2012 Bakgru NOKUTs

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Statistikk HØST 004 Dato for utleverig: Fredag 5. oktober 004 Frist for ileverig: Osdag 7. oktober 004, seest kl. 5.00 Ileverigssted: Ekspedisjoskotoret,.

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene Global stadard for ivesterigsresultater (GIPS ) GIPS sikrer at historiske ivesterigsresultater bereges og preseteres etter esartede prisipper. Artikkele gir e iførig i de iterasjoale abefaligee for presetasjo

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier...3 1.1 Målsettiger...3 1.2 Verdigrulag og holdiger...3 1.3 Forakrig i lovverk

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

Oppgave 1. (i) Hva er sannsynligheten for at det øverste kortet i bunken er et JA-kort?

Oppgave 1. (i) Hva er sannsynligheten for at det øverste kortet i bunken er et JA-kort? ECON EKSAMEN 8 VÅR TALLSVAR Oppgave Vi har e kortstokk beståede av 6 kort. På av disse står det skrevet JA på forside mes det står NEI på forside av de adre kortee. Hvis ma får se kortet med bakside vedt

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 22. september 2017 01.09.2017 nr. 1416 Forskrift

Detaljer

Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte.

Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Bokmål Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Bruk av kilder: Vedlegg: Framgagsmåte: Veiledig om vurderige: 5 timer:

Detaljer

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel.

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel. Søkad om kompetasetilskudd ifskuddssøker Org. r. (9 siffer) I Tilskuddssøker 940208580 I Telefo på daglidi Balsfjord kommue I Poststed IPostr. Postadresse Rådhuset Mobiltelefo 77722200 9050 E-postadresse

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE Eme: Diskret matematikk Gruppe(r): Eksamesoppgave består av: Atall sider (ikl forside): 5 Emekode: FO 9A Dato: 69 Atall oppgaver: Fagasvarlig: Ulf Uttersrud

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

Beitokurset for 21. gang

Beitokurset for 21. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 21. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Nyhet: Edriger i Lærepla for kroppsøvig fra 1. august 2012 Hvilke kosekveser

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2015 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

LØSNING: Eksamen 17. des. 2015

LØSNING: Eksamen 17. des. 2015 LØSNING: Eksame 17. des. 2015 MAT100 Matematikk, 2015 Oppgave 1: økoomi a I optimum av T Rx er dt Rx 0 1 som gir d Ix Kx 0 2 dix dix dkx dkx 0 3 4 dvs. greseitekt gresekostad, q.e.d. 5 b Gresekostad ekstrakostade

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte.

Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Eksame 20.05.2009 REA3028 Matematikk S2 Nyorsk/Bokmål Bokmål Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Bruk av kilder: Vedlegg: Framgagsmåte: Veiledig om vurderige: 5 timer:

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

Løsningsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder

Løsningsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder Løsigsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder 6. mai 00 Iledig Vi skal betrakte det såkalte grafdeligsproblemet (graph partitioig problem). Problemet ka ekelt formuleres som følger: Gitt e graf

Detaljer

Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen

Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen NO EN Deltidsstudier ved Profesjoshøgskole DELTIDSSTUDIER VED PROFESJONSHØGSKOLEN Studiepoeg 10,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2015 Språk Fakultet Søkadsfrist Profesjoshøgskole

Detaljer

Estimering og hypotesetesting. Estimering og hypotesetesting. Estimering og hypotesetesting. Kapittel 10. Ett- og toutvalgs hypotesetesting

Estimering og hypotesetesting. Estimering og hypotesetesting. Estimering og hypotesetesting. Kapittel 10. Ett- og toutvalgs hypotesetesting 3 Estimerig og hypotesetestig Kapittel 10 Ett- og toutvalgs hypotesetestig TMA445 V007: Eirik Mo Feome Bilkjørig Høyde til studeter Estimator ˆp = X, X atall ˆµ = X gjeomsittlig høyde. som syes de er flikere

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Beitokurset - 20 års jubileum

Beitokurset - 20 års jubileum Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset - 20 års jubileum Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideér - y ispirasjo Du ka velge 4 praktiske aktivitetsøkter, hver på 2,5 time, ie følgede

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter Elevens navn: Klagerens navn: Adresse: Fødselsnr. Trinn: Fag: Karakter høsttermin: Standpunktkarakter: Begrunnelse for klage: ( Her skal det kun en kort saklig redegjørelse

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen MAT112 vår 2011

Løsningsforslag Eksamen MAT112 vår 2011 Løsigsforslag Eksame MAT vår OPPGAVE Gitt følge {a } defiert rekursivt ved a = 5, a + = a + 6, =,,, 3,.... (a) Vis (for eksempel ved iduksjo) at {a } er stregt avtagede og edtil begreset. (b) Avgjør om

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE Eme: Statistikk Gruppe(r): Alle ( 2. årskull) Eksamesoppgav Atall sider (ikl. e består av: forside): 5 Tillatte hjelpemidler: Emekode: LO070A Dato: 11.06.2004

Detaljer

Del1. b) 1) Gittrekka 2 4 6 8 Finnleddnummer20 ogsummenavde20førsteleddene.

Del1. b) 1) Gittrekka 2 4 6 8 Finnleddnummer20 ogsummenavde20førsteleddene. Del1 Oppgave 1 a) Deriver fuksjoee: 1) fx ( ) x 2 1 x 2 1 2) g x x 2 2 e x b) 1) Gittrekka 2 4 6 8 Fileddummer20 ogsummeavde20førsteleddee. 1 1 2) Gitt de uedelige rekka 2 1 2 4 Avgjør om rekka kovergerer.

Detaljer

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS Studier i Skjønnhet & Velvære Beauty Makeup artist // Negletekniker // Vippestylist// Fotpleier Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS 1. Generelle bestemmelser 2 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

Konsulentprofil. Amir Ghoreshi Mobilutvikler

Konsulentprofil. Amir Ghoreshi Mobilutvikler Kosuletprofil Amir Ghoreshi Mobilutvikler Amir er e dyktig mobilutvikler med spisskompetase ie Adroid og ios utviklig. Forute mobilutviklig har ha jobbet med e rekke tekologier, heruder utvidet si kompetase

Detaljer

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004 ROS-aalyse for Detaljregulerigspla for aktivitetsområde- festivalplass Prestegardsladet Plaidet 2014004 Utsikt til plaområdet frå Idrottsvege uder flaume 27.11.2014 Voss kommue 10.06.2015 Ihald 1 Bakgru...

Detaljer

H 1 : µ 1 µ 2 > 0. t = ( x 1 x 2 ) (µ 1 µ 2 ) s p. s 2 p = s2 1 (n 1 1) + s 2 2 (n 2 1) n 1 + n 2 2

H 1 : µ 1 µ 2 > 0. t = ( x 1 x 2 ) (µ 1 µ 2 ) s p. s 2 p = s2 1 (n 1 1) + s 2 2 (n 2 1) n 1 + n 2 2 TMA4245 Statistikk Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer b4 Løsigsskisse Oppgave 1 Vi øsker å fie ut om et ytt serum ka stase leukemi. 5 mus får serumet, 4

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune Felles avfallspla for småbåthaver i Oslo kommue Utarbeidet første gag 13.10.2014 Sist revidert Sist godkjet Er det gjort edriger side forrige godkjeig Dee plae er forakret i forskrift om begresig av foruresig

Detaljer

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Kofidesitervall Notat til STK1110 Ørulf Borga, Igrid K. Glad og Aders Rygh Swese Matematisk istitutt, Uiversitetet i Oslo August 2007 Formål E valig metode for å agi usikkerhete til et estimat er å berege

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Forelesning 4 og 5 Transformasjon, Weibull-, lognormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordeling

Forelesning 4 og 5 Transformasjon, Weibull-, lognormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordeling STAT (V6) Statistikk Metoder Yushu.Li@uib.o Forelesig 4 og 5 Trasformasjo, Weibull-, logormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordelig. Oppsummerig til Forelesig og..) Momet (momet about 0) og setral momet

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UIVERSITETET I OSLO Det matematisk-aturviteskapelige fakultet Eksame i: ST 105 - Iførig i pålitelighetsaalyse Eksamesdag: 8. desember 1992 Tid til eksame: 0900-1500 Tillatte hjelpemidler: Rottma: "Matematische

Detaljer

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER Når du er i tvil om hva som bør gjøres! Etikk som beslutigs- verktøy Nyttige verktøy for å hådtere arbeidshverdages dilemmaer Oppgaver til diskusjo Vi går fora vi har

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

FORANDRINGER KAN KOMME SÅ FØLG MED PÅ VÅR HJEMMESIDE www.melby-son n.no DER KOMMER ALL AUKSJONSINFORMASJON

FORANDRINGER KAN KOMME SÅ FØLG MED PÅ VÅR HJEMMESIDE www.melby-son n.no DER KOMMER ALL AUKSJONSINFORMASJON Skreet a Rue Torgerse AUKSJONSINFORMASJON 2007 GODT NYTT ÅR ØNSKER VI ALLE VÅRE KUNDER OG FORRETNINGSFORBINDELSER AUKSJONSINFORMASJON 2007 EN FORELØPIG AUKSJONSKALENDER FOR FØRSTE HALVÅR I 2007 SER DERE

Detaljer

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009)

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009) Veie mot målet Oppsummerig 2006-2009 - pla for 2010 Av Ole Thomasse Grejs Koordiator for Trygge lokalsamfu i Re (september 2009) Iledig Trygge lokalsamfu i Re er forakret i kommuestyre vedtak fra 2006

Detaljer