INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold"

Transkript

1 INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold»(heretter kalt «forskriften»), og denne instruksen. - En student som ønsker å avlegge eksamen må sørge for at han/hun har betalt semesteravgift, er oppmeldt og har fått godkjent eventuelle obligatoriske arbeider innen gitt frist. - Videre må studenten kontrollere kandidatnummer, eksamensdato og eventuelt romplassering på StudentWeb. Eventuelle feil må meldes eksamenskontoret senest en uke før eksamen finner sted. - En student som ikke har gyldig legitimasjon, kan bortvises fra eksamen. - En student som ikke er oppmeldt innen fristen, kan bli avvist. - Avmelding fra eksamen er den enkelte students eget ansvar og må gjøres innen kunngjort frist, eller senest to uker før eksamensdato. - Oppmelding til ny eksamen, er studentens ansvar og må gjøres innen kunngjort frist, jf. forskriftens 5-2 fjerde ledd. - Studenten er selv ansvarlig for det han/hun leverer som besvarelse. - Innlevert eksamensbesvarelse kan ikke leveres tilbake, suppleres eller unndras sensur, uansett hvilken grunn som anføres. - En student kan avlegge eksamen i det samme emnet inntil tre ganger, jf. forskriftens 5-4 første ledd. Samme studieplan som ved den siste ordinære eksamen i emnet, gjelder ved ny eksamen i påfølgende semester. Det er deretter studentens eget ansvar å kontrollere hvilken studieplan som gjelder ved senere oppmeldinger til eksamen i et emne, jf. forskriftens 5-9 tredje ledd. SKRIFTLIG EKSAMEN MED TILSYN: - skal ikke gå inn i eksamenslokalet før eksamensvaktene gir tillatelse til det - skal være på plass i eksamenslokalet senest 20 minutter før eksamen starter - skal fremlegge gyldig studentbevis / legitimasjon ved signering på kandidatlisten - skal kun ha egne skrivesaker, tillatte hjelpemidler, studentbevis / legitimasjon og mat/ drikke på bordet (det er ikke anledning til å handle mat i kantinen etter eksamensstart) - er selv ansvarlig for å medbringe tillatte hjelpemidler, og påse at disse ikke inneholder ulovlige notater - har ikke anledning til å låne hjelpemidler av andre studenter etter eksamensstart - kan ikke låne/ kjøpe hjelpemidler fra bibliotek eller butikk etter eksamensstart - skal legge vesker og yttertøy på anvist plass Instruks for eksamenskandidat Side 1

2 - skal slå av mobiltelefon, nettbrett, mp3-spiller og lignende, og legge dem i veske/yttertøy. Slike elektroniske hjelpemidler kan ikke brukes som klokke under eksamen. - kan tidligst forlate eksamenslokalet 30 minutter etter eksamensstart. - kan ikke etter eksamensstart forlate anvist plass uten tillatelse fra eksamensvakten. - kan ikke kommunisere med andre studenter etter eksamensstart. - som kommer for sent til eksamen, skal henvende seg til eksamenskontoret. Eksamenskontoret avgjør om studenten skal få avlegge eksamen. Det gis ikke tillegg i tid. - skal kun benytte utdelt papir til besvarelse av eksamensoppgaven - skal benytte kulepenn. - skal ikke notere / skrive på utdelt papir før eksamensstart - kan tidligst levere besvarelsen 30 minutter etter eksamensstart - vil bli varslet når det er én time igjen av eksamenstiden, og når det er 15 minutter igjen av eksamenstiden. - kan etter at eksamenstiden er ute, bruke inntil 15 minutter ekstra på å klargjøre besvarelsen (sortere, nummerere, skrive kandidatnummer og emnekode) - kan levere kladd, men det er sensorene som avgjør i hvilke grad kladden vil telle med og sensureres som del av besvarelsen - skal gi tegn til eksamensvakten ved behov for mer papir, behov for luftepause eller ved spørsmål til oppgaven - skal ved innlevering av besvarelsen gi tegn til eksamensvakten, bli sittende til bevarelsen er levert og kontrollert, og forlate eksamenslokalet umiddelbart Ved skriftlige eksamen må studenten fylle ut øvre del av eksamensarkene med dato, emnekode og emnenavn, kandidatnummer og totalt antall ark. Arkene må være nummererte. Ved bruk av gjennomslagspapir skal studenten skille original og kopier, samt sortere etter sidetall og farge (hvit, gul og rosa/blå). Rosa/blå kopi er studentens eksemplar. SKRIFTLIG EKSAMEN UTEN TILSYN: (Hjemmeeksamen / Presentasjonsmappe / Prosjektoppgave / Semesteroppgave) En eksamen som omfattes av denne instruksen gis til student på et bestemt tidspunkt (starttidspunkt) og skal ha en bestemt frist for innlevering (avslutning). Eksamen gjennomføres uten tilsyn, individuelt eller i gruppe. - skal levere besvarelsen innen det tidspunkt som er bestemt. For sent innleverte besvarelser vil normalt avvises. - skal signere på kandidatliste ved innlevering dersom eksamensbesvarelsen leveres i papirformat. Ved innlevering i Fronter skjer registreringen digitalt. - skal levere besvarelsen på kandidatnummer, hvis ikke annet fremgår i oppgaveteksten. Kandidatnummer for den enkelte eksamen finnes på StudentWeb. - skal levere eksamensbesvarelsen med standard eksamensforside som inneholder: kandidatnummer, emnekode, emnenavn, innleveringsdato og antall ark i besvarelsen. Instruks for eksamenskandidat Side 2

3 - skal ved innlevering av en eksamensbesvarelser i papirformat, kun levere sammenstiftede ark, ikke innbundet eller i plastmappe/perm. - har selv ansvar for at de hjelpemidler som benyttes til besvarelse av oppgaven fungerer tilfredsstillende. Tekniske problemer, av f.eks. datateknisk art, vil ikke gi grunn til forlenget frist. - skal følge de retningslinjer som er gitt for oppgaven og/eller i studieplan/ emnebeskrivelse eller i spesielle retningslinjer. MASTEROPPGAVE / BACHELOROPPGAVE (masteroppgaver / bacheloroppgaver / fordypningsoppgaver / hovedprosjekt) - En master- /bacheloroppgave skal være avsluttet og innlevert innen fastsatt frist og i henhold til studieplan. - Bacheloroppgavens forside skal påføres navn og/eller kandidatnummer, som er tilgjengelig på StudentWeb, samt emnekode, emnenavn og innleveringsdato. Dette gjelder også ved elektronisk innlevering. - En bacheloroppgave skal, dersom ikke annet er angitt, leveres i tre eksemplarer i papir, elektronisk på Fronter og / eller CD / minnepinne. - En masteroppgave påføres navn, emnekode, emnenavn og innleveringsdato. Dette gjelder også ved elektronisk innlevering. - En masteroppgaver skal, dersom ikke annet er angitt, leveres i fem eksemplarer, elektronisk på Fronter og / eller CD / minnepinne. - Masteroppgaver vil bli publisert i høyskolens bibliotek etter gitte retningslinjer. - Kostnader i forbindelse med trykking dekkes av studenten, og han/hun må selv sørge for å ha en kopi. MUNTLIG EKSAMEN OG PRAKTISK EKSAMEN: Muntlig eksamen skal være offentlig med mindre hensynet til gjennomføringen tilsier noe annet. Det kan gjøres unntak fra regelen om offentlig eksamen for en student dersom tungtveiende grunner tilser dette, jf. forskriftens 5-7 femte ledd, samt lov om universiteter og høyskoler 3-9 tredje ledd. - skal møte senest 10 minutter før angitt tidspunkt for eksaminering. Eksamenstidspunktet for den enkelte student/gruppe, samt rom for eksamen, kunngjøres av faglærer. - skal fra fremmøtetidspunktet oppholde seg i umiddelbar nærhet av lokalet der eksamen finner sted, eller på anvist venteplass. - er selv ansvarlig for å følge med i sensors innkallinger. Den som ikke er til stede ved innkalling, blir registrert med ugyldig fravær. - skal vise gyldig studiebevis eller annen gyldig legitimasjon til sensorene, samt signere på eksamenskandidatliste, før eksamineringen starter. - skal få kunngjort sin karakter senest etter dagens siste eksaminasjon, også når eksamen varer over flere dager. - må, hvis ønskelig, kreve begrunnelse for karaktervedtaket umiddelbart etter at karakteren er kunngjort. Instruks for eksamenskandidat Side 3

4 GENERELL INFORMASJON Tilrettelegging under eksamen: En student kan søke om tilrettelegging under eksamen ved å levere høyskolens skjema for tilrettelegging, med dokumentasjon fra lege/sakkyndig innen 15. september eller 15. februar, jf. forskriftens 5-12 med utfyllende bestemmelser. Tilrettelegging innvilges når særlige grunner taler for det. Sykdom: Dersom en student blir syk før eksamen, må legeerklæring leveres til eksamenskontoret innen en uke etter eksamensdato, jf. forskriftens Dersom en student blir syk under eksamen, må studenten gi beskjed til en eksamensvakt for avklaring om en eventuell innlevering av eksamensbesvarelsen. Dersom eksamen avbrytes på grunn av sykdom, må legeerklæring leveres innen en uke etter eksamensdato.når legeerklæring leveres innen fristen vil studenten få registrert gyldig fravær og ikke bruk av et eksamensforsøk. En legeerklæring bør være utstedt på eksamensdagen. Fusk: Ved mistanke om fusk, vil forholdet bli rapportert og studenten innkalles til samtale. Dersom fusk avdekkes kan besvarelsen bli annullert, og studenten kan utestenges fra høyskolen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved høyere utdanningsinstitusjoner i inntil ett år, jf. forskriftens 8-1 og 9-5. Begrunnelser og klager: En student kan fremsette krav om begrunnelse for karakterfastsettelse ved å levere høyskolens skjema til eksamenskontoret innen en uke etter kunngjøringsfrist, jf. forskriftens 6-6. En student kan klage på sensur på alle oppgaver som gir studiepoeng. Utfylt og signert klageskjema leveres eksamenskontoret. Klagefrist er tre uker etter kunngjøringsfrist for sensur/tidspunkt for mottatt svar på begrunnelse. Det er ingen klagerett ved muntlig og praktisk vurdering, jf. forskriftens 9-2. Klage over formelle feil ved eksamen, leveres eksamenskontoret innen tre uker etter eksamensdato, jf. forskriftens 9-4. Instruks for eksamenskandidat Side 4

5 Instruks for eksamenskandidat. Fastsatt av høgskoledirektøren 19/ med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) Instruks for eksamenskandidat Side 5

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER Buskerud fylkeskommune INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER VÅR 2015 INNHOLD Innledning side 3 Hva er en privatist side 3 Reglement og rettledning for kandidater som skal avlegge side 3 Gjennomføring

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for studier og eksamen Versjon 3.0 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 1-1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 Kapittel 2 Studiets

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 2. september 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Juni 29. Endr. i

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2009/2010 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INFORMASJONSBROSJYRE Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016 Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INNHOLDSFORTEGNELSE: Side Rektor ønsker deg velkommen 3 Ledelse

Detaljer