Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø"

Transkript

1 Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1

2 Innhold Reglement Hvem reglementet gjelder for Studentens undersøkelses- og opplysningsplikt Studieavgift Endringer Studentrepresentasjon Opptaksreglement Ordensreglement Eksamensreglement... 4 Opptaksreglement Fagskolen Helse og miljø Opptakskrav Regler for realkompetansevurdering Opptak Klage på opptak Avmelding, studieavbrudd og permisjon Forlenget fullføringstid... 6 Ordensreglement Tilstedeværelse Bortvisning Sykdom Ansvar... 7 Eksamensreglement Definisjon Evalueringsformer Fagplan og pensumlister Innpassing og fritak Adgang til å gå opp til eksamen Eksamensdeltakelse Eksamensavgift Spesiell tilrettelegging av eksamen Fusk Kontinuasjonseksamen Sensur Klage på karakterfastsettelse Formelle feil ved eksamen Karakterer, vitnemål og kompetansebevis Ordensbestemmelser ved eksamen når denne er klasseromeksamen/muntlig eksamen Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 2

3 Reglement 1 Hvem reglementet gjelder for Dette reglementet gjelder for alle studenter ved Fagskole Helse og miljø. Med student menes i dette reglementet en person med en skriftlig, bindende og ikke avsluttet kontrakt med Fagskole Helse og miljø. 2 Studentens undersøkelses- og opplysningsplikt Enhver student plikter å sette seg inn i skolens studiereglement og særskilt reglene som gjelder det studietilbudet studenten følger. Videre plikter studenten å sette seg inn i studieplaner, eksamensplaner, rutiner for eksamen og nødvendige forutsetninger for å gå opp til eksamen. Studenten plikter skriftlig å underrette om navne- og adresseendring. Navneendring må dokumenteres. 3 Studieavgift Regulering av studentenes og fagskoleutdanningens forpliktelser er beskrevet i Studiekontrakt for den aktuelle fagskoleutdanningen, hvorav ett eksemplar beholdes av studenten. 4 Endringer a) Fagskole Helse og miljø sitt regionstyre har rett til å iverksette endringer i bestemmelser som gjelder for de ulike fagskoleutdanningene, herunder rett til å endre studieopplegg, tid og sted for undervisning, reglement, instrukser, lærerkrefter, studieavgift, m.m. Styret står fritt til å avlyse studier der det ved studiestart ikke er nok kandidater til å sikre en forsvarlig økonomisk og faglig gjennomføring. Styret kan delegere myndighet til skolens rektor i disse sakene der det er praktisk hensiktsmessig. b) Endringer skal gjøres kjent for studentene så raskt som mulig og på en hensiktsmessig måte. c) Vesentlige endringer av godkjente reglement og fagplaner skal godkjennes av NOKUT. 5 Studentrepresentasjon a) Hver klasse skal ha en tillitsvalgt student. Den tillitsvalgte representerer klassen i eventuelle møter med administrasjon og rektor. b) I styret: Fagskole Helse og miljø sitt styre er synonymt med Folkeuniversitetet Sør-Østs regionstyre. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for fagskolen i henhold til fagskoleloven. I alle saker som angår driften av fagskolen skal det faste styret utvides med to representanter; rektor og en representant fra skolens studenter. Hver høst velges studentrepresentanten til styret blant alle fagskoleklassenes tillitsvalgte. Studentrepresentanten må være student i første eller andre semester ved fagskolen. Studentrepresentanten velges for 1 år. Studentrepresentanten får honorar for hvert styremøte vedkommende deltar på. c) I klagenemd: Fagskolens reglement angir hvordan studenter kan klage på vedtak, og rektor er alltid første klageinstans. Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 3

4 Klagenemda består av 4 representanter; en studentrepresentant med vara, en representant fra administrasjonen, en representant fra faglærerne og et styremedlem. Studentrepresentanten i styret sitter også i fagskolens klagenemd. Dersom studentrepresentanten er inhabil, vil dennes vararepresentanten i styret representere studentene i klagenemnda. d) I fagråd: Det oppnevnes et eget fagråd for fagskolenes hovedretninger som er rådgivende overfor skolens styre. Fagrådet er et organ for nye impulser fra fagfeltet. Rådets hovedoppgave er å sikre at skolenes fagtilbud er oppdatert og tilpasser seg det til enhver tid gjeldende behov. Rådets anbefalinger vil danne grunnlag for eventuelle endringer i studieopplegg eller lærerkompetanse. Derfor vil rådet også kunne foreslå opprettelse av nye fagretninger ved skolen og komme med forslag til strukturelle endringer. Rådet skal bestå av representanter for fagfeltet/bransjen, lærerstab, administrasjon og tidligere studenter, eksempelvis: 1 eller flere representanter fra fagfeltet 1 representant fra lærerstaben, velges av og blant lærerne 2 representanter fra administrasjonen, rektor er en av disse 1 representant fra studentene, valgt av studentene. Rådets funksjonstid er 2 år. Rådet konstituerer seg selv og rådets leder rapporterer til Fagskolestyret. Fagrådet skal møtes fast hver høst, og ellers når styret, lederen av rådet eller minst tre representanter krever det. 6 Opptaksreglement Det er utarbeidet felles reglement for opptak til fagskoleutdanningene. 7 Ordensreglement Det er utarbeidet felles reglement for de ulike fagskoleutdanningene. 8 Eksamensreglement Det er utarbeidet felles reglement for de ulike fagskoleutdanningene. Opptaksreglement Fagskolen Helse og miljø (jfr. 6 i fagskolens reglement) 1. Opptakskrav Fagskoleutdanningene har følgende opptakskrav: a) Søkere til Fagskole Helse og miljø skal ha enten 1) autorisasjon som hjelpepleier, 2) fagbrev som helsefagarbeider eller 3) fagbrev som omsorgsarbeider. Søkere til Psykisk helsearbeid og Miljøarbeid innen rus kan tas opp med bestått fagbrev innen barne- og ungdomsarbeid. b) Realkompetansevurdering studenter kan få opptak på annet grunnlag dersom de dokumenterer arbeidserfaring og/eller kurs/utdanning som er relevant i forhold til de forkunnskaper som kreves for å gjennomføre denne fagskoleutdanningen. Skolen har egne regler for hvilke krav som stilles. Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 4

5 c) Opptak skjer fortløpende fram til skolestart. Dersom søkerantallet er større enn det skolen kan ta inn, vil søkere som er godkjent for opptak og som ikke kommer inn, bli satt på venteliste i den rekkefølgen søknadene mottas. 1.1 Regler for realkompetansevurdering Realkompetanse vurderes i forhold til det formelle opptakskravet. Søkeren må ha en alder som minst er normalalder for gjennomført videregående opplæring ; 19 år. Søkeren skal ha minst 3 års relevant yrkespraksis eller en kombinasjon av relevant praksis og annen utdanning etter grunnskolen. Det vil si: Søker som har fullført videregående opplæring, men med et annet utdanningsprogram enn det som er det formelle opptakskravet. Søkere som ikke har fullført videregående opplæring Søkere med utdanning fra andre land enn Norge Eksempler på dokumentasjon som kan være med i opptak etter realkompetansevurdering: Praksis ved godkjente attester som angir arbeidsinnhold, stillingsstørrelse og tidsrom for arbeidsperioden. Praksis må være relatert til arbeid innenfor angjeldende studieretning. Dokumentasjonen skal beskrive hva søker har lært av denne praksisen. Utdanning ved vitnemål, karakterutskrift, kompetansebevis eller tilsvarende dokumentasjon. Kurs av ikke formell art, men relatert til studieretningen må dokumenteres med beskrivelse av innhold, omfang og læringsutbytte. Kunnskaper søkeren kan kalles inn til samtale/høring i mål fra studieplan fra aktuell videregående utdanning. Andre spesifikke kunnskaper kan testes dersom det er relevant for studieenheten eller kompetansevurderingen. Søkerens personlige motivasjon og mål kan være medvirkende i vurderingen. De faglig pedagogiske ansvarlige vurderer den enkelte søker individuelt og avgjørelsen kvalitetssikres av rektor. Søkere til Fagskole Helse og miljø som har en helsefaglig utdanning på høyskolenivå, kan søke opptak dersom fagskolens krav til faglig kompetanse er dekket. 2.1 Opptak a) Opptak av nye studenter kan skje inntil to ganger årlig. Det er den administrativt ansvarlige som vurderer om søkeren er kvalifisert til opptak. b) Studenter som står på venteliste fra forrige opptak prioriteres. c) Fagskole Helse og miljø: Ved gjennomført og bestått prøve i emner ved en annen godkjent fagskole, og som oppfyller de faglige kravene for emne eller emnene kan det søkes om innpassing eller fritak til ønsket studie. d) Studentene vil få bekreftelse på at de har fått opptak ved skolen. For å akseptere tilbud om studieplass, må studenten innen den frist som er oppgitt i tilbudet, returnere en undertegnet studiekontrakt. Denne gjelder også som oppmelding til eksamen. Ved innsending av studiekontrakten er studenten registrert som student ved Fagskole Helse og miljø med de vilkår som fremgår av kontrakten. e) Det er anledning til å trekke seg fra studiet før studiestart. Melding om dette må, så langt det er mulig, skje skriftlig eller ved personlig fremmøte, senest 2 uker før studiestart. f) Søkere med utenlandsk utdanning må ha utdanning/kvalifikasjoner på nivå med tilsvarende kriterier i pnkt 1. De må også dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende språknivå B2 (Europarådets nivåskala). Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 5

6 2.2 Klage på opptak En søker som ikke blir tilbudt studieplass ved ansøkte studietilbud kan klage på vedtaket til fagskolens rektor. Klagen blir behandlet i henhold til reglene om enkeltvedtak i Forvaltningsloven 2b og kan påklages etter denne lovens bestemmelser 28 og 29. Dersom klagen ikke tas til følge, sendes et begrunnet avslag til søkeren. Avslaget kan påklages til klagenemda. Klagefristen er minst 3 uker fra søkeren er blitt gjort kjent med vedtaket. I de tilfeller hvor søker ber om begrunnelse for vedtak begynner klagefristen å løpe på nytt fra begrunnelsen er gitt. Dersom klageren ikke får medhold i klagenemnda, kan søkeren sende klagen til videre vurdering til styret for fagskolen som fatter endelig vedtak. 3. Avmelding, studieavbrudd og permisjon Reglementet er i samsvar med Vilkår for studiekontrakt mellom student og fagskole som gjengis på studiekontraktens side 2. a) Dersom studenten avbryter studiet midlertidig eller sier fra seg studieplassen, skal dette varsles skriftlig til fagskolen. b) Fagskolen ved rektor vil ved dokumentert sykdom eller ved andre tungtveiende grunner, etter skriftlig søknad kunne godkjenne midlertidig avbrekk i studiet. c) Det gis anledning til å søke om inntil ett semesters permisjon (opphold i studiet) i løpet av studietiden. Søknader vurderes individuelt av rektor. Rektors avgjørelse kan klages til skolens klagenemnd. d) Skolen rapporterer alle avbrudd i utdanningen til Lånekassen. e) I særskilte tilfeller som sykdom, flytting mm kan det søkes om utsettelse av gjennomføring av praksis. Søknad sendes administrasjon ved rektor. 4. Forlenget fullføringstid Fullføringsfristen er to år utover skolens normale studieprogresjon for det aktuelle studiet. Etter dette må kandidater som ønsker å ta ny prøve eller fullføre studiet, søke om nytt opptak ved nødvendige enkeltfag eller studier. Rektor vurderer da på fritt grunnlag om tidligere avlagte eksamener kan inngå i vedkommende studium. Ordensreglement (jfr. 7 i skolens reglement) Regler om krav til forskrifter om opptreden og atferd mv, om reaksjoner og saksbehandling, finnes i fagskoleloven 6 og 7. For Fagskole Helse og miljø gjelder i tillegg følgende bestemmelser: 1 Tilstedeværelse Det forutsettes at studentene møter presis, og er aktive i opplæringen. Det er studenten som har ansvar for egen læring. For å ha krav på vitnemål etter endt utdanning og for å kunne gå opp til eksamen må studenten ha en tilstedeværelse på min 75 % av den oppsatte tiden til forelesning og veiledning for hvert semester. Ved studieretninger som krever praksis må studenten ha en tilstedeværelse på 90 % for å få denne godkjent som bestått. Dersom studenten ikke har 90 % tilstedeværelse i praksis må den gjenværende tiden tas igjen for å oppfylle dette kravet. Det vil ikke bli utstedt vitnemål før praksis er bestått. Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 6

7 2. Bortvisning a) Rektor kan gi en student, som opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende/krenkende på medstudenters arbeid eller for virksomheten ved fagskolen, skriftlig advarsel om utvisning. Fagansvarlig kan iverksette vedtak om utvisning hvis advarselen ikke tas til følge. Ved særlig grove forhold gis det ingen advarsel, men direkte utvisning. Vedtaket kan påklages til skolens klagenemd. b) Det er ikke tillatt å oppbevare eller nyte alkohol eller andre rusmidler på skolens område. c) Det er ikke tillatt å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen. d) Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. e) Brudd på pkt a, b, c, og d kan medføre at studenten utestenges og fratas retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. Rektors vurdering og vedtak kan klages til skolens styre. f) Hvis det oppstår forhold som er brudd på norsk lov, anmeldes disse alltid til politiet. 3. Sykdom Dersom studentene er forhindret fra å delta på de delene av undervisningen som er obligatorisk, skal dette meddeles administrasjonen snarest mulig. Langvarig eller hyppig sykdom skal dokumenteres ved legeattest. 4. Ansvar a) Studentene plikter å bruke skolens lokaler og utstyr hensynsfullt. Utstyr som forsettlig blir ødelagt skal erstattes av studenten. Tyverier og hærverk vil bli anmeldt til politiet. b) Fo studiereiser/ekskursjoner i skolens regi gjelder følgende særskilte reglement: Ved studiereiser/ekskursjoner i både inn- og utland plikter studenten å ha gyldig skadeog reiseforsikring, helsetrygdkort og der det er et krav; gyldig pass eller godkjent dokumentasjon. Studenten vil på forhånd få skriftlig informasjon om hva fagskolen dekker av utgifter ved en studiereise eller ekskursjon, de øvrige utgifter må studenten selv ta ansvaret for. Studenten plikter å vise god oppførsel i henhold til fagskolens reglement ved utflukter/ekskursjoner eller studiereiser som skjer i fagskolens regi. Eksamensreglement (jfr. 8 i skolens reglement) 1. Definisjon a) Med eksamen menes i dette reglementet et arrangement hvor studentenes ferdigheter og kunnskaper vurderes systematisk i samsvar med faglige normer i den hensikt å fastsette en karakter som mål på studentens kunnskaps- og ferdighetsnivå. b) Med kontinuasjon menes i dette reglementet en fornyet prøve. Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 7

8 2. Evalueringsformer a) De aktuelle evalueringsformene for studiene kan være: Skriftlig eksamen Praktisk prøve Gruppeoppgaver Prosjektoppgave Muntlige presentasjoner Klassekonferanser Godkjenning av praksis b) Eksamensform fremgår av fagplanen. Tillatte hjelpemidler og eventuelt gruppestørrelse til eksamen vil bli opplyst i god tid før avvikling. c) Praksisperioden vurderes til bestått / ikke bestått. Ved eventuelt ny praksisperiode plikter studenten å skaffe nytt praksissted samt dekke fagskolens utgifter til ny veiledning og praksisgjennomføring. 3. Fagplan og pensumlister Alle eksamener baseres på de til en hver tid gjeldende pensumlister slik det fremgår av fagplanen. 4. Innpassing og fritak Studentene kan søke om innpassing for deler av studiet, dersom studenten har tatt en lignende eller tilsvarende fagskoleutdanning. Søknad rettes til rektor. Studenter med eksamen fra annen fagskole gis innpassing for de emnene som det er avlagt eksamen i. Forholdet må dokumenteres. Dersom den innpassede delen inngår i en tverrfaglig prøve, må studenten delta i hele prøven uten hensyn til innpassingen Fritak kan man søke om i forhold til godkjenning av andre typer utdanning eller realkompetanse som en av en fagskoleutdanning. Utgangspunktet for vurdering om innpassing av fritak skal være læringsutbyttebeskrivelse for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emne og fagskolepoeng, eller andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning. Søkeren må legge frem skriftlig dokumentasjon og vitnemål ved søknad om opptak til fagskolen. Vedtak om fritak og innpassing er enkeltvedtak og kan påklages i henhold til fagskolens reglement. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunktet avslaget er gjort kjent for søker. 5. Adgang til å gå opp til eksamen Studentene har adgang til å avlegge eksamen dersom følgende betingelser er innfridd: Studenten er tatt opp som student ved fagskolen Har signert studiekontrakt Har fått godkjent alle obligatoriske oppgaver Har bestått eventuelle prøver som den aktuelle eksamen bygger på Har bestått praksis Har godkjent tilstedeværelse både i teori og praksis. Har gjennomført to eller færre eksamensforsøk i den aktuelle enkelteksamen Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 8

9 6. Eksamensdeltakelse a) Avmelding etter avmeldingsfristen regnes som eksamensforsøk dersom studenten ikke har dokumentert legitimt fravær umiddelbart. b) På Fagskole Helse og miljø gjennomføres prosjekteksamen som fremføring i gruppe. Hvis en student er syk ved fremføring, kan denne høres muntlig i sin del av oppgaven i etterkant. 7. Eksamensavgift a) Studentene betaler ikke eksamensavgift på studier som er offentlig finansiert. 8. Spesiell tilrettelegging av eksamen Studenten kan, på bakgrunn av funksjonshemming eller andre forhold, søke om spesiell tilrettelegging av eksamen i form av ekstra hjelpemidler til eksamen eller særskilte ordninger mht eksamensgjennomføringen. Søknaden skal være skriftlig og stiles til skolen ved rektor, senest 14 dager før eksamen. Søknaden må inneholde en dokumentert begrunnelse fra sakkyndig person, datert det semesteret studenten skal avlegge eksamen. Søknaden gjelder kun for ett eksamenssemester, ny søknad må foreligge foran hvert eksamenssemester. Rektor vurderer søknaden ut fra om gjennomføringen av eksamen da vil være faglig forsvarlig. Tilrettelegging skal ikke gi studenten fordeler fremfor andre studenter. 9. Fusk For fagskolen Helse og miljø gjelder følgende bestemmelser om fusk til eksamen, herunder reaksjoner og saksbehandling: Som fusk regnes brudd på eksamensreglementet til fagskolen. Andre uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi kandidaten et uberettiget fortrinn ved eksamen regnes også som fusk. Handlinger som på andre måter medfører at kandidatens kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte, blir betraktet som fusk. Har en student forsettlig eller grovt uaktsomt fusket, forsøkt å fuske, eller hjulpet andre til å fuske, kan eksamen annulleres. Eksamensansvarlig kan vise studenten vekk fra eksamenslokalet ved mistanke om fusk, forsøk på fusk eller hjelp til fusk. Rektor kan iverksette annullering og utestenging av studenten fra Fagskole Helse og miljø, og studenten fratas retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. Vedtaket kan klages til skolens styre. 10. Kontinuasjonseksamen a) Kandidaten kan gjennomføre tre eksamensforsøk. Dersom det foreligger særlige grunner, som alvorlig sykdom, kan studenten søke skolens styre om mulighet til å gå opp til eksamen en fjerde gang. Styrets avgjørelse kan ikke påklages. b) Hvis studiet utgår uten å bli erstattet med et liknende studietilbud, avholdes normalt to eksamener i løpet av det påfølgende år dersom det melder seg eksamenskandidater. Etter dette har studenter ikke krav på kontinuasjonseksamen. Studenter som ikke har fått avlagt alle eksamener plikter selv å holde seg informert om gjeldende studietilbud ved fagskolen. c) Studenter har selv ansvar for å melde sin interesse for eventuelle eksamener. Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 9

10 11. Sensur Følgende sensurordninger gjelder for fagskolen: a) Det skal benyttes to sensorer, hvorav minst en ekstern og den andre er en av faglærerne, i følgende tilfeller Ved bedømmelse av skriftlig eksamen, prosjektoppgave Ved bedømmelse av muntlig slutteksamen Ved bedømmelse som følge av klage over karakterfastsetting Ved bedømmelse som følge av formelle feil ved eksamen b) Den eksterne sensor skal ha minst en av følgende kvalifikasjoner: Ha utdanning på minst det nivå som er målet for skolens undervisning På annen måte kunne dokumentere tilsvarende faglig kompetanse Gjennom yrkespraksis å være særlig kvalifisert innen vedkommende fagområde. Ved muntlig eksamen bør ekstern sensor av habilitetsgrunner ikke ha vært tilknyttet skolen de to siste årene. Endelig karakter fastsettes av sensorene på sensurmøte. Dersom sensorene er uenige, er det ekstern sensors avgjørelse som gjelder. c) Ved fornyet eksamen gjøres den beste karakteren gjeldende. d) Kandidater som trekker seg fra eksamen etter avmeldingsfristen, får karakteren F eller ikke bestått. e) Sensuren skal foreligge innen tre uker fra eksamensdato hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. f) Sensuren kunngjøres skriftlig til hver student og sendes i brev. g) Evaluering av obligatoriske kursoppgaver underveis i kurset, foretas av hovedlærer og minst en av de øvrige faglærerne. h) Ved Fagskole Helse og Miljø prosjekteksamen med muntlig høring - gir sensor en muntlig begrunnelse for både skriftlig og muntlig besvarelse. Den skriftlige begrunnelsen gis samlet til gruppen og den muntlige gis til hver enkelt student. 12. Klage på karakterfastsettelse a) Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettelsen av sin besvarelse. Anmodning om begrunnelse må skje skriftlig innen 14 dager fra sensuren er gjort kjent for kandidaten. I noen av studiene gis det muntlig begrunnelse til fastsatte tidspunkter. Informasjon om dette blir gitt studenten i forkant. I begrunnelsen for karakterfastsettingen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen av eksamenskandidatens prestasjon. Dersom det er gitt skriftlige retningslinjer (sensorveiledning) for bedømmelsen, kan disse gjøres tilgjengelig for kandidaten etter at klagen er levert. b) En eksamenskandidat har rett til å klage på sensuren. Klagen skal skje skriftlig, være rettet til fagskolens rektor og være begrunnet. Ved eksamener hvor kandidatens navn ikke er kjent for sensor og kun kandidatnummer er brukt på besvarelsene, skal klagen heller ikke inneholde navn - kun kandidatnummer. Klagen må være rektor i hende senest 3 uker etter at resultatet er kunngjort for kandidaten, eller dersom det er bedt om begrunnelse for sensuren fra det tidspunktet begrunnelsen er gitt. Ved ny sensur benyttes to andre sensorer enn de som fastsatte den påklagede karakteren. Minst en av de nye sensorene skal være ekstern. Nytt resultat kan bli bedre eller dårligere enn opprinnelige sensuren, men det kan også innebære at opprinnelige karakter opprettholdes. Nytt resultat er gjeldende. Karakteren som fastsettes ved klagesensur kan ikke påklages til ny vurdering. c) Ved gruppebesvarelser må klagen være signert av alle studentene i gruppen. d) Muntlig eksamener kan bare påklages ved formelle feil. e) Klassepresentasjoner kan bare påklages ved formelle feil. Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 10

11 13. Formelle feil ved eksamen a) Studenter som har avlagt eksamen eller prøve kan klage over formelle feil ved eksamensoppgaver og/eller eksamensavvikling eller sensur. Klage over formelle feil ved eksamen må fremsettes skriftlig til rektor innen en uke etter at eksamen er avviklet. Har studenten bedt om begrunnelse for karakterfastsettingen, løper fristen likevel ikke før slik begrunnelse er gitt. b) Hvis det er begått feil som er rimelig å anta kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne, treffer styret eller den styret bemyndiger vedtak om nødvendige tiltak for å kompensere feilen. Slike tiltak kan for eksempel være en ny sensur eller en ny eksamen. c) Tiltak mot formelle feil ved eksamen kan også iverksettes selv om ingen har klaget over feilen. Styret kan fastsette generelle retningslinjer for behandling av klage over formelle feil, herunder for hvilke tiltak som bør iverksettes. d) Avgjørelse av klage over formelle feil kan påklages til styret. Avgjørelse om tiltak mot formelle feil som er truffet uten at feilen er påklaget, kan påklages til styret av studenter som avgjørelsen gjelder eller direkte berører. e) Dersom det avholdes ny sensur eller ny eksamen, kan den nye karakterfastsettingen påklages etter reglene punkt 12b. 14. Karakterer, vitnemål og kompetansebevis a) Karakterer. Eksamensbesvarelser gis en gradert karakterskala fra A som er beste karakter, til E som er laveste karakter for bestått og F som er karakter for ikke bestått. Ved studier som krever at studentene leverer prosjektoppgave skal denne vurderes til bestått/ikke bestått. Dersom fagansvarlig ønsker det, kan vurderingene av prosjektoppgavene graderes etter samme karakterskala som brukes til eksamensbesvarelsen. b) Vitnemål utstedes når alle eksamener i studiet er fullført, alle eksamener er bestått, samt praksis og fordypningsoppgave der det er aktuelt - er godkjent. Studenter med godkjente emneeksamener fra andre fagskoler innpasses i vitnemålet. c) Kompetansebevis kan utstedes når det er avlagt emneeksamener eller enkelteksamener, men ikke fullført avsluttende eksamen/godkjent praksis. Karakterbeskrivelse A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Svært godt kunnskaps- og ferdighetsnivå. Viser stor grad av selvstendighet og refleksjon B Meget godt Prestasjon som viser meget godt kunnskaps- og ferdighetsnivå. Viser tydelig evne til selvstendighet og refleksjon C Godt Prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Har et godt kunnskaps- og ferdighetsnivå. Viser i noen grad evne til selvstendighet og refleksjon. D Nokså god Prestasjon med en del vesentlige mangler, som viser begrenset kunnskaps- og ferdighetsnivå. Viser begrenset evne til selvstendighet og refleksjon. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene til kunnskaps- og ferdighetsnivå, men heller ikke mer. Viser i liten grad evne til selvstendighet og refleksjon. F Ikke bestått Prestasjonen tilfredsstiller ikke minimumskravene. Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 11

12 15. Ordensbestemmelser ved eksamen når denne er klasseromeksamen/muntlig eksamen a) Kandidaten skal være på plass i eksamenslokalet i god tid, dvs. senest 15 minutter før eksamensstart. b) Ingen skal forlate eksamenslokalet de første 30 minutter etter at oppgavene er delt ut. c) Dersom en kandidat kommer til eksamenslokalet innen 30 minutter etter at eksamensoppgavene er delt ut og ingen av de andre kandidatene har forlatt lokalet, skal eksamensansvarlige anvise kandidaten til en plass. Kandidaten tillates å gjennomføre eksamen på lik linje med de andre, men uten tillegg i eksamenstid. d) Kandidater som har fått innvilget spesiell tilrettelegging etter pkt 8, må medbringe skriftlig bekreftelse på dette. Denne skal fremlegges på eksamensdagen. e) Kandidater skal uoppfordret vise gyldig legitimasjon. Som gyldig legitimasjon regnes studiekort m/foto, førerkort, pass eller annet dokument med foto som godtas som offentlig legitimasjon. Kandidater uten gyldig legitimasjon kan vises bort fra eksamen av eksamensansvarlig. f) Kandidatene skal rette seg etter instrukser og anvisninger fra eksamensansvarlige. g) Det er ikke tillatt å benytte hjelpemidler som ikke er angitt på forhånd. Kandidatene kan heller ikke låne hverandre hjelpemidler. Informasjon om godkjente hjelpemidler kunngjøres ved oppslag på studiestedet eller sendes kandidaten før eksamen. h) Mobiltelefoner, personsøkere og andre elektroniske apparater tillates ikke i bruk i eksamenslokalet. PC er kun tillatt dersom det er oppgitt som tillatt hjelpemiddel, eller spesiell tillatelse er gitt. i) Kandidater som trekker seg fra eksamen etter at oppgaven er utdelt, kan ikke forlate lokalet før etter 30 minutter, og en frammøteliste er signert. Kandidaten vil i slike tilfeller få karakteren F (Ikke bestått). j) Eksamensansvarlig kan på bakgrunn av brudd på c, d, e, eller på grunn av fusk, beskrevet i pkt. 9, vise kandidaten bort fra eksamen. Kandidaten vil også bli vist bort fra eksamen ved mistanke om bruk av rusmidler eller ved sjenerende oppførsel overfor andre eksamenskandidater eller overfor eksamensvakter. Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 12

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Ikrafttredelse Vedtatt av styret 17.juni 2014, revidert siste gang 16. desember 2015. Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1623 Forskrift om

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 22. september 2017 01.09.2017 nr. 1416 Forskrift

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere.

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret i Norwegian Drilling Academy AS 28.03.17 med hjemmel i lov 20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE Utarbeidet med utgangspunkt i Veileder til fagskolereglement - Forum for fagskoler, 15. februar 2014 INNHOLD Kap. 1 Kap. 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 12. juli 2017 16.06.2017 nr. 1124 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Hjemmel: Lov 1988-07-17 nr.61 3-7 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Stavanger AS den 06.05.2013 med hjemmel i lov av 17 juli 1988 nr.61

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS Studier i Skjønnhet & Velvære Beauty Makeup artist // Negletekniker // Vippestylist// Fotpleier Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS 1. Generelle bestemmelser 2 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. september 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 27. september 2017 14.09.2017 nr. 1443 Forskrift

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Hjemmel: Fastsatt av Styret for Hald Internasjonale Senter 30.mai 2017 med hjemmel i Lov

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 2. juni 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 7. juni 2017 30.05.2017 nr. 677 Forskrift for opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 595 Forskrift om opptak,

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER Ved Norges Kreative Høyskole Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 3 Kapittel 2 - STUDIEREGLEMENT 4 Kapittel 3 - OPPTAKSREGLEMENT 6 Kapittel

Detaljer

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for fagskoleutdanning 1 Vedlegg 4 Fashion Mode AS Reglement for fagskoleutdanning av 04.08.2015 2 Innholdsfortegnelse: Side: Kapittel 1 OPPTAKSREGLEMENT 3 1 Opptak. 3 2 Opptaksstørrelse... 3 3 Opptakskrav 3 4 Godkjente opptakskrav.

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania Oslo Bergen Trondheim // Nettstudier Reglement for fagskolestudier ved Høyskolen Kristiania Innhold 1. Generelle bestemmelser 3 2. Opptak 4 3. Innpassing og fritak 7 4. Eksamen 8 5. Klagebehandling 14

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 6. juni 2017 23.05.2017 nr. 670 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

Studiereglement ved. Emergence School of Leadership

Studiereglement ved. Emergence School of Leadership Studiereglement ved Emergence School of Leadership Sist endret 6. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser.. side 3 2. Opptaksreglement.. side 4 3. Fraværsreglement side 7 4. Eksamensreglement..

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold, Avdeling for utdanning, 15. november 2011. Kapittel 15 DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Innhold Formål...

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra:

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra: Sensorveiledning for eksamen Utgave: 1.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Gjelder fra: 19.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen Amundsen Dok.id.: 2.21.2.3.8 Dok.type: []

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole

Forskrift for Chr. Thams fagskole Forskrift for Chr. Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole (fagskolen) den 28.06.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 1b, 4, 5, 6,

Detaljer

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS»

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Det følger av fagskoleloven 4 og 6 at fagskolene skal ha en opptaks- og eksamensforskrift, samt lokal klagenemd. På bakgrunn

Detaljer

Innholdet i forskriften

Innholdet i forskriften Innholdet i forskriften v/ Seniorrådgiver Ine M. Andersen 1 Hva skal jeg snakke om nå? Forskrift vs. Reglement hva er forskjellen? Hva må forskriften inneholde? Opptak Eksamen Hva bør forskriften inneholde?

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Studiereglement Treider Fagskoler AS Innhold 1. Formål 5 2. Hvem reglementet gjelder for 5 3. Grunnlag 5 4. Undersøkelses- og meldeplikt 5 4.1 Plikt til å gjøre

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 24. mai 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 29. mai 2017 27.04.2017 nr. 636 Forskrift om opptak,

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast)

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole den dato, med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) sist endret ved lov 17

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert mai 2017 Supplement til lokal forskrift for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Vedtatt av fagskolestyret 23. mai 2017 -

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer