Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole"

Transkript

1 Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015

2 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER Reglementet gjelder for Studieplass Manglende innbetaling Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt Sykdom Permisjon Vedtak og klager Klageinstans Tillitsvalgt og studentråd Mesterfagskolens ansvar Ikrafttredelse... 4 KAPITTEL 2 OPPTAKSREGLEMENT MESTERFAGSKOLEN Opptakskrav Opptak Realkompetansevurdering Krav om fag-/svennebrev ved søknad om Mesterbrevet Praksiskandidat Avslag på opptak Innpassing og fritak... 7 KAPITTEL 3 ORDENSREGLER Godt læringsmiljø og trivsel Bruk av skolens utstyr, Internett og lokaler Disiplinære sanksjoner... 8 KAPITTEL 4 EKSAMENSREGLEMENT Vilkår for å avlegge avsluttende eksamen Informasjon om eksamen og oppmelding til eksamen

3 4.3 Sykdom eller fravær fra eksamen Kontinuasjonseksamen Legitimasjon Kildebruk Fusk Særlig tilrettelegging av eksamen Sensur, prosjektoppgaver Sensur, eksamen Klager på karakterfastsettelse Klage over formelle feil ved eksamen Emnebevis/vitnemål Krav til eksamenskarakter Karakterskala KAPITTEL 5 KLAGEBEHANDLING Generelt Saksbehandling ved klager over forvaltningsvedtak, unntatt klage på sensur: Rådgivning ved klage Den skriftlige klagen går til rektor Den skriftlige klagen sendes styret Formkrav til vedtak Klage over formelle feil ved eksamen Saksbehandling ved klage på sensur: Klage på karakterfastsettelse av enkeltdeler i prosjektoppgavene Klage på karakterfastsettelse, avsluttende emneeksamener og prosjektoppgaver Klage på karakter på muntlig eksamen

4 Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementet gjelder for Reglementet gjelder for alle studenter ved Mesterfagskolen. En student er en person med en skriftlig, bindende og ikke avsluttet kontrakt med Mesterfagskolen. Reglementet gjelder også for alle lærere/veiledere og administrativt ansatte ved studiesteder og Mesterfagskolens administrasjon. 1.2 Studieplass Studieplass ved Mesterfagskolen oppnås ved: Positivt svar på opptaket Signering av studiekontrakt Innbetaling av studieavgift 1.3 Manglende innbetaling Manglende innbetaling av studieavgift kan gi grunnlag for å nekte studenten videre studium eller vitnemål. 1.4 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt a) Studentene plikter å sette seg inn i reglementene. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd. b) Studentene plikter skriftlig å underrette Mesterfagskolen om navn- og adresseendring og mobilnummer. Navneendring må dokumenteres. 1.5 Sykdom Langvarig eller hyppig sykdom må dokumenteres ved legeattest. Studiestedet vil tilrettelegge for å inngå ny avtale med studenten, slik at hun/han kan få mulighet til å fullføre studiet. 1.6 Permisjon Det gis anledning til å søke om inntil ett års permisjon (opphold i studiet) i løpet av studietiden. Søknad om permisjon og ønsket varighet skal sendes skriftlig til studiestedet. Søknadsfristen er henholdsvis uke 23 hvis permisjonen gjelder fra og med et høstsemester, eller uke 48 hvis permisjonen gjelder fra og med et vårsemester. Unntak fra nevnte søknadsfrist er søknad om permisjon som skyldes svangerskap eller avtjening av førstegangstjeneste. Studenten blir ikke belastet med studieavgift i permisjonstiden. 3

5 Studenten er ikke garantert studieplass ved det samme studiested som han/hun påbegynte sitt studium. Studenten må forholde seg til den studieplan, litteratur, studieavgift og eksamensordning som gjelder på det aktuelle tidspunktet. 1.7 Vedtak og klager En student kan klage på et vedtak fattet av Mesterfagskolen. Se kapittel 5 i reglementet. 1.8 Klageinstans Mesterfagskolens klageinstans er styret. 1.9 Tillitsvalgt og studentråd a) Hver klasse skal ha en tillitsvalgt student med vara. Den tillitsvalgte representerer klassen overfor administrasjon og rektor. b) En studentrepresentant med varamedlem skal være med i styret. Studentrepresentanten med varamedlem velges av og blant de tillitsvalgte som går det første året på utdanningen. Studentrepresentanten velges for to år. Valg gjennomføres elektronisk, da de tillitsvalgte sitter spredt over hele landet. Det er en fordel at representanten og varamedlemmet kommer fra to forskjellige klasser. c) Alle tillitsvalgte inngår i Mesterfagskolens studentråd. Studentrådet møtes normalt i eget virtuelt møterom, på It s Learning, der bare studentrepresentantene har tilgang Mesterfagskolens ansvar a) Mesterfagskolen skal gjennomføre undervisningen slik den er definert i studieplanen for det enkelte håndverksfag. Skolen har anledning til å gjøre mindre endringer i undervisningen og pensumet, dersom det kommer nye krav fra myndighetene som er vesentlig for studiet. b) Mesterfagskolen plikter å informere om reglementet og gjøre det tilgjengelige for studentene 1.11 Ikrafttredelse Reglementet er vedtatt av styret og trer i kraft 19. juni Det erstatter tidligere reglement. 4

6 Kapittel 2 OPPTAKSREGLEMENT MESTERFAGSKOLEN 2.1 Opptakskrav Mesterfagskolen har følgende opptakskrav: Fullført og bestått fagopplæring med fag-/ svennebrev i minst ett av de godkjente mesterfagene eller tilsvarende realkompetanse. Søkere til fagskolestudiet må søke opptak til hele utdanningen. 2.2 Opptak a) Mesterfagskolen er åpen for alle studenter som tilfredsstiller opptakskravet, forutsatt at det er ledig plass ved det aktuelle studiestedet. Søknadsfrister finnes på nettsidene, For nettstøttet undervisning gjøres opptak fortløpende. b) Det er den administrativt ansvarlig ved studiestedet som vurderer om søkeren er kvalifisert til direkte opptak. c) Søkere med fullført videregående opplæring fra andre land er kvalifiserte for direkte opptak, dersom fagbrevet i de respektive landene er godkjent som fag- /svennebrev i Norge. d) Søknad om opptak som student skjer ved utfylling av søknadsskjema, enten elektronisk eller per post. Søknaden skal være fylt ut på fastsatt skjema og være mottatt innen fristen som fremgår av det aktuelle skjemaet. Aktuell dokumentasjon (kopi av fag-/svennebrev og evt. annen nødvendig dokumentasjon) må sendes studiestedet direkte hvis du søker elektronisk. Sendes søknaden per post, sendes dokumentasjonen sammen med denne. Søkere som tilfredsstiller opptakskravet, vil bli tilbudt plass og får tilsendt studiekontrakt med kontraktsvilkår. Søkere som ønsker å ta imot plass på studiet, sender undertegnet studiekontrakt i retur til det aktuelle studiestedet. e) For lokalt basert undervisning prioriteres søkere etter søknadstidspunkt dersom det er flere søkere enn studieplasser. Søknadstidspunkt defineres som: når søknad er poststemplet når søknad er levert direkte til ansatte ved det aktuelle studiestedet (kvittering med tidspunkt skal gis til søker) loggført søknadstidspunkt til den adressen som er oppgitt for elektronisk søknad (E-post, faks) f) Søkere som har søkt på samme tidspunkt rangeres som følger: Formelle krav eller godkjent realkompetansevurdering: 100 poeng 5

7 Det tildeles poeng lik gjennomsnittet av karakterene fra vg2 i videregående opplæring Relevant praksis utover formellekrav for opptak gir 1 poeng pr. måned Fagprøve med karakteren Bestått meget godt gir 25 poeng Fagprøve i annet fag utover det formelle opptakskrav gir 50 poeng Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket opplæringen skal føre frem til, kvoteres. g) Eventuelle søkere som ikke får plass får første prioritet ved ny studiestart. Opptak er ikke endelig før studenten har betalt studieavgift. 2.3 Realkompetansevurdering Realkompetanse vurderes i forhold til det formelle opptakskravet. Søkeren må ha fylt 25 år eller være eldre i opptaksåret. Søkeren skal ha minst fem års allsidig relevant yrkespraksis i det håndverksfaget som man skal søke opptak til. Alternativt en kombinasjon av allsidig relevant praksis og utdanning fra videregående opplæring. Studieplanen gir eksempler på hva som er relevant utdanning og praksis for de forskjellige håndverksfagene. For søkere som ber om realkompetansevurdering, må all dokumentasjon sendes sammen med søknaden. Det er utarbeidet et eget skjema, som fås fra studiestedet. Søknaden sendes til studiestedet. Mesterfagskolens rektor, i samråd med fagansvarlige, vil vurdere den enkelte søker individuelt. Eksempler på dokumentasjon som kan inngå i søknad om opptak etter realkompetansevurdering: Praksis ved godkjente attester som angir arbeidsinnhold, stillingsstørrelse og tidsrom for arbeidsperioden. Praksis må være relatert til arbeid innenfor angjeldende håndverksfag. Dokumentasjonen skal beskrive hva søker har lært av denne praksisen. Utdanning ved vitnemål, karakterutskrift, kompetansebevis eller tilsvarende dokumentasjon. Kurs av ikke-formell art, men relatert til aktuelt håndverksfag, må dokumenteres med beskrivelse av innhold, omfang og læringsutbytte. Kunnskaper søkeren kan kalles inn til samtale/høring i mål fra studieplan fra aktuell videregående utdanning. Andre spesifikke kunnskaper kan testes dersom det er relevant for kompetansevurderingen. 6

8 Søkere fra land utenfor Norden må i tillegg ha kunnskaper i norsk tilsvarende bestått VG2-nivå eller norskprøve på B1 nivå. 2.4 Krav om fag-/svennebrev ved søknad om Mesterbrevet Mesterbrevnemnda stiller krav om fag-/svennebrev i et mesterfag ved søknad om Mesterbrevet. Det betyr at søkere som er tatt opp på realkompetansegrunnlag ikke vil kunne søke Mesterbrev, med mindre de avlegger fag-/svenneprøve i løpet av utdanningen (se 2.5). 2.5 Praksiskandidat Søkere som ikke har fag-/svennebrev, men har fem års allsidig relevant praksis, kan ta fag-/svennebrev som praksiskandidat. ( Opplæringslova 3.5.) For mer informasjon om praksiskandidat, ta kontakt med ditt lokale studiested eller se Mesterfagskolen anbefaler samtlige studenter som faller inn under denne kategorien å ta eksamen som praksiskandidat slik at de kan søke Mesterbrev etter endt utdanning. 2.6 Avslag på opptak Avslag på opptak kan påklages, se kapittel Innpassing og fritak Studentene kan søke om innpassing for deler av studiet, dersom studenten har tatt en lignende eller tilsvarende fagskoleutdanning. Søknad rettes til rektor. Studenter med eksamen fra annen fagskole gis innpassing for de emnene som det er avlagt eksamen i. Forholdet må dokumenteres. Dersom den innpassede delen inngår i en tverrfaglig eksamen, må studenten avlegge hele eksamen uten hensyn til innpassingen. Når det gjelder godkjenning av andre typer utdanning eller godkjenning av realkompetanse som del av en fagskoleutdanning, kan studenten søke om fritak fra deler av undervisningen/eksamen. Utgangspunktet for vurdering om innpassing og fritak skal være læringsutbyttebeskrivelse for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emne og fagskolepoeng, eller andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning. Søkeren må legge frem skriftlig dokumentasjon og vitnemål ved søknad om fritak/innpassing til fagskolen. Dette legges ved søknad om studieplass, eller sendes studiestedet så tidlig som mulig. Vedtak om fritak og innpassing kan påklages, se kapittel 5. 7

9 Kapittel 3 ORDENSREGLER (Dette kapitlet regulerer forhold ved studieløp som kan få disiplinære konsekvenser for studenter dersom de brytes.) 3.1 Godt læringsmiljø og trivsel Alle studenter skal medvirke til at studentens læringsmiljø er trygt og inkluderende. Det forventes at alle studenter viser respekt for hverandre, og at de bidrar til å løse felles oppgave av miljømessig karakter. Skolen har nulltoleranse mot mobbing, trusler og plaging, enten det gjelder studenter, lærere eller andre ansatte. 3.2 Bruk av skolens utstyr, Internett og lokaler Studenten forplikter å bruke skolens utstyr forskriftsmessig. Uforsiktig bruk kan føre til økonomisk ansvar. Bruk av Internett skal være relatert til studiet. Nedlasting av datafiler og programvare som ikke inngår i undervisningen på skolens maskiner er ikke tillatt. Hvis det er mistanke om misbruk, kan loggene bli sjekket for å kontrollere uønskede hendelser. 3.3 Disiplinære sanksjoner Brudd på ordensreglene, 3.1 og 3.2 kan resultere i reaksjoner mot studenten i form av disiplinære sanksjoner. Studenten vil først få en skriftlig advarsel om bortvisning. Dersom studenten ikke tar advarselen til følge, kan vedkommende blir bortvist i inntil to uker. Ansvarlig leder ved studiestedet fatter vedtak og iverksetter bortvising. Studenten skal ha anledning til å uttale seg før vedtaket treffes. Studenten har rett til å møte med fullmektig. Vedtak om disiplinærsaker skal være begrunnet og kan påklages, se kapittel 5. 8

10 Kapittel 4 EKSAMENSREGLEMENT 4.1 Vilkår for å avlegge avsluttende eksamen Studentene har adgang til å avlegge avsluttende emneeksamen dersom følgende betingelser er innfridd: a) Har akseptert studieplassen ved å undertegne studiekontrakt og har betalt forfalte studieavgifter og eksamensavgifter. b) Har bestått prosjektoppgaven (karakteren E eller bedre) i det aktuelle emnet, før de kan ta eksamen. For mer detaljer om prosjektoppgaven, se 4.9 sensur prosjektoppgave c) En student har rett til å ta eksamen maksimum fire ganger i det aktuelle emnet 4.2 Informasjon om eksamen og oppmelding til eksamen a) Den enkelte student er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen. Oppmeldingsfristen for eksamen i vårsemesteret er 1. februar og 1. oktober for høstsemesteret. Studiestedet opplyser om eksamensdato ved begynnelsen av det aktuelle semesteret. b) En student som ønsker å trekke seg fra eksamen, må gjøre det skriftlig senest to uker før eksamensdato dersom eksamen ikke skal telle som et eksamensforsøk. 4.3 Sykdom eller fravær fra eksamen a) Studenter som trekker seg etter angitt frist og som ikke har gyldig grunn, regnes for å ha framstilt seg til eksamen. Gyldig grunn er sykdom eller sterke velferdsgrunner og skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres/være poststemplet så raskt som mulig og senest innen tre virkedager etter eksamen. b) Dersom en student blir syk under eksamen, kan studenten forlate lokalet. Sykemelding må leveres innen en uke etter eksamen dersom eksamen ikke skal telle som et eksamensforsøk. c) Eksamensavgiften vil bli refundert dersom studenten har gyldig grunn til å trekke seg fra eksamen. 9

11 4.4 Kontinuasjonseksamen a) Ny eksamen kan avlegges mot å betale ny eksamensavgift. b) Studenter som tar eksamen på nytt, er selv ansvarlig for å sette seg inn i den til enhver tid gjeldende litteratur og studieplan. 4.5 Legitimasjon Studentene skal kunne legitimere seg før eksamen begynner. Kvittering for betalt eksamensgebyr skal forevises på forlangende. 4.6 Kildebruk 4.7 Fusk Avskrift, eller tilnærmet avskrift, fra tidligere eksamensbesvarelser eller fra bøker, Internett eller annet, uten kildehenvisning, anses som fusk. a) Følgende regnes som fusk: Handlinger eller forhold som tar sikte på å gi studenten, eller en medstudent, et uberettiget fortrinn ved eksamen. Handlinger som medfører at studentens, eller en medstudents kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Eksempler på fusk er (listen er ikke uttømmende): å ha ulovlig hjelpemiddel tilgjengelig under eksamen å levere besvarelse som er hentet ut fra Internett og helt eller delvis utgitt som egen besvarelse å levere en besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person gjengivelse/sitat fra lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver, stoff som er hentet fra Internett osv. som er framstilt uten kildehenvisning og uten klar markering av at dette er gjengivelse/sitater b) Ved fusk eller forsøk på fusk under eksamen, vil eksamensinspektøren gjøre vedkommende student oppmerksom på mistanke om fusk. Studenten gis anledning til å fullføre eksamen. c) Alle saker hvor det foreligger begrunnet mistanke om fusk, skal utredes. Studiestedet sender dokumentasjon (kartlegging av situasjonen og eventuelle bevis) til Mesterfagskolens rektor. Studenten har rett til å avgi skriftlig forklaring til Mesterfagskolens rektor, som også fatter et vedtak. 10

12 d) Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan studenten tidligst gå opp til den eksamen i faget som blir arrangert ett år etter at eksamen ble annullert. Et begrunnet skriftlig vedtak sendes fra Mesterfagskolens rektor til studenten. e) Vedtaket kan påklages, se kapittel Særlig tilrettelegging av eksamen a) Studenten kan, på bakgrunn av funksjonshemming eller andre forhold, søke om spesiell tilrettelegging av eksamen i form av ekstra hjelpemidler, tid eller særskilte ordninger med hensyn til eksamensgjennomføringen. Informasjon angående hvilke regler som gjelder for dette, gis av studiestedet. b) Søknaden må være skriftlig og sendes innen oppmeldingsfristen til eksamen som er 1. februar (for vårsemesteret) og 1. oktober (for høstsemesteret) til studiestedet. Det brukes et eget skjema, og dokumentert begrunnelse fra sakkyndig person skal legges ved. Søknaden gjelder kun for ett eksamenssemester, det vil si at studenten må sende ny søknad foran nytt eksamenssemester. Dersom det oppstår akutte behov, kan det gjøres unntak fra søknadsfristen. c) Studiestedet videresender søknaden til rektor for behandling. Eventuelle avslag skal være skriftlig begrunnelse for avslaget d) Vedtaket kan påklages, se kapittel Sensur, prosjektoppgaver a) Prosjektoppgavene bedømmes av faglærer(e). Vurderingskriteriene for karakterfastsetting er beskrevet i studieplanen og er også vedlagt prosjektoppgaven studentene får utlevert ved studiestart. I emne 1 er prosjektoppgaven todelt, i emne 2 består prosjektoppgaven av åtte deler. De enkelte delene innleveres faglærer(e) for vurdering etter oppsatt framdriftsplan. Faglærer(e) gir skriftlig tilbakemelding og hvilken karakter innleveringen vurderes til, slik at studenten får mulighet til å omarbeide besvarelsen før innlevering av hele prosjektoppgaven. Vedtak om karakter på enkeltdeler av prosjektoppgaven kan også påklages, se 5.6. I så fall vil innleveringen av deloppgaven, med den karakteren som fastsettes av ny sensor være endelig og inngå i sluttvurderingen. 11

13 b) Det gis en samlet karakter for hver av prosjektoppgavene. Karakteren fastsettes på bakgrunn av en helthetlig vurdering av den aktuelle oppgaven. c) Prosjektoppgave må være vurdert til bestått (karakter E eller bedre) for at studenten skal kunne melde seg opp til avsluttende eksamen i emnet. d) Vedtaket om sluttkarakter på prosjektoppgaven kan påklages, se 5.7. e) Dersom en student har påklaget vedtak om ikke bestått prosjektoppgave (karakter F) kan studenten velge å gå opp til eksamen i emnet. Hvis studenten etterpå får avslag på klagen, blir eksamenen annullert Sensur, eksamen a) Ved bedømmelse av studentens avsluttende skriftlige eksamener benyttes to eksterne sensorer, oppnevnt av Mesterfagskolen. En sensor kan ikke bedømme egne studenter. b) Ved bedømmelse av muntlig eksamen eller lignende som på grunn av sin art ikke lar seg etterprøve, skal det være en eksaminator og en sensor. c) Sensuren skal foreligge senest fem uker fra eksamensdato. d) Sensuren kunngjøres skriftlig til den enkelte student Klager på karakterfastsettelse Se kapittel Klage over formelle feil ved eksamen Se kapittel Emnebevis/vitnemål a) Det utstedes emnebevis etter henholdsvis emne 1 og emne 2 til studenter som har levert en godkjent prosjektoppgave og avlagt skriftlig eksamen, og som har oppfylt sine økonomiske forpliktelser i henhold til studiekontrakten. b) Ved fullført fagskole utstedes eget vitnemål. Mesterfagskolens vitnemål skrives ut på bakgrunn av: 12

14 Bedriftsledelse, emne 1: Prosjektoppgave (med karakter E eller bedre) Skriftlig eksamen (med karakter E eller bedre) Faglig ledelse, emne 2: Prosjektoppgave (med karakter E eller bedre) Skriftlig eksamen (med karakter E eller bedre) c) Nytt emnebevis/vitnemål (duplikat) kan bestilles mot en avgift Krav til eksamenskarakter Mesterbrevnemnda stiller krav om karakter D eller bedre ved søknad om Mesterbrevet Karakterskala Følgende beskrivelse legges til grunn for fastsetting av karakterer: Symbol Generell beskrivelse av vurderingskriteriene A Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Betegnelse Fremragende B C D E F Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Meget god God Nokså god Tilstrekkelig Ikke bestått Studieplanen beskriver regler for eksamensavvikling. 13

15 Kapittel 5 KLAGEBEHANDLING 5.1 Generelt All klagebehandling av enkeltvedtak (jf. Fagskoleloven 7), gjennomføres med hjemmel i Forvaltningslovens kapittel VI, om klage og omgjøring. En søker eller student kan klage på et vedtak fattet av skolen i saker som angår opptak, innpassing og fritak, disiplinærsaker, eksamensgjennomføring, og karakterer. Alle enkeltvedtak skal være begrunnet. Unntatt er begrunnelse for eksamenskarakterer når denne blir gjort kjent for studenten. Studenten kan imidlertid be om begrunnelse etter at eksamensresultatet er gjort kjent, se 5.7. Fristen for å klage på et vedtak er tre uker fra det tidspunktet studenten er underrettet om vedtaket. Alle klagesaker der vedtaksorganet fastholder sitt vedtak skal oversendes klageorganet som er styret. Unntaket er klagesaker knyttet til karakterfastsettelse på prosjektoppgaver og avsluttende eksamener i emner (se 5.6). Saksbehandling ved klager over forvaltningsvedtak, unntatt klage på sensur: 5.2 Rådgivning ved klage a) Student eller tillitsvalgt søker råd hos studiestedet for å få hjelp. b) Det må avklares om det er en klasse, gruppe eller enkeltstudent som står bak klagen. c) Klage fremsettes skriftlig innen tre uker etter at den klageberettigete ble kjent med vedtaket. Studiestedet skal om nødvendig hjelpe til med å sette opp klagen. En skriftlig klage skal inneholde: hvem som klager (navn og adresse) vedtak det klages på begrunnelse for ønsket endring være undertegnet av klager klagen sendes per post til Mesterfagskolen, Chr. Krohgsgate 34, 0186 Oslo eller til e-post: 14

16 5.3 Den skriftlige klagen går til rektor a) Rektor foretar de undersøkelser som klagen gir grunn til. Rektor setter seg godt inn i alle sider av saken, og behandler klagen så snart som mulig. Rektor kan oppheve eller endre vedtaket hvis rektor finner klagen begrunnet. Opprettholdes vedtaket sender rektor klagen over til styret for klagebehandling. b) Dersom rektor finner klagen helt eller delvis begrunnet, treffer rektor nytt vedtak. c) Ved delvis omgjøring av et vedtak, skal studenten informeres om rektors vedtak før den delen av klagen som ikke er etterkommet, blir oversendt styret. 5.4 Den skriftlige klagen sendes styret a) Rektor plikter å gjøre alle sakens dokumenter tilgjengelig for styret som skal behandle klagen, samtidig som klagen videresendes. b) Styret kan be rektor om å innhente ytterligere informasjon dersom saken ikke er tilstrekkelig opplyst. c) Styret behandler saken på fritt grunnlag. Styret legger det samme regelverket til grunn i saksbehandlingen. d) Dersom noen i styret har vært involvert i behandlingen i første instans, er vedkommende inhabil i andre klagebehandlingsinstans og må fratre behandlingen. e) Klager skal ha liste over alle dokumenter som oversendes styret, samt informasjon om hvilken tidsramme som vil gjelde for klagebehandlingen og eventuell frist for å inngi ytterligere skriftlige innlegg i klagebehandlingen. f) Klageren har rett til å fremstille sitt syn skriftlig for styret, dersom han/hun mener at klagen ikke gir tilstrekkelige opplysninger for styrets behandling. I særlige tilfeller hvor klager har problemer med å fremstille sitt syn skriftlig, eller muntlighet kan forenkle saksgangen, kan styret tillate muntlig fremstilling. Studenten har rett til å møte med fullmektig. g) Styrets vedtak er endelig og kan ikke påklages. 15

17 5.5 Formkrav til vedtak Et vedtak på klage (bortsett fra klage på sensur) skal inneholde: Sakens bakgrunn: en kort redegjørelse for de faktiske forhold og informasjon om søker Rettslig grunnlag: angi hvilke lover, forskrifter, rundskriv etc. som ligger til grunn for vedtaket Anførsler: de anførsler klager presenterer Drøftelse: faktiske forhold og klagers anførsler skal vurderes opp mot det rettslige grunnlaget Konklusjon: klagen forkastes/tas til følge/tas delvis til følge 5.6 Klage over formelle feil ved eksamen a) Studenter som har avlagt eksamen eller prøve kan klage over formelle feil ved eksamensoppgaver og/eller eksamensavvikling/sensur. Klage over formelle feil ved eksamen må fremsettes skriftlig innen tre uke etter at studenten er kjent med det forhold som begrunner klagen. Klagen sendes eksamensstedet som videresender til rektor. b) Rektor behandler klagen i samråd med de personene som er involvert i avviklingen av eksamen. c) Vedtak som er ugunstig for studenten, skal begrunnes og klagen sendes til styret. d) Dersom styret finner at det er begått feil, som det er rimelig å anta kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelse av denne, skal sensur oppheves og det skal foretas ny sensurering. e) Dersom de formelle feilene i eksamen eller i avviklingen av eksamen er av en slik art at den må annulleres, skal studenten møte til nye eksamen vederlagsfritt. f) Styrets vedtak er endelig og kan ikke påklages. Saksbehandling ved klage på sensur: 5.7 Klage på karakterfastsettelse av enkeltdeler i prosjektoppgavene. a) Vedtak om karakter på enkeltdeler av prosjektoppgaven kan påklages. b) Klage over karakterfastsetting skal være skriftlig og begrunnet. Studiestedet skal om nødvendig hjelpe til med å sette opp klagen 16

18 c) Klage fremsettes innen 3 uker etter at den klageberettigete ble kjent med vedtaket og sendes per post til Mesterfagskolen, Chr. Krohgs gate 34, 0186 Oslo eller til e-post: d) Ved ny sensur benyttes en annen faglærer enn den som fastsatte den påklagede karakteren. Faglæreren får hverken den opprinnelige karakteren, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Karakter på enkeltdel som fastsettes ved klagesensur er endelig. Studenten kan dermed ikke omarbeide den påklagede enkeltdelen. 5.8 Klage på karakterfastsettelse, avsluttende emneeksamener og prosjektoppgaver a. Studenten kan gjøre seg kjent med sensors begrunnelse for karakterfastsetting som bygger på følgende: For avsluttende emneeksamen legges sensorveiledningen til grunn. For prosjektoppgaven legges vurderingskriteriene for prosjektoppgaven til grunn. b. Klage over karakterfastsetting skal være begrunnet og ikke inneholde navn kun kandidatnummer. Før studenten klager på sensuren til eksamen, anbefales hun/han å kontakte sin faglærer for å konferere om besvarelsen. c. En student kan klage skriftlig på karakteren for sine egne prestasjoner innen 3 uker etter at eksamensresultatet er kunngjort, eller, dersom det er bedt om ytterligere begrunnelse, tre uker fra det tidspunkt begrunnelsen er gitt. d. Skriftlig klage leveres lokalt eksamenssted innen fristens utløp. e. Lokalt eksamenssted sender alle klagene (klagebrev og besvarelse) til Mesterfagskolens administrasjon. f. Ved ny sensur benyttes andre sensorer enn de som fastsatte den påklagede karakteren. Ved ny sensur skal sensorene ikke få den opprinnelige karakteren, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. g. Karakteren som fastsettes ved klagesensur, kan ikke påklages til ny vurdering. h. Klagebehandlingen kan ikke ta mer enn fire uker, fra klagefristens utløp og til ny sensor har foretatt ny vurdering og karakterfastsetting. 17

19 5.9 Klage på karakter på muntlig eksamen a) Ved muntlig eksamen kan studenten innenfor klagefristen på tre uker fra kunngjøring av karakteren, kreve begrunnelse for karakteren som er satt, men kan ikke kreve å få endret karakteren. b) Studenten kan klage på at det er gjort formelle feil, ved muntlig, som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Klagen skal fremsettes skriftlig til Mesterfagskolens administrasjon. c) Dersom studenten får medhold i at det er gjort formelle feil, blir eksamenskarakteren annullert. Studenten kan velge å gå opp til ny muntlig eksamen med annen sensor. 18

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere.

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret i Norwegian Drilling Academy AS 28.03.17 med hjemmel i lov 20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS Studier i Skjønnhet & Velvære Beauty Makeup artist // Negletekniker // Vippestylist// Fotpleier Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS 1. Generelle bestemmelser 2 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for fagskoleutdanning 1 Vedlegg 4 Fashion Mode AS Reglement for fagskoleutdanning av 04.08.2015 2 Innholdsfortegnelse: Side: Kapittel 1 OPPTAKSREGLEMENT 3 1 Opptak. 3 2 Opptaksstørrelse... 3 3 Opptakskrav 3 4 Godkjente opptakskrav.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 22. september 2017 01.09.2017 nr. 1416 Forskrift

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. september 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 27. september 2017 14.09.2017 nr. 1443 Forskrift

Detaljer

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania Oslo Bergen Trondheim // Nettstudier Reglement for fagskolestudier ved Høyskolen Kristiania Innhold 1. Generelle bestemmelser 3 2. Opptak 4 3. Innpassing og fritak 7 4. Eksamen 8 5. Klagebehandling 14

Detaljer

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 12. juli 2017 16.06.2017 nr. 1124 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole

Forskrift for Chr. Thams fagskole Forskrift for Chr. Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole (fagskolen) den 28.06.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 1b, 4, 5, 6,

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast)

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole den dato, med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) sist endret ved lov 17

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 595 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 6. juni 2017 23.05.2017 nr. 670 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2015 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE Utarbeidet med utgangspunkt i Veileder til fagskolereglement - Forum for fagskoler, 15. februar 2014 INNHOLD Kap. 1 Kap. 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer. i Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer. i Akershus fylkeskommune Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer i Akershus fylkeskommune 4 3 Utgitt av Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring. Gjeldende fra 1. april 2016 2 Akershus

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1623 Forskrift om

Detaljer

Skjemaer med veiledning til skolen/rektor

Skjemaer med veiledning til skolen/rektor Klage på karakterer Skjemaer med veiledning til skolen/rektor Gjelder Skjema for bruk av klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter Skjema for bruk av klage på standpunktkarakter i

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

Studiereglement ved. Emergence School of Leadership

Studiereglement ved. Emergence School of Leadership Studiereglement ved Emergence School of Leadership Sist endret 6. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser.. side 3 2. Opptaksreglement.. side 4 3. Fraværsreglement side 7 4. Eksamensreglement..

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE http://www.vfk.no/notteroyvgs/praktisk-informasjon/loverregler-og-rutiner/reglement-ogavtaler/ Kan påklages: Standpunktkarakter Vedtak om IV- ikke vurdert

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 01.03.2017 nr. 1138 Forskrift om opptak,

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER Ved Norges Kreative Høyskole Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 3 Kapittel 2 - STUDIEREGLEMENT 4 Kapittel 3 - OPPTAKSREGLEMENT 6 Kapittel

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. mars 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. mars 2017 13.02.2017 nr. 229 Forskrift om opptak,

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB Alle elever skal opp til 3 eksamener: Skriftlig eksamen i norsk hovedmål - obligatorisk Skriftlig eksamen i et trekkfag Muntlig eller muntlig/praktisk eksamen

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

HÅNDBOK I KLAGESAKER

HÅNDBOK I KLAGESAKER HÅNDBOK I KLAGESAKER synes du at du er blitt uriktig vurdert til eksamen? Strøk du i praksisen? Mener du at høgskolen ikke har fulgt gjeldende regler når de har vurdert saken din, eller ønsker du bare

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. november 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 14. november 2017 30.08.2017 nr. 1744 Forskrift

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Studiereglement Treider Fagskoler AS Innhold 1. Formål 5 2. Hvem reglementet gjelder for 5 3. Grunnlag 5 4. Undersøkelses- og meldeplikt 5 4.1 Plikt til å gjøre

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Ikrafttredelse Vedtatt av styret 17.juni 2014, revidert siste gang 16. desember 2015. Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold

Detaljer