Reglement for fagskolestudenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for fagskolestudenter"

Transkript

1 Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF Versjon 1.00 Gyldig fra Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til toårig teknisk fagskole 2. Studentenes rettigheter og plikter 3. Eksamen og avsluttende vurdering 4. Klage på vedtak 1.0 Opptak til toårig teknisk fagskole 1.1 Virkeområde. Reglene gjelder opptak til toårig teknisk fagskoleutdanning etter Lov nr 56 (revidert 2007): Lov om fagskoleutdanning. Toårig teknisk fagskoleutdanning er en yrkesrettet tertiærutdanning som bygger på videregående opplæring. Utdanningen gis av Hadsel Fagskole som et nett-/samlingsbasert tilbud over tre år. Utdanningen gir høyere kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. 1.2 Generelle bestemmelser Informasjon Det nasjonale opptakskontoret skal sørge for nødvendig skriftlig informasjon om utdanningstilbud, søknadsfrister, opptakskrav, realkompetansevurdering, sertifikatkrav, skolepenger, klagerett m.m. til søkerne. Informasjon legges ut på Søknadsfrist og kunngjøring Det nasjonale opptakskontoret fastsetter søknadsfrister for toårige fulltidsstudier og tilsvarende fjernstudier. Det nasjonale opptakskontoret fastsetter søknadsskjema og informerer om søknadsfrister 5 måneder på forhånd Opptak Søknader sendes til primærskolen: Hadsel fagskole, eller Steinkjer fagskole. Følgende dokumentasjon må foreligge i søknaden: - bekreftet kopi av fag-/svennebrev fra aktuell yrkesutdanning. -dokumentasjon av relevant praksis fra tidligere eller nåværende arbeidsgivere. -vitnemål/karakterutskrift fra VK1/VG2 yrkesfaglig studieretning. Ved søknad på grunnlag av realkompetanse må følgende dokumentasjon foreligge i

2 Ver.1.00 Side: 2 av 12 søknaden: -dokumentasjon av minst to års praksis fra relatert virksomhet fra tidligere eller nåværende arbeidsgiver samt eventuell relevant praksis ut over minstekravet på to år. -vitnemål/karakterutskrift fra VK1/VG2 yrkesfaglig studieretning, eller dokumentert realkompetanse tilsvarende VK1/VG2 yrkesfaglig studieretning fra søkerens hjemfylke(jfr. vedlegg om relevante fagbrev) Fagskolene foretar poengberegning og rangering av søkerne, samt vedtak om opptaket. Vedtak om opptak fattes av administrativ leder ved primærskolen. Vedtak om opptak kan påklages, se pkt 4.0 for nærmere informasjon om klaging og klagefrister Realkompetansevurdering Søkere uten godkjent fag- svennebrev kan søke om inntak på grunnlag av følgende realkompetanse: Minst to års praksis fra relatert virksomhet og realkompetanse tilsvarende VK1/VG2 yrkesfaglig studieretning. (Realkompetansevurdering VK1/VG2 må gjennomføres i søkerens hjemfylke i hht opplæringsloven.) Fagskolene vurderer og godkjenner aktuell praksis Klage på opptak. Vedtak om opptak til fagskolen er enkeltvedtak og gjenstand for klage i samsvar med Lov om fagskoleutdanning 7 og forvaltningsloven( 28 og 29). Klage på vedtak sendes administrativ leder ved fagskolen. Frist for å klage er 3 uker etter at vedkommende ble underrettet om vedtaket. Vedtaket kan påklages se pkt 4 i reglementet. 1.3 Opptakskrav Generelt opptaksgrunnlag. Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev. For relevante fag/svennebrev, se vedlegg til reglementet i pkt 6.0 b) Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse se pkt Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs (VG1) og videregående kurs I (VKI/VG2) i yrkesfaglige studieretninger, samt dokumentere faglig kompetanse likeverdig med norsk fag/svennebrev.

3 Ver.1.00 Side: 3 av Poengberegning og rangering. - Det generelle grunnlag for opptak ref a) 100 poeng - Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på videregående kurs I/VG2 og tverrfaglig eksamen. - Praksis (1 poeng pr mnd) - Fagprøve med bestått meget godt, 25 poeng - Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid, 50 poeng. Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres Søkere som gjennomfører fagprøve etter søknadsfristen Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve Følgende fagbrev gir grunnlag for inntak. - Automatiker - Avioniker - Dataelektroniker - Elektriker - Elektroreparatør - Energimontør - Energipoperatør - Heismontør 2.0 Studentenes rettigheter og plikter 2.1 Virkeområde. Reglementet gjelder for alle studenter under opplæring ved skolen (heltid og nett/deltid). 2.2 Rettigheter Studenter som er tatt inn har rett til opplæring i henhold til gjeldende læreplaner Studentene har rett til å få løpende veiledning og tilbakemelding i forhold til de målene den enkelte arbeider etter. Det skal gis tilbud om årlig samtale med hver enkelt

4 Ver.1.00 Side: 4 av 12 student Har en student faglige, personlige eller sosiale vansker, har studenten rett rådgivning og oppfølging Studentene har rett til å delta i skolevurdering. dvs. en løpende vurdering av i hvilken grad skolens organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen bidrar til å nå målene i læreplanen Studenten har rett til og bør ta opp med skolen (faglærer, klasseleder, skolens ledelse, evt. gjennom tillitsvalgte) forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan f.eks. være: at læreplanene ikke følges. at studenten ikke får den hjelp han/hun ber om. manglende medvirkning i planlegging m.v. (jf. pkt b) dårlig læringsmiljø eller klassemiljø (f.eks. mobbing) Studentene har rett til å danne studentråd. Studentråd og studentorganisasjoner har adgang til å bruke bestemte oppslagstavler til sitt formål Skolen skal legge til rette for best mulige arbeidsforhold for studenter og tillitsvalgte Representanter i studentrådet har rett til regelmessige møter med skoleledelsen. 2.3 Plikter Studentene skal rette seg etter bestemmelsene i lov, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid Studentene plikter å delta aktivt i opplæringen i den formen den blir gitt eller avtalt og levere pålagte innleveringer til avtalt tid Studenten skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom han/hun ikke kan følge opp arbeid til avtalt tid Studenter som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med opplæring i

5 Ver.1.00 Side: 5 av 12 fagskolen blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter forvaltningslovens regler f. Taushetsplikten gjelder også etter at studenten har avsluttet studiet i fagskolen. 2.4 Oppmøte og fravær. 2.5 Bortvisning utestenging. En student som tross skriftlig advarsel fra administrativ leder gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen ellers, kan etter vedtak av administrativ leder bortvises fra nærmere bestemte områder ved institusjonen for inntil ett år. Hvis en student etter skriftlig advarsel fra administrativ leder fortsatt ikke respekterer slik bortvisning, kan administrativ leder utestenge ham eller henne fra studiet og fratas retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. Vedtak om bortvisning og utestenging kan påklages, se pkt. 4.0 for nærmere informasjon om klaging og klagefrister. 3.0 Eksamen og avsluttende vurdering 3.1 Generelle regler Generelt Alle moduler skal avsluttes med en helhetlig vurdering av studentens læringsutbytte. I modulbeskrivelsen fremgår hvilke vurderingsformer som benyttes, hvordan ulike fag som inngår vektes og hvilke arbeidskrav som gjelder. Student som ikke har oppfylt arbeidskravene i aktuell modul får ikke sluttvurdering i modulen. En student som står i fare for å ikke få sluttvurdering i en modul skal ha skriftlig melding om dette i rimelig tid slik at det er mulighet til å oppfylle arbeidskravene. Administrativ leder fatter vedtak om at en student ikke får avsluttende vurdering i en modul. Vedtak om ikke å få avsluttende vurdering kan påklages, se pkt 5.0 for nærmere informasjon om klaging og klagefrister.

6 Ver.1.00 Side: 6 av 12 Oppfylling av arbeidskrav betyr at alle obligatoriske innleveringer i modulen er godkjent. Eventuell unntak fra dette vil være beskrevet i modulbeskrivelsen Eksamen Læreplanen fastsetter hvilke modul som skal avsluttes med eksamen. Hvis ikke annet er fastsatt i læreplanen bestemmer fagskolen ved administrativ leder form på eksamen. Når en modul blir trekt, skal studenten normalt få vite hvilken modul han/hun skal prøves i minimum 48 timer før eksamen (søndager, høgtidsdager og helligdagar ikke medregnet). Den som har fullført en modul, kan trekkes ut til eksamen i modulen. Administrativ leder har ansvaret for: - at det blir utarbeidet og fastsatt eksamensoppgaver. - at trekking av modul og kandidater til eksamen går for seg i henhold til eksamensreglement. - at sensurering går for seg i samsvar med eksamensreglement. - den praktiske gjennomføringa av eksamen og sensur. - at det blir utarbeidet en eksamensplan Faglærere har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgaver i rimelig tid før eksamen Oppmelding til eksamen. Fagskolen melder opp til eksamen alle studenter som tar del i opplæring i moduler som blir avslutta med eksamen. Student som ikke har oppfylt arbeidskravene i aktuell modul kan ikke meldes opp til eksamen samme skoleåret. En student som står i fare for å ikke bli meldt opp til eksamen skal ha skriftlig melding om dette i rimelig tid slik at det er mulighet til å oppfylle arbeidskravene. Administrativ leder fatter vedtak om at en student ikke kan meldes opp til eksamen. Vedtaket kan påklages, se pkt 5.0 for nærmere informasjon om klaging og klagefrister. Oppfylling av arbeidskrav betyr at alle obligatoriske innleveringer i modulen er godkjent. Studenten må selv melde seg til ny eksamen, utsatt eksamen. Oppmelding skjer til administrativ leder ved fagskolen. Student som klager på sluttvurdering i aktuell modul og som på grunn av klagefrister gjennomfører eksamen vil få sin eksamen annullert hvis klagen ikke blir tatt til følge. Oppmeldingsfrister blir fastsatt av administrativ leder Ny eksamen.

7 Ver.1.00 Side: 7 av 12 En student som får karakteren F ved eksamen, har rett til ny eksamen i modulen. Studenten kan gå opp til ny eksamen to ganger i samme modul. Ny eksamen tilbys normalt i sammenheng med skolens eksamensordning. Ny eksamen skal normalt tilbys innen et år Utsatt eksamen. En student som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, har rett til å framstille seg til utsatt eksamen. Utsatt eksamen må gjennomføres innen et år. Forfall til eksamen blir rekna som gyldig når studenten er hindra fra å stille til eksamen, når hindringa er uforutsigbar og kandidaten ellers ikke kan lastes for hindringa. Dersom en student har rett til utsatt eksamen i en modul, skal trekking av modul skje på nytt. Administrativ leder fatter vedtak om utsatt eksamen Plikt til å gi melding. Fagskolen har plikt til å gi student skriftlig melding om rett til ny eksamen eller utsatt eksamen Særskilt tilrettelegging av eksamen. Når en student har særlig behov for det, kan administrativ leder ved fagskolen etter søknad fra studenten gjøre vedtak om at den praktiske gjennomføringa av eksamen blir særskilt tilrettelagt. Søknad om særskilt tilrettelegging skal være sakkyndig begrunnet og dokumentert, og sendes til skolen minst 6 uker før eksamen gjennomføres. Særskilt tilrettelegging kan være forlenget tid, eller bruk av kompensatoriske hjelpemidler. Avslag på slik søknad kan påklages se pkt 5.0 for nærmere informasjon om klaging og klagefrister. 3.2 Gjennomføring av eksamen. Eksamen gjennomføres i henhold til modul/fagbeskrivelse. 3.3 Brudd på eksamensreglene, fusk eller forsøk på fusk Administrativ leder kan annullere eksamen eller prøve hvis kandidaten har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve. Vedtak om annullering av eksamen skal være begrunnet kan påklages, se pkt 5.0 for nærmere informasjon om klaging, klagefrister og rett til hjelp og støtte En kandidat som har opptrådt slik som beskrevet i over, kan ved vedtak av administrativ leder, utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen. Vedtak om utestenging skal være begrunnet kan påklages, se pkt 5.0 for nærmere informasjon om klaging, klagefrister og rett til hjelp og støtte.

8 Ver.1.00 Side: 8 av Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten tidligst gå opp til eksamen i modulen som blir arrangert ett år etter at eksamen ble annullert. 3.3 Forfall og sykdom under eksamen Student som på grunn av sykdom ikke kan møte eksamensdagen, må snarest mulig levere legeattest for å få rett til å gå opp til utsatt eksamen Student som blir syk under selve eksamen, slik at eksamen må avbrytes må fremlegge legeattest for sykdommen for å få rett til å gå opp til utsatt eksamen. 3.4 Sensur Prøvesvarene ved eksamen, skal vurderes av to sensorer, av disse kan den ene være studenten/kandidaten sin faglærer. Ved uenighet om karakteren avgjør den eksterne sensoren. Karakter ved eksamen kan påklages, se pkt Ved eksamen som krever eksaminator, kan begge sensorer være eksaminator. Den eksterne sensoren avgjør hva studenten skal eksamineres i, og avgjør karakteren ved uenighet. Faglærere i aktuell modul har plikt til å ta del i vurderinga som sensor. 3.5 Karakterforbedring En student kan gå opp til ny eksamen som han eller hun har bestått tidligere, kun en gang. Beste karakter blir stående Modulkarakteren kan kun forbedres ved å gjennomføre modulen på nytt. Dette betyr at alle arbeidskravene i modulen må innfris på nytt. 3.6 Dokumentasjon En student som fullfører og består en fagskoleutdanning, skal få utstedt vitnemål. Vitnemålet dokumenterer innholdet i utdanningen, hvilke fag studenten har gjennomført, hvordan fagene er samlet i moduler, eventuell praksis, samt kvalifikasjonene som oppnås. På vitnemålet er også karakterskalaen med forklaring på de ulike trinnene. Følgende karakterskala med kriterier benyttes: Trinn/symbol Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten har svært gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. B Meget god prestasjon.

9 Ver.1.00 Side: 9 av 12 Studenten har meget gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger C Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten har gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. D En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten har nokså gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. E Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten har oppfylt minimumskravene som stilles til kunnskaper, ferdigheter og holdninger. F Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten har ikke bestått på grunn av vesentlige mangler når det gjelder kunnskaper, ferdigheter eller holdninger. For fagskoleutdanning som har praksis som en del av opplæringa kan ferdighetene vurderes med karakteren bestått eller ikke bestått. Dette vil i så fall være beskrevet i planen for den aktuelle utdanninga Etter fullført, men ikke bestått utdanning utstedes det kompetansebevis. 3.7 Begrunnelse for karakterfastsetting En student har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen ved muntlig og praktisk eksamen og for modulkarakteren. Ved skriftlig eksamen kan studenten be om begrunnelse på karakterfastsettingen. Begrunnelsen gis skriftlig eller muntlig. På muntlig eksamen eller ved praktisk eksamen må studenten kreve en eventuell begrunnelse for karakteren umiddelbart etter at karakteren er blitt meddelt. Krav om begrunnelse på modulkarakter eller skriftlig eksamenskarakter må framsettes skriftlig innen 3 uker etter at karakteren ble kunngjort. Krav om begrunnelse skal sendes til administrativ leder. Begrunnelsen skal inneholde opplysninger om de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen, og hva som er lagt til grunn for bedømmelsen av studentens prestasjon. Frist for å gi begrunnelse er 3 uker iflg forvaltningslovens bestemmelser ( 11A) se pkt 4 for nærmere informasjon Ønsker studenten å klage på karakter etter at begrunnelse er gitt løper klagefristen fra den dag studenten mottok begrunnelsen.

10 Ver.1.00 Side: 10 av Fritak En student kan gis fritak i en modul når tilsvarende modul er gjennomført og bestått ved tilsvarende eller en annen institusjon såfremt denne er gjennomført i løpet av siste 10 år, hvis det ikke på det aktuelle fagområdet finnes sentrale bestemmelser om strengere krav Søknad om fritak i modulen må framsettes skriftlig innen en måned etter oppstart av modulen, og må dokumentere omfanget av og innholdet i modulen som ønskes godskrevet. Administrativ leder avgjør søknad om fritak etter innstilling fra fagmiljøet. Avslag på søknad om fritak kan påklages se pkt 5 for nærmere informasjon om klaging på vedtak Det gis ikke fritak i fag som inngår i en modul Utdanning fra videregående skole (sekundær-nivå) gir ikke grunnlag for fritak i en modul Fritak i en modul skal framgå på vitnemålet og karakterutskriften med merknad om grunnlaget for fritaket. 4.0 Klage på avgjørelse/vedtak 4.1 Generelt Følgende vedtak regnes som enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven, skal behandles deretter og kan påklages: Avgjørelse om Opptak Avgjørelse om avslag på søknad om fritak fra modul Avgjørelse om avslag på søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen Vedtak om at en student ikke meldes opp til eksamen Avsluttende vurdering modulkarakter Karakter ved skriftlig eksamen Karakter ved muntlig eksamen Avgjørelse om Annullering av eksamen (Disiplinærsanksjon) Avgjørelse om Utestenging, (Disiplinærsanksjon) Avgjørelse om Bortvisning. (Disiplinærsanksjon)

11 Ver.1.00 Side: 11 av Klage på formelle feil ved eksamen og gjennomføring. Klage på formelle feil ved eksamen må sendes til administrativ leder innen 3 uker etter at studenten er eller burde vært kjent med det forhold som ligger til grunn for klagen. Formelle feil kan være feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller ved gjennomføring av sensuren. Er krav om begrunnelse for karakterfastsettingen framsatt, løper klagefristen fra studenten har fått begrunnelsen. Finner administrativ leder at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere studenters prestasjon eller bedømmelse av denne, kan det foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen så snart som mulig. Hvis administrativ leder ikke gir klager medhold skal han sende klagen til klagenemnda oppnevnt av styret. Klagenemndas avgjørelse kan ikke påklages 4.3 Rett til begrunnelse for avgjørelse/vedtak Studenten rett til å be om begrunnelse for alle avgjørelser/vedtak nevnt i pkt 5.1. (Ref forvaltningsloven 24 og 25) Studenten har også rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage ref pkt Klage på karakter ved muntlig eksamen Ved klage på karakter ved muntlig eksamen kan det kun klages på feil ved gjennomføringa av eksamen. 4.5 Klage på gruppeeksamen Ved klage på karakterfastsettingen på gruppeeksamen eller gruppebesvarelse, må alle gruppens medlemmer samlet samtykke i og skrive under på klagen. 4.6 Klagefrist - svarfrist Klagefrist: Fristen for å klage på vedtakene over er 3 uker etter at studenten har gjort seg kjent med eller kunne ha gjort seg kjent med vedtaket. (Jfr 29 Forvaltningsloven) Hvis studenten tidligere har bedt om begrunnelse på vedtak er klagefristen 3 uker fra det tidspunkt studenten mottok begrunnelsen Svarfrist til klager er en måned etter at klagen er mottatt. Hvis det er åpenbart at klagen ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt skal Administrativ leder gi et foreløpig svar på klagen.

12 Ver.1.00 Side: 12 av Klageinnhold sending av klage Klage skal være skriftlig og begrunnet Klage skal sendes til administrativ leder ved fagskolen. 4.8 Saksgang Administrativ leder som mottar klage avgjør om klageren får medhold. Vedtar administrativ leder at klager ikke får medhold skal klagen sendes til klagenemnda oppnevnt av styret. Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages Ved klage på karakter ved skriftlig eksamen skal administrativ leder utpeke to nye sensorer som vurderer eksamensbesvarelsen på nytt (Ny sensur). Ny sensur er endelig og kan ikke påklages. 4.9 Studentens rett til hjelp og støtte ved klage på disiplinære sanksjoner. Student som ønsker å klage på et vedtak som regnes som disiplinærsanksjon har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson/fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen jfr forvaltningsloven Plikt til veiledning Administrativ leder plikter i henhold til forvaltningsloven 11A å veilede studenter som ønsker å klage. Interne referanser. Eksterne referanser.

Stjørdal fagskole Dok nr : 12-004 Utf av : FIA Rev : 00 Dato : 23.10.12 (Godkjent av styret) 01 Rev pkt 2.2.4, 6.1. Pkt 1.3.2 tatt ut 24.06.

Stjørdal fagskole Dok nr : 12-004 Utf av : FIA Rev : 00 Dato : 23.10.12 (Godkjent av styret) 01 Rev pkt 2.2.4, 6.1. Pkt 1.3.2 tatt ut 24.06. Reglement for fagskolene i Nord-Trøndelag. Innhold: 1. Opptak til toårig teknisk fagskole 2. Opptak til fagskoleutdanning for boreriggoperatør ved Stjørdal fagskole 3. Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Reglement Lofoten maritime fagskole

Reglement Lofoten maritime fagskole Reglement Lofoten maritime fagskole ID UTS.VLV.LMF.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 05.11.2014 Forfatter JB/KEW Verifisert FAH Godkjent Søren Fredrik Voie A. Verdigrunnlag Skolen bygger sin aktivitet på følgende

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Innhold 1-1 Formål 2 1-2 Virkeområde 2 2-1 Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal

Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal Vedtatt i fagskolestyret 28.05.15 Oppdatert etter høringsrunde juridisk avd. 18.05.15 Med kommentarer fra Fagskolen i Kristiansund 27.04.15 18.05.2015 Godkjent

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Versjon 3.1 2012 Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole er utarbeidet i henhold til lov av 20. juni 2003 nr. 56

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER

KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER Komplett reglement for studenter ble vedtatt av styret ved NHS i møte 04.08.-2010 Innholdsfortegnelse 1. Opptaksreglement for studenter ved Norsk

Detaljer

STUDIEREGLEMENT TREIDER FAGSKOLER AS

STUDIEREGLEMENT TREIDER FAGSKOLER AS STUDIEREGLEMENT 2015 TREIDER FAGSKOLER AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 3 2. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 3 3. HJEMLER... 3 4. UNDERSØKELSES- OG MELDEPLIKT... 3 4.1. PLIKT TIL Å GJØRE SEG KJENT MED

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Astrologiskolen Herkules

Astrologiskolen Herkules strologiskolen Herkules Reglement Θ R e g l e m e n t f o r s t r o l o g i s k o l e n H e r k u l e s Side 1 1 FGSKOLEREGLEMENT 1-1 Formål og virkeområde 4 1-2 Styre, organisasjon og ledelse 4 1-3 Studentens

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer