Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for Fagskolen Oslo Akershus"

Transkript

1 Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom skolens intranett og på skolens hjemmesider. 1. Studentenes rettigheter og plikter 1.1. Rettigheter En student ved FOA har rett til den opplæring, hjelp og veiledning som samsvarer med lov om fagskoleutdanning Plikter Studenten må sette seg inn i og rette seg etter reglement, instrukser og bestemmelser som er fastsatt ved FOA. 2. Opptaksreglement for Den tekniske delen av inntaket til FOA gjennomføres via Nasjonal Opptakskontor. 2.1 Søknadsfrist og kunngjøring Nasjonalt opptakskontor for fagskoler fastsetter søknadsfrister, utarbeider søknadsskjema og informerer om søknadsfrister. FOA kunngjør frister og publiserer relevant informasjon på egne hjemmesider. 2.2 Opptakskrav til tekniske fag Teknisk fagskoleutdanning er en yrkesrettet tertiærutdanning som bygger på videregående opplæring. Det generelle grunnlaget for opptak til tekniske studier ved FOA er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. Det skal være fagbrev/svennebrev relevant for våre tilbud om fagskoleutdanning. Mer om dette på våre hjemmesider og i de ulike studieplanene. b) minst 5 års relevant yrkespraksis uten fagbrev, og realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs/vg1 og videregående kurs 1/Vg2 i yrkesfaglige studieretninger (jf. 2.6) Opptakskrav til helsefag Opptak til helsefag ved FOA gjennomføres etter anbefalinger gitt av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) 8. juni 2009 Det generelle grunnlaget for opptak til ettårige studier i helsefag ved FOA er: 1

2 a) Fullført og bestått videregående opplæring i helse- og oppvekstfag. b) Opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering (jf. 2.6). For inntak til fagskoleutdanning i helseadministrasjon kreves fullført og bestått videregående skole med autorisasjon som helsesekretær eller tannhelsesekretær Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk teknisk fagskole/norsk fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse tilsvarende grunnkurs/vg1 og videregående kurs 1/Vg2 innen relevante yrkesfaglige utdanningsprogram. Søkere som har utenlandsk utdanning, godkjent i Norge, må også være autorisert i Norge ved inntak til fagskoleutdanning Tekniske fag: Vedtak om inntak og poengberegning Poengberegning og vurdering av inntaksgrunnlag for skolens primærsøkere til FOA foretas av inntaksansvarlige i skolens administrasjon i samråd med fagansvarlig i skolens ulike fagteam. Inntaksansvarlig i samråd med fagansvarlige fatter endelig vedtak om godkjenning av søkernes opptaksgrunnlag. Dette vedtak fattes ihht de generelle opptakskrav for tekniske fag som beskrevet i punkt 2.2. Poengberegning og rangering av søkere foretas ihht følgende retningslinjer: - Formelt opptakskrav: 100 poeng eller realkompetansevurdering (se kap 2.7.) - Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på VK1/VG2 og tverrfaglig eksamen - Praksis utover det generelle grunnlag for opptak: 1 poeng pr mnd - Fagprøve med bestått meget godt : 25 poeng - Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid: 50 poeng - Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres. Spesielt ved inntak til BIM-tekniker: - fullført og bestått teknisk fagskole etter 2006: 25 poeng 2.6. Helsefag: Vedtak om inntak og poengberegning Poengberegning og vurdering av inntaksgrunnlag for skolens primærsøkere til FOA foretas av inntaksansvarlige i skolens administrasjon i samråd med fagansvarlig i skolens ulike fagteam. Inntaksansvarlig i samråd med fagansvarlige fatter endelig vedtak om godkjenning av 2

3 søkernes opptaksgrunnlag. Dette vedtak fattes ihht de generelle opptakskrav for helsefag som beskrevet i punkt 2.3. Poengberegning og rangering av søkere foretas ihht følgende retningslinjer: - Formelt opptakskrav: 100 poeng eller realkompetansevurdering (se kap 2.7.) - Praksis utover det generelle grunnlag for opptak: 1 poeng pr mnd. - Tilleggsutdanning som relevant videreutdanning og kurs innen faget kan ha betydning for rangeringen, dog etter at overnevnte kriterier er ivaretatt. - Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres Realkompetansevurdering Fagskoleutdanninger skal bygge på fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse (Fagskoleloven 1). Realkompetansen vurderes i forhold til det formelle opptakskravet. Det kreves minst 5 års relevant yrkespraksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs/vg1 og videregående kurs 1/Vg2 i yrkesfaglige studieretninger Det er FOA sin oppgave å sikre en helhetlig, skjønnsmessig vurdering av søkere for å se om de har tilstrekkelig realkompetanse til å bli tatt opp ved fagskoletilbudet de har søkt. Realkompetanse vurderes av faglærer med kompetanse innenfor det fagområdet det søkes opptak til. Ved vurdering av realkompetanse vektlegges: - Relevant yrkespraksis. Tilstrekkelig kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk på nivå med læreplanene i disse fagene på grunnkurs/vg1 og videregående kurs 1/VG2 i yrkesfaglige studieretninger. Info og eksempler på aktuell arbeidslivserfaring finnes på hjemmeside og i studieplanene. - Relevant utdanning, ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid, tillitsverv med mer. - Motivasjon og egenvurdering. Viktig dokumentasjon er attest fra arbeidsgiver hvor stillingsandel og arbeidsforholdets varighet er påført, eksamensdokumentasjon fra videregående skole, kompetansevurdering fra ressurssenter/kompetansesenter, anbefaling fra arbeidsgiver, samt dokumentasjon som bevitner utenlandsopphold/-arbeid hvor engelsk har vært hovedspråk Innpassing av søkere fra annen fagskole Søknad om innpassing fra andre fagskoler sendes direkte til FOA. Søknader om innpassing behandles lokalt av rektor ved FOA. Opptak vurderes særskilt med bakgrunn i ledig kapasitet og vurdering av søkerens mulighet for innpassing i eksisterende opplæringsløp. Vedtak om innpassing fra en annen fagskole er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler, Vedtaket skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24 og kan påklages etter denne lovens regler ( 28 og 29). Klagefristen er tre uker fra vedkommende 3

4 ble underrettet om vedtaket, jf. forvaltningsloven 29. Klageinstansen er klagenemnd oppnevnt av styret Klage på opptak til fagskolen Vedtak om opptak til fagskolen er enkeltvedtak. Vedtak skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24 og kan påklages i samsvar med Lov om fagskoleutdanning 7 og forvaltningsloven 28. Klagefristen er tre uker fra vedkommende ble underrettet om vedtaket, jf. forvaltningsloven 29. Klageinstans er klagenemnd oppnevnt av styret ved FOA. 3. Ordensreglement for 3.1. Orden Studenten skal sørge for at det til enhver tid er ryddig på sin arbeidspult, i klasserommet og andre arbeids- og oppholdsrom. Det forutsettes at studenten skaffer seg undervisningsmateriell og lærebøker som opplæringen krever, når FOA ikke holder dette. Materialavgiften skal betales innen angitt tidsfrist. Studenten plikter å sette seg inn i de enkelte emnebeskrivelser, og følge opp de arbeidskrav som er beskrevet der. Det forutsettes at studenten møter etter oppsatt timeplan og holder seg orientert om meldinger som gis. Dersom en student vil slutte ved FOA før hele utdannelsen er fullført, skal studenten melde dette skriftlig til skolens rektor Verneregler Studenten må følge de verneregler som gjelder og bruke det verneutstyr som kreves i vedkommende fag/emne. Studenten må skaffe seg nødvendig godkjent verneutstyr som FOA ikke holder Rusmidler Studenten skal ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler på FOAs område Røyking Røyking inne i FOAs lokaler er ikke tillatt. Utendørs kan det kun røykes på anvist plass Skade på bygninger og eiendeler Oppstår det skade på bygninger, inventar og utstyr, eller på FOAs eiendom for øvrig, må dette meldes til skolens ledelse av den som er skyld i skaden, eller de som observerer den. En student som er ansvarlig for en skade som skyldes forsettlig eller uaktsom opptreden eller uaktsom behandling av inventar og utstyr m.m., kan måtte erstatte skaden etter takst Politisk og organisasjonsmessig arbeid ved FOA Studenter og studentorganisasjoner har anledning til å drive lovlig politisk og organisasjonsmessig arbeid på FOA. De kan benytte skolens anlegg til sine aktiviteter etter nærmere avtale med rektor. Studenter og studentorganisasjoner har videre rett til å benytte avsatte oppslagstavler til formidling av informasjon. Bruk av vegger, dører etc. til 4

5 informasjonsformidling er ikke tillatt. Studentorganisasjoner lager selv forslag til vedtekter som godkjennes av rektor ved FOA Publisering Studenter som ønsker å reservere seg mot at FOA publiserer bilder av dem på skolens hjemmesider og lignende, må melde fra skriftlig til rektor ved skolestart. Studenter som ønsker å reservere seg mot at FOA publiserer studentens besvarelser eller deler av dem på skolens hjemmesider og lignende, må melde fra skriftlig til rektor. 4. Reaksjoner ved disiplinære brudd på reglement FOA v/rektor kan iverksette sanksjoner ved brudd på skolens reglement, jf fagskolelovens 6: - 1. Bortvisning fra FOA for inntil fire uker - 2. Utestenging fra FOA for inntil ett år. 4.1 Saksbehandling ved sanksjoner etter forvaltningslovens bestemmelser Rett til å forklare seg Før det blir tatt avgjørelse om utestengning eller bortvisning skal studenten ha forhåndsvarsel i samsvar med forvaltningsloven 16 med en rimelig frist til å forklare seg. Studenten har rett til å møte med fullmektig for å forklare seg Vedtak om bortvisning eller utestengning Dersom en student på tross av skriftlig advarsel fra rektor, opptrer alvorlig forstyrrende eller krenkende overfor andre studenter, ansatte eller skolen, herunder opptrer ruset på skolen, kan rektor bortvise vedkommende fra skolen for inntil fire uker. Dersom en student på tross av skriftlig advarsel, ikke etterkommer vedtak om bortvisning, kan rektor utestenge studenten fra studiet og retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. Avgjørelse om utestengning eller bortvisning skal være saklig begrunnet, jf fagskolelovens 6. Det skal vises til de faktiske forhold som ligger til grunn for vedtaket, og til regler i skolereglementet som vedtaket bygger på. Dersom en student har opptrådt som nevnt i 5.7, kan han/hun bli utestengt fra studiet og fra retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. Vedtak om bortvisning eller utestenging er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2. Vedtaket skal være skriftlig. Underretning til studentene skal inneholde informasjon om klageadgang, klageinstans, klagefrist og rett til å se sakens dokumenter jf. forvaltningslovens 18,19, 24, 28 og Klage 5

6 Vedtak om bortvisning eller utestenging er enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler. Vedtaket om bortvisning skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24 og kan påklages etter denne lovens regler ( 28 og 29). Klagefristen er tre uker fra vedkommende ble underrettet om vedtaket, jf. forvaltningsloven 29. Klageinstansen er klagenemnd oppnevnt av styret ved FOA. 5. Vurdering Dette reglementet gjelder både ved fastsetting av eksamenskarakter og emnekarakter for studenter som er opptatt ved FOA. 5.1 Definisjoner Emne (tidligere modul): De minste resultatbærende enhetene, som gir uttelling i form av fagskolepoeng. Skal vurderes helhetlig med en enkelt karakter (emnekarakter). Delemne (tidligere fag): Underinndeling av emne. Skal ikke gis karakter. Emnebeskrivelse: En plan for et emne: Mål for og innhold i emnet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav. Det foreligger emnebeskrivelser for alle emner ved FOA. Emnekarakter: En samlet vurdering av prestasjoner i alle delemnene i et emne. Delemnene vektes ut fra fagskolepoeng. Læringsutbytte: Det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Nivået på læringsutbyttet er avhengig av kompleksiteten av kunnskapen, ferdigheten og den generelle kompetansen. Læringsutbyttebeskrivelse: Generelle beskrivelser som definerer hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en student skal ha oppnådd for hver kvalifikasjon i det norske utdanningssystemet. Fagskolepoeng: Betegnelse på enhet som angir uttellingen delemner og emner gir i fagskoleutdanningen. Ett års utdanning utgjør 60 fagskolepoeng. 5.2 Vurderingskriterier og karakterer Vurdering foretas på en slik måte at skolen på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere det læringsutbyttet studenten har hatt i emnene. Det skal foretas en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Vurderingsformene skal være i samsvar med utdanningens mål og innhold slik det fremgår av læreplaner og emnebeskrivelser. Det skal settes en karakter for hvert emne i studiet og for eksamenskarakter i emner der eksamen er avholdt. Emnebeskrivelsene inneholder utdypende informasjon om arbeidskrav som stilles til studentene. I tillegg beskrives læringsmål for hvert enkelt emne og for alle delemner som inngår i hvert enkelt emne, samt at det er gitt utdypende kriterier for karakterfastsetting. I emnebeskrivelsene fremgår også hvilke vurderingsformer som benyttes og hvordan ulike delemner som inngår i emnene vektes. 6

7 5.3 Underveisvurdering Studenter ved FOA gis anledning til to studentsamtaler pr. emne i løpet av skoleåret. Hensikten med samtalene er å etablere et godt samarbeidsklima mellom lærer og student, samt gi studenten faglig veiledning og støtte i læringsprosessen. Samtalen kan ta utgangspunkt i tidligere gitte oppgaver (prøver og innleveringer) og vil fungere som en veiledningssamtale hvor studenten får tilbakemeldinger på hva hun/han bør ta tak i og arbeide videre med. Studenten skal også kunne ta opp temaer som er relevante for den utdanningssituasjonen studenten befinner seg i. I tillegg gis studenten løpende vurdering og tilbakemeldinger på sitt arbeid i løpet av skoleåret. 5.4 Karakterer Det skal benyttes bokstavkarakterer. Karakterskalaen går fra A til F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått Generell beskrivelse av grunnlaget for karakterfastsetting i fagskolen Følgende generelle beskrivelse av grunnlag for karakterer er fastsatt etter anbefaling av NUTF Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler og NUFHO (Nasjonalt utvalg for helse- og oppvekstfag): Symbol Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser helhetlig innsikt, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. B Meget god prestasjon. Studenten viser solid innsikt, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. C Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god innsikt, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. D En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser nokså god innsikt, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. E Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser tilstrekkelig innsikt, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. F Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser manglende innsikt og sammenheng, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 5.6 Eksamenssensur For å sikre habilitet og kvalitet i vurderingene benyttes det ved alle eksamener 2 sensorer, hvorav den ene sensoren er utenfor institusjonen Annullering av eksamenskarakter eller emnekarakter Rektor kan annullere eksamenskarakter og/eller emnekarakter hvis studenten; 7

8 a) ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gjennomføre et emne eller gå opp til eksamen b) forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket, forsøkt å fuske eller hjulpet andre til å fuske ved gjennomføring av et emne og/eller avleggelse av eksamen Et eventuelt vitnemål eller en karakterutskrift skal i slike tilfeller leveres tilbake til FOA. Blir ikke vitnemålet eller karakterutskriften levert tilbake innen oppgitt frist, kan skolen kreve namsmannens hjelp til tilbakelevering i samsvar med reglene i tvangsfullbyrdelseslovens kap. 13. Hvis vitnemålet kan danne grunnlag for autorisasjon for yrkesutøving, skal FOA gi melding om annulleringen til vedkommende myndighet. FOA kan informere andre utdanningsinstitusjoner om annullering. Vedtak om annullering av eksamenskarakter eller emnekarakter er enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, Vedtaket skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24 og kan påklages (jf 28). Klagefristen er tre uker fra vedkommende ble underrettet om vedtaket, jfr. forvaltningslovens 29. Klageinstans er klagenemnd oppnevnt av styret ved FOA. 6. Fritak og godkjenning av emner 6.1 Fritak i et emne En student kan gis fritak i et emne når tilsvarende emne er gjennomført og bestått ved FOA eller en annen likeverdig institusjon eller på bakgrunn av vurdering av realkompetanse. Søknad om fritak i et emne må framsettes skriftlig innen en måned etter oppstart av emnet, og må inneholde nødvendig dokumentasjon. Det gis ikke fritak i delemner som inngår i et emne. Utdanning fra videregående skole (sekundærnivå) gir ikke grunnlag for fritak i et emne. Fritak i et emne skal framgå på vitnemål, kompetansebevis og karakterutskrifter. Rektor fatter vedtak om fritak etter innstilling fra fagmiljøet. Vedtak om fritak i emner er enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, Vedtaket skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24 og kan påklages (jfr 28). Klagefristen er tre uker fra vedkommende ble underrettet om vedtaket, jfr. forvaltningslovens 29. Klageinstans er klagenemnd oppnevnt av styret Fullføring av studier ved En student må ha fullført og bestått alle emner og eksamener i 1. klasse for å fortsette studier i 2. klasse ved FOA. 8

9 6.3 Studieavbrudd En student kan maksimalt søke tre ganger om opptak til samme studium ved FOA hvis studiet tidligere har vært påbegynt. Når en student ikke fullfører studiet/emnene innen normert studietid, og det i mellomtiden er gjort vesentlige endringer i studieplanen, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige planen i ett år etter at endringen ble gjort gjeldende Rett til ny praksisperiode Studenter som ikke består praksisdelen av studiet gis adgang til å ta praksisperioden en gang til, med mindre annet er bestemt i emnebeskrivelsen. 7. Dokumentasjon 7.1 Vitnemål Studenter som fullfører og består en fagskoleutdanning, skal få utstedt vitnemål. Dersom den samlede utdanningen er gjennomført ved flere fagskoler/utdanningsinstitusjoner, vurderes i hvert tilfelle hvilken institusjon som skal utstede vitnemål. Vitnemålet skal dokumentere: det overordnede læringsutbyttet emner og eventuell praksis NKR-nivå og kvalifikasjonen som oppnås (fagskole 1 eller fagskole 2) karaktersystemet som benyttes (A-F eller «bestått» / «ikke bestått») antall fagskolepoeng avsluttende vurdering/eksamenskarakter På vitnemålet for to-årige tekniske utdannelser skal vurdering, tittel og beskrivelse av hovedprosjektet framgå. På vitnemål for ettårige helsefagskoler skal tittel og beskrivelse av fordypningsprosjektet fremgå Kompetansebevis/karakterutskrift Studenter som har fullført eller avlagt eksamen i emner som ikke samlet gir grunnlag for å utstede vitnemål, skal få utstedt kompetansebevis/karakterutskrift Rett til å få utstedt nytt vitnemål Dersom en student får medhold i klage på karakterfastsettelse i en emne eller har fremstilt seg til ny eksamen i et emne som kan påvirke karakteren på det opprinnelige vitnemålet, har studentene rett til å få utstedt nytt vitnemål mot å innlevere det opprinnelige. 9

10 8. Eksamen Eksamensformene i den enkelte emne fremgår av emnebeskrivelsen. FOA gir utfyllende bestemmelser for organiseringen av eksamen og utarbeider en eksamensplan. Dette offentliggjøres i seinest i januar på skolens intranett. 8.1 Rett til å gå opp til eksamen En student som er tatt opp til et studium/et emne ved FOA og har betalt materialavgiften, har rett til å gå opp til de eksamener som inngår i studiet. For å kunne gå opp til eksamen må det foreligge vurderingsgrunnlag for studenten i emnene ihht. arbeidskrav og kriterier for vurdering slik de fremgår i de gjeldende emnebeskrivelser. For å kunne fremstille seg til eksamen, hovedprosjekt eller prosjekteksamen, må studenten ha bestått alle tidligere emner og eksamener i studiet. Hvis studenten ikke får bestått karakter på hovedprosjekteksamen, kan studenten gå opp til ny eksamen én gang til med utgangspunkt i samme prosjekt. Hvis studenten ikke får bestått karakter på prosjekteksamen ved tekniske ett-årige studier, kan studenten gå opp til én ny eksamen. Dette skal skje ved prosjekteksamen året etter. Søknad om å få gå opp til ny eksamen må leveres skriftlig til rektor ved FOA innen 3 uker etter at eksamensresultatet er blitt gjort kjent, eller etter at studenten burde ha gjort seg kjent med dette. Ved ny eksamen, må eksamensavgift betales innen angitt frist. 8.2 Antall forsøk til eksamen En student som ikke har bestått eksamen, har rett til å framstille seg til ny eksamen ved FOA i samme emne ytterligere én gang. En student ansees å ha framstilt seg til eksamen dersom hun/han uten gyldig grunn ikke møter på eksamen, ikke leverer besvarelse, eller møter på eksamen og trekker seg under eksamen uten gyldig grunn. Gyldig grunn er sykdom eller sterke velferdsgrunner og skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres/være poststemplet så raskt som mulig og senest innen tre virkedager etter eksamen Tilrettelagt eksamen En student som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging ved gjennomføring av eksamen, må søke om dette innen en gitt frist. Informasjon om fristen finnes på hjemmesiden. Dersom det oppstår akutte behov, kan det gjøres unntak fra søknadsfristen. Søknaden må inneholde dokumentasjon fra sakkyndig instans (f.eks. lege, logoped, psykolog) og begrunnelse for/beskrivelse av behovet for særordning i eksamenssituasjonen. Det skal normalt søkes for hver eksamensperiode, men dersom grunnlaget for særordningen er av permanent karakter, kan det gjøres unntak fra dette. Eksempel på særordninger fremgår av eget søknadsskjema. Ved skriftlig eksamen med tilsyn kan det gis utvidet tid med inntil 25 % av normal eksamenstid, maksimalt 1 time. Eksamen uten tilsyn vurderes særskilt, dog maksimalt 48 timer tillegg i tid. 10

11 Særordninger skal være slik at eksamensprestasjonen vurderes etter vanlige faglige kriterier. Studenter med dysleksi eller andre lese-/skrivevansker kan etter ønske få lagt ved eksamensbesvarelsen en anonymisert attest som bekrefter dette. Søknader om tilrettelegging av eksamen behandles av rektor ved FOA. Vedtak om tilrettelegging i forbindelse med eksamen er enkeltvedtak Vedtaket skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24 og kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. ( 28, 29). Klageinstans er klagenemnd oppnevnt av styret Fusk og forsøk på fusk Det anses som fusk når en student har ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen eller på andre måter handler i strid med eksamensreglementet eller regler om kildebruk. Oversikt over lovlige hjelpemidler ved eksamen skal gå tydelig frem av emnebeskrivelsen og eksamensoppgaven. Dersom det under avleggelse av eksamen med tilsyn oppstår situasjoner som gjør at en student kan mistenkes for fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på at forholdet vil bli rapportert til rektor. Studenten gis da mulighet til å velge om han/hun vil avbryte eller fortsette eksamen. Det samme gjelder for studenter som har medvirket til at andre fusker. 9. Klage på eksamenskarakterer, eksamensgjennomføring og emnekarakterer Klager i forbindelse med eksamenskarakterer, emnekarakterer og eksamensgjennomføring behandles som enkeltvedtak etter reglene om enkeltvedtak jfr. fagskolelovens 7 og forvaltningslovens 24 og 28. Klagefristen er tre uker fra vedkommende ble underrettet om vedtaket, jf. forvaltningsloven 29. Klagebehandlingen kan ta opptil tre uker, og resultatet sendes skriftlig til studenten. Studenten kan ikke klage på karakterfastsetting av eksamens- eller emnekarakter ved ny sensurering Rett til begrunnelse for karakterfastsetting En student har rett til å få en begrunnelse for emnekarakter og for karakterfastsettingen ved muntlig og skriftlig eksamen Begrunnelse for karakterfastsetting ved muntlig eller praktisk eksamen Ved muntlig eller praktisk eksamen må studenten kreve en eventuell begrunnelse for karakteren umiddelbart etter at karakteren er blitt meddelt. Begrunnelsen gies helst umiddelbart, men seinest tre uker etter at kravet er framsatt Begrunnelse for karakterfastsetting ved skriftlig eksamen Krav om begrunnelse for eksamenskarakter framsettes skriftlig til FOAs rektor innen tre uker etter at karakteren ble kunngjort. Begrunnelsen skal inneholde opplysninger om de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen, og hva som er lagt til grunn for bedømmelsen av studentens prestasjon. Begrunnelsen gis studenten skriftlig eller muntlig seinest tre uker etter at kravet er framsatt. 11

12 9.1.3 Begrunnelse for emnekarakter Krav om begrunnelse for emnekarakter framsettes skriftlig til FOAs rektor innen tre uker etter at karakteren ble kunngjort. Begrunnelsen skal inneholde opplysninger om de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen, og hva som er lagt til grunn for bedømmelsen av studentens prestasjon. Begrunnelsen gis studenten skriftlig eller muntlig seinest tre uker etter at kravet er framsatt. 9.2 Klage over karakterfastsetting ved skriftlig eksamen og emnekarakter Klage over karakterfastsetting må framsettes skriftlig til FOAs rektor innen 3 uker etter at eksamensresultatet og/eller emnekarakteren er blitt gjort kjent, eller at studenten burde ha gjort seg kjent med dette. Dersom studenten har bedt om begrunnelse for karakteren, løper klagefristen fra det tidspunkt begrunnelsen ble mottatt. Klagen skal inneholde: - hvem som klager (navn, adresse og eventuelt kandidatnummer) - det vedtak det klages over (emnekarakteren og/eller eksamenskarakteren) - dato og underskrift Klagen bør i tillegg inneholde: - begrunnelse for klagen Studenten kan ikke klage på karakterfastsetting ved ny sensurering. (Se også pkt 10 for generelle bestemmelser.) 9.3 Klage på muntlig og/eller praktisk eksamen Ved muntlig eksamen og/eller praktisk eksamen kan studenten bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Dersom studenten får medhold i klagen ved muntlig eksamen, skal karakteren annulleres, og studenten har rett til å gå opp til ny eksamen, med ny sensor. 9.4 Klage på gruppeeksamen Ved klage over karakterfastsettingen på gruppeeksamen eller gruppebesvarelse, må alle gruppens medlemmer samlet samtykke i og skrive under på klagen Ny sensurering av skriftlig eksamen Ved klage på karakter ved skriftlig eksamen benyttes nye sensorer. Endring i karakteren kan gjøres til både gunst og ugunst for klager. Når en student klager på karakterfastsetting, skal nye sensorer foreta en ny vurdering av besvarelsen. Klagesensorer skal ikke gjøres kjent med opprinnelig karakter eller førstehåndssensorenes vurderinger, dette for å sikre studentene en upartisk og rettferdig vurdering. Endring av karakter kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages. 12

13 9.6. Klage på formelle feil ved eksamen Klage over formelle feil ved eksamen må fremsettes skriftlig til rektor ved FOA innen 3 uker etter at studenten er eller burde vært kjent med det forhold som ligger til grunn for klagen. Formelle feil kan være feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller ved gjennomføring av sensuren. Er krav om begrunnelse for karakterfastsettingen framsatt, løper klagefristen fra studenten har fått begrunnelsen. Finner en at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere studenters prestasjon eller bedømmelse av denne, skal det foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen så snart som mulig. Klageinstans for formelle feil ved eksamen er klagenemnd oppnevnt av styret ved FOA. 10. Generelle bestemmelser om klagebehandling. En student har rett til å klage over enkeltvedtak fattet av FOA, jf. fagskolelovens 7 og forvaltningsloven 28. Vedtak skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24. Ikke alle vedtak som FOA fatter er enkeltvedtak. I følge forvaltningsloven 2b er et enkeltvedtak et vedtak som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemte personer. Det er ikke anledning til å klage over administrative avgjørelser som for eksempel tid og sted for eksamen. Ved klage på karakterfastsetting oppnevnes nye sensorer. Slike klager skal ikke behandles av klageinstansen, se for øvrig pkt 9. Alle klager skal være skriftlige og sendes FOA v/rektor. Rektor journalfører klagen og videresender denne først til den eller de som har fattet vedtaket. Opprettholdes vedtaket, oversender rektor klagen til klagenemnd oppnevnt av styret. Klagenemnda skal ha minst tre medlemmer, og en av disse skal være en representant for studentene. Studentrepresentanten skal ha personlig vara. Søkeren har krav på et begrunnet svar på klagen innen tre uker fra da klagenemnden mottok klagen. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av angitt frist ( 11a i Forvaltningsloven). Klagenemndas vedtak i enkeltsaker kan ikke påklages. 13

14 Bekjentgjøring av reglementet FOAs studenter skal gjøres kjent med dette reglementet. Studenten kvitterer for at skolereglementet er gjennomlest. Ikrafttredelse Dette reglementet er vedtatt på styremøte i FOA den Gammelt reglement oppheves. Jeg har lest og forstått reglementet: Sted, dato og underskrift 14

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Reglement Lofoten maritime fagskole

Reglement Lofoten maritime fagskole Reglement Lofoten maritime fagskole ID UTS.VLV.LMF.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 05.11.2014 Forfatter JB/KEW Verifisert FAH Godkjent Søren Fredrik Voie A. Verdigrunnlag Skolen bygger sin aktivitet på følgende

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Innhold 1-1 Formål 2 1-2 Virkeområde 2 2-1 Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009

Detaljer

Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal

Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal Vedtatt i fagskolestyret 28.05.15 Oppdatert etter høringsrunde juridisk avd. 18.05.15 Med kommentarer fra Fagskolen i Kristiansund 27.04.15 18.05.2015 Godkjent

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for fagskoleutdanning 1 Vedlegg 4 Fashion Mode AS Reglement for fagskoleutdanning av 04.08.2015 2 Innholdsfortegnelse: Side: Kapittel 1 OPPTAKSREGLEMENT 3 1 Opptak. 3 2 Opptaksstørrelse... 3 3 Opptakskrav 3 4 Godkjente opptakskrav.

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Studenthåndbok - Peteka

Studenthåndbok - Peteka Studenthåndbok - Peteka INNHOLD Skolereglement... 2 Innledning... 2 Rettigheter... 2 Plikter... 2 2. Verneregler... 3 3. Skade på bygninger og eiendeler. Misbruk av utstyr... 3 4. Fusk... 3 5. Politisk

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Vedtatt av styret for Fjellhaug Internasjonale Høgskole 25.3.2011, jamfør univl. 4-7, 4-8 og

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene:

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene: Nasjonal standard Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger Maritim fagretning Fordypningene: FTM01 dekksoffiser på ledelsesnivå FTM02 maskinoffiser på ledelsesnivå FTM03dekksoffiser

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Versjon 3.1 2012 Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole er utarbeidet i henhold til lov av 20. juni 2003 nr. 56

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Generell del

Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Generell del Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Generell del Godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) 01.12.10 Forord Nasjonal plan for ettårig

Detaljer

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Fagenhet videregående opplæring Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Det vises her til Forskrift til Opplæringslova kapittel 3 og kapittel 5. For deltakere i opplæring for voksne:

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer. i Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer. i Akershus fylkeskommune Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer i Akershus fylkeskommune 4 3 Utgitt av Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring. Gjeldende fra 1. april 2016 2 Akershus

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Klagebehandling 2013. Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager

Klagebehandling 2013. Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager Klagebehandling 2013 Skolens saksbehandling av karakterklager - Standpuntklager - Eksamensklager Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Klageinstansen... 3 1.2 Klagefrist... 3 1.3 Klagebehandling... 3 1.4 Skjema...

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager Klagebehandling 2011 Skolens saksbehandling av karakterklager Innhold Innledning... 3 Klageinstansen... 3 Klagefrist... 3 Klagebehandling... 3 Skjema... 3 Generelle regler... 4 Forskrift til Opplæringslova...

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2015 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER Ved Norges Kreative Høyskole Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 3 Kapittel 2 - STUDIEREGLEMENT 4 Kapittel 3 - OPPTAKSREGLEMENT 6 Kapittel

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold, Avdeling for utdanning, 15. november 2011. Kapittel 15 DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Innhold Formål...

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2013/2014 Informasjon om opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 2 Sist oppdatert 03.01.2013 I dette heftet finner du

Detaljer

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning.

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning. Del 1: Overordnet plan FTM04 Nasjonal standard Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå Maritim fagretning. Fordypning maskinoffiser på operativt nivå. Læringsutbyttet

Detaljer

Karakterklager m.m. Veiledning for elever ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag

Karakterklager m.m. Veiledning for elever ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Karakterklager m.m. Veiledning for elever ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag Opprinnelig et innlegg holdt på Elevseminaret 14.01.2008, justert og oppdatert

Detaljer

HÅNDBOK I KLAGESAKER

HÅNDBOK I KLAGESAKER HÅNDBOK I KLAGESAKER synes du at du er blitt uriktig vurdert til eksamen? Strøk du i praksisen? Mener du at høgskolen ikke har fulgt gjeldende regler når de har vurdert saken din, eller ønsker du bare

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Studiereglement Treider Fagskoler AS Innhold 1. Formål 5 2. Hvem reglementet gjelder for 5 3. Grunnlag 5 4. Undersøkelses- og meldeplikt 5 4.1 Plikt til å gjøre

Detaljer

Astrologiskolen Herkules

Astrologiskolen Herkules strologiskolen Herkules Reglement Θ R e g l e m e n t f o r s t r o l o g i s k o l e n H e r k u l e s Side 1 1 FGSKOLEREGLEMENT 1-1 Formål og virkeområde 4 1-2 Styre, organisasjon og ledelse 4 1-3 Studentens

Detaljer