Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for Fagskolen Oslo Akershus"

Transkript

1 Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom skolens intranett og på skolens hjemmesider. 1. Studentenes rettigheter og plikter 1.1. Rettigheter En student ved FOA har rett til den opplæring, hjelp og veiledning som samsvarer med lov om fagskoleutdanning Plikter Studenten må sette seg inn i og rette seg etter reglement, instrukser og bestemmelser som er fastsatt ved FOA. 2. Opptaksreglement for Den tekniske delen av inntaket til FOA gjennomføres via Nasjonal Opptakskontor. 2.1 Søknadsfrist og kunngjøring Nasjonalt opptakskontor for fagskoler fastsetter søknadsfrister, utarbeider søknadsskjema og informerer om søknadsfrister. FOA kunngjør frister og publiserer relevant informasjon på egne hjemmesider. 2.2 Opptakskrav til tekniske fag Teknisk fagskoleutdanning er en yrkesrettet tertiærutdanning som bygger på videregående opplæring. Det generelle grunnlaget for opptak til tekniske studier ved FOA er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. Det skal være fagbrev/svennebrev relevant for våre tilbud om fagskoleutdanning. Mer om dette på våre hjemmesider og i de ulike studieplanene. b) minst 5 års relevant yrkespraksis uten fagbrev, og realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs/vg1 og videregående kurs 1/Vg2 i yrkesfaglige studieretninger (jf. 2.6) Opptakskrav til helsefag Opptak til helsefag ved FOA gjennomføres etter anbefalinger gitt av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) 8. juni 2009 Det generelle grunnlaget for opptak til ettårige studier i helsefag ved FOA er: 1

2 a) Fullført og bestått videregående opplæring i helse- og oppvekstfag. b) Opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering (jf. 2.6). For inntak til fagskoleutdanning i helseadministrasjon kreves fullført og bestått videregående skole med autorisasjon som helsesekretær eller tannhelsesekretær Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk teknisk fagskole/norsk fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse tilsvarende grunnkurs/vg1 og videregående kurs 1/Vg2 innen relevante yrkesfaglige utdanningsprogram. Søkere som har utenlandsk utdanning, godkjent i Norge, må også være autorisert i Norge ved inntak til fagskoleutdanning Tekniske fag: Vedtak om inntak og poengberegning Poengberegning og vurdering av inntaksgrunnlag for skolens primærsøkere til FOA foretas av inntaksansvarlige i skolens administrasjon i samråd med fagansvarlig i skolens ulike fagteam. Inntaksansvarlig i samråd med fagansvarlige fatter endelig vedtak om godkjenning av søkernes opptaksgrunnlag. Dette vedtak fattes ihht de generelle opptakskrav for tekniske fag som beskrevet i punkt 2.2. Poengberegning og rangering av søkere foretas ihht følgende retningslinjer: - Formelt opptakskrav: 100 poeng eller realkompetansevurdering (se kap 2.7.) - Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på VK1/VG2 og tverrfaglig eksamen - Praksis utover det generelle grunnlag for opptak: 1 poeng pr mnd - Fagprøve med bestått meget godt : 25 poeng - Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid: 50 poeng - Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres. Spesielt ved inntak til BIM-tekniker: - fullført og bestått teknisk fagskole etter 2006: 25 poeng 2.6. Helsefag: Vedtak om inntak og poengberegning Poengberegning og vurdering av inntaksgrunnlag for skolens primærsøkere til FOA foretas av inntaksansvarlige i skolens administrasjon i samråd med fagansvarlig i skolens ulike fagteam. Inntaksansvarlig i samråd med fagansvarlige fatter endelig vedtak om godkjenning av 2

3 søkernes opptaksgrunnlag. Dette vedtak fattes ihht de generelle opptakskrav for helsefag som beskrevet i punkt 2.3. Poengberegning og rangering av søkere foretas ihht følgende retningslinjer: - Formelt opptakskrav: 100 poeng eller realkompetansevurdering (se kap 2.7.) - Praksis utover det generelle grunnlag for opptak: 1 poeng pr mnd. - Tilleggsutdanning som relevant videreutdanning og kurs innen faget kan ha betydning for rangeringen, dog etter at overnevnte kriterier er ivaretatt. - Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres Realkompetansevurdering Fagskoleutdanninger skal bygge på fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse (Fagskoleloven 1). Realkompetansen vurderes i forhold til det formelle opptakskravet. Det kreves minst 5 års relevant yrkespraksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs/vg1 og videregående kurs 1/Vg2 i yrkesfaglige studieretninger Det er FOA sin oppgave å sikre en helhetlig, skjønnsmessig vurdering av søkere for å se om de har tilstrekkelig realkompetanse til å bli tatt opp ved fagskoletilbudet de har søkt. Realkompetanse vurderes av faglærer med kompetanse innenfor det fagområdet det søkes opptak til. Ved vurdering av realkompetanse vektlegges: - Relevant yrkespraksis. Tilstrekkelig kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk på nivå med læreplanene i disse fagene på grunnkurs/vg1 og videregående kurs 1/VG2 i yrkesfaglige studieretninger. Info og eksempler på aktuell arbeidslivserfaring finnes på hjemmeside og i studieplanene. - Relevant utdanning, ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid, tillitsverv med mer. - Motivasjon og egenvurdering. Viktig dokumentasjon er attest fra arbeidsgiver hvor stillingsandel og arbeidsforholdets varighet er påført, eksamensdokumentasjon fra videregående skole, kompetansevurdering fra ressurssenter/kompetansesenter, anbefaling fra arbeidsgiver, samt dokumentasjon som bevitner utenlandsopphold/-arbeid hvor engelsk har vært hovedspråk Innpassing av søkere fra annen fagskole Søknad om innpassing fra andre fagskoler sendes direkte til FOA. Søknader om innpassing behandles lokalt av rektor ved FOA. Opptak vurderes særskilt med bakgrunn i ledig kapasitet og vurdering av søkerens mulighet for innpassing i eksisterende opplæringsløp. Vedtak om innpassing fra en annen fagskole er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler, Vedtaket skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24 og kan påklages etter denne lovens regler ( 28 og 29). Klagefristen er tre uker fra vedkommende 3

4 ble underrettet om vedtaket, jf. forvaltningsloven 29. Klageinstansen er klagenemnd oppnevnt av styret Klage på opptak til fagskolen Vedtak om opptak til fagskolen er enkeltvedtak. Vedtak skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24 og kan påklages i samsvar med Lov om fagskoleutdanning 7 og forvaltningsloven 28. Klagefristen er tre uker fra vedkommende ble underrettet om vedtaket, jf. forvaltningsloven 29. Klageinstans er klagenemnd oppnevnt av styret ved FOA. 3. Ordensreglement for 3.1. Orden Studenten skal sørge for at det til enhver tid er ryddig på sin arbeidspult, i klasserommet og andre arbeids- og oppholdsrom. Det forutsettes at studenten skaffer seg undervisningsmateriell og lærebøker som opplæringen krever, når FOA ikke holder dette. Materialavgiften skal betales innen angitt tidsfrist. Studenten plikter å sette seg inn i de enkelte emnebeskrivelser, og følge opp de arbeidskrav som er beskrevet der. Det forutsettes at studenten møter etter oppsatt timeplan og holder seg orientert om meldinger som gis. Dersom en student vil slutte ved FOA før hele utdannelsen er fullført, skal studenten melde dette skriftlig til skolens rektor Verneregler Studenten må følge de verneregler som gjelder og bruke det verneutstyr som kreves i vedkommende fag/emne. Studenten må skaffe seg nødvendig godkjent verneutstyr som FOA ikke holder Rusmidler Studenten skal ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler på FOAs område Røyking Røyking inne i FOAs lokaler er ikke tillatt. Utendørs kan det kun røykes på anvist plass Skade på bygninger og eiendeler Oppstår det skade på bygninger, inventar og utstyr, eller på FOAs eiendom for øvrig, må dette meldes til skolens ledelse av den som er skyld i skaden, eller de som observerer den. En student som er ansvarlig for en skade som skyldes forsettlig eller uaktsom opptreden eller uaktsom behandling av inventar og utstyr m.m., kan måtte erstatte skaden etter takst Politisk og organisasjonsmessig arbeid ved FOA Studenter og studentorganisasjoner har anledning til å drive lovlig politisk og organisasjonsmessig arbeid på FOA. De kan benytte skolens anlegg til sine aktiviteter etter nærmere avtale med rektor. Studenter og studentorganisasjoner har videre rett til å benytte avsatte oppslagstavler til formidling av informasjon. Bruk av vegger, dører etc. til 4

5 informasjonsformidling er ikke tillatt. Studentorganisasjoner lager selv forslag til vedtekter som godkjennes av rektor ved FOA Publisering Studenter som ønsker å reservere seg mot at FOA publiserer bilder av dem på skolens hjemmesider og lignende, må melde fra skriftlig til rektor ved skolestart. Studenter som ønsker å reservere seg mot at FOA publiserer studentens besvarelser eller deler av dem på skolens hjemmesider og lignende, må melde fra skriftlig til rektor. 4. Reaksjoner ved disiplinære brudd på reglement FOA v/rektor kan iverksette sanksjoner ved brudd på skolens reglement, jf fagskolelovens 6: - 1. Bortvisning fra FOA for inntil fire uker - 2. Utestenging fra FOA for inntil ett år. 4.1 Saksbehandling ved sanksjoner etter forvaltningslovens bestemmelser Rett til å forklare seg Før det blir tatt avgjørelse om utestengning eller bortvisning skal studenten ha forhåndsvarsel i samsvar med forvaltningsloven 16 med en rimelig frist til å forklare seg. Studenten har rett til å møte med fullmektig for å forklare seg Vedtak om bortvisning eller utestengning Dersom en student på tross av skriftlig advarsel fra rektor, opptrer alvorlig forstyrrende eller krenkende overfor andre studenter, ansatte eller skolen, herunder opptrer ruset på skolen, kan rektor bortvise vedkommende fra skolen for inntil fire uker. Dersom en student på tross av skriftlig advarsel, ikke etterkommer vedtak om bortvisning, kan rektor utestenge studenten fra studiet og retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. Avgjørelse om utestengning eller bortvisning skal være saklig begrunnet, jf fagskolelovens 6. Det skal vises til de faktiske forhold som ligger til grunn for vedtaket, og til regler i skolereglementet som vedtaket bygger på. Dersom en student har opptrådt som nevnt i 5.7, kan han/hun bli utestengt fra studiet og fra retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. Vedtak om bortvisning eller utestenging er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2. Vedtaket skal være skriftlig. Underretning til studentene skal inneholde informasjon om klageadgang, klageinstans, klagefrist og rett til å se sakens dokumenter jf. forvaltningslovens 18,19, 24, 28 og Klage 5

6 Vedtak om bortvisning eller utestenging er enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler. Vedtaket om bortvisning skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24 og kan påklages etter denne lovens regler ( 28 og 29). Klagefristen er tre uker fra vedkommende ble underrettet om vedtaket, jf. forvaltningsloven 29. Klageinstansen er klagenemnd oppnevnt av styret ved FOA. 5. Vurdering Dette reglementet gjelder både ved fastsetting av eksamenskarakter og emnekarakter for studenter som er opptatt ved FOA. 5.1 Definisjoner Emne (tidligere modul): De minste resultatbærende enhetene, som gir uttelling i form av fagskolepoeng. Skal vurderes helhetlig med en enkelt karakter (emnekarakter). Delemne (tidligere fag): Underinndeling av emne. Skal ikke gis karakter. Emnebeskrivelse: En plan for et emne: Mål for og innhold i emnet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav. Det foreligger emnebeskrivelser for alle emner ved FOA. Emnekarakter: En samlet vurdering av prestasjoner i alle delemnene i et emne. Delemnene vektes ut fra fagskolepoeng. Læringsutbytte: Det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Nivået på læringsutbyttet er avhengig av kompleksiteten av kunnskapen, ferdigheten og den generelle kompetansen. Læringsutbyttebeskrivelse: Generelle beskrivelser som definerer hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en student skal ha oppnådd for hver kvalifikasjon i det norske utdanningssystemet. Fagskolepoeng: Betegnelse på enhet som angir uttellingen delemner og emner gir i fagskoleutdanningen. Ett års utdanning utgjør 60 fagskolepoeng. 5.2 Vurderingskriterier og karakterer Vurdering foretas på en slik måte at skolen på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere det læringsutbyttet studenten har hatt i emnene. Det skal foretas en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Vurderingsformene skal være i samsvar med utdanningens mål og innhold slik det fremgår av læreplaner og emnebeskrivelser. Det skal settes en karakter for hvert emne i studiet og for eksamenskarakter i emner der eksamen er avholdt. Emnebeskrivelsene inneholder utdypende informasjon om arbeidskrav som stilles til studentene. I tillegg beskrives læringsmål for hvert enkelt emne og for alle delemner som inngår i hvert enkelt emne, samt at det er gitt utdypende kriterier for karakterfastsetting. I emnebeskrivelsene fremgår også hvilke vurderingsformer som benyttes og hvordan ulike delemner som inngår i emnene vektes. 6

7 5.3 Underveisvurdering Studenter ved FOA gis anledning til to studentsamtaler pr. emne i løpet av skoleåret. Hensikten med samtalene er å etablere et godt samarbeidsklima mellom lærer og student, samt gi studenten faglig veiledning og støtte i læringsprosessen. Samtalen kan ta utgangspunkt i tidligere gitte oppgaver (prøver og innleveringer) og vil fungere som en veiledningssamtale hvor studenten får tilbakemeldinger på hva hun/han bør ta tak i og arbeide videre med. Studenten skal også kunne ta opp temaer som er relevante for den utdanningssituasjonen studenten befinner seg i. I tillegg gis studenten løpende vurdering og tilbakemeldinger på sitt arbeid i løpet av skoleåret. 5.4 Karakterer Det skal benyttes bokstavkarakterer. Karakterskalaen går fra A til F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått Generell beskrivelse av grunnlaget for karakterfastsetting i fagskolen Følgende generelle beskrivelse av grunnlag for karakterer er fastsatt etter anbefaling av NUTF Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler og NUFHO (Nasjonalt utvalg for helse- og oppvekstfag): Symbol Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser helhetlig innsikt, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. B Meget god prestasjon. Studenten viser solid innsikt, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. C Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god innsikt, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. D En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser nokså god innsikt, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. E Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser tilstrekkelig innsikt, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. F Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser manglende innsikt og sammenheng, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 5.6 Eksamenssensur For å sikre habilitet og kvalitet i vurderingene benyttes det ved alle eksamener 2 sensorer, hvorav den ene sensoren er utenfor institusjonen Annullering av eksamenskarakter eller emnekarakter Rektor kan annullere eksamenskarakter og/eller emnekarakter hvis studenten; 7

8 a) ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gjennomføre et emne eller gå opp til eksamen b) forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket, forsøkt å fuske eller hjulpet andre til å fuske ved gjennomføring av et emne og/eller avleggelse av eksamen Et eventuelt vitnemål eller en karakterutskrift skal i slike tilfeller leveres tilbake til FOA. Blir ikke vitnemålet eller karakterutskriften levert tilbake innen oppgitt frist, kan skolen kreve namsmannens hjelp til tilbakelevering i samsvar med reglene i tvangsfullbyrdelseslovens kap. 13. Hvis vitnemålet kan danne grunnlag for autorisasjon for yrkesutøving, skal FOA gi melding om annulleringen til vedkommende myndighet. FOA kan informere andre utdanningsinstitusjoner om annullering. Vedtak om annullering av eksamenskarakter eller emnekarakter er enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, Vedtaket skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24 og kan påklages (jf 28). Klagefristen er tre uker fra vedkommende ble underrettet om vedtaket, jfr. forvaltningslovens 29. Klageinstans er klagenemnd oppnevnt av styret ved FOA. 6. Fritak og godkjenning av emner 6.1 Fritak i et emne En student kan gis fritak i et emne når tilsvarende emne er gjennomført og bestått ved FOA eller en annen likeverdig institusjon eller på bakgrunn av vurdering av realkompetanse. Søknad om fritak i et emne må framsettes skriftlig innen en måned etter oppstart av emnet, og må inneholde nødvendig dokumentasjon. Det gis ikke fritak i delemner som inngår i et emne. Utdanning fra videregående skole (sekundærnivå) gir ikke grunnlag for fritak i et emne. Fritak i et emne skal framgå på vitnemål, kompetansebevis og karakterutskrifter. Rektor fatter vedtak om fritak etter innstilling fra fagmiljøet. Vedtak om fritak i emner er enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, Vedtaket skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24 og kan påklages (jfr 28). Klagefristen er tre uker fra vedkommende ble underrettet om vedtaket, jfr. forvaltningslovens 29. Klageinstans er klagenemnd oppnevnt av styret Fullføring av studier ved En student må ha fullført og bestått alle emner og eksamener i 1. klasse for å fortsette studier i 2. klasse ved FOA. 8

9 6.3 Studieavbrudd En student kan maksimalt søke tre ganger om opptak til samme studium ved FOA hvis studiet tidligere har vært påbegynt. Når en student ikke fullfører studiet/emnene innen normert studietid, og det i mellomtiden er gjort vesentlige endringer i studieplanen, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige planen i ett år etter at endringen ble gjort gjeldende Rett til ny praksisperiode Studenter som ikke består praksisdelen av studiet gis adgang til å ta praksisperioden en gang til, med mindre annet er bestemt i emnebeskrivelsen. 7. Dokumentasjon 7.1 Vitnemål Studenter som fullfører og består en fagskoleutdanning, skal få utstedt vitnemål. Dersom den samlede utdanningen er gjennomført ved flere fagskoler/utdanningsinstitusjoner, vurderes i hvert tilfelle hvilken institusjon som skal utstede vitnemål. Vitnemålet skal dokumentere: det overordnede læringsutbyttet emner og eventuell praksis NKR-nivå og kvalifikasjonen som oppnås (fagskole 1 eller fagskole 2) karaktersystemet som benyttes (A-F eller «bestått» / «ikke bestått») antall fagskolepoeng avsluttende vurdering/eksamenskarakter På vitnemålet for to-årige tekniske utdannelser skal vurdering, tittel og beskrivelse av hovedprosjektet framgå. På vitnemål for ettårige helsefagskoler skal tittel og beskrivelse av fordypningsprosjektet fremgå Kompetansebevis/karakterutskrift Studenter som har fullført eller avlagt eksamen i emner som ikke samlet gir grunnlag for å utstede vitnemål, skal få utstedt kompetansebevis/karakterutskrift Rett til å få utstedt nytt vitnemål Dersom en student får medhold i klage på karakterfastsettelse i en emne eller har fremstilt seg til ny eksamen i et emne som kan påvirke karakteren på det opprinnelige vitnemålet, har studentene rett til å få utstedt nytt vitnemål mot å innlevere det opprinnelige. 9

10 8. Eksamen Eksamensformene i den enkelte emne fremgår av emnebeskrivelsen. FOA gir utfyllende bestemmelser for organiseringen av eksamen og utarbeider en eksamensplan. Dette offentliggjøres i seinest i januar på skolens intranett. 8.1 Rett til å gå opp til eksamen En student som er tatt opp til et studium/et emne ved FOA og har betalt materialavgiften, har rett til å gå opp til de eksamener som inngår i studiet. For å kunne gå opp til eksamen må det foreligge vurderingsgrunnlag for studenten i emnene ihht. arbeidskrav og kriterier for vurdering slik de fremgår i de gjeldende emnebeskrivelser. For å kunne fremstille seg til eksamen, hovedprosjekt eller prosjekteksamen, må studenten ha bestått alle tidligere emner og eksamener i studiet. Hvis studenten ikke får bestått karakter på hovedprosjekteksamen, kan studenten gå opp til ny eksamen én gang til med utgangspunkt i samme prosjekt. Hvis studenten ikke får bestått karakter på prosjekteksamen ved tekniske ett-årige studier, kan studenten gå opp til én ny eksamen. Dette skal skje ved prosjekteksamen året etter. Søknad om å få gå opp til ny eksamen må leveres skriftlig til rektor ved FOA innen 3 uker etter at eksamensresultatet er blitt gjort kjent, eller etter at studenten burde ha gjort seg kjent med dette. Ved ny eksamen, må eksamensavgift betales innen angitt frist. 8.2 Antall forsøk til eksamen En student som ikke har bestått eksamen, har rett til å framstille seg til ny eksamen ved FOA i samme emne ytterligere én gang. En student ansees å ha framstilt seg til eksamen dersom hun/han uten gyldig grunn ikke møter på eksamen, ikke leverer besvarelse, eller møter på eksamen og trekker seg under eksamen uten gyldig grunn. Gyldig grunn er sykdom eller sterke velferdsgrunner og skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres/være poststemplet så raskt som mulig og senest innen tre virkedager etter eksamen Tilrettelagt eksamen En student som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging ved gjennomføring av eksamen, må søke om dette innen en gitt frist. Informasjon om fristen finnes på hjemmesiden. Dersom det oppstår akutte behov, kan det gjøres unntak fra søknadsfristen. Søknaden må inneholde dokumentasjon fra sakkyndig instans (f.eks. lege, logoped, psykolog) og begrunnelse for/beskrivelse av behovet for særordning i eksamenssituasjonen. Det skal normalt søkes for hver eksamensperiode, men dersom grunnlaget for særordningen er av permanent karakter, kan det gjøres unntak fra dette. Eksempel på særordninger fremgår av eget søknadsskjema. Ved skriftlig eksamen med tilsyn kan det gis utvidet tid med inntil 25 % av normal eksamenstid, maksimalt 1 time. Eksamen uten tilsyn vurderes særskilt, dog maksimalt 48 timer tillegg i tid. 10

11 Særordninger skal være slik at eksamensprestasjonen vurderes etter vanlige faglige kriterier. Studenter med dysleksi eller andre lese-/skrivevansker kan etter ønske få lagt ved eksamensbesvarelsen en anonymisert attest som bekrefter dette. Søknader om tilrettelegging av eksamen behandles av rektor ved FOA. Vedtak om tilrettelegging i forbindelse med eksamen er enkeltvedtak Vedtaket skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24 og kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. ( 28, 29). Klageinstans er klagenemnd oppnevnt av styret Fusk og forsøk på fusk Det anses som fusk når en student har ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen eller på andre måter handler i strid med eksamensreglementet eller regler om kildebruk. Oversikt over lovlige hjelpemidler ved eksamen skal gå tydelig frem av emnebeskrivelsen og eksamensoppgaven. Dersom det under avleggelse av eksamen med tilsyn oppstår situasjoner som gjør at en student kan mistenkes for fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på at forholdet vil bli rapportert til rektor. Studenten gis da mulighet til å velge om han/hun vil avbryte eller fortsette eksamen. Det samme gjelder for studenter som har medvirket til at andre fusker. 9. Klage på eksamenskarakterer, eksamensgjennomføring og emnekarakterer Klager i forbindelse med eksamenskarakterer, emnekarakterer og eksamensgjennomføring behandles som enkeltvedtak etter reglene om enkeltvedtak jfr. fagskolelovens 7 og forvaltningslovens 24 og 28. Klagefristen er tre uker fra vedkommende ble underrettet om vedtaket, jf. forvaltningsloven 29. Klagebehandlingen kan ta opptil tre uker, og resultatet sendes skriftlig til studenten. Studenten kan ikke klage på karakterfastsetting av eksamens- eller emnekarakter ved ny sensurering Rett til begrunnelse for karakterfastsetting En student har rett til å få en begrunnelse for emnekarakter og for karakterfastsettingen ved muntlig og skriftlig eksamen Begrunnelse for karakterfastsetting ved muntlig eller praktisk eksamen Ved muntlig eller praktisk eksamen må studenten kreve en eventuell begrunnelse for karakteren umiddelbart etter at karakteren er blitt meddelt. Begrunnelsen gies helst umiddelbart, men seinest tre uker etter at kravet er framsatt Begrunnelse for karakterfastsetting ved skriftlig eksamen Krav om begrunnelse for eksamenskarakter framsettes skriftlig til FOAs rektor innen tre uker etter at karakteren ble kunngjort. Begrunnelsen skal inneholde opplysninger om de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen, og hva som er lagt til grunn for bedømmelsen av studentens prestasjon. Begrunnelsen gis studenten skriftlig eller muntlig seinest tre uker etter at kravet er framsatt. 11

12 9.1.3 Begrunnelse for emnekarakter Krav om begrunnelse for emnekarakter framsettes skriftlig til FOAs rektor innen tre uker etter at karakteren ble kunngjort. Begrunnelsen skal inneholde opplysninger om de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen, og hva som er lagt til grunn for bedømmelsen av studentens prestasjon. Begrunnelsen gis studenten skriftlig eller muntlig seinest tre uker etter at kravet er framsatt. 9.2 Klage over karakterfastsetting ved skriftlig eksamen og emnekarakter Klage over karakterfastsetting må framsettes skriftlig til FOAs rektor innen 3 uker etter at eksamensresultatet og/eller emnekarakteren er blitt gjort kjent, eller at studenten burde ha gjort seg kjent med dette. Dersom studenten har bedt om begrunnelse for karakteren, løper klagefristen fra det tidspunkt begrunnelsen ble mottatt. Klagen skal inneholde: - hvem som klager (navn, adresse og eventuelt kandidatnummer) - det vedtak det klages over (emnekarakteren og/eller eksamenskarakteren) - dato og underskrift Klagen bør i tillegg inneholde: - begrunnelse for klagen Studenten kan ikke klage på karakterfastsetting ved ny sensurering. (Se også pkt 10 for generelle bestemmelser.) 9.3 Klage på muntlig og/eller praktisk eksamen Ved muntlig eksamen og/eller praktisk eksamen kan studenten bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Dersom studenten får medhold i klagen ved muntlig eksamen, skal karakteren annulleres, og studenten har rett til å gå opp til ny eksamen, med ny sensor. 9.4 Klage på gruppeeksamen Ved klage over karakterfastsettingen på gruppeeksamen eller gruppebesvarelse, må alle gruppens medlemmer samlet samtykke i og skrive under på klagen Ny sensurering av skriftlig eksamen Ved klage på karakter ved skriftlig eksamen benyttes nye sensorer. Endring i karakteren kan gjøres til både gunst og ugunst for klager. Når en student klager på karakterfastsetting, skal nye sensorer foreta en ny vurdering av besvarelsen. Klagesensorer skal ikke gjøres kjent med opprinnelig karakter eller førstehåndssensorenes vurderinger, dette for å sikre studentene en upartisk og rettferdig vurdering. Endring av karakter kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages. 12

13 9.6. Klage på formelle feil ved eksamen Klage over formelle feil ved eksamen må fremsettes skriftlig til rektor ved FOA innen 3 uker etter at studenten er eller burde vært kjent med det forhold som ligger til grunn for klagen. Formelle feil kan være feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller ved gjennomføring av sensuren. Er krav om begrunnelse for karakterfastsettingen framsatt, løper klagefristen fra studenten har fått begrunnelsen. Finner en at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere studenters prestasjon eller bedømmelse av denne, skal det foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen så snart som mulig. Klageinstans for formelle feil ved eksamen er klagenemnd oppnevnt av styret ved FOA. 10. Generelle bestemmelser om klagebehandling. En student har rett til å klage over enkeltvedtak fattet av FOA, jf. fagskolelovens 7 og forvaltningsloven 28. Vedtak skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24. Ikke alle vedtak som FOA fatter er enkeltvedtak. I følge forvaltningsloven 2b er et enkeltvedtak et vedtak som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemte personer. Det er ikke anledning til å klage over administrative avgjørelser som for eksempel tid og sted for eksamen. Ved klage på karakterfastsetting oppnevnes nye sensorer. Slike klager skal ikke behandles av klageinstansen, se for øvrig pkt 9. Alle klager skal være skriftlige og sendes FOA v/rektor. Rektor journalfører klagen og videresender denne først til den eller de som har fattet vedtaket. Opprettholdes vedtaket, oversender rektor klagen til klagenemnd oppnevnt av styret. Klagenemnda skal ha minst tre medlemmer, og en av disse skal være en representant for studentene. Studentrepresentanten skal ha personlig vara. Søkeren har krav på et begrunnet svar på klagen innen tre uker fra da klagenemnden mottok klagen. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av angitt frist ( 11a i Forvaltningsloven). Klagenemndas vedtak i enkeltsaker kan ikke påklages. 13

14 Bekjentgjøring av reglementet FOAs studenter skal gjøres kjent med dette reglementet. Studenten kvitterer for at skolereglementet er gjennomlest. Ikrafttredelse Dette reglementet er vedtatt på styremøte i FOA den Gammelt reglement oppheves. Jeg har lest og forstått reglementet: Sted, dato og underskrift 14

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015 tisip Innhold FORSIDE... 1 PRAKTISK INFORMASJON... 3 Kontaktinformasjon...3 Lånekassen...3 Obligatorisk oppmøte...4 Undervisning og eksamen...4 Sensurfrister...4

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for studier og eksamen Versjon 3.0 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 1-1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 Kapittel 2 Studiets

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok VELKOMMEN TIL Stavanger offshore tekniske skole www.sots.no Informasjonshåndbok skoleåret 2010/2011 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2. REKTOR HAR ORDET 3 3. VÅR VISJON 4 4. SKOLERUTE 2010/2011

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer