REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet."

Transkript

1 REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder alle eksamener, dvs. forestillinger, utstillinger, visninger, oppgaver, skrift-lig, praktisk og/eller muntlig prøve, framlegging av arbeid/mappe eller annen prøveform når resultatet skal inngå på vitnemålet, eller skal medregnes i karakteren for vedkommende fag, emne eller emnegruppe. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. 2 DEFINISJONER Student Søker som er funnet kvalifisert til opptak og er registrert, tatt opp til studieprogram/studium ved KHiO. Studieplan Beskrivelse av innholdet i et studium (uten gitt rammeplan) og av hvordan det skal gjennomføres, for at det skal føre til bestemte læringsmål. Planen skal inneholde bestemmelser om oppbygging, innhold, krav som må oppfylles, vurderingsformer, eksamensformer m.v. Fagplan Studieplan med rammeplan gitt av departementet. Studiepoeng Mål på studie-/arbeidsomfang, der 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. Pensum Som pensum regnes ikke bare litteratur, men også f.eks. faglige demonstrasjoner, instruksjoner, forestillinger, manuskripter, noter, CD, video, utstillinger, utstillingskataloger og audiovisuelt materiale eller liknende som studentene forholder seg til/benytter i læringssituasjonen. Eksamen Som eksamen regnes forestillinger, utstillinger, visninger, oppgaver, skriftlig, praktisk og/eller muntlig prøve, framlegging av arbeid/mappe eller annen prøveform når resultatet skal inngå på vitnemålet, eller skal medregnes i karakteren for vedkommende fag, emne eller emnegruppe Utsatt eksamen Utsatt eksamen er den prøve som arrangeres for studenter som på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn ikke har kunnet møte til ordinær eksamen.

2 Ny eksamen Ny eksamen er den prøve som arrangeres for studenter som ikke har bestått ordinær eksamen. Eksamensansvarlig Den person eller det organ som har ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av eksamen. 3 VILKÅR FOR Å GÅ OPP TIL EKSAMEN Retten til å gå opp til eksamen er fastsatt i 3-10 i lov om universiteter og høgskoler. 1. Det skal gå klart fram av studie- eller fagplanen hvilke eksamener og vurderinger underveis i studieløpet som skal inngå på vitnemålet eller regnes inn i karakteren for endelig studium. 2. Adgang til eksamener og prøver har kunsthøgskolens studenter ved de studier de er tatt opp til. Studenter må være registrert og ha betalt fastsatt semesteravgift og eventuell eksamensavgift. 3. Regler om arbeidskrav/studiekrav, obligatoriske oppgaver, krav om avlagte eksamener eller prøver, obligatorisk deltakelse eller gjennomført praksis for at studenten skal ha adgang til en eksamen eller få fortsette studiene, fastsettes i fagplan eller studieplan. 4. Det er ikke anledning til å fremstille seg flere ganger til eksamen som allerede er bestått med mindre dette fremgår eksplisitt av studieplanen. 5. Det er ikke adgang til å fremstille seg til eksamen (inklusive ny eksamen) i samme fag/kurs/emne mer enn tre ganger. 6. En student som ikke møter til eksamen som fastsatt, får registrert Ikke møtt dersom ikke dokumentasjon for gyldig fravær framlegges. Ikke møtt teller som ett eksamensforsøk. 7. En student har ikke krav på å framstille seg på nytt før ved neste ordinære eksamen. Det samme gjelder studenter som trekker seg under eksamen. 4 OPPMELDING TIL EKSAMEN 1. Studenter som følger normal studieprogresjon i et studieprogram, blir automatisk oppmeldt til eksamen. 2. Ved utdanninger hvor ikke oppmelding til eksamen skjer automatisk, er studenten selv ansvarlig for å melde seg opp innen fastsatte frister. 3. Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen. 4. Studenter kan ikke trekke seg fra en eksamen uten gyldig grunn. Gyldig grunn er sykdom eller sterke velferdsgrunner som skal være dokumentert. Slik dokumentasjon

3 skal leveres/være poststemplet så raskt som mulig og senest innen tre virkedager etter eksamen. 5. Studenter som trekker seg fra en eksamen uten gyldig grunn, regnes for å ha fremstilt seg til eksamen. 5 FRITAK GODKJENNING Fritak for eksamen gis etter 3-5 i lov om universiteter og høgskoler. 1. Vedtak om fritak fattes av dekan. 2. Fritak for eksamen skal fremgå av vitnemål og karakterutskrift med merknad om grunnlaget for fritak. 6 SÆRORDNINGER I FORBINDELSE MED EKSAMEN 1. Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for særordninger i forbindelse med eksamen, må søke om dette. Det kan gjøres unntak fra fristen når behovet for særordning er uforutsett. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige. Attesten må inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor det er behov for særordning i eksamenssituasjonen. 2. Når det foreligger dokumentert behov for utvidet tid til eksamen, kan det gis inntil 25 % utvidet tid. Ved sterk funksjonshemming og alvorlig sykdom kan det gis ytterligere utvidelse av eksamenstiden. 3. Det kan fastsettes at enkelte eksamener kan avlegges på engelsk. 4. Studenter som ikke har norsk som morsmål, kan få anledning til å legge ved sine eksamensbesvarelser en attest som bekrefter at de har et annet morsmål enn norsk. I spesielle tilfeller kan en student etter søknad få utvidet tid, oppgavetekst på engelsk og anledning til å gjennomføre eksamen på engelsk. 5. Studenter med funksjonshemminger som har betydning for eksamensbesvarelsen (for eksempel dysleksi) kan etter eget ønske få legge ved eksamensbesvarelsen en attest som bekrefter funksjonshemmingen. 6. Det kan gis tillatelse til alternative eksamensformer på grunn av funksjonshemminger eller varige lidelser eller hvis studenten av andre grunner ikke kan gå opp til eksamen med ordinær eksamensform. 7. I særlige tilfelle kan andre ordninger innvilges etter søknad så langt det er praktisk gjennomførlig. 8. For alle ordninger forutsettes at det ikke gis særvurdering av de faglige prestasjoner.

4 7 VURDERINGSFORMER 1. Høgskolen skal sikre at de vurderingsformer som velges, fremmer læring, sikrer kvalitet og ivaretar studentenes rettssikkerhet. Studenten skal ha løpende tilbakemeldinger og vurderinger underveis i studiet. 2. Det skal fremgå av studieplanen hvilke vurderinger som inngår i studentenes læringsforløp, og hvilke av disse som inngår på vitnemålet eller i endelig karakter. 3. Vurdering kan skje individuelt eller i gruppe. 8 VURDERINGSUTTRYKK 1. Kunsthøgskolen i Oslo benytter begge vurderingsuttrykkene som er angitt i loven, det vil si Bestått/Ikke bestått eller en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 2. Hvilket vurderingsuttrykk som skal benyttes ved den enkelte eksamen, prøve eller bedømmelse av oppgave, fastsettes i studieplaner og tas med i beskrivelsen av fag og emner. 3. Beregning av endelig karakter i et fag eller emne som består av flere deleksamener, skal fremgå av studieplaner. 4. Eksamensresultater kunngjøres ved automatiske tjenester, eventuelt ved oppslag. Studentene er selv ansvarlige for å gjøre seg kjent med sensuren. Høgskolen er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller misforståelser som oppstår ved muntlig eller telefonisk beskjed om eksamensresultat. 9 VURDERING AV VEILEDET PRAKSISPERIODE For de utdanninger der gjennomføringen av praksis er obligatorisk gjenstand for faglig vurdering, gjelder følgende: 1. For hver praksisperiode skal det foretas vurdering i forhold til målene for praksisperioden. Vurderingen skal bygge på vurdering underveis og eventuelle praktiske prøver. 2. Studenten har rett til veiledning og tilbakemelding, slik at han/hun er orientert om hvordan studenten fungerer i forhold til målene for praksisperioden. Dersom det på et tidspunkt i en veiledet praksisperiode kan være tvil om studenten vil kunne oppfylle målene og bestå vurdering, skal studenten gis skriftlig beskjed om dette snarest og i rimelig tid i forhold til praksisperiodens lengde. Før varslet gis, skal det innkalles til et møte mellom de berørte parter (student, veileder, øvingslærer, representant for utdanningen). Dersom det etter varselstidspunktet oppstår forhold som utvilsomt ville ha ført til at praksisperioden ble underkjent dersom det hadde oppstått tidligere, skal det likevel kunne føre til at praksisperioden blir vurdert til Ikke bestått.

5 3. Praksisutvalg oppnevnt av dekan fatter endelig vedtak om ikke bestått praksis. 4. Dersom en student ikke består en obligatorisk praksisperiode, må praksisperioden eller deler av denne tas om igjen. Får studenten vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger, må studiet normalt avbrytes. 5. Dersom det foreligger særlig grunner, som må dokumenteres skriftlig, kan studenten søke om å få tilrettelagt en tredje praksisperiode. Vedtak fattes av dekan. 10 SENSUR Sensur behandles etter 3-9 i lov om universiteter og høgskoler. 1. Sensorer oppnevnes av dekan. 2. Den som påtar seg sensoroppdrag, bør samtidig, så sant det er praktisk mulig, være sensor ved eventuell ny og utsatt eksamen i samme fag/kurs/emne. 3. Sensor bør, dersom det er mulig, skiftes ut etter tre år. 4. Bruk av sensorer skal fastsettes i studieplaner og tas med i beskrivelsene av fag og emner. Sensur kan skje ved faglærer selv, faglærer selv og annen intern sensor, faglærer selv og ekstern sensor. Dersom det ikke blir enighet mellom sensorene om en karakter, har ekstern sensor eller intern sensor som ikke er faglærer avgjørelsen. 5. Ekstern sensor for vedkommende student/gruppe skal ikke være ansatt ved institusjonen eller knyttet til institusjonen som timelærer. Unntatt fra bestemmelsen om ekstern sensor er vurdering av praksisperiode, jfr. 9 i dette reglementet. Ekstern sensor må ha minst én av følgende kvalifikasjoner: - ha dokumentert faglig (el. kunstnerisk og designfaglig) kompetanse på høgskole-/ universitetsnivå - være ansatt som høgskolelektor eller høgre nivå ved universitet/høgskole innen vedkommende fag - ha erfaring som sensor i vedkommende fag ved universitet/høgskole eller som jurymedlem - gjennom yrkespraksis være særlig kvalifisert innen vedkommende fag 6. Sensur kunngjøres via høgskolens vevsider, eventuelt ved oppslag. 11 ANNULLERING AV EKSAMEN ELLER PRØVE Annullering av eksamen eller prøve behandles etter 4-7 i Lov om universiteter og høgskoler.

6 1. Dersom det etter eksamensansvarliges vurdering er foregått fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på at han/hun vil bli rapportert. Studenten kan da velge om han/hun vil fortsette eller avbryte eksamen. 12 UTSATT EKSAMEN 1. Høgskolen kan vedta at det holdes utsatt eksamen med adgang for studenter som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen. 2. Utsatt eksamen kan ha en annen form enn ordinær eksamen. 3. Utsatt eksamen kan ikke avholdes senere enn neste ordinære eksamen. 4. Utsatt eksamen skal avholdes innen 6 måneder etter den opprinnelige eksamen. 5. Utsatt eksamen kan holdes sammen med ordinær og ny eksamen. 13 NY EKSAMEN 1. Høgskolen kan vedta at det holdes ny eksamen med adgang for studenter som ikke har bestått eksamen. 2. Ny eksamen kan ha en annen form enn ordinær eksamen. 3. Ny eksamen kan ikke avholdes senere enn neste ordinære eksamen. 4. Ny eksamen skal avholdes innen ett år etter den opprinnelige eksamen. 5. Ny eksamen kan holdes sammen med ordinær og utsatt eksamen. 14 EKSAMEN I FAG OG EMNER SOM OPPHØRER For fag/emner som opphører, gjelder følgende: Dersom det etter siste ordinære eksamen og én utsatt/ny eksamen i et fag/emne fremdeles gjenstår studenter med ikke bestått eller gyldig fravær, kan det avholdes en tredje og siste eksamen. Slik tredje eksamen skal avholdes innen ett år etter siste ordinære eksamen. Eksamen kan ha en annen form enn ordinær eksamen. 15 BEGRUNNELSE FOR KARAKTERFASTSETTING Begrunnelse for karakterfastsetting behandles etter 5-3 i Lov om universiteter og høgskoler. 1. Ved bruk av løpende vurdering har studenten rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen etter hver enkelt vurdering. 16 KLAGE OVER KARAKTERFASTSETTING

7 Klage over karakterfastsetting behandles etter 5-3 i Lov om universiteter og høgskoler. 1. Ved ny sensur skal det være minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern, jf. 3-9 i Lov om universiteter og høgskoler. De nye sensorer skal ikke ha informasjon om karakter, begrunnelse eller studentens begrunnelse for klagen. 2. Ved bruk av løpende vurdering kan studenten framsette klage først når sluttkarakter for emnet eller emnegruppen er kunngjort, men ikke etter hver enkelt delvurdering. 3. Ved klage på karakterfastsettingen på gruppearbeid, der det gis en felleskarakter, må alle studentene samtykke i og undertegne klagen. 17 KLAGE OVER FORMELLE FEIL Klage over formelle feil ved eksamen (dvs.feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller ved gjennomføring av sensuren) skal behandles etter 5-2 i Lov om universiteter og høgskoler. 1. Fristen for å klage er tre uker etter at kandidaten er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Slik klage skal fremsettes skriftlig, være begrunnet og sendes til administrasjonen ved høgskolen. 18 VITNEMÅL 1. Vitnemål utstedes etter avsluttet grad eller fullført studieprogram. 2. Mindre enheter eller ikke fullførte grader eller studieprogram dokumenteres ved karakterutskrift. 3. Vitnemål og karakterutskrift skal ha opplysninger om følgende: - navn og personnummer - grad eller yrkesutdanning - tidspunkt for fullført utdanning - navn, studiepoeng og karakter for fag/emner som inngår - tidspunkt for avlagte eksamener - grunnlaget for eventuelt fritak for eksamener - studentens avslutningsarbeid - hvilket karaktersystem som er benyttet 4. Dersom en student har fått fritak for eksamen etter reglene i 5 i dette reglementet, skal dette fremgå av vitnemålet. 5. Diploma Supplement utferdiges til studenter som får utstedt vitnemål.

8 6. Dersom den samlede utdanning er gjennomført ved flere høgskoler/utdanningsinstitusjoner, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Kunsthøgskolen i Oslo for at vitnemål fra Kunsthøgskolen i Oslo skal kunne utstedes. 19 IKRAFTTREDELSE Reglementet gjelder fra

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for studier og eksamen Versjon 3.0 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 1-1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 Kapittel 2 Studiets

Detaljer

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015 tisip Innhold FORSIDE... 1 PRAKTISK INFORMASJON... 3 Kontaktinformasjon...3 Lånekassen...3 Obligatorisk oppmøte...4 Undervisning og eksamen...4 Sensurfrister...4

Detaljer

Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 2. september 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Juni 29. Endr. i

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 26. september 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Aug. 26. Lov nr. 40 om

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2009/2010 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer