Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen"

Transkript

1 Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/ Sak: 06/12 Styremøte 11/ Sak: 19/12 Styremøte 23/ Sak: 12/13 Styremøte 10/ Sak: 08/14 Styremøte 30/ Sak: 20/14 Revisjon

2 Innhold 1. Innledning Rettigheter Plikter Opptak Opptakskrav Søknad om studieplass Opptak, poengberegning, vurdering og rangering av søkere Klage på opptaket Innpassing og fritak for deler av utdanningen Innpassing og fritak for emne Fritak fra eksamen Vurdering Vurderingsformer Mappevurdering Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn Eksamensordning Gjennomføring av eksamen Dokumentasjon (vitnemål / kompetansebevis) Krav for å kunne gå opp til eksamen Eksamen under særlige vilkår Ny oppmelding ved ikke bestått eksamen Oppmelding til forbedringseksamen Fravær ved eksamen Annullering av eksamen, prøve eller godkjent utdanning Klager på vedtak som angår eksamen Disiplinære sanksjoner Bortvisning Utestenging Utvisning Klagebehandling Klage på opptak Begrunnelse for, og klage på karakterfastsetting Klage på formelle feil ved eksamen Klage på vedtak om bortvisning Klage på vedtak om utestenging Klage på vedtak om utvisning Klage på vedtak om innpassing og fritak for emne Klage på vedtak om fritak fra eksamen Klage på vedtak om ikke beståtte arbeidskrav Klage på vedtak om annullering av prøve, eksamen eller godkjent utdanning Klage på vedtak om særordning ved eksamen Andre bestemmelser Bekjentgjøring av reglementet Ikrafttredelse Vedlegg 1 Dokumentasjon ved søknad om opptak Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 2 av 18

3 1. Innledning Den som etter søknad er tatt opp som student ved Fagskolen Tinius Olsen må forplikte seg til å følge skolens retningslinjer nedfelt i dette dokument. De generelle rettigheter og plikter som en student har, kan sammenfattes som følger: 1-1. Rettigheter Studenten har rett til den opplæring, hjelp og veiledning som samsvarer med de lover og regler som til en hver tid gjelder for skoleslaget Plikter Studenten skal holde seg orientert om meldinger og bestemmelser etc. som blir gitt fra fagskolen. De vanligste informasjonskanalene er It's Learning, e-post og fagskolens hjemmeside, i tillegg til informasjon formidlet i klasserom. Studenten må rette seg etter de bestemmelser, reglement og instrukser som er fastsatt ved fagskolen. Studenter som er tatt opp ved utdanningstilbud som krever egenbetaling, må overholde satte betalingsfrister. Studenten må skaffe seg det undervisningsmateriell og lærebøker som opplæringen krever, og som skolen ikke holder. Studenten skal delta aktivt i all opplæring i den form den blir gitt, herunder arbeidskrav, laboratoriearbeid, praktiske øvinger, demonstrasjoner, praksisperioder og ekskursjoner. Arbeidsinnsatsen for en fulltidsstudent er forventet å tilsvare et normalt arbeidsår, det vil si ca timer pr studieår. Studenten er selv ansvarlig for å følge opp sin egen utdanningsplan. Vil en student slutte ved fagskolen før hele utdannelsen er fullført, må studenten selv melde dette skriftlig til fagskolen. 2. Opptak Fagskoleutdanning er en yrkesrettet utdanning som bygger på fullført og bestått videregående opplæring. Opptak til fagskoletilbudene ved Fagskolen Tinius Olsen skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i: Fagskoleloven Fagskolelovens forskrifter NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning. Søknadsfristen er 15. april hvert år, og styret avgjør hvor mange studenter som skal tas inn i de forskjellige studiene hvert år Opptakskrav Det formelle opptakskravet er fullført og bestått videregående opplæring. I Nasjonal plan for 2-årig fagskoleutdanning, Generell del 1, er det spesifisert følgende opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningene innen tekniske fag kreves fagbrev eller minst 5 års praksis innenfor fagområdet. Søkere med fagbrev/svennebrev før Reform-94, eller bare med praksis, må i tillegg ha realkompetanse i allmenne fag, ikke eldre enn 10 år, tilsvarende Vg2-nivå yrkesfaglig kompetanse. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 3 av 18

4 Opptakskrav til tekniske studier: eller: a) Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev. b) Realkompetanse Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev. For utdanning innen bygg og anlegg kreves fagbrev/svennebrev fra utdanningsprogram bygg- og anleggsteknikk. For utdanning innen elektro kreves fagbrev/svennebrev fra utdanningsprogram elektrofag eller tilsvarende. For utdanning innen TIP kreves fagbrev/svennebrev fra utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon, eller tilsvarende. Realkompetanse Søkere som ikke tilfredsstiller det formelle opptakskravet, kan bli tatt opp som studenter på grunnlag av realkompetanse. Denne realkompetansen kan være oppnådd både gjennom utdanning, praktisk yrkeserfaring, deltakelse i organisasjoner med mer. Søkere må levere dokumentasjon på realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs/vg1 og videregående kurs 1/Vg2 i yrkesfaglige studieretninger/programområder. Praksisen må ha en varighet på minst 5 år, og ha et innhold som er relevant for den fagretningen det søkes om opptak til. Dette må dokumenteres med kopi av jobbattester. Hvis det er tvil om realkompetansen er god nok, kan det være aktuelt å foreta intervju av søkere for å få bedre vurderingsgrunnlag. Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert, må ha en alder som minst er normalalderen for fullført videregående opplæring (19 år). Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør, og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i fellesfag tilsvarende VG 1 og VG 2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. Den faglige opplæringen må gi relevant opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. Søker må ha kunnskaper i norsk tilsvarende Test for høyere nivå (Bergenstesten) Søknad om studieplass Når det søkes på fagskoleutdanning i tekniske fag gjennom det nasjonale opptakskontoret, søkes det elektronisk på: På finner du informasjon om elektronisk søkning. Det er et samlet nasjonalt opptak for alle utdanningstilbud til fylkeskommunale fagskoler. Selv om du søker elektronisk på må du likevel sende nødvendig dokumentasjon direkte til skolen som du har ført opp som ditt første ønske for hver fordypning. Dokumentasjonen må være skolen i hende innen 20. april for å kunne komme med i første opptaket (poststemplet senest 15.04). Søker du forskjellige fordypninger ved forskjellige skoler, er det skolen som er førstevalget for fordypningen som skal ha dokumentasjonen tilsendt. Dette kan bety at du må sende dokumentasjon til flere skoler. Dersom dokumentasjon ikke er mottatt innen denne fristen, vil det medføre at søknaden ikke vil bli vurdert til fellesopptaket, men kan bli vurdert dersom det er ledige studieplasser etter 20. juni. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 4 av 18

5 Søknad om studieplass må inneholde: dokumentasjon på fullført og bestått videregående opplæring, og eventuell annen relevant utdanning dokumentasjon på fagbrev eller svennebrev dokumentasjon av tidligere relevant praksis/ erfaring Se vedlegg 1 for detaljert oversikt over nødvendig dokumentasjon Opptak, poengberegning, vurdering og rangering av søkere Opptak, poengberegning og rangering gjøres av en egen opptaksnemnd, som består av fagskolens teamledere og rektor. Rektor leder opptaksnemnda. Ved realkompetansevurdering utvides opptaksnemnda med kvalifisert faglærer fra utdanningen det søkes til. Poengberegning Kategori/poenggrunnlag Poeng Beregnet poeng Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev/ autorisasjon 100 p. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag, tilsvarende læreplanene i VG 1 og VG 2 i yrkesfaglige studieretninger 100 p. Kan dokumentere gjennomføring av fag-/svenneprøve etter opptaksfristen 100 p. Fagbrev utover minstekravet, poeng pr. fagbrev 50 p. Fagprøve med "bestått meget godt" 25 p. Praksis utover det generelle grunnlag for opptak 1 p. pr. mnd. Fartstid (tid ombord) Gjennomsnittlig karakterpoeng i alle fag på VG 2 og tverrfaglig eksamen 1 p. pr. mnd. Multipliseres med 10 SUM Rangering av søkerne Søkerne rangeres etter oppnådd poengsum i henhold til beregningsmodellen over. Dette gjelder alle søkerne, både med formal- og realkompetanse. Det kreves minimum 100 p for å være kvalifisert til opptak ved fagskolen. Kunngjøring av opptak Første kunngjøring av opptak skjer i medio mai. Kunngjøring om andre opptak gjøres i løpet av første uke av juni. Det vises til Opptakskontorets rutiner, under fanen søkning på Disse rutiner og frister gjelder alle opptak til fagskoleutdanninger Klage på opptaket Opptak til fagskolen er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Klage på opptaket er beskrevet i 7-1 i Kapittel 7 - Klagebehandling. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 5 av 18

6 3. Innpassing og fritak for deler av utdanningen 3-1. Innpassing og fritak for emne Generelt Utgangspunktet for vurdering av innpassing og fritak er læringsutbyttebeskrivelsen for den utdanningen eller det aktuelle emnet, og fagskolepoeng eller andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning for de emner eller den kompetanse det søkes om innpassing eller fritak for. For at Fagskolen Tinius Olsen skal kunne utstede vitnemål, må minst 30 fagskolepoeng være avlagt ved denne skolen. Innpassing. En student kan innpasses og gis fritak fra emner når det kan dokumenteres at tilsvarende utdanning er fullført og bestått ved annen fagskole. De emner som søkes innpasset, må omfatte samme antall fagskolepoeng, og oppfylle de faglige krav som det emnet det søkes innpassing for. Søknad om innpassing må framsettes skriftlig innen 4 uker etter at undervisningen er begynt. Som dokumentasjon kreves attestert kopi av vitnemål eller kompetansebevis, samt beskrivelse av målene i emnet. Fritak. En student kan søke fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Fritak skal bygge på en faglig vurdering av om søkerens bakgrunn, fra arbeidsliv, frivillig sektor, utdanning og/eller annet, dvs. formell, ikke-formell og uformell kompetanse, som samlet kan gi grunnlag for fritak for en del av fagskoleutdanningen. Søknad om fritak må framsettes skriftlig innen 4 uker etter at undervisningen er begynt. Som dokumentasjon kreves attestert kopi av vitnemål eller kompetansebevis fra tilsvarende eller høyere utdanningsinstitusjon, samt beskrivelse av målene i emnet. Søknader Søknader med dokumentasjon sendes til rektor ved fagskolen, som sammen med teamledere behandler saken. Vedtak fattes av rektor. Vedtaket er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Se 7-7. i Kapittel 7 - Klagebehandling Fritak fra eksamen En student skal gis fritak fra eksamen når det kan dokumenteres at tilsvarende eksamen er avlagt ved samme eller en annen utdanningsinstitusjon. Søknad om fritak fra eksamen må framsettes skriftlig innen 4 uker etter oppstart av temaet/emnet, og må inneholde nødvendig dokumentasjon av omfang og innhold i eksamen som ønskes godskrevet. Utdanning fra videregående skoles nivå gir ikke grunnlag for fritak fra eksamen ved fagskolen. Det gis ikke fritak fra deleksamener hvor det er en avsluttende sammensatt vurdering. Rektor ved fagskolen fatter vedtak om fritak fra eksamen etter innstilling fra fagmiljøet. Vedtak vedr. søknad om fritak fra eksamen er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Se 7-8. Klage på vedtak om fritak fra eksamen. Fritak for eksamen i emner må framgå på vitnemål og kompetansebevis med merknad om grunnlaget for fritaket. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 6 av 18

7 4. Vurdering Vurderingsformene skal ivareta sammenheng med utdanningens mål og innhold, samt arbeids-, lærings- og vurderingsformer Vurderingsformer Vurdering foretas på en slik måte at fagskolen på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere om studentene har tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er skissert i målsettingene for utdanningen. Det foretas en helhetsvurdering av studentens kunnskaper og ferdigheter og generelle kompetanse. Det skal benyttes bokstavkarakterer. Karakterskalaen går fra A t.o.m. F, hvor A er beste karakter og F er Ikke bestått. Mappevurdering benyttes som vurderingsmetode Mappevurdering Fagskolen Tinius Olsen benytter mappevurdering for å få bedre sammenheng og helhet i læringsprosessen, og brukes som et grunnlag for veiledning til studenten om hva det må arbeides videre med. Det er tett dialog mellom faglærer og student om progresjon og utvikling i læringa, Definisjoner: Arbeidsmappa: Skal minst inneholde dokumentasjon på alle obligatoriske aktiviteter i fagene (jfr. arbeidskrav). Dokumentasjonen skal vurderes av faglærer som gir tilbakemelding til studenten. Arbeidskravene er beskrevet i opplæringsplanen for hver fordypning. Vurderingsmappa: Skal inneholde hele eller deler av innholdet i arbeidsmappa. Kravet til innholdet er beskrevet i gjennomføringsplanen for de enkelte emner og temaer. Når sluttkarakter i emnet fastsettes, blir det gjort på grunnlag av innholdet i vurderingsmappa. Dersom en student ikke har oppfylt og bestått alle arbeidskravene i et eller flere tema, vil det ikke bli fastsatt sluttkarakter i emnet, og studenten har da ikke rett til å gå opp til eksamen. Se også 5-3. Krav for å kunne gå opp til eksamen Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 7 av 18

8 4-3. Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning har fastsatt følgende karakterskala og beskrivelse av grunnlag for karaktersetting. Beskrivelsene bygger på de grunnprinsippene som legges til grunn for det nasjonale karaktersystemet på alle studienivå i universitets- og høyskolesystemet: Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A B C D E F Fremragende Meget god God Nokså god Tilstrekkelig Ikke bestått Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 5. Eksamensordning 5-1. Gjennomføring av eksamen Før hvert semester er det 1-3 planleggingsdager. I forbindelse med disse dagene utarbeides det en aktivitets- og prøveplan for hver klasse. I denne aktivitetsplanen inngår også eksamensdagene. Eksamen gjennomføres etter følgende minimumsplan: Et hovedprosjekt som avsluttes med en tverrfaglig prosjekteksamen som består av et individuelt oppsummeringsnotat og en muntlig eksaminasjon. Det gis en samlet karakter. Karakteren fastsettes på grunnlag av: - En skriftlig del, et eget oppsummeringsnotat fra prosjektgjennomføringen - En muntlig del, en samtale med sensor og faglærer med utgangspunkt i prosjektrapporten og oppsummeringsnotatet. Emnet som omfatter de tre LØM-fagene (organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse og økonomistyring) avsluttes med en tverrfaglig eksamen. Dette utgjør en del av mesterutdanningen i de fagområdene det finnes mesterbrevordning. Eksamen går over tre dager, og avvikles slik: Det avsettes to dager til planlegging og produksjon. Produksjonsdelen leveres ut kl første dag, og skal leveres inn kl den andre dagen. Eksamen avsluttes tredje dag med en tverrfaglig dokumentasjonsdel, som er en skriftlig prøve. I tillegg skal to andre emner trekkes ut til eksamen. Øvrige emner kan også avsluttes med eksamen. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 8 av 18

9 5-2. Dokumentasjon (vitnemål / kompetansebevis) Vitnemål: Studenter som fullfører og består en utdanning, skal få utstedt vitnemål. På vitnemålet beskrives emnene med tilhørende tema. Vitnemålet skal påføres emnenes omfang og de karakterene som er oppnådd. På vitnemålet for teknisk fagskole skal fagretning, fordypning og beskrivelse av hovedprosjektet framgå. Kompetansebevis Studenter som avslutter utdanningen uten å ha bestått alle emner, får utstedt kompetansebevis Krav for å kunne gå opp til eksamen Studenter som er tatt opp til et tema, emne eller studium ved fagskolen, har rett til å gå opp til de eksamener og prøver som inngår i studiet, emnet eller temaet. For at studenten skal kunne avlegge uttrukket eller obligatorisk eksamen, må vurderingsmappen i forkant være innlevert og emnekarakter fastsatt. Ved manglende vurderingsmappe, gis studenten tid frem til neste ordinære eksamen til å ferdigstille denne. Dersom emnekarakteren basert på vurderingsmappen er vurdert til stryk (F) før eksamen, vil studenten ikke bli gitt mulighet til å gå opp til eksamen. I hvert tema/emne er det fastsatt særskilte arbeidskrav, slik som prøver, innleveringer eller krav om obligatorisk frammøte og/eller praksis som må være fullført med bestått resultat før eksamen kan avlegges. Opplysninger om arbeidskravene er tatt inn i gjennomføringsplanene for de enkelte temaene. Studenter som står i fare for å ikke få gå opp til eksamen, får skriftlig varsel om dette så snart en slik situasjon oppstår. Studenten oppfordres til å ta kontakt med faglærer for å prøve å finne en løsning. Studenter som ikke oppfyller de arbeidskrav som er fastsatt har ikke rett til å gå opp til eksamen. Det er de involverte faglærerne som fatter vedtak om dette. Vedtak om ikke beståtte arbeidskrav er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Se 7-8. Klage på vedtak om ikke beståtte arbeidskrav. Når en student har påklaget et vedtak om ikke beståtte arbeidskrav, kan studenten velge å gå opp til eksamen i emnet. Hvis studenten etterpå får avslag på klagen, blir eksamenen annullert. Når en student ikke fullfører studiet/kurset/emnet innen normert studietid, og det i mellomtiden er gjort vesentlige endringer i fag- eller studieplan, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige fag- eller studieplan i ett år etter at endringen ble gjort gjeldende Eksamen under særlige vilkår Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging ved den praktiske gjennomføringen av eksamen, må framsette søknad om dette innen to måneder før eksamen. Dersom det oppstår akutte behov, kan det gjøres unntak fra søknadsfristen. Søknaden må inneholde dokumentasjon fra sakkyndig instans (f.eks. lege, logoped, psykolog) og beskrivelse av behovet for særordning i eksamenssituasjonen. Det skal normalt søkes for hver eksamensperiode, men dersom grunnlaget for særordningen er av permanent karakter, kan det gjøres unntak for dette. Søknad om særordning ved eksamen stiles til rektor, som fatter vedtak i saken. Vedtak om særordning ved eksamen er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Se 5-9. Klager på vedtak som angår eksamen. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 9 av 18

10 Særordninger kan være spesiell fysisk tilrettelegging, bruk av særskilte hjelpemidler og/eller utvidet tid til eksamen, eller i spesielle tilfeller alternativ eksamensform. Særordninger kan f.eks. være eget eksamenslokale, bruk av PC, skrivehjelp, muntlig eksamen i stedet for skriftlig, høytlesing av oppgaven, høytlesing av besvarelsen for korrektur, innlesing av besvarelsen på kassett, spesialstol, spesialbord, ekstra pauser med mulighet for å hvile, ammepauser. Ved skriftlig eksamen med tilsyn kan det gis utvidet tid med inntil 25 % av normal eksamenstid, maksimalt 1 time. Eksamen uten tilsyn vurderes særskilt, dog maksimalt 48 timer tillegg i tid. Særordninger skal være slik at eksamensprestasjonen vurderes etter vanlige faglige kriterier. Studenter med dysleksi eller andre lese-/skrivevansker, eller studenter med annet morsmål enn norsk, kan etter eget ønske få lagt ved eksamensbesvarelsen en anonymisert attest som stadfester dette Ny oppmelding ved ikke bestått eksamen Dersom en student har oppnådd bestått emnekarakter (A, B, C, D, E) og den avlagte eksamen blir vurdert til strykkarakter, er det mulig så snart eksamenskarakteren er blitt offentliggjort og klagefristen er utløpt, å melde seg opp til neste ordinære eksamen. Skolen vil normalt i løpet av ½ år kunne tilby en slik eksamen uten ekstra kostnad. Hvis studenten melder seg opp til samme eksamen flere ganger, må han/hun dekke kostnaden selv. For oppmelding til eksamen om høsten er fristen 15. oktober. For eksamen på våren er oppmeldingsfristen 15. februar Oppmelding til forbedringseksamen Det er også mulig å melde seg opp til forbedringseksamen. Kostnadene ved en slik eksamen vil måtte betales av den enkelte. Det forutsettes at ordinær eksamen er avlagt før en kan melde seg opp til forbedringseksamen. Forbedringseksamen kan maksimalt avlegges tre ganger. For oppmelding til eksamen om høsten er fristen 15. oktober. For eksamen på våren er oppmeldingsfristen 15. februar Fravær ved eksamen Studenter som trekker seg etter angitt frist og som ikke har gyldig grunn, regnes for å ha framstilt seg til eksamen. Gyldig grunn er sykdom eller sterke velferdsgrunner og skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres/være poststemplet så raskt som mulig og senest innen tre virkedager etter eksamen. Dette vil gi grunnlag for utsatt eksamen uten ekstra kostnad for studenten. Skolen vil normalt i løpet av ½ år kunne tilby ny eksamen Annullering av eksamen, prøve eller godkjent utdanning Fagskolens ledergruppe kan annullere eksamen eller prøve, hvis studenten: a) Ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve. b) Forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket eller forsøkt å fuske ved avleggelsen av eksamen eller prøve. Det anses som fusk når en student har ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen, eller på andre måter handler i strid med eksamensregelverket eller regler om kildebruk. Det samme gjelder avskrift av andres arbeid, eller nedlasting av informasjon fra internett eller andre eksterne kilder, uten kildehenvisning, og som innleveres som eget produkt. Vedtak om annullering fattes av fagskolen ledergruppe under ledelse av rektor. Fagskolens ledergruppe kan også annullere godskriving eller godkjenning av utdanning, eller fritak fra eksamen hvis studenten har oppnådd dette ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden. Vedtak fattes av rektor i samråd med teamledere. Adgangen til annullering foreldes ikke. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 10 av 18

11 Etter avgjørelse om annullering pliktes eventuelt vitnemål eller kompetansebevis tilbakelevert til skolen. Hvis vitnemålet kan danne grunnlag for autorisasjon for yrkesutøving, skal skolen gi melding om annulleringen til vedkommende myndighet. Vedtak om annullering er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Se Klage på vedtak om annullering av prøve, eksamen eller godkjent utdanning Klager på vedtak som angår eksamen Alle vedtak som angår avsluttende vurdering og eksamen er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Klageretten gjelder også vedtak vedr. godkjenning av arbeidskrav i tema/emne, fritak fra eksamen, og eventuelle formelle feil ved avvikling av eksamen. Formelle feil kan være feil ved oppgaveteksten, eksamensavvikling eller feil ved gjennomføring av sensuren. Se Kapittel 7. Klagebehandling. 6. Disiplinære sanksjoner 6-1. Bortvisning En student som tross muntlig og deretter skriftlig advarsel fra skolens ledelse opptrer på en uakseptabel måte, kan etter vedtak av rektor bortvises fra skolen for en periode på inntil 5 dager. Eksempler på uakseptabel oppførsel kan være sjikanering av medstudenter eller ansatte, misbruk av rusmidler, tyveri, hærverk, eller annen oppførsel som er til hinder for undervisningen. Studenten har rett til å møte med fullmektig for å forklare seg før vedtak fattes, og vedtaket skal være begrunnet. Vedtak om bortvising for en lengre periode skal fattes av styret. Vedtak om bortvisning er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Se 7-4. Klage på vedtak om bortvisning Hvis en student etter skriftlig advarsel fra skolens ledelse eller styre fortsatt ikke respekterer slik bortvisning, kan reglementet om utestenging nyttes. Studenten skal gis anledning til å forklare seg før et hvert vedtakspunkt, og har rett til å få en skriftlig begrunnelse for hvert vedtak Utestenging En student som ikke respekterer vedtak om bortvisning, kan av skolens styre bli utestengt fra studiet i inntil 1 år. Studenten har krav på begrunnet forhåndsvarsel og rett til å møte med fullmektig for å forklare seg før vedtak fattes. Styret skal gi studenten en skriftlig begrunnelse for vedtaket. En student som grovt klanderverdig har opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for medstudenter og ansatte eller andre som studenten har å gjøre med som del av opplæringen, eller som gjør seg skyldig i grove brudd på taushetsplikt eller i grovt usømmelig opptreden, kan etter vedtak av skolens styre utestenges fra studiet i inntil 2 år. Studenten har krav på begrunnet forhåndsvarsel og rett til å møte med fullmektig for å forklare seg før vedtak fattes. Studenten har rett til å få en skriftlig begrunnelse for vedtaket. Vedtak om utestenging er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Se 7-5. Klage på vedtak om utestenging Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 11 av 18

12 6-3. Utvisning Hvis en student etter skriftlig advarsel fra styret fortsatt ikke respekterer vedtak om utestenging, eller har gjort seg skyldig i gjentatte reglementsbrudd, kan skolens styre selv utvise han/henne fra studiet for alltid. Studenten har rett til å møte med fullmektig for å forklare seg før vedtak fattes, og har rett til å få en skriftlig begrunnelse for vedtaket. Vedtak om utvisning er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Se 7-6. Klage på vedtak om utvisning. 7. Klagebehandling Generelt. Avgjørelser om opptak, innpassing og fritak fra emner, avsluttende vurdering, eksamen, bortvisning, utestenging, utvisning og andre disiplinærsanksjoner skal behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. (Forvaltningsloven kapittel VI, 28 og 29). Fagskolen plikter å opplyse studenter om deres rettigheter i forbindelse med klagesaker, samt gi nødvendig veiledning og hjelp til studentene i utforming av klagene. Studentene kan ved behov kontakte rektor for rettledning. Klagefristen er 3 uker etter at begrunnet vedtak er fattet. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som ligger til grunn for vedtaket. Klagenemnd Styret ved Fagskolen Tinius Olsen har vedtatt å oppnevne den generelle klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune som klagenemnd for fagskolen. Denne nemnda har 5 medlemmer, og behandler alle klager på enkeltvedtak i Buskerud Fylkeskommune. Ved behandling av klager fra studenter ved Fagskolen Tinius Olsen, skal nemnda utvides med en student, som velges av og blant studentene ved fagskolen. Det skal også etter samme kriterier velges en personlig vara for studentrepresentanten i klagenemnda. Klagenemnda kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor eller styret for skolen. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages. Behandling av klager Alle klager på enkeltvedtak skal stiles til den instans som har fattet vedtaket. Denne instansen skal først vurdere om klagen skal gis medhold. Hvis resultatet av klagebehandlingen er ugunstig for studenten, skal klagen sendes videre til klagenemnda. Dette gjelder ikke klager på karakterfastsetting, jfr Klage på opptak Inntak til fagskolen er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Søkere som får avslag på søknad om opptak, har rett til å få begrunnelse for vedtaket. Begrunnelsen skal gis når vedtaket fattes. Klage på opptaket må sendes til fagskolen senest tre uker etter at melding om opptak er mottatt, eller burde vært kjent. Klagen skal være skriftlig, og stiles til rektor ved skolen. Klagen skal inneholde: - hvem som klager (navn, adresse og telefonnummer) - hva klagen gjelder og begrunnelse for klagen - dato og underskrift. Klage over enkeltvedtak behandles først av opptaksnemnda ved fagskolen. Hvis klagen ikke gis medhold, sendes klagen til klagenemnda. Klagenemnda kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor eller styret for skolen. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 12 av 18

13 7-2. Begrunnelse for, og klage på karakterfastsetting En student har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sin prestasjon. Emnekarakter Når emnekarakteren er fastsatt, må krav om begrunnelse framsettes senest 3 uker etter at kandidaten fikk kjennskap til karakteren, eller burde ha gjort seg kjent med den. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at studenten har framsatt krav om det. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Klage over karakterfastsetting må framsettes skriftlig innen 3 uker etter at begrunnelse er gitt. Ved krav om klage over karakterfastsettingen på hovedprosjektet, må alle gruppens medlemmer samlet samtykke i, og skrive under på klagen. Den skriftlige klagen stiles til rektor ved skolen, og skal inneholde: - hvem som klager (navn, adresse) - det vedtak det klages over (hvilket emne klagen gjelder) - begrunnelse for klagen med dokumentasjon - dato og underskrift. Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Blir det fattet vedtak som er ugunstig for studenten, skal det gis ny sensur. Ved ny sensurering ved klage over karakterfastsetting benyttes nye sensorer. Ny sensur skal foreligge innen samme frister som gjelder for ordinær eksamen. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages. Muntlig eksamen Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter, må krav om begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg. Sensorene avgjør seg imellom hvem som skal gi begrunnelsen. Bedømmelse av muntlig prestasjon og praksisopplæring eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Hvis den endelige karakter blir fastsatt på grunnlag av en muntlig prøve/justering i tilknytning til en skriftlig deleksamen, og klager får medhold i klage på sensuren av den skriftlige delen av eksamen, holdes ny muntlig prøve før ny endelig karakter fastsettes. Skriftlig eksamen Ved bedømmelse av skriftlig eksamen må krav om begrunnelse framsettes senest 3 uker etter at kandidaten fikk kjennskap til karakteren, eller burde ha gjort seg kjent med den. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at studenten har framsatt krav om det. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Klage over karakterfastsetting må framsettes skriftlig innen 3 uker etter at begrunnelse er gitt. Ved krav om klage over karakterfastsettingen på gruppeeksamen, må alle gruppens medlemmer samlet samtykke i, og skrive under på klagen. Den skriftlige klagen stiles til rektor ved skolen, og skal inneholde: - det vedtak det klages over (emne, eksamensdato, karakter) - begrunnelse for klagen med dokumentasjon - dato og underskrift. Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Blir det fattet vedtak som er ugunstig for studenten, skal det gis ny sensur. Ved ny sensurering ved klage over karakterfastsetting benyttes nye sensorer. Ny sensur skal foreligge innen samme frister som gjelder for ordinær eksamen. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 13 av 18

14 7-3. Klage på formelle feil ved eksamen Klage på formelle feil ved eksamen må framsettes innen tre uker etter at studenten er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Klagen skal være skriftlig, og stiles til rektor ved skolen. Klagen skal inneholde: - hva klagen gjelder og begrunnelse for klagen - dato og underskrift. Klage over formelle feil behandles i første instans av rektor ved skolen i samråd med de personene som var involvert i avviklingen av eksamen. Formelle feil kan være feil ved oppgaveteksten, eksamensavviklingen eller ved gjennomføring av sensuren. Hvis resultatet av klagebehandlingen er ugunstig for studenten, skal vedtaket begrunnes. Klagen sendes deretter til klagenemnda. Klagenemnda kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor eller styret for skolen. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages. Finner klagenemnda at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere studenters prestasjon eller bedømmelse av denne, skal det foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen så snart som mulig Klage på vedtak om bortvisning Studenter som bortvises etter vedtak fattet av rektor eller styret, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig, og skal og stiles til skolens rektor eller til styret avhengig av hvilken instans som har fattet vedtaket. Klagen skal inneholde: - det vedtak det klages over, og begrunnelse for klagen - dato og underskrift. Klagen skal fremsettes seinest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for studenten, eller denne har hatt rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. Studenten skal gis anledning til å forklare seg og legge fram sin sak. Hvis vedtaket om bortvisning er fattet av rektor, er det rektor som i første instans vurderer om klagen skal gis medhold. Hvis vedtaket er fattet av styret, er det styret som skal vurdere om klagen skal gis medhold. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes til klagenemnda. Klagenemnda kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor eller styret for fagskolen. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages Klage på vedtak om utestenging Studenter som utestenges etter vedtak fattet av skolens styre, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til skolens styre ved styreleder. Den skriftlige klagen skal inneholde: - det vedtak det klages over, og begrunnelse for at det klages - dato og underskrift. Klagen skal fremsettes seinest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for studenten, eller denne har hatt rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. Styret skal vurdere om klagen skal gis medhold. Studenten skal gis anledning til å forklare seg før vedtak fattes. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes til klagenemnda. Klagenemnda kan oppheve eller endre vedtak fattet av styret. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 14 av 18

15 7-6. Klage på vedtak om utvisning Studenter som utvises etter vedtak fattet av skolens styre, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til skolens styre ved styreleder. Den skriftlige klagen skal inneholde: - det vedtak det klages over, og begrunnelse for at det klages - dato og underskrift. Klagen skal fremsettes seinest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for studenten, eller denne har hatt rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket Styret skal vurdere om klagen skal gis medhold. Studenten skal gis anledning til å forklare seg før vedtak fattes. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes til klagenemnda. Klagenemnda kan oppheve eller endre vedtak fattet av styret. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages Klage på vedtak om innpassing og fritak for emne Studenter som får avslag på søknad om innpassing og fritak for emne, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til rektor ved skolen. Den skriftlige klagen skal inneholde: - det vedtak det klages over, og begrunnelse for at det klages, med dokumentasjon - dato og underskrift. Klagen skal fremsettes seinest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for studenten, eller denne har hatt rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte teamledere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes til klagenemnda. Klagenemnda kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor eller skolens styre. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages Klage på vedtak om fritak fra eksamen Studenter som får avslag på søknad om fritak fra eksamen, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til rektor ved skolen. Den skriftlige klagen skal inneholde: - det vedtak det klages over, og begrunnelse for at det klages, med dokumentasjon - dato og underskrift. Klagen skal fremsettes seinest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for studenten, eller denne har hatt rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes klagen til klagenemnda. Klagenemnda kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor eller skolens styre. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 15 av 18

16 7-9. Klage på vedtak om ikke beståtte arbeidskrav Studenter som får begrunnet vedtak om ikke beståtte arbeidskrav, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til rektor ved skolen. Den skriftlige klagen skal inneholde: - det vedtak det klages over, og begrunnelse for at det klages med dokumentasjon - dato og underskrift Klagen skal fremsettes seinest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for studenten, eller denne har hatt rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal det gis ny sensur av nye sensorer. Vedtak som fattes etter ny sensur, kan ikke påklages Klage på vedtak om annullering av prøve, eksamen eller godkjent utdanning Studenter som får annullert resultatet av prøve eller eksamen, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til rektor ved skolen. Den skriftlige klagen skal inneholde: - det vedtak det klages over - begrunnelse for at det klages, med dokumentasjon - dato og underskrift Klagen skal fremsettes seinest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for studenten, eller denne har hatt rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes til klagenemnda. Klagenemnda kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor eller skolens styre. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages Klage på vedtak om særordning ved eksamen Studenter som får avslag på søknad om særordning ved eksamen, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til rektor ved skolen. Den skriftlige klagen skal inneholde: - det vedtak det klages over - begrunnelse for at det klages, med dokumentasjon - dato og underskrift Klagen skal fremsettes seinest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for studenten, eller denne har hatt rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes til klagenemnda. Klagenemnda kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 16 av 18

17 8. Andre bestemmelser 8-1. Bekjentgjøring av reglementet Reglementet for studenter skal legges ut på fagskolens hjemmeside ( slik at det er tilgjengelig både for våre studenter og alle som søker på et utdanningstilbud ved Fagskolen Tinius Olsen. Fagskolens studenter skal gjøres kjent med dette reglementet når de begynner på utdanningen, og de kvitterer for at reglementet er gjennomlest og forstått Ikrafttredelse Dette reglementet trer i kraft fra 29. januar Gammelt reglement oppheves. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 17 av 18

18 Vedlegg 1 Dokumentasjon ved søknad om opptak Utdanning/Kurs Dersom du søker med fagbrev som bakgrunn: Kopi av vitnemål på VK1/VG2-nivå og evt. høyere Kopi av kompetansebevis/fagbrev innen fagretningen (+ evt. andre fagbrev, gir tilleggspoeng) For søkere på petroleumsteknologi må man kunne dokumentere avlagt og bestått tverrfaglig offentlig godkjent eksamen i Vg2 brønnteknikk. Kopi av lærekontrakt innen fagretningen Dokumentasjon av allmenne fag på vk1-nivå (for søkere med fagbrev tidligere enn 1998) Kopi av autorisasjonsdokument (helsefag) Praksis Dersom du søker med praksis som bakgrunn: Kopi av jobbattester som dokumenterer relevant yrkespraksis (minimum 5 års praksis) Dokumentasjon på realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs/vg1 og videregående kurs 1/Vg2 i yrkesfaglige studieretninger/programområder For søkere på petroleumsteknologi må man kunne dokumentere avlagt og bestått tverrfaglig offentlig godkjent eksamen i Vg2 brønnteknikk. Søkere med relevant praksis i tillegg til fagbrev: Kopi av jobbattester/fartstid som er relevante for fagretningen du søker deg til (gir tilleggspoeng i tillegg til fagbrevet) Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 18 av 18

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. september 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 22. september 2017 31.05.2017 nr. 1424 Forskrift

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. november 2018 kl. 14.15 PDF-versjon 15. november 2018 26.10.2018 nr. 1654 Forskrift

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Godkjent av styret for Trondheim fagskole i møte den 8.2.2016 Reglement for Trondheim fagskole Side 1 Innhold 1 Hjemmel for reglementet... 4 2 Formål med reglementet...

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast)

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole den dato, med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) sist endret ved lov 17

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 6. juni 2017 23.05.2017 nr. 670 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Forskrift om opptak rev. 3b note.docx FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN I KRISTIANSAND

Forskrift om opptak rev. 3b note.docx FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN I KRISTIANSAND Forskrift om opptak - 2017 rev. 3b note.docx FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN I KRISTIANSAND Innhold Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Kristiansand... 2 Kapittel

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. april 2018 kl. 14.20 PDF-versjon 24. april 2018 30.10.2017 nr. 2479 Forskrift om opptak,

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole

Forskrift for Chr. Thams fagskole Forskrift for Chr. Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole (fagskolen) den 28.06.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 1b, 4, 5, 6,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. november 2018 kl. 14.25 PDF-versjon 20. november 2018 26.10.2018 nr. 1672 Forskrift

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. august 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 16. august 2017 20.04.2017 nr. 1232 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

Eksamensreglement Generelt

Eksamensreglement Generelt Eksamensreglement 1-1. Generelt NKI skal sikre at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og vurdert på en faglig og betryggende måte. Eksamens- og vurderingsordningene skal være egnet til å vurdere

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 01.03.2017 nr. 1138 Forskrift om opptak,

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Generell del (tidligere kalt Rammeplanen) Revisjon pr. 13. juni 2006 Supplert med kapittel 8 og 9 pr. 14. mai 2007 Oppdatert kapittel 9 samt presisering

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. november 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 14. november 2017 30.08.2017 nr. 1744 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED. Norges grønne fagskole Vea

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED. Norges grønne fagskole Vea FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED Norges grønne fagskole Vea Hjemmel: Fastsatt av fagskolestyret ved Norges grønne fagskole Vea den 8.12.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Reglement Lofoten maritime fagskole

Reglement Lofoten maritime fagskole Reglement Lofoten maritime fagskole ID UTS.VLV.LMF.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 05.11.2014 Forfatter JB/KEW Verifisert FAH Godkjent Søren Fredrik Voie A. Verdigrunnlag Skolen bygger sin aktivitet på følgende

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per

Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per 15.05.17 Utskriftsdato: 16.05.2017 Side 1 av 14 Innhold Kapittel 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere.

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret i Norwegian Drilling Academy AS 28.03.17 med hjemmel i lov 20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. mars 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. mars 2017 13.02.2017 nr. 229 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. desember 2018 kl. 15.35 PDF-versjon 7. januar 2019 13.12.2018 nr. 2002 Forskrift om

Detaljer

Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland

Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland I dette dokumentet følger vår uttale om Forskrift for FiH. Vi presenterer tekst til høyring, deretter vårt forslag om ny tekst med grunngjeving. 2-2

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

Studentreglement for Fagskolen i Møre og Romsdal

Studentreglement for Fagskolen i Møre og Romsdal Studentreglement for Fagskolen i Møre og Romsdal Dette reglementet er utarbeidet med utgangspunkt i Lov om høyere fagskoleutdanning av 08.06.2018. Reglementet ble først vedtatt 28.04.10, og ble sist endret

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. mars 2018 kl. 14.15 PDF-versjon 12. april 2018 14.12.2017 nr. 2471 Forskrift for Fagskolen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 22. september 2017 01.09.2017 nr. 1416 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Denne forskriften gjelder for alle søkere og studenter ved NKI Fagskoler AS fagskoler.

Denne forskriften gjelder for alle søkere og studenter ved NKI Fagskoler AS fagskoler. Forskrift om studier, opptak og eksamen Forskrift av 27. februar 2017 om studier, opptak og eksamen ved NKI Fagskoler AS. Hjemmel: Fastsatt av styret ved NKI Fagskoler AS 27. februar 2017 med hjemmel i

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal

Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal Vedtatt i fagskolestyret 28.05.15 Oppdatert etter høringsrunde juridisk avd. 18.05.15 Med kommentarer fra Fagskolen i Kristiansund 27.04.15 18.05.2015 Godkjent

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2015 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Oslo kommune Utdanningsetaten Fagskolen Oslo Akershus FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Hjemmel: Fastsatt av styret ved Fagskolen Oslo Akershus 9. mars 2017 med hjemmel

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1623 Forskrift om

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS Studier i Skjønnhet & Velvære Beauty Makeup artist // Negletekniker // Vippestylist// Fotpleier Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS 1. Generelle bestemmelser 2 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 24. mai 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 29. mai 2017 27.04.2017 nr. 636 Forskrift om opptak,

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 595 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. november 2018 kl. 14.05 PDF-versjon 3. desember 2018 22.11.2018 nr. 1776 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. februar 2018 kl. 14.50 PDF-versjon 21. februar 2018 05.02.2018 nr. 176 Forskrift om

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte

Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte Klage på karakterer Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte Gjelder Klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter i orden/atferd Klage på muntlig

Detaljer

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra:

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra: Sensorveiledning for eksamen Utgave: 1.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Gjelder fra: 19.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen Amundsen Dok.id.: 2.21.2.3.8 Dok.type: []

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 12. juli 2017 16.06.2017 nr. 1124 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold, Avdeling for utdanning, 15. november 2011. Kapittel 15 DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Innhold Formål...

Detaljer

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. september 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 27. september 2017 14.09.2017 nr. 1443 Forskrift

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. mars 2019 kl. 14.20 PDF-versjon 19. mars 2019 15.02.2019 nr. 223 Forskrift om opptak,

Detaljer