Forskrift om opptak rev. 3b note.docx FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN I KRISTIANSAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om opptak rev. 3b note.docx FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN I KRISTIANSAND"

Transkript

1 Forskrift om opptak rev. 3b note.docx FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN I KRISTIANSAND

2 Innhold Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Kristiansand... 2 Kapittel 1 Generelle bestemmelser... 2 Kapittel 2. Opptak... 2 Kapittel 3 Vurdering og eksamen... 6 Kapittel 4 Disiplinære sanksjoner... 9 Kapittel 5 Klage og klagebehandling Kapittel 6. Annullering av eksamen m.m Kapittel 7. Dokumentasjon Kapittel 8. Avsluttende bestemmelser side 1

3 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Kristiansand Hjemmel: Fastsatt av styret ved Fagskolen i Kristiansand med hjemmel i lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 20. juni 2003 nr. 56. Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Virkeområde (1) Forskriften gjelder forhold knyttet til opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Kristiansand. (2) Forskriften gjelder for personer som: Søker om opptak til studieprogram ved Fagskolen i Kristiansand. Har studierett og status som student ved Fagskolen i Kristiansand. 1-2 Studentens undersøkelses- og opplysningsplikt (1) Søkere til og studenter ved Fagskolen i Kristiansand plikter å sette seg inn i den til enhver tid gjeldende forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Kristiansand. (2) Som student plikter man å sette seg inn studieplaner, retningslinjer, skolereglement og frister som er relevant for studieprogrammet. Dette finnes på Fagskolen i Kristiansands læringsplattform. Studenten plikter å sjekke læringsplattformen som angitt i skolens reglement. (3) Studenten plikter å registrere personalia og bli fotografert. (4) Studenten plikter å skriftlig underrette Fagskolen i Kristiansand om endringer i kontaktinformasjon. (5) Studenten plikter å signere studiekontrakt ved oppstart av studiet. Studenten plikter også å betale gjeldende avgift for å følge studiet. Kapittel 2. Opptak Fastsatt med hjemmel i 4 (2) og 5 i lov om fagskoleutdanning Søknad (1) Fagskolen i Kristiansand er ansvarlig for opptaket til fagskolens studier. Det er likevel ikke til hinder at skolen kan delegere opptak til andre nasjonale opptaksorganer. For utdanninger der opptaket er organisert av andre nasjonale organer for fagskolen gjelder fastsatte nasjonale søknadsfrister. (2) Ordinær søknadsfrist til fagskoleutdanning ved Fagskolen i Kristiansand er 15. april. Retningslinjer for å søke, finnes på skolens hjemmeside. Ved avvikende søknadsfrist blir dette oppgitt i utlysningen av aktuelt studium og på skolens hjemmeside. (3) Etter ordinær søknadsfrist sendes søknaden direkte til skolen. (4) Søknader til lokalt tilbud sendes Fagskolen i Kristiansand sammen med dokumentasjon. Skolen vurderer/godkjenner søkerens kompetanse, poengberegner denne og er formelt ansvarlig for opptaket. 1 Lov om fagskoleutdanning fra side 2

4 (5) Det er rektor som fatter vedtak om opptak. Regler om klagefrist på enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 29. Fristen for å klage er 3 uker, jamfør forvaltningsloven. Nærmere beskrivelser om klagebehandling er beskrevet i kapittel 5 i denne forskriften. 2-2 Generelt opptaksgrunnlag (1) For opptak til studier ved Fagskolen i Kristiansand kreves fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning (NKR nivå 4). (2) Informasjon om hvilke fagbrev/svennebrev eller vitnemål for yrkeskompetanse som gir rett til opptak på den enkelte fordypning, er beskrevet i studieplanen. (3) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen oppmeldingsfrist til første eksamen. 2-3 Opptak på grunnlag av realkompetanse (1) Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse ved Fagskolen i Kristiansand. (2) Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, og som har minst 5 års relevant praksis, har krav på å få vurdert om de er kvalifisert for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er den samlede kompetansen en person har opparbeidet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring eller på annen måte. Relevant utdanning kan utgjøre inntil to av disse fem årene. Kompetanse skal dokumenteres ved bruk av attester, kursbevis og vitnemål. (3) Fagskolen i Kristiansand har ansvar for å tilby realkompetansevurdering. (4) Fagskolen i Kristiansand vurderer den enkelte søkers kvalifikasjoner opp imot det formelle kompetansekravet og i forhold til den nødvendige faglige kompetansen som forutsettes for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet. En slik vurdering vil ta hensyn til søkers helhetlige kompetanse. Hvilke utdanningsprogram fra videregående opplæring som utgjør det formelle opptakskravet, vises i den enkelte studieplan. (5) Søkere må i tillegg dokumentere kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram. (6) Rektor fatter vedtak om opptak på grunnlag av realkompetanse. Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 (1) og kan påklages etter denne loven ( 28 og 29). (7) Vedtak etter denne bestemmelsen kan påklages til lokal klagenemnd etter reglene i kapittel 5. Klagen sendes til fagskolens administrasjon. (8) Fagskolen i Kristiansand har egne retningslinjer for realkompetansevurdering. 2-4 opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning (1) Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak ved Fagskolen i Kristiansand når den videregående opplæringen i de respektive landene gir side 3

5 generelt opptaksgrunnlag til aktuell norsk fagskoleutdanning. Søkere fra nordiske land får sin kompetanse vurdert av skolen. (2) Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. (3) Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk med en av følgende prøver: a) Bestått norsk fra videregående opplæring Vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram. b) Test i norsk høyere nivå, («Bergenstesten») c) Avsluttende prøve i norsk (norskprøve) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter jf. 26 i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. 2-5 Poengberegning og rangering ved opptak (1) Poengberegning ved opptak Beskrivelse Det generelle grunnlaget for opptak (a) eller (b) 2-3 Relevant praksis/ fartstid utover det generelle grunnlag for opptak, jf. gjeldende studieplan Fagprøve med «bestått meget godt» Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav inkl. praksistid Gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på Vg2 og tverrfaglig eksamen Poeng 100 poeng 1 poeng per mnd. 25 poeng 50 poeng Multipliseres med 10 (2) Den med høyest poengsum rangeres først. Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres. (3) Hvis søkere rangeres etter spesielle kriterier, er dette presisert i den aktuelle studieplanen. 2-6 Innpassing og fritak (1) En student kan innpasse beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning med samme antall fagskolepoeng i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige krav for emnet eller emnene det søkes innpassing for. Læringsutbyttebeskrivelsene eller studieplan blir benyttet for å vurdere om studenten har rett på innpassing av et emne. Det kan ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold. (2) En student kan søke fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Fritaket skal bygge på en faglig vurdering av om søkerens helhetlige kompetanse samlet kan gi grunnlag for fritak for en del av fagskoleutdanningen. Slik kompetanse kan være opparbeidet gjennom arbeidsliv, frivillig sektor og utdanning. Den kan også være av annen formell, ikke-formell eller uformell art. Det gis ikke fritak fra emnet Hovedprosjekt og underliggende temaer i emnene. (3) Søknad om innpassing eller fritak må fremsettes skriftlig innen en måned etter oppstart av emne. Som dokumentasjon kreves attestert kopi av vitnemål eller kompetansebevis (eller tilsvarende) fra tilsvarende eller høyere utdanningsinstitusjon, samt beskrivelse av innholdet i emnet. Ved søknad på bakgrunn av realkompetanse, må det framlegges dokumentasjon for eksempel i form av attester/bekreftelser. side 4

6 (4) Det er rektor som fatter vedtak om innpassing og fritak. Vedtak om innpassing eller fritak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 (1) og kan påklages etter denne loven ( 28 og 29). (5) Vedtak etter denne bestemmelsen kan påklages til lokal klagenemnd etter reglene i denne forskriften kapittel 5. Klagen sendes til Fagskolen i Kristiansand. 2-7 Krav til politiattest Se 12 i lov om fagskoleutdanning og 3 i forskrift om fagskoleutdanning. (1) Hvis det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisopplæring eller klinisk undervisning. (2) Ved utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som en del av klinisk undervisning eller praksisopplæring, kreves det at studentene legger frem politiattest som omtalt i politiregisterloven 39 først ledd. (3) Krav om politiattest skal gjøres kjent for studenten ved opptak til studier der disse bestemmelsene gjelder. Krav om politiattest skal også fremkomme i brev om tilbud om studieplass. 2-8 Politiattest med merknad (1) Når det foreligger politiattest med merknad, skal søkeren eller studenten bidra til å opplyse saken ved å fremlegge dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for merknader på politiattesten. Søker eller student som ikke fremlegger slik dokumentasjon, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring ved den aktuelle utdanningen. (2) Klagenemnd skal vurdere om hensynet til pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre sårbare grupper skal føre til at studenten utestenges fra klinisk undervisning eller praksisstudier (3) Vedtak om utestengning etter denne bestemmelsen kan påklages til Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning. (4) Politiattesten skal oppbevares i samsvar med politiregisterforskriften 37-2 (5) Den som får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger gjennom en politiattest, har taushetsplikt jf. forvaltningsloven 13 13e og politiregisterloven 47. Brudd på taushetsplikten kan straffes etter straffelovens 209 og Skikkethetsvurdering Se 11 i lov om fagskoleutdanning. (1) Ved enkelte utdanninger skal fagskolen vurdere om studenten er skikket til yrket. Krav til skikkethet skal fremkomme i studieplanen. Vurderingen skal skje gjennom hele utdanningen. (2) Vitnemål for fullført og bestått utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket. (3) Styret ved Fagskolen i Kristiansand kan vedta at en student ikke er skikket for yrket. Blir det fattet slikt vedtak, kan studenten umiddelbart utestenges fra utdanningen. (4) Et vedtak om at en student ikke er skikket for et yrke og et vedtak om å utestenge en student fra fagskoleutdanning som følge av at studenten ikke er skikket for yrket, kan bare treffes med minst to side 5

7 tredels flertall i styret. En student har rett til å uttale seg før det treffes vedtak i en sak om skikkethet eller utestenging. (5) Vedtaket kan påklages til Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning. (6) Denne paragrafen trer ikke i kraft før Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift om skikkethetsvurdering Avbrutt studium En student som har avbrutt ordinær studiet og deretter ønsker å gjenoppta studiet, må søke skolen om hvilke emner som ønskes gjennomført, for å få studieplass. Kapittel 3 Vurdering og eksamen Se 5 og 6 i lov om fagskoleutdanning og 1 i forskrift om fagskoleutdanning. Styret skal sørge for at studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse blir prøvd og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen skal sikre det faglige nivået ved vedkommende utdanning. 3-1 Vurderingsformer Fagskolen i Kristiansand benytter vurderingsformer i henhold til studieplanen. 3-2 Karaktersystem Vurderingsuttrykket ved avsluttende vurdering, eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal være bestått-ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og med F for ikke bestått. Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. side 6

8 3-3 Emnevurdering (1) Det skal foretas en sluttvurdering av studentens læringsutbytte i hvert emne. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Vurderingsgrunnlag og vurderingskriterier er beskrevet i den enkelte studieplan. (2) Hvis en student vurderes til ikke bestått i et emne, må emne gjennomføres på nytt. (3) Dersom en student avbryter en praksisperiode uten dokumentert grunn, blir praksisperioden vurdert til ikke bestått. (4) Ved ikke bestått praksis har studenten krav på å få mulighet til å gjennomføre den aktuelle perioden en gang til. Får studenten vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger, mister studenten studieplassen. (5) Arbeidskrav og krav om frammøte står spesifisert i studieplan/emneplan. Studenter som ikke fyller disse kravene, mister retten til sluttvurdering og mister derved retten til å fortsette studiet. Ved tap av rettigheter, har studenten klagerett. 3-4 Rett til å gå opp til ordinær eksamen (1) En student som er tatt opp til et studieprogram, blir automatisk oppmeldt til ordinær eksamen når arbeidskrav er gjennomført og godkjent, og bestått sluttvurdering er gitt i emnet. Arbeidskrav er gitt i studiets studieplan. Settes emnekarakteren F, har studenten ikke rett til å bli oppmeldt til eksamen. (2) Informasjon om eksamensordning er beskrevet i studieplanene. (3) Fagskolen i Kristiansand har egne retningslinjer for gjennomføring av eksamen. 3-5 Gyldig fravær ved eksamen (1) En student som på grunn av sykdom eller annen vektig grunn ikke kan møte til eksamen, må umiddelbart gi skolen beskjed. (2) Gyldig fravær er fravær på grunn av dokumentert sykdom eller annen dokumentert tvingende fraværsgrunn. Dokumentasjon på fravær fra eksamen skal leveres til skolen snarest mulig etter at eksamen er påbegynt. (3) Dersom en student ikke møter til eksamen, ikke leverer svar, møter for sent til eksamen, eller møter til eksamen, men trekker seg underveis, regnes det som om studenten har gått opp til eksamen en gang med mindre studenten kan dokumentere gyldig fravær. 3-6 Rett til å gå opp til ny eksamen, utsatt eksamen og forbedringseksamen (1) En student som har dokumentert gyldig fravær ved ordinær eksamen, har rett til å gå opp til utsatt eksamen. Gyldig fravær vil ikke telle som et forsøk på eksamen. (2) En student som vurderes til ikke bestått, har inntil to ganger rett til ny eksamen ved første etterfølgende eksamensperiode. (3) En student som ønsker å forbedre en eksamenskarakter, kan søke om å gå opp til ny eksamen ved første etterfølgende eksamensperiode. Ved fornyet eksamen påløper en eksamensavgift som fastsettes årlig. Eksamensavgiften må være innbetalt før eksamen avlegges. Forbedringseksamen kan side 7

9 avlegges en gang forutsatt at eksamensforsøkene totalt ikke overstiger tre forsøk. Det vil være den beste eksamenskarakteren som blir den gjeldende. 3-7 Eksamen under særlige vilkår (1) Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging ved den praktiske gjennomføringen av eksamen, må innen fastsatt frist søke om dette for eksamensperioden. Studenter som får akutt behov for tilrettelegging, må søke om dette så snart som mulig etter at behovet oppstår. (2) Tilrettelegging kan bestå i fysisk tilrettelegging, bruk av særskilte hjelpemidler og/eller utvidet tid til eksamen, eller i spesielle tilfeller alternativ eksamensform. Særordninger kan f.eks. være eget eksamenslokale, bruk av PC, skrivehjelp, muntlig eksamen i stedet for skriftlig, høytlesing av oppgaven, høytlesing av besvarelsen for korrektur, innlesing av besvarelsen med digital lagring, spesialstol, spesialbord, ekstra pauser med mulighet for å hvile, ammepauser. (3) Vedlagt søknad må det følge dokumentasjon fra sakkyndig instans (f.eks. lege, logoped, psykolog) og beskrivelse av behovet for tilrettelegging i eksamenssituasjonen. (4) Studenter med dokumenterte lese-/skrivevansker, lærevansker, eller studenter med annet morsmål enn norsk, kan etter eget ønske få lagt ved eksamensbesvarelsen en anonymisert attest som stadfester dette. (5) Tilrettelegging skal ikke føre til reduksjon av de faglige kravene. (6) Det er rektor som fatter vedtak om eksamen under særlige vilkår. Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 (1) og kan påklages etter denne loven ( 28 og 29). (7) Vedtak etter denne bestemmelsen kan påklages til lokal klagenemnd etter reglene i denne forskriften kapittel 5. Klagen sendes til fagskolens administrasjon. (8) Når en student ikke fullfører et emne innen normert studietid, og det i mellomtiden er gjort vesentlige endringer i en studieplan for emnet, gjelder retten til å fullføre emne etter den opprinnelige planen i ett år etter at endringen ble gjort gjeldende. 3-8 Sensur (1) Rektor er ansvarlig for at det oppnevnes sensor/sensorer ved sensur av arbeid som inngår i grunnlaget for karakter på vitnemålet. (2) For å ivareta habilitet, yrkesrelevans og vurderingens egnethet skal det benyttes to sensorer, hvorav en ekstern ved bedømmelse av studentenes prestasjoner ved eksamen. (3) Ekstern sensor skal ikke være ansatt ved Fagskolen i Kristiansand eller ha hatt undervisning eller veiledning ved Fagskolen i Kristiansand inneværende studieår. (4) Ekstern sensor skal ha relevant utdanning og yrkeserfaring innen fagområdet. (5) Sensur av eksamen fastsettes i fellesskap av intern og ekstern sensor. Dersom det ikke er enighet om karakter, skal ekstern sensors vurdering vektlegges. side 8

10 (6) Sensur skal foreligge innen tre uker etter eksamen. Administrasjonen kan gjøre unntak og fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe sensor som er nødvendig for å gjennomføre sensurering på tre uker. 3-9 Fusk eller forsøk på fusk (1) Det blir vurdert som fusk dersom en student forsettlig eller grovt uaktsomt handler i strid med forskrifter og retningslinjer for eksamen og vurdering eller regler om kildebruk bestemt av Fagskolen i Kristiansand. (2) Dersom det under eksamen eller andre vurderingssituasjoner oppstår mistanke om fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på at hendelsen vil bli rapportert til administrasjonen ved fagskolen for videre behandling. Dette gjelder også for studenten som eventuelt yter hjelp. Studenten kan da velge om han/hun vil fortsette eller avbryte eksamen. (3) Har en student forsettlig fusket eller grovt uaktsomt fusket eller forsøkt å fuske, kan vurderingen annulleres og studenten kan utestenges fra Fagskolen i Kristiansand og fratas retten til å gå opp til eksamen i inntil 1 år. Det er lokal klagenemnd som fatter vedtak om annullering (jf. 6-1 første ledd) og eventuelle disiplinære sanksjoner ( 4-1 tredje ledd). Kapittel 4 Disiplinære sanksjoner Se 10 i lov om fagskoleutdanning. 4.1 Utestengning og bortvisning (1) En student som tross skriftlig advarsel fra fagskolen, gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid, eller for virksomheten ved fagskolen ellers, kan etter vedtak av styret ved klagenemda bortvises fra fagskolen i inntil ett år. Hvis en student på tross av skriftlig advarsel fra fagskolen ikke etterkommer et vedtak om bortvisning, kan styret ved klagenemda vedta å utestenge studenten fra utdanningen i inntil ett år. (2) Lokal klagenemnd kan vedta at en student som har skapt fare for liv eller helse for, eller har opptrådt grovt usømmelig overfor noen som studenten har møtt i forbindelse med undervisning eller praksisopplæring, skal utestenges fra fagskoleutdanning med klinisk undervisning og praksisstudier og fratas retten til å gå opp til eksamen i slik utdanning ved fagskolen i inntil tre år. Det samme gjelder dersom en student har brutt lovfestet taushetsplikt. (3) Lokal klagenemnd kan vedta at en student som har benyttet et falsk vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden som nevnt i fagskoleloven 9 første og annet ledd, eller som har fusket eller forsøkt å fuske som nevnt i fagskoleloven 9 første ledd tredje punktum, skal utestenges fra all utdanning ved fagskolen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved fagskolen i inntil ett år. Tilsvarende gjelder for en student som forsettlig har medvirket til dette. (4) Et vedtak om å bortvise eller utestenge en student kan bare treffes med minst to tredels flertall i lokal klagenemnd. En student har rett til å uttale seg før det treffes vedtak i en sak om bortvisning og utestenging. (5) Vedtaket kan påklages til Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning. side 9

11 Kapittel 5 Klage og klagebehandling Se 7, 8 og 13 i lov om fagskoleutdanning og 2 i forskrift om fagskoleutdanning. 5-1 Lokal klagenemnd (1) Lokal klagenemnd ved Fagskolen i Kristiansand skal behandle klager på enkeltvedtak etter denne forskriften. Lokal klagenemnd skal også behandle klager etter lov om fagskoleutdanning 7, 9, 10, 11 og 12. Saker etter disse paragrafene kan ikke behandles av andre organer ved fagskolen. (2) Den lokale klagenemnda har fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlemmet for leder skal fylle de lovbestemte kravene for lagdommere. Lederen og varamedlemmet for leder skal ikke være tilsatt ved fagskolen. To av medlemmene skal være studenter. (3) Klagenemnda er vedtaksfør når leder eller varemedlem for leder og to andre medlemmer er til stede. (4) Den lokale klagenemndas vedtak i saker om fagskolens enkeltvedtak kan ikke påklages. (5) Klagenemndas medlemmer utenom studentrepresentantene med vara, velges for fire år av gangen. Studentrepresentanten med vara velges for ett år av gangen. (6) Saksgang ved klagebehandling er beskrevet i skolereglementet. 5-2 Nasjonal klagenemnd (1) Klagenemndas oppgave er å behandle klager over enkeltvedtak truffet med hjemmel i lov om fagskoleutdanning a) 9 om annullering av eksamen m.m. b) 10 om utestenging og bortvisning c) 11 om utestenging etter vurdering av skikkethet d) 12 om politiattest (2) Klagenemndas vedtak kan ikke påklages. 5-3 Fremgangsmåte og frister (1) Alle klager skal sendes til Fagskolen i Kristiansand (underinstansen) som kan oppheve eller endre vedtaket dersom en gjennomgang av klagegrunnen viser at det er grunnlag for å oppheve eller endre vedtaket. Underinstansen kan også avvise klagen dersom vilkårene for å ta klagen til behandling ikke er oppfylt. (2) Skriftlig klage må fremsettes senest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for studenten, eller denne har hatt rimelig anledning til å gjøre seg kjent med vedtaket. Særskilte klagefrister fremgår av 5-5 nedenfor. Klager har rett til å få svar på klagen senest innen en måned. Dersom klagebehandlingen tar lengre tid, skal klager underrettes om dette skriftlig. (3) Den skriftlige klagen må inneholde: a) klagers navn og adresse b) angivelse av hvilket vedtak det klages over c) hva klagen gjelder og begrunnelse for denne d) ved klage på karakter må denne begrunnes i forhold til omtale av læringsutbytte e) dato og underskrift/er side 10

12 5-4 Klage på formelle feil ved eksamen (1) En student som har vært oppe til eksamen, kan klage over formelle feil. Klageordning ved klage på prøve eller annet arbeid som bedømmes med karakter, er beskrevet i skolereglement. (2) Sensurvedtaket skal oppheves hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne. Ny sensur gjennomføres hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte arbeider. I motsatt fall holdes ny eksamen med nye sensorer. Karakterfastsetting ved ny sensur etter paragrafen her kan påklages etter reglene i 5-5 i denne forskriften. (3) Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen etter første ledd fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. (4) Fagskolen eller klageinstansen kan bestemme at det skal foretas ny sensur eller holdes ny eksamen hvis det er begått formelle feil som kan ha hatt betydning for én eller flere studenters prestasjon eller bedømmelse av denne. (5) Lokal klagenemnd er klageinstans for fagskolens vedtak etter paragrafen her. 5-5 Rett til begrunnelse. Klage over karakterfastsetting (1) Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen ved avsluttende emne og eksamen. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Hvis karakteren kunngjøres elektronisk og studenten kan kreve begrunnelse på tilsvarende måte, må krav om begrunnelse fremsettes innen én uke fra karakteren blir kunngjort. Ved annen type kunngjøring må krav om begrunnelse fremsettes innen én uke fra studenten fikk kjennskap til karakteren, men likevel ikke mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort. (2) Begrunnelsen skal være gitt innen to uker etter at studenten har bedt om dette. Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to uker, skal studenten varsles om dette og samtidig få oppgitt når begrunnelsen kan ventes. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig. (3) Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige for studentene etter at karakteren er fastsatt. (4) En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at resultatet er kunngjort eller at studenten har fått begrunnelse for karakter. Ny vurdering/sensur skal da foretas. (5) Ved klage på eksamen skal ny sensur skal foretas. Ved ny sensur skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Er det fremsatt krav om begrunnelse eller klage over formelle feil, løper klagefristen etter denne paragrafen fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. (6) Ved klage på emnekarakter, skal det gjøres ny vurdering av en annen fagskole. Studenten blir oppfordret til å be om begrunnelse før det blir satt fram klage. Ved ny vurdering skal ikke karakteren det klages på oppgis. side 11

13 (7) Om den endelige karakteren blir fastsatt på grunnlag av en muntlig høring på bakgrunn av en skriftlig innlevering, kan det klages på skriftlig del. Dersom klager får medhold i klage på karakterfastsetting av den skriftlige delen, skal det holdes ny muntlig prøve før ny endelig karakter kan settes. (8) Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages med mindre det gjelder formelle feil ved gjennomføring. (9) Karakterfastsetting ved klagebehandling etter denne paragrafen kan ikke påklages. 5-6 Uttalerett ved vurdering av disiplinære sanksjoner En student har rett til å uttale seg før de treffes vedtak om bortvisning, skikkethet eller utestenging. Kapittel 6. Annullering av eksamen m.m. Se 9 i lov om fagskoleutdanning 6-1 Annullering (1) Lokal klagenemnd kan annullere resultatet av en eksamen som en student har fått adgang til å avlegge ved å benytte et falsk vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden. Det samme gjelder for godkjenningen av et emne som en student på et tilsvarende urettmessig grunnlag har fått adgang til å delta i. Lokal klagenemnd kan også annullere resultatet av en eksamen, prøve eller lignende og godkjenningen av et emne dersom en student forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket, eller forsettlig har forsøkt å fuske, i forbindelse med eksamen, prøve eller lignende eller under gjennomføringen av et emne. (2) Lokal klagenemnd kan annullere fritak for eller innpassing av utdanning og kompetanse som en student har fått ved å benytte et falsk vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden. (3) Vedtak om annullering etter første og annet ledd kan påklages av studenten til Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning. (4) Adgangen til annullering foreldes ikke. (5) Etter at det foreligger vedtak om annullering, skal eventuelle vitnemål eller karakterutskrifter leveres tilbake til fagskolen. Et endelig vedtak om annullering etter første eller annet ledd utgjør et særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. Kapittel 7. Dokumentasjon Se 5 i lov om fagskoleutdanning 1 i forskrift om fagskoleutdanning. 7-1 Vitnemål (1) Fagskolen utferdiger vitnemål om fullført og bestått fagskoleutdanning (2) En student som ikke har fullført fagskoleutdanningen, kan be om karakterutskrift som viser beståtte emner og eksamener. side 12

14 (3) På vitnemålet beskrives overordnet læringsutbytte i henhold til Nasjonalt kvalitetsrammeverk for livslang læring (NKR), de emner som inngår i utdanningen med emnets omfang og karakteren som er oppnådd. Det skilles mellom fagskole 1 på nivå 5 for studier med normert tid på inntil et år og fagskole 2 på nivå 5 for studier med normert tid på to år. (4) På vitnemålet skal fagretning, fordypning og tittel med beskrivelse av innholdet på hovedprosjektet fremgå. For maritime fag skal gjeldende STCW konvensjon beskrives. 7-2 Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål For at Fagskolen i Kristiansand skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning, må minst 30 av fagskolepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved fagskolen. Det er normalt den siste fagskolen som har en student før fullført utdanningsløp, som har ansvaret for å utstede vitnemålet. Ved innpassing mellom fagskoler kan det avtales særskilte ordninger for utstedelse av vitnemål mellom de berørte fagskolene. Kapittel 8. Avsluttende bestemmelser 8-1 Mindre endringer i forskriften Styret ved Fagskolen i Kristiansand har rett til å gjøre mindre endringer i denne forskrifta slik at den er i tråd med gjeldende lover og tilhørende forskrifter, samt krav som er framsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). 6-2 Ikrafttredelse (1) Denne forskrift trer i kraft fra ) 2 Forskrift behandlet i styremøte side 13

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. august 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 16. august 2017 20.04.2017 nr. 1232 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 01.03.2017 nr. 1138 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. november 2018 kl. 14.05 PDF-versjon 3. desember 2018 22.11.2018 nr. 1776 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. mars 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. mars 2017 13.02.2017 nr. 229 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 6. juni 2017 23.05.2017 nr. 670 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast)

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole den dato, med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) sist endret ved lov 17

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole

Forskrift for Chr. Thams fagskole Forskrift for Chr. Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole (fagskolen) den 28.06.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 1b, 4, 5, 6,

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. mai 2019 kl. 15.10 PDF-versjon 29. mai 2019 15.05.2019 nr. 635 Forskrift om opptak

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. november 2018 kl. 14.25 PDF-versjon 20. november 2018 26.10.2018 nr. 1672 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED. Norges grønne fagskole Vea

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED. Norges grønne fagskole Vea FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED Norges grønne fagskole Vea Hjemmel: Fastsatt av fagskolestyret ved Norges grønne fagskole Vea den 8.12.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. november 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 14. november 2017 30.08.2017 nr. 1744 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. juni 2019 kl. 14.00 PDF-versjon 19. juni 2019 29.11.2018 nr. 2313 Forskrift om endring

Detaljer

Eksamensreglement Generelt

Eksamensreglement Generelt Eksamensreglement 1-1. Generelt NKI skal sikre at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og vurdert på en faglig og betryggende måte. Eksamens- og vurderingsordningene skal være egnet til å vurdere

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. april 2018 kl. 14.20 PDF-versjon 24. april 2018 30.10.2017 nr. 2479 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. februar 2018 kl. 14.50 PDF-versjon 21. februar 2018 05.02.2018 nr. 176 Forskrift om

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Denne forskriften gjelder for alle søkere og studenter ved NKI Fagskoler AS fagskoler.

Denne forskriften gjelder for alle søkere og studenter ved NKI Fagskoler AS fagskoler. Forskrift om studier, opptak og eksamen Forskrift av 27. februar 2017 om studier, opptak og eksamen ved NKI Fagskoler AS. Hjemmel: Fastsatt av styret ved NKI Fagskoler AS 27. februar 2017 med hjemmel i

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Oslo kommune Utdanningsetaten Fagskolen Oslo Akershus FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Hjemmel: Fastsatt av styret ved Fagskolen Oslo Akershus 9. mars 2017 med hjemmel

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1623 Forskrift om

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

Innholdet i forskriften

Innholdet i forskriften Innholdet i forskriften v/ Seniorrådgiver Ine M. Andersen 1 Hva skal jeg snakke om nå? Forskrift vs. Reglement hva er forskjellen? Hva må forskriften inneholde? Opptak Eksamen Hva bør forskriften inneholde?

Detaljer

Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per

Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per 15.05.17 Utskriftsdato: 16.05.2017 Side 1 av 14 Innhold Kapittel 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. mars 2018 kl. 14.15 PDF-versjon 12. april 2018 14.12.2017 nr. 2471 Forskrift for Fagskolen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. mai 2019 kl. 14.00 PDF-versjon 29. mai 2019 05.12.2018 nr. 2311 Forskrift om høyere

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. september 2018 kl. 13.55 PDF-versjon 3. oktober 2018 29.08.2018 nr. 1338 Forskrift

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) ved Bårdar Akademiet

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) ved Bårdar Akademiet Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) ved Bårdar Akademiet Hjemmel: Fastsatt av styret ved Bårdar Akademiet AS 5. desember med hjemmel i lov om høyere yrkesfaglig utdanning, LOV-2018-06-22-85,

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. september 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 22. september 2017 31.05.2017 nr. 1424 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. desember 2018 kl. 15.35 PDF-versjon 7. januar 2019 13.12.2018 nr. 2002 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. november 2018 kl. 14.15 PDF-versjon 15. november 2018 26.10.2018 nr. 1654 Forskrift

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere.

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret i Norwegian Drilling Academy AS 28.03.17 med hjemmel i lov 20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 595 Forskrift om opptak,

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 2. juni 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 7. juni 2017 30.05.2017 nr. 677 Forskrift for opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 22. september 2017 01.09.2017 nr. 1416 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. september 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 27. september 2017 14.09.2017 nr. 1443 Forskrift

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Godkjent av styret for Trondheim fagskole i møte den 8.2.2016 Reglement for Trondheim fagskole Side 1 Innhold 1 Hjemmel for reglementet... 4 2 Formål med reglementet...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 7. november 2018 kl. 15.20 PDF-versjon 15. november 2018 07.09.2018 nr. 1659 Forskrift

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015, revidert 7. juli 2017 og 19. november 2018 Retningslinjene bygger på lov 1. april 2005

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. april 2019 kl. 15.20 PDF-versjon 11. april 2019 28.03.2019 nr. 436 Forskrift om opptak,

Detaljer

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Hjemmel: Fastsatt av Styret for Hald Internasjonale Senter 30.mai 2017 med hjemmel i Lov

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 12. juli 2017 16.06.2017 nr. 1124 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. mars 2019 kl. 14.20 PDF-versjon 19. mars 2019 15.02.2019 nr. 223 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. august 2019 kl. 14.50 PDF-versjon 4. september 2019 22.08.2019 nr. 1094 Forskrift om

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagerett ved Institutt for helhetsmedisin

Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagerett ved Institutt for helhetsmedisin Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagerett ved Institutt for helhetsmedisin Hjemmel: Fastsatt av Styret for Institutt for helhetsmedisin dd.mm.2016 med hjemmel i LOV-2003-06-20-56: Lov om fagskoleutdanning

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 24. mai 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 29. mai 2017 27.04.2017 nr. 636 Forskrift om opptak,

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. mai 2019 kl. 15.10 PDF-versjon 29. mai 2019 14.05.2019 nr. 634 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS Studier i Skjønnhet & Velvære Beauty Makeup artist // Negletekniker // Vippestylist// Fotpleier Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS 1. Generelle bestemmelser 2 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. februar 2018 kl. 15.15 PDF-versjon 21. februar 2018 24.01.2018 nr. 189 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 26. juni 2017 15.06.2017 nr. 816 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 24. mai 2019 kl. 14.20 PDF-versjon 29. mai 2019 22.01.2019 nr. 662 Forskrift om endring

Detaljer

Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland

Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland I dette dokumentet følger vår uttale om Forskrift for FiH. Vi presenterer tekst til høyring, deretter vårt forslag om ny tekst med grunngjeving. 2-2

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Reglement Lofoten maritime fagskole

Reglement Lofoten maritime fagskole Reglement Lofoten maritime fagskole ID UTS.VLV.LMF.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 05.11.2014 Forfatter JB/KEW Verifisert FAH Godkjent Søren Fredrik Voie A. Verdigrunnlag Skolen bygger sin aktivitet på følgende

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene på

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 14 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak som student. Rett til å gå opp til eksamen. Bortvisning og utestenging 37. Krav for opptak til høgre utdanning 1. Det generelle grunnlag

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Reglement for eksamen

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Reglement for eksamen Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for eksamen Versjon 3.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 1-1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 Kapittel 2 Eksamen... 3 2-1 Rett

Detaljer

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005.

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. 16 LOV OG REGLEMENTER - Utdrag av Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr 15. - Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. - Utfyllende

Detaljer

Studentreglement for Fagskolen i Møre og Romsdal

Studentreglement for Fagskolen i Møre og Romsdal Studentreglement for Fagskolen i Møre og Romsdal Dette reglementet er utarbeidet med utgangspunkt i Lov om høyere fagskoleutdanning av 08.06.2018. Reglementet ble først vedtatt 28.04.10, og ble sist endret

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer