Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for Fagskolen Oslo Akershus"

Transkript

1 Reglement for Styregodkjent

2 Innhold 1. Studentenes rettigheter og plikter Rettigheter Plikter Inntak og realkompetansevurdering Søknadsfrist og kunngjøring Opptakskrav Søkere med utenlandsk utdanning Vedtak om inntak og poengberegning Realkompetansevurdering Innpassing av søkere fra annen fagskole Oppmøte første studiedag Klage på opptak til fagskolen Ordensreglement for Orden Verneregler Rusmidler Røyking Skade på bygninger og eiendeler Politisk og organisasjonsmessig arbeid ved FOA Publisering Utestenging og bortvisning Vurdering Definisjoner Vurderingskriterier og karakterer Underveisvurdering Karakterer Generell beskrivelse av grunnlaget for karakterfastsetting i fagskolen Eksamenssensur Fritak og godkjenning av emner Fritak i et emne Fullføring av studier ved

3 6.3. Studieavbrudd Rett til ny praksisperiode Dokumentasjon Vitnemål Karakterutskrift Rett til å få utstedt nytt vitnemål Eksamen Antall forsøk til eksamen Tilrettelagt eksamen Forbedring av eksamenskarakter Fusk og forsøk på fusk Annullering av eksamen Klage over formelle feil ved eksamen Klage over karakterfastsetting Klage over karakterfastsetting ved skriftlig eksamen Ny sensur skriftlig eksamen Klage over karakterfastsetting ved standpunktkarakter Muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende Rett til begrunnelse for karakterfastsetting Begrunnelse for karakterfastsetting ved muntlig eller praktisk eksamen Begrunnelse for karakterfastsetting ved skriftlig eksamen eller prøve Vurdering av skikkethet Krav til politiattest Generelle bestemmelser om klageordning og klageorganer Bekjentgjøring av reglementet Ikrafttredelse

4 Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementer gjøres kjent for studentene på skolens hjemmeside og ved studieopptak. 1. Studentenes rettigheter og plikter 1.1. Rettigheter En student ved FOA har rett til den opplæring, hjelp og veiledning som samsvarer med lov om fagskoleutdanning Plikter Studenten må sette seg inn i og rette seg etter forskrift, reglement, instrukser og bestemmelser som er fastsatt ved FOA. 2. Inntak og realkompetansevurdering Informasjon om FOAs studietilbud og innsøkingsprosess finnes på skolens hjemmeside Informasjon om elektronisk søking og poengberegning finnes på Studentadministrasjonen gir veiledning ved henvendelser fra søker Søknadsfrist og kunngjøring Innsøking skjer på fram til Etter søknadsfristen skal søknader sendes til studiestedene i henholdsvis Oslo og Akershus. Vedlegg (kopi av arbeidsattester, vitnemål, autorisasjoner osv) ettersendes direkte til det studiestedet som studenten har som førstevalg. FOA kunngjør frister og publiserer relevant informasjon på hjemmesiden Opptakskrav Grunnlaget for å bli opptatt på FOA er fullført og bestått videregående opplæring med relevant fag-/svennebrev eller autorisasjon. Nærmere bestemmelser om opptak er beskrevet i fagskolens forskrift (forventes ferdig primo 2017), se skolens hjemmeside 3

5 Søkere uten relevant fag-/svennebrev eller autorisasjon, men med minst 5 års dokumentert relevant praksis, må dokumentere fellesfag for yrkesfaglige studieprogram fra videregående opplæring. De som ikke kan dokumentere dette, kan bli realkompetansevurdert (jf kap. 2.5). Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Studenter som kan komme i kontakt med mindreårige eller andre sårbare grupper som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring, må fremlegge politiattest ved opptak (se kap. 14). Dette gjelder for studenter på helse- og sosialfag. For skoleåret 2016/17 gis det tillatelse til at politiattesten fremlegges senest innen praksisperiodens oppstart Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifisert for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk teknisk fagskole/norsk fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Søkere utenfor Norden må ha kunnskaper i norsk tilsvarende nivå B2 (opptak til høyere utdanning). Søkere som ikke kan dokumentere dette, må realkompetansevurderes (jf kap. 2.5) Vedtak om inntak og poengberegning Poengberegning og vurdering av inntaksgrunnlag for skolens primærsøkere til FOA foretas av inntaksansvarlige i skolens administrasjon i samråd med fagansvarlige. Inntaksansvarlig i samråd med fagansvarlige fatter endelig vedtak om godkjenning av søkernes opptaksgrunnlag. Dette vedtak fattes ihht de generelle opptakskrav jf kap Poengberegning og rangering Poengberegning og rangering av søkere foretas ihht følgende retningslinjer: - Formelt opptakskrav: 100 poeng eller realkompetansevurdering (jf kap. 2.5.) - Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på Vg2/VK1 og tverrfaglig eksamen - Relevant praksis (dokumenterbar) utover det generelle grunnlag for opptak: 1 poeng pr mnd - Fagprøve med bestått meget godt : 25 poeng - Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid: 50 poeng Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres. Yrkeserfaring eller annen kompetanse kan brukes til rangering av søkere. Spesielt ved inntak til BIM-tekniker: høy datakompetanse er en forutsetning Realkompetansevurdering Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom formell, ikkeformell eller uformell læring dvs alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg 4

6 gjennom utdanning, betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter, organisasjonsarbeid og annet som kommer i tillegg til den kompetansen som er dokumentert gjennom grunnutdanningen. Fagskoleutdanninger bygger på fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse (fagskoleloven 1). Realkompetansen vurderes i forhold til det formelle opptakskravet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) plasseres læringsutbyttet etter fullført videregående opplæring på nivå 4. Realkompetansen til en som søker opptak, skal derfor være likeverdig med det fastsatte læringsutbyttet for nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR kapittel 5.3). Det kreves minst 5 års relevant yrkespraksis uten fagbrev, og realkompetanse i fellesfag tilsvarende læreplanene i Vg1/grunnkurs og fordypning på Vg2/VK1 i yrkesfaglige studieretninger. Det er FOA sin oppgave å sikre en helhetlig, skjønnsmessig vurdering av søkere for å se om de har tilstrekkelig realkompetanse til å bli tatt opp ved fagskoletilbudet de har søkt. Realkompetanse vurderes av faglærer med kompetanse innenfor det fagområdet det søkes opptak til. Ved vurdering av realkompetanse vektlegges: - Relevant yrkespraksis. - Tilstrekkelig kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk på nivå med læreplanene i disse fagene på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studieretninger. Info og eksempler på aktuell arbeidslivserfaring finnes på hjemmeside og i studieplanene. - Relevant utdanning, ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid, tillitsverv med mer. - Motivasjon og egenvurdering. Dokumentasjon er ikke et absolutt krav, men eksempler på dokumentasjon er attest fra arbeidsgiver hvor stillingsandel og arbeidsforholdets varighet er påført, eksamensdokumentasjon fra videregående skole, kompetansevurdering fra ressurssenter/kompetansesenter, anbefaling fra arbeidsgiver, samt dokumentasjon som bevitner utenlandsopphold/-arbeid hvor engelsk har vært hovedspråk Innpassing av søkere fra annen fagskole Søknad om innpassing fra andre fagskoler sendes direkte til FOA. Søknader om innpassing behandles lokalt av rektor ved FOA. Opptak vurderes særskilt med bakgrunn i ledig kapasitet og vurdering av søkerens mulighet for innpassing i eksisterende opplæringsløp. Vedtak om innpassing fra en annen fagskole er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler. Vedtaket skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24 og kan påklages etter denne lovens regler ( 28 og 29). Klagefristen er tre uker fra vedkommende ble underrettet om vedtaket, jf. forvaltningsloven 29. Klageinstansen er lokal klagenemnd oppnevnt av styret. 5

7 2.7. Oppmøte første studiedag En student kan miste tildelt studieplass, dersom studenten ikke møter opp første studiedag uten å gi skriftlig beskjed til studentadministrasjonen på FOA i forkant av første studiedag Klage på opptak til fagskolen Vedtak om opptak til fagskolen er enkeltvedtak. Vedtak skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24 og kan påklages i samsvar med Lov om fagskoleutdanning 13 og forvaltningsloven 28. Klagefristen er tre uker fra vedkommende ble underrettet om vedtaket, jf. forvaltningsloven 29. Søkerne kan be om begrunnelse for avslag på søknad om opptak ved henvendelse til skolen. Klageinstans er lokal klagenemnd oppnevnt av styret ved FOA. 3. Ordensreglement for 3.1. Orden Studenten skal sørge for at det til enhver tid er ryddig på sin arbeidspult, i klasserommet og andre arbeids- og oppholdsrom. Det forutsettes at studenten skaffer seg undervisningsmateriell og lærebøker som opplæringen krever, når FOA ikke holder dette. Materialavgiften skal betales innen angitt tidsfrist. Studenten plikter å sette seg inn i de enkelte emnebeskrivelser, og følge opp de arbeidskrav som er beskrevet der (se fagskolens hjemmeside). Det forutsettes at studenten møter etter oppsatt timeplan og holder seg orientert om meldinger som gis. Dersom en student vil slutte ved FOA før hele utdannelsen er fullført, skal studenten melde dette skriftlig til skolens studentadministrasjon Verneregler Studenten må følge de verneregler som gjelder og bruke det verneutstyr som kreves i vedkommende emne. Studenten må skaffe seg nødvendig godkjent verneutstyr som FOA ikke holder Rusmidler Studenten skal ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler på FOAs område Røyking Røyking inne i FOAs lokaler er ikke tillatt. Utendørs kan det kun røykes på anvist plass Skade på bygninger og eiendeler. Oppstår det skade på bygninger, inventar og utstyr, som FOA benytter, må dette meldes til skolens ledelse av den som er skyld i skaden, eller de som observerer den. En student som er ansvarlig for en skade som skyldes forsettlig eller uaktsom opptreden eller uaktsom behandling av inventar og utstyr m.m., kan måtte erstatte skaden etter takst. 6

8 3.6. Politisk og organisasjonsmessig arbeid ved FOA Studenter og studentorganisasjoner har anledning til å drive lovlig politisk og organisasjonsmessig arbeid på FOA. De kan benytte skolens anlegg til sine aktiviteter etter nærmere avtale med rektor. Studenter og studentorganisasjoner har videre rett til å benytte avsatte oppslagstavler til formidling av informasjon. Bruk av vegger, dører etc. til informasjonsformidling er ikke tillatt. Studentorganisasjoner lager selv forslag til vedtekter som godkjennes av rektor ved FOA Publisering Studenter som ønsker å reservere seg mot at FOA publiserer bilder av dem på skolens hjemmesider og lignende, må melde fra skriftlig til studentadministrasjonen ved skolestart. Studenter som ønsker å reservere seg mot at FOA publiserer studentens besvarelser eller deler av dem på skolens hjemmesider og lignende, må melde fra skriftlig til studentadministrasjonen. 4. Utestenging og bortvisning En student som tross skriftlig advarsel fra fagskolen, gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid, eller for virksomheten ved fagskolen kan etter vedtak av styret bortvises fra fagskolen i inntil ett år jf fagskolelovens 10. Hvis en student på tross av skriftlig advarsel fra fagskolen ikke etterkommer et vedtak om bortvisning, kan styret vedta å utestenge studenten fra utdanningen i inntil ett år. Den lokale klagenemda kan vedta at en student som har skapt fare for liv eller helse for, eller har opptrådt grovt usømmelig overfor noen som studenten har møtt i forbindelse med undervisning eller praksisopplæring, skal utestenges fra fagskoleutdanning med klinisk undervisning og praksisstudier og fratas retten til å gå opp til eksamen i slik utdanning ved fagskolen i inntil tre år. Det samme gjelder dersom en student har brutt lovfestet taushetsplikt. Den lokale klagenemda kan vedta at en student som har benyttet et falskt vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden, eller som har fusket eller forsøkt å fuske som nevnt i reglementets kapittel 9, skal utestenges fra all utdanning ved fagskolen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved fagskolen i inntil ett år. Tilsvarende gjelder for en student som forsettlig har medvirket. Studenten har rett til å forklare seg før vedtak fattes, og til å få begrunnelse når vedtaket fattes. Et vedtak om å bortvise eller utestenge en student kan bare treffes med minst to tredels flertall i den lokale klagenemda. En student har rett til å uttale seg før det treffes vedtak i en sak om bortvisning og utestenging. Vedtaket kan påklages til nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning. 7

9 5. Vurdering Dette kapittelets tekst gjelder både ved fastsetting av eksamenskarakter og standpunktkarakter for studenter som er opptatt ved FOA Definisjoner Læringsutbytte: Det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Nivået på læringsutbyttet er avhengig av kompleksiteten av kunnskapen, ferdigheten og den generelle kompetansen. Læringsutbyttebeskrivelse: Generelle beskrivelser som definerer hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en student skal ha oppnådd for hver kvalifikasjon i det norske utdanningssystemet. Emne (tidligere modul): De minste resultatbærende enhetene, som gir uttelling i form av fagskolepoeng. Skal vurderes helhetlig med en enkelt karakter (emnekarakter). Tema (tidligere fag): Underinndeling av emne. Skal ikke gis karakter. Emnebeskrivelse: En plan for et emne: mål for og innhold i emnet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav. Det foreligger emnebeskrivelser for alle emner ved FOA. Standpunktkarakter (i emne): En samlet vurdering av kompetanse i alle tema i et emne. Tema vektes ut fra fagskolepoeng. Eksamenskarakter (i emne): En samlet vurdering av kompetanse i alle tema i et emne i form av en avsluttende eksamensvurdering. Tema vektes ut fra fagskolepoeng. Fagskolepoeng: Betegnelse på enhet som angir uttellingen som temaer og emner gir i fagskoleutdanningen. Ett års fulltids utdanning utgjør 60 fagskolepoeng Vurderingskriterier og karakterer Vurdering foretas på en slik måte at skolen på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere det læringsutbyttet studenten har hatt i emnene. Det skal foretas en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse mot slutten av utdanningen. Vurderingsformene skal være i samsvar med utdanningens mål og innhold slik det fremgår av studieplaner og emnebeskrivelser. Det skal settes en standpunktkarakter for hvert emne i studiet og en eksamenskarakter i emner der eksamen er avholdt. Emnebeskrivelsene inneholder utdypende informasjon om arbeidskrav som stilles til studentene. I tillegg beskrives læringsmål for hvert enkelt emne og for alle tema som inngår i hvert enkelt emne, samt at det er gitt utdypende kriterier for karakterfastsetting. I emnebeskrivelsene fremgår også hvilke vurderingsformer som benyttes og hvordan ulike tema som inngår i emnene vektes. 8

10 5.3. Underveisvurdering Studenter ved FOA gis anledning til to studentsamtaler pr. emne i løpet av skoleåret. Hensikten med samtalene er å etablere et godt samarbeidsklima mellom lærer og student, samt gi studenten faglig veiledning og støtte i læringsprosessen. Samtalen kan ta utgangspunkt i tidligere gitte oppgaver (prøver og innleveringer) og vil fungere som en veiledningssamtale hvor studenten får tilbakemeldinger på hva hun/han bør ta tak i og arbeide videre med. Studenten skal også kunne ta opp temaer som er relevante for den utdanningssituasjonen studenten befinner seg i. I tillegg gis studenten løpende vurdering og tilbakemeldinger på sitt arbeid i løpet av skoleåret Karakterer Det skal benyttes bokstavkarakterer. Karakterskalaen går fra A til F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått Generell beskrivelse av grunnlaget for karakterfastsetting i fagskolen Følgende generelle beskrivelse av grunnlag for karakterer er fastsatt etter anbefaling av NUTF Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler og NUFHO (Nasjonalt utvalg for helse- og oppvekstfag): Symbol A B C D E F Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser helhetlig innsikt, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Meget god prestasjon. Studenten viser solid innsikt, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god innsikt, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser nokså god innsikt, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser tilstrekkelig innsikt, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser manglende innsikt og sammenheng, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse Eksamenssensur Studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse skal prøves og vurderes på en upartisk og faglig betryggende måte. Eksamenskarakteren skal sikre det faglige nivået ved fagskolens utdanning. Det skal alltid være 2 sensorer ved eksamensvurdering, hvorav den ene skal være ekstern. 9

11 Rektor (delegert fra styret), i samråd med avdelingsleder, oppnevner sensor ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annet arbeid når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for utdanningen. Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Rektor kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle på tre uker. Ved ny sensur etter kapitlene 10 og 11 i dette reglementet benyttes én eller flere sensorer som oppnevnes av rektor. Minst én sensor skal være ekstern. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Hvis den endelige karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve og karakteren endres etter ny sensur av den skriftlige delen av eksamenen, holdes ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter. 6. Fritak og godkjenning av emner 6.1. Fritak i et emne En student kan gis fritak i et emne når tilsvarende emne er gjennomført og bestått ved FOA eller en annen likeverdig institusjon eller på bakgrunn av vurdering av realkompetanse. Søknad om fritak i et emne må framsettes skriftlig til rektor innen en måned etter oppstart av emnet, og må inneholde nødvendig dokumentasjon. Det gis ikke fritak i tema som inngår i et emne. Utdanning fra videregående skole (sekundærnivå) gir ikke grunnlag for fritak i et emne. Fritak i et emne skal framgå på vitnemål, kompetansebevis og karakterutskrifter. Rektor fatter vedtak om fritak etter innstilling fra fagmiljøet. Vedtak om fritak i emner er enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. Vedtaket skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24 og kan påklages (jf 28). Klagefristen er tre uker fra vedkommende ble underrettet om vedtaket, jf forvaltningslovens 29. Klageinstans er lokal klagenemnd oppnevnt av styret Fullføring av studier ved En student må ha fullført og bestått alle emner og eksamener i 1. klasse for å fortsette studier i 2. klasse ved FOA. Studenter som må fremstille seg til ny eksamen ved oppstart av etterfølgende skoleår kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve/eksamen Studieavbrudd En student kan maksimalt søke tre ganger om opptak til samme studium ved FOA hvis studiet tidligere har vært påbegynt. 10

12 Når en student ikke fullfører studiet/emnene innen normert studietid, og det i mellomtiden er gjort vesentlige endringer i studieplanen, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige planen i ett år etter at endringen ble gjort gjeldende Rett til ny praksisperiode Studenter som ikke består praksisdelen av studiet gis adgang til å ta praksisperioden en gang til, med mindre annet er bestemt i emnebeskrivelsen. 7. Dokumentasjon 7.1. Vitnemål Studenter som fullfører og består en fagskoleutdanning får utstedt vitnemål. Dersom den samlede utdanningen er gjennomført ved flere fagskoler/utdanningsinstitusjoner, vurderes i hvert tilfelle hvilken institusjon som skal utstede vitnemål. Vitnemålet skal dokumentere: hvilken tilbyder og ev. fagskole som har utstedt vitnemålet det overordnede læringsutbyttet emner og eventuell praksis NKR-nivå og kvalifikasjonen som oppnås (fagskole 1 eller fagskole 2) karaktersystemet som benyttes (A-F eller «bestått» / «ikke bestått») antall fagskolepoeng karakter/karakterer På vitnemålet for to-årige tekniske utdannelser skal vurdering, tittel og beskrivelse av hovedprosjektet framgå. På vitnemål for ett-årige helsefagskoler skal tittel og beskrivelse av fordypningsprosjektet fremgå Karakterutskrift En student som ikke har fullført fagskoleutdanningen, kan be om karakterutskrift som viser beståtte eksamener og prøver og andre vurderinger studenten har fått Rett til å få utstedt nytt vitnemål Dersom en student får medhold i klage på karakterfastsettelse i et emne eller har fremstilt seg til ny eksamen i et emne som kan påvirke karakteren på det opprinnelige vitnemålet, har studentene rett til å få utstedt nytt vitnemål mot å innlevere det opprinnelige. 11

13 8. Eksamen Eksamensformene i det enkelte emne fremgår av emnebeskrivelsen. FOA gir utfyllende bestemmelser for organiseringen av eksamen og utarbeider en eksamensplan. Dette offentliggjøres senest 2 måneder før eksamen på skolens læringsplattform og/eller hjemmeside. Sensur skal foreligge innen tre uker etter eksamen hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid Rett til å gå opp til eksamen En student som er tatt opp til et studium/et emne ved FOA og har betalt materialavgiften, har rett til å gå opp til de eksamener som inngår i studiet. For å kunne gå opp til eksamen må det foreligge vurderingsgrunnlag for studenten i emnene ihht. arbeidskrav og kriterier for vurdering slik de fremgår i de gjeldende emnebeskrivelser. Eksamen vurderes av én intern og én ekstern sensor. For å kunne fremstille seg til eksamen, hovedprosjekt eller prosjekteksamen, må studenten ha bestått alle tidligere emner og eksamener i studiet. Studenten kan gå opp til eksamen én gang til (kontinuere) dersom: - studenten ikke får bestått karakter på trekkfageksamen eller LØM-eksamen - studenten ikke får bestått karakter på hovedprosjekteksamen - studenten ikke får bestått karakter på prosjekteksamen ved tekniske ett-årige studier Dersom studenten for annen gang ikke får bestått karakter på eksamen, kan studenten søke om å få en ny eksamen, som studenten må bekoste selv. Søknad om ny eksamen må leveres skriftlig til rektor innen 3 uker etter at a) eksamensresultatet eller b) klagebehandlingsvedtaket er blitt gjort kjent, eller etter at studenten burde ha gjort seg kjent med dette. En ny selvbekostet eksamen utløser samme klagerettigheter og samme frister som ved ordinær eksamen Antall forsøk til eksamen En student som ikke har bestått eksamen, har rett til å framstille seg til ny eksamen ved FOA i samme emne ytterligere én gang. En student ansees å ha framstilt seg til eksamen dersom hun/han uten gyldig grunn ikke møter på eksamen, ikke leverer besvarelse, eller møter på eksamen og trekker seg under eksamen uten gyldig grunn. Gyldig grunn er sykdom eller sterke velferdsgrunner og skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres/være poststemplet så raskt som mulig og senest innen tre virkedager etter eksamen. 12

14 8.3. Tilrettelagt eksamen En student som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging ved gjennomføring av eksamen, må søke om dette senest fire uker før eksamen. Dersom det oppstår akutte behov, kan det gjøres unntak fra søknadsfristen. Søknaden må inneholde dokumentasjon fra sakkyndig instans (f.eks. lege, logoped, psykolog) og begrunnelse for/beskrivelse av behovet for særordning i eksamenssituasjonen. Det skal normalt søkes for hver eksamensperiode, men dersom grunnlaget for særordningen er av permanent karakter, kan det gjøres unntak fra dette. Eksempel på særordninger fremgår av eget søknadsskjema. Ved skriftlig eksamen med tilsyn kan det gis utvidet tid med inntil 25 % av normal eksamenstid, maksimalt 1 time. Eksamen uten tilsyn vurderes særskilt, dog maksimalt 48 timer tillegg i tid. Særordninger skal være slik at eksamensprestasjonen vurderes etter vanlige faglige kriterier. Studenter med dysleksi eller andre lese-/skrivevansker kan etter ønske få lagt ved eksamensbesvarelsen en anonymisert attest som bekrefter dette. Søknader om tilrettelegging av eksamen behandles av rektor. Vedtak om tilrettelegging i forbindelse med eksamen er enkeltvedtak. Vedtaket skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24 og kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser ( 28 og 29). Klageinstans er lokal klagenemnd oppnevnt av styret Forbedring av eksamenskarakter En student som ønsker å forbedre eksamenskarakteren, men som har allerede har bestått eksamen, kan søke om å gå opp til eksamen sammen med neste års studenter og bekoste ny eksamen selv. Søknad om ny eksamen må leveres skriftlig til rektor innen 3 uker etter at a) eksamensresultatet eller b) klagebehandlingsvedtaket er blitt gjort kjent, eller etter at studenten burde ha gjort seg kjent med dette Fusk og forsøk på fusk Det anses som fusk når en student har ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen eller på andre måter handler i strid med eksamensreglementet eller regler om kildebruk. Oversikt over lovlige hjelpemidler ved eksamen skal gå tydelig frem av emnebeskrivelsen og/eller eksamensoppgaven. Ved mistanke om eller forsøk på fusk skal studenten bli gjort oppmerksom på at dette vil bli rapportert til rektor. Studenten gis da mulighet til å velge om han/hun vil avbryte eller fortsette eksamen. Dersom en student forsettlig har fusket eller grovt uaktsomt har fusket, kan eksamen bli annullert jf kapittel 9. Rektor avgjør om fusket får ytterligere konsekvenser jf kapittel 4 i dette reglement. 13

15 9. Annullering av eksamen Den lokale klagenemda kan annullere eksamenskarakter, standpunktkarakter eller annet arbeid som bedømmes med karakter hvis studenten: a) ved hjelp av falskt vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gjennomføre et emne eller gå opp til eksamen b) forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket, forsøkt å fuske eller hjulpet andre til å fuske ved gjennomføring av en eksamen, prøve eller lignende. Den lokale klagenemda kan annullere fritak for eller innpassing av utdanning og kompetanse som en student har fått ved å benytte et falsk vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden. Vedtak om annullering av eksamenskarakter, standpunktkarakter eller annet arbeid som bedømmes med karakter kan påklages av studenten til nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning. Et eventuelt vitnemål eller en karakterutskrift skal i slike tilfeller leveres tilbake til FOA. Blir ikke vitnemålet eller karakterutskriften levert tilbake innen oppgitt frist, kan skolen kreve namsmannens hjelp til tilbakelevering i samsvar med reglene i tvangsfullbyrdelseslovens kap. 13. Adgangen til annullering foreldes ikke. Hvis vitnemålet kan danne grunnlag for autorisasjon for yrkesutøving, skal FOA gi melding om annulleringen til vedkommende myndighet. FOA kan informere andre utdanningsinstitusjoner om annullering. 10. Klage over formelle feil ved eksamen En student som har vært oppe til eksamen, prøve eller annet arbeid som bedømmes med karakter, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at studenten er eller burde være kjent med forholdet som begrunner klagen (jf. fagskolelovens 7 og forvaltningsloven 24, 28 og 29). Formelle feil kan være feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller ved gjennomføring av sensuren. Klage på formelle feil sendes til rektor med kopi til FOAs postmottak Rektor gjør en vurdering av om det skal foretas ny sensur/eksamen. 14

16 Finner rektor at det er begått formelle feil, er det rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere studenters prestasjon eller bedømmelse av denne, og sensurvedtaket skal oppheves. FOA v/rektor kan bestemme at feilen rettes enten ved å foreta ny sensur på innleverte arbeider, eller at det holdes ny eksamen, prøve eller lignende med nye sensorer. Karakterfastsetting ved ny sensur etter denne prosedyren kan påklages etter reglene i kapittel 11. Dersom rektor opprettholder at det ikke foreligger formelle feil, skal lokal klagenemnd oppnevnt av styret behandle klagen. Klageinstans for formelle feil ved eksamen er lokal klagenemnd oppnevnt av styret ved FOA. 11. Klage over karakterfastsetting Klage over karakterfastsetting ved skriftlig eksamen En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at eksamensresultatet er blitt gjort kjent, eller at studenten burde ha gjort seg kjent med dette. Ny sensur skal da foretas (jf. kap. 11.2). En slik klage sendes til rektor med kopi til FOAs postmottak Ved klage over karakterfastsettingen på gruppeeksamen eller gruppebesvarelse, må alle gruppens medlemmer samlet samtykke i og skrive under på klagen. Klagen skal inneholde: - hvem som klager (navn, adresse og eventuelt kandidatnummer) - det vedtak det klages over - begrunnelse for klagen - dato og underskrift Ny sensur skriftlig eksamen Klage på karakter ved skriftlig eksamen skal behandles av nye sensorer. Disse vil ikke få opplyst opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Eventuell endring i karakteren kan gjøres til både gunst og ugunst for klager. Karakterfastsetting ved ny sensur etter dette kapittel kan ikke påklages Klage over karakterfastsetting ved standpunktkarakter En student kan klage skriftlig over standpunktkarakteren innen tre uker etter at standpunktkarakteren er blitt gjort kjent, eller at studenten burde ha gjort seg kjent med denne. En slik klage sendes til rektor med kopi til FOAs postmottak 15

17 Klagen skal inneholde: - hvem som klager (navn og adresse) - det vedtak det klages over - begrunnelse for klagen - dato og underskrift En klage på standpunktkarakter kan bare omhandle retningslinjene for om karakterfastsetting er fulgt. Eksempel på hva en student kan klage på er om andre ting enn mål for læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) i studieplanen har dannet grunnlag for standpunktkarakteren, eller at studenten ikke har fått begrunnelse og veiledning når han/hun har fått karakter på prøver. Klager har krav på et svar innen tre uker fra da lokal klagenemd mottok klagen. Dersom klagesvar ikke kan gis innen tre uker, skal studenten varsles om dette og samtidig få oppgitt når klagesvaret kan ventes. Får du medhold, setter rektor og emnelærer sammen ny standpunktkarakter. Karakterfastsetting ved ny sensur etter dette kapittel kan ikke påklages Muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Studenten kan dermed bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet (se kap.10). 12. Rett til begrunnelse for karakterfastsetting En student har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen jf fagskoleloven Begrunnelse for karakterfastsetting ved muntlig eller praktisk eksamen Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om begrunnelse for karakteren fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Begrunnelsen gis helst umiddelbart, men senest to uker etter at kravet er fremsatt. Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to uker, skal studenten varsles om dette og samtidig få oppgitt når begrunnelsen kan ventes. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Begrunnelsen skal gis skriftlig. Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige for studentene etter at karakteren er fastsatt. 16

18 12.2. Begrunnelse for karakterfastsetting ved skriftlig eksamen eller prøve Hvis karakteren kunngjøres elektronisk og studenten kan kreve begrunnelse for karakteren på tilsvarende måte, må krav om begrunnelse fremsettes skriftlig innen én uke fra karakteren ble kunngjort. Ved annen type kunngjøring må krav om begrunnelse fremsettes skriftlig innen én uke fra studenten fikk kjennskap til karakteren, men likevel ikke mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort. Krav om begrunnelse sendes til rektor med kopi til FOAs postmottak Begrunnelsen skal være gitt senest to uker etter at kravet er fremsatt. Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to uker, skal studenten varsles om dette og samtidig få oppgitt når begrunnelsen kan ventes. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Begrunnelsen skal gis skriftlig. Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige for studentene etter at karakteren er fastsatt. Eventuell klage på karakter etter anmodning om begrunnelse, sendes til rektor med kopi til FOAs postmottak Klagefrist er tre uker etter at begrunnelsen er gitt. Se kapittel Vurdering av skikkethet FOA skal vurdere om den enkelte student i bestemte utdanninger er skikket for yrket. Vurderingen skal skje gjennom hele utdanningen. Vitnemål for slike utdanninger forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket. Den lokale klagenemda kan vedta at en student ikke er skikket for yrket. Blir det fattet slikt vedtak, kan studenten utestenges fra utdanningen. Et vedtak om at en student ikke er skikket for et yrke og et vedtak om å utestenge en student fra fagskoleutdanning som følge av at studenten ikke er skikket for yrket, kan bare treffes med minst to tredels flertall i den lokale klagenemda. En student har rett til å uttale seg før det treffes vedtak i en sak om skikkethet eller utestenging. Vedtaket kan påklages til nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning. 17

19 14. Krav til politiattest Ved opptak til utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige eller andre sårbare grupper som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring, kan det kreves at studentene legger frem politiattest som omtalt i politiregisterloven 39 første ledd. Hvis det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisopplæring eller klinisk undervisning. En student/søker som er dømt for forhold som innebærer at vedkommende må anses som uskikket til å delta i arbeid med bestemte grupper mennesker, skal bidra til å opplyse saken ved å fremlegge dokumentasjon som ligger til grunn for merknader på politiattesten. Søker må fremlegge politiattest så snart han/hun har fått tilbud om studieplass. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder og skal inneholde opplysninger om hvorvidt studenten er siktet, tiltalt eller dømt for straffbare forhold som er omtalt i politiregisterloven 39. Attesten skal fremleggges senest innen tre uker dersom man har merknader på attesten og senest ved studiestart dersom man ikke har merknader på attesten. Søkere som får tilbud om plass ved utdanninger mindre enn fjorten dager før studiestart eller får tilbudet etter studiestart, skal legge frem politiattesten senest tre uker etter at tilbud om utdanningsplass er gitt. Søker eller student som ikke fremlegger dokumentasjon i henhold til reglene, har ikke rett til å delta i praksisopplæring eller klinisk undervisning. Studenter som ikke kan delta i obligatorisk praksisopplæring eller klinisk undervisning får ikke vitnemål for fullført grad eller utdanning. Fagskolen skal snarest mulig og senest innen ti dager etter at all dokumentasjon i saken foreligger, fremlegge politiattesten til den lokale klagenemda, jf fagskoleloven 12 femte ledd. Med politiattesten skal det følge en oversikt over innhold og veiledning i den kliniske undervisningen eller praksisstudiene og en begrunnet uttalelse om hvorvidt studenten bør utelukkes fra å delta i denne. Studenten skal samtidig få kopi av fagskolens uttalelse til lokal klagenemd med vedlegg, og gis fjorten dagers frist til å uttale seg. Saken skal behandles snarest mulig, og senest innen fire uker etter at den er mottatt av den lokale klagenemda. Studenten har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier før det er fattet vedtak i saken. Den lokale klagenemnda skal vurdere om hensynet til pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre sårbare grupper skal føre til at studenten utestenges fra klinisk undervisning eller praksisstudier. Vedtak om utestenging etter denne bestemmelsen kan påklages til det nasjonale klageorganet for fagskoleutdanning. 18

20 15. Generelle bestemmelser om klageordning og klageorganer En student har rett til å klage over enkeltvedtak fattet av FOA, jf. fagskolelovens 13 og forvaltningsloven 28. Vedtak skal begrunnes ihht forvaltningslovens 24. Ikke alle vedtak som FOA fatter er enkeltvedtak. I følge forvaltningsloven 2b er et enkeltvedtak et vedtak som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemte personer. Dette kan være avgjørelser om opptak, avsluttende vurdering, annullering av eksamen, bortvisning, utestenging, skikkethetsvurdering, innpassing og fritak. Det er ikke anledning til å klage over administrative avgjørelser som for eksempel tid og sted for eksamen. FOAs lokale klagenemnd skal behandle klager over enkeltvedtak se kap. 2.6, 2.8, 6, 8.3, 11 og 12 i dette reglementet og/eller fagskolelovens 13. Styret har delegert behandling av klagesaker for studentene og saker etter kapitlene 4, 9, 10, 13 og 14 til lokal klagenemd. Saker etter disse kapitler kan ikke behandles av andre organer ved fagskolen. Alle klager skal være skriftlige og sendes til rektor med kopi til FOAs postmottak Rektor journalfører klagen og videresender denne først til den eller de som har fattet vedtaket. Opprettholdes vedtaket, oversender rektor klagen til lokal klagenemnd oppnevnt av styret (enkeltvedtak) eller ny sensur foretas (klage på karakter). Søkeren har krav på et begrunnet svar innen tre uker fra da lokal klagenemnd mottok klagen. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av angitt frist ( 11a i forvaltningsloven). Den lokale klagenemndas vedtak i saker om fagskolens enkeltvedtak kan ikke påklages. FOAs lokale klagenemnd skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Lederen og varamedlemmet for lederen skal fylle de lovbestemte kravene for lagdommere. Lederen og varamedlemmet for lederen skal ikke være ansatt ved FOA. To av medlemmene skal være studenter. Lokal klagenemnd er vedtaksfør når lederen eller varamedlemmet for lederen og to andre medlemmer er til stede. 16. Bekjentgjøring av reglementet FOAs studenter skal gjøres kjent med dette reglementet. Studenten kvitterer for at skolereglementet er gjennomlest. 19

21 17. Ikrafttredelse Dette reglementet er vedtatt på styremøte i FOA den Gammelt reglement oppheves. Jeg har lest og forstått reglementet: Sted, dato og underskrift 20

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene på

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Oslo kommune Utdanningsetaten Fagskolen Oslo Akershus FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Hjemmel: Fastsatt av styret ved Fagskolen Oslo Akershus 9. mars 2017 med hjemmel

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 01.03.2017 nr. 1138 Forskrift om opptak,

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 6. juni 2017 23.05.2017 nr. 670 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole

Forskrift for Chr. Thams fagskole Forskrift for Chr. Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole (fagskolen) den 28.06.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 1b, 4, 5, 6,

Detaljer

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Godkjent av styret for Trondheim fagskole i møte den 8.2.2016 Reglement for Trondheim fagskole Side 1 Innhold 1 Hjemmel for reglementet... 4 2 Formål med reglementet...

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast)

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole den dato, med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) sist endret ved lov 17

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. mars 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. mars 2017 13.02.2017 nr. 229 Forskrift om opptak,

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. august 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 16. august 2017 20.04.2017 nr. 1232 Forskrift om opptak,

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. november 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 14. november 2017 30.08.2017 nr. 1744 Forskrift

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per

Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per 15.05.17 Utskriftsdato: 16.05.2017 Side 1 av 14 Innhold Kapittel 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1623 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

Innholdet i forskriften

Innholdet i forskriften Innholdet i forskriften v/ Seniorrådgiver Ine M. Andersen 1 Hva skal jeg snakke om nå? Forskrift vs. Reglement hva er forskjellen? Hva må forskriften inneholde? Opptak Eksamen Hva bør forskriften inneholde?

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. september 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 22. september 2017 31.05.2017 nr. 1424 Forskrift

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

Reglement Lofoten maritime fagskole

Reglement Lofoten maritime fagskole Reglement Lofoten maritime fagskole ID UTS.VLV.LMF.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 05.11.2014 Forfatter JB/KEW Verifisert FAH Godkjent Søren Fredrik Voie A. Verdigrunnlag Skolen bygger sin aktivitet på følgende

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. september 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 27. september 2017 14.09.2017 nr. 1443 Forskrift

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 595 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 22. september 2017 01.09.2017 nr. 1416 Forskrift

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere.

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret i Norwegian Drilling Academy AS 28.03.17 med hjemmel i lov 20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 2. juni 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 7. juni 2017 30.05.2017 nr. 677 Forskrift for opptak,

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Hjemmel: Fastsatt av Styret for Hald Internasjonale Senter 30.mai 2017 med hjemmel i Lov

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 12. juli 2017 16.06.2017 nr. 1124 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 24. mai 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 29. mai 2017 27.04.2017 nr. 636 Forskrift om opptak,

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Vedlegg til høringsbrev av 18.11.13 Forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 14 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak som student. Rett til å gå opp til eksamen. Bortvisning og utestenging 37. Krav for opptak til høgre utdanning 1. Det generelle grunnlag

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. januar 2014 Det gjøres følgende endringer 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning Første

Detaljer

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005.

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. 16 LOV OG REGLEMENTER - Utdrag av Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr 15. - Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. - Utfyllende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 26. juni 2017 15.06.2017 nr. 816 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS»

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Det følger av fagskoleloven 4 og 6 at fagskolene skal ha en opptaks- og eksamensforskrift, samt lokal klagenemd. På bakgrunn

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS Studier i Skjønnhet & Velvære Beauty Makeup artist // Negletekniker // Vippestylist// Fotpleier Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS 1. Generelle bestemmelser 2 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Fagenhet videregående opplæring Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Det vises her til Forskrift til Opplæringslova kapittel 3 og kapittel 5. For deltakere i opplæring for voksne:

Detaljer

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold, Avdeling for utdanning, 15. november 2011. Kapittel 15 DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Innhold Formål...

Detaljer

Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland

Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland I dette dokumentet følger vår uttale om Forskrift for FiH. Vi presenterer tekst til høyring, deretter vårt forslag om ny tekst med grunngjeving. 2-2

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

Studenthåndbok - Peteka

Studenthåndbok - Peteka Studenthåndbok - Peteka INNHOLD Skolereglement... 2 Innledning... 2 Rettigheter... 2 Plikter... 2 2. Verneregler... 3 3. Skade på bygninger og eiendeler. Misbruk av utstyr... 3 4. Fusk... 3 5. Politisk

Detaljer

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Innhold 1-1 Formål 2 1-2 Virkeområde 2 2-1 Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Innst. 363 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader

Innst. 363 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader Innst. 363 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 95 L (2015 2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i fagskoleloven

Detaljer

Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal

Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal Vedtatt i fagskolestyret 28.05.15 Oppdatert etter høringsrunde juridisk avd. 18.05.15 Med kommentarer fra Fagskolen i Kristiansund 27.04.15 18.05.2015 Godkjent

Detaljer

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 3. juli 2017 23.05.2017 nr. 993 Forskrift om opptak,

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

23. LOVUTKAST Ny lov om fagskoleutdanning

23. LOVUTKAST Ny lov om fagskoleutdanning Fagskolen i Østfold (FiØ) har følgende svar til høring om ny fagskolelov. Vår tilbakemelding er gjengitt i rød tekst nedenfor. 23. LOVUTKAST 23.1 Ny lov om fagskoleutdanning Kapittel 1 Formål og virkeområde

Detaljer