Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS»"

Transkript

1 Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Det følger av fagskoleloven 4 og 6 at fagskolene skal ha en opptaks- og eksamensforskrift, samt lokal klagenemd. På bakgrunn av dette og av bestemmelsene i Fagskoleloven 6-12, samt anbefaling fra NOKUT, har Bårdar Akademiet AS har valgt å utarbeide en felles forskrift for opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiets fagskoleutdanninger. Forskriften inneholder også bestemmelser for øvrig grunnlag for disiplinære reaksjoner. Forskriften bygger på, og vil erstatte, generelle bestemmelser i Bårdar Akademiets studiereglement der det er hensiktsmessig. Bestemmelsene i forskriften skal være generelle. Spesifikke bestemmelser for det enkelte studium vil fremgå av studieplan. Ordensregler og ulike rutiner ved Bårdar Akademiet vil eventuelt beskrives i eget reglement. «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» sendes ut på høring til berørte parter, jf. Forvaltningsloven 37. Frist for skriftlige uttalelser til høringsforslaget om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» er mandag 15. mai Uttalelser merkes «Høringssvar» og sendes til eller Bårdar Akademiet AS, Rosenkrantz gate 22, 0160 Oslo. Høringsinstanser: Studenter ved Bårdar Akademiet, representert ved studentrådet. Ansatte ved Bårdar Akademiet Høringsforslaget publiseres på Bårdar Akademiets internettside

2 Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling i tilknytning til fagskoleutdanninger ved Bårdar Akademiet Innhold Forskrift om opptak, eksamen og lokal klagenemnd i tilknytning til fagskoleutdanninger ved Bårdar Akademiet... 3 Kapittel 1: Opptak... 3 Kapittel 2: Eksamen... 4 Kapittel 3: Lokal klagenemnd for Bårdar Akademiet... 9 Kapittel 4: Øvrige grunnlag for disiplinære reaksjoner

3 Forskrift om opptak, eksamen og lokal klagenemnd i tilknytning til fagskoleutdanninger ved Bårdar Akademiet Forskrift om opptak, eksamen og lokal klagenemd i tilknytning til fagskoleutdanninger ved Bårdar Akademiet er utarbeidet med hjemmel i Lov om fagskoleutdanning 4, 6 og 13, LOV fra Kapittel 1: Opptak 1-1 Formelt opptakskrav Det formelle opptakskravet til Bårdar Akademiets fagskoleutdanninger er fullført videregående utdanning, utdanningsprogram musikk, dans og drama (utdanning på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk). Søker må dokumentere bestått utdanning, fortrinnsvis med vitnemål. 1-2 Opptak på grunnlag av realkompetanse Søkere som ikke tilfredsstiller det formelle opptakskravet kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse forutsatt at søker fyller 19 år i opptaksåret. For søkere som ikke har fullført norsk eller utenlandsk videregående opplæring kreves dokumentasjon av minimum 3 års erfaring fra arbeid, organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter, utdanning eller annen erfaring som grunnlag for realkompetansevurderingen. Realkompetansevurderingen gjøres ved en samlet vurdering av utdanning, arbeidserfaring og annen relevant erfaring opp mot formalkompetansen fra studieretning Musikk, dans og drama i norsk videregående opplæring (nivå 4 i NKR). Søkere må dokumentere relevant utdanning og erfaring skriftlig med vitnemål/bekreftelse/attest/referanse. I tillegg til dokumentert praksis/erfaring kan opptaksprøve inngå som en del av vurderingsgrunnlaget. Opptakskomiteen foretar en samlet vurdering av søknaden. Videre informasjon om opptak på grunnlag av realkompetanse finnes i fagplan for den enkelte utdanning. 1-3 Opptaksprøver For utdanninger der det er hensiktsmessig må alle søkere i tillegg til formal-/realkompetanse bestå særskilt opptaksprøve. Dersom opptakskravet til utdanningen innebefatter opptaksprøve fremgår dette av utdanningens fagplan og informasjon på Bårdar Akademiets internettsider, Her finnes også videre informasjon om opptaksprøvens innhold. Datoer for opptaksprøver blir kunngjort på Bårdar Akademiets hjemmesider i god tid før søknadsfrist. 1-4 Opptakskomité Styret, eller den styret delegerer oppgaven til, oppnevner opptakskomité hvert år. Normalt bør opptakskomiteen fortrinnsvis bestå av rektor, fagansvarlig samt en faglærer i hvert av hovedfagene. 1-5 Opptak og rangering Opptakskomitéen rangerer alle søkerne med bestått opptaksprøve i prioritert rekkefølge etter en totalvurdering, der kriterier som kunstnerisk potensiale, utviklingspotensial, 3

4 grunnleggende forståelse for fagene, tekniske ferdigheter, modenhet og fysisk egnethet inngår. Den eller de kvalifiserte søkere som ikke får plass, settes opp på venteliste i prioritert rekkefølge. Søkere som ikke er kvalifisert, settes på egen liste over søkere uten tilstrekkelige kvalifikasjoner. Søkere som ikke får opptak til utdanning får begrunnet avslag. Formelle feil ved opptak kan påklages til den lokale klagenemnden for Bårdar Akademiet, jf. kap Søknadsfrist Søknadsfrister kunngjøres i god tid på Bårdar Akademiets internettsider, Fritak fra deler av utdanningstilbudet En student kan innvilges innpass av fag fra annen utdanning når det kan dokumenteres at tilsvarende emne/fag er bestått ved annen godkjent fagskoleutdanning. En student kan innvilges fritak fra fag på grunnlag av dokumentert annen relevant utdanning/kompetanse og realkompetanse. Utdanning fra videregående skole gir ikke grunnlag for fritak. Søknad om innpassing/fritak må framsettes til fagskolen skriftlig innen en måned etter oppstart av faget/kurset, og må inneholde nødvendig skriftlig dokumentasjon. Styret, eller den styret delegerer beslutningen til, fatter vedtak om fritak. Vedtak om innpassing/fritak kan påklages til den lokale klagenemnden for Bårdar Akademiet, jf. kap. 3. Kapittel 2: Eksamen 2-1 Virkeområde Forskriften gjelder alle vurderinger som danner grunnlag for, eller inngår i grunnlaget for, karakterer som fremkommer på vitnemål for utdanning ved Bårdar Akademiet a.s. 2-2 Vurderingsformer ved Bårdar Akademiet Vurderingsformer: a. Det skal fremgå av fagplanen hvilke vurderinger som inngår i studentenes læringsforløp, og hvilke av disse som inngår i vitnemål eller i endelig karakter. b. Vurdering kan skje individuelt eller i gruppe. c. Eventuell gruppeeksamen eller prøver skal organiseres slik at hver enkelt students kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse også kan vurderes på individuelt grunnlag. Hvilken eksamens- eller prøveform som skal inngå i vurderingen og hvordan oppgaver skal gjennomføres, bedømmes eller vurderes fremgår av fagplanene. Eksamen og prøver kan gjennomføres som: - forestillinger/visninger, 4

5 - teoretiske prøver, - muntlige prøver, - muntlig presentasjon, - skriftlige oppgaver, - vurderingsklasser, - refleksjonsnotat. I tillegg kan vurdering foretas ved vurdering av innsats i undervisningen. 2-3 Vilkårene for å få adgang til eksamen a. Studenter ved Bårdar Akademiet har adgang til eksamener og prøver ved det studiet de er tatt opp til. Studentene må være registrert og ha betalt fastsatt semesteravgift. b. Fagplanen fastsetter regler om arbeids- og studiekrav, obligatoriske oppgaver, krav om avlagte eksamener eller prøver, obligatorisk deltakelse eller gjennomført praksis som må følges for at studenten skal ha adgang til en eksamen eller få fortsette studiene. Reglene om arbeidskrav gjelder også når en student har fravær p. g. a. sykdom eller har fått innvilget permisjon. c. Det er ikke adgang til å fremstille seg til eksamen (inklusive ny eksamen) i samme emne mer enn tre ganger. 2-4 Oppmelding til eksamen. a. Studenter som følger normal studieprogresjon i et studieprogram, blir automatisk oppmeldt til eksamen. b. Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen. c. Tidspunkt for gjennomføring av eksamensforestillinger, vurderingsklasser og teoretiske prøver kunngjøres på Bårdar Akademiets intranett. d. Studenter kan ikke trekke seg fra eksamen uten gyldig grunn. Gyldig grunn er sykdom eller sterke velferdsgrunner som skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres Bårdar Akademiets administrasjon så snart som mulig, senest tre virkedager etter eksamen. 2-5 Tilrettelegging av eksamen/prøve for studenter med særskilte behov jf. Lov om fagskoleutdanning 4. a. For å gi alle studenter tilnærmet like arbeidsvilkår ved eksamen eller prøver, kan studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for særordninger få innvilget dette etter skriftlig søknad, fortrinnsvis for skriftlige og muntlige eksamener. Det kan også innvilges særordning for praktiske prøver og eksamensforestilling, forutsatt at dette ikke påvirker forestillingens helhetlige innhold. b. Behov for særordning må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige og må inneholde en nærmere begrunnelse. c. Søknadsfrist for særordning er tre uker før eksamen/prøve. Det kan gjøres unntak fra denne fristen når behovet er uforutsett. d. Studenter som ikke har norsk som morsmål, kan få legge en attest ved sine eksamensbesvarelser som bekrefter at de har et annet morsmål enn norsk. Studenten kan få oppgavetekst og gjennomføre eksamen på engelsk. e. Når det foreligger dokumentert behov for utvidet tid til gjennomføring eksamener, kan det gis inntil 25 % utvidet tid. Ved sterk funksjonshemming eller alvorlig sykdom kan ytterligere utvidelse gis. f. Studenter med funksjonshemminger med betydning for muntlige og skriftlige eksamener (f. eks. dysleksi), kan legge ved dokumentasjon ved eksamensbesvarelsen som bekrefter funksjonshemmingen. Nødvendige hjelpemidler for gjennomføring av 5

6 skriftlige og muntlige eksamener godkjennes i forkant av eksamen. I særlige tilfeller kan andre ordninger innvilges etter søknad så langt det er praktisk gjennomførbart. For alle ordninger forutsettes det at det ikke gis særvurdering av de faglige prestasjonene. g. Søknad om tilrettelegging sendes til studieadministrasjonen. 2-6 Forfall, oppmøte til eksamen, sykdom under eksamen og blank besvarelse. a. For at oppmelding ikke skal regnes som eksamensforsøk, må forfall meldes til studieadministrasjonen før eksamen starter og dokumenteres med legeattest eller annen gyldig dokumentasjon. b. Gyldig grunn er sykdom, sterke velferdsgrunner eller andre særlige grunner som skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres eller være poststemplet så tidlig som mulig, og senest innen tre virkedager etter eksamen. Gyldig grunn gir rett til utsatt eksamen. c. En student som ikke møter til eksamen som fastsatt, blir registrert med Ikke møtt dersom det ikke fremlegges dokumentasjon for gyldig fravær. Ikke møtt teller som ett eksamensforsøk. Det samme gjelder for studenter som leverer blank besvarelse, som trekker seg under eksamen uten gyldig grunn eller som uten gyldig grunn ikke leverer rapporter, arbeider, hjemmeoppgaver og liknende innen fastsatte frister. d. Studenter som har levert materiale til bedømming kan ikke unndra seg sensur. e. En student som blir syk under eksamen må gi beskjed til eksamensansvarlig eller studieadministrasjon, straks oppsøke lege og levere legeattest senest tre døgn etter den avbrutte eksamen. f. Utsatt innleveringsfrist kan innvilges på grunn av sykdom. Søknad om dette må være vedlagt legeattest og leveres Bårdar Akademiet umiddelbart etter sykemeldingsperioden og senest en dag før innleveringsfristen. 2-7 Utsatt eksamen ny eksamen a. En student som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen til ordinær tid, jf. 2-4 d ovenfor, har rett til å gå opp til utsatt eksamen. Slik eksamen skal normalt avholdes i begynnelsen av påfølgende semester, og senest seks måneder etter den opprinnelige eksamen. Hvis videre deltakelse i utdanningen ikke er avhengig av at eksamen er bestått, kan studenten velge å vente med å gå opp til utsatt eksamen til neste ordinære eksamen avholdes. b. Bårdar Akademiet kan vedta at det holdes ny eksamen med adgang for studenter som ikke har bestått eksamen. Ny eksamen skal avholdes innen ett år etter den opprinnelige eksamen og senest sammen med neste ordinære eksamen. Ved ny eksamen kan studenten pålegges egenbetaling der dette fremgår av skolens øvrige reglement. c. Utsatt eller ny eksamen kan ha en annen form enn ordinær eksamen. 2-8 Kontinuasjon Studenter som på grunn av gyldige, dokumenterte årsaker (sykdom, force majeure) har hatt for stort fravær til å få vurdering, eller få fullført vurderingsklasser, praksisperiode og/eller eksamensforestilling i henhold til ordinær fremdrift i studiet, vil få anledning til å delta så snart det er praktisk mulig. Eksamensforestilling og praksisperiode kan ikke bli aktuelt før påfølgende år. Kontinuasjonseksamen må gjennomføres innen tre år etter at studenten har avsluttet sin utdanning etter ordinær fremdrift. 2-9 Eksamen i fag og emner som opphører For fag/emner som opphører gjelder følgende: Dersom det etter siste ordinære eksamen og én utsatt/ny eksamen i et fag/emne fremdeles finnes studenter med Ikke bestått eller gyldig 6

7 fravær, kan det avholdes en tredje og siste eksamen. Slik tredje eksamen avholdes innen ett år etter siste ordinære eksamen, og den kan ha en annen form Fusk ved eksamen og bruk av falske vitnemål, jf. Lov om fagskoleutdanning 9 og 10 a. Fusk eller forsøk på fusk ved eksamen kan være avskrift eller tilnærmet avskrift av litteratur, internettdokumenter o. a., uten kildehenvisninger. Besvarelser som er svært likt utformet regnes som fusk, likeledes om besvarelsen er et plagiat eller den åpenbart er utført av andre enn studenten. b. Ved eksamener hvor tillatte hjelpemidler er begrenset, regnes det som fusk å benytte annet enn det som det på forhånd er informert om eller oppgitt i eksamensteksten. c. Fusk, forsettlig medvirkning til fusk eller forsøk på fusk medfører annullering av eksamen og inntil ett års utestenging fra undervisning og eksamen ved fagskolen jf. Lov om fagskoleutdanning 10. Sensurresultatet skal settes til Ikke bestått der det er dokumentert fusk eller forsøk på fusk. Styret ved Bårdar Akademiet AS kan annullere eksamen, prøve eller godkjenning av kurs dersom fusk eller forsøk på fusk er avdekket. d. Styret ved Bårdar Akademiet AS kan, jf. 9 og 10 i Lov om fagskoleutdanning, annullere eksamen, prøve eller godkjenning av kurs hvis studenten ved hjelp av falsk vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til den aktuelle eksamen eller prøve, eller til å delta i det aktuelle kurset, eller har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, eller forut for endelig sensur av, den aktuelle eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av det aktuelle kurset. e. Styret ved Bårdar Akademiet AS kan annullere godskriving eller godkjenning av utdanning, eller fritak for eksamen eller prøve, hvis studenten har oppnådd dette ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden. f. I saker som omfattes av denne paragraf, bokstav c-e, har studenten rett til å forklare seg før vedtaket fattes. g. Vedtak som er fattet av styret ved Bårdar Akademiet med hjemmel i Lov om fagskoleutdanning 9 og 10 kan påklages til nasjonal klagenemd for fagskoleutdanning jf. Lov om fagskoleutdanning 13. h. Etter endelig avgjørelse om annullering plikter studenten å levere tilbake eventuelt vitnemål eller karakterutskrift til Bårdar Akademiet. Blir ikke vitnemålet eller karakterutskriften levert tilbake i rett tid, kan Bårdar Akademiet kreve namsmannens hjelp for å få dette tilbake, i samsvar med tvangsfullbyrdelseslovens kapittel Vurderingsuttrykk a. Bårdar Akademiet benytter begge vurderingsuttrykk som er angitt 4 i Forskrift om fagskoleutdanning; både Bestått/Ikke bestått og gradert karakterskala. Den graderte karakterskalaen har fem trinn fra A til E for bestått, mens F betegner Ikke bestått. Vurderingsformene skal fremme læring, ivareta studentenes rettssikkerhet og sikre kvalitet og upartisk bedømmelse. b. Hvilket vurderingsuttrykk som skal benyttes ved den enkelte eksamen, prøve eller bedømmelse av en oppgave, er fast satt i fagplanen og går frem av fag- og emnebeskrivelsene. c. Beregning av endelig karakter i et emne som består av flere deleksamener skal fremgå av fagplanen. 7

8 2-12 Sensur Sensur ved Bårdar Akademiet gjennomføres i henhold til Lov om fagskoleutdanning 6-8. a. Bruk av sensorer skal fastsettes i fagplanen. Sensur og valg av sensorer skal sikre at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet på en upartisk og faglig betryggende måte. Styret fastsetter kriterier for faglig kompetansekrav for ekstern sensor. b. Dersom det ikke blir enighet mellom sensorene om en karakter, har ekstern sensor eller intern sensor som ikke er faglærer avgjørelsen. c. Ekstern sensor må ikke være ansatt ved Bårdar Akademiet i det aktuelle studieåret og bør normalt ikke ha annen nær profesjonell tilknytning til faglærer ved Bårdar innenfor det samme studieprogrammet. Ekstern sensor skal normalt ikke benyttes sammenhengende i mer enn tre år. d. Begrunnelse for karaktersetting behandles etter 8 i Lov om fagskoleutdanning. Begrunnelsen skal gjøre rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Både skiftelige og muntlige begrunnelser kan benyttes. Ved bruk av løpende vurderinger har studenten rett til å få begrunnelse for karakterfastsetting etter hver enkelt vurdering Ny sensur a. Ved klage over karakterfastsetting, jf nedenfor, skal det foretas ny sensur. Klage over formelle feil, jf nedenfor, kan også føre til ny sensur. b. Ved ny sensur skal det samme arbeidet vurderes på nytt av en eller flere sensorer hvorav minst en sensor skal være ekstern, jf. 6 i Lov om fagskoleutdanning. De nye sensorene skal ikke ha informasjon om karakter, begrunnelse eller studentens begrunnelse for klagen. Karakteren kan endres både til gunst og ugunst for klageren Begrunnelse for karakterfastsetting Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner, jf. 8 i Lov om fagskoleutdanning. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse fremsettes senest en uke etter at karakteren er kunngjort elektronisk. Dersom karakteren kunngjøres på annen måte enn elektronisk, er fristen for å kreve begrunnelse tre uker etter at karakteren er kunngjort. Krav om begrunnelse fremsettes til studieadministrasjonen. Begrunnelse skal gis senest to uker etter at kravet er fremmet Klage over karakterfastsetting Klage over karakterfastsetting behandles etter Lov om fagskoleutdanning 8. a. En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Klagen fremsettes til studieadministrasjonen. b. Ved bruk av løpende vurdering kan studenten fremsette klage først når sluttkarakteren for emnet er kunngjort. c. Ved klage på karakterfastsetting på gruppearbeid, der det gis en felles karakter, må alle studentene samtykke i og undertegne klagen. d. Ved klage på karakter eller på formelle feil etter at studenten har mottatt vitnemål, må vitnemålet leveres inn samtidig for at klagen skal kunne behandles. e. Svarfrist er tre uker. Hvis svarfristen ikke kan overholdes, skal det snarest mulig gis en skriftlig begrunnelse for at fristen ikke kan overholdes og så vidt mulig angis når svar kan ventes, jf. Forvaltningslovens kap. III 11a. 8

9 f. Dersom klagen tas til følge, skal ny sensurering foretas etter retningslinjene i 12-2 ovenfor. Resultatet av ny sensur kan ikke påklages Klage over formelle feil Klage over formelle feil ved eksamen (dvs. feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller ved gjennomføring av sensureringen) behandles etter Lov om fagskoleutdanning 7. a. Fristen for å klage er tre uker etter at studenten er, eller burde være, kjent med det forhold som begrunner klagen. Klagen skal fremsettes skriftlig og sendes til studieadministrasjonen. b. Ved medhold i klage over formelle feil skal det vurderes om feilen kan rettes opp med ny sensur, jf ovenfor, eller om det skal avholdes ny eksamen. c. Svarfrist er tre uker. Hvis svarfristen ikke kan overholdes, skal det snarest mulig gis en skriftlig begrunnelse for at fristen ikke kan overholdes og så vidt mulig angis når svar kan ventes, jf. Forvaltningslovens kap. III 11a. d. Foreligger det formelle feil, skal eksamen annulleres og ny sensur eller eksamen iverksettes innen rimelig tid. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte arbeider, foretas ny sensurering. I motsatt fall holdes ny eksamen eller prøve med nye sensorer. En annullering kan gjøres gjeldende for en enkeltvurdering eller for en hel eksamen dersom klage avdekker formelle feil ved eksamensavviklingen som åpenbart har påvirket resultatet av vurderingen for samtlige studenter. e. Gir klagebehandlingen endret eksamenskarakter, føres denne inn i eksamensprotokollen, og ny karakterutskrift, eventuelt nytt vitnemål utstedes. Resultat av ny sensur kan ikke påklages. f. Styret ved Bårdar Akademiet er klageinstans for slike saker. Kapittel 3: Lokal klagenemnd for Bårdar Akademiet 3-1 Fremsetning av klage Klage skal fremsettes til den instans som fattet det påklagede vedtaket. 3-2 Lokal klagenemnd Lokal klagenemnd oppnevnes av styret for Bårdar Akademiet. 3-3 Klagenemndens sammensetning a) Lokal klagenemnd skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varaleder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere, jf. Domstolloven 53 og 54, og kan ikke være ansatt ved Bårdar Akademiet. Eiere av Bårdar Akademiet eller medlemmer av styret kan ikke sitte i klagenemnden. Medlemmer som har medvirket i saksbehandling eller avgjørelse i en klagesak regnes som inhabile, og kan ikke delta nemdens behandling av klagen. To av medlemmene skal være studenter. Studentrådet har forslagsrett for styret på studentrepresentantene med varamedlemmer. b) Klagenemndens medlemmer oppnevnes for to år av gangen, mens studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen. c) Klagenemnden er vedtaksfør når leder eller varaleder og minst to andre medlemmer/varamedlemmer er tilstede. 9

10 3-4 Klagenemdens mandat Finner den instans som har fattet vedtaket ikke å kunne omgjøre vedtaket skal det oversendes den lokale klagenemnden. Den lokale klagenemnden behandler alle klager over enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 b). 3-5 Videre klage over den lokale klagenemndens vedtak Klage over den lokale klagenemndens vedtak kan påklages til det nasjonale klageorganet for fagskoleutdanning der dette følger av fagskoleloven. Dette gjelder vedtak om: - Annullering av eksamen ( 9) - Utestenging og bortvisning ( 10) - Vurdering av skikkethet ( 11) - Utestengelse som følge av sviktende vandel ( 12) Der ikke annet følger direkte av lov eller forskrift kan vedtak fattet av den lokale klagenemden ved Bårdar Akademiet ikke påklages. 3-6 Klagenemdens øvrige bestemmelser a) Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for klagenemndens behandling av saker. b) Klagenemndens leder innkaller til møter etter behov. Sakspapirer skal sendes ut eller være tilgjengelig for nemdens medlemmer før møtet. c) Den som har behandlet saken i første instans står for den administrative forberedelsen av de klagesaker som nemnden skal behandle, inkludert en skriftlig vurdering av klageforholdet. Rektor legger saken frem for klagenemnden. d) Klagenemnden avgjør om klageren skal innkalles og/eller om det skal innhentes uttalelser fra andre instanser. e) Medlemmer som ikke kan møte i klagenemnden skal melde forfall innen oppgitt frist, og varamedlemmer innkalles. f) Klagenemndens medlemmer må avgi stemme i alle klagesaker. Vanlig flertall ligger til grunn for vedtak. Nemndens leder har dobbeltstemme ved likt stemmetall. Saker avgjøres i møtet. g) Reglene i Forvaltningsloven gjelder for saksbehandlingen i klagenemnden. Nemdens avgjørelse skal foreligge innen tre uker fra klagen er mottatt, dersom ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. h) Klagenemndens vedtak skal protokollføres. Av protokollen skal det gå frem når møtet ble holdt, hvor lenge det varte, hvem som var tilstede og de vedtak som ble fattet. Kapittel 4: Øvrige grunnlag for disiplinære reaksjoner 4-1 Skolens studiereglement Studentene er forpliktet til å følge det til enhver tid gjeldende studiereglementet som er gjeldende ved Bårdar Akademiet. 4-2 Ansvar for arbeids- og læringsmiljø Ansatte og studenter har i fellesskap et ansvar for å fremme et godt arbeids- og læringsmiljø. Den enkelte student skal oppleve trivsel, engasjement, samarbeid, sosial tilhørighet, respekt og medansvar. Ingen studenter skal bli utsatt for handlinger som oppleves som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller på annen måte krenkende. 10

11 4-3 Rusmidler All bruk eller besittelse av rusmidler i skoletiden, herunder også studieturer og ekskursjoner, eller ved fremmøte å være påvirket av rusmidler, er strengt forbudt. 4-4 Elektronisk utstyr Mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr må brukes slik at det ikke virker forstyrrende på opplæringen, ulovlig eller krenkende over medmennesker. 4-5 Utvisning Rektor kan utvise en student for en bestemt tid, eller for alltid, hvis studenten har gjort seg skyldig i grovt brudd mot de bestemmelser som gjelder på skolen eller har utvist uverdig adferd som i betydelig grad kan skade skolen eller dens studenter i det allmenne omdømme. Studenter kan bli nektet videre studier eller bli utestengt fra undervisning og studentarrangement for kortere tid eller for alltid. 4-6 Utvisning som følge av fravær Studenter kan bli nektet videre studier/utestenges fra undervisning ved høyt ureglementert fravær ref. de gjeldende bestemmelser i skolens fraværsreglement. Ved utvisning blir studenten ansvarlig for inneværende semesteravgift. Ved utestengning i kortere, tidsbestemte perioder vil ikke tilsvarende del av semesteravgiften bli refundert. 4-7 Klageadgang Alle avgjørelser om disiplinærsanksjoner er enkeltvedtak og kan klages inn til rektor som første instans. Det er rektor som vedtar disiplinære sanksjoner. Klagen behandles av den lokale klagenemnden for Bårdar Akademiet, jf Studentene har rett til begrunnelse og har rett å søke hjelp/støtte fra studenttillitsvalgt der dette er naturlig. 11

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Hjemmel: Fastsatt av Styret for Hald Internasjonale Senter 30.mai 2017 med hjemmel i Lov

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 2. juni 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 7. juni 2017 30.05.2017 nr. 677 Forskrift for opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

Innholdet i forskriften

Innholdet i forskriften Innholdet i forskriften v/ Seniorrådgiver Ine M. Andersen 1 Hva skal jeg snakke om nå? Forskrift vs. Reglement hva er forskjellen? Hva må forskriften inneholde? Opptak Eksamen Hva bør forskriften inneholde?

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole

Forskrift for Chr. Thams fagskole Forskrift for Chr. Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole (fagskolen) den 28.06.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 1b, 4, 5, 6,

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere.

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret i Norwegian Drilling Academy AS 28.03.17 med hjemmel i lov 20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1623 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 22. september 2017 01.09.2017 nr. 1416 Forskrift

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. september 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 27. september 2017 14.09.2017 nr. 1443 Forskrift

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 595 Forskrift om opptak,

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast)

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole den dato, med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) sist endret ved lov 17

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 6. juni 2017 23.05.2017 nr. 670 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 12. juli 2017 16.06.2017 nr. 1124 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 3. juli 2017 23.05.2017 nr. 993 Forskrift om opptak,

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. august 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 16. august 2017 20.04.2017 nr. 1232 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS Studier i Skjønnhet & Velvære Beauty Makeup artist // Negletekniker // Vippestylist// Fotpleier Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS 1. Generelle bestemmelser 2 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 01.03.2017 nr. 1138 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. mars 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. mars 2017 13.02.2017 nr. 229 Forskrift om opptak,

Detaljer

Samlede reglementer. for. NSKI Høyskole

Samlede reglementer. for. NSKI Høyskole Samlede reglementer for NSKI Høyskole Innhold Forord... 3 Skolens reglement... 4 1 Formål... 4 2 Skolens informasjonsplikt... 4 3 Arbeids- og læringsmiljø... 4 4 Utdanningsplan... 4 5 Skade på, og ansvar

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 24. mai 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 29. mai 2017 27.04.2017 nr. 636 Forskrift om opptak,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Innhold 1 Innledning og formål... 2 2 Definisjoner... 2 3 Registrering årsavgift - eksamensavgift...

Detaljer

Komplett reglement for studentene

Komplett reglement for studentene Komplett reglement for studentene 1. Opptaksreglement for Prosjektskolen 1.1 Søknadsfrist Prosjektskolen sin søknadsfrist er 15. april. Etter denne frist vil det være rullerende opptak til 2.opptak (ventelister).

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Godkjent av styret for Trondheim fagskole i møte den 8.2.2016 Reglement for Trondheim fagskole Side 1 Innhold 1 Hjemmel for reglementet... 4 2 Formål med reglementet...

Detaljer

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania Oslo Bergen Trondheim // Nettstudier Reglement for fagskolestudier ved Høyskolen Kristiania Innhold 1. Generelle bestemmelser 3 2. Opptak 4 3. Innpassing og fritak 7 4. Eksamen 8 5. Klagebehandling 14

Detaljer

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Revidert i henhold til endringer fra 01.07.2016 i lov om fagskoleutdanning nr. 56 av 20.06.2003 (fagskoleloven) Vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Kunngjort 4. august 2017 kl PDF-versjon 18. august 2017

Kunngjort 4. august 2017 kl PDF-versjon 18. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. august 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 18. august 2017 27.06.2017 nr. 1229 Forskrift om opptak,

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. november 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 14. november 2017 30.08.2017 nr. 1744 Forskrift

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. september 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 22. september 2017 31.05.2017 nr. 1424 Forskrift

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING Våren 2014 Side 2 av 12 Innhold Innledning... 4 Eksamensforskriften ved UiS... 5 Bildet Begrunnelse og klage

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 26. juni 2017 15.06.2017 nr. 816 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram.

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram. FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Gjeldende fra 01.08.05. Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. juni 2005, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler

Detaljer

Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per

Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per 15.05.17 Utskriftsdato: 16.05.2017 Side 1 av 14 Innhold Kapittel 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005.

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. 16 LOV OG REGLEMENTER - Utdrag av Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr 15. - Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. - Utfyllende

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer