Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen"

Transkript

1 Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/ Sak: 06/12 Styremøte 11/ Sak: 19/12 Styremøte 23/ Sak: 12/13 Revisjon 3 april 2013

2 Innhold 1. Innledning Rettigheter Plikter Opptak Opptakskrav Søknad om studieplass Opptak, poengberegning, vurdering og rangering av søkere Klage på opptaket Fritak fra deler av utdanningen Fritak fra fag/modul Fritak fra eksamen Vurdering Vurderingsformer Mappevurdering Karakterskala Eksamensordning Gjennomføring av eksamen Dokumentasjon (vitnemål / kompetansebevis) Krav for å kunne gå opp til eksamen Eksamen under særlige vilkår Ny oppmelding ved ikke bestått eksamen Oppmelding til forbedringseksamen Fravær ved eksamen Annullering av eksamen, prøve eller godkjent utdanning Klager på vedtak som angår eksamen Disiplinære sanksjoner Bortvisning Utestenging Utvisning Klagebehandling Klage på opptak Begrunnelse for, og klage på karakterfastsetting Klage på formelle feil ved eksamen Klage på vedtak om bortvisning Klage på vedtak om utestenging Klage på vedtak om utvisning Klage på vedtak om fritak fra fag Klage på vedtak om fritak fra eksamen Klage på vedtak om ikke beståtte arbeidskrav Klage på vedtak om annullering av prøve, eksamen eller godkjent utdanning Klage på vedtak om særordning ved eksamen Andre bestemmelser Bekjentgjøring av reglementet Ikrafttredelse Vedlegg 1 Dokumentasjon ved søknad om opptak Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 2 av 17

3 1. Innledning Den som etter søknad er tatt opp som student ved Fagskolen Tinius Olsen må forplikte seg til å følge skolens retningslinjer nedfelt i dette dokument. De generelle rettigheter og plikter som en student har, kan sammenfattes som følger: 1-1. Rettigheter Studenten har rett til den opplæring, hjelp og veiledning som samsvarer med de lover og regler som til en hver tid gjelder for skoleslaget Plikter Studenten skal holde seg orientert om meldinger og bestemmelser etc. som blir gitt fra fagskolen. De vanligste informasjonskanalene er It's Learning, e-post og fagskolens hjemmeside, i tillegg til informasjon formidlet i klasserom. Studenten må rette seg etter de bestemmelser, reglement og instrukser som er fastsatt ved fagskolen. Studenter som er tatt opp ved utdanningstilbud som krever egenbetaling, må overholde satte betalingsfrister. Studenten må skaffe seg det undervisningsmateriell og lærebøker som opplæringen krever, og som skolen ikke holder. Studenten skal delta aktivt i all opplæring i den form den blir gitt, herunder arbeidskrav, laboratoriearbeid, praktiske øvinger, demonstrasjoner, praksisperioder og ekskursjoner. Arbeidsinnsatsen for en fulltidsstudent er forventet å tilsvare et normalt arbeidsår, det vil si ca timer pr studieår. Studenten er selv ansvarlig for å følge opp sin egen utdanningsplan. Vil en student slutte ved fagskolen før hele utdannelsen er fullført, må studenten selv melde dette skriftlig til fagskolen. 2. Opptak Fagskoleutdanning er en yrkesrettet utdanning som bygger på fullført og bestått videregående opplæring. Opptak til fagskoletilbudene ved Fagskolen Tinius Olsen skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i: Fagskoleloven Fagskolelovens forskrifter NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning. Søknadsfristen er 15. april hvert år, og styret avgjør hvor mange studenter som skal tas inn i de forskjellige studiene hvert år Opptakskrav Det formelle opptakskravet er fullført og bestått videregående opplæring. I Nasjonal plan for 2-årig fagskoleutdanning, Generell del 1, er det spesifisert følgende opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningene innen tekniske fag kreves fagbrev eller minst 5 års praksis innenfor fagområdet. Søkere med fagbrev/svennebrev før Reform-94, eller bare med praksis, må i tillegg ha realkompetanse i allmenne fag, ikke eldre enn 10 år, tilsvarende Vg2-nivå yrkesfaglig kompetanse. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 3 av 17

4 Opptakskrav til tekniske studier: eller: a) Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev. b) Realkompetanse Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev. For utdanning innen bygg og anlegg kreves fagbrev/svennebrev fra utdanningsprogram bygg- og anleggsteknikk. For utdanning innen elektro kreves fagbrev/svennebrev fra utdanningsprogram elektrofag eller tilsvarende. For utdanning innen TIP kreves fagbrev/svennebrev fra utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon, eller tilsvarende. Realkompetanse Søkere som ikke tilfredsstiller det formelle opptakskravet, kan bli tatt opp som studenter på grunnlag av realkompetanse. Denne realkompetansen kan være oppnådd både gjennom utdanning, praktisk yrkeserfaring, deltakelse i organisasjoner med mer. Søkere må levere dokumentasjon på realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs/vg1 og videregående kurs 1/Vg2 i yrkesfaglige studieretninger/programområder. Praksisen må ha en varighet på minst 5 år, og ha et innhold som er relevant for den fagretningen det søkes om opptak til. Dette må dokumenteres med kopi av jobbattester. Hvis det er tvil om realkompetansen er god nok, kan det være aktuelt å foreta intervju av søkere for å få bedre vurderingsgrunnlag. Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert, må ha en alder som minst er normalalderen for fullført videregående opplæring (19 år). Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør, og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i fellesfag tilsvarende VG 1 og VG 2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. Den faglige opplæringen må gi relevant opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge.Søker må ha kunnskaper i norsk tilsvarende Test for høyere nivå (Bergenstesten) Søknad om studieplass Når det søkes på fagskoleutdanning i tekniske fag gjennom det nasjonale opptakskontoret, søkes det elektronisk på: På finner du informasjon om elektronisk søkning. Det er et samlet nasjonalt opptak for alle utdanningstilbud til fylkeskommunale fagskoler. Selv om du søker elektronisk på må du likevel sende nødvendig dokumentasjon direkte til skolen som du har ført opp som ditt første ønske for hver fordypning. Dokumentasjonen må være skolen i hende innen 20. april for å kunne komme med i første opptaket (poststemplet senest 15.04). Søker du forskjellige fordypninger ved forskjellige skoler, er det skolen som er førstevalget for fordypningen som skal ha dokumentasjonen tilsendt. Dette kan bety at du må sende dokumentasjon til flere skoler. Dersom dokumentasjon ikke er mottatt innen denne fristen, vil det medføre at søknaden ikke vil bli vurdert til fellesopptaket, men kan bli vurdert dersom det er ledige studieplasser etter 20. juni. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 4 av 17

5 Søknad om studieplass må inneholde: dokumentasjon på fullført og bestått videregående opplæring, og eventuell annen relevant utdanning dokumentasjon på fagbrev eller svennebrev dokumentasjon av tidligere relevant praksis/ erfaring Se vedlegg 1 for detaljert oversikt over nødvendig dokumentasjon Opptak, poengberegning, vurdering og rangering av søkere Opptak, poengberegning og rangering gjøres av en egen opptaksnemnd, som består av fagskolens teamledere og rektor. Rektor leder opptaksnemnda. Ved realkompetansevurdering utvides opptaksnemnda med kvalifisert faglærer fra utdanningen det søkes til. Poengberegning Kategori/poenggrunnlag Poeng Beregnet poeng Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev/ autorisasjon 100 p. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag, tilsvarende læreplanene i VG 1 og VG 2 i yrkesfaglige studieretninger 100 p. Kan dokumentere gjennomføring av fag-/svenneprøve etter opptaksfristen 100 p. Fagbrev utover minstekravet, poeng pr. fagbrev 50 p. Fagprøve med "bestått meget godt" 25 p. Praksis utover det generelle grunnlag for opptak 1 p. pr. mnd. Fartstid (tid ombord) Gjennomsnittlig karakterpoeng i alle fag på VG 2 og tverrfaglig eksamen 1 p. pr. mnd. Multipliseres med 10 SUM Rangering av søkerne Søkerne rangeres etter oppnådd poengsum i henhold til beregningsmodellen over. Dette gjelder alle søkerne, både med formal- og realkompetanse. Det kreves minimum 100 p for å være kvalifisert til opptak ved fagskolen. Kunngjøring av opptak Første kunngjøring av opptak skjer i medio mai. Kunngjøring om andre opptak gjøres i løpet av første uke av juni. Det vises til Opptakskontorets rutiner, under fanen søkning på Disse rutiner og frister gjelder alle opptak til fagskoleutdanninger Klage på opptaket Opptak til fagskolen er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Klage på opptaket er beskrevet i 7-1 i Kapittel 7 - Klagebehandling. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 5 av 17

6 3. Fritak fra deler av utdanningen 3-1. Fritak fra fag/modul En student kan gis fritak fra deler av undervisningen når det kan dokumenteres at tilsvarende utdanning er fullført og bestått. Søknad om fritak må framsettes skriftlig innen 4 uker etter at undervisningen er begynt. Som dokumentasjon kreves kopi av vitnemål eller kompetansebevis fra tilsvarende eller høyere utdanningsinstitusjon, samt beskrivelse av målene i fagene. Søknaden sendes til rektor ved fagskolen, som sammen med teamleder behandler saken. Vedtak fattes av rektor. Vedtaket er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Se 7-7. i Kapittel 7 - Klagebehandling Fritak fra eksamen En student skal gis fritak fra eksamen når det kan dokumenteres at tilsvarende eksamen er avlagt ved samme eller en annen institusjon. Søknad om fritak fra eksamen må framsettes skriftlig innen 4 uker etter oppstart av faget/modulen, og må inneholde nødvendig dokumentasjon av omfang og innhold i eksamen som ønskes godskrevet. Utdanning fra videregående skoles nivå gir ikke grunnlag for fritak fra eksamen ved fagskolen. Det gis ikke fritak fra deleksamener hvor det er en avsluttende sammensatt vurdering. Rektor ved fagskolen fatter vedtak om fritak fra eksamen etter innstilling fra fagmiljøet. Vedtak vedr. søknad om fritak fra eksamen er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Se 7-8. Klage på vedtak om fritak fra eksamen. Fritak for eksamen i fag/moduler må framgå på vitnemål og kompetansebevis med merknad om grunnlaget for fritaket. 4. Vurdering Vurderingsformene skal ivareta sammenheng med utdanningens mål og innhold, samt arbeids-, lærings- og vurderingsformer Vurderingsformer Vurdering foretas på en slik måte at fagskolen på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere om studentene har tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er skissert i målsettingene for utdanningen. Det foretas en helhetsvurdering av studentens kunnskaper og ferdigheter og generelle kompetanse. Det skal benyttes bokstavkarakterer. Karakterskalaen går fra A t.o.m. F, hvor A er beste karakter og F er Ikke bestått. Mappevurdering benyttes som vurderingsmetode. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 6 av 17

7 4-2. Mappevurdering Fagskolen Tinius Olsen benytter mappevurdering for å få bedre sammenheng og helhet i læringsprosessen, og brukes som et grunnlag for veiledning til studenten om hva det må arbeides videre med. Det er tett dialog mellom faglærer og student om progresjon og utvikling i læringa, Definisjoner: Arbeidsmappa: Skal minst inneholde dokumentasjon på alle obligatoriske aktiviteter i fagene (jfr. arbeidskrav). Dokumentasjonen skal vurderes av faglærer som gir tilbakemelding til studenten. Arbeidskravene er beskrevet i opplæringsplanen for hver fordypning. Vurderingsmappa: Skal inneholde hele eller deler av innholdet i arbeidsmappa. Kravet til innholdet er beskrevet i gjennomføringsplanen for de enkelte moduler og fag. Når sluttkarakter i modulen fastsettes, blir det gjort på grunnlag av innholdet i vurderingsmappa. Dersom en student ikke har oppfylt og bestått alle arbeidskravene i et eller flere fag, vil det ikke bli fastsatt sluttkarakter i modulen, og studenten har da ikke rett til å gå opp til eksamen. Se også 5-3. Krav for å kunne gå opp til eksamen 4-3. Karakterskala Nivå Symbol Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier Over middels grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Under middels grad av måloppnåelse A B C D E F Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten har svært gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Meget god prestasjon. Studenten har meget gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten har gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten har nokså gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten har oppfylt minimumskravene som stilles til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten har ikke bestått på grunn av vesentlige mangler når det gjelder kunnskaper, ferdigheter eller generell kompetanse. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 7 av 17

8 Følgende måltaksonomi legges til grunn i dette studiet: Over middels grad av måloppnåing: Karakter A og B Vurdere Oppgavetyper: vurder, drøft, diskuter, trekk slutninger Middels grad av måloppnåing: Karakter C og D Anvende Oppgavetyper: forklar, gjør greie for, sammenlign, tolk.. Under middels grad av måloppnåing: Karakter E og F Reprodusere Oppgavetyper: definer, list opp, beskriv, gjengi 5. Eksamensordning 5-1. Gjennomføring av eksamen Før hvert semester er det 1-3 planleggingsdager. I forbindelse med disse dagene utarbeides det en aktivitets- og prøveplan for hver klasse. I denne aktivitetsplanen inngår også eksamensdagene. Eksamen gjennomføres etter følgende minimumsplan: Et hovedprosjekt som avsluttes med en tverrfaglig prosjekteksamen som består av et individuelt oppsummeringsnotat og en muntlig eksaminasjon. Det gis en samlet karakter. Karakteren fastsettes på grunnlag av: - En skriftlig del, et eget oppsummeringsnotat fra prosjektgjennomføringen - En muntlig del, en samtale med sensor og faglærer med utgangspunkt i prosjektrapporten og oppsummeringsnotatet. Modulen som omfatter de tre LØM-fagene (organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse og økonomistyring) avsluttes med en tverrfaglig eksamen. Dette utgjør en del av mesterutdanningen i de fagområdene det finnes mesterbrevordning. Eksamen går over tre dager, og avvikles slik: Det avsettes to dager til planlegging og produksjon. Produksjonsdelen leveres ut kl første dag, og skal leveres inn kl den andre dagen. Eksamen avsluttes tredje dag med en tverrfaglig dokumentasjonsdel, som er en skriftlig prøve. I tillegg skal to andre moduler trekkes ut til eksamen. Øvrige moduler kan også avsluttes med eksamen. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 8 av 17

9 5-2. Dokumentasjon (vitnemål / kompetansebevis) Vitnemål: Studenter som fullfører og består en utdanning, skal få utstedt vitnemål for graden fagskoleingeniør. På vitnemålet beskrives modulene med tilhørende fag. Vitnemålet skal påføres modulenes omfang og de karakterene som er oppnådd. På vitnemålet for teknisk fagskole skal fagretning, fordypning og beskrivelse av hovedprosjektet framgå. Kompetansebevis Studenter som avslutter utdanningen uten å ha bestått alle moduler, får utstedt kompetansebevis Krav for å kunne gå opp til eksamen Studenter som er tatt opp til et fag, modul eller studium ved fagskolen, har rett til å gå opp til de eksamener og prøver som inngår i studiet, modulen eller faget. For at studenten skal kunne avlegge uttrukket eller obligatorisk eksamen, må vurderingsmappen i forkant være innlevert og modulkarakter fastsatt. Ved manglende vurderingsmappe, gis studenten tid frem til neste ordinære eksamen til å ferdigstille denne. Dersom modulkarakteren basert på vurderingsmappen er vurdert til stryk (F) før eksamen, vil studenten ikke bli gitt mulighet til å gå opp til eksamen. I hvert fag/modul er det fastsatt særskilte arbeidskrav, slik som prøver, innleveringer eller krav om obligatorisk frammøte og/eller praksis som må være fullført med bestått resultat før eksamen kan avlegges. Opplysninger om arbeidskravene er tatt inn i gjennomføringsplanene for de enkelte fagene. Studenter som står i fare for å ikke få gå opp til eksamen, får skriftlig varsel om dette så snart en slik situasjon oppstår. Studenten oppfordres til å ta kontakt med faglærer for å prøve å finne en løsning. Studenter som ikke oppfyller de arbeidskrav som er fastsatt har ikke rett til å gå opp til eksamen. Det er de involverte faglærerne som fatter vedtak om dette. Vedtak om ikke beståtte arbeidskrav er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Se 7-8. Klage på vedtak om ikke beståtte arbeidskrav. Når en student har påklaget et vedtak om ikke beståtte arbeidskrav, kan studenten velge å gå opp til eksamen i modulen. Hvis studenten etterpå får avslag på klagen, blir eksamenen annullert. Når en student ikke fullfører studiet/kurset/modulen innen normert studietid, og det i mellomtiden er gjort vesentlige endringer i fag- eller studieplan, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige fag- eller studieplan i ett år etter at endringen ble gjort gjeldende Eksamen under særlige vilkår Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging ved den praktiske gjennomføringen av eksamen, må framsette søknad om dette innen to måneder før eksamen. Dersom det oppstår akutte behov, kan det gjøres unntak fra søknadsfristen. Søknaden må inneholde dokumentasjon fra sakkyndig instans (f.eks. lege, logoped, psykolog) og beskrivelse av behovet for særordning i eksamenssituasjonen. Det skal normalt søkes for hver eksamensperiode, men dersom grunnlaget for særordningen er av permanent karakter, kan det gjøres unntak for dette. Søknad om særordning ved eksamen stiles til rektor, som fatter vedtak i saken. Vedtak om særordning ved eksamen er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Se 5-9. Klager på vedtak som angår eksamen. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 9 av 17

10 Særordninger kan være spesiell fysisk tilrettelegging, bruk av særskilte hjelpemidler og/eller utvidet tid til eksamen, eller i spesielle tilfeller alternativ eksamensform. Særordninger kan f.eks. være eget eksamenslokale, bruk av PC, skrivehjelp, muntlig eksamen i stedet for skriftlig, høytlesing av oppgaven, høytlesing av besvarelsen for korrektur, innlesing av besvarelsen på kassett, spesialstol, spesialbord, ekstra pauser med mulighet for å hvile, ammepauser. Ved skriftlig eksamen med tilsyn kan det gis utvidet tid med inntil 25 % av normal eksamenstid, maksimalt 1 time. Eksamen uten tilsyn vurderes særskilt, dog maksimalt 48 timer tillegg i tid. Særordninger skal være slik at eksamensprestasjonen vurderes etter vanlige faglige kriterier. Studenter med dysleksi eller andre lese-/skrivevansker, eller studenter med annet morsmål enn norsk, kan etter eget ønske få lagt ved eksamensbesvarelsen en anonymisert attest som stadfester dette Ny oppmelding ved ikke bestått eksamen Dersom en student har oppnådd bestått modulkarakter (A, B, C, D, E) og den avlagte eksamen blir vurdert til strykkarakter, er det mulig så snart eksamenskarakteren er blitt offentliggjort og klagefristen er utløpt, å melde seg opp til neste ordinære eksamen. Skolen vil normalt i løpet av ½ år kunne tilby en slik eksamen uten ekstra kostnad. Hvis studenten melder seg opp til samme eksamen flere ganger, må han/hun dekke kostnaden selv. For oppmelding til eksamen om høsten er fristen 15. oktober. For eksamen på våren er oppmeldingsfristen 15. februar Oppmelding til forbedringseksamen Det er også mulig å melde seg opp til forbedringseksamen. Kostnadene ved en slik eksamen vil måtte betales av den enkelte. Det forutsettes at ordinær eksamen er avlagt før en kan melde seg opp til forbedringseksamen. Forbedringseksamen kan maksimalt avlegges tre ganger. For oppmelding til eksamen om høsten er fristen 15. oktober. For eksamen på våren er oppmeldingsfristen 15. februar Fravær ved eksamen Studenter som trekker seg etter angitt frist og som ikke har gyldig grunn, regnes for å ha framstilt seg til eksamen. Gyldig grunn er sykdom eller sterke velferdsgrunner og skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres/være poststemplet så raskt som mulig og senest innen tre virkedager etter eksamen. Dette vil gi grunnlag for utsatt eksamen uten ekstra kostnad for studenten. Skolen vil normalt i løpet av ½ år kunne tilby ny eksamen Annullering av eksamen, prøve eller godkjent utdanning Fagskolens ledergruppe kan annullere eksamen eller prøve, hvis studenten: a) Ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve. b) Forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket eller forsøkt å fuske ved avleggelsen av eksamen eller prøve. Det anses som fusk når en student har ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen, eller på andre måter handler i strid med eksamensregelverket eller regler om kildebruk. Det samme gjelder avskrift av andres arbeid, eller nedlasting av informasjon fra internett eller andre eksterne kilder, uten kildehenvisning, og som innleveres som eget produkt. Vedtak om annullering fattes av fagskolen ledergruppe under ledelse av rektor. Fagskolens ledergruppe kan også annullere godskriving eller godkjenning av utdanning, eller fritak fra eksamen hvis studenten har oppnådd dette ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden. Vedtak fattes av rektor i samråd med teamledere. Adgangen til annullering foreldes ikke. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 10 av 17

11 Etter avgjørelse om annullering pliktes eventuelt vitnemål eller kompetansebevis tilbakelevert til skolen. Hvis vitnemålet kan danne grunnlag for autorisasjon for yrkesutøving, skal skolen gi melding om annulleringen til vedkommende myndighet. Vedtak om annullering er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Se Klage på vedtak om annullering av prøve, eksamen eller godkjent utdanning Klager på vedtak som angår eksamen Alle vedtak som angår avsluttende vurdering og eksamen er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Klageretten gjelder også vedtak vedr. godkjenning av arbeidskrav i fag/modul, fritak fra eksamen, og eventuelle formelle feil ved avvikling av eksamen. Formelle feil kan være feil ved oppgaveteksten, eksamensavvikling eller feil ved gjennomføring av sensuren. Se Kapittel 7. Klagebehandling. 6. Disiplinære sanksjoner 6-1. Bortvisning En student som tross muntlig og deretter skriftlig advarsel fra skolens ledelse opptrer på en uakseptabel måte, kan etter vedtak av rektor bortvises fra skolen for en periode på inntil 5 dager. Eksempler på uakseptabel oppførsel kan være sjikanering av medstudenter eller ansatte, misbruk av rusmidler, tyveri, hærverk, eller annen oppførsel som er til hinder for undervisningen. Studenten har rett til å møte med fullmektig for å forklare seg før vedtak fattes, og vedtaket skal være begrunnet. Vedtak om bortvising for en lengre periode skal fattes av styret. Vedtak om bortvisning er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Se 7-4. Klage på vedtak om bortvisning Hvis en student etter skriftlig advarsel fra skolens ledelse eller styre fortsatt ikke respekterer slik bortvisning, kan reglementet om utestenging nyttes. Studenten skal gis anledning til å forklare seg før et hvert vedtakspunkt, og har rett til å få en skriftlig begrunnelse for hvert vedtak Utestenging En student som ikke respekterer vedtak om bortvisning, kan av skolens styre bli utestengt fra studiet i inntil 1 år. Studenten har krav på begrunnet forhåndsvarsel og rett til å møte med fullmektig for å forklare seg før vedtak fattes. Styret skal gi studenten en skriftlig begrunnelse for vedtaket. En student som grovt klanderverdig har opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for medstudenter og ansatte eller andre som studenten har å gjøre med som del av opplæringen, eller som gjør seg skyldig i grove brudd på taushetsplikt eller i grovt usømmelig opptreden, kan etter vedtak av skolens styre utestenges fra studiet i inntil 2 år. Studenten har krav på begrunnet forhåndsvarsel og rett til å møte med fullmektig for å forklare seg før vedtak fattes. Studenten har rett til å få en skriftlig begrunnelse for vedtaket. Vedtak om utestenging er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Se 7-5. Klage på vedtak om utestenging Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 11 av 17

12 6-3. Utvisning Hvis en student etter skriftlig advarsel fra styret fortsatt ikke respekterer vedtak om utestenging, eller har gjort seg skyldig i gjentatte reglementsbrudd, kan skolens styre selv utvise han/henne fra studiet for alltid. Studenten har rett til å møte med fullmektig for å forklare seg før vedtak fattes, og har rett til å få en skriftlig begrunnelse for vedtaket. Vedtak om utvisning er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Se 7-6. Klage på vedtak om utvisning. 7. Klagebehandling Generelt. Avgjørelser om opptak, fritak fra fag, avsluttende vurdering, eksamen, bortvisning, utestenging, utvisning og andre disiplinærsanksjoner skal behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. (Forvaltningsloven kapittel VI, 28 og 29). Fagskolen plikter å opplyse studenter om deres rettigheter i forbindelse med klagesaker, samt gi nødvendig veiledning og hjelp til studentene i utforming av klagene. Studentene kan ved behov kontakte rektor for rettledning. Klagefristen er 3 uker etter at begrunnet vedtak er fattet. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som ligger til grunn for vedtaket. Styret ved Fagskolen Tinius Olsen har vedtatt å oppnevne den generelle klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune som klagenemnd for fagskolen. Denne nemnda har 5 medlemmer, og behandler alle klager på enkeltvedtak i Buskerud Fylkeskommune. Klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor eller styret for skolen. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages. Behandling av klager Alle klager på enkeltvedtak skal stiles til den instans som har fattet vedtaket. Denne instansen skal først vurdere om klagen skal gis medhold. Hvis resultatet av klagebehandlingen er ugunstig for studenten, skal klagen sendes videre til den generelle klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune Klage på opptak Inntak til fagskolen er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Søkere som får avslag på søknad om opptak, har rett til å få begrunnelse for vedtaket. Begrunnelsen skal gis når vedtaket fattes. Klage på opptaket må sendes til fagskolen senest tre uker etter at melding om opptak er mottatt, eller burde vært kjent. Klagen skal være skriftlig, og stiles til rektor ved skolen. Klagen skal inneholde: - hvem som klager (navn, adresse og telefonnummer) - hva klagen gjelder og begrunnelse for klagen - dato og underskrift. Klage over enkeltvedtak behandles først av opptaksnemnda ved fagskolen. Hvis klagen ikke gis medhold, sendes klagen til den generelle klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune. Klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor eller styret for skolen. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 12 av 17

13 7-2. Begrunnelse for, og klage på karakterfastsetting En student har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sin prestasjon. Modulkarakter Når modulkarakteren er fastsatt, må krav om begrunnelse framsettes senest 3 uker etter at kandidaten fikk kjennskap til karakteren, eller burde ha gjort seg kjent med den. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at studenten har framsatt krav om det. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Klage over karakterfastsetting må framsettes skriftlig innen 3 uker etter at begrunnelse er gitt. Ved krav om klage over karakterfastsettingen på hovedprosjektet, må alle gruppens medlemmer samlet samtykke i, og skrive under på klagen. Den skriftlige klagen stiles til rektor ved skolen, og skal inneholde: - hvem som klager (navn, adresse) - det vedtak det klages over (hvilken modul klagen gjelder) - begrunnelse for klagen med dokumentasjon - dato og underskrift. Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Blir det fattet vedtak som er ugunstig for studenten, skal det gis ny sensur. Ved ny sensurering ved klage over karakterfastsetting benyttes nye sensorer. Ny sensur skal foreligge innen samme frister som gjelder for ordinær eksamen. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages. Muntlig eksamen Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter, må krav om begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg. Sensorene avgjør seg imellom hvem som skal gi begrunnelsen. Bedømmelse av muntlig prestasjon og praksisopplæring eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Hvis den endelige karakter blir fastsatt på grunnlag av en muntlig prøve/justering i tilknytning til en skriftlig deleksamen, og klager får medhold i klage på sensuren av den skriftlige delen av eksamen, holdes ny muntlig prøve før ny endelig karakter fastsettes. Skriftlig eksamen Ved bedømmelse av skriftlig eksamen må krav om begrunnelse framsettes senest 3 uker etter at kandidaten fikk kjennskap til karakteren, eller burde ha gjort seg kjent med den. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at studenten har framsatt krav om det. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Klage over karakterfastsetting må framsettes skriftlig innen 3 uker etter at begrunnelse er gitt. Ved krav om klage over karakterfastsettingen på gruppeeksamen, må alle gruppens medlemmer samlet samtykke i, og skrive under på klagen. Den skriftlige klagen stiles til rektor ved skolen, og skal inneholde: - det vedtak det klages over (modul, eksamensdato, karakter) - begrunnelse for klagen med dokumentasjon - dato og underskrift. Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Blir det fattet vedtak som er ugunstig for studenten, skal det gis ny sensur. Ved ny sensurering ved klage over karakterfastsetting benyttes nye sensorer. Ny sensur skal foreligge innen samme frister som gjelder for ordinær eksamen. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 13 av 17

14 7-3. Klage på formelle feil ved eksamen Klage på formelle feil ved eksamen må framsettes innen tre uker etter at studenten er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Klagen skal være skriftlig, og stiles til rektor ved skolen. Klagen skal inneholde: - hva klagen gjelder og begrunnelse for klagen - dato og underskrift. Klage over formelle feil behandles i første instans av rektor ved skolen i samråd med de personene som var involvert i avviklingen av eksamen. Formelle feil kan være feil ved oppgaveteksten, eksamensavviklingen eller ved gjennomføring av sensuren. Hvis resultatet av klagebehandlingen er ugunstig for studenten, skal vedtaket begrunnes. Klagen sendes deretter til den generelle klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune. Klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor eller styret for skolen. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages. Finner den generelle klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere studenters prestasjon eller bedømmelse av denne, skal det foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen så snart som mulig Klage på vedtak om bortvisning Studenter som bortvises etter vedtak fattet av rektor eller styret, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig, og skal og stiles til skolens rektor eller til styret avhengig av hvilken instans som har fattet vedtaket. Klagen skal inneholde: - det vedtak det klages over, og begrunnelse for klagen - dato og underskrift. Klagen skal fremsettes seinest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for studenten, eller denne har hatt rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. Studenten skal gis anledning til å forklare seg og legge fram sin sak. Hvis vedtaket om bortvisning er fattet av rektor, er det rektor som i første instans vurderer om klagen skal gis medhold. Hvis vedtaket er fattet av styret, er det styret som skal vurdere om klagen skal gis medhold. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes til den generelle klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune. Klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor eller styret for fagskolen. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages Klage på vedtak om utestenging Studenter som utestenges etter vedtak fattet av skolens styre, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til skolens styre ved styreleder. Den skriftlige klagen skal inneholde: - det vedtak det klages over, og begrunnelse for at det klages - dato og underskrift. Klagen skal fremsettes seinest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for studenten, eller denne har hatt rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. Styret skal vurdere om klagen skal gis medhold. Studenten skal gis anledning til å forklare seg før vedtak fattes. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes til den generelle klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune. Klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune kan oppheve eller endre vedtak fattet av styret. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 14 av 17

15 7-6. Klage på vedtak om utvisning Studenter som utvises etter vedtak fattet av skolens styre, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til skolens styre ved styreleder. Den skriftlige klagen skal inneholde: - det vedtak det klages over, og begrunnelse for at det klages - dato og underskrift. Klagen skal fremsettes seinest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for studenten, eller denne har hatt rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket Styret skal vurdere om klagen skal gis medhold. Studenten skal gis anledning til å forklare seg før vedtak fattes. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes til den generelle klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune. Klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune kan oppheve eller endre vedtak fattet av styret. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages Klage på vedtak om fritak fra fag Studenter som får avslag på søknad om fritak fra fag, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til rektor ved skolen. Den skriftlige klagen skal inneholde: - det vedtak det klages over, og begrunnelse for at det klages, med dokumentasjon - dato og underskrift. Klagen skal fremsettes seinest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for studenten, eller denne har hatt rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes til den generelle klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune. Klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor eller skolens styre. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages Klage på vedtak om fritak fra eksamen Studenter som får avslag på søknad om fritak fra eksamen, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til rektor ved skolen. Den skriftlige klagen skal inneholde: - det vedtak det klages over, og begrunnelse for at det klages, med dokumentasjon - dato og underskrift. Klagen skal fremsettes seinest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for studenten, eller denne har hatt rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes klagen til den generelle klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune. Klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor eller skolens styre. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 15 av 17

16 7-9. Klage på vedtak om ikke beståtte arbeidskrav Studenter som får begrunnet vedtak om ikke beståtte arbeidskrav, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til rektor ved skolen. Den skriftlige klagen skal inneholde: - det vedtak det klages over, og begrunnelse for at det klages med dokumentasjon - dato og underskrift Klagen skal fremsettes seinest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for studenten, eller denne har hatt rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal det gis ny sensur av nye sensorer. Vedtak som fattes etter ny sensur, kan ikke påklages Klage på vedtak om annullering av prøve, eksamen eller godkjent utdanning Studenter som får annullert resultatet av prøve eller eksamen, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til rektor ved skolen. Den skriftlige klagen skal inneholde: - det vedtak det klages over - begrunnelse for at det klages, med dokumentasjon - dato og underskrift Klagen skal fremsettes seinest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for studenten, eller denne har hatt rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes til den generelle klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune. Klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor eller skolens styre. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages Klage på vedtak om særordning ved eksamen Studenter som får avslag på søknad om særordning ved eksamen, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til rektor ved skolen. Den skriftlige klagen skal inneholde: - det vedtak det klages over - begrunnelse for at det klages, med dokumentasjon - dato og underskrift Klagen skal fremsettes seinest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for studenten, eller denne har hatt rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes til den generelle klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune. Klagenemnda i Buskerud Fylkeskommune kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages. 8. Andre bestemmelser 8-1. Bekjentgjøring av reglementet Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 16 av 17

17 Reglementet skal legges ut på fagskolens hjemmeside (www.tinius.no), slik at det er tilgjengelig både for våre studenter og alle som søker på et utdanningstilbud ved Fagskolen Tinius Olsen. Fagskolens studenter skal gjøres kjent med dette reglementet når de begynner på utdanningen, og de kvitterer for at skolereglementet er gjennomlest og forstått Ikrafttredelse Dette reglement trer i kraft fra 25. april Gammelt reglement oppheves. Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 17 av 17

18 Vedlegg 1 Dokumentasjon ved søknad om opptak Utdanning/Kurs Dersom du søker med fagbrev som bakgrunn: Kopi av vitnemål på VK1/VG2-nivå og evt. høyere Kopi av kompetansebevis/fagbrev innen fagretningen (+ evt. andre fagbrev, gir tilleggspoeng) For søkere på petroleumsteknologi må man kunne dokumentere avlagt og bestått tverrfaglig offentlig godkjent eksamen i Vg2 brønnteknikk. Kopi av lærekontrakt innen fagretningen Dokumentasjon av allmenne fag på vk1-nivå (for søkere med fagbrev tidligere enn 1998) Kopi av autorisasjonsdokument (helsefag) Praksis Dersom du søker med praksis som bakgrunn: Kopi av jobbattester som dokumenterer relevant yrkespraksis (minimum 5 års praksis) Dokumentasjon på realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs/vg1 og videregående kurs 1/Vg2 i yrkesfaglige studieretninger/programområder For søkere på petroleumsteknologi må man kunne dokumentere avlagt og bestått tverrfaglig offentlig godkjent eksamen i Vg2 brønnteknikk. Søkere med relevant praksis i tillegg til fagbrev: Kopi av jobbattester/fartstid som er relevante for fagretningen du søker deg til (gir tilleggspoeng i tillegg til fagbrevet) Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Side 18 av 17

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Reglement Lofoten maritime fagskole

Reglement Lofoten maritime fagskole Reglement Lofoten maritime fagskole ID UTS.VLV.LMF.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 05.11.2014 Forfatter JB/KEW Verifisert FAH Godkjent Søren Fredrik Voie A. Verdigrunnlag Skolen bygger sin aktivitet på følgende

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Innhold 1-1 Formål 2 1-2 Virkeområde 2 2-1 Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02 Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02/03 Tid: Torsdag 3. april 2003 kl. 09.00 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 14/03 Godkjenning av innkalling Sak STY 15/03

Detaljer

Stjørdal fagskole Dok nr : 12-004 Utf av : FIA Rev : 00 Dato : 23.10.12 (Godkjent av styret) 01 Rev pkt 2.2.4, 6.1. Pkt 1.3.2 tatt ut 24.06.

Stjørdal fagskole Dok nr : 12-004 Utf av : FIA Rev : 00 Dato : 23.10.12 (Godkjent av styret) 01 Rev pkt 2.2.4, 6.1. Pkt 1.3.2 tatt ut 24.06. Reglement for fagskolene i Nord-Trøndelag. Innhold: 1. Opptak til toårig teknisk fagskole 2. Opptak til fagskoleutdanning for boreriggoperatør ved Stjørdal fagskole 3. Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 Rettar... 2 Plikter... 2 C. Opptakskrav... 2 Spesielle opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 4 E. Vurdering... 5 F. Eksamensordning

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Studentreglement. A. Verdigrunnlag... 2. B. Innleiing... 2. C. Opptakskrav... 2. D. Spesielle tilhøve... 4. E. Vurdering... 5

Studentreglement. A. Verdigrunnlag... 2. B. Innleiing... 2. C. Opptakskrav... 2. D. Spesielle tilhøve... 4. E. Vurdering... 5 Studentreglement A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 4 E. Vurdering... 5 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 6 G. Klage og klagehandsaming... 10 H.

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE GENERELLE BESTEMMELSER 1 INFORMASJON a) Studentene plikter å sette seg inn i reglementene. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd.

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Astrologiskolen Herkules

Astrologiskolen Herkules strologiskolen Herkules Reglement Θ R e g l e m e n t f o r s t r o l o g i s k o l e n H e r k u l e s Side 1 1 FGSKOLEREGLEMENT 1-1 Formål og virkeområde 4 1-2 Styre, organisasjon og ledelse 4 1-3 Studentens

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015 tisip Innhold FORSIDE... 1 PRAKTISK INFORMASJON... 3 Kontaktinformasjon...3 Lånekassen...3 Obligatorisk oppmøte...4 Undervisning og eksamen...4 Sensurfrister...4

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. mars 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Feb. 7. Deleg. av myndighet

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 13. august 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Juni 30. Deleg. av myndighet

Detaljer