Studenthåndbok - Peteka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenthåndbok - Peteka"

Transkript

1 Studenthåndbok - Peteka INNHOLD Skolereglement... 2 Innledning... 2 Rettigheter... 2 Plikter Verneregler Skade på bygninger og eiendeler. Misbruk av utstyr Fusk Politisk og organisasjonsmessig arbeid på fagskolen Slutte ved fagskolen Bortvisning. Utestenging. Utvisning Bekjentgjøring av reglementet Ikrafttredelse... 4 Ordensreglement under eksamen Før eksamen Under eksamen Innlevering Utvidet eksamenstid Fusk Ikrafttredelse... 5 Eksamensreglement Virkeområde Definisjoner Ordinær vurdering Ny vurdering Oppmelding Hjelpemidler og tilrettelegging ved eksamen Vurdering og karakterskala Sensur Vitnemål og karakterutskrift Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting Klage over formelle feil ved vurdering Fritak for eksamen Ikrafttredelse Reglement for opptak til 2-årig fagskoleutdanning ved Peteka Opptakskrav Opptakstørrelse Klage - avslag på opptak Opptak- og klagekomite Ikrafttredelse Side 1 av 12

2 Skolereglement Innledning Den som etter søknad er tatt opp som student ved skolen må gjøre seg kjent med, og forplikte seg til å følge, skolens retningslinjer nedfelt i dette dokumentet. Rettigheter og plikter som en student har, kan sammenfattes som følger: Rettigheter De generelle studentrettighetene fremgår av Lov om fagskoleutdanning 4. Studenten har rett til den opplæring, hjelp, veiledning og saksbehandling som samsvarer med de regler som til en hver tid gjelder for skoleslaget. Studenten har rett til å klage på enkeltvedtak i følge Forvaltningsloven for saker som er nevnt i Lov om fagskoleutdanning 7, samt dette reglementets 4 og 7. Plikter Studenten må selv holde seg orientert og oppdatert om meldinger og bestemmelser etc. som blir gitt fra skolen. Dette inkluderer oppslag på skolens sine oppslagstavler og E- læringsplattform, samt informasjon formidlet i klasserom. Studenten må rette seg etter de bestemmelser, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen. Studenten må skaffe seg det opplæringsmateriell og de lærebøker som opplæringen krever, og som skolen ikke holder. Studenten må møte presis til opplæringen og delta aktivt i all opplæring i den form den blir gitt, herunder laboratoriearbeid, praktiske øvinger, demonstrasjoner og ekskursjoner. Rotasjonsplan og adresseendringer Studenter i offshore rotasjon har selv ansvar for å legge inn sin rotasjonsplan på skolens nettsted. Studentene blir påmeldt kursmodulene ut ifra denne rotasjonsplanen. Studentene må melde fra til Peteka om endring av adresse, e-post og telefon. På- og avmelding til fagmodulene Alle studentene blir automatisk påmeldt alle moduler som passer med rotasjonsplanen for hver enkelt og etter vurdering av faglig bakgrunn. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg av moduler som han ikke skal delta på senest 3 (tre) uker før modulstart. Innlevering av for- og etterstudium Alle fag har obligatorisk innlevering av etterstudium i form av mappeinnleveringer. Frist for innlevering av oppgaver: For fag som har avsluttende eksamen: 1 uke før eksamen. For avsluttende fag uten eksamen: 4 måneder etter modulavslutning. Dette gjelder for tiden trykkontroll 1, brønnvæsker og valgfag. Ved for sen eller manglende levering blir faget underkjent, og fagmodulen må tas på nytt. Side 2 av 12

3 1. Fremmøte Det forventes at studenten møter til opplæring etter oppsatt plan, og gir melding til skolen/faglærer/gruppeansvarlig ved uteblivelse. Mangelfull oppfølging av arbeidskrav i et fag kan medføre at vurdering ikke kan gis, noe som er nødvendig for å kunne bli oppmeldt til evt. eksamen i modulen/faget, og for å få vitnemål fra skolen. 2. Verneregler Studenten må følge de verneregler og bruke det verneutstyr som kreves i vedkommende fag eller som skolen tilbyr, og skaffe seg det verneutstyr som er nødvendig og som skolen ikke holder. Studenten plikter å sette seg inn i branninstruksen for de områdene han oppholder seg i. 3. Skade på bygninger og eiendeler. Misbruk av utstyr Oppstår det skade på bygninger, inventar og utstyr, eller på skolens eiendom for øvrig, må dette meldes til skolens vaktmester av den som er skyld i skaden, eller de som observerer den. En student som er ansvarlig for en skade som skyldes uvøren opptreden eller uaktsom behandling av inventar og utstyr m. m., kan måtte erstatte skaden. Misbruk av skolens utstyr, herunder IKT, som er diskriminerende eller uetisk, behandles som en disiplinærsak. 4. Fusk Bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon under en prøvesituasjon regnes som fusk og er dermed brudd på reglementet. Det samme gjelder avskrift av andres arbeid eller nedlasting av informasjon fra Internet eller andre eksterne kilder, uten kildehenvisning, som innleveres som eget produkt. Fusk behandles som en disiplinærsak. Skolens styre eller klagenemnden kan annullere eksamen eller prøve, eller fritak for eksamen eller prøve, eller godkjenning av utdanningen, dersom det umiddelbart eller på et senere tidspunkt blir avdekket at en student har oppnådd dette ved hjelp av fusk. Adgangen til slik annullering foreldes ikke. 5. Politisk og organisasjonsmessig arbeid på fagskolen Studenter og studentorganisasjoner har anledning til å drive lovlig politisk og organisasjonsmessig arbeid på skolen. Skolens fasiliteter kan, etter nærmere avtale med rektor, benyttes til studentaktiviteter. Studenter og studentorganisasjoner har videre rett til å benytte oppslagstavler til formidling av informasjon. Bruk av vegger, dører etc. til informasjonsformidling er ikke tillatt. Studentorganisasjoner lager selv forslag til vedtekter som godkjennes av skolens styre. 6. Slutte ved fagskolen Vil en student slutte ved skolen før hele utdanningen er fullført, må studenten meddele dette til skolen skriftlig. Andre forhold vedrørende avslutting av studiet er regulert i studiekontrakten. 7. Bortvisning. Utestenging. Utvisning Lov om fagskoleutdanning 6 fastsetter krav til behandling av disiplinærsaker. Her beskrives aktuelle sanksjoner: Side 3 av 12

4 Bortvisning. 1. En student som opptrer i strid med bestemmelsene i 2,3 eller 4 i dette dokument, kan etter vedtak av rektor bortvises fra nærmere bestemte områder ved skolen for en periode på inntil et halvt år. Studenten skal i så fall gis anledning til å forklare seg. Utestenging. 2. Hvis en student etter skriftlig advarsel fra styret fortsatt ikke respekterer slik bortvisning, kan styret selv utestenge ham eller henne fra studiet inntil ett år. Studenten skal i så fall gis anledning til å forklare seg. 3. En student som grovt klanderverdig har opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for medstudenter eller ansatte eller andre som studenten har å gjøre med som del av opplæringen, eller i grovt usømmelig opptreden, kan etter vedtak av styret utestenges fra studiet i inntil 2 år. Studenten skal i så fall gis anledning til å forklare seg. Utvisning. 4. Hvis en student etter skriftlig advarsel fra styret fortsatt ikke respekterer vedtak om utestenging eller har gjort seg skyldig i alvorlige eller gjentatte reglementsbrudd, kan styret selv utvise ham/henne fra studiet for alltid. Studenten skal i så fall gis anledning til å forklare seg. 8. Bekjentgjøring av reglementet Skolens studenter skal gjøres kjent med dette reglementet og kvitterer for at det er lest. 9. Ikrafttredelse Reglementet trer i kraft fra den 1. september Ordensreglement under eksamen Eksaminanden kan søke Peteka om å avlegge eksamen på et annet lærested/skole eller på oljerigg/plattform. 1.1 Før eksamen 1. Eksaminanden må møte presis. Eksaminanden kan bli nektet å delta dersom han kommer for sent. Etter at en eksaminand har forlatt eksamensrommet, vil det ikke under noen omstendighet tillates at andre som kommer for sent for starte på eksamen. 2. Eksaminanden setter seg straks på anvist plass. 3. Tilsynet har anledning til å kontrollere at eksaminanden bare har med tillatte hjelpemidler. Andre papirer eller materiell enn det som er utdelt / godkjent skal ikke være på pulten. 4. Mobiltelefon skal være avslått og pakket bort ikke tilgjengelig for eksaminanden under eksamen. Skal legges i vesken eller på kateteret. 5. Kalkulatorer skal være fri for programmer må re-settes. 6. Alle vesker/bagger skal settes på anvist plass i klasserommet. Side 4 av 12

5 1.2 Under eksamen 1. Eksaminanden skal kontrollere at han/hun har mottatt riktig eksamensoppgave. 2. Alt papir som skal benyttes skal være stemplet av Peteka. 3. Eksaminanden skal på svararket kun fylle ut kandidat nr/dato/fag/kurskode. 4. Kandidatnummer blir utdelt ved eksamensstart. 5. Eksaminanden må på ingen måte merke besvarelsen slik at sensor kan identifisere eksaminanden. 6. Det er kun tillatte hjelpemidler som angitt i eksamensoppgaven som kan benyttes under eksamen. 7. Ved spørsmål til faglærer skal eksamenstilsynet kontaktes. Eksaminanden blir sittende på plassen sin. 1.3 Innlevering 1. Eksaminanden kan få inntil 15 minutter utover fastsatt eksamenstid for klargjøring av besvarelsen. 2. Når eksaminanden skal levere besvarelsen, leveres denne til tilsynet. 3. Svararkene skal ligge i nummerorden. Kasserte svarark leveres for seg, og kladdeark for seg. Eksamensoppgaven skal innleveres sammen med besvarelsen. 1.4 Utvidet eksamenstid Eksaminander som trenger tilleggstid må opplyse Peteka om dette så raskt som mulig senest 7 dager før eksamen. Erklæring fra sakkyndig må fremlegges. 1.5 Fusk Eksaminand som bryter en av de regler som er gitt for eksamen, eller som ikke retter seg etter de pålegg som tilsynet gir, skal i alvorlige tilfeller, og etter at han er blitt informert/advart av daglig leder eller den som er gitt fullmakt, bortvises fra eksamen i vedkommende fag. Fusk eller forsøk på fusk kan være: å gi eller prøve å gi, eller formidle ikke tillatt hjelp til andre, eller å motta slik hjelp, eller å besitte eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt, etter at oppgaven er delt ut Brudd på reglene om fusk kan medføre at eksaminanden må avlegge ny prøve. Eksaminand som på grunn av sykdom ikke kan møte til eksamen, må snarest levere sykemelding til Peteka. Eksaminanden vil da ikke bli avkrevd eksamensavgift for denne eksamen. 1.6 Ikrafttredelse Reglementet trer i kraft fra den 1. september Side 5 av 12

6 Eksamensreglement 1 Virkeområde Bestemmelsene i denne forskriften gjelder alle vurderingsordninger, det vil si bedømmelse av eksamen, prøver, fremvisninger, fremføringer og oppgaver eller annen vurdering, når resultatet inngår på vitnemål eller karakterutskrift og er avgjørende for godkjent utdanning eller studium. 2 Definisjoner I forskriften brukes følgende definisjoner: Student Som student regnes den som er tatt opp til et studium ved fagskolen. Studieplan Studieplanen beskriver de ulike funksjonene, kompetanseområdene, omfang, studiekrav og vurderingskriterier i utdannelsen. Studiepoeng Studiepoeng er måleenhet for studieomfang, der et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Studiekrav Studiekrav er teoretiske eller praktiske obligatoriske arbeider hvor resultatet ikke kommer på vitnemålet, men som må være godkjent for at studenten skal få fortsette normal studieprogresjon eller gjennomføre en vurdering. Vurdering Begrepet vurdering brukes om bedømming av eksamen, fremføringer, praksis, oppgaver eller annen vurderingsordning underveis i studiet når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakterfastsetting. Eksamen Som eksamen regnes avsluttende prøve, gjennomført under tilsyn. Ordinær vurdering Ordinær vurdering er første gang en student blir vurdert i en funksjon og er betegnelsen på vurdering i henhold til normert studieprogresjon. Ny vurdering Ny vurdering er den vurdering som gjennomføres for studenter som ikke har gjennomført eller bestått ordinær vurdering, eller som vil forbedre vurderingsgrunnlaget for en karakter. Side 6 av 12

7 3 Ordinær vurdering Vurderingen er todelt og omfatter: 1. Underveisvurdering 2. Sluttvurdering Underveisvurdering baseres på godkjente studiekrav innenfor de enkelte funksjoner. Studiekrav fastsettes for det enkelte fag. Underveis vurderingen vil være knyttet til mappeevalueringen samt vurdering av laboratoriøvelser og arbeid på simulator. Sluttvurderingen er en samlet vurdering basert på underveisvurderingen og avsluttende eksamen. Ved ordinær vurdering gjelder det pensum og den vurderingsform som var fastsatt i de planer som lå til grunn for siste gangs undervisning i faget. 4 Ny vurdering Ny vurdering gjennomføres normalt neste gang faget settes opp. Det er studentenes eget ansvar å kontrollere hvilket vurderingsgrunnlag som gjelder ved senere oppmelding til ny vurdering i et emne, fag eller emnegruppe. 5 Oppmelding Alle studenter som deltar på en fagmodul blir automatisk meldt opp til eksamen i faget. Avmelding må skje skriftlig innen 3 (tre) uker før eksamen. 6 Hjelpemidler og tilrettelegging ved eksamen 1. Tillatte hjelpemidler kontrolleres av inspektøren. 2. Studenter som har behov for særordninger ved eksamen, må søke om dette innen fastsatte frister. Behovet skal dokumenteres. Særordninger kan innvilges for en enkelt eksamen, eller for hele studiet dersom det fremgår av dokumentasjonen at behovet er varig. Følgende særordninger kan innvilges: 3. Fremmedspråklige kandidater, og kandidater med lese- og skrivevansker, kan i samråd med faglærer, gis tillatelse til bruk av ordbøker eller få tillegg i tiden for besvarelsen. I så tilfelle kan kandidaten på anmodning få vedlagt besvarelsen en attest som bekrefter forholdet. 7 Vurdering og karakterskala 1. Ved vurdering og eksamen benyttes karakterene A - E som uttrykk for bestått, mens F betyr ikke bestått. 2. Betegnelsen godkjent og ikke godkjent kan benyttes for vurdering av studiekrav. Side 7 av 12

8 Karaktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse: Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A B C D E F Fremragende Meget god God Nokså god Tilstrekkelig Ikke bestått Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser helhetlig innsikt i kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Meget god prestasjon. Studenten viser solid innsikt, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god innsikk, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser nokså god innsikt, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser tilstrekkelig innsikt, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser anglende innsikt og sammenheng i kunnskaper, ferdigheter og holdninger. 3. Karakterfastsettelsen er i utgangspunktet individuell, også ved gruppebesvarelser. Denne bestemmelse kan komme til anvendelse dersom det dokumenteres eller sannsynliggjøres at en eller flere av gruppedeltakerne ikke har bidratt til besvarelsen i henhold til forutsetningene. I slike tilfelle kan det i samråd med aktuell faglærer bestemmes at karakter fra gruppeoppgaver kan justeres individuelt etter muntlig eksaminasjon, selv om dette ikke er forutsatt i fag- eller studieplan. Slik eksaminasjon regnes som vurdering i relasjon til bestemmelsene om sensur og offentlighet. Sensur for aktuell kandidat tilbakeholdes i så fall til saken er avklart. 4. Karakterene for hvert enkelt fag skal baseres på både underveisvurderingen og sluttvurderingen med en vektlegging av 30% på underveisvurderingen og 70% på sluttvurderingen. Begge vurderingene må være minst bestått. 8 Sensur 1. Ved all sensurering skal ekstern sensor alltid: a. Godkjenne kriteriene for vurdering i den enkelte funksjon. b. Ha tilgang til det samlede vurderingsgrunnlaget som kan dokumenteres. 2. Ekstern sensor oppnevnt av fagskolen skal sensurere vurderingsgrunnlaget. 3. Ekstern sensor: a. Skal oppnevnes av fagskolen. b. Kan ikke være tilsatt ved fagskolen. c. Intern sensor vil normalt være fagansvarlig(e) lærer(e). Fagleder kan i spesielle tilfeller oppnevne annen kvalifisert sensor. 4. Den som påtar seg et sensoroppdrag, skal som hovedregel overholde 3 ukers sensurfrist. Med 3 uker forstås 15 arbeidsdager. Ved ny sensur som følge av klage, eller bytte av sensor som følge av uforutsett forfall, regnes sensurfristen fra det tidspunkt ny sensor er oppnevnt. 5. Når to sensorer i fellesskap skal fastsette karakteren i skriftlige fag, og det ikke er mulig å oppnå enighet om et felles sensurvedtak, avgjøres karakteren av en tredje, Side 8 av 12

9 ekstern sensor. Denne skal ikke gjøres kjent med de første sensorers karakterforslag med begrunnelse. 6. Studiekrav må være godkjent før studenten avlegger eksamen og endelig karakter kan gis. 7. Ved bedømmelse av muntlig eksamen og vurdering av praktiske prøver eller lignende som inngår i vurderingsgrunnlaget, og som ikke lar seg etterprøve, skal det benyttes to sensorer. De to sensorene pålegges å bli enige om karakteren. Det er ingen adgang til å oppnevne 3. sensor. 9 Vitnemål og karakterutskrift 1. Vitnemål utstedes etter avsluttet studie. Studiet regnes som avsluttet når alle obligatoriske arbeider er innlevert og vurdert, alle praktiske laboratorie- og simulatorøvelser godkjent og alle obligatoriske eksamener er bestått. Som dokumentasjon for bestått eksamen som utgjør del av et studieprogram, gis karakterutskrift. Vitnemålet skal minimum angi a. Kandidatens navn og fullt personnummer (11 siffer). b. Hvilken utdanning som er gjennomført. c. Tidspunkt for fullført utdanning. 2. Videre skal følgende opplysninger enten angis på selve vitnemålet, eller i vedlegg som betegnes "Grunnlag for vitnemål": a. Navn, karakter, studiepoeng, vurderingstidspunkt for alle funksjoner og allmenne fag som er gitt avsluttende vurdering, og som inngår i studieprogrammet. b. Angivelse av eventuelle fritak. c. Angivelse av karaktersystem. 3. Det utstedes kun ett vitnemål per student. En student kan kreve nytt vitnemål eller grunnlag for vitnemål ved forbedring av karakter som inngår på vitnemålet, når denne forbedring har skjedd ved avlagt vurdering ved Peteka fagskolen. Ved utstedelse av nytt vitnemål etter dette punkt, skal tidligere vitnemål tilbakeleveres. 4. Dersom det er dokumentert eller sannsynliggjort at vitnemål er forsvunnet eller ødelagt, kan det utstedes nytt vitnemål. Slike vitnemål skal ha påskriften "DUPLIKAT", og både opprinnelig gyldighetsdato og dato for utstedelse av duplikatet skal fremgå. Styret kan fastsette gebyr for duplikatvitnemål. 5. Karakterutskrift vil normalt omfatte alle vurderinger som vedkommende student har gjennomført og bestått. Delkarakterer angis dersom ikke alle delene i det samlete vurderingsgrunnlaget er bestått, ellers ikke. 6. Ved klage på karakter eller formelle feil ved vurdering, kan vitnemål eller dokumentasjon av karakter i vedkommende fag eller emne tilbakeholdes til klagen er avgjort. Dersom slik dokumentasjon allerede er utsendt, kan denne kreves tilbake før klagen tas opp til behandling. 10 Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting 1. I forhold som ikke er spesielt omtalt i loven eller i dette reglementet, legges forvaltningslovens prinsipper til grunn. 2. Ved muntlig eksamen eller ved bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om Side 9 av 12

10 begrunnelse og eventuelt klage, fremsettes umiddelbart etter at karakter er meddelt. Klage behandles av de to sensorene i samråd med enten daglig leder eller pedagogisk leder ved Peteka. 3. Begrunnelse kan gis muntlig eller skriftlig av sensor(ene). Sensor(ene) bestemmer formen. Ved muntlig begrunnelse skal studenten gis skriftlig dokumentasjon for tidspunktet når begrunnelsen ble gitt. 4. Krav om begrunnelse skal normalt ikke kunne føre til endring av karakter som følge av ny vurdering. Slik endring kan likevel foretas til gunst for kandidaten, dersom det er åpenbart at det har vært gjort formell(e) feil ved første gangs karakterfastsettelse, og de opprinnelige sensorene er enige om det. 5. Klage på karakter må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vurderingsresultatet er kunngjort. Dersom kandidaten har fremsatt krav om begrunnelse, løper 3- ukersfristen fra begrunnelse ble meddelt. Dersom det kommer inn klage på karaktersetting innen gjeldende frister, oppnevner Peteka en uavhengig sensor 3 som på eget grunnlag fastsetter den endelige karakter. Ved ny sensur kan endring gjøres til gunst eller til ugunst for klageren. Dette karaktervedtaket blir endelig og kan ikke påklages. 6. Ved gruppeoppgaver må klage på karakter være underskrevet av alle gruppens medlemmer. 11 Klage over formelle feil ved vurdering 1. Den som har fått en vurdering kan klage over formelle feil som kan ha hatt betydning for bedømmelsen av en eller flere av kandidatenes prestasjoner. Begrunnet klage må fremsettes innen 3 uker etter at kandidaten blir kjent med, eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen. 2. Ved gruppearbeider må klage på formelle feil ved vurdering være underskrevet av alle gruppens medlemmer. Skoleleder kan bestemme at det skal foretas ny sensur dersom det er åpenbart at klagen er berettiget, og at det påklagede forhold bare kan ha virket inn på klagerens egen karakter. Dersom skoleleder ikke gir klageren medhold, eller det er grunn til å tro at feilen kan ha hatt betydning for andre enn klageren, skal saken forelegges skolestyret. Dersom skolestyret finner at det er begått feil som kan ha hatt betydning for en eller flere av kandidatenes prestasjon, eller bedømmelsen av denne, kan det bestemmes at det skal foretas ny sensur enten bare for klageren eller for alle kandidater som har vært gjennom vedkommende vurdering, eller at vurderingen annulleres og ny vurdering gjennomføres. 12 Fritak for eksamen Ved fritak for eksamen vil rektor samle inn dokumentasjon og foreta en vurdering om elevens bakgrunnskunnskaper er gode nok til å få fritak for faget. Vedtaket er endelig. 13 Ikrafttredelse Reglementet trer i kraft fra den 1. september Side 10 av 12

11 Reglement for opptak til 2-årig fagskoleutdanning ved Peteka. 1 Opptakskrav Grunnlaget for opptak til fagskolen er: a. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev i bore- og brønnservicefagene. b. Fullført og bestått videregående opplæring i en av følgende yrkesfaglige studieretninger: 1. Mekaniske fag 2. Byggfag og byggtekniske fag 3. Naturbruk 4. Kjemi- og prosessfag 5. Elektrofag samt fullført og bestått grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk eller offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i VK1/VG2 Brønnteknikk og minst 5 års relevant praksis. c. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Skolen vurderer praksis og eventuell realkompetanse etter oversendt dokumentasjon. 2 Opptakstørrelse Styret bestemmer for hvert studieår hvilket antall studenter som skal tas opp til studier ved de ulike lærestedene. 3 Søknad om opptak Skolen benytter rullerende opptak. Søkere som får tilbud om studieplass, aksepterer studieplassen ved å returnere undertegnet kontrakt. Kvalifiserte søkere tildeles studieplass straks kontrakten er kommet skolen i hende. Hvis det er flere søkere enn studieplasser, så vil søkerens kvalifikasjoner sammen med poststempelets dato avgjøre om søkeren får plass på skolen. 4 Klage - avslag på opptak En søker som ikke blir tilbudt plass på skolen har klagerett på slikt vedtak. Klagen må være fremsatt skriftlig og må være skolen i hende senest 14 dager etter at søkeren er underrettet om vedtaket. Klagen skal være begrunnet. Klager som avvises av opptakskomiteen kan ankes til skolens klagenemd. Klagenemdens avgjørelse skal være begrunnet. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes. Side 11 av 12

12 5 Opptak- og klagekomite Styret ved skolen oppnevner hvert år en opptakskomite. Opptakskomiteen består av to ansatterepresentanter (en faglig og en administrativt ansatt). Klagenemden består av en jurist, en person med skoleadministrativ erfaring og en student. Klagenemden ledes av juristen. Opptakskomiteen gir råd ved skjønnsmessige avgjørelser og avgjør tvilsspørsmål. Klagenemden avgjør i siste instans avslag på studieplass. Skolens administrasjon er ansvarlig for saksforberedelse til opptakskomiteen og klagenemden. 6 Ikrafttredelse Reglementet trer i kraft fra den 1. september Side 12 av 12

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere.

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret i Norwegian Drilling Academy AS 28.03.17 med hjemmel i lov 20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist)

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Alle kandidater skal ha hvert sitt eksemplar av reglement og rettleiinger som omfattes av de prøver og eksamener som kandidaten skal avlegge.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Godkjent av styret for Trondheim fagskole i møte den 8.2.2016 Reglement for Trondheim fagskole Side 1 Innhold 1 Hjemmel for reglementet... 4 2 Formål med reglementet...

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. september 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 27. september 2017 14.09.2017 nr. 1443 Forskrift

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1623 Forskrift om

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 01.03.2017 nr. 1138 Forskrift om opptak,

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for fagskoleutdanning 1 Vedlegg 4 Fashion Mode AS Reglement for fagskoleutdanning av 04.08.2015 2 Innholdsfortegnelse: Side: Kapittel 1 OPPTAKSREGLEMENT 3 1 Opptak. 3 2 Opptaksstørrelse... 3 3 Opptakskrav 3 4 Godkjente opptakskrav.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 595 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009

Detaljer

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 6. juni 2017 23.05.2017 nr. 670 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram.

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram. FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Gjeldende fra 01.08.05. Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. juni 2005, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 22. september 2017 01.09.2017 nr. 1416 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. august 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 16. august 2017 20.04.2017 nr. 1232 Forskrift om opptak,

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole

Forskrift for Chr. Thams fagskole Forskrift for Chr. Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole (fagskolen) den 28.06.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 1b, 4, 5, 6,

Detaljer

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 12. juli 2017 16.06.2017 nr. 1124 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. mars 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. mars 2017 13.02.2017 nr. 229 Forskrift om opptak,

Detaljer

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra:

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra: Sensorveiledning for eksamen Utgave: 1.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Gjelder fra: 19.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen Amundsen Dok.id.: 2.21.2.3.8 Dok.type: []

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast)

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole den dato, med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) sist endret ved lov 17

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. november 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 14. november 2017 30.08.2017 nr. 1744 Forskrift

Detaljer

Reglement Lofoten maritime fagskole

Reglement Lofoten maritime fagskole Reglement Lofoten maritime fagskole ID UTS.VLV.LMF.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 05.11.2014 Forfatter JB/KEW Verifisert FAH Godkjent Søren Fredrik Voie A. Verdigrunnlag Skolen bygger sin aktivitet på følgende

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN

RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN Alle eksaminander skal før eksamen ha hvert sitt eksemplar av Reglement og rettleiing for eksaminander, og de plikter å gjøre seg kjent med innholdet

Detaljer

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS Studier i Skjønnhet & Velvære Beauty Makeup artist // Negletekniker // Vippestylist// Fotpleier Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS 1. Generelle bestemmelser 2 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Oslo kommune Utdanningsetaten Fagskolen Oslo Akershus FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Hjemmel: Fastsatt av styret ved Fagskolen Oslo Akershus 9. mars 2017 med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Kunngjort 4. august 2017 kl PDF-versjon 18. august 2017

Kunngjort 4. august 2017 kl PDF-versjon 18. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. august 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 18. august 2017 27.06.2017 nr. 1229 Forskrift om opptak,

Detaljer