NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53."

Transkript

1 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl PDF-versjon 24. mai nr. 595 Forskrift om opptak, eksamen mv. for fagskoleutdanninger ved ecademy Hjemmel: Fastsatt av styret for ecademy AS 19. april 2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 4 og 5. Kapittel 1. Innledning 1-1. Virkeområde 1. Denne forskriften gjelder studier ved alle fagskoleutdanninger som NOKUT (Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen) har godkjent ved ecademy. 2. Forskriften omfatter følgende forhold: a. Opptak b. Eksamen c. Klagebestemmelser d. Disiplinære sanksjoner. 3. Bestemmelsene i forskriften utdypes for den enkelte utdanning i studieplanen og eventuelle andre retningslinjer Definisjoner Arbeidskrav ECTS Eksamen Alle former for oppgaver, øvinger, praksisopphold mv. som settes som vilkår for at studenten skal få gå opp til eksamen og/eller at det utstedes vitnemål. Resultatet av utført arbeidskrav vil normalt ikke inngå i beregningsgrunnlaget for den karakteren som angis på vitnemålet. European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) er et system for å sammenlikne vekt og karakterer på tvers av land og institusjoner. Systemet baserer seg på at et fulltids studieår på timer tilsvarer 60 «credits» («studiepoeng» i Norge.) Et ECTS-studiepoeng tilsvarer således arbeidstimer Se også: Studiepoeng. En skriftlig, muntlig eller praktisk prøve av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, som gir grunnlag for fastsettelse av karakter som angis på vitnemålet.

2 2 Emne Enkeltvedtak Fagskolepoeng Ferdigheter Fritak Generell kompetanse Hjemmeeksamen Innpassing Karakterskala Karakterutskrift Klageorgan Klagenemnd lokal Klagenemnd nasjonal Den minste resultatbærende enhet som gir uttelling i form av studiepoeng. Med minste resultatbærende enhet menes alle enheter som gir selvstendig karakter, og som studentene må bestå for å få godkjent et vitnemålsgivende utdanningstilbud. Emnene varierer i omfang og skal fremkomme i vitnemålet. Et enkeltvedtak er iht. forvaltningsloven (fvl.) et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. fvl. 2. Konklusjonen i enkeltvedtak skal grunngis og være skriftlig. Presisering av hvilke krav som stilles til enkeltvedtak fvl b. Mål på normert arbeidsbelastning i en utdanning, som tidligere ble brukt i fagskolen, ble den 2. mai 2017 av Stortinget erstattet med studiepoeng (sd.) Se også: ECTS. Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter. Fagskoler kan gi fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse. Dokumentasjon av realkompetanse kan gi grunnlag for fritak. Departementet har gitt forskrift om fritak for, innpassing av, annen likeverdig utdanning og kompetanse, jf. forskrift 17. mars 2017 nr Se også: Emne; Innpassing. Det å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner. Kompetanse er òg å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i studier og yrke. Avsluttende prøve for et studium som studenten kan gjennomføre hjemme. Nærmere bestemmelser om bl.a. tillatte hjelpemidler og tidsbegrensing fremgår av studieplanen for det enkelte studium. Se også: Eksamen. Fagskoler skal innpasse beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning med samme antall studiepoeng i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige krav for emnet eller emnene det søkes innpassing for. Departementet har gitt forskrift om fritak for, innpassing av, annen likeverdig utdanning og kompetanse, jf. forskrift 17. mars 2017 nr Se også: Emne; Innpassing. Gradinndeling av karakterer som gis ved bedømmelse av eksamen, prøve og andre arbeider. Gradert karakterskala benyttes som hovedregel ved avsluttende eksamen. Ved fagskolen benyttes karakterene A til F, med A som beste karakter og E som laveste ståkarakter. Karakteren F er stryk. En student som ikke har fullført en fagskoleutdanning og bestått avsluttende eksamen, kan be om karakterutskrift som viser beståtte eksamener og prøver og andre vurderinger studenten har fått jf. fagskoleloven 5. Se også: Vitnemål. Den instans som skal behandle klage på opptak, eksamenskarakter mv. fra studentene. Klageorgan som opprettes iht. fagskolelovens 13 for å behandle klager over enkeltvedtak. Den lokale klagenemndas vedtak i saker om fagskolens enkeltvedtak kan ikke påklages. Nemndas virkeområde, oppnevning, sammensetning mv. er beskrevet er nærmere beskrevet i denne forskriftens Klageorgan som opprettes iht. fagskolelovens 13 femte ledd for å behandle klager over enkeltvedtak. Den nasjonale klagenemndas virkeområde, oppnevning, sammensetning mv. er beskrevet i forskrift 17. mars 2017 nr. 334 om fagskoleutdanning.

3 3 Kunnskaper Læringsutbytte Ny sensur Realkompetanse-vurdering Sensur Student Studieavgift Studiekontrakt Studieplan Studiepoeng Vitnemål Kunnskaper og forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker. Det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Beskrivelse av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en student skal ha tilegnet seg etter fullført emne eller utdanning. Se også Ferdigheter; Kunnskaper; Generell kompetanse. Ny sensur på eksamensbesvarelse etter klage fra student på fastsatt karakter. Se også: Sensur. Vurdering av realkompetanse for opptak til studier eller for avkorting av studier, av offentlig godkjent instans. Realkompetansevurdering er relevant som verktøy for livslang læring. Ikke-formell kompetanse og uformell kompetanse kan formaliseres ved realkompetansevurdering. Bedømmelse av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Person med en skriftlig studiekontrakt (sd.) med ecademy. Avgift som studenten betaler for sin utdanning ved ecademy. Studieavgiften er avtalt i studiekontrakten. Individuell skriftlig kontrakt mellom den enkelte student og ecademy, som regulerer hvilken utdanning studenten har studierett til, samt hvilke rettigheter og forpliktelser som tilkommer. Helhetlig plan for en utdanning som skal inneholde: utdanningens navn, opptakskrav, omfang (studiepoeng) og forventet arbeidsmengde (for utdanningen som helhet og for hvert emne), oppbygning/organisering av utdanningen, læringsutbyttebeskrivelser og faglig innhold for utdanningen som helhet, læringsutbytte og faglig innhold for hvert emne, inkludert eventuell praksis, beskrivelse av den indre sammenhengen i utdanningen, undervisningsformer og læringsaktiviteter, arbeidskrav og vurderingsordninger, litteraturliste/læremidler. Mål på normert arbeidsbelastning i en utdanning, som brukes for å beskrive hvor omfattende et fag eller et studium er, vurdert ut fra normert arbeidsbelastning for studentene. 60 studiepoeng tilsvarer ett års studium på heltid. I fagskolen ble dette tidligere betegnet som fagskolepoeng. Ett norsk studiepoeng tilsvarer ett ECTS-credit. Se også: ECTS; fagskolepoeng. Dokument som viser resultatet ved bestått eksamen. Vitnemål skal utstedes av den skolen hvor studenten har avlagt flest studiepoeng Søkerens og studentens undersøkelsesplikt (1) Søkere og studenter plikter å sette seg inn i den til enhver tid gjeldende forskrift om opptak, eksamen mv. ved ecademy. (2) Studenter ved ecademy plikter å sette seg inn i studieplaner og retningslinjer samt tidsfrister som gjelder for utdanningen, eksamener mv. (3) Manglende kjennskap til forskriften, gjeldende studieplan, retningslinjer og tidsfrister kan ikke påberopes som et befriende forhold. (4) Studenten plikter å underrette ecademy om endring av navn, postadresse og e-postadresse. Hvis studenten unnlater å underrette om slike endringer, bærer studenten risikoen for at informasjon fra ecademy ikke blir mottatt.

4 4 Kapittel 2. Opptak 2-1. Formelt opptakskrav (1) Styret bestemmer innenfor rammen av NOKUTs godkjenning hvor mange studenter som skal tas opp ved de enkelte utdanninger. (2) Fagskoleutdanningen ved ecademy bygger på fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. (3) Det formelle kravet til opptak er relevant fag-/svennebrev, autorisasjon eller vitnemål fra fullført videregående opplæring. Studieplanen for den enkelte utdanning gir informasjon om hvilket utdanningsprogram fra videregående opplæring som kreves for opptak til de ulike fagskoleutdanningene ved ecademy Opptak på grunnlag av realkompetansevurdering (1) Søkere som ikke oppfyller det formelle kravet til opptak, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for opptak på grunnlag av realkompetanse. Dette omfatter søkere som: a. ikke har fullført videregående opplæring b. har fullført opplæring på annet utdanningsprogram enn det formelle opptakskravet c. har utdanning fra andre land enn Norge. (2) For å kunne kreve realkompetansevurdering, må søker ha en alder som tilsvarende normalalder ved fullført relevant videregående opplæring. (3) Studieplanen gir informasjon om krav til realkompetanse for den enkelte fagskoleutdanning ved ecademy. (4) I realkompetansevurderingen kan det legges inn en test. (5) Vurderingen av realkompetanse skjer opp mot det formelle opptakskravet. (6) Realkompetanse kan tilkjennes på grunnlag av kunnskaper søker har fått gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte Krav til politiattest (1) For utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som en del av klinisk undervisning eller praksisopplæring, kan det i henhold til fagskoleloven 12 kreves at studentene legger fram politiattest som omtalt i politiregisterloven 39 første ledd. ecademy kan kreve dette ved opptak eller underveis i utdanningen. (2) Det fremgår av studieplanen hvilke utdanninger og dette gjelder Fritak og innpassing for deler av utdanningen (1) ecademy skal innpasse beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning med samme antall studiepoeng i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige krav for emnet eller emnene det søkes om innpassing for. Innpassing kan bare skje mellom fagskoleutdanninger på samme eller nært beslektet fagområde. Det skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold. (2) ecademy kan på grunnlag av søknad gi fritak eller innpassing for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse. (3) Dokumentasjon av realkompetanse kan gi grunnlag for fritak eller innpassing og må baseres på en faglig vurdering av om søkerens bakgrunn, fra arbeidsliv, frivillig sektor, utdanning og/eller annet, dvs.

5 5 formell, ikke-formell og uformell kompetanse, samlet kan gi grunnlag for fritak eller innpassing for del av en fagskoleutdanning. (4) Utgangspunktet for vurderinger om innpassing og fritak skal være læringsutbyttebeskrivelsene for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet og studiepoeng eller andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning for de emner eller den kompetanse det søkes om innpassing eller fritak for. (5) Søknad om fritak eller innpassing må skje skriftlig og inneholde nødvendig dokumentasjon av oppnådd læringsutbytte i emnet/faget som det ønskes godskrevet Opptaksprosedyre (1) ecademy benytter rullerende opptak. Søkere som oppfyller opptakskravene, gis fortløpende vedtak om opptak. (2) Opptak av studenter og søknad om fritak eller innpassing foretas av en opptakskomité oppnevnt av ecademy. Opptakskomitéen vurderer om søkerne fyller kravene til opptak, eventuelt om det er grunnlag for fritak eller innpassing. Eventuelt avslag skal begrunnes. (3) Søkere som får tilbud om studieplass, må akseptere studieplassen ved å returnere undertegnet kontrakt innen oppgitt frist. Hvis ecademy ikke har mottatt kontrakten innen oppgitt frist, kan studenten miste studieplassen. (4) ecademy kan gi betinget tilbud der søker mangler del(er) av opptaksgrunnlaget. Forutsetningen er at søker kvalifiserer seg i løpet av første semester og etter skriftlig avtale med opptaksavdelingen ved ecademy. (5) Tildelt studieplass kan reserveres til neste opptak. Ytterligere utsettelse innvilges normalt ikke. I slike tilfeller har ecademy rett til å foreta ny vurdering, og eventuelt endre vedtaket, hvis det har skjedd betydelige endringer i studieplanen. (6) Studenten kan innen 14 fjorten dager fra mottatt bekreftelse på opptak gå fra en inngått studieavtale etter reglene om angrerett i angrerettloven. Oppsigelsen må være skriftlig Avlysning av studietilbud/utdanning (1) Et studietilbud/utdanning kan avlyses selv om det er kvalifiserte søkere, dersom det ikke er tilstrekkelig antall søkere eller faglige eller økonomiske ressurser til å gi et fullverdig tilbud, eller av andre årsaker som ligger utenfor ecademys kontroll. (2) Dersom skolen avlyser studietilbudet som følge av liten deltakelse må varsel om avlysing sendes studenten så tidlig som mulig og senest innen 1 uke før studiestart. (3) Betingelser ved avlysning er regulert i studiekontrakten Klage på avslag om opptak, fritak eller innpassing (1) Søker som får avslag på søknad om opptak, fritak eller innpasning har rett til å klage på avgjørelsen. Klagen skal sendes så raskt som mulig, og senest innen tre uker fra søker mottok avslaget. (2) Klagen skal være skriftlig og det må komme klart fram hva det klages på, eventuelt hva klager mener er gjort feil. (3) Klagen sendes til ecademys opptaksavdeling. Kapittel 3. Eksamen

6 Eksamensformer (1) Avsluttende eksamen gjennomføres i samsvar med fagskoleloven 6 på en måte som sikrer at studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse blir prøvd og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Eksamen skal normalt skje i form av individuell prøving. Gruppeeksamen kan benyttes. (2) Ved ecademy er hjemmeeksamen den vanligste form for avsluttende eksamen. Den skal være skriftlig og gjennomføres innen en gitt tidsramme. Oppgavene kan være tverrfaglige og/eller emnebaserte. Oppgaveformene kan variere for ulike utdanninger, som praktiske eksempler (caser), flervalgoppgaver (multiple choice), sant/usant, nedtrekk, dra og slipp mfl. Listen er ikke uttømmende. Eksamensform, tidsramme, tillatte hjelpemidler mv. fremgår av studieplanen for den aktuelle utdanningen. (3) Gjennomført og bestått praksisperiode kan for enkelte studier være en forutsetning for å få vitnemål, og er på den måten en del av eksamen. Det fremgår av studieplanen for den enkelte utdanning hvilke forutsetninger som gjelder Vilkår for å gå opp til eksamen (1) En student som har signert gyldig studiekontrakt med ecademy, blir automatisk oppmeldt til avsluttende eksamen(er) som fremgår av studieplanen for den aktuelle utdanningen. (2) For å ha rett til å gå opp til eksamen må studenten i tillegg oppfylle følgende betingelser: a. Ha gyldig studiekontrakt for den utdanningen eksamen gjelder. b. Ha levert arbeidskrav som er beskrevet i studieplanen for den aktuelle utdanning senest innen 14 dager før eksamen. c. Ha deltatt i praksis eller andre obligatoriske aktiviteter i utdanninger som krever det. Eventuell obligatorisk deltakelse fremgår av den enkelte studieplan. (3) En student som ikke ønsker å gå opp til eksamen de er oppmeldt til, må selv melde seg av eksamen senest innen 14 dager før eksamensperioden starter. (4) En student som uten gyldig grunn ikke møter til eksamen, eller trekker seg under eksamen, betraktes som å ha fremstilt seg til eksamen Tillatte hjelpemidler ved eksamen Oversikt over tillatte hjelpemidler ved avsluttende eksamen fremgår av studieplanen for den enkelte utdanning og skal tydelig opplyses i eksamensoppgaven Sensur (1) Styret oppnevner sensorer ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annet arbeid når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for utdanningen. (2) Ved oppnevnelsen skal det utpekes en 1. sensor som har myndighet til å fastsette karakter ved eventuell uenighet mellom sensorene om eksamenskarakteren Gyldig fravær ved eksamen (1) Hvis en student ikke møter eller avbryter en eksamen, ansees følgende forhold som gyldig fravær: a. Sykmelding som følge av egen sykdom. b. Barns sykdom, med de begrensninger som følger av arbeidsmiljøloven c. Dødsfall i nær familie eller hos andre nærstående, dersom dødsfallet skjer innen to uker før eksamen. d. Begravelse eller bisettelse ved dødsfall som i foregående punkt.

7 7 e. Pålegg fra offentlig myndighet om pliktig fremmøte samtidig med eksamen. f. Eventuelle andre forhold som ut fra en helhetsvurdering gjør det urimelig å kreve at studenten oppfyller oppgitt tidsfrist. (2) Gyldig fravær skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal leveres/være poststemplet så raskt som mulig og senest innen tre virkedager etter avslutningsdato for angjeldende eksamen. (3) Studenter som kan dokumentere gyldig fravær under eksamen, kan søke utsatt frist for innlevering. Utsettelse vil kunne gis etter skjønn, vanligvis for en periode som tilsvarer perioden for dokumentert fravær Vitnemål (1) Fullført og bestått fagskoleutdanning gir grunnlag for vitnemål. ecademy skal utstede vitnemålet med gradsbetegnelsen Vocational Diploma etter mal utarbeidet av Nasjonalt fagskoleråd eller tilsvarende. Vitnemålet skal dokumentere: a. Hvilken tilbyder og fagskole som har utstedt vitnemålet. b. Det overordnede læringsutbyttet. c. Emner i den aktuelle utdanningen, og eventuell praksis. d. NKR-nivå (5.1 eller 5.2) og kvalifikasjonen som oppnås. e. Karaktersystemet som benyttes. f. Antall studiepoeng. g. Karakterer. (2) Ved avsluttende eksamen kan det benyttes både en gradert karakterskala og bestått/ikke bestått som vurderingsuttrykk. Gradert karakterskala benyttes som hovedregel ved avsluttende eksamen. Bestått/ikke bestått benyttes som hovedregel ved gjennomført praksis. Vurderingsformen fremgår av studieplanen til den enkelte utdanning. (3) ecademy benytter følgende graderte karakterskala: Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. (4) Ved vurdering av praksis og prøver underveis i studiet kan vurderingsuttrykkene «Bestått» og «Ikke bestått» benyttes. Når slik vurdering anvendes, skal det fremgå av studieplanen for den enkelte utdanning. (5) For å ha rett på vitnemål må studenten: a. ha betalt studieavgiften i sin helhet, b. være vurdert som skikket for yrket jf. kapittel 5,

8 8 c. oppfylle eventuelle krav om deltakelse i praksis og/eller bestemte deler av undervisningen, slik det fremgår av studieplanen for angjeldende studier. (6) Vitnemål blir sendt hjem til studenten som brevpost umiddelbart etter at klagefristen er utløpt. Ved bestilling av nytt vitnemål påløper en avgift fastsatt av ecademys studieadministrasjon Karakterutskrift (1) Studenter som ikke har fullført fagskoleutdanningen, skal på anmodning gis karakterutskrift som viser beståtte eksamener, prøver og andre vurderinger studenten har fått. (2) Karakterutskrift blir sendt hjem til studenten i posten umiddelbart etter at klagefristen er utløpt. (3) Ved bestilling av ny karakterutskrift påløper en avgift fastsatt av ecademys studieadministrasjon Fusk og forsøk på fusk (1) Som fusk regnes bruk av utstyr som ikke er tillatt ved eksamen og/eller handlinger som gir kandidaten et uberettiget fortrinn ved eksamen eller arbeidskrav. Følgende er eksempler på hva som regnes som fusk: a. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av kilde eller referanse. b. Innlevering av individuelle besvarelser som helt eller delvis er identiske. c. Å ha tilgjengelig ulovlige hjelpemidler under eksamen eller prøve. d. Å levere en besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person. e. Å levere en besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten ved en tidligere eksamen eller prøve. (2) Fusk eller forsøk på fusk kan medføre disiplinære sanksjoner som beskrevet i kapittel Eksamensresultater (1) Eksamenskarakterene vil normalt bli gjort kjent for den enkelte student senest tre 3 uker etter avholdt eksamen, jf. fagskoleloven 6. (2) Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer sensur, skal disse på forespørsel gjøres tilgjengelige for studenten etter at karakter er fastsatt. (3) Studenten er selv ansvarlig for å holde seg informert om eksamensresultatene Klage på karakter (1) Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen ved eksamen. Kravet må fremsettes innen én 1 uke fra karakteren ble kunngjort. Begrunnelse skal normalt gis innen to uker etter at studenten har bedt om det. I begrunnelsen skal det gjøres rede for generelle prinsipper og konkrete vurderinger som er lagt til grunn for bedømmelsen og karakterfastsettelsen. Begrunnelse kan gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg. (2) Klage på karakterer skal skje skriftlig til ecademys studieadministrasjon innen tre 3 uker etter at karakteren er gjort kjent for studenten, eller tre uker etter at studenten har mottatt begrunnelse for karakteren. Klagen skal inneholde navn og adresse på hvem som klager, det vedtak det klages over, og dato og underskrift. Klagen bør begrunnes av studenten. Klagebehandlingen kan ta opptil fire 4 uker, og resultatet sendes ut til studenten. (3) Ved klage på karakterfastsetting iht. fagskoleloven 7 og 8 skal styret oppnevne én eller flere sensorer. Minst én sensor skal være ekstern. Ny sensor skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved ordinær sensur.

9 9 (4) Endring av karakter kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Karakteren fra ny sensur er endelig og kan ikke påklages. (5) Klagen sendes til ecademys studieadministrasjon Klage over formelle feil ved eksamen (1) En student som har avlagt eksamen kan i henhold til fagskoleloven 7 klage over formelle feil ved eksamensoppgaver, eksamensavvikling og/eller gjennomføring av sensuren. Styret er klageinstans for ecademys vedtak etter denne paragrafen. Klage over formelle feil ved eksamen må fremsettes skriftlig senest innen tre 3 uker etter at eksamen er avviklet. Klagen sendes til ecademys studieadministrasjon. (2) Sensurvedtaket skal oppheves hvis det er begått feil som kan ha betydning for én eller flere studenters prestasjon eller bedømmelse av denne. Ny sensur gjennomføres hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av involverte arbeider. I motsatt fall holdes ny eksamen, prøve eller lignende med nye sensorer. Karakterfastsetting ved ny sensur etter denne paragrafen kan påklages etter reglene i fagskoleloven 8. (3) I de tilfeller feilen antas å ha hatt betydning for flere studenters prestasjon, kan klageinstansen vedta at det skal foretas ny sensurering eller ny eksamen for samtlige studenter. (4) Ved ny sensurering benyttes nye sensor(er). Dersom det er flere sensorer, skal minst én av sensorene være ekstern Ny eksamen (kontinuasjon) (1) En student som på grunn av dokumentert gyldig fravær ikke avlegger eksamen til ordinær tid, har rett til å gå opp til utsatt eksamen under forutsetning av at eventuelle arbeidskrav er levert og bestått. (2) Ved gyldig fravær fra eksamen, har studenten rett til å gjennomføre ny eksamen (kontinuasjon) kostnadsfritt. Studenten må selv melde seg til kontinuasjon. For kontinuasjon i vårsemesteret er oppmeldingsfristen 1. april. For oppmelding til høstsemesteret er fristen 1. oktober. (3) Kontinuasjon gjennomføres som hovedregel basert på den til enhver tid gjeldende studieplan. Studenten er selv ansvarlig for å sette seg inn i den til enhver tid gjeldende studieplan (pensumlitteratur, vurderingsform, tillatte hjelpemidler osv.). (4) En student har rett til å kontinuere i løpet av det første kalenderåret etter avlagt ordinær eksamen. Kontinuasjon gjennomføres normalt samtidig med neste ordinære eksamen for den aktuelle utdanningen. (5) Retten til å gå opp til kontinuasjon er begrenset til to 2 forsøk Utvidet eksamenstid/spesielle behov eller hjelpemidler (1) Studenter som av medisinske eller andre årsaker mener seg berettiget til utvidet tid ved gjennomføring av sluttvurdering, og/eller har behov for spesielle hjelpemidler/hjelpetiltak, må søke ecademys administrasjon skriftlig. Søknad må sendes senest 2 (to) måneder før sluttvurdering. Ved akutte skader/sykdommer må søknad sendes senest 3 (tre) uker før sluttvurdering. Søknaden må dokumenteres med legeattest eller annen relevant dokumentasjon. (2) Dersom studenten får avslag kan studenten klage til ecademys studieadministrasjon. (3) Det gis ikke forlenget tid ved praktisk eksamen, mappevurdering eller fag- og prosjektoppgaver Annullering av eksamen m.m. (1) Styret kan i henhold til fagskoleloven 9 annullere resultatet av eksamen, prøve eller annet arbeid som bedømmes med karakter en student har fått adgang til å avlegge ved å benytte falske vitnemål, andre

10 10 falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden. Det samme gjelder for godkjenningen av et emne som en student på et tilsvarende urettmessig grunnlag har fått adgang til å delta i. (2) Styret kan også annullere resultatet av en eksamen, prøve eller lignende og godkjenningen av et emne, dersom en student forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket, eller forsettlig forsøkt å fuske, i forbindelse med eksamen, prøve eller lignende eller under gjennomføringen av emnet. (3) Styret kan annullere fritak eller innpassing av utdanning og kompetanse som en student har fått ved å benytte falske vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden. (4) Studenten kan påklage slike vedtak om annullering til nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning. Kapittel 4. Klagebestemmelser 4-1. Klagerett (1) En student har klagerett på enkeltvedtak fattet av ecademy. I henhold til fagskoleloven 1b skal avgjørelser om opptak, avsluttende vurdering, annullering av eksamen, bortvisning, utestenging, skikkethetsvurdering, innpassing og fritak behandles etter reglene om enkeltvedtak. (2) Enkeltvedtak skal være skriftlige og inneholde begrunnelse for vedtaket. Dersom begrunnelse ikke foreligger sammen med vedtaket, har studenten krav på å få begrunnelse for vedtaket Klageordning og klageinstans (1) Styret i ecademy er klageinstans ved klager over formelle feil ved eksamen iht. fagskolelovens 7 og fatter vedtak i første instans i saker etter fagskoleloven (2) Styret i ecademy oppretter en lokal klagenemnd med en sammensetning som oppfyller kravene i fagskoleloven 13. Klagenemnda skal behandle og avgjøre klager over enkeltvedtak. (3) Daglige leder ved ecademy er ansvarlig for saksforberedelse til styret. Saksforberedelsen skal være i samsvar med forvaltningsloven kapittel IV. (4) Klagenemnda ved ecademy skal ha fem medlemmer, hver med personlig varamedlem: a. Leder og dennes varamedlem skal fylle lovbestemte krav for lagdommere og skal ikke være ansatt ved ecademy b. To medlemmer med varamedlemmer skal være studenter og velges av studentene c. Ett medlem med varamedlem skal være ansatt ved ecademy d. Ett medlem med varamedlem velges på fritt grunnlag. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges for to 2 år av gangen. (5) Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlemmet for lederen og to andre medlemmer er til stede. (6) Klagenemndas avgjørelse kan ikke påklages Klagefrist (1) Klagefrist på enkeltvedtak er tre 3 uker etter at studenten har mottatt vedtaket eller etter at studenten burde ha gjort seg kjent med vedtaket. (2) Dersom studenten har bedt om begrunnelse for vedtaket, gjelder klagefristen fra den dato studenten har mottatt slik begrunnelse.

11 Klagens innhold (1) En klage skal være skriftlig. Den må referere til vedtaket det klages på og bør være begrunnet. (2) Klagen må være datert og undertegnet av klageren Veiledning og hjelp ved klage (1) I alle enkeltvedtak skal ecademy informere studenten om klageadgang, klagefrist, klageinstans, retten til å se sakens dokumenter og fremgangsmåte ved klage. (2) Studenter som ønsker det, skal kunne få praktisk hjelp og veiledning til utforming av klage. (3) Dersom klagen gjelder disiplinær sanksjon, har studenten rett til å la seg bistå av studentrepresentant eller annen passende person i alle trinn av saksbehandlingen. Kapittel 5. Disiplinære sanksjoner 5-1. Utestenging og bortvisning (1) En student som tross skriftlig advarsel fra ecademy, gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid, eller for virksomheten ved ecademy ellers, kan etter vedtak av styret bortvises fra ecademy i inntil ett 1 år. Et vedtak om å bortvise eller utestenge en student krever minst to tredels flertall i styret. (2) Opptreden fra en student som kan føre til utstenging og bortvisning når en student f.eks. har: a. skapt fare for liv eller helse for, eller har opptrådt grovt usømmelig overfor noen som studenten har møtt i forbindelse med undervisning eller praksisopplæring, b. brutt lovfestet taushetsplikt, c. forsettlig nyttet et falskt vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden som nevnt i fagskoleloven 9 første og annet ledd, d. har fusket eller forsøkt å fuske i forbindelse med eksamen. (3) Hvis en student på tross av skriftlig advarsel fra ecademy ikke etterkommer et vedtak om bortvisning, kan styret vedta å utestenge studenten fra utdanningen i inntil ett 1 år. (4) En student har rett til å uttale seg før det treffes vedtak i en sak om bortvisning og utestenging. (5) Vedtak om utestenging og bortvisning kan påklages til nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning Vurdering av skikkethet (1) Fagskolen skal i henhold til fagskoleloven 11 vurdere om den enkelte student i bestemte utdanninger er skikket for yrket. Det fremgår av studieplanen hvilke utdanninger dette gjelder. Vurderingen skal skje gjennom hele utdanningen. (2) En student som er dømt for forhold som innebærer at vedkommende må anses som uskikket til å delta i arbeid med bestemte grupper mennesker, kan utestenges fra praksisopplæring eller klinisk undervisning dersom det må regnes som uforsvarlig på grunn av kontakten studenten da får med mennesker. (3) Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket. (4) Styret ved ecademy kan, etter uttalelse fra fagavdelingen for angjeldende utdanning, avgjøre at en student ikke er skikket for yrket og at studenten skal nektes retten til å delta i praksisopplæring eller

12 12 klinisk undervisning. Et vedtak om å bortvise eller utestenging en student krever minst to tredels flertall i styret. (5) Vedtak om utestenging etter denne bestemmelsen kan påklages til nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning. (6) Bestemmelsene i 5-2 gjelder fra og med det tidspunkt departementet har vedtatt forskrift om skikkethet. Kapittel 6. Sluttbestemmelser 6-1. Ikrafttredelse 1. Denne forskriften ble vedtatt i Styret i ecademy 19. april 2017, og gjelder fra kunngjøringsdato. 2. Fra samme tidspunkt oppheves reglement 6. mai 2015 for fagskoleutdanningen ved ecademy nettstudier. 1 1 Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 6. juni 2017 23.05.2017 nr. 670 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole

Forskrift for Chr. Thams fagskole Forskrift for Chr. Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole (fagskolen) den 28.06.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 1b, 4, 5, 6,

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 01.03.2017 nr. 1138 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1623 Forskrift om

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast)

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole den dato, med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) sist endret ved lov 17

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 22. september 2017 01.09.2017 nr. 1416 Forskrift

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Innholdet i forskriften

Innholdet i forskriften Innholdet i forskriften v/ Seniorrådgiver Ine M. Andersen 1 Hva skal jeg snakke om nå? Forskrift vs. Reglement hva er forskjellen? Hva må forskriften inneholde? Opptak Eksamen Hva bør forskriften inneholde?

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 2. juni 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 7. juni 2017 30.05.2017 nr. 677 Forskrift for opptak,

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. september 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 27. september 2017 14.09.2017 nr. 1443 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. mars 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. mars 2017 13.02.2017 nr. 229 Forskrift om opptak,

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere.

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret i Norwegian Drilling Academy AS 28.03.17 med hjemmel i lov 20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. august 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 16. august 2017 20.04.2017 nr. 1232 Forskrift om opptak,

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 12. juli 2017 16.06.2017 nr. 1124 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Hjemmel: Fastsatt av Styret for Hald Internasjonale Senter 30.mai 2017 med hjemmel i Lov

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS Studier i Skjønnhet & Velvære Beauty Makeup artist // Negletekniker // Vippestylist// Fotpleier Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS 1. Generelle bestemmelser 2 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Oslo kommune Utdanningsetaten Fagskolen Oslo Akershus FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Hjemmel: Fastsatt av styret ved Fagskolen Oslo Akershus 9. mars 2017 med hjemmel

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. november 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 14. november 2017 30.08.2017 nr. 1744 Forskrift

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania Oslo Bergen Trondheim // Nettstudier Reglement for fagskolestudier ved Høyskolen Kristiania Innhold 1. Generelle bestemmelser 3 2. Opptak 4 3. Innpassing og fritak 7 4. Eksamen 8 5. Klagebehandling 14

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005.

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. 16 LOV OG REGLEMENTER - Utdrag av Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr 15. - Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. - Utfyllende

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 3. juli 2017 23.05.2017 nr. 993 Forskrift om opptak,

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 14 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak som student. Rett til å gå opp til eksamen. Bortvisning og utestenging 37. Krav for opptak til høgre utdanning 1. Det generelle grunnlag

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS»

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Det følger av fagskoleloven 4 og 6 at fagskolene skal ha en opptaks- og eksamensforskrift, samt lokal klagenemd. På bakgrunn

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 26. juni 2017 15.06.2017 nr. 816 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for fagskoleutdanning 1 Vedlegg 4 Fashion Mode AS Reglement for fagskoleutdanning av 04.08.2015 2 Innholdsfortegnelse: Side: Kapittel 1 OPPTAKSREGLEMENT 3 1 Opptak. 3 2 Opptaksstørrelse... 3 3 Opptakskrav 3 4 Godkjente opptakskrav.

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. september 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 22. september 2017 31.05.2017 nr. 1424 Forskrift

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per

Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per 15.05.17 Utskriftsdato: 16.05.2017 Side 1 av 14 Innhold Kapittel 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE Utarbeidet med utgangspunkt i Veileder til fagskolereglement - Forum for fagskoler, 15. februar 2014 INNHOLD Kap. 1 Kap. 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

Innst. 363 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader

Innst. 363 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader Innst. 363 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 95 L (2015 2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i fagskoleloven

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Godkjent av styret for Trondheim fagskole i møte den 8.2.2016 Reglement for Trondheim fagskole Side 1 Innhold 1 Hjemmel for reglementet... 4 2 Formål med reglementet...

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

23. LOVUTKAST Ny lov om fagskoleutdanning

23. LOVUTKAST Ny lov om fagskoleutdanning Fagskolen i Østfold (FiØ) har følgende svar til høring om ny fagskolelov. Vår tilbakemelding er gjengitt i rød tekst nedenfor. 23. LOVUTKAST 23.1 Ny lov om fagskoleutdanning Kapittel 1 Formål og virkeområde

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene på

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE http://www.vfk.no/notteroyvgs/praktisk-informasjon/loverregler-og-rutiner/reglement-ogavtaler/ Kan påklages: Standpunktkarakter Vedtak om IV- ikke vurdert

Detaljer

STUDIEREGLEMENT TREIDER FAGSKOLER AS

STUDIEREGLEMENT TREIDER FAGSKOLER AS STUDIEREGLEMENT 2015 TREIDER FAGSKOLER AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 3 2. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 3 3. HJEMLER... 3 4. UNDERSØKELSES- OG MELDEPLIKT... 3 4.1. PLIKT TIL Å GJØRE SEG KJENT MED

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 24. mai 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 29. mai 2017 27.04.2017 nr. 636 Forskrift om opptak,

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER Ved Norges Kreative Høyskole Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 3 Kapittel 2 - STUDIEREGLEMENT 4 Kapittel 3 - OPPTAKSREGLEMENT 6 Kapittel

Detaljer