NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53."

Transkript

1 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. september 2017 kl PDF-versjon 22. september nr Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen Hjemmel: Fastsatt av fagskolestyret for Fagskolen Tinius Olsen 31. mai 2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 2 bokstav b og 28, og forskrift 17. mars 2017 nr. 334 om fagskoleutdanning 1-1, 1-4, 2-1 og 3-1. Kapittel 1. Innledning 1-1. Generelt Den som etter søknad er tatt opp som student ved Fagskolen Tinius Olsen forplikter seg til å følge skolens retningslinjer nedfelt i dette dokument. De generelle rettigheter og plikter som en student har, kan sammenfattes som vist til i dette kapittel Rettigheter Studenten har rett til opplæring, vurderinger og dokumentasjon i samsvar med de lover og regler som gjelder for skoleslaget Plikter (1) Studenter ved Fagskolen Tinius Olsen har følgende plikter: a) Studenten skal holde seg orientert om meldinger og bestemmelser etc. som blir gitt fra fagskolen. De vanligste informasjonskanalene er It's Learning, e-post og fagskolens hjemmeside, i tillegg til informasjon formidlet i klasserom. b) Studenten må rette seg etter de bestemmelser, reglement og instrukser som er fastsatt ved fagskolen. c) Studenter som er tatt opp ved utdanningstilbud som krever egenbetaling, må overholde satte betalingsfrister. d) Studenten må skaffe seg det undervisningsmateriell og lærebøker som opplæringen krever, og som skolen ikke holder. e) Studenten skal delta aktivt i all opplæring i den form den blir gitt, herunder arbeidskrav, laboratoriearbeid, praktiske øvinger, demonstrasjoner, praksisperioder og ekskursjoner. (2) Arbeidsinnsatsen for en fulltidsstudent er forventet å tilsvare et normalt arbeidsår, det vil si ca timer pr studieår. Studenten er selv ansvarlig for å følge opp sin egen utdanningsplan.

2 2 (3) Vil en student slutte ved fagskolen før hele utdannelsen er fullført, må studenten selv melde dette skriftlig til fagskolen. Kapittel 2. Opptak Fastsatt med hjemmel i 4 i lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) Generelt opptaksgrunnlag (1) For opptak til studier ved Fagskolen Tinius Olsen kreves fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning. (2) I studieplanen for den enkelte utdanning er det beskrevet hvilke fagbrev/svennebrev eller vitnemål for yrkeskompetanser som kan gi rett til opptak. (3) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 1. oktober Realkompetanse (1) Søkere som ikke tilfredsstiller det formelle opptakskravet, kan bli tatt opp som studenter på grunnlag av realkompetanse. Denne realkompetansen kan være oppnådd både gjennom utdanning, praktisk yrkeserfaring, deltakelse i organisasjoner med mer. (2) Søkere må levere dokumentasjon på realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs/vg1 og videregående kurs 1/Vg2 i yrkesfaglige studieretninger/programområder. Praksisen må ha en varighet på minst 5 år, og ha et innhold som er relevant for den fagretningen det søkes om opptak til. Dette må dokumenteres med kopi av jobbattester. (3) Hvis det er tvil om realkompetansen er god nok, kan det være aktuelt å foreta intervju av søkere for å få bedre vurderingsgrunnlag. (4) Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert, må ha en alder som minst er normalalderen for fullført videregående opplæring (19 år) Søkere med utenlandsk utdanning (1) Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. (2) Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør, og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i fellesfag tilsvarende VG 1 og VG 2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. Den faglige opplæringen må gi relevant opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. Søker må ha kunnskaper i norsk tilsvarende Test for høyere nivå (Bergenstesten) Søknad om studieplass (1) For utdanninger der opptaket er organisert gjennom Nasjonalt opptakskontor for fagskolen, gjelder de fastsatte nasjonale søknadsfristene. Søknader utarbeides slik det er beskrevet på opptakskontorets hjemmeside, (2) Etter ordinær søknadsfrist sendes søknaden direkte til skolen med løpende inntak for søkere som tilfredsstiller opptakskriteriene.

3 3 (3) Søknadsfrister til utdanninger med lokal utlysning fastsettes av Fagskolen Tinius Olsen og annonseres på skolens hjemmeside. Søknad sendes Fagskolen Tinius Olsen sammen med dokumentasjon. Skolen vurderer/godkjenner søkerens kompetanse, poengberegner denne og er formelt ansvarlig for opptaket. (4) Søker du forskjellige fordypninger ved forskjellige skoler, er det skolen som er førstevalget for fordypningen som skal ha dokumentasjonen tilsendt. Dette kan bety at du må sende dokumentasjon til flere skoler. (5) Dersom du søker med fagbrev som bakgrunn, kreves følgende dokumentasjon: - Kopi av vitnemål på VK1/VG2-nivå og ev. høyere - Kopi av karakterutskrift/fagbrev innen fagretningen (+ ev. andre fagbrev, gir tilleggspoeng) - Kopi av lærekontrakt innen fagretningen - Dokumentasjon av allmenne fag på vk1-nivå (for søkere med fagbrev tidligere enn 1998) - Hvis du har relevant praksis i tillegg til fagbrev, bør du også legge ved jobbattester. Dette gir tilleggspoeng ved opptaket. (6) Dersom du søker med praksis som bakgrunn, kreves følgende dokumentasjon: - Kopi av jobbattester som dokumenterer relevant yrkespraksis (minimum 5 års praksis) - Dokumentasjon på realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs/vg1 og videregående kurs 1/Vg2 i yrkesfaglige studieretninger/programområder. (7) Søker du forskjellige fordypninger ved forskjellige skoler, er det skolen som er førstevalget som skal ha tilsendt dokumentasjonen Opptak, poengberegning, vurdering og rangering av søkere (1) Opptak, poengberegning og rangering gjøres av en egen opptaksnemnd, som består av fagskolens ledergruppe. Rektor leder opptaksnemnda. (2) Ved realkompetansevurdering utvides opptaksnemnda med kvalifisert faglærer fra utdanningen det søkes til. (3) Poengberegning Kategori/poenggrunnlag Poeng Fullført og bestått videregående opplæring med fag- /svennebrev/autorisasjon 100 p. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag, tilsvarende læreplanene i VG 1 og VG 2 i yrkesfaglige 100 p. studieretninger Kan dokumentere gjennomføring av fag-/svenneprøve etter opptaksfristen 100 p. Fagbrev utover minstekravet, poeng pr. fagbrev 50 p. Fagprøve med «bestått meget godt» 25 p. Praksis utover det generelle grunnlag for opptak 1 p. pr. md. Fartstid (tid ombord) 1 p. pr. md. Gjennomsnittlig karakterpoeng i alle fag på VG 2 og tverrfaglig eksamen Multipliseres med 10 SUM: Beregnet poeng (4) Søkerne rangeres etter oppnådd poengsum i henhold til beregningsmodellen over. Dette gjelder alle søkerne, både med formal- og realkompetanse. Det kreves minimum 100 p for å være kvalifisert til opptak ved fagskolen.

4 4 (5) Informasjon om opptak finnes på hjemmesiden til det nasjonale opptakskontoret. Søkerne mottar også skriftlig vedtak fra opptakskontoret etter at opptaket er gjennomført. Det blir gjort to runder med opptak Krav til politiattest Fastsatt med hjemmel i 12 i lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven). (1) Ved opptak til eller underveis i utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring, kan det kreves at studentene legger frem politiattest som omtalt i politiregisterloven 39 første ledd. (2) Hvis det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisopplæring eller klinisk undervisning. (3) En student som er dømt for forhold som innebærer at studenten må anses som uskikket til å delta i arbeid med bestemte grupper mennesker, kan utestenges fra praksisopplæring eller klinisk undervisning. Studenten kan bare utestenges dersom praksisopplæring eller klinisk undervisning må regnes som uforsvarlig på grunn av kontakten studenten da får med mennesker. (4) Den som er siktet eller tiltalt for straffbart forhold som omtalt i politiregisterloven 39 første ledd, eller i regler om krav til politiattester som nevnt i annet ledd, kan utestenges fra praksisopplæring eller klinisk undervisning til rettskraftig dom foreligger eller saken er henlagt. Studenten kan bare utestenges dersom praksisopplæring eller klinisk undervisning må regnes som uforsvarlig på grunn av kontakten studenten da får med mennesker. (5) Styret avgjør, etter uttalelse fra fagskolen, om studenten skal nektes retten til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring. (6) Vedtak om utestenging etter denne bestemmelsen kan påklages til Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning. (7) Departementet kan gi forskrift om saksbehandling ved utestenging på grunn av straffbare forhold Vurdering av skikkethet Fastsatt med hjemmel i 11 i lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven). (1) Departementet gir forskrift om at fagskolen skal vurdere om den enkelte student i bestemte utdanninger er skikket for yrket. Vurderingen skal skje gjennom hele utdanningen. (2) Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket. (3) Styret kan vedta at en student ikke er skikket for yrket. Blir det fattet slikt vedtak, kan studenten utestenges fra utdanningen. (4) Et vedtak om at en student ikke er skikket for et yrke og et vedtak om å utestenge en student fra fagskoleutdanning som følge av at studenten ikke er skikket for yrket, kan bare treffes med minst to tredels flertall i styret. En student har rett til å uttale seg før det treffes vedtak i en sak om skikkethet eller utestenging. Vedtaket kan påklages til Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning. (5) Departementet kan gi forskrift om vurderingskriterier, saksbehandling og klage ved vurdering av skikkethet Klage på opptaket (1) Opptak til fagskolen er enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 bokstav b og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. (2) Klage på opptaket er beskrevet i 7-3 i kapittel 7 - Klagebehandling.

5 5 Kapittel 3. Innpassing og fritak for deler av utdanningen 3-1. Innpassing og fritak for emne (1) Utgangspunktet for vurdering av innpassing og fritak er læringsutbyttebeskrivelsen for den utdanningen eller det aktuelle emnet, og fagskolepoeng eller andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning for de emner eller den kompetanse det søkes om innpassing eller fritak for. For at Fagskolen Tinius Olsen skal kunne utstede vitnemål, må minst 30 fagskolepoeng være avlagt ved denne skolen. Studenter som avslutter utdanningen uten å ha bestått alle emner, får utstedt karakterutskrift. (2) En student kan innpasses og gis fritak fra emner når det kan dokumenteres at tilsvarende utdanning er fullført og bestått ved annen fagskole. De emner som søkes innpasset, må omfatte samme antall fagskolepoeng, og oppfylle de faglige krav som det emnet det søkes innpassing for. Søknad om innpassing må framsettes skriftlig innen 4 uker etter at undervisningen er begynt. Som dokumentasjon kreves attestert kopi av vitnemål eller karakterutskrift, samt læringsutbyttebeskrivelsen for emnet som søkes innpasset. (3) En student kan søke fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Fritak skal bygge på en faglig vurdering av om søkerens bakgrunn, fra arbeidsliv, frivillig sektor, utdanning og/eller annet, dvs. formell, ikke-formell og uformell kompetanse, som samlet kan gi grunnlag for fritak for en del av fagskoleutdanningen. Søknad om fritak må framsettes skriftlig. Som dokumentasjon kreves attestert kopi av vitnemål eller karakterutskrift fra tilsvarende eller høyere utdanningsinstitusjon, samt læringsutbyttebeskrivelsen for emnet. (4) Søknader med dokumentasjon sendes til rektor ved fagskolen, som sammen med teamledere behandler saken. Vedtak fattes av rektor. Vedtaket er enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 bokstav b og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Se 7-9 i kapittel 7 - Klagebehandling Fritak fra eksamen (1) En student skal gis fritak fra eksamen når det kan dokumenteres at tilsvarende eksamen er avlagt ved samme eller en annen utdanningsinstitusjon. Søknad om fritak fra eksamen må framsettes skriftlig, og må inneholde nødvendig dokumentasjon av omfang og innhold i eksamen som ønskes godskrevet. Utdanning fra videregående skoles nivå gir ikke grunnlag for fritak fra eksamen ved fagskolen. (2) Det gis ikke fritak fra deleksamener hvor det er en avsluttende sammensatt vurdering. Rektor ved fagskolen fatter vedtak om fritak fra eksamen etter innstilling fra fagmiljøet. (3) Vedtak vedr. søknad om fritak fra eksamen er enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 bokstav b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. (4) Se 7-10 Klage på vedtak om fritak fra eksamen. (5) Fritak for eksamen i emner må framgå på vitnemål og karakterutskrift med merknad om grunnlaget for fritaket. Kapittel 4. Vurdering 4-1. Generelt Vurderingsformene skal ivareta sammenheng med utdanningens mål og innhold, samt arbeids-, læringsog vurderingsformer Vurderingsformer

6 6 (1) Vurdering foretas på en slik måte at fagskolen på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere om studentene har tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er skissert i læringsutbyttebeskrivelsene for utdanningen. (2) Det foretas en helhetsvurdering av studentens kunnskaper og ferdigheter og generelle kompetanse. Det skal benyttes bokstavkarakterer. Karakterskalaen går fra A t.o.m. F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. (3) Mappevurdering benyttes som vurderingsmetode Mappevurdering (1) Fagskolen Tinius Olsen benytter mappevurdering for å få bedre sammenheng og helhet i læringsprosessen, og brukes som et grunnlag for veiledning til studenten om hva det må arbeides videre med. Det er tett dialog mellom faglærer og student om progresjon og utvikling i læringa. (2) Definisjoner: - Arbeidsmappa skal minst inneholde dokumentasjon på alle obligatoriske aktiviteter i fagene (jf. arbeidskrav). Dokumentasjonen skal vurderes av faglærer, som gir tilbakemelding til studenten. Arbeidskravene er beskrevet i læringsplattformen for hver fordypning. - Vurderingsmappa skal inneholde hele eller deler av innholdet i arbeidsmappa. Kravet til innholdet er beskrevet i gjennomføringsplanen for de enkelte emner og temaer. (3) Når sluttkarakter i emnet fastsettes, blir det gjort på grunnlag av innholdet i vurderingsmappa. Dersom en student ikke har oppfylt og bestått alle arbeidskravene i et eller flere tema, vil det ikke bli fastsatt sluttkarakter i emnet, og studenten har da ikke rett til å gå opp til eksamen. (4) Se også 5-3 Krav for å kunne gå opp til eksamen Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn (1) Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning har fastsatt følgende karakterskala og beskrivelse av grunnlag for karaktersetting. Beskrivelsene bygger på de grunnprinsippene som legges til grunn for det nasjonale karaktersystemet på alle studienivå i universitets- og høyskolesystemet: Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

7 7 Kapittel 5. Eksamensordning 5-1. Gjennomføring av eksamen (1) I begynnelsen av hvert semester utarbeides det en aktivitets- og prøveplan for hver klasse. I denne aktivitetsplanen inngår også eksamensdagene. (2) Eksamen gjennomføres etter følgende minimumsplan: - Et hovedprosjekt som avsluttes med en tverrfaglig prosjekteksamen som består av et individuelt oppsummeringsnotat og en muntlig eksaminasjon. Det gis en samlet karakter. Karakteren fastsettes på grunnlag av: - En skriftlig del, et eget oppsummeringsnotat fra prosjektgjennomføringen - En muntlig del, en samtale med sensor og faglærer med utgangspunkt i prosjektrapporten og oppsummeringsnotatet. - Emnet som omfatter de tre LØM-fagene (organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse og økonomistyring) avsluttes med en tverrfaglig eksamen. Dette utgjør en del av mesterutdanningen i de fagområdene det finnes mesterbrevordning. Eksamen går over tre dager, og avvikles slik: - Det avsettes to dager til planlegging og produksjon. - Produksjonsdelen leveres ut kl første dag, og skal leveres inn kl den andre dagen. - Eksamen avsluttes tredje dag med en tverrfaglig dokumentasjonsdel, som er en skriftlig prøve. - I tillegg skal to andre emner trekkes ut til eksamen. Øvrige emner kan også avsluttes med eksamen Dokumentasjon (vitnemål/karakterutskrift) (1) Studenter som fullfører og består en utdanning, skal få utstedt vitnemål. På vitnemålet beskrives emnene med tilhørende læringsutbyttebeskrivelser. Vitnemålet skal påføres emnenes omfang i fagskolepoeng, og de karakterene som er oppnådd. På vitnemålet for teknisk fagskole skal fagretning, fordypning og beskrivelse av hovedprosjektet framgå. (2) Studenter som avslutter utdanningen uten å ha bestått alle emner, får utstedt karakterutskrift. Dette gjelder også studenter som blir utestengt fra utdanningen på grunn av manglende skikkethet Krav for å kunne gå opp til eksamen (1) Studenter som er tatt opp til et studium ved fagskolen, har rett til å gå opp til de eksamener og prøver som inngår i studiet. (2) For at studenten skal kunne avlegge uttrukket eller obligatorisk eksamen, må vurderingsmappen i forkant være innlevert og emnekarakter fastsatt. Ved manglende vurderingsmappe, gis studenten tid frem til neste ordinære eksamen til å ferdigstille denne. Dersom emnekarakteren basert på vurderingsmappen er vurdert til stryk (F) før eksamen, vil studenten ikke bli gitt mulighet til å gå opp til eksamen. (3) I hvert emne er det fastsatt særskilte arbeidskrav, slik som prøver, innleveringer eller krav om obligatorisk frammøte og/eller praksis som må være fullført med bestått resultat før eksamen kan avlegges. Opplysninger om arbeidskravene er tatt inn i gjennomføringsplanene for de enkelte emnene. Studenter som står i fare for å ikke få gå opp til eksamen, får skriftlig varsel om dette så snart en slik situasjon oppstår. Studenten oppfordres til å ta kontakt med faglærer for å prøve å finne en løsning. Studenter som ikke oppfyller de arbeidskrav som er fastsatt, har ikke rett til å gå opp til eksamen. Det er de involverte faglærerne som fatter vedtak om dette. (4) Vedtak om ikke beståtte arbeidskrav er enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 bokstav b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29.

8 8 (5) Se 7-11 Klage på vedtak om ikke beståtte arbeidskrav. (6) Dersom en student har påklaget et vedtak om ikke beståtte arbeidskrav, kan studenten velge å gå opp til eksamen i emnet. Dersom studenten etterpå får ikke får medhold i sin klage, blir eksamen annullert. (7) Når en student ikke fullfører studiet/kurset/emnet innen normert studietid, og det i mellomtiden er gjort vesentlige endringer i fag- eller studieplan, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige fag- eller studieplan i ett år etter at endringen ble gjort gjeldende Eksamen under særlige vilkår (1) Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging ved den praktiske gjennomføringen av eksamen, må framsette søknad om dette innen to måneder før eksamen. Dersom det oppstår akutte behov, kan det gjøres unntak fra søknadsfristen. Søknaden må inneholde dokumentasjon fra sakkyndig instans (f.eks. lege, logoped, psykolog) og beskrivelse av behovet for særordning i eksamenssituasjonen. Det skal normalt søkes for hver eksamensperiode, men dersom grunnlaget for særordningen er av permanent karakter, kan det gjøres unntak for dette. Søknad om særordning ved eksamen stiles til rektor, som fatter vedtak i saken. (2) Vedtak om særordning ved eksamen er enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 bokstav b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. (3) Se 5-9 Klager på vedtak som angår eksamen. (4) Særordninger kan være spesiell fysisk tilrettelegging, bruk av særskilte hjelpemidler og/eller utvidet tid til eksamen, eller i spesielle tilfeller alternativ eksamensform. Særordninger kan f.eks. være eget eksamenslokale, bruk av PC, skrivehjelp, muntlig eksamen i stedet for skriftlig, høytlesing av oppgaven, høytlesing av besvarelsen for korrektur, innlesing av besvarelsen på kassett, spesialstol, spesialbord, ekstra pauser med mulighet for å hvile, ammepauser. (5) Ved skriftlig eksamen med tilsyn kan det gis utvidet tid med inntil 25 % av normal eksamenstid, maksimalt 1 time. Eksamen uten tilsyn vurderes særskilt, dog maksimalt 48 timer tillegg i tid. Særordninger skal være slik at eksamensprestasjonen vurderes etter vanlige faglige kriterier. (6) Studenter med dysleksi eller andre lese-/skrivevansker, eller studenter med annet morsmål enn norsk, kan etter eget ønske få lagt ved eksamensbesvarelsen en anonymisert attest som stadfester dette Ny oppmelding ved ikke bestått eksamen Dersom en student har oppnådd bestått emnekarakter (A, B, C, D, E) og den avlagte eksamen blir vurdert til strykkarakter, er det mulig så snart eksamenskarakteren er blitt offentliggjort og klagefristen er utløpt, å melde seg opp til neste ordinære eksamen. Skolen vil normalt i løpet av ½ år kunne tilby en slik eksamen uten ekstra kostnad. Hvis studenten melder seg opp til samme eksamen flere ganger, må han/hun dekke kostnaden selv. Studenten kan maksimalt melde seg opp til ny eksamen 2 ganger. Tidsfristene for oppmelding til ny eksamen finnes på fagskolens hjemmeside Oppmelding til forbedringseksamen Det er også mulig å melde seg opp til forbedringseksamen. Kostnadene ved en slik eksamen vil måtte betales av den enkelte. Det forutsettes at ordinær eksamen er avlagt før en kan melde seg opp til forbedringseksamen. Forbedringseksamen kan maksimalt avlegges tre ganger. Tidsfristene for oppmelding til ny eksamen finnes på fagskolens hjemmeside Fravær ved eksamen Studenter som ikke møter til eksamen, og som ikke har gyldig grunn, regnes for å ha framstilt seg til eksamen. Gyldig grunn er sykdom eller sterke velferdsgrunner, og skal være dokumentert. Slik

9 9 dokumentasjon skal leveres/være poststemplet så raskt som mulig og senest innen tre virkedager etter eksamen. Dette vil gi grunnlag for utsatt eksamen uten ekstra kostnad for studenten. Skolen vil normalt i løpet av ½ år kunne tilby ny eksamen Annullering av eksamen m.m. (1) Styret kan annullere resultatet av en eksamen, prøve eller annet arbeid som bedømmes med karakter som en student har fått adgang til å avlegge ved å benytte et falsk vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden. Det samme gjelder for godkjenningen av et emne som en student på et tilsvarende urettmessig grunnlag har fått adgang til å delta i. Styret kan også annullere resultatet av en eksamen, prøve eller lignende og godkjenningen av et emne dersom en student forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket, eller forsettlig har forsøkt å fuske, i forbindelse med eksamenen, prøven eller lignende eller under gjennomføringen av emnet. (2) Styret kan annullere fritak for eller innpassing av utdanning og kompetanse som en student har fått ved å benytte et falsk vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden. (3) Vedtak om annullering etter første og annet ledd kan påklages av studenten til Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning. (4) Adgangen til annullering foreldes ikke. (5) Etter at det foreligger vedtak om annullering, skal eventuelle vitnemål eller karakterutskrifter leveres tilbake til fagskolen. Et endelig vedtak om annullering etter første eller annet ledd utgjør et særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. (6) Se 7-12 Klage på vedtak om annullering av prøve, eksamen eller godkjent utdanning Klager på vedtak som angår eksamen (1) Alle vedtak som angår avsluttende vurdering og eksamen er enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 bokstav b, og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. (2) Klageretten gjelder også vedtak vedr. godkjenning av arbeidskrav i tema/emne, fritak fra eksamen, og eventuelle formelle feil ved avvikling av eksamen. Formelle feil kan være feil ved oppgaveteksten, eksamensavvikling eller feil ved gjennomføring av sensuren. (3) Se kapittel 7 Klagebehandling. Kapittel 6. Disiplinære sanksjoner 6-1. Bortvisning (1) En student som tross skriftlig advarsel fra fagskolen, gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid, eller for virksomheten ved fagskolen ellers, kan etter vedtak av styret bortvises fra fagskolen i inntil ett år. Hvis en student på tross av skriftlig advarsel fra fagskolen ikke etterkommer et vedtak om bortvisning, kan styret vedta å utestenge studenten fra utdanningen i inntil ett år. (2) Et vedtak om å bortvise eller utestenge en student kan bare treffes med minst to tredels flertall i styret. En student har rett til å uttale seg før det treffes vedtak i en sak om bortvisning og utestenging. Vedtaket kan påklages til Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning. (3) Se 7-6 Klage på vedtak om bortvisning Utestenging

10 10 (1) Styret kan vedta at en student som har skapt fare for liv eller helse for, eller har opptrådt grovt usømmelig overfor, noen som studenten har møtt i forbindelse med undervisning eller praksisopplæring, skal utestenges fra fagskoleutdanning med klinisk undervisning og praksisstudier og fratas retten til å gå opp til eksamen i slik utdanning ved fagskolen i inntil tre år. Det samme gjelder dersom en student har brutt lovfestet taushetsplikt. (2) Styret kan vedta at en student som har benyttet et falsk vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden, eller som har fusket eller forsøkt å fuske, skal utestenges fra all utdanning ved fagskolen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved fagskolen i inntil ett år. Tilsvarende gjelder for en student som forsettlig har medvirket. (3) Et vedtak om å bortvise eller utestenge en student kan bare treffes med minst to tredels flertall i styret. En student har rett til å uttale seg før det treffes vedtak i en sak om bortvisning og utestenging. Vedtaket kan påklages til Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning. (4) Se 7-7 Klage på vedtak om utestenging. Kapittel 7. Klagebehandling 7-1. Generelt (1) Avgjørelser om opptak, innpassing og fritak fra emner, avsluttende vurdering, eksamen, bortvisning, utestenging og andre disiplinærsanksjoner skal behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven (forvaltningsloven kapittel III til VI og VIII). (2) Fagskolen plikter å opplyse studenter om deres rettigheter i forbindelse med klagesaker, samt gi nødvendig veiledning og hjelp til studentene i utforming av klagene. Studentene kan ved behov kontakte rektor for rettledning. (3) Klagefristen er 3 uker etter at begrunnet vedtak er fattet. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som ligger til grunn for vedtaket Klagenemnd (1) Styret ved Fagskolen Tinius Olsen har vedtatt å oppnevne en lokal klagenemnd i henhold til bestemmelsene i 13 i lov om fagskoleutdanning. Den lokale nemnda skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. To av medlemmene skal være studenter. Leder og varamedlem for leder skal oppfylle de lovbestemte kravene for lagdommere, og skal ikke være ansatt ved fagskolen. Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlemmet for lederen og to andre medlemmer er tilstede. (2) Den lokale klagenemnda ved Fagskolen Tinius Olsen er klageinstans for alle andre enkeltvedtak enn dem som omfattes av 7 12 i fagskoleloven. I disse sakene er klagenemndas vedtak endelig. I tillegg fatter klagenemnda vedtak som første instans i klager som gjelder 9 12 i lov om fagskoleutdanning. I disse sakene er Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning klageinstans. Fagskolens styre er klageinstans for enkeltvedtak etter Klage på opptak (1) Opptak til fagskolen er enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 bokstav b og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. (2) Søkere som får vedtak om avslag på søknad om opptak, har rett til å få begrunnelse for vedtaket. Begrunnelsen skal gis når vedtaket fattes. Klage på opptaket må sendes til fagskolen senest tre uker etter at melding om opptak er mottatt, eller burde vært kjent. Klagen skal være skriftlig, og stiles til rektor ved skolen.

11 11 (3) Klagen skal inneholde: - hvem som klager (navn, adresse og telefonnummer) - hva klagen gjelder (4) Klage over vedtak om opptak behandles i første instans av opptaksnemnda ved fagskolen. Hvis klagen ikke gis medhold, sendes klagen til den lokale klagenemnda. Klagenemnda kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor for skolen. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages Begrunnelse for, og klage på karakterfastsetting (1) En student har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sin prestasjon. (2) Når emnekarakteren er fastsatt, må krav om begrunnelse framsettes senest 3 uker etter at kandidaten fikk kjennskap til karakteren, eller burde ha gjort seg kjent med den. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at studenten har framsatt krav om det. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. (3) Klage over karakterfastsetting må framsettes skriftlig innen 3 uker etter at begrunnelse er gitt. Ved krav om klage over karakterfastsettingen på hovedprosjektet, må alle gruppens medlemmer samlet samtykke i, og skrive under på klagen. (4) Den skriftlige klagen stiles til rektor ved skolen, og skal inneholde: - hvem som klager (navn, adresse) (hvilket emne klagen gjelder) (5) Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Blir det fattet vedtak som er ugunstig for studenten, skal det gis ny sensur. Ved ny sensurering ved klage over karakterfastsetting benyttes nye sensorer. Ved ny sensur skal de nye sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne, eller studentens begrunnelse for klagen. Ny sensur skal foreligge innen samme frister som gjelder for ordinær eksamen. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages. (6) Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter, må krav om begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg. Sensorene avgjør seg imellom hvem som skal gi begrunnelsen. Sensor skal i etterkant nedtegne begrunnelsen skriftlig, som dokumentasjon ved en eventuell senere tvist. Bedømmelse av muntlig prestasjon og praksisopplæring eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. (7) Hvis den endelige karakter blir fastsatt på grunnlag av en muntlig prøve/justering i tilknytning til en skriftlig deleksamen, og klager får medhold i klage på sensuren av den skriftlige delen av eksamen, holdes ny muntlig prøve før ny endelig karakter fastsettes. (8) Ved bedømmelse av skriftlig eksamen må krav om begrunnelse framsettes senest 3 uker etter at kandidaten fikk kjennskap til karakteren, eller burde ha gjort seg kjent med den. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at studenten har framsatt krav om det. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. (9) Klage over karakterfastsetting må framsettes skriftlig innen 3 uker etter at begrunnelse er gitt. Ved krav om klage over karakterfastsettingen på gruppeeksamen, må alle gruppens medlemmer samlet samtykke i, og skrive under på klagen.

12 12 (10) Den skriftlige klagen stiles til rektor ved skolen, og skal inneholde: (emne, eksamensdato, karakter) (11) Klage på fastsetting av eksamenskarakter leder automatisk til ny sensur med nye sensorer. Ved ny sensur skal de nye sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne, eller studentens begrunnelse for klagen. Ny sensur skal foreligge innen samme frister som gjelder for ordinær eksamen. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages Klage på formelle feil ved eksamen (1) Klage på formelle feil ved eksamen må framsettes innen tre uker etter at studenten er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Klagen skal være skriftlig, og stiles til rektor ved skolen. (2) Klagen skal inneholde: - hva klagen gjelder (3) Klage over formelle feil behandles i første instans av rektor ved skolen i samråd med de personene som var involvert i avviklingen av eksamen. Formelle feil kan være feil ved oppgaveteksten, eksamensavviklingen eller ved gjennomføring av sensuren. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes til fagskolens styre. Styret kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor. Vedtak i styret kan ikke påklages. (4) Finner styret at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere studenters prestasjon eller bedømmelse av denne, skal det foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen så snart som mulig Klage på vedtak om bortvisning (1) Studenter som bortvises etter vedtak fattet av skolens styre, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig, og skal og stiles til skolens styre ved styrets leder. (2) Klagen skal inneholde: rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. (4) Klagen behandles i første instans av den lokale klagenemnda. Studenten skal gis anledning til å forklare seg før vedtak fattes. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes til Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning Klage på vedtak om utestenging (1) Studenter som utestenges etter vedtak fattet av skolens styre, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig, og skal og stiles til skolens styre ved styrets leder. (2) Den skriftlige klagen skal inneholde:

13 13 rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. (4) Klagen behandles i første instans av den lokale klagenemnda. Studenten skal gis anledning til å forklare seg før vedtak fattes. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes til Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning Klage på vedtak om manglende skikkethet (1) Studenter som utestenges etter vedtak om manglende skikkethet fattet av skolens styre, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig, og skal og stiles til skolens styre ved styrets leder. (2) Den skriftlige klagen skal inneholde: rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket (4) Klagen behandles i første instans av den lokale klagenemnda. Studenten skal gis anledning til å forklare seg før vedtak fattes. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes til Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning Klage på vedtak om innpassing og fritak for emne (1) Studenter som får vedtak om avslag på søknad om innpassing og fritak for emne, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til rektor ved skolen. (2) Den skriftlige klagen skal inneholde: rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. (4) Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal klagen sendes til den lokale klagenemnda. Klagenemnda kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages Klage på vedtak om fritak fra eksamen (1) Studenter som får vedtak om avslag på søknad om fritak fra eksamen, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til rektor ved skolen. (2) Den skriftlige klagen skal inneholde:

14 14 rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. (4) Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, sendes klagen til den lokale klagenemnda. Klagenemnda kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages Klage på vedtak om ikke beståtte arbeidskrav (1) Studenter som får begrunnet vedtak om ikke beståtte arbeidskrav, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til rektor ved skolen. (2) Den skriftlige klagen skal inneholde: rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. (4) Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal det gis ny sensur av nye sensorer. Vedtak som fattes etter ny sensur, kan ikke påklages Klage på vedtak om annullering av eksamen m.m. (1) Studenter som får annullert resultatet av prøve eller eksamen, eller får annullert fritak eller innpassing av utdanning, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til skolens styre ved styrets leder. (2) Den skriftlige klagen skal inneholde: rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket. (4) Klagen behandles i første instans av den lokale klagenemnda, som vurderer om klagen skal gis medhold. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, sendes klagen til Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning Klage på vedtak om særordning ved eksamen (1) Studenter som får vedtak om avslag på søknad om særordning ved eksamen, kan påklage vedtaket. Klagen skal være skriftlig og stiles til rektor ved skolen. (2) Den skriftlige klagen skal inneholde: rimelig mulighet til å gjøre seg kjent med vedtaket.

15 15 (4) Klagen behandles i første instans av rektor i samråd med involverte faglærere, som vurderer om klagen skal gis medhold. Hvis studenten ikke får medhold i klagen, skal rektor sende klagen til den lokale klagenemnda. Klagenemnda kan oppheve eller endre vedtak fattet av rektor. Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages. Kapittel 8. Andre bestemmelser 8-1. Bekjentgjøring av forskriften (1) Forskriften kunngjøres på Lovdata.no. I tillegg skal den legges ut på fagskolens hjemmeside ( slik at den er tilgjengelig både for våre studenter og alle som søker på et utdanningstilbud ved Fagskolen Tinius Olsen. (2) Fagskolens studenter skal gjøres kjent med denne forskriften når de begynner på utdanningen, og de kvitterer for at forskriften er gjennomlest og forstått Ikrafttredelse (1) Denne forskriften ble vedtatt i fagskolestyret på Fagskolen Tinius Olsen 31. mai 2017, og gjelder fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend. (2) Samtidig oppheves reglement ved Fagskolen Tinius Olsen. 1 (3) 2-7 Vurdering av skikkethet trer ikke i kraft før Kunnskapsdepartementet har vedtatt en forskrift om vurdering av skikkethet. 1 Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Godkjent av styret for Trondheim fagskole i møte den 8.2.2016 Reglement for Trondheim fagskole Side 1 Innhold 1 Hjemmel for reglementet... 4 2 Formål med reglementet...

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

Reglement Lofoten maritime fagskole

Reglement Lofoten maritime fagskole Reglement Lofoten maritime fagskole ID UTS.VLV.LMF.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 05.11.2014 Forfatter JB/KEW Verifisert FAH Godkjent Søren Fredrik Voie A. Verdigrunnlag Skolen bygger sin aktivitet på følgende

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal

Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal Vedtatt i fagskolestyret 28.05.15 Oppdatert etter høringsrunde juridisk avd. 18.05.15 Med kommentarer fra Fagskolen i Kristiansund 27.04.15 18.05.2015 Godkjent

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Innhold 1-1 Formål 2 1-2 Virkeområde 2 2-1 Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Generell del (tidligere kalt Rammeplanen) Revisjon pr. 13. juni 2006 Supplert med kapittel 8 og 9 pr. 14. mai 2007 Oppdatert kapittel 9 samt presisering

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Generell del

Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Generell del Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Generell del Godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) 01.12.10 Forord Nasjonal plan for ettårig

Detaljer

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for fagskoleutdanning 1 Vedlegg 4 Fashion Mode AS Reglement for fagskoleutdanning av 04.08.2015 2 Innholdsfortegnelse: Side: Kapittel 1 OPPTAKSREGLEMENT 3 1 Opptak. 3 2 Opptaksstørrelse... 3 3 Opptakskrav 3 4 Godkjente opptakskrav.

Detaljer

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold, Avdeling for utdanning, 15. november 2011. Kapittel 15 DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Innhold Formål...

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Versjon 3.1 2012 Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole er utarbeidet i henhold til lov av 20. juni 2003 nr. 56

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania Oslo Bergen Trondheim // Nettstudier Reglement for fagskolestudier ved Høyskolen Kristiania Innhold 1. Generelle bestemmelser 3 2. Opptak 4 3. Innpassing og fritak 7 4. Eksamen 8 5. Klagebehandling 14

Detaljer

Studenthåndbok - Peteka

Studenthåndbok - Peteka Studenthåndbok - Peteka INNHOLD Skolereglement... 2 Innledning... 2 Rettigheter... 2 Plikter... 2 2. Verneregler... 3 3. Skade på bygninger og eiendeler. Misbruk av utstyr... 3 4. Fusk... 3 5. Politisk

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE http://www.vfk.no/notteroyvgs/praktisk-informasjon/loverregler-og-rutiner/reglement-ogavtaler/ Kan påklages: Standpunktkarakter Vedtak om IV- ikke vurdert

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og

LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskolel... Page 1 of 15 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE Utarbeidet med utgangspunkt i Veileder til fagskolereglement - Forum for fagskoler, 15. februar 2014 INNHOLD Kap. 1 Kap. 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du?

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du? Skoleåret 2015/2016 INNHOLD Hva kan du klage på?... 1 Hvem kan klage på karakter?... 1 Når er klagefristen?... 1 Før du klager... 1 Hvordan klager du?... 1 Hva skjer med klagen din... 2 Behandlingen av

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER Ved Norges Kreative Høyskole Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 3 Kapittel 2 - STUDIEREGLEMENT 4 Kapittel 3 - OPPTAKSREGLEMENT 6 Kapittel

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Studiereglement Treider Fagskoler AS Innhold 1. Formål 5 2. Hvem reglementet gjelder for 5 3. Grunnlag 5 4. Undersøkelses- og meldeplikt 5 4.1 Plikt til å gjøre

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Vedtatt av styret for Fjellhaug Internasjonale Høgskole 25.3.2011, jamfør univl. 4-7, 4-8 og

Detaljer

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Fagenhet videregående opplæring Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Det vises her til Forskrift til Opplæringslova kapittel 3 og kapittel 5. For deltakere i opplæring for voksne:

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 4 E. Vurdering... 6 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 6 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 4 E. Vurdering... 6 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 6 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET 1 av 172 Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00-15.00 (16.00) INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen Forskrift om studier ved NLA Høgskolen Hjemmel: Fastsatt av styret ved NLA Høgskolen 8. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, [3-7], 3-9, 3-10, 4-2,

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer. i Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer. i Akershus fylkeskommune Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer i Akershus fylkeskommune 4 3 Utgitt av Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring. Gjeldende fra 1. april 2016 2 Akershus

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Innledning Rektors ansvar Uttrekk Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning Rektors ansvar Uttrekk Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT... 6 2.4

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer