NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53."

Transkript

1 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl PDF-versjon 26. juni nr. 816 Forskrift om fagskoleutdanning ved AOF Haugaland Hjemmel: Fastsatt av styret i AOF Haugaland 15. juni 2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 4 og 6. Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde (1) Denne forskriften gjelder for alle fagskoleutdanninger i regi av AOF Haugaland. (2) Forskriften gir regler for opptak, innpassing og fritak, avsluttende vurdering, eksamen og sensur, klageordning og klageorganer, disiplinære sanksjoner, studentenes medinnflytelse og spesielle forhold og har som hensikt å sikre en forsvarlig gjennomføring av studiene ved AOF Haugaland Fagskolens virksomhet (1) Bestemmelsene i forvaltningsloven om habilitet i 6 til 10 og om taushetsplikt i 13 til 13e gjelder ved behandling av saker i denne forskrift, jf. lov om fagskoleutdanning 1b. (2) I denne forskrift legges definisjonen av enkeltvedtak i forvaltningsloven til grunn. Alle enkeltvedtak gjort av fagskolen skal være skriftlige og begrunnes. Alle enkeltvedtak kan påklages i henhold til denne forskriftens kapittel 5, for øvrig skal forvaltningslovens prinsipper om forsvarlig saksbehandling legges til grunn Studentenes plikter (1) Studenten plikter å sette seg inn i denne forskriften og de retningslinjer som gjelder det enkelte studium. Studenten kan ikke påberope seg manglende kjennskap til forskrift og retningslinjer som unnskyldning for regelbrudd. (2) Studenten plikter å sette seg inn i informasjon som er tilgjengelig på fagskolens nettsider eller læringsplattform. Dette gjelder særlig informasjon om undervisning, ordensregler og utfyllende retningslinjer for gjennomføring av eksamen. (3) Studenten må delta på undervisning i obligatoriske emner beskrevet i studieplanen. (4) Studenten må levere obligatoriske arbeidskrav innen gitte frister. (5) Studenten må møte presis til opplæringen og delta aktivt i all opplæring i den form den blir gitt.

2 2 (6) Studenten skal informere fagskolen om adresseendring, endring av telefonnummer eller endring i e- postadresse Fagskolens plikter (1) Fagskolen skal ha en plan for innholdet i utdanningen og hvordan denne skal gjennomføres, jf. lov om fagskoleutdanning 5 (2) Fagskolen skal gjennomføre undervisningen slik den er definert i studieplanen. Fagskolen kan gjøre mindre endringer i undervisningen og pensum. Slike endringer skal kommuniseres til studenten gjennom fagskolens elektroniske kommunikasjonssystem. (3) Fagskolen plikter å informere studentene om denne forskriften, retningslinjer og lignende og gjøre dette tilgjengelig for studentene gjennom fagskolens elektroniske kommunikasjonssystem Frammøte - tilstedeværelsesplikt (1) Fagskolens utdanninger har ikke obligatorisk undervisning med mindre annet er fastsatt i studieplanen. Det forventes imidlertid at studenten møter etter oppsatt timeplan og semesterplan og gir melding til faglærer eller fagskolens administrasjon ved uteblivelse. (2) Ved fravær fra obligatorisk undervisning fastsatt i studieplan, kan studenten miste studieretten. Et vedtak om tap av studierett kan påklages til lokal klagenemnd i henhold til kapittel 5 i denne forskrift. (3) Fravær som skyldes sykdom, ulykke, uforutsette hendelser eller lignende, og som dokumenteres, kan etter skriftlig søknad til fagskolen gi fritak for tilstedeværelsesplikten. Søknaden behandles av faglig leder. Vedtaket kan påklages. (4) Vedtak om fritak for tilstedeværelsesplikten fattes av faglig leder. Vedtaket kan påklages. (5) For å kunne bli oppmeldt til eksamen og få vitnemål fra fagskolen, må alle obligatoriske arbeidskrav være gjennomført og bestått. (6) I studier som har innlagt praksis, er praksis å anse som obligatorisk undervisning. (7) Fravær utover 10 % i praksistiden vil medføre at praksis ikke er bestått. Ved ikke bestått praksis, kan studenten ta praksis på ny. Kapittel 2. Opptak 2-1. Opptaksbehandling (1) For opptak til fagskoleutdanningen kreves fullført og bestått relevant videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse jf. lov om fagskoleutdanning 1. (2) Vedtak om opptak fattes av faglig eller administrativ leder. (3) Vedtak om opptak skal være skriftlige og meddeles søkeren. Avslag på opptak kan påklages i henhold til denne forskriftens kapittel Opptaksstørrelse (1) Det opptas inntil 20 studenter til det enkelte studium/klasse. (2) Dersom det skulle bli tatt opp flere enn 20 studenter, vil det normalt bli supplert med lærerressurser slik at lærertettheten, forholdstallet mellom lærere og studenter ikke blir lavere enn 1:20.

3 Opptaksrekkefølge (1) Fagskolen benytter rullerende opptak. Kvalifiserte søkere blir tatt opp i den rekkefølge de søker. (2) Dersom studiet er fulltegnet, opprettes nummerert venteliste. (3) Søkere som får tilbud om studieplass må ha: a. akseptert betingelsene i studiekontrakten b. bekreftet studieplass c. sendt inn nødvendig dokumentasjon på kvalifikasjonskrav som fremgår av studieplanen innen oppgitt frist. Dersom fagskolen ikke har mottatt dokumentasjon innen oppgitt frist, kan studenten miste studieplassen Formelle opptakskrav (1) For opptak på grunnlag av formell kompetanse, kreves fullført og bestått relevante fag-, svennebrev, yrkeskompetanse eller vitnemål fra definerte utdanningsprogrammer i videregående opplæring, det vil si nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Studieplanen viser hva som er relevante opptakskrav for det enkelte studium. (2) Dersom søker kan dokumentere at han/hun skal gjennomføre fagprøve etter studiestart, kan søker tildeles plass. Studenten mister plassen hvis han/hun stryker på fagprøven eller ikke fullfører fagprøven. Fagprøven må være gjennomført før oppstart av andre semester. (3) Søkere med utenlandsk utdanning må ha utdanning/kvalifikasjoner på nivå tilsvarende kriteriene i punkt 1. (4) Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må ha tilfredsstillende kunnskaper i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, alternativt bestått test i norsk høyere nivå eller bestått Bergenstesten Opptak på bakgrunn av formell kompetanse (1) Opptak på bakgrunn av formell kompetanse fattes av faglig leder Opptak på bakgrunn av realkompetanse (1) Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. (2) Opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker fyller kravet til minimumsalder fastsatt i fagskoleloven, relevant forskrift og den enkelte studieplan. (3) Opptak på bakgrunn av realkompetanse foretas etter en vurdering av søkerens dokumentasjon og eventuelt utfyllende informasjon. Vurdering baseres på kravene til opptak på grunnlag av formell kompetanse. Nærmere bestemmelser for opptak på bakgrunn av realkompetanse, fastsettes i studieplan til den enkelte utdanning. (4) Realkompetansen vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søkeren. (5) Opptak på bakgrunn av realkompetanse fattes av administrativ leder etter innstilling fra faglig leder. (6) Vedtaket skal være skriftlig og meddeles søkeren. Avslag på søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse kan påklages i henhold til kapittel 5 i denne forskriften. (7) Vedtak om godkjenning av realkompetanse gjelder i utgangspunktet også for senere år. Vedtaket har likevel bare gyldighet i henhold til studiet slik det gjennomføres på vurderingstidspunktet. Ved betydelige

4 4 endringer i fag-, studie- eller rammeplaner, forbeholder fagskolen seg rett til å foreta ny vurdering, og eventuelt endre vedtaket. Dersom vedtaket endres, kan det endrede vedtaket påklages. (8) Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene. Vitnemål fra fagskolen erstatter heller ikke et fagbrev Dokumentasjon av realkompetanse (1) All dokumentasjon skal være skriftlig (vitnemål, kompetansebevis og kursbevis mv.). (2) Vurderingen av realkompetansen gjøres i forhold til et eller flere av følgende kriterier: a. Bestått teori til fagprøve innen fag som er relevant for det utdanningstilbudet det søkes opptak til og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år) b. Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år) c. Kompetanse tilsvarende VG3 innen fag som er relevant for det utdanningstilbudet det søkes opptak til. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på aktuell læreplan for VG3 og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år). Resultat av gjennomført fagtest innen det fagområdet det søkes opptak til må vedlegges d. Relevant erfaring fra blant annet organisasjonsliv, tillitsverv, styreverv, fritid og fritidsinteresser. Dokumentasjon legges ved dersom forholdene er dokumenterbare e. Dokumentasjonen for relevant yrkespraksis og praksis fra organisasjonsliv, tillitsverv osv. skal være i form av arbeidsattest eller arbeidsbekreftelse som angir start- og sluttidspunkt for arbeidsforholdet, stillingsprosent og/eller arbeidstimer i sum eller pr. uke/måned. Kapittel 3. Innpassing og fritak 3-1. Innpassing av emner (1) Studenter kan søke om å få godkjent tidligere bestått fagskoleutdanning som en del av utdanningen. (2) Fagskolen skal innpasse beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning med samme antall fagskolepoeng i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige krav for emne eller emnene det søkes om innpassing for. Det er læringsutbyttebeskrivelsene for det aktuelle emne, sammen med vurdering av omfang, nivå og arbeidsbelastning som vurderes og som kan innpasses i utdanningen. (3) Innpassing kan bare skje mellom fagskoleutdanninger på samme eller nært beslektet fagområde. (4) Det skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold. (5) Avgjørelsen kan påklages til lokal klagenemnd i henhold til kapittel 5 i denne forskrift Fritak for deler av utdanningen (1) Studenter kan søke om å få fritak for deler av utdanningen. Fritaket gis på grunnlag av dokumentert oppnådd likeverdig kompetanse målt på NKR nivå og vurdert ut fra læringsutbyttebeskrivelser for den aktuelle utdanningen eller emne. (2) Fagskolen kan gi fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse. (3) Dokumentasjon av realkompetanse kan gi grunnlag for fritak.

5 5 (4) Fritak skal bygge på en faglig vurdering fra fagskolen. Fritak på bakgrunn av realkompetanse må baseres på en faglig vurdering av om søkerens bakgrunn fra arbeidsliv, frivillig sektor, utdanning og/annet, det vil si formell, ikke-formell og uformell kompetanse, samlet kan gi grunnlag for fritak for del av fagskoleutdanningen. (5) Avgjørelsen kan påklages til lokal klagenemnd i henhold til kapittel 5 i denne forskrift Prosedyre ved vurdering av innpassing og fritak (1) Søknad om innpassing eller fritak må inneholde nødvendig dokumentasjon av omfang og innhold i emnet som studenten ønsker godskrevet. Eksempler på dokumentasjon er vitnemål, kompetansebevis, attester, studieplan med mer. (2) Fristen for å søke om innpassing og fritak er en uke før studiestart. (3) Utgangspunktet for vurderinger om innpassing og fritak er læringsutbyttet for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet, og fagskolepoeng eller andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning. Dersom utdanningen eller emnet ikke inneholder læringsutbyttebeskrivelser, kan studenten dokumentere læringsutbyttet gjennom studieplan eller lignende. (4) Innpassing/fritak for fag/emner vil fremgå av vitnemål eller karakterutskrift med merknad om grunnlaget for fritaket/innpassingen. (5) Administrativ leder fatter vedtak om innpassing og fritak etter innstilling fra faglig leder. Avgjørelsen kan påklages til lokal klagenemnd i henhold til kapittel 5 i denne forskrift. Kapittel 4. Avsluttende vurdering, eksamen og sensur 4-1. Virkeområde (1) Fagskolen skal sørge for at studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse blir prøvet og vurdert på en upartisk og betryggende måte. Vurderingen skal sikre det faglige nivået ved vedkommende utdanning. Det skal være ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene. (2) Forskriften gjelder for alle eksamener ved fagskoleutdanninger i AOF Haugaland og omfatter alle vurderinger som inngår i grunnlaget for en karakter. Det fremgår av studieplanen hvilke eksamens- og vurderingsformer som benyttes i hvert enkelt studium Vurderingsformer (1) Vurderingsformer, vekting og omfang av prøver og oppgaver er angitt i den aktuelle studieplanen. (2) Det kan benyttes følgende vurderingsformer: a. skriftlig individuell prøve under tilsyn b. muntlig individuell prøve (eksaminasjon) c. muntlig prøve (eksaminasjon) i grupper, knyttet til gjennomførte oppgaver d. skriftlig individuell oppgave uten tilsyn (emneoppgave og fordypningsoppgave) e. praksis f. prosjektoppgave g. praksisoppgave h. skriftlig gruppeoppgave i. ferdighetstester

6 6 j. praktiske øvelser og arbeid k. framføring/framsyning/utstilling l. utført laboratorie-/prosjekt-/praksis-/seminararbeid, dokumentert ved rapport og/eller presentasjon m. mappevurdering n. nettvurdering og netteksamen o. sammensatt vurdering, som kan bestå av en kombinasjon av ovennevnte vurderinger. (3) Fagskolen kan fastsette utfyllende bestemmelser om eksamens- og vurderingsordninger. (4) Individuelle vurderinger skal normalt utgjøre minst halvparten av vurderingene Karakterer og vitnemål (1) Fagskolen benytter to karaktersystemer ved vurdering av oppgaver, praksisstudier og eksamen, en gradert karakterskala (A F) og bestått/ikke bestått (B/IB). (2) Det framgår av studieplanen hvilket karaktersystem som benyttes ved vurdering i det enkelte emne/fag. (3) Det er læringsutbyttebeskrivelsene, beskrevet i den enkelte studieplan, som skal måles når karakterer fastsettes. (4) Karakterskalaen A F anvendes ved hjelp av følgende vurderingskriterier: A - Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B - Meget god Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C - God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D - Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E - Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F - Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. (5) Ved bruk av en ugradert karakterskala med «bestått»/«ikke bestått», kreves det prestasjoner som tilsvarer karakteren D eller bedre for å oppnå «bestått» i faget. Skillet mellom «bestått» og «ikke bestått» fremgår dermed av skillet mellom karakteren E og D i den graderte karakterskalaen Vilkår for å gå opp til eksamen (1) Studentene har rett til å avlegge eksamen når han/hun har: a. signert studiekontrakten b. betalt studieavgift på utdanninger som ikke har offentlig finansiering c. bestått alle obligatoriske arbeidskrav d. betalt semesteravgift dersom det er inngått avtale med en studentsamskipnad Informasjon om og oppmelding til eksamen (1) Eksamenstidspunkt og eksamenssted bekjentgjøres på fagskolens læringsplattform senest 3 uker før eksamen.

7 7 (2) Studenten må bekrefte å ha lest eksamensinformasjon lagt ut på fagskolens læringsplattform. Denne bekreftelsen er å anse som oppmelding til eksamen Fravær fra eksamen (1) Fravær fra eksamen grunnet sykdom skal dokumenteres med sykemelding fra lege. Andre grunner som hindrer studenten fra å møte, som eksempelvis alvorlig sykdom eller død i familien, må også kunne dokumenteres. Dersom fraværet ikke dokumenteres ansees studenten å ha fremstilt seg til eksamen. Fravær som dokumenteres ansees som gyldig fravær. (2) Blir studenten syk under eksamen, kan han/hun forlate lokalet. Sykemeldingsskjema og legeerklæring må sendes fagskolen innen 48 timer for at eksamen ikke skal telle som et eksamensforsøk. (3) Uteblivelse uten gyldig grunn i henhold til punkt 1 og 2 gir karakteren ikke bestått. Studenten kan først framstille seg til ny eksamen ved neste ordinære eksamen. (4) Vedtak om godkjent fravær gjøres av faglig leder. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet. Vedtaket kan påklages jf. denne forskriftens kapittel Undervisning med obligatorisk praksis (1) I studier som har innlagt praksis, er praksis å anse som obligatorisk undervisning. (2) Dersom studenten for andre gang ikke består samme praksisperiode, kan studenten normalt ikke fortsette studiene. Vedtaket kan påklages jf. lov om fagskoleutdanning 8 og denne forskriftens kapittel 5. (3) I spesielle tilfeller kan fagskolen i samråd med faglærer og/eller praksisfeltet, gi dispensasjon for en tredje praksisperiode Avgift for obligatorisk eksamen (1) Alle obligatoriske eksamener er inkludert i studieavgiften. (2) Alle studenter har rett til å kontinuere inntil 1 (én) gang uten ekstra kostnader dersom studenten har dokumentert gyldig fravær ved eksamen. (3) Ved kontinuasjonseksamener utover dette belastes studenten med en avgift som fastsettes av fagskolen Kontinuasjonseksamen (1) En student har rett til å avlegge samme eksamen inntil 3 (tre) ganger. (2) Utsatt eksamen arrangeres for studenter som har gyldig fravær, i henhold til denne forskrift 4-6 første, annet og fjerde ledd. (3) En student som pga. gyldig fravær ikke har utført eller levert obligatoriske arbeidskrav som teller med i emnekarakteren får en ny mulighet til å utføre/levere arbeidskravet slik at emnet kan fullføres på normert tid. (4) En student som pga. gyldig fravær ikke har utført eller levert obligatoriske arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen får en ny mulighet til å utføre/levere emneoppgavene slik at de kan fullføre på normert tid (5) Ordningen i tredje og fjerde ledd gjelder også for studenter som har fått arbeidskravet bedømt til «ikke bestått» eller til bokstavkarakteren F. (6) En student som ønsker å kontinuere har rett til ny eksamen innen det første året etter avlagt ordinær eksamen.

8 8 (7) Når kontinuasjon skal gjennomføres er studenten selv ansvarlig for å sette seg inn i den til enhver tid gjeldende utdanningsplan (pensumlitteratur, vurderingsform, tillatte hjelpemidler osv.). (8) Dersom det arrangeres utsatt/ekstraordinær slutteksamen, har også studenter som ønsker å forbedre karakteren, adgang til å ta eksamen mot avgift. Den beste karakteren vil bli stående som endelig karakter Særordninger (1) Særordninger ved eksamener og vurderinger i henhold til 4-2 annet ledd, kan gis studenter som: a. har norsk som fremmedspråk b. personer med lese-/skrivevansker c. funksjonshemmede d. gravide som har behov for hvile e. mødre som ammer f. andre som kan dokumentere behov for særlig tilrettelagt vurderingsform. (2) Særordningene kan gis i form av: a. utvidet tid b. rett til lengre pauser med mulighet for hvile c. høytlesning av oppgavetekst d. spesielle fysiske tilrettelegginger eller hjelpemidler. (3) Søknad med dokumentasjon av behovet for særordninger ved eksamener og vurderinger i henhold til 4-2 (2), må stiles til fagskolen innen fastsatt frist. Fagskolen fatter vedtak. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet. Vedtaket kan påklages, jf. denne forskriften kapittel Sensur (1) Faglig leder oppnevner sensor ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annet arbeid når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for utdanningen. Sensor(ene) vil enten være interne, eksterne eller en kombinasjon av disse. Der det benyttes to eller flere sensorer skal minst en være ekstern. (2) Der det benyttes flere sensorer har den eksterne sensoren det avgjørende ordet dersom det er uenighet mellom sensorene om karakterfastsettelsen. (3) Ved bedømmelse av emneoppgaver skal det være én intern sensor som også er faglærer. Når det foreligger særlige grunner, kan fagskolen unntaksvis bestemme at det skal være to sensorer, eventuelt ekstern sensor. (4) Ved bedømmelse av praksisopplæring, ferdighetsprøver og lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, skal det være to sensorer. (5) Ved vurdering av praksisopplæring o.l. skal veileder fra fagskolen og veileder på praksisstedet vurdere studenten til bestått eller ikke bestått praksis. Veileder fra fagskolen har ansvaret for vurderingen og har det avgjørende ordet dersom det er uenighet mellom veileder fra fagskolen og veileder ved praksisstedet. Studenten har krav på vurdering underveis. Dersom en student står i fare for å få vurdert sin praksisperiode til «ikke bestått», skal studenten, i tillegg til avtalt veiledning, ha fått en skriftlig vurdering senest når 2/3 av praksisperioden er gjennomført. Denne skriftlige vurderingen skal klart kommunisere problemene for en eventuell «ikke bestått» og mulighetene for «bestått» praksis ved sluttevaluering. Dersom det avdekkes vesentlige svikt hos studenten etter denne fristen, skal det gis melding uten ugrunnet opphold, og studenten kan da likevel få underkjent perioden. Vedtaket kan ikke påklages jf. fagskoleloven 8.

9 9 (6) Ved bedømmelse av fordypningsoppgave og muntlig prestasjon, som etter sin art ikke lar seg etterprøve, skal det være to sensorer. (7) Sensurfristen ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annet arbeid når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for utdanningen er tre uker fra prøvedato/ leveringsfrist hvis ikke særlige grunner taler for lengre frist. (8) Styret selv kan gjøre unntak fra enkelteksamener og kan fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker, jf. fagskoleloven 6 tredje ledd. (9) Ved omsensurering i henhold til fagskoleloven 7 og 8, skal det benyttes nye sensorer. De nye sensorene skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved ordinær sensur. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Hvis den endelige karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve og karakteren endres etter ny sensur av den skriftlige delen av eksamenen, holdes ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter. Karakteren fra omsensur er endelig og kan ikke påklages. (10) Dersom det ikke benyttes ekstern sensor ved den enkelte vurdering, skal kvalitetssikringen skje hvert annet studieår gjennom en ekstern stikkprøvesensur eller stikkprøvekontroll av vurderinger foretatt av intern sensor. Fagskolen fastsetter på hvilket tidspunkt av studieåret kvalitetssikringen skal gjennomføres. (11) Karakterfastsetting kan påklages i henhold til fagskoleloven 8 og denne forskriftens kapittel 5. Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages Rett til begrunnelse. Klage over karakterfastsetting (1) Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen. (2) Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter, må krav om begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. (3) Hvis karakteren kunngjøres elektronisk og studenten kan kreve begrunnelse på en tilsvarende måte, må krav om begrunnelse framsettes innen en uke fra karakteren blir kunngjort. Ved annen type kunngjøring må krav om begrunnelse framsettes innen en uke fra studenten fikk kjennskap til karakteren, men likevel ikke mer enn 3 tre uker fra karakteren ble kunngjort. (4) Begrunnelse skal være gitt innen to uker etter at studenten har bedt om dette. Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen 2 to uker, skal studenten varsles om dette og samtidig få oppgitt når begrunnelsen kan ventes. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen, og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig. (5) Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige for studentene etter at karakteren er fastsatt. (6) En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. I klagen må det angis hvilken karakter det klages over. Før klagen fremsettes, bør klageren så vidt mulig samrå seg med faglærer. (7) Ved klage skal ny sensur foretas. Ved ny sensur skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Er det framsatt krav om begrunnelse eller klage over formelle feil, løper klagefristen etter denne paragrafen fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Ved bruk av løpende vurdering kan fagskolen bestemme om studenten skal fremsette klage etter vurdering av separat prøve, oppgave eller annet arbeid som bedømmes med karakter, eller om klage skal fremsettes når resultatet fra fag, emne eller emnegruppe er kunngjort.

10 10 (8) Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. (9) Fører klagebehandlingen til endret karakter, skal et eventuelt utferdiget vitnemål leveres tilbake og nytt vitnemål utstedes av fagskolen Eksamensresultater (1) Eksamenskarakterene vil bli meddelt studenten senest 3 uker etter avholdt eksamen. Før eksamen vil fagskolen informere studentene om hvordan resultatene meddeles. Vitnemål eller karakterutskrift blir sendt hjem til studenten i posten ca. seks uker etter semester avslutning Klage over formelle feil ved eksamen (1) En student som har vært oppe til eksamen, prøve eller annet arbeid som bedømmes med karakter, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at studenten er eller burde være kjent med forholdet som begrunner klagen. Slik klage rettes skriftlig og begrunnet til fagskolen. (2) Sensurvedtaket skal oppheves hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelse av denne. (3) Ny sensur gjennomføres hvis feil kan rettes opp ved ny sensur og innleverte arbeider. I motsatt fall holdes ny eksamen, prøve eller lignende med nye sensorer. (4) Karakterfastsetting ved ny sensur kan påklages jf. lov om fagskoleutdanning 8 og i henhold til kapittel 5 i denne forskriften. (5) Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsetting fremsatt, løper klagefristen etter første ledd fra studenten har fått begrunnelse eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. (6) Administrativ leder eller lokal klagenemnd kan bestemme at det skal foretas ny sensur eller holdes ny eksamen, prøve eller lignende hvis det er bestått formelle feil som kan ha hatt betydning for en eller flere studenters prestasjon eller bedømmelse av denne. (7) Styret har besluttet at lokal klagenemnd er klageinstans for fagskolens vedtak etter denne paragrafen. Klagen skal være saksbehandlet og melding om vedtak i klagesaken meddelt studenten innen tre uker etter mottatt klage. Klageren har krav på et begrunnet svar. Et vedtak i lokal klagenemnd er endelig og kan ikke påklages videre Annullering av eksamen m.m. (1) Faglig leder kan annullere resultatet av en eksamen, prøve eller annet arbeid som bedømmes med karakter som en student har fått adgang til å avlegge ved å benytte et falskt vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden. Det samme gjelder for godkjenningen av et emne som en student på et tilsvarende urettmessig grunnlag har fått adgang til å delta i. (2) Faglig leder kan også annullere resultatet av en eksamen, prøve eller lignende og godkjenningen av et emne dersom en student forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket, eller forsettlig har forsøkt å fuske, i forbindelse med eksamenen, prøven eller lignende eller under gjennomføringen av emnet. (3) Faglig leder kan annullere fritak for eller innpassing av utdanning og kompetanse som en student har fått ved å benytte et falsk vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden. (4) Handlinger eller forhold som tar sikte på å gi studenten, eller en medstudent, et uberettiget fortrinn regnes som fusk. Det samme gjelder for handlinger som medfører at studentens, eller en medstudents kunnskaper eller ferdigheter ikke blir prøvd og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. (5) Eksempler på fusk er:

11 11 a. Tilgang til urettmessige hjelpemidler under eksamen eller prøve b. Innlevere en besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person c. Levere en besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten ved en tidligere eksamen eller prøve d. Levere arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv e. Gjengi/sitere lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver, stoff som er hentet fra internett osv. som er fremstilt uten kildehenvisning og uten klar markering av at dette er gjengivelse/sitater. (6) Vedtak om annullering etter første, andre og tredje ledd kan påklages til lokal klagenemnd. (7) Dersom lokal klagenemnd opprettholder vedtak om annullering, kan vedtaket påklages av studenten til Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning. (8) Adgang til annullering foreldes ikke. (9) Etter at det foreligger vedtak om annullering, skal eventuelle vitnemål eller karakterutskrifter leveres tilbake til fagskolen. Et endelig vedtak om annullering etter første, andre eller tredje ledd utgjør et særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel Innholdet i utdanningen og vitnemål (1) Fagskolen skal ha en plan for innholdet i utdanningen og hvordan utdanning skal gjennomføres, jf. lov om fagskoleutdanning 5. (2) Fagskolen utferdiger vitnemål om fullført fagskoleutdanning. (3) Vitnemålet undertegnes av administrativ og faglig leder ved fagskolen og inneholder AOF Haugalands logo. (4) Vitnemålet skal dokumentere: a. hvilken utdanning som er gjennomført b. det overordnede læringsutbyttet c. studentens navn og fødselsnummer d. emner og eventuell praksis e. karakterer og tid for avlagt eksamen f. hvilken tittel som er oppnådd (dersom det er aktuelt) g. antall fagskolepoeng h. tidspunkt for fullført utdanning i. tittel på større skriftlige oppgaver som f.eks. emneoppgaver, prosjekt/praksisoppgave og fordypningsoppgave j. NKR-nivå og kvalifikasjonen som oppnås (fagskole 1 eller fagskole 2) k. karaktersystemet som er benyttet l. hvorvidt utdanningen er gitt i samarbeid med andre institusjoner (emne avlagt ved annen institusjon). (5) Det utstedes kun ett vitnemål per student. I særlige tilfeller hvor det kan sannsynliggjøres/dokumenteres at vitnemål er bortkommet, kan det mot avgift utstedes duplikat av vitnemålet. (6) Dersom studenten forbedrer karakterer som inngår i vitnemålet, dokumenteres dette gjennom karakterutskrift og nytt vitnemål utskrives. Tidligere utstedt vitnemål må samtidig leveres inn. (7) En student som ikke har fullført fagskoleutdanningen, kan be om karakterutskrift som viser beståtte eksamener og prøver og andre vurderinger studenten har fått, jf. lov om fagskoleutdanning 5.

12 12 (8) Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket, jf. lov om fagskoleutdanning 11. (9) Utstedelse av vitnemål/kompetansebevis forutsetter at studieavgiften er betalt i sin helhet Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål (1) For å få tildelt vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning, må minst 30 av fagskolepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget være avlagt ved fagskolen. Det er normalt den siste fagskolen som har en student før fullført utdanningsløp, som har ansvaret for å utstede vitnemålet. Ved innpassing mellom fagskoler, kan det avtales særskilte ordninger for utstedelse av vitnemål mellom de berørte fagskolene, jf. forskrift om fagskoleutdanning Fagskolepoeng (1) Fagskolepoeng er et uttrykk for å måle arbeidsomfanget i studiet. (2) Det gis 60 fagskolepoeng for læringsutbyttet oppnådd på bakgrunn av ett års bestått fagskoleutdanning på heltid. Ett års fagskoleutdanning på heltid tilsvarer normalt 10 måneder. (3) Det gis 30 fagskolepoeng for læringsutbytte oppnådd på bakgrunn av ett halvårs bestått fagskoleutdanning på heltid. Ett halvårs fagskoleutdanning på heltid tilsvarer normalt 5 måneder. (4) Er fagskoleutdanningen inndelt i emner, skal hvert emne tildeles fagskolepoeng etter den relative vekten det har i arbeidsbelastning for studentene og læringsutbytte innenfor utdanningen. Fagskolepoeng skal brukes ved vurdering av innpassing av utdanning mellom fagskoler og i karakterutskrifter for gjennomførte emner for fagskoleutdanning. (5) Med emne menes de minste resultatbærende enhetene som gis uttelling i form av fagskolepoeng. Med minste resultatbærende enhet menes alle enheter som gis en selvstendig karakter, og som studenten må bestå for å få godkjent et vitnemålsgivende utdanningstilbud. Enhetene kan variere i omfang og skal fremkomme i vitnemålet. (6) Antall oppnådde fagskolepoeng skal fremgå av vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført fagskoleutdanning. Kapittel 5. Klageordning og klageorganer 5-1. Klagerett og klagefrist (1) Studenten har rett til å klage på alle enkeltvedtak fattet av fagskolen jf. forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b og 28. Som enkeltvedtak regnes blant annet vedtak om opptak, avsluttende vurdering, annullering av eksamen, bortvisning, utestenging, skikkethetsvurdering, innpassing og fritak, særordninger ved eksamen, fusk, godkjent fravær fra eksamen og permisjon. (2) Studenten har rett til å klage over formelle feil ved eksamen jf. lov om fagskoleutdanning 7. (3) Studenten har rett til å klage over karakterer jf. lov om fagskoleutdanning 8. Klage på karakter behandles i henhold til 4-11 i denne forskrift. (4) Studenten har rett til å klage på studiekvaliteten og andre forhold ved fagskolen som berører studentenes studieopplevelse. (5) Enkeltvedtak kan påklages av studenten vedtaket gjelder og andre med rettslig klageinteresse. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til studenten. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang

13 13 ble kunngjort. Klage på karaktervedtak og formelle feil ved eksamen behandles i henhold til 4-11 i denne forskrift. (6) Dersom studenten ber om begrunnelse for vedtaket, begynner klagefristen å løpe på nytt fra begrunnelsen er gitt. (7) Klage som er fremsatt etter utløpet av klagefristen skal avvises. Klagen skal likevel behandles når vilkårene i forvaltningsloven 31 er oppfylt Hvor klagen rettes og adgang til omgjøring (1) Klagen rettes til den instans som har fattet vedtaket. (2) Når vedtaket påklages har fagskolen plikt til å foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Fagskolen kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. (3) Dersom fagskolen ikke finner grunn til å oppheve eller endre vedtaket, sendes klagen til klageinstansen sammen med fagskolens syn på klagen Instruks for lokal klagenemnd (1) Fagskolens styre skal hvert år opprette en lokal klagenemnd som oppfyller vilkårene i fagskoleloven 13. (2) Den lokale klagenemnda skal behandle: a. alle klager over enkeltvedtak b. klager etter fagskoleloven 7, 9, 10, 11 og 12. Saker etter disse paragrafene kan ikke behandles av andre organer ved fagskolen c. den lokale klagenemndas vedtak etter fagskoleloven 9, 10, 11 og 12 kan påklages til den nasjonale klagenemnda. (3) Vedtak i den lokale klagenemnda etter fagskoleloven 10 og 11 skal treffes med minst to tredels flertall. (4) Den lokale klagenemda består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. (5) Lederen og varamedlemmet for lederen skal fylle de lovbestemte kravene for lagdommere. (6) Lederen og varamedlemmet for lederen skal ikke være ansatt ved fagskolen. (7) To av medlemmene med personlige varamedlemmer skal være studenter valgt av studentrådet. (8) Klagenemnda er vedtaksfør når leder eller varamedlemmet for lederen og to andre medlemmer er til stede. (9) Den lokale klagenemndas vedtak i saker om fagskolens enkeltvedtak kan ikke påklages. (10) Bestemmelsene i forvaltningsloven om saksbehandling, herunder også habilitetsreglene, skal gjelde for den lokale klagenemndas arbeid Behandling av klagen (1) Studenten skal informeres om mulighet til å klage, fristen for å klage, hvem som er klageinstans, fremgangsmåten ved å klage og retten til å se sakens dokumenter jf. forvaltningsloven 18. (2) Studenten kan få hjelp og støtte av fagskolen til å utforme en skriftlig klage. Gjelder klagen disiplinærsanksjon, har studenten rett til å la seg bistå i alle trinn av saksbehandlingen, for eksempel av studentrepresentanten.

14 14 (3) Studenten skal sende klagen skriftlig til fagskolens administrasjon. Klagen må inneholde informasjon om vedtaket det klages på og endringen som ønskes i vedtaket det klages overfor. Klagen bør være begrunnet. Klagen må være undertegnet og datert. (4) Når klagen er mottatt av fagskolen, skal studenten informeres om at klagen er mottatt og om videre saksgang. (5) Klagen vurderes først av den som fattet vedtaket. Hvis den som fattet vedtaket ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket, skal klagen sendes videre til rett klageinstans, jf. 5-3 (2) i denne forskrift. (6) Lokal klagenemnd kan om nødvendig innhente ytterligere informasjon fra administrasjonen og fra den som klager. Klagen skal være så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. (7) Den lokale klagenemnda kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. De skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av klager. (8) Klager i henhold til fagskoleloven 9, 10, 11 og 12 behandles av lokal klagenemnd. Fagskolens administrasjon forbereder saken. (9) Klagen skal være behandlet innen 3 uker fra den er mottatt. Endelig vedtak skal være skriftlig, begrunnet og meddeles studenten uten ugrunnet opphold. (10) Saker i henhold til fagskoleloven 9, 10, 11 og 12 kan påklages til den nasjonale klagenemnda. For øvrige saker er en avgjørelse i lokal klagenemnd endelig og kan ikke påklages. Kapittel 6. Disiplinære sanksjoner 6-1. Utestenging og bortvisning (1) En student som på tross av skriftlig advarsel fra fagskolen, gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid, eller for virksomheten ved fagskolen ellers, kan etter vedtak av lokal klagenemnd bortvises fra fagskolen i inntil ett år. (2) Hvis en student på tross av skriftlig advarsel fra fagskolen ikke etterkommer et vedtak om bortvisning, kan lokal klagenemnd vedta å utestenge studenten fra utdanningen i inntil et år. (3) Lokal klagenemnd kan vedta at en student som har skapt fare for liv eller helse, eller har opptrådt grovt usømmelig overfor, noen som studenten har møtt i forbindelse med undervisning eller praksisopplæring, skal utestenges fra fagskoleutdanning med klinisk undervisning og praksisstudier og fratas retten til å gå opp til eksamen i slik utdanning ved fagskolen i inntil tre år. Det samme gjelder dersom en student har brutt lovfestet taushetsplikt. (4) Lokal klagenemnd kan vedta at en student som har benyttet et falsk vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden som nevnt i lov om fagskoleutdanning 9 første og annet ledd, eller som har fusket eller forsøkt å fuske som nevnt i lov om fagskoleutdanning 9 første ledd tredje punktum, skal utestenges fra all utdanning ved fagskolen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved fagskolen i inntil ett år. Tilsvarende gjelder for en student som forsettlig har medvirket. (5) Et vedtak om å bortvise eller utestenge en student treffes av lokal klagenemnd. En student har rett til å uttale seg før det treffes vedtak i en sak om bortvisning eller utestengning. Vedtaket kan påklages til Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning i henhold til kapittel 5 i denne forskrift.

15 Vurdering av skikkethet (1) I henhold til lov om fagskoleutdanning 11, skal fagskolen vurdere om den enkelte student i bestemte utdanninger er skikket for yrket. (2) Kravet til skikkethet skal fremgå av den enkelte studieplan. (3) Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er skikket for yrket. (4) Vurdering av skikkethet skal skje gjennom hele utdanningen. (5) Lokal klagenemnd kan vedta at en student ikke er skikket for yrket. Blir det fattet et slikt vedtak kan studenten utestenges fra utdanningen. Vedtaket kan påklages til Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning i henhold til kapittel 5 i denne forskrift. (6) Et vedtak om utestengning fattes av lokal klagenemnd. Vedtaket kan påklages til Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning i henhold til kapittel 5 i denne forskrift Krav til politiattest (1) Ved opptak til eller underveis i utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som en del av klinisk undervisning eller praksisopplæring, kan det kreves at studentene legger frem politiattest som omtalt i politiregisterloven 39 første ledd, jf. lov om fagskoleutdanning 12. (2) Hvis det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisopplæring eller klinisk undervisning. (3) En student som er dømt for forhold som innebærer at studenten er uskikket til å delta i arbeid med bestemte grupper mennesker, kan utestenges fra praksisopplæring eller klinisk undervisning. Studenten kan bare utestenges dersom praksisopplæring eller klinisk undervisning må regnes som uansvarlig på grunn av kontakten studenten da får med mennesker. (4) Den som er siktet eller tiltalt for straffbart forhold som omtalt i politiregisterloven 39 første ledd, eller i regler om krav til politiattester som nevnt i annet ledd, kan utestenges fra praksisopplæring eller klinisk undervisning til rettskraftig dom foreligger eller saken er henlagt. Studenten kan bare utestenges dersom praksisopplæring eller klinisk undervisning må regnes som uforsvarlig på grunn av kontakten studenten da får med mennesker. (5) Et vedtak om at studenten skal nektes retten til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring fattes av lokal klagenemnd. Vedtaket kan påklages til Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning i henhold til kapittel 5 i denne forskrift. Kapittel 7. Studentenes medinnflytelse 7-1. Tillitsvalgte (1) Alle fagskoleklasser skal velge en tillitsvalgt. I tillegg skal det velges en personlig vararepresentant. (2) Alle studentene i en klasse har rett til å stille til valg. (3) Den tillitsvalgte skal ivareta sine medstudenters interesser overfor AOF Haugalands administrasjon og være administrasjonens kontaktperson overfor klassen. (4) Den tillitsvalgte og fagskolens administrasjon og fagstab skal sammen arbeide for at klassen har et godt læringsmiljø. (5) Fagskolen skal ta initiativ til at en tillitsvalgt velges. (6) Valget skal senest ha funnet sted innen 4 (fire) uker etter at utdanningen har startet.

16 Studentrådet (1) Studentrådet skal bidra til et positivt og godt læringsmiljø og god studentvelferd for studentene ved fagskolen ved AOF Haugaland, og skal ivareta studentenes interesser og rettigheter overfor AOF Haugalands administrasjon og styre. (2) Studentrådet skal ha en viktig rolle i arbeidet med kvalitetssikring og utvikling av utdanninger og systemer. (3) Studentrådet skal sammen med fagskolens administrasjon utarbeide og vedlikeholde mandat for studentrådets medlemmer og deres arbeid. (4) Studentrådet består av tillitsvalgte fra alle fagskoleklasser i AOF Haugaland. (5) Fagskolen har ansvar for å innkalle til studentråd to ganger pr. år. Ellers blir studentrådet innkalt når administrasjonen eller studentrådets styre ønsker det. Studentrådet blir også innkalt når min. 1/3 av studentrådets medlemmer skriftlig har ønsket det. (6) Studentrådet avgjør om og når administrasjonen skal være til stede på rådets møter. Administrasjonen deltar med talerett, men ikke stemmerett. (7) Studentrådet drøfter og gir tilråding i saker som forelegges av studenter, administrasjonen, AOF Haugalands styre eller styret i studentrådet. Studentrådet kan selv ta opp og legge frem saker for administrasjonen eller AOF Haugalands styre. (8) Studentrådet lager selv plan for aktiviteter i tråd med mandatet for studentrådet. (9) Saker i studentrådet avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet vil studentrådets leder ha dobbeltstemme. (10) Det skal føres møteprotokoll for alle møter i studentrådet. Protokoll signeres av leder og referent og sendes rådets medlemmer. (11) Studentrådets velger 2 studentrepresentanter med personlige varamedlemmer til fagskolens lokale klagenemnd i henhold til denne forskriftens kapittel 5. (12) Studentrådet skal sammen med fagskolens administrasjon vurdere velferdstiltak for studenter Studentrådets styre (1) Studentrådets styre skal sikre en effektiv og god saksbehandling der studentinteresser skal ivaretas, samt sikre en åpen og god kommunikasjon med studentrådet og fagskolens administrasjon. (2) Studentrådets styre velges av og blant studentrådets medlemmer. Styret består av leder, nestleder og et styremedlem. (3) Styret leder studentrådets arbeid og kan opptre på vegne av studentrådet. (4) Studentrådets styre velger en representant med personlig vara til å møte i AOF Haugalands styre med tale-, forslags- og stemmerett når styret behandler saker av betydning for fagskolevirksomheten. (5) Studentrådets styre velger representant til plangrupper og sakkyndig komite i forbindelse med utvikling av nye utviklingstilbud og videreutvikling av etablerte utdanninger. (6) Saker i studentrådets styre avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet vil studentrådets leder ha dobbeltstemme. (7) Det skal føres møteprotokoll for alle styremøter. Protokoll signeres av leder og referent, og sendes studentrådets medlemmer.

17 17 Kapittel 8. Spesielle forhold 8-1. Rusmidler (1) Studenten skal ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler på fagskolens område, eller arrangement utenfor fagskolen når disse er under fagskolens ledelse. (2) Administrativ leder kan etter søknad gi dispensasjon fra forbudet om alkoholbruk i forbindelse med spesielle arrangementer Studieavbrudd (1) Vil en student slutte før hele utdanningen er fullført, må studenten selv melde dette skriftlig til fagskolen. (2) Økonomiske forhold når en student slutter reguleres av kontrakten mellom studenten og AOF Haugaland Permisjon fra studiet (1) Ved spesielle forhold som for eksempel alvorlig sykdom, forhold i hjemmet og graviditet, kan en student få permisjon fra studiet. (2) Søknaden fremmes skriftlig. Vedtak fattes av faglig leder. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet. Vedtaket kan påklages, i henhold til denne forskriftens kapittel 5. (3) Ved tiltredelse av studiet etter permisjon vil studenten tre inn i studiet etter sist fullførte emne. Det tas forbehold om at studiet starter på ny og at det ikke er gjort vesentlige endringer i studieplanen. (4) Permisjon fra studiet fritar ikke studenten fra økonomiske forpliktelser i henhold til studiekontrakten. Kapittel 9. Retningslinjer og ikrafttredelse 9-1. Retningslinjer Styret kan gi retningslinjer innenfor rammen av denne forskriften Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 01.03.2017 nr. 1138 Forskrift om opptak,

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. september 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 27. september 2017 14.09.2017 nr. 1443 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere.

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret i Norwegian Drilling Academy AS 28.03.17 med hjemmel i lov 20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 6. juni 2017 23.05.2017 nr. 670 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. mars 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. mars 2017 13.02.2017 nr. 229 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 2. juni 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 7. juni 2017 30.05.2017 nr. 677 Forskrift for opptak,

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole

Forskrift for Chr. Thams fagskole Forskrift for Chr. Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole (fagskolen) den 28.06.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 1b, 4, 5, 6,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1623 Forskrift om

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 22. september 2017 01.09.2017 nr. 1416 Forskrift

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. august 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 16. august 2017 20.04.2017 nr. 1232 Forskrift om opptak,

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast)

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole den dato, med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) sist endret ved lov 17

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Hjemmel: Fastsatt av Styret for Hald Internasjonale Senter 30.mai 2017 med hjemmel i Lov

Detaljer

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS Studier i Skjønnhet & Velvære Beauty Makeup artist // Negletekniker // Vippestylist// Fotpleier Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS 1. Generelle bestemmelser 2 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 595 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 12. juli 2017 16.06.2017 nr. 1124 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Innholdet i forskriften

Innholdet i forskriften Innholdet i forskriften v/ Seniorrådgiver Ine M. Andersen 1 Hva skal jeg snakke om nå? Forskrift vs. Reglement hva er forskjellen? Hva må forskriften inneholde? Opptak Eksamen Hva bør forskriften inneholde?

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. november 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 14. november 2017 30.08.2017 nr. 1744 Forskrift

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Oslo kommune Utdanningsetaten Fagskolen Oslo Akershus FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Hjemmel: Fastsatt av styret ved Fagskolen Oslo Akershus 9. mars 2017 med hjemmel

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania Oslo Bergen Trondheim // Nettstudier Reglement for fagskolestudier ved Høyskolen Kristiania Innhold 1. Generelle bestemmelser 3 2. Opptak 4 3. Innpassing og fritak 7 4. Eksamen 8 5. Klagebehandling 14

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 14 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak som student. Rett til å gå opp til eksamen. Bortvisning og utestenging 37. Krav for opptak til høgre utdanning 1. Det generelle grunnlag

Detaljer

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005.

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. 16 LOV OG REGLEMENTER - Utdrag av Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr 15. - Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. - Utfyllende

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per

Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per 15.05.17 Utskriftsdato: 16.05.2017 Side 1 av 14 Innhold Kapittel 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for fagskoleutdanning 1 Vedlegg 4 Fashion Mode AS Reglement for fagskoleutdanning av 04.08.2015 2 Innholdsfortegnelse: Side: Kapittel 1 OPPTAKSREGLEMENT 3 1 Opptak. 3 2 Opptaksstørrelse... 3 3 Opptakskrav 3 4 Godkjente opptakskrav.

Detaljer

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS»

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Det følger av fagskoleloven 4 og 6 at fagskolene skal ha en opptaks- og eksamensforskrift, samt lokal klagenemd. På bakgrunn

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. september 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 22. september 2017 31.05.2017 nr. 1424 Forskrift

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 24. mai 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 29. mai 2017 27.04.2017 nr. 636 Forskrift om opptak,

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert mai 2017 Supplement til lokal forskrift for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Vedtatt av fagskolestyret 23. mai 2017 -

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Godkjent av styret for Trondheim fagskole i møte den 8.2.2016 Reglement for Trondheim fagskole Side 1 Innhold 1 Hjemmel for reglementet... 4 2 Formål med reglementet...

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

23. LOVUTKAST Ny lov om fagskoleutdanning

23. LOVUTKAST Ny lov om fagskoleutdanning Fagskolen i Østfold (FiØ) har følgende svar til høring om ny fagskolelov. Vår tilbakemelding er gjengitt i rød tekst nedenfor. 23. LOVUTKAST 23.1 Ny lov om fagskoleutdanning Kapittel 1 Formål og virkeområde

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 3. juli 2017 23.05.2017 nr. 993 Forskrift om opptak,

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

REGLEMENT. FOR FAGSKOLEUTDANNINGER ved AOF Østfold

REGLEMENT. FOR FAGSKOLEUTDANNINGER ved AOF Østfold REGLEMENT FOR FAGSKOLEUTDANNINGER ved AOF Østfold 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 1.1 Informasjon... 4 1.2 Rettigheter... 4 1.3 Plikter... 4 1.4 Vedtak... 4 2 OPPTAKSREGLEMENT... 5

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Revidert i henhold til endringer fra 01.07.2016 i lov om fagskoleutdanning nr. 56 av 20.06.2003 (fagskoleloven) Vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Innst. 363 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader

Innst. 363 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader Innst. 363 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 95 L (2015 2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i fagskoleloven

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE Utarbeidet med utgangspunkt i Veileder til fagskolereglement - Forum for fagskoler, 15. februar 2014 INNHOLD Kap. 1 Kap. 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning

Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning Endringene i fagskoleloven trådte i kraft 1. juli 2016, hvor det blant annet gis hjemmel i lov til å fastsette nærmere bestemmelser i

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING Våren 2014 Side 2 av 12 Innhold Innledning... 4 Eksamensforskriften ved UiS... 5 Bildet Begrunnelse og klage

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer