Utfordringer og muligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer og muligheter"

Transkript

1 Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT

2 Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen Hvor og hvorfor skolene trår feil Positive tendenser Styrenes ansvar og rolle Veien videre 2

3 Formålet med fagskoleloven 1. Formål og virkeområde Lovens formål er å sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjennings- ordning. Loven skal bidra til at studenter ved fagskoleutdanninger får tilfredsstillende vilkår. 3

4 Hva NOKUT ser på ( + ) 4

5 Gangen i en godkjenningssak Kvalitetssikringssystem Styringsordning og reglement Faglig vurdering 5

6 Tilbydere videre til sakkyndig vurdering Høsten 2010 Våren 2011 Høsten % 46 % 6 33 %

7 Fylkeskommunale fagskoler høsten av 6 gikk ikke videre til sakkyndig vurdering 7

8 Gangen i en godkjenningssak Kvalitetssikringssystem Styringsordning og reglement Faglig vurdering 8

9 Rammene rundt for fagskoleutdanning Fagskoleloven Arbeidsmiljøloven Forvaltningsloven NOKUT-forskriften NOKUTs retningslinjer Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Se: 9

10 Fagskolelovens formål - Studentenes vilkår 1. Formål og virkeområde Lovens formål er å sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjennings- ordning. Loven skal bidra til at studenter ved fagskoleutdanninger får tilfredsstillende vilkår. 10

11 Fagskolene og forvaltningsloven 7. Forvaltningsloven. Klagebehandling < > Avgjørelser om opptak, avsluttende vurdering, bortvisning, utestenging, utvisning og andre disiplinærsanksjoner skal behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Enkeltvedtak etter foregående ledd kan påklages til styret eller en særskilt klagenemnd. En særskilt klagenemnd skal ha minst 3 medlemmer. 11

12 Fagskolene og tydelighet 4. Studentenes rettigheter Tilbyder skal gi nødvendig informasjon og veiledning til søkere og studenter NOKUTs retningslinjer kapittel 5 Reglementene skal < > være slik utformet at de sikrer lik og upartisk behandling, og at studentene forstår om de er rett behandlet eller ikke. 12

13 Årsaker til tidlig avslag - Opptak Tilbyder må sikre at det er entydig informasjon med hensyn til hvem som fatter vedtak om opptak skille mellom formelt opptakskrav og opptak basert på realkompetanse klargjøre bestemmelser om poengberegning spesifisere hvilke fag-/svennebrev som er relevante for opptak til de ulike utdanningene 13

14 Årsaker til tidlig avslag - Realkompetanse Tilbyder må utdype hva som skal vektlegges i vurdering av realkompetanse skille mellom formelt opptakskrav og krav til realkompetanse Årsaker til tidlig avslag - Vedtak Tilbyder må klargjøre hvem som fatter de ulike vedtakene 14

15 Tilbyder må Årsaker til tidlig avslag - Klagebehandling fjerne begrepet ankeinstans fra reglementet opplyse om hvem som fatter vedtak og behandler klage på tilrettelagt eksamen avklare om det er styret eller klagenemnd som behandler klager ha bestemmelser og frister som er i tråd med reglene i forvaltningsloven gjøre rede for klagefrister og rett til begrunnelse klargjøre studentens rett til støtte og hjelp under en klagesak sikre at studentene har klagerett på alle vurderinger som har konsekvenser for sluttresultatet eller fremdriften i utdanningen sikre at studentene lett kan få informasjon om hvilken rett til hjelp og støtte de har ved klage på alle enkeltvedtak 15

16 Tilbyder må Årsaker til tidlig avslag - Eksamen/vitnemål opprette nye sensorer når en student klager på karakterfastsetting klargjøre bestemmelser om utsteding av vitnemål klargjøre i hvilke tilfeller det kan gjøres unntak fra bestemmelsene om antall forsøk til eksamen og hvor lenge en student kan beholde studieplassen angi hvem som fatter vedtak om annullering av eksamen og tilrettelegging av eksamen, og sikre at studentene har klagerett på vedtakene tydeliggjøre bestemmelsene om retten til å gå opp til eksamen 16

17 Årsaker til tidlig avslag Disiplinære sanksjoner Tilbyder må klargjøre reglene for disiplinære sanksjoner, som bortvisning, og opplyse om studentens rett til begrunnelse, studentens klageadgang og studentens rett til hjelp og støtte i disiplinærsaker definere forskjellen på bortvisning, utestengning og utvisning avklare hvilke brudd på reglementet som fører til ulike disiplinære sanksjoner vise til xx om annullering i bestemmelsen om fusk i yy sikre at klager på disiplinære sanksjoner blir behandlet av en habil klageinstans 17

18 Årsaker til tidlig avslag - Diverse Tilbyder må fjerne bestemmelser som kan gi adgang til å gå opp til eksamen som privatist avklare hvilken funksjon fagstyret har endre bestemmelsen under xx slik at det kommer frem at alle søkere må være kvalifisert ved studiestart fjerne bestemmelsen om at studentene har plikt til å danne studentråd 18

19 Gangen i en klagesak Klage Medhold 19

20 Gangen i en klagesak Vurdering (karakter) Hvorfor? Derfor! 20

21 Tommelfingerregel Hvis NOKUT har vanskeligheter med å forstå hva som står skrevet, forventer NOKUT at studentene ikke forstår hva som er skrevet. 21

22 Saker behandlet av sakkyndige høsten søknader ble behandlet av sakkyndige Før tilsvarsrunde Etter tilsvarsrunde = Tilsvarsrunde = Godkjent = Tilsagn 22 = Trukket = Ikke godkjent

23 Samlesak - Helse, aldring og aktiv omsorg 16 tilbydere søkte oktober 2011 samlet om å endre «eldreomsorg» til «helse, aldring og aktiv omsorg» Godkjent uten tilsvarsrunde Godkjent med tilsvarsrunde 0 % 88 % 23

24 Gangen i en godkjenningssak Kvalitetssikringssystem Styringsordning og reglement Faglig vurdering 24

25 Samlesak - Helse, aldring og aktiv omsorg 15 av 16 hadde ikke skrevet overordnede læringsmål slik at de fremstår som forventet oppnådde kvalifikasjoner organisert i de tre kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. NOKUTs retningslinjer kapittel 7, kriterium 2: Læringsmål skal gjelde for hele utdanningstilbudet og beskrive forventet oppnådde kvalifikasjoner, spesifisert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. < > 25

26 Positive tendenser i det rent faglige De aller fleste søknader blir godkjent etter tilsvarsrunde NOKUT får svært få henvendelser fra misfornøyde fylkeskommunale fagskolestudenter Kvaliteten på praksis er jevn over god Vi har ikke inntrykk av at det er generelle problemer med utdanningskvaliteten 26

27 27 Fagskolestyrenes rolle og ansvar

28 Fagskoleloven 3. Organisasjon og ledelse Styret er ansvarlig for at studentene får den utdanning som er forutsatt som grunnlag for godkjenningen at alle vilkår for eventuelle statlige tilskudd overholdes at virksomheten for øvrig drives i samsvar med gjeldende lover og regler at de opplysninger som blir gitt godkjenningsorganet og utdanningssøkende, er korrekte og fullstendige å ansette den administrative og faglige ledelse 28

29 Lovens forarbeider - Ot.prp. nr. 39 ( ) «Departementet vil understreke fagskolenes rolle i utdanningssystemet Fagskolene skal ikke være en del av den ordinære videregående opplæringen. Det er styret som skal ansette administrativ og faglig ledelse, og ellers ha ansvar for driften av fagskolen. Fylkestinget er formell eier, men den reelle styringsretten ligger i styret for fagskolen. Fylkeskommunens rolle og påvirkningsmulighet som skoleeier, blir tydelig i de tilfeller nytt styre opprettes. Det kan her trekkes en parallell til generalforsamlinger i aksjeselskap, som velger oppnevnt styre i selskapet.» 29

30 Tre måter å styre styrene på Styrevedtekter Budsjett Valg av styre 30

31 Ulike organisering av fagskoler Eier Eier Styre Styre Styre Eier Styre Fagskole Eier Fagskole Fagskole Fagskole Styre Styre 31 Fagskole Fagskole Fagskole Fagskole Høyskole Bedrift

32 Veien videre Styrene må på banen! for å ta det ansvaret som de har etter fagskoleloven for å samordne ulike fagskoler de har ansvaret for Skolene må samarbeide med hverandre om erfaringsutveksling med NOKUT om uklarheter for å ligge i forkant av forandringer som de vet kommer NOKUT ønsker et brukerforum i forbindelse med revidering av NOKUTs bestemmelser vedlikehold av NOKUTs bestemmelser opplæring av søkere 32

33 Forandringer rundt neste hjørne - NKR Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) vedtatt 15. desember 2011 Departementet har ikke kommet med bestemmelser om når alle nye utdanninger skal være beskrevet i tråd med NKR når alle utdanninger skal være beskrevet i tråd med NKR 33

34 Omskriving av studieplanene NOKUT i brev til KD : NOKUT mener at en tilpasning av studieplanene til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, som innebærer at studiets sluttkvalifikasjoner forblir uendret, er et kvalitetshevende tiltak som ligger innenfor institusjonens faglige fullmakter. NOKUT ser det følgelig ikke som en vesentlig endring som må forelegges NOKUT for vurdering. 34

35 NOKUTs anbefaling Utform alle nye utdanninger i tråd med NKR Spar dobbeltarbeid. Det må gjøres på ett eller annet tidspunkt uansett Begynn arbeidet nå med å omforme eksisterende studieplaner i tråd med NKR 35

36 Invitasjon NOKUTs fagskolekonferanse Kvalifikasjon og kvalitet 15. til 16. november 2012, i Stavanger 36

37 Takk for oppmerksomheten! Bjørn R. Stensby 37

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

Astrologiskolen Herkules

Astrologiskolen Herkules strologiskolen Herkules Reglement Θ R e g l e m e n t f o r s t r o l o g i s k o l e n H e r k u l e s Side 1 1 FGSKOLEREGLEMENT 1-1 Formål og virkeområde 4 1-2 Styre, organisasjon og ledelse 4 1-3 Studentens

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Reglement Lofoten maritime fagskole

Reglement Lofoten maritime fagskole Reglement Lofoten maritime fagskole ID UTS.VLV.LMF.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 05.11.2014 Forfatter JB/KEW Verifisert FAH Godkjent Søren Fredrik Voie A. Verdigrunnlag Skolen bygger sin aktivitet på følgende

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv. Sommer Som Vinter AS september 2012

Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv. Sommer Som Vinter AS september 2012 Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv Sommer Som Vinter AS september 2012 Utdanningssted: Sommer Som Vinter Studiesenter, Hemsedal Utdanningstilbud: aktivitetsbasert reiseliv Dato

Detaljer

ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning. European Helicopter Center AS Februar 2012

ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning. European Helicopter Center AS Februar 2012 ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning European Helicopter Center AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: European Helicopter Center AS, Sandefjord ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning

Detaljer

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Innhold 1-1 Formål 2 1-2 Virkeområde 2 2-1 Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur Bio Medicus Akademiet AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Bio Medicus Akademiet AS / Oslo Akupunktur Fagskolepoeng: 90 Undervisningsform:

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer