NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53."

Transkript

1 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 24. mai 2017 kl PDF-versjon 29. mai nr. 636 Forskrift om opptak, gjennomføring og eksamen for Fagskolen lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Hjemmel: Fastsatt av styret ved lokomotivførerutdanningen 27. april 2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 4 og 6. Kapittel 1. Generelt 1-1. Formål (1) Denne forskriften gjelder fagskolestudiet ved lokomotivførerutdanningen som tilbys ved Norsk jernbaneskole. (2) Lokomotivførerutdanningen er i plassert i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk på nivå 5.1, fagskole 1. (3) Forskriften gir regler for opptak og eksamen, og har som hensikt å sikre en forsvarlig gjennomføring av studiene ved lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole. (4) Lokomotivførerutdanningen utdanner førerkandidater som kan søke sertifisering som førere av trekkraftkjøretøy i et norsk jernbaneforetak. Jf. førerforskriften (forskrift 27. november 2009 nr. 1414). (5) Utdanningen vil til enhver tid følge gjeldene lover og forskrifter som omhandler fagskoleutdanning i Norge, og jernbanefaglige lover, forskrifter og regler for førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale nettet Virkeområde (1) Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) gjelder for den virksomhet som Norsk jernbaneskole driver. (2) Reglementet gjelder for alle studenter under opplæring ved lokomotivførerutdanningen. Reglementet gjelder for alle undervisningsformer og læringsaktiviteter som gis under skolens ansvar og i regi av skolen Studentens rettigheter (1) Studenten har rett til opplæring, vurdering, og dokumentasjon i samsvar med bestemmelsene i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven).

2 2 (2) Studentenes representant i fagskolestyret har møte-, tale- og forslagsrett når styret behandler saker som har betydning for studentenes velferd eller gjennomføring av godkjent fagskoleutdanning. Studentrepresentantene skal velges i samsvar med «vedtekter for fagskolestyret ved lokomotivførerutdanningen». (3) Studentene har rett til å danne et studentråd (tillitsvalgtforum), jf. fagskoleloven Studentens plikter (1) Studenten plikter å betale fastsatt studieavgift, og å sette seg inn i aktuelle studieplaner og studentreglement for skolen. Fagskolen skal legge til rette for at studentene kan gjøre seg kjent med slikt materiale. (2) Studenten plikter å bruke skolens læringsplattform og meldingssystem. (3) Studenten plikter å delta aktivt i den opplæringen som blir gitt, møte presis opp til undervisning og veiledning, og delta i de evalueringer og vurderinger som fagskolen tilbyr. (4) Studenten plikter selv å skaffe seg undervisningsmateriell og lærebøker som opplæringen krever, og som fagskolen ikke holder. (5) Studenten plikter å følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves eller som er påbudt av Arbeidstilsynet, departement eller av jernbanelovgivning og jernbaneforskrift. (6) Studenten plikter å ha armbåndsur under praksis. (7) Studenten plikter snarest å kontakte skolen dersom vedkommende er forhindret fra å følge vanlig progresjon i studiet. (8) Studenten plikter å behandle skolens eiendom og utstyr med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader som skyldes feil bruk eller grov uforstand, kan medføre erstatningsansvar. (9) Studenten som gjennom studiet eller verv i fagskoleutdanningen blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter forvaltningsloven 13f (lov 10. februar 1967). Taushetsplikten gjelder også etter at studenten har avsluttet studiet. (10) Studenten er selv ansvarlig for at helsekravene jf. førerforskriften kapittel 4 (forskrift 27. november 2009 nr. 1414) er oppfylt. Studenten må til enhver tid ha gyldig helseattest for å kunne ha praksisundervisning og avlegge eksamen ved fagskolen. (11) Studenten plikter å ha godkjent førerbevis fra Statens jernbanetilsyn jf. førerforskriften, kapittel 2 (forskrift 27. november 2009 nr. 1414) før studenten starter praksis Fremmøte og fravær (1) Studenten skal møte presis til undervisning/veiledning og eksamen. (2) Studenten skal umiddelbart melde fravær til skolen. (3) Skolen anser at 10 % fravær fra ett emne vurderes som for høyt fravær. (4) Studenter med for høyt fravær vil miste retten til å kunne avlegge eksamen i emnet. (5) Studenter med ugyldig fravær over 10 % i et emne vil miste studieplassen. Studenten kan ikke søke overføring til et annet kull. (6) Alt fravær fra emnet praksis som ikke er avtalt på forhånd eller dokumentert fra sakkyndig instans, vil være grunnlag for tap av retten til å bli vurdert i emnet, og/eller tap av studieplass. (7) Fravær fra emnet praksis skal alltid meldes til fagskolen så snart som mulig, uansett årsak.

3 3 (8) Gyldig fravær fra undervisning/veiledning og eksamen er fravær som er avtalt på forhånd eller fravær som er dokumentert fra sakkyndig instans (lege, psykolog, fysioterapeut eller andre). Dokumentasjon skal sendes skolen innen 48 timer. (9) For student som har gyldig fravær som overskrider 10 % i et emne, vil fagskolen legge til rette for at studenten kan fortsette utdanningsløpet, ved at studenten kan søke overføring til et annet kull. (10) Studenten er selv pliktig til å ha oversikt over eget fravær. (11) Studenten vil bli varslet ved fare for tap av studieplass og ved fare for å miste retten til å gå opp til eksamen dersom skolen anser at fraværet er høyt. jf. forvaltningslovens bestemmelser om forhåndsvarsling; forvaltningsloven 16 (12) Styret fatter vedtak om tap av studieplass Permisjoner (1) Permisjon fra undervisning/veiledning må søkes skolen skriftlig senest 14 dager før ønsket permisjon. (2) Studenten kan etter søknad innvilges permisjon i inntil tre dager i løpet av studietiden for å skjøtte spesielle verv eller oppgaver uten at dette vil medføre overføring til annet kull. Permisjon kan gis ved arbeid som tillitsvalgt i landsdekkende organisasjoner på regional- eller landsplan, arbeid som tillitsvalgt i studentorganisasjon på regional- eller landsplan, deltakelse i nasjonale og/eller internasjonale mesterskap eller ved alvorlig sykdom eller begravelse i nær familie. (3) Studenten som får innvilget permisjon må selv sørge for å opprettholde studieprogresjonen. Det kan ikke påregnes at skolen vil kunne gi studenten tilpasset undervisning for å ta igjen for fraværsperioden. (4) Styret fatter vedtak om permisjon. Kapittel 2. Opptak 2-1. Utlysning (1) Grunnlaget for opptak er relevant formell kompetanse på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. (2) Tilbud om skoleplass blir gitt med forbehold om at studietilbudet blir iverksatt. (3) Styret fatter vedtak om søknadsfrist og utlysning av studieplasser Opptaksprosedyre (1) Styret fastsetter antall studieplasser. (2) Styret rangerer søkere etter kvalifikasjoner. (3) Styret fatter vedtak om antall søkere som innkalles til test i medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet jf. førerforskriften vedlegg IV (forskrift 27. november 2009 nr. 1414). (4) Styret fatter vedtak om studieplass Formell kompetanse (1) Det formelle kravet for opptak til studier ved fagskolen er fullført og bestått norsk videregående opplæring enten med fagbrev eller svennebrev innen elektrofag, teknikk og industriell produksjon, anleggsteknikk eller spesiell studiekompetanse med minimum 220 årstimer matematikk og 140 årstimer fysikk.

4 4 (2) Søker må ha fylt 20 år ved studiets start. (3) Søker må oppfylle krav til helse som følger av førerforskriften (forskrift 27. november 2009 nr. 1414). (4) Søker må bestå skolens test i medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet. (5) Søker kan framstille seg til skolens test i medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet maksimalt to ganger. (6) Minimum karantenetid mellom gjennomføring av test i medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet er 18 måneder Realkompetansevurdering (1) Denne bestemmelsen gjelder ikke for søkere som er kvalifisert for opptak etter 2-3 i denne forskriften. (2) Studenten som søker på bakgrunn av realkompetanse, må kontakte sitt hjemfylke for å få realkompetansevurdert sine kvalifikasjoner opp mot skolens formelle opptakskrav. (3) Fylkeskommunen fatter vedtak om realkompetansevurdering og utsteder kompetansebevis/fagbrev. (4) Fagskolen vil veilede og hjelpe søker i søknadsprosessen fram til realkompetansevurdering Krav til norskkunnskaper (1) Fremmedspråklige søkere som har utdanningskompetanse fra utlandet og ikke har norsk, svensk eller dansk som morsmål må dokumentere språkkunnskap i norsk - skriftlig og muntlig. (2) Søker må ha bestått norsk språktest. Kravet kan oppfylles gjennom: a) eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole. b) Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig (Bergenstesten), med minimum karakteren «Bestått», jf. nivå B2 Europarådets nivåskala for språk. Dersom testene er tatt før 2009, må studenten ha i den skriftlige testen; Godt Bestått i 2 av 5 delprøver. De resterende må være Bestått. Muntlig test må være godt bestått test. c) eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene; karakteren A eller B. d) fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter. e) Fullført og bestått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole Rangering av søkere (1) Søkere kan få tildelt maksimalt 26 poeng. For poengberegning og rangering av søkerne gjelder følgende: a) Det generelle grunnlaget for opptak jf. 2-3 gir 10 poeng b) Fagprøve med «bestått meget godt» gir 8 poeng c) Spesiell studiekompetanse; emnet fysikk, karakter 5 eller 6 gir 5 poeng d) Spesiell studiekompetanse; emnet fysikk, karakter 4 gir 3 poeng e) Spesiell studiekompetanse; emnet matematikk, karakter 5 eller 6 gir 3 poeng f) Spesiell studiekompetanse; emnet norsk muntlig Vg3, karakter 4 til 6 gir 3 poeng g) Yrkesfaglig opplæring; emnet norsk muntlig Vg2, karakter 4-6 gir 3 poeng h) Medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet; karakter A gir 5 poeng.

5 5 (2) Søkere med kompetansebevis fra fylkeskommunen som viser at de fyller det formelle opptakskravet, tildeles rangeringspoeng for det generelle grunnlaget for opptak. (3) Søkere med kompetansebevis fra fylkeskommunen med bestått i fag som gir poeng i rangeringen, kan gjennomføre opptaksprøver i regi av fagskolen i norsk, matematikk og/eller fysikk for å få mulighet til å oppnå rangeringspoeng og bli rangert på samme måte som søkere som fyller det formelle opptakskravet. a) Opptaksprøve i fysikk 80 % rett besvarelse gir 5 poeng b) Opptaksprøve i fysikk 70 % rett besvarelse gir 3 poeng c) Opptaksprøve i matematikk 80 % rett besvarelse gir 3 poeng d) Opptaksprøve i norsk muntlig 80 % rett besvarelse gir 3 poeng. (4) Innkalling til test i medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet skjer på bakgrunn av søkers formelle kompetanse på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og rangeringspoeng. (5) Fagskolen vil i etterkant av det formelle opptaket ha en veiledningssamtale med studenten, etter at studenten har fått tilbud om opptak. Samtalen skal ta opp krav og forventninger til studenten ved fagskolen og hva lokomotivføreryrket innebærer Fritak for fag (1) Studenten kan søke fritak fra førerbevisopplæringen, når det kan dokumenteres at studenten innehar førerbevis fra et EØS-land. Jf. førerforskriften 5. Fritak søkes senest en uke etter at søker har fått tilbudt plass ved lokomotivførerutdanningen. Søknaden sendes skriftlig fagskolen. Det må vedlegges godkjent dokumentasjon. Styret fatter vedtak om fritak av fag. (2) Vedtaket kan påklages til nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning Klage på vedtak om opptak og realkompetansevurdering (1) Vedtak om opptak til Fagskolen og resultat av realkompetansevurdering kan påklages. (2) Vedtaket kan påklages til den lokale klagenemnda. Kapittel 3. Vurdering, eksamen og vitnemål 3-1. Generelle bestemmelser (1) Styret har ansvar for at eksamen gjennomføres slik at studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte, jf. fagskoleloven 6. (2) Det skal fremgå klart av studie- eller emnebeskrivelsen hvilke eksamener og vurderinger studenten skal ta underveis, samt fremgangsmåten ved fastsetting av karakter, herunder innbyrdes vekting av deleksamener. (3) Nærmere beskrivelser av eksamensformer fremgår av studieplanen. (4) Styret oppnevner sensor ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annet arbeid når resultatet inngår på vitnemålet for utdanningen, jf. fagskoleloven 6. (5) Tid og sted for eksamen fastsettes og kunngjøres av fagskolen. Eksamenskandidaten er selv ansvarlige for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen Rett til å gå opp til eksamen

6 6 (1) Studenten som har studieplass og har betalt studieavgiften innen fastsatte frister har rett til å avlegge eksamen. (2) Studenten som har minst 90 % tilstedeværelse ved undervisningen/veiledningen har rett til å avlegge eksamen i emnet. Jf (3) Praksisvurdering i emnet praksis må være bestått for at studenten skal ha rett til å avlegge avsluttende eksamen. (4) Studenten må vise gyldig identifikasjon i eksamenslokalet for å kunne avlegge eksamen Godkjent praksisperiode (1) Dersom studenten ikke får godkjent praksisperiode, må studenten gjennomføre ny praksisperiode for å få lov til å avlegge avsluttende eksamen. (2) Studenten vurderes i emnet praksis etter kriterier vist i studieplanen. (3) Studenten varsles skriftlig ved fare for ikke bestått i delemnene skifting eller øvelseskjøring 3 i emnet praksis, senest 2 uker innen fristen for vurdering i delemnet. (4) En student har rett til å prøve å få bestått praksisvurdering i emnet praksis 2 ganger Gjennomføring av eksamen (1) Studenten skal være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen tar til. (2) Vesker, yttertøy, mobiltelefoner og eventuelt andre saker som bringes med til eksamenslokalet, skal legges på anvist plass. (3) En student som er syk og ikke kan møte til eksamen, må underrette skolen umiddelbart og sende legeerklæring innen 48 timer. (4) Blir en student syk under eksamen, skal rektor varsles. Styret kan gi permisjon og rett til ny eksamen dersom studenten sender skolen legeerklæring senest 48 timer etter eksamen. (5) En student som ikke møter til eksamen, anses å ha framstilt seg til eksamen, dersom studenten er meldt opp og ikke har gyldig fravær. (6) Studenten skal bruke kandidatnummer for å identifiseres ved skriftlig eksamen. Besvarelser skal merkes med kandidatnummer, kull og dato for gjennomføring. (7) En student som kommer inntil 30 minutter for sent til skriftlig eksamen kan få adgang til å gjennomføre eksamen uten ekstra tid, dersom ingen andre har levert besvarelse. Studenten henvender seg til rektor ved for sent oppmøte. (8) Møter en student for sent til muntlig eksamen, skal studenten umiddelbart henvende seg til rektor som orienterer sensor og eksaminator. Sensor alene avgjør om studenten kan gå opp til eksamen senere på dagen, og under hvilke forutsetninger. (9) Møter en student 45 minutter etter oppsatt tid til muntlig eksamen skal studenten vises bort fra eksamensavviklingsstedet Ny eller utsatt eksamen (1) Dersom studenten ikke møter til eksamen, eller eksamen blir vurdert til «ikke bestått», har studenten rett til å ta «ny eksamen» i emnet. (1) Studenten som kan dokumentere gyldig fravær fra «ordinær eksamen» eller «ny eksamen», har rett til å gå opp til «utsatt eksamen». Gyldig fravær vil ikke telle som ett forsøk på eksamen.

7 7 (2) Som gyldig fravær regnes situasjoner der studenten er forhindret fra å møte til eksamen grunnet forhold som er ute av studentens kontroll, og som studenten ikke kan lastes for, jf. 1-7 i denne forskriften. (3) Eksamen kan maksimalt avlegges tre ganger for hvert emne. (4) Studenten som ikke har avlagt sine eksamener innen 30 måneder etter studiestart taper sin studieplass Eksamen under særlige vilkår (1) Fagskolen vil, så langt det er mulig og rimelig, tilrettelegge eksamen for studenter med særskilte behov jf. fagskoleloven 4a. (2) Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles ved det studiet, eller føre til at studenten får klare fordeler over andre studenter som ikke får slik tilrettelegging. (3) Studenten som har behov for spesiell tilrettelegging ved gjennomføringen av eksamen, må framsette søknad om dette innen 14 dager før planlagt eksamen. (4) Søknad om tilrettelegging skal sendes til fagskolen, og studenten må her fremlegge erklæring fra sakkyndig instans som dokumenterer behovet for særskilt tilrettelegging. Sakkyndig instans kan for eksempel være lege, psykolog, fysioterapeut eller logoped. (5) Dersom det oppstår akutte behov, kan det gjøres unntak fra søknadsfristen. Søknaden må inneholde dokumentasjon fra sakkyndig instans og beskrivelse av behovet for særordning. (6) Ved skriftlig eksamen med tilsyn kan det gis utvidet tid med inntil 25 % av normal eksamenstid. (7) Styret fatter vedtak om eksamen under særlige vilkår Karaktersystem (1) I alle emnene gis karakterene bestått - ikke bestått. (2) I henhold til 4 i forskrift om fagskoleutdanning, benytter fagskolen grunnlag for karaktersettingen bokstavkarakterer fra A til F. For å oppnå «bestått» kreves kunnskaper og ferdigheter tilsvarende karakteren A C i nedenstående oversikt over karakterer og tolkninger. D F tilsvarer «ikke bestått». (3) Følgende karakterbeskrivelser gjelder: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. A Fremragende Kandidaten viser svært god vurderingsevne og selvstendighet B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god C God vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene En akseptabel prestasjon for de fleste skoler, men med noen vesentlige mangler. Viser D Nokså god en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. Dette betyr ikke bestått ved lokomotivførerutdanningen Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene for en del utdanninger, men heller ikke E Tilstrekkelig mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Dette gir ikke bestått ved lokomotivførerutdanningen Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene ved alle skoler. F Ikke bestått. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Ikke bestått Sensur

8 8 (1) Sensuren skal foreligge innen 12 virkedager, såfremt det ikke er særlige grunner til dette. Særlige grunner kan for eksempel være mangel på nødvendig antall kvalifiserte sensorer som kreves for å avvikle sensuren innen den oppgitte fristen. Styret kan i slike tilfelle fastsette en lengre frist for sensur. (2) Ved ny sensur etter klage, benyttes en eller flere sensorer. Minst en sensor skal være ekstern. (3) Ved ny sensur skal sensor ikke få vite opprinnelig karakter, forrige sensors begrunnelse for karakteren, eller studentens begrunnelse for klagen, jf. fagskoleloven 8 fjerde ledd. (4) Sensur for skriftlig eksamen kunngjøres skriftlig. (5) Sensorer ved skriftlig eksamen har ikke tilgang til kandidatens navn før etter at sensuren har falt. (6) Ved muntlig eksamen faller sensur samme dag som avlagt eksamen Formelle feil ved vurdering og eksamen (1) Studenten har rett til å klage over formelle feil ved eksamen som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne. Klageinstans er styret, og klagen skal fremsettes i henhold til bestemmelsene i kapittel 4 i denne forskriften. (2) Dersom krav om begrunnelse eller klage på karakter er fremsatt, løper fristen fra det tidspunktet studenten har mottatt slik begrunnelse eller avgjørelse fra skolen, jf. fagskoleloven 7 tredje ledd. (3) Styret kan bestemme om det skal foretas ny sensur eller holdes ny eksamen eller lignende. (4) Hvis det er begått formelle feil, skal styret vurdere om det rimelig å anta at dette har hatt betydning for flere studenter, og fatte vedtak om ny sensur eller ny eksamen eller lignende for studentene det gjelder Annullering og utestenging (1) Styret kan annullere resultatet av en eksamen, prøve eller annet arbeid som bedømmes, dersom det fremkommer at studenten har benyttet falske vitnemål eller dokumenter, har opptrådt uredelig, har forsettlig eller grovt uaktsomt fusket eller medvirket til fusk i forbindelse med eksamen eller prøve, jf. 9 i fagskoleloven. (2) Styret kan vedta at en student som har opptrådt som beskrevet i 3-8 første ledd, skal fratas retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. (3) Dersom en student forsettlig eller grovt uaktsomt har skapt fare for liv og helse, eller har opptrådt grovt usømmelig overfor studenter, ansatte, eller andre personer studenten har møtt i forbindelse med studiet, eller har brutt lovfestet taushetsplikt, kan styret vedta at studenten skal utestenges fra all undervisning og praksis, og fratas retten til å gå opp til eksamen i inntil tre år. (4) Vedtak om utestengning kan bare treffes med minst to tredels flertall i styret. Studenten har rett til å uttale seg før vedtaket treffes, og vedtaket kan påklages til nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning, jf. 10 i fagskoleloven. Klagen skal fremsettes i henhold til bestemmelsene i kapittel 4 i denne forskriften. Kapittel 4. Klagebehandling 4-1. Generelt om saksbehandlingen (1) Studentene har rett til å klage på enkeltvedtak jf. 13 i fagskoleloven 4-2. Lokal klagenemd og nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning (1) Fagskolen har en lokal klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak, jf. 13 i fagskoleloven.

9 9 (2) Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning skal behandle klager på annullering av eksamen, utestenging og bortvisning, vurdering av skikkethet og vedtak om utestengning, jf i fagskoleloven. Det er styret som fatter vedtak i første instans i disse sakene. (3) Styret skal behandle klager på andre forhold som er relatert til studiene og studiekvaliteten Klagefrist, formkrav og prosedyrer ved klage (1) Klagefristen er tre uker regnet fra den dagen studenten ble, eller burde ha gjort seg kjent med vedtaket. (2) Klagen skal være begrunnet, og fremsettes skriftlig til fagskolen. Klagen skal stiles til fagskolens styre eller lokal klagenemnd og sendes til Fagskolen ved rektor. (3) Klagen skal inneholde hvem som klager (navn, adresse og fødselsnummer), det vedtak det klages over og dato og underskrift (4) Ved muntlig eksamen må krav om begrunnelse framsettes umiddelbart etter at vurderingen er meddelt. Ved muntlig eksamen kan studenten bare klage på formelle feil. (5) Ved klage på formelle feil ved eksamen eller vurdering, skal fagskolen først vurdere klagen. Dersom fagskolen velger å ta klagen til følge, omgjøres vedtaket. Dersom vedtaket ikke omgjøres, sendes klagen til styret for behandling. (6) Styrets eller lokal klagenemnds avgjørelse skal være begrunnet. (7) Fagskolen har alminnelig veiledningsplikt i klagesaker og ved vedtak om særskilte tiltak etter forvaltningsloven 11. (8) Klage som er fremsatt etter utløpet av klagefristen skal avvises. Klagen skal likevel behandles når vilkårene i forvaltningsloven 31 er oppfylt. Kapittel 5. Dokumentasjon 5-1. Vitnemål (1) Studenten har krav på å få dokumentert fullført utdanning gjennom utstedelse av vitnemål, jf. 5 i fagskoleloven. (2) Vitnemålet skal dokumentere det overordnede læringsutbyttet til utdanningen og oppnådd kvalifikasjon i henhold til kravene for utstedelse av vitnemål. (3) Alle avsluttende vurderinger og eksamenskarakterer skal fremgå av vitnemålet. Dersom kun deler av utdanningen er fullført, har studenten rett til å få dette som karakterutskrift. (4) Det gis 60 fagskolepoeng for ett års bestått fagskoleutdanning på heltid. (5) Norsk jernbaneskole, lokomotivførerutdanningen har ansvaret for å utstede vitnemålet. (6) Fravær føres ikke på vitnemål. (7) Vitnemålet skal bevitne at studenten kan kalles lokomotivførerkandidat. (8) Vitnemålet kan brukes som dokumentasjon for å kunne bli sertifisert som fører av trekkraftkjøretøy ved et jernbaneforetak. Kapittel 6. Ikrafttredelse

10 Ikrafttredelse (1) Denne forskriften ble vedtatt i Fagskolestyret for lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole den 27. april 2017, og gjelder fra 1. november 2017.

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Versjon 3.1 2012 Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole er utarbeidet i henhold til lov av 20. juni 2003 nr. 56

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 6. juni 2017 23.05.2017 nr. 670 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole

Forskrift for Chr. Thams fagskole Forskrift for Chr. Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole (fagskolen) den 28.06.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 1b, 4, 5, 6,

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast)

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole den dato, med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) sist endret ved lov 17

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. august 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 16. august 2017 20.04.2017 nr. 1232 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1623 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 2. juni 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 7. juni 2017 30.05.2017 nr. 677 Forskrift for opptak,

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 01.03.2017 nr. 1138 Forskrift om opptak,

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. mars 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. mars 2017 13.02.2017 nr. 229 Forskrift om opptak,

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Reglement for Norsk jernbaneskole. - avdeling jernbanefag ved Norsk jernbaneskole

Reglement for Norsk jernbaneskole. - avdeling jernbanefag ved Norsk jernbaneskole Reglement for Norsk jernbaneskole - avdeling jernbanefag ved Norsk jernbaneskole Versjon 1.0 01.04.2015 Innhold Kapittel 1 Generelt... 4 1-1 Formål... 4 1-2 Virkeområde... 4 1-3 Spesifikke regler for kurs...

Detaljer

Innholdet i forskriften

Innholdet i forskriften Innholdet i forskriften v/ Seniorrådgiver Ine M. Andersen 1 Hva skal jeg snakke om nå? Forskrift vs. Reglement hva er forskjellen? Hva må forskriften inneholde? Opptak Eksamen Hva bør forskriften inneholde?

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. november 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 14. november 2017 30.08.2017 nr. 1744 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Hjemmel: Fastsatt av Styret for Hald Internasjonale Senter 30.mai 2017 med hjemmel i Lov

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 22. september 2017 01.09.2017 nr. 1416 Forskrift

Detaljer

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 12. juli 2017 16.06.2017 nr. 1124 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere.

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret i Norwegian Drilling Academy AS 28.03.17 med hjemmel i lov 20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Detaljer

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. september 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 27. september 2017 14.09.2017 nr. 1443 Forskrift

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert mai 2017 Supplement til lokal forskrift for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Vedtatt av fagskolestyret 23. mai 2017 -

Detaljer

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS»

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Det følger av fagskoleloven 4 og 6 at fagskolene skal ha en opptaks- og eksamensforskrift, samt lokal klagenemd. På bakgrunn

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Oslo kommune Utdanningsetaten Fagskolen Oslo Akershus FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Hjemmel: Fastsatt av styret ved Fagskolen Oslo Akershus 9. mars 2017 med hjemmel

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per

Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per 15.05.17 Utskriftsdato: 16.05.2017 Side 1 av 14 Innhold Kapittel 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland

Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland I dette dokumentet følger vår uttale om Forskrift for FiH. Vi presenterer tekst til høyring, deretter vårt forslag om ny tekst med grunngjeving. 2-2

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 595 Forskrift om opptak,

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Godkjent av styret for Trondheim fagskole i møte den 8.2.2016 Reglement for Trondheim fagskole Side 1 Innhold 1 Hjemmel for reglementet... 4 2 Formål med reglementet...

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. september 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 22. september 2017 31.05.2017 nr. 1424 Forskrift

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 3. juli 2017 23.05.2017 nr. 993 Forskrift om opptak,

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS Studier i Skjønnhet & Velvære Beauty Makeup artist // Negletekniker // Vippestylist// Fotpleier Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS 1. Generelle bestemmelser 2 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

Reglement Lofoten maritime fagskole

Reglement Lofoten maritime fagskole Reglement Lofoten maritime fagskole ID UTS.VLV.LMF.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 05.11.2014 Forfatter JB/KEW Verifisert FAH Godkjent Søren Fredrik Voie A. Verdigrunnlag Skolen bygger sin aktivitet på følgende

Detaljer

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT 18.06.2013 IKRAFTTREDELSE 01.08.2013 1 FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA STUDENTREGLEMENT Innholdsfortegnelse 1. OPPTAK. 3 1-1. Virkeområde

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 26. juni 2017 15.06.2017 nr. 816 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Innhold 1-1 Formål 2 1-2 Virkeområde 2 2-1 Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Revidert i henhold til endringer fra 01.07.2016 i lov om fagskoleutdanning nr. 56 av 20.06.2003 (fagskoleloven) Vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE Utarbeidet med utgangspunkt i Veileder til fagskolereglement - Forum for fagskoler, 15. februar 2014 INNHOLD Kap. 1 Kap. 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer