STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS"

Transkript

1 STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS

2 Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt Plikt til å gjøre seg kjent med reglement Melding om navne- og adresseendringer 4 5 Klagebehandling Hjemmel for klagebehandling Klagerett Begrunnelse Klageinstans Klagefrist Ny klagefrist Klagens form Administrasjonens undersøkelsesplikt Klagebehandling i Treider Fagskolers styre 6 6 Opptak Rullerende opptak Studiesamtaler Søknadsskjema Tilbud om studieplass Opptak med forbehold Oppsigelse av studiekontrakt Utmelding før studiestart Klage på vedtak om opptak eller avvisning av søknad Spesifikke opptakskrav 7 7 Formelle opptakskrav og realkompetansevurdering Opptak på grunnlag av formelle kvalifikasjoner Opptak på grunnlag av realkompetanse Krav til norskkunnskaper Minstealder realkompetanse Opptaksprøve Opptakskomité for vurdering av søknader med praktiske arbeider 8 8 Studiekontrakt og betaling Studiekontrakt og økonomi Betalingsplan Purring/for sen betaling Fritak for deler av utdanningstilbudet Fortest/forkurs 9 9 Gjennomgang av fagplan 9 10 Litteraturlister 9 11 Eksamen Generelle bestemmelser Adgang til å gå opp til eksamen Fremmøte på eksamen i skolens lokaler 10 Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 2

3 11.4 Eksamenstid Kandidater med spesielle behov Eksamensoppgaven og kandidatnummer Hjelpemidler ved eksamen i skolens lokaler Under eksamen i skolens lokaler Sykdom - eksamen Ny prøve kontinuasjon Sensor Gjennomføring av sensur Klage på eksamenskarakter og omsensur Formelle feil ved eksamen Spesielt for muntlig eksamen Spesielt for kombinasjonseksamen Spesielt for hjemmeeksamen Obligatoriske innleveringer Innleveringsfrist Innhold Sykdom obligatoriske innleveringer Innleveringssted Klage obligatoriske innleveringer Obligatoriske innleveringer - vitnemål Fusk - alle typer eksamen og obligatoriske innleveringer Annullering eller bortvisning Konsekvenser ved fusk Klage på vedtak om fusk Eksamensresultater Offentliggjøring av eksamensresultater Karakterskala Vitnemål Innhold i vitnemål Forutsetning for utstedelse av vitnemål Fremmøte Evalueringer Bruk av PC/Mac Regler for bruk av PC/Mac Brudd på regler for bruk av PC/Mac Disiplinærsaker Generelt om disiplinærsaker Bortvisning Grove tillitsbrudd Tillitsvalgte og Dialogforum for studenter Generelt om tillitsvalgt (klassekontakt) Instruks for tillitsvalgt Ikrafttredelse 20 Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 3

4 1 Formål Formålet med Treider Fagskolers studiereglement er å sikre at all undervisning foregår i tråd med gjeldende lover og regelverk, fagskolegodkjenninger, interne vedtak og retningslinjer. 2 Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for alle studenter ved Treider Fagskoler. En student er en person med en skriftlig, bindende og ikke har avsluttet kontrakt med Treider Fagskoler. Studiereglementet gjelder også for alle faglærere, veiledere og skolens administrasjon. 3 Grunnlag Lov om fagskoleutdanning og forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, herunder regler om klagerett, habilitet og taushetsplikt er lagt til grunn for skolens interne reglement. I tillegg gjelder forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning samt forskriftens merknader til forvaltningslovens kapittel 5, NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning. Dette reglementet er godkjent av Treider Fagskolers styre den Undersøkelses- og meldeplikt 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement Studenter, faglærere og andre ansatte ved Treider Fagskoler plikter å sette seg inn i studiereglementet, herunder regler for gjennomføring av eksamen, sensur, behandling av fusk og disiplinærsaker. Studiereglementet er tilgjengelig på Treider Fagskolers hjemmeside og i studiehåndboken. Manglende kjennskap til studiereglementet er ikke å anse som gyldig grunn for regelbrudd. 4.2 Melding om navne- og adresseendringer Navne- og adresseendringer/kontaktdata og mobilnummer skal umiddelbart meldes til skolens administrasjon per e-post. Navneendringer må dokumenteres. Studenter som unnlater å melde fra om rett adresse til rett tid er selv ansvarlig dersom informasjon fra skolen ikke mottas i tide. 5 Klagebehandling 5.1 Hjemmel for klagebehandling All klagebehandling av enkeltvedtak jf fagskoleloven 7 (2), gjennomføres med hjemmel i forvaltningslovens regler Kap VI. Om klage og omgjøring. Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 4

5 5.2 Klagerett En søker/student/kandidat kan klage på et vedtak fattet av skolen i saker som angår opptak, eksamensgjennomføring, eksamenskarakter og disiplinærsaker. Med unntak av klagesaker knyttet til eksamenskarakter oversendes alle klagesaker, hvor vedtaksorganet fastholder sitt vedtak, til klageorganet. Klage på eksamenskarakterer underlegges egen behandling, se pkt Når en søker/student/kandidat vurderer å klage eller ønsker å klage, skal administrasjonen veilede i prosessen. 5.3 Begrunnelse Alle enkeltvedtak skal være begrunnet. Unntatt er begrunnelse for eksamenskarakter når denne blir gjort kjent for kandidaten. Kandidaten kan imidlertid be om begrunnelse etter at eksamensresultatet er gjort kjent. Se regler vedrørende ny klagefrist, pkt Klageinstans Skolens klageinstans er Treider Fagskolers styre. 5.5 Klagefrist Fristen for å klage er 3 - tre - uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet frem eller på annen måte er gjort kjent for søkeren/studenten/kandidaten. Dersom denne ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt kandidaten burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. 5.6 Ny klagefrist I de tilfeller der kandidaten har bedt om begrunnelse for eksamenskarakter, avbrytes klagefristen. Ny klagefrist løper fra det tidspunktet begrunnelsen er kommet frem eller på annen måte er gjort kjent. Selv om søkeren/studenten/kandidaten har oversittet klagefristen, kan skolen likevel behandle klagen dersom søkeren/studenten/kandidaten ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller det er særlige grunner for likevel å behandle klagen. 5.7 Klagens form Klager skal fremsettes skriftlig eller per e-post og stiles til Treider Fagskoler. Klagen skal: være undertegnet av klageren (part i saken) eller hans/hennes fullmektig inneholde det vedtak som det klages over, og eventuelt gi opplysninger til bedømmelse av klagerett og om klagefrist er overholdt, inneholde den endring som ønskes i det vedtak det klages over inneholde begrunnelse for hvorfor klager mener at vedtaket er feil Inneholder klagen feil eller mangler, skal skolen gi en kort frist for rettelse eller utfylling. Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 5

6 5.8 Administrasjonens undersøkelsesplikt Den som har fattet vedtaket skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Administrasjonen kan oppheve eller endre vedtaket om den finner klagen begrunnet. Opprettholdes vedtaket sender administrasjonen klagen over til klageorganet, Treider Fagskolers styre, for klagebehandling. 5.9 Klagebehandling i Treider Fagskolers styre Treider Fagskolers styre skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Den kan pålegge administrasjonen å foreta nærmere undersøkelser. Dersom klagen ikke er i samsvar med forvaltningslovens regler, kan klagen avvises. Tas klagen under behandling, skal styret prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til eventuelle nye omstendigheter. Styret skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av klageren. Styret kan treffe nytt vedtak i saken, eventuelt oppheve tidligere vedtak og sende saken tilbake til administrasjonen til helt eller delvis ny behandling. Styrets vedtak er endelig og kan ikke påklages. 6 Opptak 6.1 Rullerende opptak Treider Fagskoler praktiserer rullerende opptak. Rullerende opptak betyr at kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge søknadene er registrert. Regionsjef er ansvarlig for å fatte vedtak i sin region. Søkere kan klage på vedtak om opptak. Regionsjef kan, hvis det anses som nødvendig, opprette en opptakskomité for vurdering av søkere. Opptakskomiteen vil innstille søkere for opptak, og regionsjef tar endelig beslutning på grunnlag av komiteens dokumentasjon og begrunnelse. 6.2 Studiesamtaler Treider Fagskolers studiekonsulenter tilbyr studiesamtale til alle søkere/potensielle søkere som er usikre på sitt valg. Samtalen kan avklare forhold som kvalifikasjoner, kompetansenivå og motivasjon, men også sikre at studenten faktisk velger et utdanningsløp som stemmer med søkerens ønsker, bakgrunn og annet. 6.3 Søknadsskjema Søknaden sendes skolen på standardiserte søknadsskjemaer/innmeldingsblanketter. Disse er tilgjengelige på Treider Fagskolers hjemmeside, i studiekatalogen og ved henvendelse til Treider Fagskolers kontorer. Søkeren skal vedlegge kopi av vitnemål, eventuelle siste terminkarakterer, attester og annen dokumentasjon som er relevant for vurdering av søkeren. Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 6

7 6.4 Tilbud om studieplass Ved tilbud om studieplass vil søkeren få tilsendt brev om opptak, studiekontrakt og betalingsinformasjon vedrørende registreringsavgift. Innbetalt registreringsavgift og signert studiekontrakt er grunnlaget for bekreftet studieplass. 6.5 Opptak med forbehold Søkere som på søknadstidspunktet ikke oppfyller opptakskravene, for eksempel før alle eksamener i fag som kreves for opptak er avlagt, kan tas opp med forbehold om at tilstrekkelige kvalifikasjoner for opptak er oppnådd innen studiestart. Utdanningen kan ikke påbegynnes før tilstrekkelige kvalifikasjoner er dokumentert. Vitnemål/bekreftelse på tilstrekkelige kvalifikasjoner må sendes skolen innen en angitt dokumentasjonsfrist. 6.6 Oppsigelse av studiekontrakt Begge parter har rett til å si opp studiekontrakten ved vesentlig mislighold av plikter som definert i kontrakten eller ved grove tillitsbrudd. Skolen vil likevel i noen tilfeller kunne kreve at studieavgiften betales i sin helhet. 6.7 Utmelding før studiestart Det er anledning til å trekke seg/si opp studiekontrakt før studiestart. Melding om dette må gis innen de frister som fremgår av kontrakten. Utmeldingen skal være bekreftet av Treider Fagskoler. Studenten er da å anse som sluttet, og vil være fri fra betalingsforpliktelser. Dette med unntak av registreringsavgiften som på dette tidspunktet allerede skal være betalt, og som ikke refunderes. 6.8 Klage på vedtak om opptak eller avvisning av søknad En søker som har søkt, og fått avslag med begrunnelse på studieplass, har etter forvaltningsloven klagerett på vedtaket. 6.9 Spesifikke opptakskrav Spesifikke opptakskrav per utdanning finnes i fagplanene og er tilgjengelig for potensielle søkere på Treider Fagskolers hjemmeside. 7 Formelle opptakskrav og realkompetansevurdering 7.1 Opptak på grunnlag av formelle kvalifikasjoner For opptak til utdanning ved skolen kreves fullført og bestått videregående opplæring innenfor det/de utdanningsprogrammene som er definert i respektive fagplan og på Treider Fagskolers hjemmeside. Vurdering av formelle kvalifikasjoner skjer ut ifra tidligere utdanning. Studenten dokumenterer dette ved innsending av vitnemål og/eller svennebrev/fagbrev. Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 7

8 7.2 Opptak på grunnlag av realkompetanse Det er anledning til å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Regionsjef fatter vedtak, mens konkrete arbeidsoppgaver knyttet til realkompetansevurderingen kan være delegert. Realkompetansevurdering benyttes når søkeren ikke er direkte kvalifisert. Søkeren må da ha tilegnet seg tilsvarende nødvendige kunnskaper og ferdigheter gjennom andre utdanningsprogrammer, arbeidserfaring (ikke-formell- eller uformell kompetanse), eller kombinasjonen av disse. Realkompetansekravet kan variere fra en utdanning til en annen. Før enkeltvedtak kan fattes om opptak på grunnlag av realkompetanse, skal søkeren totalvurderes for å sikre at den kompetanse han/hun har er tilfredsstillende iht opptakskravene. 7.3 Krav til norskkunnskaper Søkere som vurderes etter realkompetanse må som utgangspunkt ha norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller tatt bestått test i norsk høyere nivå (Bergenstesten). Hvis skolen er i tvil om norskkunnskapene, skal studenten kalles inn til samtale før opptak for å kartlegge lese-, skrive- og lytteforståelse. Nærmere spesifisering av krav til norskkunnskaper, se opptakskrav i den enkelte fagplan. 7.4 Minstealder realkompetanse Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert må ha en alder som minst er normalalderen for fullført videregående opplæring. 7.5 Opptaksprøve I enkelte utdanninger kan det som en del av opptakskravet kreves at søkere leverer inn praktiske arbeider, motivasjonsbrev etc. for å dokumentere kompetanse for utdanningen. Dette materiale vil i så tilfelle være en del av den samlede vurderingen, og en opptakskomité vil bistå regionsjef i dette arbeidet. Krav om innlevering av slikt materiale, samt hvordan materiale vektlegges i totalvurderingen, vil fremkomme i opptakskravene. 7.6 Opptakskomité for vurdering av søknader med praktiske arbeider En opptakskomité vil bestå av personer med spisskompetanse på de emneområder den enkelte utdanning omfatter. Komiteen vil gjennomgå søknader med vedlegg i den rekkefølge de kommer inn. Opptakskomiteen gjør etter en samlet vurdering om søkeren er kvalifisert for opptak, og utarbeider innstilling for opptak til regionsjef. Hvis det er flere kvalifiserte søkere enn studieplasser, vil disse bli satt på venteliste i den rekkefølge søknadene er kommet inn. Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 8

9 8 Studiekontrakt og betaling Studiereglement Treider Fagskoler AS 8.1 Studiekontrakt og økonomi Alle forhold knyttet til økonomi og egenbetaling skal beskrives i studiekontrakten mellom Treider Fagskoler og studenten, jf mal for standardkontrakt. 8.2 Betalingsplan Det er etablert mulighet for betalingsplan. Eksamensavgifter er inkludert i beløpene som er oppgitt i gjeldene betalingsplaner. Registreringsavgift kommer i tillegg, og må betales innen forfall. 8.3 Purring/for sen betaling Ved for sen betaling påløper morarente. Ved purring påløper i tillegg et purregebyr. Treider Fagskoler forbeholder seg retten til å holde igjen vitnemål dersom studenten ikke er à jour med betaling. Ved betaling etter betalingsfrist er studenten ansvarlig for å informere og dokumentere betalingen overfor Treider Fagskoler. 8.4 Fritak for deler av utdanningstilbudet Det gis ikke fritak for deler av utdanningstilbudet. 8.5 Fortest/forkurs En del av Treider Fagskolers utdanninger har krav til grunnleggende IT-kompetanse ved utdanningens start. For å sikre at alle studenter har tilstrekkelig kunnskap på dette området, gjennomføres det en fortest i løpet av utdanningens første uker. Studenter som ikke har tilfredsstillende resultat på testen, skal gjennomføre et obligatorisk IT-kurs. Eventuelle fortester er beskrevet under de ulike studieplanene/fagplanene. Betaling for forkurs skal skje innen en gitt frist. Fortest må ikke forveksles med opptaksprøver som gjennomføres før vedtak om opptak. 9 Gjennomgang av fagplan Umiddelbart etter studiestart skal faglærer gjennomgå planen for gjennomføring av faget, samt avklare kunnskaps-, ferdighets- og kompetansemål. 10 Litteraturlister Det utarbeides egne litteraturlister og læremiddeloversikter for hver utdanning. Oppdaterte litteraturlister foreligger senest 3 tre uker før studiestart. Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 9

10 11 Eksamen 11.1 Generelle bestemmelser Skolen skal sikre at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og vurdert på en faglig betryggende måte. Skolen benytter følgende eksamensordninger: skriftlig eksamen eksamen med bruk av PC muntlig eksamen hjemmeeksamen kombinasjoner av disse I tillegg vil obligatoriske innleveringer vurderes av faglærer/sensor. Studentene plikter å sette seg inn i eksamensreglene. Studentene får minst 3 - tre - uker i forveien skriftlig beskjed om hvor og når eksamen skal forgå. Utlevert/utsendt timeplan er å betrakte som skriftlig melding. Studenter som ikke har fulgt normalt studieopplegg får melding per e-post. Studentene plikter jevnlig å sjekke mailkontoen som de har oppgitt som e-postadresse til skolen Adgang til å gå opp til eksamen Studentene har adgang til å avlegge eksamen dersom de har signert studiekontrakten og har betalt forfalt studieavgift. Studenten må ha vært tilstede minst 75 % av undervisningstiden for å kunne få avlegge eksamen. Disiplinærsaker kan medføre utestenging fra eksamen. Skolen har anledning til å stille flere spesifiserte krav innenfor de forskjellige utdanningstilbudene, for eksempel knyttet til obligatoriske innleveringer Fremmøte på eksamen i skolens lokaler Kandidatene må møte senest 30 minutter før eksamen starter og kunne fremvise gyldig legitimasjon. Møter en kandidat etter at eksamen har startet, må vedkommende henvende seg til eksamensinspektøren. Eksamensinspektøren tar da kontakt med regionsjef som kan fatte vedtak om kandidaten skal nektes adgang eller likevel kan avlegge eksamen. Dette bare hvis ingen andre kandidater har vært ute av eller forlatt lokalet. Nektes kandidaten adgang til å delta, regnes kandidaten som ikke møtt. Dersom kandidaten får avslag på å avlegge eksamen denne dagen, kan vedtaket påklages. Opprettholdes vedtaket skal administrasjonen oversende klagen til Treider Fagskolers styre. Dersom klagen blir tatt til følge, har studenten krav på å gå opp til ny eksamen uten ekstra kostnader. Styrets vedtak er endelig og kan ikke påklages. Kandidater som møter for sent og likevel får avlegge eksamen, må levere besvarelsen senest ved den ordinære eksamenstidens slutt. Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 10

11 Kandidaten må signere på et oppmøteskjema før eksamen starter og ved innlevering av besvarelsen. Gyldig legitimasjon må framvises Eksamenstid Eksamenstiden i klokketimer, (eventuelt dager i forbindelse med hjemmeeksamen) er påført alle eksamensoppgaver. Ved alle skriftlige og PC-baserte eksamener i skolens lokaler får kandidatene i tillegg 15 minutter til sortering og innlevering Kandidater med spesielle behov Kandidater som av medisinske eller andre årsaker har behov får utvidet eksamenstid eller spesiell tilrettelegging av eksamen, må skriftlig søke om dette senest 8 - åtte - uker før eksamen. Legeattest eller annen relevant dokumentasjon skal vedlegges søknaden. Ved akutte skader som inntrer innen 8 åtte uker før eksamen, vurderes søknaden ut i fra medisinsk dokumentasjon. Regionsjef fatter vedtak om tilrettelegging av eksamen. Avslag om tilrettelegging av eksamen skal begrunnes, Kandidater kan klage på avslag. Klagebehandling skal sluttføres i god tid før eksamensdato Eksamensoppgaven og kandidatnummer Kandidaten skal kontrollere at han/hun har mottatt riktig eksamensoppgave, og at oppgaven består av det antall sider som er påført oppgavens forside. Skolen er likevel ansvarlig for at utleverte oppgaver er korrekte. Kandidatene noterer sitt kandidatnummer på eksamensbesvarelsen. Kandidatene må ikke merke det innleverte materialet på en slik måte at sensor kan identifisere kandidaten Hjelpemidler ved eksamen i skolens lokaler Tillatte hjelpemidler kontrolleres av eksamensinspektøren. Kandidaten må selv sørge for å medbringe hjelpemidlene da skolen ikke har hjelpemidler til utlån. Lån av skrivesaker, hjelpemidler eller annet direkte mellom kandidatene er ikke tillatt. Bøker, notater, mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr legges foran i lokalet Under eksamen i skolens lokaler Det skal være fullstendig ro i eksamenslokalet etter at eksamensoppgaven er delt ut helt til siste besvarelse er levert inn. Kandidatene må ikke snakke sammen eller ha annen forbindelse med hverandre eller utenforstående under eksamen. De skal henvende seg til eksamensinspektøren hvis de har noe å spørre om. Kandidatene kan under eksamen forlate eksamenslokalet sammen med en eksamensinspektør. Eksamensinspektøren varsler når det er 1 - en - time igjen av eksamenstiden. Beskjed gis også når det er 15 minutter igjen av eksamenstiden. Kladd blir ikke vurdert av sensor. Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 11

12 11.9 Sykdom - eksamen Hvis kandidaten blir syk før eksamensdagen eller eksamensperioden, krever skolen legeattest for perioden til og med eksamensdagen. Skulle kandidaten bli syk på eksamensdagen eller i eksamensperioden, må legeattest fremskaffes og leveres skolen senest 3 - tre - uker etter eksamen. Ny eksamen vil i disse tilfellene kunne avlegges uten at kandidaten ilegges kontinuasjonsgebyr. I motsatt fall anses denne eksamen som eksamensforsøk Ny prøve kontinuasjon Ny eksamen kan avlegges mot et gebyr. Ved gyldig dokumentert fravær fra eksamen, vil kandidaten kunne gjennomføre ny eksamen kostnadsfritt. Oppmelding til ny eksamen må leveres til skolens administrasjon senest 3 - tre - uker før kontinuasjonsdato. Når kontinuasjon skal gjennomføres er studenten selv ansvarlig for å sette seg inn i den til enhver tid gjeldende utdanningsplan (pensumlitteratur, vurderingsform, tillatte hjelpemidler osv). Studenten har rett til ny eksamen innen det første kalenderåret etter avlagt ordinær eksamen. Kontinuasjon gjennomføres samtidig med neste ordinære eksamen. En eksamen kan kun kontinueres 2 (to) ganger. I de tilfeller hvor det foretas endringer i faginnhold eller fagsammensetning, vil det bli gitt anledning å kontinuere 1 (en) gang etter gammel ordning Sensor Regionsjef oppnevner sensor(er). Sensorene vil være interne, eksterne eller en kombinasjon av disse Gjennomføring av sensur Sensur gjennomføres ved at administrasjonen sender eksamensbesvarelser sammen med eksamensoppgaver, sensorveiledning/fasit og sensurskjema for sensors individuelle vurdering av den enkelte kandidat og for eksamen som helhet (sensorrapport), til sensor. Når det benyttes flere sensorer skal det på forhånd være avklart hvem som har det avgjørende ordet ved eventuell uenighet om karakteren. Normalt er det første oppnevnte sensor. Sensor skal dokumentere sin vurdering per oppgave, og begrunne eksamenskarakteren i sensurskjema. I tillegg skal sensor lage en samlet vurdering av eksamen i sensorrapport Klage på eksamenskarakter og omsensur Klage på karakter skal skje skriftlig eller per e-post til respektive region innen 3 - tre - uker etter at karakteren er kommet frem eller på annen måte er gjort kjent for kandidaten. Dersom kandidaten ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt denne burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Kandidaten kan be om begrunnelse for karakter. Ny klagefrist på 3 - tre - uker gjelder fra det tidspunkt begrunnelsen er fremsatt eller på annen måte er gjort kjent for kandidaten. Dersom Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 12

13 kandidaten ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt kandidaten har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved klagebehandling oppnevner regionsjef ny(e) sensor(er). De(n) ny(e) sensoren(e) skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved ordinær sensur. De nye sensorene setter den endelige karakteren. Karakteren kan opprettholdes eller justeres opp eller ned. Karakteren fra omsensur er endelig og kan ikke påklages Formelle feil ved eksamen Kandidater som har avlagt eksamen kan klage på formelle feil ved eksamensoppgaver, eksamensavvikling eller sensur. Klage på formelle feil ved eksamen må fremsettes senest innen 3 - tre - uker etter eksamen. Dersom klagen ikke tas til følge av administrasjonen, sender administrasjonen klagen til Treider Fagskolers styre for behandling. Dersom det er begått feil som kan ha hatt betydning for kandidatens eller kandidatenes prestasjon eller bedømmelsen av denne, og klagen imøtekommes, skal sensuren oppheves og det skal foretas ny sensur. Eventuelt kan regionsjef eller styret vedta at det skal avholdes ny eksamen og kandidaten(e) kan avlegge ny eksamen uten ekstra kostnader. Ved ny sensur benyttes nye sensor(er). Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages Spesielt for muntlig eksamen Skolen bruker foredragsmodellen ved muntlig eksamen. Dette innebærer at kandidaten får tid til å forberede en presentasjon av et gitt tema. Kandidaten kan bruke alle hjelpemidler i forberedelsestiden. Det avsettes ca 30 minutter til eksaminasjonen. Kandidaten måles på: faglige kompetanse kommunikative evner sin helhetlige kompetanse Følgende vurderingskriterier benyttes: Kunnskap: Kunne gjengi, relevans, faglig kvalitet Ferdigheter: Anvende kunnskap gjennom å vise at kandidaten kan forstå og fortolke, vurdere og reflektere Presentasjon: Oppbygging av foredraget, muntlig språk, form, struktur, originalitet, variasjon, tydelighet, ryddighet, saklighet, bruk av hjelpemidler, stemmebruk, engasjement, kreativitet, forhold til manus, øyekontakt, atferd Redegjøre for eventuell kildebruk Disponere tilgjengelig tid Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 13

14 Kandidaten kan ha med seg et oppsummeringsnotat eller lignende til eksamen hvis annet ikke er avtalt. Kandidatene får beskjed om karakter senest to dager etter muntlig eksamen. Krav om begrunnelse for karakteren ved muntlig eksamen må fremsettes samme dag som karakteren blir offentliggjort. Karakteren etter muntlig eksamen kan ikke påklages. Det kan kun klages på om det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Administrasjonen vil ved slik klage innhente uttalelser fra eksaminator og sensor. Klagen samt administrasjonens egen uttalelse sendes styret til behandling. Kandidaten skal få kopi av disse uttalelsene. Dersom kandidaten får medhold i at det er gjort formelle feil, blir eksamenskarakteren annullert. Kandidaten kan da velge å gå opp til ny muntlig eksamen med ny sensor. Hvis klagen gjelder et fag med trukket tema, vil det bli trukket tema på nytt. I muntlige eksamener i språk skal studentenes spontane kommunikative kompetanse i fremmedspråk testes. Eksamen kan legges opp som en gruppesamtale med innlagte uforberedte kompetansetestende oppgaver med to til tre studenter og to sensorer tilstede, eller som en minipresentasjon med intervju/gruppesamtale etterpå. Varighet minutter. Ved minipresentasjon, vurderes kandidatens faglige kunnskaper om det valgte emnet, samt graden av kandidatens kommunikative evner på fremmedspråket Spesielt for kombinasjonseksamen Kombinasjonseksamen er praktisk oppgave + muntlig eksaminasjon. Veileder(e) og ekstern sensor skal før muntlig eksaminasjon ha vurdert innlevert materiale. Veileder(e) leder eksaminasjonen. Kandidaten kan ha med seg et oppsummeringsnotat eller lignende til eksamen hvis annet ikke er avtalt. Kandidaten eksamineres i innleveringens innhold og pensum som er relevant i forhold til tema for innleveringen. Kandidaten må få mulighet til å utdype svake partier, eventuelt kommentere tema som bør utredes ytterligere. Kandidaten skal ikke opplyses om foreløpig karakter før muntlig eksaminasjon. Oppjustering av karakter: Kandidaten tar initiativ til å rette opp svakheter, utdyper eller tilføyer vesentlige momenter. Foreløpig karakter består: Kandidaten svarer iht innholdet i sin besvarelse. Nedjustering av karakter: Kandidaten svarer lite utfyllende, unnlater å svare eller svarer feil. Dersom det ved muntlig eksamen kommer frem alvorlige mangler på kunnskap eller manglende innsikt, kan dette føre til karakteren F (stryk) Spesielt for hjemmeeksamen Hjemmeeksamen er karaktergivende på samme måte som andre eksamener. Innlevering etter fristen regnes som ikke levert og teller som eksamensforsøk. Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 14

15 Hjemmeeksamensoppgavens første side er en erklæring som skal undertegnes av kandidaten. Kandidaten erklærer at han/hun har forstått eksamensreglene, og at det arbeid som leveres inn er et selvstendig arbeid. Innlevering/innsending må skje innen angitt frist (jf eksamensoppgavens forside). I den grad en kandidat har behov for spesiell tilrettelegging eller forlenget innleveringsfrist, gjelder reglene i pkt Oppgavebesvarelsens innhold og omfang skal holdes innenfor de regler som er satt opp for den enkelte eksamen med tillatt avvik på +/- 10 %. Ved større avvik kan sensor sette ned karakteren, og ved svært grove avvik kan innleveringen vurderes til ikke bestått. Alle innleveringer skal merkes med dato, eksamensnavn, kandidatnummer og eventuelt sidetall. Det skal oppgis nøyaktige kilder og henvisninger. 12 Obligatoriske innleveringer 12.1 Innleveringsfrist Obligatoriske innleveringer må leveres innen gitt frist for å kunne motta tilbakemelding og veiledning på oppgaven. Hvis ikke fullstendig obligatorisk innlevering er levert innen fristen, vurderes innleveringen som ikke bestått. Det gis normalt ikke forlenget tid ved obligatoriske innleveringer. Unntak kan være ved dokumentert sykdom eller spesielle behov Innhold Innhold og formelle krav om utforming av obligatoriske innleveringer spesifiseres i et eget informasjonsskriv tilknyttet den enkelte utdanningen Sykdom obligatoriske innleveringer Ved legeattest eller annen godkjent gyldig grunn, kan kandidaten kontinuere inntil 3 ganger. Hvis den obligatoriske innleveringen er vurdert til ikke bestått, eller kandidaten er vurdert som ikke møtt, kan kandidaten kontinuere inntil 2 ganger. Administrasjonen vil kunne gi nærmere informasjon om dette. Kontinuasjon gjennomføres mot en avgift. Avgift ilegges ikke ved godkjent gyldig grunn fra forrige obligatoriske innlevering. Søknad om kontinuasjon sendes til administrasjonen snarest Innleveringssted Innlevering av fag- og prosjektoppgaver skal skje ved studentens studiested. Studenter som har store problemer med å få levert på studiestedet kan søke om å få levere på en annen av skolens kontorer. Søknad om å få levere til et annet kontor må være levert studiestedet senest 3 - tre - uker før innleveringsfristen. Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 15

16 12.5 Klage obligatoriske innleveringer Kandidaten kan be om begrunnelse for karakter. Ny klagefrist på 3 - tre - uker gjelder fra det tidspunkt begrunnelsen er fremsatt eller på annen måte er gjort kjent for kandidaten. Dersom kandidaten ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt denne burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Studenten kan klage på karakteren. Klagefristen er da 3 - tre - uker fra det tidspunkt karakteren er offentliggjort eller på annen måte er gjort kjent for kandidaten. Dersom kandidaten ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt kandidaten har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved klagebehandling oppnevner regionsjef ny(e) sensor(er). De(n) ny(e) sensoren(e) skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved ordinær sensur. De nye sensorene setter den endelige karakteren. Karakteren kan opprettholdes eller justeres opp eller ned. Karakteren fra omsensur er endelig og kan ikke påklages Obligatoriske innleveringer - vitnemål For å få utstedt vitnemål, må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske innleveringer. Skolen beholder alle obligatoriske innleveringer. I enkelte fag vil kandidatene likevel ha behov for å beholde obligatoriske innleveringer, for eksempel til porteføljer eller søknader om autorisasjon. I disse tilfellene må materiellet hentes på skolen fra og med den datoen klagefristen har gått ut og innen 3 uker. Skolen kan destruere materiell som ikke er hentet innen 3 uker etter klagefristen. 13 Fusk - alle typer eksamen og obligatoriske innleveringer 13.1 Annullering eller bortvisning Annullering eller bortvisning fra eksamen på grunn av fusk, regnes som en disiplinærsanksjon. Som fusk regnes: Uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi kandidaten et uberettiget fortrinn Handlinger som på andre måter medfører at kandidatens kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvd og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte 13.2 Konsekvenser ved fusk I de tilfeller det oppdages fusk eller forsøk på fusk på eksamen i skolens lokaler, vil eksamensinspektøren ta kontakt med regionsjef som kan fatte vedtak om bortvising av kandidaten fra eksamen. Eksamensinspektøren skal også dokumentere hendelsen ved å levere inn en skriftlig rapport med begrunnelse til regionsjef som skal være grunnlaget for regionsjefens begrunnelse på det formelle vedtaket. Har en kandidat forsettlig eller grovt uaktsomt fusket, eller forsøkt å fuske, kan eksamen annulleres. Kandidaten kan fratas retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. Regionsjef kan Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 16

17 fatte vedtak om annullering. Vedtaket skal begrunnes. En slik annullering er å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette gjelder også fusk ved hjemmeeksamen, muntlig eksamen og obligatoriske innleveringer Klage på vedtak om fusk Vedtaket kan påklages. Dersom klagen blir tatt til følge, har kandidaten krav på å gå opp til ny eksamen uten ekstra kostnader. Dersom klagen blir tatt til følge og kandidaten har fullført eksamen, skal besvarelsen sendes til sensur. 14 Eksamensresultater 14.1 Offentliggjøring av eksamensresultater Eksamenskarakterene vil bli offentliggjort senest 3 tre uker etter avholdt eksamen. Før eksamen vil skolen informere kandidatene om hvordan resultatene offentliggjøres. Vitnemål blir sendt kandidaten senest 3 tre uker etter siste sensur Karakterskala Skolen benytter en seks trinns karakterskala med følgende symboler: A B C D E F. Karakteren F betyr at eksamen ikke er bestått. Det gis ikke kommentarer til karakterene. Kandidaten har mulighet for å be om begrunnelse etter at karakteren er gjort kjent. Klagefrist løper fra begrunnelse er gjort kjent for kandidaten. Det benyttes følgende karakterskala: A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget godt Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 17

18 Skolen kan alternativt bestemme at i enkelte fag skal vurderingen bestått/ikke bestått benyttes dette i samsvar med NOKUT-godkjenning. Se spesifikasjon i de enkelte fagplaner. 15 Vitnemål 15.1 Innhold i vitnemål Studentene skal ved avsluttet og fullført utdanning få dokumentert karakterer, utdanningens innhold med eventuell praksis, hvilke kvalifikasjoner som er oppnådd og beskrivelse av karaktersystemet Forutsetning for utstedelse av vitnemål Utstedelse av vitnemål forutsetter at studieavgiften er betalt i sin helhet, unntak fra dette er studenter som får utdanningen dekket gjennom skolens finansieringsordning. Ved bestilling av duplikat, påløper en avgift alle eksamener og obligatoriske innleveringer er godkjent og bestått 16 Fremmøte Alle studenter skal møte presis til timene. Dette hindrer at undervisningen blir forstyrret og sikrer at studentene ikke går glipp av vesentlig informasjon. For å kunne avlegge eksamen må studenten ha deltatt i minst 75 % av undervisningen. Hvis studenten er borte fra undervisningen, er det studentens eget ansvar å komme à jour. Faglærer tar fremmøte i alle timer. Administrasjonen vil jevnlig gjennomgå frammøtelistene. Studenter med høyt fravær vil bli innkalt til studentsamtale for å avklare årsak og eventuelt sette inn tiltak for å rette opp i situasjonen. Det vil tas referat fra samtalen hvor student og representant fra administrasjonen vil signere på referatet. Gjelder dette begrenset antall fag, vil faglærer bli informert og gitt ansvar for videre oppfølging. Dersom forholdene ikke bedrer seg, vil studenten få en skriftlig advarsel. Vedvarer forholdet vil studenten kunne utestenges fra eksamen og det skal gis melding til Statens Lånekasse for utdanning. Studenter kan tilbys å delta i undervisning med senere startede klasser mot betaling dersom de ikke tilfredsstiller krav til fremmøte. 17 Evalueringer Studentene skal besvare evalueringer både under semesteret, i etterkant av avsluttet utdanning og 6 seks måneder etter avsluttet utdanning. Dette gjøres for å sikre at Treider Fagskolers kvalitetsmål for utdanningen følges og oppfylles. 18 Bruk av PC/Mac 18.1 Regler for bruk av PC/Mac Kopiering av skolens programvare er ikke tillatt. Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 18

19 Det er strengt forbudt å legge inn egne programmer, spill o.l. Det er strengt forbudt å hacke både innenfor Treider Fagskolers eget datanettverk, eller på andre datanettverk fra våre maskiner. Bruk av våre maskiner med ond hensikt kan medføre disiplinære reaksjoner. Det er strengt forbudt å besøke pornografiske, undergrunnsnettsteder eller laste ned ulovlig innhold. Det er ikke lov å koble om datautstyr som nettverkskabler, strømkontakter o.l. Det er lov å bruke minnepenn, men studenten må sørge for at filene som overføres er fri av virus e.l. Det kan nektes bruk av minnepenn hvis enheten eller filene er infisert med virus eller annen type ondsinnet kode. Det er lov å bruke egen PC/Mac koblet til Treider Fagskolers datanettverk. Bruk av datanettverket kan foregå i undervisningssammenheng og det er ikke tillatt å besøke pornografiske, undergrunnsnettsteder eller laste ned ulovlig innhold. Hvis det er mistanke om misbruk, kan loggene bli sjekket for å kontrollere uønskede hendelser 18.2 Brudd på regler for bruk av PC/Mac Brudd på reglene anses som disiplinærsak og vil bli behandlet etter reglene i kapittel 19 Disiplinærsaker. 19 Disiplinærsaker 19.1 Generelt om disiplinærsaker Treider Fagskoler har lagt lov om fagskoleutdanning og forvaltningslovens regler om enkeltvedtak samt studiereglementet til grunn for behandling av henstillinger og andre klagesaker knyttet til disiplinærsaker. Alle studenter skal gjøres oppmerksom på reglementet ved studiestart. Vedtak i disiplinærsaker skal være begrunnet. Når en student/kandidat vurderer å klage eller ønsker å klage i disiplinærsaker, skal administrasjonen veilede i klageprosessen Bortvisning Regionsjef kan gi skriftlig advarsel om bortvisning til en student som opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende eller krenkende på medstudenters arbeid eller for virksomheten ved skolen ellers, og ved fusk eller annet tillitsbrudd. Regionsjef kan fatte enkeltvedtak om bortvisning i inntil 4 uker dersom advarselen ikke tas til følge. Ved svært grove tillitsbrudd som kjøp/salg/bruk/oppbevaring av narkotiske stoffer uten resept, at studenten er tydelig beruset eller utøver vold, kan regionsjef bortvise studenter uten advarsel. I tilfelle meget grove tillitsbrudd kan studentens studiekontrakt avsluttes, og studenten bortvises fra utdanningen. Vedtak kan påklages. Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 19

20 19.3 Grove tillitsbrudd Grove tillitsbrudd er: Studiereglement Treider Fagskoler AS Grove brudd på reglene om Fusk Trakassering av medstudenter eller ansatte Tyveri fra skolebygget, skolen, ansatte eller medstudenter Når det kan påvises at en student kan være til fare for studenter eller ansatte 20 Tillitsvalgte og Dialogforum for studenter 20.1 Generelt om tillitsvalgt (klassekontakt) Klassen skal velge tillitsvalgt og en vara-tillitsvalgt innen rimelig tid og senest 3 tre uker etter studiestart. Tillitsvalgte skal informere administrasjonen om hvem som ble valgt. Verv som tillitsvalgt medfører oppgaver og kommunikasjonsansvar ovenfor skolen/klassen Instruks for tillitsvalgt Tillitsvalgt er klassens primære kommunikasjonskanal ovenfor faglærere og skolen. Eventuelle klager på skolen, skolens administrasjon eller faglærere, og som berører hele klassen, skal primært gå gjennom tillitsvalgt i klassen. Dersom studentene er misfornøyd med en faglærer, oppfordrer vi tillitsvalgt å ta saken opp direkte med den aktuelle faglæreren. Alternativt skal studiekonsulent og/eller regionsjef kontaktes. Tilfeller der enkeltstudenter ønsker å klage på forhold som berører dem spesielt, kan studiekonsulent og/eller regionsjef kontaktes direkte. Hovedregel er likevel at tillitsvalgt i klassen har et særskilt ansvar for klagesaker. En representant for de tillitsvalgte for hver utdanning skal ta del i Dialogforum for studenter. Dialogforum er Treider Fagskoler studentstyre. 21 Ikrafttredelse Dette reglementet trer i kraft Revidert høsten 2012, erstatter våren 2012 Side 20

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Studiereglement Treider Fagskoler AS Innhold 1. Formål 5 2. Hvem reglementet gjelder for 5 3. Grunnlag 5 4. Undersøkelses- og meldeplikt 5 4.1 Plikt til å gjøre

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

STUDIEREGLEMENT TREIDER FAGSKOLER AS

STUDIEREGLEMENT TREIDER FAGSKOLER AS STUDIEREGLEMENT 2015 TREIDER FAGSKOLER AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 3 2. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR... 3 3. HJEMLER... 3 4. UNDERSØKELSES- OG MELDEPLIKT... 3 4.1. PLIKT TIL Å GJØRE SEG KJENT MED

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER Ved Norges Kreative Høyskole Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 3 Kapittel 2 - STUDIEREGLEMENT 4 Kapittel 3 - OPPTAKSREGLEMENT 6 Kapittel

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 12. juli 2017 16.06.2017 nr. 1124 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK MED STUDIEREGLEMENT HØST 2015 - OSLO TREIDER FAGSKOLER AS

STUDIEHÅNDBOK MED STUDIEREGLEMENT HØST 2015 - OSLO TREIDER FAGSKOLER AS STUDIEHÅNDBOK MED STUDIEREGLEMENT HØST 2015 - OSLO TREIDER FAGSKOLER AS INNHOLDSFORTEGNELSE STUDIEHÅNDBOK 1 ÅPNINGSTIDER OG UNDERVISNINGSTID... 4 1.1 ADMINISTRASJON... 4 1.2 KAMERAOVERVÅKNING... 4 1.3

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere.

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret i Norwegian Drilling Academy AS 28.03.17 med hjemmel i lov 20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 22. september 2017 01.09.2017 nr. 1416 Forskrift

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

Studiereglement ved. Emergence School of Leadership

Studiereglement ved. Emergence School of Leadership Studiereglement ved Emergence School of Leadership Sist endret 6. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser.. side 3 2. Opptaksreglement.. side 4 3. Fraværsreglement side 7 4. Eksamensreglement..

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS Studier i Skjønnhet & Velvære Beauty Makeup artist // Negletekniker // Vippestylist// Fotpleier Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS 1. Generelle bestemmelser 2 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for fagskoleutdanning 1 Vedlegg 4 Fashion Mode AS Reglement for fagskoleutdanning av 04.08.2015 2 Innholdsfortegnelse: Side: Kapittel 1 OPPTAKSREGLEMENT 3 1 Opptak. 3 2 Opptaksstørrelse... 3 3 Opptakskrav 3 4 Godkjente opptakskrav.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. september 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 27. september 2017 14.09.2017 nr. 1443 Forskrift

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE Utarbeidet med utgangspunkt i Veileder til fagskolereglement - Forum for fagskoler, 15. februar 2014 INNHOLD Kap. 1 Kap. 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

Skjemaer med veiledning til skolen/rektor

Skjemaer med veiledning til skolen/rektor Klage på karakterer Skjemaer med veiledning til skolen/rektor Gjelder Skjema for bruk av klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter Skjema for bruk av klage på standpunktkarakter i

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB Alle elever skal opp til 3 eksamener: Skriftlig eksamen i norsk hovedmål - obligatorisk Skriftlig eksamen i et trekkfag Muntlig eller muntlig/praktisk eksamen

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2015 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold, Avdeling for utdanning, 15. november 2011. Kapittel 15 DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Innhold Formål...

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER. Elvebakken Mai 2016

ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER. Elvebakken Mai 2016 ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER Elvebakken Mai 2016 Trekkregler q På Vg3 studiespesialisering skal elevene ha 4 eksamener: oobligatorisk norsk hovedmål o2 skriftlige trekkfag o1 muntlig trekkfag

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist)

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Alle kandidater skal ha hvert sitt eksemplar av reglement og rettleiinger som omfattes av de prøver og eksamener som kandidaten skal avlegge.

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer. i Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer. i Akershus fylkeskommune Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer i Akershus fylkeskommune 4 3 Utgitt av Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring. Gjeldende fra 1. april 2016 2 Akershus

Detaljer

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania Oslo Bergen Trondheim // Nettstudier Reglement for fagskolestudier ved Høyskolen Kristiania Innhold 1. Generelle bestemmelser 3 2. Opptak 4 3. Innpassing og fritak 7 4. Eksamen 8 5. Klagebehandling 14

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2 Kontrakten fylles ut og returneres fagskolen på adresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV Merk: Studiekontrakt Returneringsfrist: 10 dager Studieprogram/klasse: (Fylles ut av fagskolen) Unntatt offentlighet

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN Gjeldende fra 10. februar 2014 1. MÅLET MED LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Målet med lokalt gitt muntlig eksamen er at elevene skal få vise

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er skriftlig eksamen?... Feil! Bokmerke er ikke definert. Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Frammøte til eksamen...

Detaljer

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra:

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra: Sensorveiledning for eksamen Utgave: 1.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Gjelder fra: 19.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen Amundsen Dok.id.: 2.21.2.3.8 Dok.type: []

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF Alle elevene på Vg3 innen studieforberedende utdanningsprogram skal opp til 4 eksamener Eksamen i norsk hovedmål er obligatorisk. Det tilbys

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Oppmøte Alle kandidater må vise gyldig legitimasjon ved oppmøte. Du må møte fram i eksamenslokalet senest

Detaljer

Innholdet i forskriften

Innholdet i forskriften Innholdet i forskriften v/ Seniorrådgiver Ine M. Andersen 1 Hva skal jeg snakke om nå? Forskrift vs. Reglement hva er forskjellen? Hva må forskriften inneholde? Opptak Eksamen Hva bør forskriften inneholde?

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Øraker skole EKSAMEN Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Skriftlig og muntlig Én skriftlig eksamen Kunngjøring av eksamensfag 12.05.17 Matematikk 16.05.17 Engelsk forberedelse 18.05. Engelsk eksamen 19.05. Norsk

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene:

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene: Nasjonal standard Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger Maritim fagretning Fordypningene: FTM01 dekksoffiser på ledelsesnivå FTM02 maskinoffiser på ledelsesnivå FTM03dekksoffiser

Detaljer

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen EKSAMENSINFO Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen s. 2 - Oppmelding til ny eksamen s. 3 - Særskilt eksamen s. 3 Ny eksamen s. 3 Utsatt eksamen s. 3 Viktig om privatisteksamen

Detaljer