ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004"

Transkript

1 ROS-aalyse for Detaljregulerigspla for aktivitetsområde- festivalplass Prestegardsladet Plaidet Utsikt til plaområdet frå Idrottsvege uder flaume Voss kommue

2 Ihald 1 Bakgru Metode Metodikk Gjeomførig av aalyse Akseptkriterier for risiko Gjeomgag av sjekkliste / aalyseskjemaet Naturbasert sårbarheit Verksemdsbasert sårbarheit Sårbarheit kytt til ifrastruktur Risikobilete og avbøtade tiltak Naturrisiko Verksemdsbasert risiko Risiko kytt til ifrastruktur Oppsummerig og koklusjo Kjelder BAKGRUNN Ved utarbeidig av plaar for utbyggig skal styresmaktee i følgje pla- og bygigslova (PBL) 4-3 sjå til at risiko- og sårbarhetsaalyse vert gjeomført for plaområdet. Aalyse skal vise alle risikotilhøve som har tydig for om arealet er eiga for føremålet, og om utbyggiga vil føre til edrig i risikotilhøva i utbyggigsområdet og/eller i område som ligg itil utbyggigsområdet. Risiko frå tilstøytade område skal også vurderast med omsy til risiko i plaområdet. I Direktoratet for Samfusikkerhet og Beredskap (DSB) si rettleiar Samfussikkerhet i arealplaleggig. Kartleggig av risiko og sårbarhet kjem det fram følgjade om kva ei risiko- og sårbarheitsaalyse skal vera på detaljplaleggigsivå: «Aalyse skal være e kartleggig av mulige farer og reell risiko og sårbarhet. De skal gi admiistrasjoe og lokalpolitikere i kommue et kokret faglig grulag for å vurdere de detaljerte arealplaleggig i kommue i e samfussikkerhetssammeheg. Aalyse skal dae grulag for arealplaprosesser fram mot byggesak, og gjeom bestemmelser gi føriger som må oppfylles for at utbyggig evetuelt skal kue skje. Nødvedig iformasjo må fremskaffes for å belyse ulike problemstilliger. Aalyse skal gi grulag for å fastsette utredigs- og dokumetasjoskrav.» Det er viktig at avdekt risiko vert vurdert opp mot fastsette akseptkriteria og at ei sikrar at risikoreduserade tiltak vert gjeomført. Det krev mellom aa at slik oppfølgig går fram av plakartet, jf PBL 12-6 og føresegee til plae. 2

3 2 METODE 2.1 Metodikk I temahefte Samfussikkerhet i arealplaleggig - Kartleggig av risiko og sårbarhet utgitt av DSB står det uder kapittel om metode, at det er ei fordel å sette ed ei tverrsektoriell og tverrfagleg arbeidsgruppe ved gjeomførig av ROS-aalyse. Ei risiko- og sårbarhetsaalyse ka på eit oversiktsivå i arealplasamaheg ta utgagspukt i dei ulike fasae som risiko- og sårbarheitsaalyser tradisjoelt er idelt i: av aalyseobjekt 2: K Figur frå DSB Temahefte 10/2010 Metodikke for aalysearbeidet tek utgagspukt i sivilbeskyttelseslova, pla- og bygigslova (PBL) og krav til risikovurderigar stilt i NS 5814:2008. I NS 5814:2008 er risiko defiert som eit uttrykk for kombiasjoe av sasyet for og kosekvese av ei uøska hedig. Sasy ka defierast som i kva for grad det er truleg at ei hedig vil itreffa, og kosekvese er mogleg følgje av ei uøska hedig. Uøska hedig er ei hedig som ka føre til tap av verdiar. Dette ka gjelde til dømes liv/helse, miljø, materielle verdiar, fuksjoar, samfusverdiar eller omdøme. Det vert uderstreka at ikkje alle faser vil være eiga for bruk på alle tema som ka være aktuelle å vurdere. Metodikke må tilpassast dei ulike fasae mellom aa ut i frå kva som ligg føre av opplysigar, kva vurderigar som ka gjerast, og kva som er audsyt å vurdere på eit overorda ivå. Alle relevate risikotilhøve skal omtalast i ROS-aalyse. Dette gjeld og risikotilhøve som i de kokrete situasjo er vurdert til ikkje å medføre risiko av emeverdig grad. ROS-aalyse skal ede opp i ei tiltaksliste med moglege risikoreduserade tiltak (primært av førebyggjade art, sekudært skadebøtade). For risikotilhøve som hamar i raud soe i risikomatrisa er det krav til gjeomførig av risikoreduserade tiltak. Tilhøve i gul soe (ALARP-soe, ALARP = As Low As Reasoable Possible) skal vurderast med omsy til risikoreduserade tiltak, og tiltak skal gjeomførast så lagt det er økoomisk, miljømessig og tekisk forsvarleg. Idetifisert risiko som fell i grø soe er i utgagspuktet iafor akseptable greser, me og her ka det vere aktuelt med ytterlegare risikoreduserade tiltak så sat det er mogleg og forsvarleg. 3

4 2.2 Gjeomførig av aalyse I sambad med overorda plaarbeid, områderegulerigspla for stradareal lags Vagsvatet, plaidet , vart det i gjeomført ei ROS-aalyse for heile stradsoeområdet. Følgjade fagpersoar deltok i dette arbeidet: Bjare Løe, Byggeleiar Vossopakke, States vegvese Kut Tore Dagestad, ugdomsarbeid/førebyggjade arbeid, kommualavdelig kultur og fritid Richard J. Jacobse, kommueoverlege Voss kommue Oddvar Kvales, beredskapsasvarleg, bar og uge si represetat i plasaker og varabrasjef David Skjerve, brasjef Voss kommue Guar Bergo, kommualsjef kommualavdelig kultur og fritid/pla- og miljøversjef Olav Bjørkje, sjefsigeiør kommualavdelig tekisk Olav Dolve Afdal, fagasvarleg byggesak, kommualavdelig tekisk Berit Marie Galaae, plaavdeliga, kommualavdelig tekisk Kjersti Næss Fie, plaavdeliga, kommualavdelig tekisk Voss kommue si mal for ROS-aalyse og akseptkriteria for risiko vart ytta uder arbeidet. ROS-aalyse for dette plaarbeidet, har tatt utgagspukt i ROS-aalyse for overorda pla, og vidareført det som gjeld for dee dele av plaområdet. Det er i tillegg gjort ei sjølvstedig vurderig av evetuelle ye faremomet kytt til dee plae. Det er ikkje gjeomført ei y ROS-samlig, me forslag til ROS-aalyse har vore sedt på høyrig til aktuelle kommuale fagistasar for ispel. 2.3 Akseptkriterier for risiko ROS-aalysar for regulerigsplaer skal ta utgagspukt i risikoakseptkriteriar som er vedteke i de eiskilde kommue. Risikoakseptkriteriae er ei skildrig av kva for risiko som blir akseptert iafor kommue, og desse må mist reflektere dei krav som vert stilt i ulike sektorlover og forskrifter, t.d. byggtekisk forskrift. Risikoakseptkriteriae ka uttrykkast med ord eller vere tallfesta, eller ved ei kombiasjo av desse, til dømes som ulike soer i ei risikomatrise. Voss kommue sie risikoakseptkriteriar vart hauste 2011 dei revidert etter dialog med Fylkesmae, for å få dei i samsvar med tekisk forskrift (TEK 10). For flaum er det 200- årsflaume som er dimesjoerade, jfr. NVE Retigslijer r. 2/2011, revidert , om arealplaleggig i flaumutsette område. Dei aalyseområda som fell i uder grø risikoklasse, i ROS-aalysa er å sjå på som akseptable. Dei som vert raude er i utgagspuktet uakseptabel risiko og det må gjeomførast risikoreduserade tiltak i form av førebyggig eller skadebøtig Dei i gult område må gjeom ei kost- yttevurderig før ei avgjer om risikoe er akseptabel. Risiko verdi: Akseptabel Skal vurderast Uakseptabel risiko 4

5 LIV OG HELSE Særs sasyleg Skjer oftare e s a s y kvart 20.år Mykje sasyleg kvart år. Sasyleg kvart år. Midre sasyleg kvart år. Lite sasyleg kvart år. Usasyleg Skjer sjeldare e kvart 5000 år. Ubetydeleg Persoskader ka forekomme. Lite Midre skadar som treg medisisk hadsamig. kosekves Ei viss fare Fare for alvorlige persoskadar, fleire midre persoskadar. Alvorleg Itil 1 død, og/eller fare for alvorlig skadde persoar. Kritisk 1-5 døde, og/eller fleire alvorlig skadde / sjuke. Katastrofalt Fleire e 5 døde, og/eller fleire e 10 alvorlig skadde/sjuke. YTRE MILJØ Særs sasyleg Skjer oftare e s a s y kvart 20.år Mykje sasyleg kvart år. Sasyleg kvart år. Midre sasyleg kvart år. Lite sasyleg kvart år. Usasyleg Skjer sjeldare e kvart 5000 år. Ubetydeleg Få eller ige skade på miljø. Lite Midre skadar på miljø, me som ature sjølv utbetrar på kort tid. kosekves Ei viss fare Moderate skadar på miljø, eller skadar som krev midre tiltak. Alvorleg Kritisk Store og alvorlege Omfattae miljøskader som lagvarige det vil ta tid å miljøskadar som utbetre krev større tiltak. Katastrofalt Varig skade på miljø av stort omfag 5

6 MATERIELLE VERDIAR Særs sasyleg Skjer oftare e s a s y kvart 20.år Mykje sasyleg kvart år. Sasyleg kvart år. Midre sasyleg kvart år. Lite sasyleg kvart år. Usasyleg Skjer sjeldare e kvart 5000 år. Ubetydeleg Skadar for itil kr Produksjostas < 1 uke Lite Skadar mellom kr mill. Produksjostas < 1 md kosekves Ei viss fare Skadar mellom kr 1 mill-10 mill. Produksjostas >1 md Alvorleg Skadar mellom kr 10mill-100mill Produksjostas > 3 md Kritisk Skadar mellom kr 100 mill- 500mill. Produksjostas > 1 år Katastrofalt Skadar for meir e kr 500 mill. Varig produksjostas Tiltak ka iarbeidast som krav i regulerigsføresegee eller som omsyssoer på plakartet. Tiltak som reduserer sasyet skal vurderast først. Om dette ikkje gjev effekt eller er mogleg, skal tiltak som avgresar kosekvesae vurderast. 3 GJENNOMGANG AV SJEKKLISTE / ANALYSESKJEMAET 3.1 Naturbasert sårbarheit Naturbasert sårbarheit Uøska hedig/forhold Ekstremvær Sterk vid Store edbørsmegder Store sømegder - isgag Flaumfare Flaum i elvar / bekkar Flaum i vassdrag/ isjøar Potesiell risiko for: Meeske Miljø Økoomi Merkad Sterk vid ka su fort iafor området., viktig å ta omsy til vid ved utformig og etablerig av tiltak i området. Ikkje påverka av plae Svært sjelda eit problem, og vert ikkje påverka av plae Isgag er eit problem eiskilde år. Krav i føresegee om bruk av solid og varige materialer jf. pkt 2.2. iafor plaområdet. Plaområdet ligg uder gresa for 200-års flaum, og det er i føresegee krav om å ta omsy til dette ved utformig og materialbruk, jf pkt 2.2. I byggtekisk forskrift 7-2 står det at for byggverk i flaumutsette område skal sikkerheitsklasse fastsetjast. 7-2 gjeld tryggleik mot 6

7 Overvasshadterig Sprigflod / stormflod Historisk flomivå Skredfare Kvikkleireskred Lausmasseskred Is og søskred Steiras, steisprag Historiske hedigar Byggegru Setigar Utglidigar Rado Plate og dyreliv Plater Dyr Fuglar Adre uøska hedigar Skog- og vegetasjosbra Jordskjelv sakteveksade flaum som ormalt ikkje medfører fare for meeskeliv, oko som tilsvarar situasjoe vi har i Vagsvatet. Plae legg ikkje opp til oppførig av ye bygigar med lagvarig persoopphald, me består i hovudsak av eit parkalegg med ulike aktivitetselemet. Vi vurderer at ye tiltak ligg i tryggleiksklasse F1, slik at det er 20-årsflaume som er førade for dei ye tiltaka i plae. Avbøtade tiltak for å miimere økoomiske kosekvesar av flaum, er å dimesjoere og kostruere byggverk slik at det tåler belastigar og skader vert ugått. Det skal takast omsy til overvasshadterig ved utformig av ye tiltak, jf 2.1 i føresegee. Puktutslepp av kloakk i sambad med flaum ka førekome, me pga. resipieteigeskapae til Vagvatet vert dette ikkje vurdert som ei miljørisiko. Flaumsekig gjeomført i Ny flaumgrese etter storflaum hauste 2014, har gitt ytt fokus på flaumsituasjoe i vassdraget. Ikkje iafor fareområde jf skredett.o Ikkje iafor fareområde jf skredett.o Ikkje iafor fareområde jf skredett.o Ige kjede Ny utfyllig ka gi setigar avhegig av kvalitet på massar og grutilhøva. Stabilitet og grutilhøve må udersøkjast før utfyllig, jf pkt 2.1 og 5.5 i føresegee. Like aktuelt pga utfyllig i bakkat av mur, me mur skal byggjast erosjossikker, jf pkt. 2.1 og Krav om radosikrig. ved ye tiltak jf TEK 10., ige fu av sårbare arter jf, artsdatabake. Leveområde for dei sårbare artee laks og ål vert i lite grad berørt. Det skal lagast ei miljørisikoaalyse før etablerig av y ladskapsform jf pkt 2.1 og 5.5. i føresegee. hekkeområde for fugl. Det er observert ær trua artar på Prestegardsladet som tårseiler, bergirisk, stær hettemåke og fiskemåke. Plae vil ikkje ha kosekvesar for desse. 7

8 3.2 Verksemdsbasert sårbarheit Verksemdsbasert sårbarheit Uøska hedig/forhold Bra/eksplosjo Brafare Eksplosjosfare Eergitrasport Høgspet og aa leidigsett i grue. Lågspet Gass Forureia vat Drikkevasskjelde Badevat, fiskevat, vassdrag o.l. Nedbørsfelt Gruvassivå Forureiig gru Kjemikalieutslepp Forureiig - luft Støv/partiklar/røyk Støy Potesiell risiko for: Meeske Miljø Økoomi Merkad Plae legg til rette for festivalplass for store folkemegder og bruk av telt. Godt tilsy, god tilkomst for utrykkig og kort avstad til brastasjo reduserer risiko. Det må leggjast til rette for brauttak i pumpestasjo. Vagsvatet er ei god resipiet, og evt. puktureiig i sambad med ei bra vert ikkje ikkje vurert til å ha omfattade kosekvesar.. Kablar i grue, jf kartvedlegg. Er i utgagspuktet ikkje koflikt, me ei må vere obs ved evetuelle tiltak i ærleike. Sikrigssoe 3 for Vossevage vassverk strekker seg bort til Idrottsvege, jf kart med sikrigssoer. Dette betyr at ei del av plaområdet ligg iafor dee ytse soa (3) til vassverket. I utgagspuktet ikkje koflikt med plalagte tiltak, me må vere obs på restriksjoar i sambad med aleggsarbeid i området, jf Restriksjoar og tiltak i vasstilsigsområdet for Vossevage Vassverk på Prestegardsmoe, datert Det er lagt i omsyssoe med føreseger for arealet som ligg iafor omsyssoa, jf pukt 7.2 i føresegee. Utfyllig skal foregå i bakkat av mur, og det skal yttast reie atursteimassar slik at risiko for partikkelforureiig vert miimal. Arbeid med oppførig av mur må gjeomførast ved låg vasstad for å miimere kotakt med vat uder arbeidet., vert ikkje påverka av plae, vert ikkje påverka av plae. Støv ka forekome uder aleggsarbeid ved gjeomførig av plae, me på gru av avgresa omfag vert det små kosekvesar. Ved tørt ver og mykje vid uder aleggsarbeidet vil spylig av massae vere eit avbøtade tiltak. Støy i sambad med festivalar er omtalt i føreseger jf pkt

9 Lukt Friluftsliv og tilgjege til sjø Fri ferdsel lags sjø Friluftsliv Adre uøska hedigar - drukig Plae betrar tilhøva Plae betrar tilhøva Plae legg til rette for god tilkomst for utrykkigskøyretøy. 3.3 Sårbarheit kytt til ifrastruktur Sårbarheit kytt til ifrastruktur Uøska hedig/ forhold Trafikkfare Trafikkulykker på veg Forureiig Støv/partiklar Støy Lukt Utslepp/ kjemikaliar Potesiell risiko for: Meeske Miljø Økoomi Ulukker på ærliggjade vegar/trasportåre Veg Sjø Luft Adre uøska hedigar uøska åtferd/krimialitet Merkad Ige veg med regulær trafikk iafor plaområdet. I sambad med festivalar ka det oppstå koflikt mellom mjuke trafikatar og større køyretøy. Viktig å ha stor fokus på trafikktryggleik og mjuke trafikatar, og mellom aa redusere koflikt ved val av køyretidspukt år det er lite bar og uge i området. Dette må følgjast opp i sambad med tildelig av køyreløyve til festivalar og arragemet, jf pkt 4.2 i føresegee. I sambad med kosertar og ulike aktivitetar kytt til arragemet, ka det forekomme høgt lydivå. Kommue ka sette krav til dei ulike aktørae jf pukt 5.4 i føresegee. Puktutslepp kloakk avløpsalegg må dimesjoerast rett. Vagsvatet er ei god resipiet og risiko for skader vert difor miimal. Køyrig uder festivalar og større arragemet via Hestabakkvege og Idrottsvege, må gjeomførast i god dialog med skuler pga bruk av skuleveg. Dei største arragemeta vert gjeomført i skuleferie, jf pukt om trafikkulykker over. Ulykker båt/vat plae legg til rette for god beredskap i i området, me har elles ige egative kosekvesar. Fallskjerm/luftsport plae legg til rette for god beredskap i i området, me har elles ige egative kosekvesar. Mage oppheld seg iafor og i ærleike av plaområdet i sommarhalvåret. Auka tilretteleggig for aktivitetar og opphald i plaområdet ka betre de sosiale 9

10 kotrolle. 4 RISIKOBILETE OG AVBØTANDE TILTAK 4.1 Naturrisiko Alle avdekka tilhøve ligg i gul soe og risikoreduserade tiltak skal gjeomførast så lagt det er økoomisk, miljømessig og tekisk forsvarleg. Det vart ikkje avdekka uakseptabel risiko som ei følgje av regulerigsplae. Uøska tilhøve/hedig Sterk vid Isgag Flaum Byggegru - setigar 4.2 Verksemdsbasert risiko Merkad Plaområdet er vidutsett, og det må takast omsy til dette ved detaljplaleggig av tiltak og utformig. Plae vil ikkje edre tilhøva. Plaområdet er utsett for isgag i kalde vitrar. Ved plaleggig av utformig og materialbruk må det takast omsy til dette, jf plaføresegee pkt 2.2. Plae vil ikkje edre tilhøva. Plaområdet ligg iafor gresa for 200-års flaume. 200-årsflaume er lagt i i plakartet som omsyssoe. Nye tiltak plae opa for ligg i tryggleiksklasse F1, slik at det er 20-årsflaume som er førade for dei ye tiltaka i plae. Avbøtade tiltak for å miimere økoomiske kosekvesar av flaum, er å dimesjoere og kostruere byggverk slik at det tåler belastigar og skader vert ugått, jf pkt 2.2 i føresegee. For ye utfylligsområder ka det forekome setigar. Området er regulert til friområde, park, ærmiljøalegg m.m. Stabilitet og grutilhøve må udersøkjast før utfyllig, jf pkt 2.1 og 5.5 i føresegee. Det vart ikkje avdekka uakseptabel risiko som ei følgje av regulerigsplae. Alle omtalte tilhøve ligg i gul soe og risikoreduserade tiltak skal gjeomførast så lagt det er økoomisk, miljømessig og tekisk forsvarleg. Uøska tilhøve/hedig Brafare Drikkevasskjelde Merkad Plae vidarefører bruk av området som festivalplass. Her vil det verte telt med store folkemegder i sambad med ulike arragemet. Fare for bra vil vere til stade, me gode rutiar på vakthald, god tilretteleggig for utrykkigskøyretøy og kort avstad til brastasjo vil redusere risikoe for alvorlege kosekvesar. Det må leggjast til rette for brauttak i pumpestasjo, jf pkt 3.1 i føresegee. Vagsvatet er ei god resipiet, og evt. puktureiig i sambad med ei bra vert ikkje vurdert som ei risiko for forureiig. Sikrigssoe 3 for Vossevage vassverk strekker seg bort til Idrottsvege, jf kart med 10

11 sikrigssoer. Dette betyr at ei del av plaområdet ligg iafor dee ytste soa til vassverket. I utgagspuktet ikkje koflikt med plalagte tiltak, me må vere obs på restriksjoar i sambad med aleggsarbeid i området, jf Restriksjoar og tiltak i vasstilsigsområdet for Vossevage Vassverk på Prestegardsmoe, datert Det er lagt i omsyssoe sikrigssoe for gruvassforsyig på plakartet, med føreseger som skal ivareta omsy til restriksjoar, jf pkt Risiko kytt til ifrastruktur Det vart ikkje avdekka uakseptabel risiko som ei følgje av regulerigsplae. Alle omtalte tilhøve ligg i gul soe og risikoreduserade tiltak skal gjeomførast så lagt det er økoomisk, miljømessig og tekisk forsvarleg. Uøska tilhøve/hedig Trafikkulykker på veg Ulykker på ærliggjade veger Merkad I sambad med festivalar ka det oppstå koflikt mellom mjuke trafikatar og større køyretøy. Viktig å ha stor fokus på trafikktryggleik og mjuke trafikatar, og mellom aa redusere koflikt ved val av køyretidspukt år det er lite bar og uge i området. Kommue ka sette vilkår ved tildelig av løyve til avgresa bruk av vege i sambad med festivalar og ulike arragemet, jf pkt 4.2 i føresegee. Køyrig i Hestabakkvege og Idrettsvege uder festivalar og større arragemet må gjeomførast i god dialog med skuler pga skuleveg. Dei største arragemeta vert gjeomført i skuleferie, og risikoe difor lågare. Jf. også pukt over og 4.2 i føresegee. 5 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Når det gjeld risiko- og sårbarheit iafor plaområdet, er det få potesielle farar som vert edra eller auka av dee regulerigsplae. Iafor plaområdet er det utfordrigar kytt til aturgitte tilhøve som flaum, isgag og vid i dag, me desse vert ikkje edra av plae. Det er likevel viktig å vere merksam på utfordrigae år ulike tiltak skal detaljplaleggjast. Plae tilrettelegg for betre ifrastruktur kytt til festivalar og ulike arragemet, gjeom bruk av Hestabakkvege, Idrottsvege og via aktivitetsparke og i i området. Det er tilhøve kytt til trafikk på desse vegae i dag, som ikkje er optimale med take på trafikktryggleik for bar og uge. Det er difor viktig å ha spesiell fokus på trafikktryggleik i arbeidet med vidare tilretteleggig og bruk av festivalområdet. Det skal gis løyve til motorisert ferdsle i i området for kvart eiskild arragemet, og her må ei søkje å styre trafikke til tider på døget der koflikte vert mist mogleg. 11

12 Det er avsett eit eige areal til festivalplass, med take på å legge tilhøva til rette for gjeomførig av større festivalar og arragemet. Det er vurdert at det ka vere risiko kytt til bra i sambad med dette. Strege krav til gjeomførig av slike arragemet og god tilretteleggig for utrykkig og beredskap reduserer fare. Det må etablerast eit vassutak i tilkytig til pumpestasjoe ved festivalområdet. Vossevage vassverk ligg i Prestegardsmoe, og det er lagt i 3 ulike restriksjossoer rudt vassverket. Ei del av plaområdet kjem i kotakt med de ytste sikrigssoa. Ei vurderer ikkje at y tiltak som plae legg opp til, vil kome i koflikt med sikrigssoa. Me, ved aleggsarbeid må ei ta omsy til restriksjoae som ligg på dette området. Sikrigssoa er ivaretatt med eige omsyssoe og tilhøyrade føreseger, jf pukt 7.2. Ei utfyllig ka få setigar over tid. Dette vil ikkje vere eit problem for området si bruk som friområde, me sida det er lagt opp til etablerig av aktivitetselemet, møblerig og gag/sykkelveg, er det viktig å udersøkje grutilhøva og stabilitet i forkat av ei y utfyllig. KJELDER NGU Flomberekig for Vosso, NVE februar NVE - NVE Flaum- og skredfare i arealplaar. Retigslije 2/2011, revidert Direktoratet for samfussikkerhet og beredskap (revidert utgave jauar 2010) Samfussikkerhet i arealplaleggig Artsdatabake - Fylkesmae - Restriksjoar og tiltak i vasstilsigsområdet for Vossevage Vassverk på Prestegardsmoe, datert Kart med sikrigssoer. 12

ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET.

ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET. ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET. Vo kommue ie akeptkriterium Vo kommue defierer itt akeptkriterium om fylgjade: Dei aalyeområda om fell i uder grø riikoklae, i ROS-aalya er å jå

Detaljer

ROS-ANALYSE for Eggjareid Hyttefelt. 791-ROS-011-analyse- 22.09.14

ROS-ANALYSE for Eggjareid Hyttefelt. 791-ROS-011-analyse- 22.09.14 ROS-ANALYSE for Eggjareid Hyttefelt. 791-ROS-011-aalye- 22.09.14 Vo kommue ie akeptkriterium Vo kommue defierer itt akeptkriterium om fylgjade: Dei aalyeområda om fell i uder grø riikoklae, i ROS-aalya

Detaljer

ROS-analyse for. 0mrådereguleringsplan for Tvildemoen

ROS-analyse for. 0mrådereguleringsplan for Tvildemoen ROS-aalyse for 0mråderegulerigspla for Tvildemoe Plaidet 09014 Stradaelva og Myla sett frå Tvildemoe, jui 2011 Voss kommue, 07.04.2014 Ihald 1 Bakgru... 2 2 Metode... 3 2.1 Metodikk... 3 2.2 Gjeomførig

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

ROS-ANALYSE for DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYRE. Voss kommune sine akseptkriterium Voss kommune definerer sitt akseptkriterium som fylgjande:

ROS-ANALYSE for DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYRE. Voss kommune sine akseptkriterium Voss kommune definerer sitt akseptkriterium som fylgjande: ROS-ANALYSE for DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYRE Voss kommue sie akseptkriterium Voss kommue defierer sitt akseptkriterium som fylgjade: Dei aalyseområda som fell i uder grø risikoklasse, i ROS-aalysa er

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3 Side 1 av 7 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal ROS-analyse pbl 4-3 PlanID: 12272011002 Arkivsaknr: 10/649 Dato: 30. august 2013 Side 2 av 7 Vurdering av risiko

Detaljer

METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012

METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012 METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012 Framlegg til vedtak HS sak xxx/12. Vedtak: 03.10.2012 s. 1/9 NB! Dette dokumentet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

FylkesROS Hordaland 2015

FylkesROS Hordaland 2015 FylkesROS Hordaland 2015 ( og litt anna om ROS) Innlegg på "Kommuneplankonferansen 2014" 28. og 29. oktober 2014 ved seksjonsleiar plan og beredskap/fylkesberedskapssjef Arve Meidell Føremålet med FylkesROS

Detaljer

Håndbok V127 Gangfeltkriterier

Håndbok V127 Gangfeltkriterier Håndbok V127 Gangfeltkriterier Kva føringar ligg til grunn? Tore Bergundhaugen, senioringeniør Trafikksikkerheitsseksjonen, Region vest 06.02.2015 Fagdag om gangfelt Nullvisjonen Nullvisjonen byggjer på

Detaljer

ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard

ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard Saksh. ROS aalyse Gr 58, br 63 Fjell gard SWECO RAPPORT ROS Rapport r.: Oppdrag r.: Dato: 1 97045001 3 mars 2010 Kude: Bolig Parter Straume AS Oppgave: ROS aalyse til regulerigspiaforslag for gr 58, br

Detaljer

VEDLEGG 1. IDENTIFISERING AV RISIKOFORHOLD VED BRUK AV SJEKKLISTE VEDLEGG 2. ANALYSESKJEMA

VEDLEGG 1. IDENTIFISERING AV RISIKOFORHOLD VED BRUK AV SJEKKLISTE VEDLEGG 2. ANALYSESKJEMA Vågsøy kommune 17.03.2014, Revidert: 12.01.2015. Vedtatt i kommunestyret i sak K-004/15 den 29.01.2015 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. ANALYSEOBJEKTET... 3 2.1 FØRESETNADER, AVGRENSINGAR OG ANTAKINGAR...

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN)

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN) 1 ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN) SEPTEMBER 2016 Rev. 08.08.2017 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit.

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY MAI 2014 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bakgrunn. Metode. Forklaringstabell, sansynligheit. Forklaringstabell, klaringstabell,

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Metode for ROS-analyse

Metode for ROS-analyse Metode for ROS-analyse Ved skildring av sannsynlegheit er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Sannsyns kategori Frekvens TEK10 tryggleiksklassar ved skred (S)og flaum (F) 1. Lite sannsynleg Sjeldnare

Detaljer

Flaum i eit framtidig klima - korleis kan vi tilpasse oss?

Flaum i eit framtidig klima - korleis kan vi tilpasse oss? Flaum i eit framtidig klima - korleis kan vi tilpasse oss? Siss-May Edvardsen Region Vest Foto: Thomas Stratenwerth Vannforeningen, 12. juni 2012 NOU Klimatilpassing Klimaet er i endring og vi må tilpasse

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

ROS ANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå JULI 2016

ROS ANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå JULI 2016 1 ROS ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå 2010. JULI 2016 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4.

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

40 fylkesmannen. innspel nr / arealkode vurdering

40 fylkesmannen. innspel nr / arealkode vurdering 40 fylkesmae Oversikt av igåade merksak 13/1091? 1 09.05.2014 14:35 total sum 41 møte 41 gjeld rullerig av arealdele for Gule kommue ei 17 09.05.2014 høyrigsperiode 31.1.14-4.4.14 23 avklarig r avsedar

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46 Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune ADRESSE COWI AS Magasinvegen 35 5700 Voss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHALD 1 Samandrag s 1 2 Innleiing s 2 3 Regelverk s 23 4 Vurdert område

Detaljer

SKILDRING M/ROS-ANALYSE

SKILDRING M/ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BRUAHAUGEN Del av Gnr. 34, bnr. 5 og Gnr. 33, bnr. 3 m.fl. SAMNANGER KOMMUNE SKILDRING M/ROS-ANALYSE PROSJEKTADMINISTRASJON REGULERING - KOMMUNALTEKNISK PLANLEGGING Pb. 103-5649 EIKELANDSOSEN

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN

ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN 1 ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN MAI 2016 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4. Forklaringstabell, konsekvens.

Detaljer

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Kva kan kommunane spare? Infomøte fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund http://www.kvam.no/kommunegeolog Websak 12/50 Lovpålagte oppgåve Naturskadelova

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND

ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND JANUAR 2014 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bakgrunn. Metode. Forklaringstabell, sansynligheit. Forklaringstabell, klaringstabell,

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Høyringsbrev Fleire søkjarar Søknadar om løyve til å byggje 7 småkraftverk i Aurland, Vik, Høyanger og Balestrand kommunar, Sogn og Fjordane - høyring

Høyringsbrev Fleire søkjarar Søknadar om løyve til å byggje 7 småkraftverk i Aurland, Vik, Høyanger og Balestrand kommunar, Sogn og Fjordane - høyring Balestrad kommue Kog Beles veg 20 6899 BALESTRAND Vår dato: 12.01.2015 Vår ref.: 201200880-16, 200904056-17, 200806622-12, 201003706-11, 200905878-13, 201101388-13, 201000223-11 Arkiv: 312 Sakshadsamarar:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 8, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Anja Marken

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

Klipp hekkar og busker

Klipp hekkar og busker Klipp hekkar og busker Informasjon om stell og pass av vegetasjon mot offentleg veg Tenk trafikktryggleik! Har du tenkt på at gjerdet, hekken og buskene dine kan vere ei dødsfelle for andre? Om bilistar

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERING SPLAN DEL AV GNR 5 OG6 KALVANES OG VEIVÅG

ROS ANALYSE, REGULERING SPLAN DEL AV GNR 5 OG6 KALVANES OG VEIVÅG ROS ANALYSE, REGULERING SPLAN DEL AV GNR 5 OG6 KALVANES OG VEIVÅG Revidering av delar av planen MAI 2014 Rev1: 19.10.15 I N N H ALDSFORTEGN ELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit.

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

s = k k=1 dx x A n = n = lim = lim 2 arctan ( x = π arctan ( n (2k 1)!, s n = k=1

s = k k=1 dx x A n = n = lim = lim 2 arctan ( x = π arctan ( n (2k 1)!, s n = k=1 TMA400 Høst 06 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Løsigsforslag Øvig 0 9.3.30 Me vil fia det miste itervallet som me ka vera sikker på at summe s k k + 4 ligg i. Om

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Til bruk ved arealplanlegging i Vindafjord kommune Bakgrunn Kommunen plikter å kartlegge kva uønska hendingar som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynet

Detaljer

Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning. Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap

Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning. Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap ROS-analysar i kommunane Kommune- ROS Kommune plan- ROS Heilskapleg, Sektorovergripande

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES September 2012 Rev 22.02.2013 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 2. Metode. 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4. Forklaringstabell, konsekvens.

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

SKILDRING M/ROS-ANALYSE

SKILDRING M/ROS-ANALYSE Maurset Fjellandsby Gnr. 17, bnr. 61, m.fl. MAURSET EIDFJORD KOMMUNE SKILDRING M/ROS-ANALYSE PROSJEKTADMINISTRASJON REGULERING- KOMMUNALTEKNISK PLANLEGGING Tlf: 56581130. mobil:970 63 526. E-post: Post@byggadmin.no

Detaljer

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgagsmåte: Rettleiig om vurderiga: 5 timar:

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode Forord Hadligsveiledere er utarbeidet som e del av prosjekt TIGRIS. De er ikke met for rusekspertee, me tar sikte på å imøtekomme

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Hovudutval for plan, teknisk og næring 30.05.00 027/00 EJB Heradsstyre 08.06.00 038/00 EJB Hovudutval for plan, teknisk og næring 17.04.02

Detaljer

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Til bruk ved arealplanlegging i Kvinnherad Kvinnherad kommune Verksemd for samfunnsutvikling Versjon: Desember 2010 Vedteke av kommunestyret xx.xx.2010 Bakgrunn

Detaljer

ik Haraldsplass HELSE BERGEN

ik Haraldsplass HELSE BERGEN HELSE BERGEN HF Sak r.: a 0 0 9 ^ (0 3-1 ^ /^^`` Dok. r.: { Arkiv r.: 3 ^V Dato: 17 1 Q _O aksbeh.: Overorda avtale om samhadlig på helse- og omsorgsområdet i Helse Berge sitt føretaksområde A Februar

Detaljer

ROS- ANALYSE. Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl. Mindre endring :

ROS- ANALYSE. Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl. Mindre endring : ROS- ANALYSE Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl Mindre endring : 20.09.17 1.1 ROS-ANALYSE Bakgrunn I tilknyting til reguleringsplanarbeidet er det utført ein analyse av risiko og sårbarheitsforhold.

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012 Sakshandsamar, direkte telefon Hallvard Hageberg, 55 57 23 18 Vår dato 29.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2011/9464 461.3 Dykkar referanse Katrine Sælensminde Erstad Statens Vegvesen Region Vest Bergen

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Lundhaugen - Rogne

Detaljreguleringsplan for Lundhaugen - Rogne Voss kommune Detaljreguleringsplan for Lundhaugen - Rogne Risiko- og sårbarheitsanalyse Planid.: 2014001 2014-08-28 C03 2014-08-28 For bruk endeleg versjon. (Oppdragsgjevar sine kommentarar til versjon

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsvurderingar

Risiko- og sårbarheitsvurderingar Risiko- og sårbarheitsvurderingar Hensikta med risiko- og sårbarheitsanalysar er å utarbeide eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga,

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

FORANDRINGER KAN KOMME SÅ FØLG MED PÅ VÅR HJEMMESIDE www.melby-son n.no DER KOMMER ALL AUKSJONSINFORMASJON

FORANDRINGER KAN KOMME SÅ FØLG MED PÅ VÅR HJEMMESIDE www.melby-son n.no DER KOMMER ALL AUKSJONSINFORMASJON Skreet a Rue Torgerse AUKSJONSINFORMASJON 2007 GODT NYTT ÅR ØNSKER VI ALLE VÅRE KUNDER OG FORRETNINGSFORBINDELSER AUKSJONSINFORMASJON 2007 EN FORELØPIG AUKSJONSKALENDER FOR FØRSTE HALVÅR I 2007 SER DERE

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Bakgrunn og mål. V/Joar Helgheim, prosjektleiar, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Bakgrunn og mål. V/Joar Helgheim, prosjektleiar, Sogn og Fjordane fylkeskommune Bakgru og mål V/Joar Helgheim, prosjektleiar, Sog og Fjoae fylkeskommue Bakgru: Oppfølgig av asjoal politikk, mål og førigar m.a.: samla mål på 30 TWh i auka forybar ergiproduksjo og ergieffektiviserig

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND

ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND 1 ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND (Del av område planen for Bakkasund) OKTOBER 2015 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4. Forklaringstabell,

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 2.12.2015 Møtetid: 13.00 16.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 18/15-22/15 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen Vidar

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

Tysnes kommune. ROS-analyse Reguleringsplan for næringsområde Dalland. 10. desember 2013

Tysnes kommune. ROS-analyse Reguleringsplan for næringsområde Dalland. 10. desember 2013 Tysnes kommune ROS-analyse Reguleringsplan for næringsområde Dalland 10. desember 2013 INNHALD 2 1. FØREMÅL OG OMGREP 3 1.1 Føremål 1.2 Omgrep 2. VURDERING AV MOGLEGE UØNSKA HENDINGAR 2.0 Planføresetnadar

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011 Eksame REA08 S, Våre 0 Del Tid: timer Hjelpemidler: Valige skrivesaker, passer, lijal med cetimetermål og vikelmåler er tillatt. Oppgave (8 poeg) a) Deriver fuksjoee ) f 5 f 6 5 ) g g ) h l 9 9 6 4 h l

Detaljer