Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020"

Transkript

1 Verdifulle opplevelser i Trødelag:.^ ;..,...^.;. ^^ fiveligetrødelag" Strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Hørigsutkast

2 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trødelag: Strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Horigsutkast Ihold: Sammedrag side 2 1. Bakgru og formål side 4 2. Gjeomførig av strategiprosesse side 6 3. Iterasjoalt reiseliv side 6 4. Reiseliv i Norge side 8 5. Status for reiselivsærige i Trødelag side Øpill til strategiarbeidet side Nasjoale føriger og strategier side Scearier for trødersk reiseliv fram mot 2020 side Prioriterte markeder for trødersk reiseliv side Viktige utfordriger side Mål side Strategier side Oppfølgig av strategiarbeidee side 39 Steikjer/Trodheim, 25. februar 2008 Verdifulle opplevelser i Ddelag-6origsurkasl15,

3 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Sammedrag Utgagspukt Iterasjoalt omtales reiseliv som verdes største og hurtigst voksede ærig. Viktige utvikligstrekk i det iterasjoale reiselivsmarkedet er at folk blir mer reisevate, og derfor stiller større krav både til effektiv tidsbruk og kvalitet, og at folk reiser på flere ferier som fordeler seg over hele året. Aller mest vokser kortferiemarkedet, oe som har ført til at fly blir stadig viktigere - det er i voksede grad tilgjegelige lavprisruter med fly som bestemmer hvor folk reiser på ferie. Reiseliv var ett av fem prioriterte områder i Soria Moria erklærige, og 18. desember 2007 ble regjeriges strategi for reiselivsærige presetert. Dee fokuserer på "verdifulle opplevelser" og at reiselivsærige må ta steget fra å produsere tradisjoelle reiselivsprodukter til å samarbeide om å skape helhetlige opplevelsesprodukter som ikluderer kultur, mat, historie, atur og aktiviteter, i tillegg til trasport og overattig. Gjeom å tilby verdifulle opplevelser skal vi skape verdier for de besøkede, bedrifte, de asatte, lokalsamfu, miljøet og fellesskapet. Dette skal bidra til økt verdiskapig ie reiseliv i Norge. Trødersk reiseliv Reiseliv er e av de største ærigee i Trødelag. I følge tall fra Trasportøkoomisk Istitutt hadde regioe e samlet reiselivsomsetig på 13 milliarder kroer i Nærige atas å ha et stort utvikligspotesial, blat aet ved i større grad også å hevede seg til kuder utefor Midt-Norge. Trødersk reiseliv faver fra oe av ladets største kurs- og koferasehoteller til små deltidsbedrifter som tilbyr aktiviteter eller overattig. Ekelte bedrifter kokurrerer på et iterasjoalt og asjoalt ivå, mes adre heter de fleste kudee fra et lokalt- eller regioalt marked og/eller fra trafikke på viktige ferdselsårer. Totalt har trødersk reiseliv rudt 8 % av ordmes overattiger i Norge, mes adele for utlediger er på 6 %. Arbeidee med strategiplae har vist at et viktig særtrekk ved trødersk reiseliv, er at dette i større grad e eksempelvis reiselivet på Vestladet og i Nord-Norge heveder seg til et lokalt eller regioalt marked. Ie ferie- og fritidsmarkedet fremstår Trødelag i stor grad som et gjeomfartsområde. Samtidig er Trødelag ledede i Norge som reisemål for et iterasjoalt fisketurismemarked - både for havfiske og laksefiske i elver. Trodheim og Stjørdal er viktige reisemål i et orsk kurs- og koferasemarked, Trodheim er også e av Norges fem iterasjoale kogressbyer. Geerelt fremstår Trodheim, Røros, Oppdal (vitersport) og Hitra/Frøya (fisketurisme) som de tydeligste reisemålee i Trødelag. E spesiell utfordrig for trødersk reiseliv er at ladsdele fremstår som utydelig og derfor lite attraktiv i store deler av reiselivsmarkedet utefor Midt-Norge. Strategiprosesse har vist at trødersk reiseliv geerelt sett har ambisjoer om å bli dyktigere også på markeder utefor Midt-Norge. Utgagspuktet for e trødersk reiselivsstrategi blir dermed å ta vare på og videreutvikle markeder som ærige har i dag - me i tillegg hevede seg til ye markeder som tilfører flere kuder utefra. Selv om trødersk reiseliv øsker å vokse i uteladske markeder, må det største markedet utefor Midt-Norge fortsatt forvetes å være adre deler av Norge. 1 'erdijedle opplevelser i Trodelag - barigsa!&ast

4 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Viktige utfordriger De fire hovedutfordrigee for trødersk reiseliv fram mot 2020 blir å bli mer sylig i markedet, få fram flere helhetsprodukter som ivaretar kudees behov, være ekelt tilgjegelig både reisemessig og i viktige salgskaaler - ikke mist på iterett - samt å levere på det ma selger. Også utfordriger som trekkes fram i regjeriges reiselivsstrategi er setrale for Trødelag - iovasjo, et bærekraftig reiseliv, kvalitet, kompetase, områdeutviklig, markedsførig og orgaiserig. Samtidig er det e spesiell utfordrig å styrke samspillet mellom reiselivet i Trodheim og adre deler av Trødelag samt i mye større grad e i dag å utytte og påvirke asjoale reiselivssatsiger. Visjo og mål Gjeom strategiprosesse er det utviklet følgede visjo: Trødelag skal l2020 være et av Norges mest attraktive reisemål Trødelag skal ha speede reiselivsopplevelser både 1 sommer- og viterhalvåret Opplevelsesproduktee skal være attraktive både for orske og uteladske markeder. Overordet mål er at Trødelag i periode fram til 2020 skal ha e vekst både i samlet reiselivsomsetig og atall overattiger som er større e ladsgjeomsittet. Samtidig skal Trødelag fremstå som et bærekraftig reisemål, og utviklige av ærige skal legge til rette for levedyktige lokalsamø, gode og stabile arbeidsplasser og økoomisk levedyktige reiselivsbedrifter samtidig som miljøperspektivet ivaretas Delmål er at Trødelag skal fremstå tydeligere som reisemål, utvikle flere helhetlige reiselivsprodukter, bli e aktiv bruker av og premissgiver for asjoale satsiger ie reiseliv og bli e viktig samarbeidsparter for asjoale reiselivsbedrifter. I tillegg skal Trødelag skal bli et viktig reisemål for turister som beytter direkte uteladske flyruter, og Trodheim Lufthav skal ha e vekst i atall direkteruter på lije med de adre store flyplassee i Norge. Utviklig av Trødelag som reisemål skal ha et helårsperspektiv Strategier og oppfølgig Strategiprosesse har kokludert med åtte strategier: Profilerig og markedsførig gjeom e fyrtår- og isjestrategi Tilgjegelighet Møter, isetivturer, kogresser og begiveheter Kortferie Tematisert produktutviklig Reisemålsutviklig Bedrifts- og kompetaseutviklig Orgaiserig Kotaktforur Reiseliv Trødelag vil med utgagspukt i de vedtak som gjøres våre/sommere 2008 ta asvar for videreførig og oppfølgig av reiselivsstrategie. Dette ikluderer ødvedige tiltaksplaer og periodisk evaluerig. Vøåifedle oppl"elser i Trødelag - horiugsa7kaø

5 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot Bakgru og formål 1.1 Iitiativ Arbeidet med utviklig av strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag er iitiert av Kotaktforum Reiseliv Trødelag på oppdrag fra Trødelagsrådet. Kotaktfo Reiseliv Trødelag består av Nord- og Sør-Trødelag fylkeskommuer, NHO Reiseliv Midt-Norge, Trødelag Reiseliv AS, Iovasjo Norge i Nord- og Sør-Trødelag, Fylkesmae i Nordog Sør-Trødelag og Norsk Bygdeturisme og Gardsmat. Dette hørigsutkastet er laget på grulag av ispill fra reiselivsærig, kommuer og orgaisasjoer i Trødelag og fra reiselivsaktører som er setrale på asjoalt pla. Det er viktig å uderstreke at strategiprosesse har et overordet Trødelagsperspektiv, og at de ikke fokuserer på spesielle forhold som først og fremst agår ulike deler av ladsdele. 1.2 Nasjoal satsig Iterasjoalt omtales reiseliv både som verdes største og verdes hurtigst voksede ærig. Reiseliv var e av fem prioriterte områder i regjeriges Soria Moria erklærig. 18. desember 2007 ble regjeriges strategi for reiselivsærige presetert. Dee uderbygger at mydighetee betrakter reiseliv som e viktig del av fremtides orske ærigsliv. I tillegg er reiselivet viktig ved at dette ofte gir grulag for bedre tilbud til lokalbefolkige - eksempelvis på trasportsektore, butikker, serverig/bespisig, aktiviteter og ae iøastruktur. For mer iformasjo om asjoale reiselivsstrategier vises til avsitt Reiselivsærige er viktig for Trødelag Reiseliv er e av de største ærigee i Trødelag. I følge tall fra Trasportøkoomisk Istitutt hadde regioe e samlet reiselivsomsetig på 13 milliarder kroer i Trødersk reiseliv atas å ha et stort utvikligspotesial, blat aet med utgagspukt i de satsige som gjøres på reiseliv asjoalt. Trødelag har mage dyktige reiselivsbedrifter. Erfariger fra strategiarbeidee viser imidlertid at store deler av trødersk reiseliv har e mer lokal og regioal markedsfokus e reiselivet i adre deler av Norge. Nasjoale aktører trekker fram at trødersk reiseliv i midre grad e adre regioer markerer seg i asjoal sammeheg, og likke utytter de asjoale ressursee som i dag brukes til utviklig og markedsførig av orske reisemål og reiselivsprodukter. 1.4 Styrket grulag for videre utviklig På dee bakgru har Nord- og Sør-Trødelag fylkeskommuer samme med reiselivet i Trødelag tatt iitiativ til å stake ut e kurs for fremtidig arbeid med reiselivsutviklig. Målsettige med dette strategidokumetet er å få et verktøy som styrker grulaget for videre utviklig av trødersk reiselivsærig fram mot 2020, og som styrker æriges kokurraseeve både i asjoale og iterasjoale markeder. 1 erdtfitlle opph^ elser i TroØlØ -&arigstka.a

6 Hørigsutkast -strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag iot Gjeomførig av strategiprosesse 2.1 Orgaiserig Dette utkastet til strategidokumet er utarbeidet i regi av e styrigsgruppe som har bestått av: Susae Bratli, Nord-Trødelag fylkeskommue (leder) Solveig Kvidal, Sør-Trødelag fylkeskommue (estleder) Aio Oksdøl, Fylkesmae i Nord-Trødelag Bjør M. Bjerke, NHO Reiseliv Midt-Norge Grethe Iverse, Iovasjo Norge Nord-Trødelag Has Herik Wist, Iovasjo Norge Sør -Trødelag Lovise Ladsem, Sør-Trødelag fylkeskommue Nils Prestmo, Fylkesmae i Sør-Trødelag Raghild Vist Lidberg, Nord-Trødelag fylkeskommue (prosjektasvarlig) Ståle Aderse, Norsk Bygdeturisme og Gardsmat Trod Grøbech, Trødelag Reiseliv AS Seiorrådgiver Viggo Haga flu Bedriftskompetase AS har vært egasjert som prosjektleder. 2.2 Arbeidsprosesse Bearbeidige har i stor grad vært basert på ispill fra og dialog med relevate miljøer både i og utefor Trødelag, blat aet gjeom følgede møteplasser i regi av prosjektet: Møte med viktige asjoale reiselivsaktører i Oslo regioale møter i Trødelag i periode (Levager, Stjørdal, Trodheim, Røros, Oppdal, Hitra, Namsos, Åfjord) Møte med markedsrådet til Trødelag Reiseliv AS Felles oppfølgigsmøte etter de regioale møtee Møte med tilstøtede sektorer (FoU, ~port, miljø, kultur, fiskeri, ladbruk) På dette grulag er det utarbeidet et utkast til strategidokumet som å sedes på hørig. Etter hørigsrude vil styrigsgruppe gjøre sitt edelige vedtak. Det edelige strategidokumetet skal våre 2008 behadles av begge fylkestig, styree i Iovasjo Norge i Nord- og Sør-Trødelag, styret i NHO Reiseliv midt-norge, styret i Trødelag Reiseliv AS, i Norsk Bygdeturisme og Gardsmat og av fylkesmeee i Nord- og Sør-Trødelag. d'erdifttlle opplevelser i Trodelag - horigsikasi

7 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reise!fvsaige i Trødelag ulot Iterasjoalt reiseliv 3.1 Verdes største ærig Reiseliv betraktes som verdes største og hurtigst voksede ærig. Selv om turisme vokser i alle verdesdeler, skjer fremdeles mer e halvparte av alle turistakomster i Europa. Det største volumet i iterasjoalt reiseliv utgjøres av europeere som reiser i Europa. Verdes største turistlad målt i atall turister er Frakrike med ærmere 80 millioer turister årlig, etterfulgt av Spaia, USA, Kia og Italia. Regioees markedsadeler av globale tadatakomster12005 og 2006 Verde Eumpa Asia og Amerika Midtoste Afrika Norge Stillehavet ,99b ; 16,5 ab 4, 89'0 4,530 0,47 IS ,490 19,8% 16,24b 4,8% 10% 0,47%L K40e t1ne0, world lowom tøomelel )emaxr 2007 oil 101, Gteslf.uh~ 2006 De viktigste drivere i reiselivsutviklige er god verdesøkoomi og det stadig voksede atall lavprisruter med fly. Reiselivsutviklige påvirkes ellers av demografi, politikk, tekologi, miljø/atur, iformasjo/media og verdier. Dette omfatter både forhold som ka og ikke ka påvirkes. Iterett har ellers skapt muligheter som de færreste kue spå betydige av for ti år side. Det forvetes sterk vekst I Iterasjoalt relseilv 1, vo SØAsla a N16& East A6tø Actual 0 East Asia ad the Padle I Amerikas Ewope. :.- Forecasts -. falde: World Tourism Orgalsado (2002) 3.2 Sammesatt akterbilde De reiselivsprodukter som de ekelte kude møter, består av delelemeter fra mage forskjellige leveradører - både forskjellige bedrifter og offetlige etater. Eksempelvis er det valigvis forskjellige bedrifter som står for i- og uttrasport, lokal trasport, overattiga ulike former for mat og drikke, ulike shoppigmuligheter, aktiviteter, attraksjoer etc. Samtidig påvirker det offetlige reiselivsproduktet gjeom regulerigsplaer, åpigstider, forskrifter for skjekig av alkohol, offetlige avgifter, parkerigsbestemmelser etc. Verdifulle opplevelser i Trodelag -1wrigsurkast

8 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Dette sammesatte ~bildet gir spesielle utfordriger kyttet til utviklig av reisemål og reiselivsprodukter. 3.3 Viktige utvikligstrekk Turistee Turistee er mer reisevate, mer bevisst hva de øsker og stiller større krav til effektiv tidsbruk og kvalitet Turistee søker i større grad ekthet, opplevelser (ikke bare passivt se på vakker atur) og ferier med meig (lære oe, restituere seg) Atall aktive eldre turister vokser stadig, spesielt i Europa og Japa Vi veter leger med å etablere oss, barefamilier får mer peger Det blir flere ehusholdiger i alle aldre - disse bruker mye peger på seg selv Folk med lite peger vil søke masseturisme, år de får mer peger vil de søke dyrere reiser Voksede atall med mye peger og lite tid, travle rike folk kjøper "all iklusive" fordi det er lettvit Reisee Folk reiser oftere på ferie e tidligere, og ilke bare om sommere Hver reise har i gjeomsitt kortere varighet i tid (ovale helger etc.) Kortferier vokser aller mest Fly blir stadig viktigere - det er i voksede grad lavprisselskapee som bestemmer hvor folk reiser på ferie 3.4 Forhold som vil påvirke fremtidig utviklig av relselivsærige Terror samt reguleriger og adre kosekveser kyttet til dette Iterasjoale forhold som oljepriser Forhold i det ekelte reisemål og markedslad - som stramt arbeidsmarked, økede rete, boligpriser, høye løskostader, høykostlad Tekologisk utviklig og de muligheter dette gir for at iterett også ka skape sosiale ettverk, reisede søker råd fra adre turister, kommuiserer med omverdee uderveis, laster ed kart til mobil og GPS og søker iformasjo om severdigheter og aktiviteter uderveis Miljøtrussele med klimaedriger og mer ekstremt vær Miljørestriksjoer og avgifter på flytrasport For mer iformasjo om treder og markedsdata vises til Iovasjo Norge: joorze.o/satsirer/reiseliv/markedsdata/ Yerdrfidle opplevelser i Ti'oØ/ag - hogsttkast`

9 Hørigsutkast -strategierfor utviklig av refsel vsuarige i Trødelag mot Reiseliv i Norge 4.1 Hovedtrekk Norsk reiseliv er i sterk vekst. Nærige sysselsetter persoer, årsomsetige har passert 100 milliarder kroer, og reiseliv er ladets tredje største eksportærig etter olje/gass og fisk. Likevel har Norge e sykede markedsadel i det iterasjoale reiselivsmarkedet. Selv om reiselivet i Norge vokser, vokser det mer adre steder - også i de adre ordiske lad. Dette er e utviklig som mydighetee øsker å bidra til å edre, slik at Norge øker si markedsadel av iterasjoalt reiseliv. Se også asjoale strategier for reiselivsutviklig i avsitt Akomster Norge hadde i millioer akomster av uteladske turister (akomster med mist e overattig), e økig på 31 % fra tillegg var det 1,8 millioer akomster av cruiseturister (dagsbesøk). Vekste i turistakomster med fly samt i cruisetrafikke til Norge har vært svært stor de siste åree. Mer e 30 orske haver har cruisealøp, hvorav Berge har flest. Turstakomster til Norge ca Edrig Ferie fritidsakomster totalt m/ovamatti % - med bil % - med fly % Cruisepassasjerer da sbesøk % Ferie- oq fritid estedø % G eomsit0l e atall feriedager 7,2 l Kilde TØI, gjesteudersøkelse 2006 Det er å flytrafikke som bidrar til omtret all vekst i atall overattigsgjester til Norge. 4.3 Overattiger Norge hadde i ,5 millioer hotellovemattiger, mes det var 9,8 millioer overattiger på campigplasser og hyttegreder. Hotelloverattigee fordelte seg på følgede måte etter formål: 14 % kurs/koferaser 39 % yrkestrafikk 47 % ferie/fritid 4.4 Sesogsvigiger i uteladstraflkke i et ordisk perspektiv Norge har flere uteladske hotelloverattiger i jui, juli og august e Sverige Filad og Damark, me har samtidig størst sesogvariasjoer. I periode september-desember har Norge færrest uteladske hotelloverattiger. I erdifrdle applevelcer i Trodelug - hoiigsrtlkaø

10 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot Markedslad Mes sveskee er flest i atall akomster, er det tyskere som står for flest overattiger. Russlad og ekelte adre østeuropeiske lad vokser sterkt Uteladske turistekomster og ferie. og frltldsglestedøg 2006 Feile. og fisakomster 2006` ProserrterdrØ i akomster Akomster med fly 2006 AvkØter med b Føre- og frludsgjertedog 2006 I alt % Sverige era Tysklad Damark WO Storbritaia 2400W Nederlad W D USA /a /a 1301 OW framrike /a Pole /a /a Spaia o /a aua ?0 o/a Russlad /a tape % /a /a "Akomster med mia um e mema0ug. Kilde: T04 Gjesteudersøkelse 2005 og Forbmkg filee har Iremkommet ved 2 bruke iformasjo Im IorbrulauMrsoketse f 2005 og volum fra Norge sett fra utladet Markedsudersøkelser viser at det er lite kjeskap til Norge som reisemål i utladet - også hos turister som søker aturbaserte opplevelser. Norges kokurrasearea Idet Iterasjoale reiselivsmarkedet "Persoer som søker aturbaserte opplevelser og som har reist pa e uteladsferie i løpet av de siste fem åree, som de selv har bekostet" Natur Shoppig I forbidelse med utviklige av profil for Norge som reisemål, ble det gjeomført udersøkelser av hvilke deler av ladet som er mest kjet i utladet Disse viste at følgede deler av Norge har klart størst sylighet i det iterasjoale reiselivsmarkedet: Fjordee på Vestladet, Nordkapp, Lofote og hovedstade Oslo. Verdifulle opplevelser i Trødelag - Gorigsmkast

11 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot Status for reiselivsærige i Trødelag Statusbeskrivelse i dette avsitt er laget som del av arbeidsprosesse for å skape et felles ståsted hos aktører som har vært ivolvert i dee. Avsittet forutsettes ikke å gi e komplett oversikt, me skal gi et bilde av e del viktige forhold ved trødersk reiseliv. 5.1 Om ærige Reiseliv er e stor ærig i Trødelag, og har hatt sterk vekst de siste åree. Dette uderstrekes av følgede tall som er utarbeidet av TØI: Direkte og idirekte virkiger av reiseliv. Kilde: Trasportøkoomisk Istitutt Fimark Direkte 1320,6 Idirekte 378,3 Direkte idirekte 394,0 Direkte 1.558,0 Idirekte % ,5 ir +18.0% Troms 2.731,8 863, ,9 920, , ,9 +17,8 % ^ - I- -- -I ^ Nrdla o d i, ,2_ 2.007, , , , ,1 k +1 4,6 - % ^ord Trødelag L1.939, ^ , 3 842, 2 L2. 261, ^ ^+22 6 % i - - I Sør-Trødelag l , ,3 ^ 5.731, , , ,7 l +21,6% SUM , , , , , ,1 -u18,8 % De prosetvise fremgage fra 2001 til 2006 er totalt for både de direkte og idirekte virkiger. Trødersk reiseliv faver fra oe av ladets største kurs- og koferasehoteller til små deltidsbedrifter som tilbyr aktiviteter eller overattig. Ekelte bedrifter kokurrerer på et iterasjoalt og asjoalt ivå, adre arbeider aktivt for å hete kuder først og fremst fra det regioale markedet, Mage av reiselivsbedriftee har sitt markedsmessige grulag gjeom beliggehet i byer eller lags viktige ferdselsårer. Noe viktige trøderske reiselivsprodukter I da Produkt Kommetarer Kurs- og koferasehoteller De mest "idustrialiserte dele av trødersk reiseliv, kokurrerer Trodheim S ørdal asjoalt og også Iterasjoalt Kurs- og koferasehoteller Mer fokusert mot regioale markeder, er flere steder viktige bedrifter i ellers lokalsamfuee Trodheim Regioseter for stort omlad No rges tredje største by Oppdal Trødelags viktigste vate; rtsdestias o Røros Et av de første stedee som fikk verdesarvstatus HitrafFrøya Norges kaskje største reisemål for havfisketurister, mage uteladske gjester Kyste ellers Mage midre ovematd sat, fisketurisme, mage små aktører Lakseelver Flere av de viktigste lakseelvee i No rge Arragemeter Et bredt spekter arragemeter for ærigsliv og fedeffritid, iklusive messer, festivaler, Iterasjoale fotballkamper etc. Attraksjoer Nidarosdome fremstår som viktigst 1 asjoal sammeheg, i fillegg bl.a. Sverresborg folkemuseum, Pirbadet, Stiklestad Nasjoale Kulturseter, Namsskoga famille ark, kystmuseer etc. Gjeomfartsårer E6, adre europaveier iklusive mellomrlksveler fil Sverige, jerbae, Hurd rute hurd båtruter kyste O plevelsesveier Kystriksveie, De gylde omvei Trafikkutepukter Viktigst er Trodheim/S ørdal Friluftsområder Områder for fotturer, jakt, fiske etc., bl.a. Sylee, Trollheime og Bø e ell 4 erdijdle opplevelser i 7Y odelag

12 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 De viktigste lokomotivee i trødersk reiseliv er de store kurs- og koferasehotellee. Et viktig utvøgstrekk er at disse i voksede grad samarbeider med lokale bedrifter som matproduseter og opplevelsesleveradører, og dermed forsterker markedsgrulaget for disse. Iefor ferie- og fritid har Trødelag ige lokomotiver på samme måte som eksempelvis Dyreparke i Kristiasad, Nordkapp, Color Lie og Hurtigrute er i adre deler av ladet. 5.2 Tall Adel overattiger De sterke vekste i trødersk reiseliv de seere åree skyldes først og fremst økt aktivitet ie yrkestrafikk - og ikke stor vekst i turisttrafikke til Trødelag. Utviklig atall hotellovemattiger etter formål Kurslkof Yrke Ferielfritid Trødelag hadde i 2006 ca. 8 % av ordmes overattiger i Norge og 6 % av uteladske overattiger. Adele av alle hotell overattiger var på 7,4 % - størst var de for yrkestrafikk og lavest for ferie/fritid. Markedsadelee har holdt seg relativt stabile side Fjord-Norge og Nord-Norge er de ladsdelee hvor utlediger relativt sett står for de fleste hotellovemattigee. I periode fikk Trødelag este flere hotelloverattiger. Utviklige varierte imidlertid sterkt i ulike deler av Trødelag. 80 % av vekste skjedde i Trodheim som i dag har kapasitetsproblemer som fører til at gjester må avvises. Også St ~ Iherred og Namdal hadde betydelig økig, mes Oppdal hadde edgag. For ytterligere iformasjo vises til tabelle på este side. herdifidle oppleveleer i Trodelag - borigsutkart

13 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Utviklig hoteligjestedøg Trødelag (issa) Trodheim Sørdal Oppdal Røros Iherred Namdal Ferievale Fose Midt~ Sum Attraksjoer Iovasjo Norge utarbeider oversikter over de 50 mest besøkte attraksjoee i Norge i periode hvert år. De mest besøkte i 2007 var (besøkstall 1.5:31.8.): Nr. Attraksjo Besøkstall (avrudet) 1 Holmekolle Kristlasad Dyrepark Flåmsbae Hadelad Glassverk Tusefryd Trøderske attraks oer liste 13 Nidaros Domkirke Pirbadet Sverresbo Trødelag folkemuseum Stlklestad Nasjoale Kulturseter Namsskoga Familie ark Ikl. utmarksseteret Iovasjo Norge utarbeider også oversikter over de 30 mest besøkte aturbaserte attraksjoer og kultur-/opplevelsesområder. De mest besøkte i 2007 var (besøkstall 1.5:31.8. i parates) Vørigsfosse ( ), Trollstige ( ), Verdeskulturmiet Brygge i Berge ( ), Geiragerfjorde ( ) og Festigsbye/gamlebye Fredrikstad ( ). Ige trøderske reiselivsprodukter var ie på dee oversikte. E del arragemetsareaer og attraksjoer faller utefor dee oversikte. Et eksempel er Lerkedal - Roseborg Area som på helårsbasis hadde besøkede i Totalt sett har Trødelag et større atall attraksjosbedrifter. Erfarigee er at få av disse i særlig grad trekker y trafikk til ladsdele. De fleste fugerer dels som attraksjoer for et lokalt marked, og dels som stoppukter for gjeomfarts~e. Verdifedle opplevelser i Tradelag- liongsrq/msi?

14 Hørigsutkast-strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot Biltrafikk Biltrafikk er de klart viktigste reiseforme for turisttrafikk til Trødelag. I følge States Vegvese var trafikke på årsbasis i Trødelag i ,5 % høyere e i Mes E6 på Dovre i 2007 hadde e årsdøgtrafikk på eheter, var tallet for juli 2,5 gager høyere eheter. Tilsvarede tall for E6 på Horg i Melhus var e årsdøgtrafikk på eheter, mes tallet for juli var eheter Flvtrafikk Trødelag har fem ruteflyplasser, hvorav Trodheim Lufthav Væres er de i særklasse viktigste. Dee fugerer som hovedflyplass for et område som faver godt utefor Trødelags greser, iklusive ærliggede deler av Sverige. Flyplasse hadde i 2007 totalt 3,4 millioer passasjerer, iklusive charterfly og trasfer. Dette var e økig på 7,6 % sammeliget med Viktigste utvikligstrekk de siste åree er vekste kyttet til direkte uteladsruter. Selv om disse i utgagspuktet er etablert for å fly ordme til utladet, represeterer uteladsrutee et betydelig potesial for å fly utlediger i til Norge - og til Trødelag. Slike direkte flyruter er spesielt viktig iefor det sterkt voksede kortferiemarkedet. Hittil er det Vestladet i tillegg til Oslo som har lyktes best med å skape "i -trafikk" med uteladsrutee. Det er å e klar tedes til at flyselskapee øsker å bruke rutee til å skape toveis trafikk. Dette skaper utfordriger mht å fremstå som attraktiv for i -trafikk. Tabelleie basert på Aviors lullhavstatistikk for 2007 Flyplass Kommet/relst Edrig fra Kommetlrelst Edrig fra Edr. 06- Ilad Ilad utlad utlad 07 utlad Oslo Lufthav % Berge Lufthav % Stavager Lufth % Trodheim Lufth % Tromsø Lufthav % Bodø Lufthav Det offetlige og ærigslivet har i fellesskap etablert et ruteutvikligsforum som skal samle regioes aktører om lagsiktige strategier for å utvikle rutetilbud fra Trodheim Lufthav Væres som står i forhold til behov i reiseliv og ærigsliv for øvrig. Dette er et strategisk viktig tiltak, samtidig som det byr på utfordriger da flyselskapees erfariger er at Trødelag er tygre å selge e eksempelvis Vestladet Cruise De sterke vekste i cruisetrafikke til Norge kommer før st og fremst Vestladet og Oslo til gode. Trodheim hadde 38 cruisealøp i omtret på samme ivå som i Til sammeligig hadde Berge - som har flest i Norge aløp. 53 Trødelags betydig for Norge som reisemål Trødelag er ledede i Norge som reisemål for et iterasjoalt fisketurismemarked. Dette gjelder både havfiske og laksefiske i elver. Trodheim og Stjørdal er viktige destiasjoer i et Vedifedle opplevelser I Trodelag - horigsstkav

15 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiseltvsæ ige i Trødelag mot 2020 orsk kurs- og koferasemarked. Trodheim er også e av Norges fem iterasjoale kogressbyer. Ut over dette har trødersk reiseliv - med ekelte utak som Oppdal og Røros - e relativt aoym plass i et asjoalt perspektiv. 5.4 Markeder Geerelt Arbeidee med strategiplae har vist at det viktigste særtrekket ved trødersk reiseliv, er at dette i større grad e reiselivet eksempelvis på Vestladet og i Nord -Norge heveder seg til et lokalt eller regioalt marked. Dette gjelder både ie feriefritid og ie kurs/ koferaser. Viktige årsaker til dette er at markedet i Trødelagsregioe med tilliggede områder er stort, og det er relativt gode itere kommuikasjosforhold sammeliget med Vestladet og Nord-Norge. Trodheim har e sterk posisjo som regioseter. Samtidig magler Trødelag de attraksjoee som gjør at folk "må" reise hit, og fremstår heller ikke som et like attraktivt område å reise rudt i som eksempelvis Vestladet og Nord -Norge. Ie ferie- og fritidsmarkedet fremstår Trødelag derfor i stor grad som et gjeomfartsområde Ferie- og fritidsmarkedet I tabelle edefor gis det korte kommetarer om ulike deler av ferie- og fritidsmarkedet. Type ferie Kommetarer Trødellag Dagsturer Reiser for å se et område, e attraksjo, gjøre Delte er et viktig omrøde for reiselivet I Trødelag. shoppig m.v. Ie tidsrame av e dag. Viktigste marked er folk som bor i Trødelag og tilstøtede områder. Regloseteret Trodheim er et eksempel på e d o med stor aktivitet Ie dette området. Gjeomrelse Har et bestemt mål. stopp er gjere et mer Også gjeomgagstrafikke skatter store eler midre ødvedig ode for å spise, sove og kaskje for å besøke e attraksjo. reiselivsitekter til Trødelag, spesielt tit steder som ligger lags de viktigste ferdselsåree - først og fremst E6 - og som har tilord som gjør at folk stopper og bruker peger. Rudreise Reise er selve målet, og folk er mer motivert Trødelag fremstår l begreset grad som et typisk for å stoppa ved attraksjoer og aktiviteter e de ree gjeomrelsehaiste e. I tillegg stopper folk for å spise og sove. Oppholdstide ved det ekelte stoppested er ofte relativt kort Resort Ma bor et sted, og oppholder seg stort sett Fisketurisme er e form for resodfee hvor Trødelag er rudrelseområde, og de karskje føret og fremst for folk l Trødelag og tilstøtede områder. på eller i ærhete av dette hvor me utfører blat de aller fremste l Norge. Ellers er ekelte skistøter aktivleter som eksempelvis ski, solig, (Oppdal. Røres) og Trodheim (byree) de mest badig, fotturer og fiske. E god fremtredede Ie dette området resortdesihsajo må l seg selv være kom lett' for sie kuder. Basetee Ma bor et sted, og ter utlukter derfra hvor De klart viktigste forme for basetee l Trødelag er folk ma besøker attraksjoer m.v. iefor e viss kjøreavstad. Basetete er ofte forbudet med selvhushold. Et godt baseferlemål må ha et variert aktivitets- og opplevelsestilbud l rimelig avstad, og kue tilby ovemattig med selvhushold. som bruker ege hytter. Oppdal er blat de hyttekommuer l Norge som vokser mest, også Røros er e stor hyttekommue. mes er Akke baseferie spesielt omfattede i Trødelag. t e,dtfrdle opplevelser! Trodelag - horigsatkaa

16 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot Bedrifts- og arragemetsmarkedet Bedrifts- og arragemetsmarkedet er e viktig del av reiselivsmarkedet. Dette gjelder både yrkesbetigede reiser, orgaisert møtevirksomhet samt arragemeter og messer. Dette markedet ka deles i i følgede grupper: vitet Kommeterer Trødelag kurs og Dette er løpade behov i ærigsliv og f vaøg. Villige Delte er et meget viktig område fm koferaser kjøpekriteder er. reiselivet i Trødelag - både for store ørgelg ert reisetid hoteller, midre toteller 1 distriktee og ulike samarbeids-partere på oppleveler Romtadarastlrteter og uteter, trasport eta Godt kjøkke Profesjoalitet og fleka6røfet Markedsgrulaget ligger først og fremst lokalt/regioalt me Trodheim og også For e del typer møter ka også tilbud av aktivitetar og vakker Stjørdal trekker også til seg betydelig abo være vtldig, edre tyter møter ka fokusere sterkt på lav aktivitet utefra. Pris. Icetives - Ter utgagspukt I beløigsreiser eller behov for Også dette er et viktig område for beløhtgs- relasjosskapig. relseilvet I Trødelag. Det viktigste reiser viktige kjøpetaiteder er markedsområdet er i dag Midt-Norge. Stedet ma skal til må fremstå som ekskluslvt/speede/eksotlsk Ovemattigstlgrud av høy stadard etler med sterkt særpreg Profes eiiler Arragemeter Dette ka være arragemeter 1 regi ev bedrifter med krav Dette er et område som har betydelig sote dels sammefaller med utkatlue, eller publlkumsrettede fokus i Trødelag og hvor ildsjeler, arragemeter hvor krav til felles aree er seba t, arragemetskompetase og gode alegg (ble. for Idrett) er viktig. De store veasjoe gjør det vaskelig å detm ere tydelige kjøpekriterler. Forar agemeter som satser på et visst volum Selv om flere arragemeter trekker et er tilgjegelighet og IMrastrukhu viktig. Lokale ressursmiljøer betydelig arrtall besøkede utefra, er det og ressurspersoer er ofte setralt lokale/ regioale marked klart viktigst også her. Trodheim er e ev fem Itøresjoale Større lete- Nasjoale eller iterrsjoale arragemeter som er M l etal. rasri Arrageres ofte av orgaisasjoer, støer store krav til kogressbyer I Norge og deltar 1 e kogresser stadard, kapasitet mat etc. koordiert asjoal samutg I dette markedet I de grad slike arrageres l Norge, skjer detre stort sett l Oslo, er, Berge, Trodheim eller Tromsø, Messer og Ka værebåde publikumsmesser og lukkede fagmesser. Trødelag har betydelig aktivftet av ulike utstilliger Tggjegelghet og utstilligsfasiliteter (messehall) er masser, først og fremst rallet mot et avgjørede, holdes derfor ofte i store byer. ~regioalt marked. Me det arrageres også store Iterasjoale messer- som Norflahi i Trodheim. 5.5 Markedsprioriteriger I forbidelse med utviklig av e felles trødersk profil ("Trivelige Trødelag") valgte Trødelag Reiseliv AS samme med ærige å prioritere tre behovsmålgrupper. Målgruppe Kulturell utforskig A utfordriger ature I harmoi med ature og lokal kultur Søker Bli kjet med lokale mattradisjoer og lokalbefolkige. Besøke historiske steder og museer. Utforske livet på ladsbygda og leve meg I l de lokale kulture. Se folkelivet Oppleve det ekte og uberørte, se vakker, dramatisk og vill atur, få mye frisk luft og delta i utedørsaktiviteter som syklig, skigåig, fiske og safari. Delta l utfordrede aktiviteter som rafti, eiklatri. Oppleve oe overraskede ufodsi bart Føle meg i ett med ature og oppleve stillhet og ro. Få mye frisk luft og y eergi. Oppleve det ekte og uberørte. Flykte fra hverdage og være samme med familie. Utforske livet på ladsbygda og bli kjet med lokale mattradisjoer. Utvide mi horisot f erdljrllte opplevelser i Trodelag - /mngsdk si?s

17 Hørigsutkast -strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Trødelag Reiseliv AS har Norge som et prioritert marked i tillegg til at selskapet gjør ekelte aktiviteter i Trødelag. I utladet prioriterer Trødelag Reiseliv AS følgede markeder som har direkte flyruter til Trodheim Lufthav Væres: Markedslad Sverige Damark StorbrØia Nederlad Kommetarer Viktigste uteladsmarked, fokuserer bredt på produkter iklusive kulturarragemeter, fiske og mice (møter, isetivturer, kogresser og begiveheter). Geografisk fokus på Stockholm, Sudsvall og Østersud, i oe grad også Gøtebo. Fokuserer først og fremst på å markedsføre Trodheim, Røros og Stiklestad, derest fiske Markedsfører kortserie i Trødelag Fokuserer fisketurisme rudreiser 5.6 Profil Arbeidee med strategiprosjektet har vist at Trødelag oppfattes å ha e mye mer uklar profil e eksempelvis Vestladet og Nord-Norge. Dette gjør det vaskeligere å skape iteresse for Trødelag spesielt i utladet. Det ble for få år side gjort ivesteriger i fremjobbig og e god forakrig av "Trivelige Trødelag" som felles profil. I strategiarbeidet har det imidlertid kommet ispill på at dee profile ikke gir idetitet og kokurrasefortri i markedet. Trødersk reiseliv magler også spissprodukter som ka gjøre ladsdele tydeligere i markedet - oe som dyreparke i Kristiasad, fjordee på Vestladet, Lofote og Nordkapp bidrar til i adre ladsdeler. Trodheim, Røros, Oppdal (vitersport) og Hitra/Frøya (fisketurisme) fremstår som de mest tydelige reisemålee i Trødelag. 5.7 Salg, markedsførig og utvikligsprosjekter Salg og markedsførig De viktigste selgere av trødersk reiseliv er de bedriftee som arbeider for å få folk til å komme til Trødelag - i første rekke de store kurs- og koferasehotellee. Også flere tema- /isjeorieterte bedrifter har ege salgsapparater utefor Midt-Norge, blat aet arbeider Oppdal direkte i det daske markedet for vitersport. Trødelag Reiseliv AS koordierer markedsførigstiltak på trødelagsivå, mes lokale destiasjosselskaper med Visit Trodheim AS i spisse koordierer tiltak med utgagspukt i de reisemål slike selskaper er et redskap for. Visit Trodheim AS er også e aktiv deltaker i aktivitetee til Norway Covetio Bureau som markedsfører Norge overfor iterasjoale møter og kogresser. Trøderske reiselivsprodukter selges av ledede operatører i fisketurismemarkedet - både uteladske og orske som Di Tur AS og Hitra Turistservice AS. Ut over dette er Trødelag i lite grad på programmet hos uteladske turoperatører på samme måte som adre og mer profilerte deler av Norge. Verdifrille opplevelser i Trødelag - harigsutkasl ,9 16

18 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot Utvikligs Msjekter Det gjeomføres flere prosjekter som forvetes å styrke det trøderske reiselivsproduktet. Størst betydig - i alle fall på kort sikt - vil sasyligvis store ivesteriger i y hotell- og koferasekapasitet i Trodheim og Stjørdal ha. I regi av NHO Reiseliv gjeomfører Avior, flyselskaper og Trødelag Reiseliv AS et prosjekt for å profilere Trødelag som reisemål i lad som har direkte flyruter til Væres. Noe adre viktige utvikligsprosjekter på Trødelagsivå er. Utviklig av mer salgsrettet IT-løsig for trødersk reiseliv (BIT-prosjektet) "E smak av Trødelag" (matprosjekt i regi av NHO Reiseliv Midt-Norge) RDA-fiasierte profilerigsprosjekter Vereområder som grulag for økt lokal verdiskapig Av de mer regioale prosjektee fremstår utbyggige av Stiklestad Nasjoale Kulturseter som viktig i et Trødelagsperspektiv, det samme gjelder de prosjektee som er iverksatt for å utvikle Trodheim/Stiklestad/Olavsarve som pilgrimsmål. I tillegg pågår flere regioale reisemålsutvikligsprosjekter, blat aet utviklig av laksefiske i Nase. 5.8 Tematisert ressursoversikt Fisketurisme Fisketurisme er de dele av aturbasert reiseliv hvor Norge hevder seg best iterasjoalt. Ie sjøfiske er Trødelagskyste i fremste rekke i Norge, Hitra/Frøya er kaskje Norges største fisksturismedestiasjo. Beregiger viser at fisketurisme har e omsetig i Norge på mer e 3 milliarder kroer årlig. Trødelag har også flere av Norges beste lakseelver, oe som står for e betydelig verdiskapig i ladsdele. Laksefisket i Nase var i 2004 bereget å ha e verdiskapig på mer e 100 mill. kr. Et kjeeteg ved fisketurisme er at dee dele av reiselivet i stor grad fugerer på side av strukturee med destiasjosselskaper og ladsdelsselskaper. Nærige har sie ege markedsførigs- og distribusjoskaaler. Offetlige reguleriger for turistfiske i havet som kom i 2006 har bremset utviklige av dee ærige Viteropplevelser og vitersport Trødelag har flere vitersportssteder som både er viktige for reiselivet og som if rastruktur for befolkige. Det viktigste vitersportsstedet er Oppdal som har e høy adel uteladske gjester. Dages togforbidelser mellom Trodheim Lufthav og områdee sør for Trodheim setter begresiger for Oppdals muligheter for å utytte flyrutee til Væres. Destiasjoer som Grog, Meråker og Vassfjellet heveder seg i større grad til et regioalt marked. Trødelag har få fremtredede viterprodukter "ute ski" - kaskje med utak av setrum i Røros. VerdifidleopplerkerlTrodelog-harigukaq

19 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot Kultur og historie Trødelag er rik på kulturmier og historiske ressurser som ka ha et betydelig uutyttet potesial i reiselivsøyemed. Spesielt gjelder dette vikigtidshistorie som ka være iteressat også i uteladske markeder. Også pilgrimsvadriger trekkes fram som e mulighet, her er det iverksatt to ulike prosjekter med delfiasierig fra setrale mydigheter. Det plalegges også et stort Vikigseter i tilkytig til Norges største vikiggravfelt i Oppdal. Nidarosdome er Trødelags mest besøkte attraksjo. Røros er Trødelags eeste verdesarvprodukt. Ellers er blat aet Stiklestad Nasjoale Kulturseter, Olsokdagee og Olavfestdagee viktige produkter, me kaskje først og fremst for et asjoalt marked. E spesiell utfordrig ka være at mage historiske ressurser med reiselivspotesial forvaltes av miljøer som har et aet utgagspukt e å tilby produkter som etterspørres i et kommersielt reiselivsmarked Mat og ladbruk Mes Trødelag har ca. 10 proset av Norges befolkig, har ladsdele hele 20 proset av ladbruksproduksjoe. Trødelag har e solid ladbruksærig som i voksede grad arbeider for å f fram reiselivsprodukter og reiselivsopplevelser. I tillegg er kulturladskapet e viktig del av de visuelle opplevelse for mage reisede. Trødelag har de seere åree fått fram et betydelig magfold ladbruksbaserte mat- og aktivitetsprodukter som heveder seg til reiselivsmarkedet. Lokal mat brukes som et fortri blat aet av bedrifter ie kurs- og koferasesektore Kvst- og kystkultur Trødelag har store og attraktive kystområder som med utak av markedet for fisketurisme bare i begreset grad er utyttet i reiselivsøyemed. E viktig årsak til dette er at kyste har få ressurssterke aktører med utak av e del av de bedriftee som satser på fisketurisme. Samtidig er det geerelt lite samarbeid på kyste. Trødelag har flere museer med utgagspukt i kystkultur, som Norveg - seter for kystkultur og kystærig i Rørvik og Ægir - orsk havbruksmuseum på Hitra Natur og friluftsliv Trødelag har mage attraktive områder for fjellvadrig, jakt og fiske - som Trollheime, Sylee. Vereområder og asjoalparker som Børgefjell, Liere, Blåfjella/Skjækerfjella, Dovrefjell og Femudsmarka bør ha et betydelig utvikligspotesial i reiselivssammeheg. Det er e utfordrig å legge til rette for mer kommersielt reiseliv kyttet til regioes vereområder - i Trødelag som i adre deler av Norge. Trødersk reiseliv arbeider med utviklig og markedsførig av rudturer på sykkel - både på trødersk og mer lokalt ivå, blat aet gjeom prosjektet "hike & bike" i regi av Trødelag Reiseliv AS. Ladsdele har også flere bedrifter som tilbyr rideturer med hest. Oppdal har utviklet e mey av aturbaserte aktiviteter som har gitt et betydelig atall gjestedøg om sommere og gitt e y sesog for baseferie. 4 erdifidie opplevelser i Trodelag - harigszakasr

20 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot Reiseruter Tematiserig av reiseruter som veistrekiger og sykkelruter er et klart utvikligstrekk i iterasjoalt reiseliv. Her har Trødelag - som reste av ladet - kommet kort. Viktige utak er Kystriksveie (som egetlig ikke er e tematisert reiserute, me et kystært alterativ til E6) og De Gylde Omvei. Det tas å iitiativ for å få fram ye tematiserte kjøreruter i Trødelag Festivaler og arragemeter Trødelag har et bredt spekter festivaler, hvorav oe også trekker til seg et betydelig atall besøkede utef a.. Som eksempler ka eves Olavfestdagee, Olsokdagee, Rørosmarta og Norsk Revyfestival på Høyladet. Trodheim arragerer aehvert år Nor-Fishig og Aqua Nor som er blat verdes største fiskeri- og havbruksmesser. Trødelag har også et bredt spekter idrettsarragemeter og mage dyktige arragører av slike. De seere åree har Roseborg geerert betydelig reiselivsaktivitet blat aet gjeom deltakelse i europacupe i fotball. Roseborg er i dag e merkevare som har stor betydig for reiselivet i Trodheim og Trødelag Hytter og fritidsboliger Mage av kommuee både i Sør- og Nord-Trødelag er dyktige på tilretteleggig for bytter og fritidsboliger. Trødelags største hyttekommue er Oppdal, etterfulgt av Røros. 5.9 SWOT - trødersk reiseliv På grulag av dialoge med trødersk reiseliv og asjoale aktører er det gjort følgede vurderiger av Trødelags sterke og svake sider samt muligheter og trusler i reiselivssammeheg: Sterke sider Markedsposisjo fisketurisme Markedsposisjo kurs/koferase (Trodheim, Stjørdal) Stort ærmarked/regioak marked Nidarosdome Verdesarve Røros Skistedet Oppdal Trodheim - Norges 3. største by med iterasjoalt tekologimiljø Lett tilgjegelige aturaktiviteter Mage dyktige bedrifter Tekologi- og kuskapsmiljøet i Trodheim Etablert samarbeid mellom fylkesmydigheter, virkemiddelapparat og ærige Muligheter Kort reisetid mellom Trodheim og adre deler av Trødelag Skape et sterkere samspill mellom Trodheim og adre deler av Trødelag Tilgjegelighet fra e del markeder, iklusive Iterasjoale flyruter Uutyttede ressurser vikigtid/historlel Olavsarv"lpilgrim Pakkig, koseptuallserig, tematiserig Kyste (me ressurssvake aktører begreser) 4erdtfrdle opplevelser i Trodelag - horigstrtkpst

21 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reiselvsi rige i Trødelag mot 2020 Svake sider Magler profil og profilskapede produkter Trødelag Reiseliv AS sliter med tillite itert og ekstert Magel på lokomotiver Ie feriel itid Vaskelig å skape i-trafikk fra utladet til Væres Reiselivet i Trodheim har for esidig fokus på kurs/koferaser og yrkestrafikk Trødersk reiseliv utytter i Itle grad asjoale satsiger Dårlig på pakkig og "helhetsprodukter' Dårlige kommuikasjoer gjør deler av Trødelag vaskelig tilgjegelig Trusler Restriksjoer og mljøavgifter på reiser Vidmøller på kyste Reguleriger av turistfisket Kriterier for orske turistveler Offetlig regelverk som ikke tar ok hesy til reiselivets behov (bl.a. skiltig) Gjegroig av kulturladskapet Fraflyttig fra bygder 6. Ispill til strategiarbeidet 6.1 Trødelag sett fra asjoale reiselivsaktører Ispillee er basert på et fellesmøte med flere viktige asjoale reiselivsaktører i Oslo i oktober Tema Is 111 til stry larbeldet Trødersk reiseliv Fremstår med mer lokal fokus og mer orietert mot lokale markeder e geerelt reiselivet adre steder l No rge profil "Trivelige Trødelag " fugerer dårligere jo leger ua Trødelag ma kommer. Det å være "trivelig" gir Ige idetitet og ige kokurrasefortri "Trødelag" er kjet l Norge me ikke l utladet Magler fyrtår og tydelige produkter, har Ige spissprodukter som er profilskapede for Trødelag som reisemål Markedsarbeidet Iovasjo Norges utekotorer har lite eller ige erfarig med Trødelag som reisemål - Trødelag deltar ikke på kampajee Det virker som det er midre Iteresse for samarbeid l Trødelag side ladsdele Ikke deltar ute Flyselskapee har erfart at Trødelag er vaskelig å selge i utladet Produkter Mage av de produktee som fies er vaskelig å fie fram fil Kuskaps- og forskigsmiljøet i Trodheim er viktig blat aet for Iterasjoale koferaser Hva Trødelag Må avklare om ærige virkelig øsker å satse på adre tig e dages bør gjøre markeder og det ma ellers gjør i dag Bør i så fall bruke de muligheter som gis gjeom de strategiprosesse som å er igagsatt Må sørge for å bli kjet for oe, få fram oe få fyrtår som hele ærige stiller seg bak Må ugå at fyrtåree smuldres opp ved at alle skal ha "si ege sak" som trødersk fyrtåm Må bygge videre på og forsterke tig som allerede fies Må ha bookbare og lett tilgjegelige produkter Bør begye med Norge og markeder som direkteflyrutee gir lett tilgag til Må utytte og påvirke Iovasjo Norges satsiger Bør bevisst lære av adre som har lyktes F erdlfidle applrlser i Tradelag - harir:gsiakasi 25,

22 Hørigsutkast - strategier for utvildig av reiselivsærige i Trødelag mot Ispill fra reiselivet i Trødelag Ispillee er basert på 8 regioale møter i Trødelag i oktober og ovember 2007 med til samme rudt 230 deltakere fra bedrifter og kommuer. Tema Ia ill til strategiarbeidet Iitiativet Iitiativet til strategiprosesse ble godt motsatt Samtidig er det skapt store forvetiger om at dee skal følges opp Det var bred eighet om at Trødelag bør ha et stort potesiale for å øke verdiskapige ie relselivsmarkedet og om at det må satses aktivt for å utytte mer av dette Situasjos- Det var bred tilslutig til e situasjosbeskrivelse som l hovedsak er beskrivelse som sammefallede med Iholdet i dette strategidokumetet ble presetert Fyrtåmsstrategi Det var bred eighet om å styrke Trødelags sylighet som reisemål gjeom å trekke fram et fåtall fyrtår Mage aktuelle fyrtår ble spilt I, de som ble trukket fram flest gager var (i tilfeldig rekkefølge): o Verdesarve Røros o Vikigtid/-historie/Olavsarve Iklusive Nidarosdome og Stiklestad o Fiske (hav, laks) o Kyste o Trodheim Markedsarbeidet Må kommuisere ulikt i Norge og på uteladske markeder, fokusere på ulike produkter Fokusere på isjer Markedsførige må bli mer strategisk og midre "demokratisk" Må bli bedre på å utytte flyrutee Må bli mye mer aktive overfor Iovasjo Norge Må ta kosekveser av at "Trivelige Trødelag " fugerer for dårlig Må også kue arbeide samme med aboregioer utefor Trødelag Trødelag Reiseliv sliter med tillite Produkter Må geerelt bli bedre på samarbeid Må bli bedre på koseptuallserig/pakkig Må arbeide med kommuikasjoer og ae Ifrastruktur Satse på å utvikle gode isjeprodukter Aet Behov for økt kompetase på alle ivåer Må arbeide for å få større forståelse for æriges behov og for at ærige blir tatt mer på alvor Trodheim bør bli et "lokomotiv' for trødersk reiseliv Trødelag har "alt", me det må settes samme og syliggjøres mye bedre Verdifulle opplevelser i Trødelag -6wigsutkact

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009)

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009) Veie mot målet Oppsummerig 2006-2009 - pla for 2010 Av Ole Thomasse Grejs Koordiator for Trygge lokalsamfu i Re (september 2009) Iledig Trygge lokalsamfu i Re er forakret i kommuestyre vedtak fra 2006

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Regioal pla for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Vedtatt av fylkestiget 29. september 2011 Fylkeskommue skal uderstøtte og rådgi kommuee i folkehelsearbeidet. Utviklig av samarbeidsformer er viktig,

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N

TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N Oppdragsgiver Ørlad kommue Rapporttype Ekster 2.6. 4 TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N "[ Sett i bilde (størrelse 6,8 cm x, cm) eller slett dette feltet]" Oppdragsr.: 62 Oppdragsav: Trasportpla

Detaljer

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Hovedpla for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Ihold 1. Iledig 5 1.1 Bakgru og prosess 5 1.2 Defiisjoer 7 2 Føriger for arbeidet 9 2.1 Statlige føriger 9 2.2 Lokale føriger 11 2.3 Idrettes

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Høringsutkast 25.02.2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen

Detaljer

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015 Rete og pegepolitikk 8. forelesig ECON 1310 21. september 2015 1 Norge: lav og stabil iflasjo det operative målet for pegepolitikke, ær 2,5 proset i årlig rate. Iflasjosmålet er fleksibelt, dvs. at setralbake

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus Koferaseseter i Kuskapsbyes hus Foto: Mariae Otterdahl-Jese Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Velkomme Edelig ka vi øske velkomme! I over 15 år har det vært et øske fra kuskapsmiljøet

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

KRAV OM VINTERDEKK FOR TUNGE, KOMMERSIELLE KJØRETØY I EUROPA

KRAV OM VINTERDEKK FOR TUNGE, KOMMERSIELLE KJØRETØY I EUROPA KRAV OM VINTERDEKK FOR TUNGE, KOMMERSIELLE KJØRETØY I EUROPA Lad ute krav om viterdekk Lad med lokale krav om viterdekk/bruk av kjettig Lad med krav om viterdekk og/eller aet viterutstyr uder visse omstedigheter

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

GJENNOMSLAGSÅRET 2013

GJENNOMSLAGSÅRET 2013 ÅRSRAPPORT 2013 «Veibyggig løer seg, og er e ivesterig i fremtide som samfuet vil høste av.» GJENNOMSLAGSÅRET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Gjeomslagsåret 2013 3 Visjo og resultater 4 Øsker effektiv veitrafikk

Detaljer

Oxford Research: Se for mer informasjon om selskapet.

Oxford Research: Se  for mer informasjon om selskapet. og verdiskapig E aalyse basert på Førudersøkelse 2009 Oxford Research er et skadiisk aalyseselskap som dokumeterer og utvikler kuskap i aalyser, evalueriger og utrediger slik at politiske og strategiske

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel.

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel. Søkad om kompetasetilskudd ifskuddssøker Org. r. (9 siffer) I Tilskuddssøker 940208580 I Telefo på daglidi Balsfjord kommue I Poststed IPostr. Postadresse Rådhuset Mobiltelefo 77722200 9050 E-postadresse

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Våren 2012

Eksamen REA3028 S2, Våren 2012 Eksame REA08 S, Våre 0 Del Tid: timer Hjelpemidler: Valige skrivesaker, passer, lijal med cetimetermål og vikelmåler er tillatt. Oppgave (4 poeg) a) Deriver fuksjoee ) f f ) g e 4 4 4 g e e 4 g e e g e

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2013

SOLAKONFERANSEN 2013 Hovedtema: KVALITET I LUFTFARTEN MORE FOR LESS? SOLAKONFERANSEN 2013 17. 18. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Vi har i år valgt å fokusere på hvorda kvalitetsbegrepet, i este

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første itrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 3 2012 R A P P O R T Førsteitrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 Norges vassdrags- og eergidirektorat 2012 Rapport r 3-2012 Førsteitrykk etter

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2015

SOLAKONFERANSEN 2015 Hovedtema: OFFSHORE HELIKOPTEROPERASJONER EN SEKTOR I ENDRING SOLAKONFERANSEN 2015 21. 23. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o Etter 28 år med et relativt stabilt og tradisjoelt

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011 Eksame REA08 S, Våre 0 Del Tid: timer Hjelpemidler: Valige skrivesaker, passer, lijal med cetimetermål og vikelmåler er tillatt. Oppgave (8 poeg) a) Deriver fuksjoee ) f 5 f 6 5 ) g g ) h l 9 9 6 4 h l

Detaljer

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene Global stadard for ivesterigsresultater (GIPS ) GIPS sikrer at historiske ivesterigsresultater bereges og preseteres etter esartede prisipper. Artikkele gir e iførig i de iterasjoale abefaligee for presetasjo

Detaljer

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator.

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator. Forprosjektrapport Presetasjo... Itroduksjo... Bakgru... Mål og rammebetigelser... Kravspesifikasjo... Mål... Rammebetigelser... 3 Tekologi... 3 Løsiger/alterativer... 3 Aalyse av virkiger... 7 Presetasjo

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2015

SOLAKONFERANSEN 2015 Hovedtema: OFFSHORE HELIKOPTEROPERASJONER EN SEKTOR I ENDRING SOLAKONFERANSEN 2015 21. 23. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o Etter 28 år med et relativt stabilt og tradisjoelt

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2016

SOLAKONFERANSEN 2016 Hovedtema: OFFSHOREHELIKOPTERSEKTOREN UNDER KOSTNADSPRESS OG REGELVERKSENDRINGER UTGJØR DET NØDVENDIGVIS EN RISIKO? SOLAKONFERANSEN 2016 19. 21. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune Felles avfallspla for småbåthaver i Oslo kommue Utarbeidet første gag 13.10.2014 Sist revidert Sist godkjet Er det gjort edriger side forrige godkjeig Dee plae er forakret i forskrift om begresig av foruresig

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjursen

De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjursen De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjurse Masteroppgave i samfusøkoomi Istitutt for økoomi Uiversitetet i Berge Høste 2006 Revidert 03.0.07 Forord Jeg vil med dette rette e stor takk

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soig Årsrapport 2013 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse

Detaljer

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI.

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Dette foredraget om Bar, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Foredraget er utarbeidet som et ledd i FFIs strategi for

Detaljer

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER Når du er i tvil om hva som bør gjøres! Etikk som beslutigs- verktøy Nyttige verktøy for å hådtere arbeidshverdages dilemmaer Oppgaver til diskusjo Vi går fora vi har

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Oppgave 1. (i) Hva er sannsynligheten for at det øverste kortet i bunken er et JA-kort?

Oppgave 1. (i) Hva er sannsynligheten for at det øverste kortet i bunken er et JA-kort? ECON EKSAMEN 8 VÅR TALLSVAR Oppgave Vi har e kortstokk beståede av 6 kort. På av disse står det skrevet JA på forside mes det står NEI på forside av de adre kortee. Hvis ma får se kortet med bakside vedt

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

Åfjord kommune ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5

Åfjord kommune ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5 Åfjord kommue ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5 ÅFJORD KOMMUNE KOMMUNALE ANLEGG NØKKELTALL KART 1. Liesøy kirkegård 2. Stokkøy kirkegård 3. Stokksud kirke Stokksud trygdepesjoat 4. Stokksud oppvekstseter 5. Tåres

Detaljer

Introduksjon. Hypotesetesting / inferens (kap 3) Populasjon og utvalg. Populasjon og utvalg. Populasjonsvarians

Introduksjon. Hypotesetesting / inferens (kap 3) Populasjon og utvalg. Populasjon og utvalg. Populasjonsvarians Hypotesetestig / iferes (kap ) Itroduksjo Populasjo og utvalg Statistisk iferes Utvalgsfordelig (samplig distributio) Utvalgsfordelige til gjeomsittet Itroduksjo Vi øsker å få iformasjo om størrelsee i

Detaljer

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Med formelt blikk på Norid Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Hvem er Norid? Forhold til mydighetee Foreslått forvaltigsmodell Foreslått forskrift Registrarmodelle Forhold mellom partee

Detaljer

Kapittel 8: Estimering

Kapittel 8: Estimering Kaittel 8: Estimerig Estimerig hadler kort sagt om hvorda å aslå verdie å arametre som,, og dersom disse er ukjete. like arametre sier oss oe om oulasjoe vi studerer (dvs om alle måliger av feomeet som

Detaljer

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3 15/13 30. august 2013, 21. årgag Nytt om samfusmedisi og folkehelsearbeid Komplett iholdsfortegelse s. 2 Asker kommue veter gevist om 20 år s. 3 Hvem har asvaret for miljørettet helsever? Hva er egetlig

Detaljer

Lade. Utleie Prospekt

Lade. Utleie Prospekt Lade Utleie Prospekt LEIETAKEROVERSIKT ET seter med stort potesial Fordelig basert på omsetig 200 57% Hus og hjem 37% Mat og drikke 6% Spesialbutikker Hadelseiedomme Lade, er setralt plassert lags Haako

Detaljer

cvbvbcvbvc Åfjord kommune Utgave til Revisjon og kontrollutvalg redaksjon avsluttet 02. mai 2016 13:55

cvbvbcvbvc Åfjord kommune Utgave til Revisjon og kontrollutvalg redaksjon avsluttet 02. mai 2016 13:55 cvbvbcvbvc Åfjord kommue Utgave til Revisjo og kotrollutvalg redaksjo avsluttet 02. mai 2016 13:55 ÅRSMELDING 2015 RÅDMANNEN Stabilitet og aller helst vekst i folketallet er viktig, både for å sikre tilgag

Detaljer

Konsulentprofil. Amir Ghoreshi Mobilutvikler

Konsulentprofil. Amir Ghoreshi Mobilutvikler Kosuletprofil Amir Ghoreshi Mobilutvikler Amir er e dyktig mobilutvikler med spisskompetase ie Adroid og ios utviklig. Forute mobilutviklig har ha jobbet med e rekke tekologier, heruder utvidet si kompetase

Detaljer

Thon Holding. Årsrapport 2012

Thon Holding. Årsrapport 2012 Tho Holdig Årsrapport 2012 Året 2012 Ihold Året 2012 2 Koserstruktur 2 Nøkkeltall 3 Årsberetig 2012 4 Resultatregskap 10 Balase pr. 31.12 11 Kotatstrømaalyse 12 Noter 13 Key figures 27 Icome statemet 28

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Kapittel 10 fra læreboka Grafer

Kapittel 10 fra læreboka Grafer Forelesigsotat i Diskret matematikk torsdag 6. oktober 017 Kapittel 10 fra læreboka Grafer (utdrag) E graf er e samlig pukter (oder) og kater mellom puktee (eg. odes, vertex, edge). E graf kalles rettet

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode Forord Hadligsveiledere er utarbeidet som e del av prosjekt TIGRIS. De er ikke met for rusekspertee, me tar sikte på å imøtekomme

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Læreruersøkelse (2007-2013) - Stiftelse Troheim Iteratioal School Sample Coucte Ivite Aswere Stiftelse Troheim Iteratioal School Respose rate Aoy mise Data upate Vår 2013 19 12 63,16 22.05.2013 Læreruersøkelse

Detaljer

Årsmelding 2010. Vi får forbrukerne til å velge norsk mat

Årsmelding 2010. Vi får forbrukerne til å velge norsk mat Årsmeldig 2010 Vi får forbrukere til å velge orsk mat Styrets meldig Gjeom kvalitetsstyrig og syliggjørig av kokurrasefortri og opprielse, skal KSL Matmerk bidra til at forbrukere velger orsk mat. Stiftelse

Detaljer

God styring i staten

God styring i staten Huma Relatio God styrig i state Team og implemeterig av team i bedrifter Kjell B Hjertø Sosiolog, dr.oeco. KJELL..B.HJERTO@BI.NO Tlf. 922.22.925 Huma Relatio Amerikaske ledere har i e ylig gjeomført spørreudersøkelse

Detaljer

ERP-implementering: Shakedown-fasen

ERP-implementering: Shakedown-fasen ERP-implemeterig: Shakedow-fase «Hvilke faktorer asees som viktige i shakedow-fase ved implemeterig av ERP i orske virksomheter?» Frak Erik Strømlad Veiledere Maug Kyaw Sei Stig Nordheim Masteroppgave

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * 991569030 Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis

Detaljer

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16 Eksamesreglemet for høyskolestudier Ved Høyskole Kristiaia Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 1.0 Lovverk 3 2.0 Karakterer 4 2.1 Karakterskala med 5 tri 4 2.2 Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Detaljer

Agenda Strategi

Agenda Strategi Strategi Ageda 2013-2016 Impleia Norge Ihold 1. Visjo 2. Verdier 3. Strategiske mål 4. Kokurrasefortri 5. Strategiske valg Visjo Impleia Norge Bli de ledede etrepreøre ie komplekse ifrastrukturprosjekter

Detaljer

Sentrale punkter GLOBAL OUTLOOK FOR ICE AND SNOW

Sentrale punkter GLOBAL OUTLOOK FOR ICE AND SNOW Setrale pukter Setrale pukter Is og sø er viktige kompoeter i jordas klimasystem og er spesielt følsomme overfor global oppvarmig. Over de siste tiåree har megdee av is og sø miket betraktelig, særlig

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

Beitokurset for 21. gang

Beitokurset for 21. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 21. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Nyhet: Edriger i Lærepla for kroppsøvig fra 1. august 2012 Hvilke kosekveser

Detaljer

Detaljert løsningsveiledning til ECON1310 seminaroppgave 9, høsten der 0 < t < 1

Detaljert løsningsveiledning til ECON1310 seminaroppgave 9, høsten der 0 < t < 1 Detaljert løsigsveiledig til ECON30 semiaroppgave 9, høste 206 Dee løsigsveiledige er mer detaljert e det et fullgodt svar på oppgave vil være, og mer utfyllede e e valig fasit. De er met som e guide til

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

Stiftelsen! Tryggere!

Stiftelsen! Tryggere! Trygg orgaisasjo Dysleksi Norge 14. ovember 2015 Bjør Løvlad Seiorrådgiver og terapeut Stiftelse! Tryggere! www.tryggere.o Stiftelse Tryggere på Iledig Ugdommer utsettes 3 5 gager så mye for vold og overgrep

Detaljer

ik Haraldsplass HELSE BERGEN

ik Haraldsplass HELSE BERGEN HELSE BERGEN HF Sak r.: a 0 0 9 ^ (0 3-1 ^ /^^`` Dok. r.: { Arkiv r.: 3 ^V Dato: 17 1 Q _O aksbeh.: Overorda avtale om samhadlig på helse- og omsorgsområdet i Helse Berge sitt føretaksområde A Februar

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Brøttum barnehage Årsplan 2015 2016

Brøttum barnehage Årsplan 2015 2016 Samvær i udrig og glede. Bar og vokse leker og lærer. Brøttum barehage Årspla 2015 2016 D a I g - M e d v i r k i g - O m s o r g - L e k - L æ r I g Rigsaker kommue vekst og utviklig! Lekeglede, livsutfoldelse

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

Hva skjer fremover? Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Hva skjer fremover? Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Hva skjer fremover? Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Nasjoale teg i domeeav Tekisk støtte i DNS Iterasjoaliserig koster Forslag om å begrese tillatte alfabeter Overgagsmekaisme «Hvorfor

Detaljer

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138 Byutviklig kommue Fylkesmae i Telemark Postboks 2603 3702 SKIE fmtepost@fylkesmae.o Deres ref. Vår referase Dato 14/04999-50 19.08.2015 Varselom utvidelseav plaområdetfor pågåedearbeid med «Forslagtil

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Åfjord kommune

ÅRSMELDING 2014. Åfjord kommune ÅRSMELDING 2014 Åfjord kommue ÅFJORD KOMMUNE 1 2 3 4 10 SYSSELSETTING NØKKELTALL KOMMUNALE ANLEGG 12,6 5 1. Liesøy kirkegård 2. Stokkøy kirkegård 3. Stokksud kirke Stokksud trygdepesjoat 4. Stokksud oppvekstseter

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2015

SOLAKONFERANSEN 2015 Hovedtema: OFFSHORE HELIKOPTEROPERASJONER EN SEKTOR I ENDRING SOLAKONFERANSEN 2015 21. 23. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o Etter 28 år med et relativt stabilt og tradisjoelt

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable ÅMA Saslighetsregig med statistikk, våre K. 3 Diskrete tilfeldige variable Noe viktige saslighetsmodeller Noe viktige saslighetsmodeller ( Sas.modell : å betr det klasse/te sas.fordelig.) Biomisk modell

Detaljer

Beitokurset for 22. gang

Beitokurset for 22. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 22. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Setrale edriger i lærepla i kroppsøvig Hvilke kosekveser vil edrigee få for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UIVERSITETET I OSLO Det matematisk-aturviteskapelige fakultet Eksame i: ST 105 - Iførig i pålitelighetsaalyse Eksamesdag: 8. desember 1992 Tid til eksame: 0900-1500 Tillatte hjelpemidler: Rottma: "Matematische

Detaljer

Rekruttering til realfag i videregående skole

Rekruttering til realfag i videregående skole Master thesis for the Master of Ecoomic Theory ad Ecoometrics degree Rekrutterig til realfag i videregåede skole Jes Fredrik Baumgarte Skogstrøm 04.05.2007 Departmet of Ecoomics Uiversity of Oslo i Forord

Detaljer

Hovedtema: Luftfart eller klima? 11. 12. september, Rica Airport Hotel Stavanger, Sola. www.solakonferansen.no

Hovedtema: Luftfart eller klima? 11. 12. september, Rica Airport Hotel Stavanger, Sola. www.solakonferansen.no Hovedtema: Luftfart eller klima? SOLAKONFERANSEN 2012 11. 12. september, Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Vi har i år valgt å sette fokus på forholdet mellom luftfart og des miljøpåvirkig.

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual NO 65.044.30-1 INNHOLD Tekisk data Side 2 Systemiformasjo, brukere Side 3-4 Legge til og slette brukere Side 5-7 Edrig av sikkerhetsivå Side 8 Programmere: Nødkode

Detaljer