Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020"

Transkript

1 Verdifulle opplevelser i Trødelag:.^ ;..,...^.;. ^^ fiveligetrødelag" Strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Hørigsutkast

2 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trødelag: Strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Horigsutkast Ihold: Sammedrag side 2 1. Bakgru og formål side 4 2. Gjeomførig av strategiprosesse side 6 3. Iterasjoalt reiseliv side 6 4. Reiseliv i Norge side 8 5. Status for reiselivsærige i Trødelag side Øpill til strategiarbeidet side Nasjoale føriger og strategier side Scearier for trødersk reiseliv fram mot 2020 side Prioriterte markeder for trødersk reiseliv side Viktige utfordriger side Mål side Strategier side Oppfølgig av strategiarbeidee side 39 Steikjer/Trodheim, 25. februar 2008 Verdifulle opplevelser i Ddelag-6origsurkasl15,

3 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Sammedrag Utgagspukt Iterasjoalt omtales reiseliv som verdes største og hurtigst voksede ærig. Viktige utvikligstrekk i det iterasjoale reiselivsmarkedet er at folk blir mer reisevate, og derfor stiller større krav både til effektiv tidsbruk og kvalitet, og at folk reiser på flere ferier som fordeler seg over hele året. Aller mest vokser kortferiemarkedet, oe som har ført til at fly blir stadig viktigere - det er i voksede grad tilgjegelige lavprisruter med fly som bestemmer hvor folk reiser på ferie. Reiseliv var ett av fem prioriterte områder i Soria Moria erklærige, og 18. desember 2007 ble regjeriges strategi for reiselivsærige presetert. Dee fokuserer på "verdifulle opplevelser" og at reiselivsærige må ta steget fra å produsere tradisjoelle reiselivsprodukter til å samarbeide om å skape helhetlige opplevelsesprodukter som ikluderer kultur, mat, historie, atur og aktiviteter, i tillegg til trasport og overattig. Gjeom å tilby verdifulle opplevelser skal vi skape verdier for de besøkede, bedrifte, de asatte, lokalsamfu, miljøet og fellesskapet. Dette skal bidra til økt verdiskapig ie reiseliv i Norge. Trødersk reiseliv Reiseliv er e av de største ærigee i Trødelag. I følge tall fra Trasportøkoomisk Istitutt hadde regioe e samlet reiselivsomsetig på 13 milliarder kroer i Nærige atas å ha et stort utvikligspotesial, blat aet ved i større grad også å hevede seg til kuder utefor Midt-Norge. Trødersk reiseliv faver fra oe av ladets største kurs- og koferasehoteller til små deltidsbedrifter som tilbyr aktiviteter eller overattig. Ekelte bedrifter kokurrerer på et iterasjoalt og asjoalt ivå, mes adre heter de fleste kudee fra et lokalt- eller regioalt marked og/eller fra trafikke på viktige ferdselsårer. Totalt har trødersk reiseliv rudt 8 % av ordmes overattiger i Norge, mes adele for utlediger er på 6 %. Arbeidee med strategiplae har vist at et viktig særtrekk ved trødersk reiseliv, er at dette i større grad e eksempelvis reiselivet på Vestladet og i Nord-Norge heveder seg til et lokalt eller regioalt marked. Ie ferie- og fritidsmarkedet fremstår Trødelag i stor grad som et gjeomfartsområde. Samtidig er Trødelag ledede i Norge som reisemål for et iterasjoalt fisketurismemarked - både for havfiske og laksefiske i elver. Trodheim og Stjørdal er viktige reisemål i et orsk kurs- og koferasemarked, Trodheim er også e av Norges fem iterasjoale kogressbyer. Geerelt fremstår Trodheim, Røros, Oppdal (vitersport) og Hitra/Frøya (fisketurisme) som de tydeligste reisemålee i Trødelag. E spesiell utfordrig for trødersk reiseliv er at ladsdele fremstår som utydelig og derfor lite attraktiv i store deler av reiselivsmarkedet utefor Midt-Norge. Strategiprosesse har vist at trødersk reiseliv geerelt sett har ambisjoer om å bli dyktigere også på markeder utefor Midt-Norge. Utgagspuktet for e trødersk reiselivsstrategi blir dermed å ta vare på og videreutvikle markeder som ærige har i dag - me i tillegg hevede seg til ye markeder som tilfører flere kuder utefra. Selv om trødersk reiseliv øsker å vokse i uteladske markeder, må det største markedet utefor Midt-Norge fortsatt forvetes å være adre deler av Norge. 1 'erdijedle opplevelser i Trodelag - barigsa!&ast

4 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Viktige utfordriger De fire hovedutfordrigee for trødersk reiseliv fram mot 2020 blir å bli mer sylig i markedet, få fram flere helhetsprodukter som ivaretar kudees behov, være ekelt tilgjegelig både reisemessig og i viktige salgskaaler - ikke mist på iterett - samt å levere på det ma selger. Også utfordriger som trekkes fram i regjeriges reiselivsstrategi er setrale for Trødelag - iovasjo, et bærekraftig reiseliv, kvalitet, kompetase, områdeutviklig, markedsførig og orgaiserig. Samtidig er det e spesiell utfordrig å styrke samspillet mellom reiselivet i Trodheim og adre deler av Trødelag samt i mye større grad e i dag å utytte og påvirke asjoale reiselivssatsiger. Visjo og mål Gjeom strategiprosesse er det utviklet følgede visjo: Trødelag skal l2020 være et av Norges mest attraktive reisemål Trødelag skal ha speede reiselivsopplevelser både 1 sommer- og viterhalvåret Opplevelsesproduktee skal være attraktive både for orske og uteladske markeder. Overordet mål er at Trødelag i periode fram til 2020 skal ha e vekst både i samlet reiselivsomsetig og atall overattiger som er større e ladsgjeomsittet. Samtidig skal Trødelag fremstå som et bærekraftig reisemål, og utviklige av ærige skal legge til rette for levedyktige lokalsamø, gode og stabile arbeidsplasser og økoomisk levedyktige reiselivsbedrifter samtidig som miljøperspektivet ivaretas Delmål er at Trødelag skal fremstå tydeligere som reisemål, utvikle flere helhetlige reiselivsprodukter, bli e aktiv bruker av og premissgiver for asjoale satsiger ie reiseliv og bli e viktig samarbeidsparter for asjoale reiselivsbedrifter. I tillegg skal Trødelag skal bli et viktig reisemål for turister som beytter direkte uteladske flyruter, og Trodheim Lufthav skal ha e vekst i atall direkteruter på lije med de adre store flyplassee i Norge. Utviklig av Trødelag som reisemål skal ha et helårsperspektiv Strategier og oppfølgig Strategiprosesse har kokludert med åtte strategier: Profilerig og markedsførig gjeom e fyrtår- og isjestrategi Tilgjegelighet Møter, isetivturer, kogresser og begiveheter Kortferie Tematisert produktutviklig Reisemålsutviklig Bedrifts- og kompetaseutviklig Orgaiserig Kotaktforur Reiseliv Trødelag vil med utgagspukt i de vedtak som gjøres våre/sommere 2008 ta asvar for videreførig og oppfølgig av reiselivsstrategie. Dette ikluderer ødvedige tiltaksplaer og periodisk evaluerig. Vøåifedle oppl"elser i Trødelag - horiugsa7kaø

5 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot Bakgru og formål 1.1 Iitiativ Arbeidet med utviklig av strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag er iitiert av Kotaktforum Reiseliv Trødelag på oppdrag fra Trødelagsrådet. Kotaktfo Reiseliv Trødelag består av Nord- og Sør-Trødelag fylkeskommuer, NHO Reiseliv Midt-Norge, Trødelag Reiseliv AS, Iovasjo Norge i Nord- og Sør-Trødelag, Fylkesmae i Nordog Sør-Trødelag og Norsk Bygdeturisme og Gardsmat. Dette hørigsutkastet er laget på grulag av ispill fra reiselivsærig, kommuer og orgaisasjoer i Trødelag og fra reiselivsaktører som er setrale på asjoalt pla. Det er viktig å uderstreke at strategiprosesse har et overordet Trødelagsperspektiv, og at de ikke fokuserer på spesielle forhold som først og fremst agår ulike deler av ladsdele. 1.2 Nasjoal satsig Iterasjoalt omtales reiseliv både som verdes største og verdes hurtigst voksede ærig. Reiseliv var e av fem prioriterte områder i regjeriges Soria Moria erklærig. 18. desember 2007 ble regjeriges strategi for reiselivsærige presetert. Dee uderbygger at mydighetee betrakter reiseliv som e viktig del av fremtides orske ærigsliv. I tillegg er reiselivet viktig ved at dette ofte gir grulag for bedre tilbud til lokalbefolkige - eksempelvis på trasportsektore, butikker, serverig/bespisig, aktiviteter og ae iøastruktur. For mer iformasjo om asjoale reiselivsstrategier vises til avsitt Reiselivsærige er viktig for Trødelag Reiseliv er e av de største ærigee i Trødelag. I følge tall fra Trasportøkoomisk Istitutt hadde regioe e samlet reiselivsomsetig på 13 milliarder kroer i Trødersk reiseliv atas å ha et stort utvikligspotesial, blat aet med utgagspukt i de satsige som gjøres på reiseliv asjoalt. Trødelag har mage dyktige reiselivsbedrifter. Erfariger fra strategiarbeidee viser imidlertid at store deler av trødersk reiseliv har e mer lokal og regioal markedsfokus e reiselivet i adre deler av Norge. Nasjoale aktører trekker fram at trødersk reiseliv i midre grad e adre regioer markerer seg i asjoal sammeheg, og likke utytter de asjoale ressursee som i dag brukes til utviklig og markedsførig av orske reisemål og reiselivsprodukter. 1.4 Styrket grulag for videre utviklig På dee bakgru har Nord- og Sør-Trødelag fylkeskommuer samme med reiselivet i Trødelag tatt iitiativ til å stake ut e kurs for fremtidig arbeid med reiselivsutviklig. Målsettige med dette strategidokumetet er å få et verktøy som styrker grulaget for videre utviklig av trødersk reiselivsærig fram mot 2020, og som styrker æriges kokurraseeve både i asjoale og iterasjoale markeder. 1 erdtfitlle opph^ elser i TroØlØ -&arigstka.a

6 Hørigsutkast -strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag iot Gjeomførig av strategiprosesse 2.1 Orgaiserig Dette utkastet til strategidokumet er utarbeidet i regi av e styrigsgruppe som har bestått av: Susae Bratli, Nord-Trødelag fylkeskommue (leder) Solveig Kvidal, Sør-Trødelag fylkeskommue (estleder) Aio Oksdøl, Fylkesmae i Nord-Trødelag Bjør M. Bjerke, NHO Reiseliv Midt-Norge Grethe Iverse, Iovasjo Norge Nord-Trødelag Has Herik Wist, Iovasjo Norge Sør -Trødelag Lovise Ladsem, Sør-Trødelag fylkeskommue Nils Prestmo, Fylkesmae i Sør-Trødelag Raghild Vist Lidberg, Nord-Trødelag fylkeskommue (prosjektasvarlig) Ståle Aderse, Norsk Bygdeturisme og Gardsmat Trod Grøbech, Trødelag Reiseliv AS Seiorrådgiver Viggo Haga flu Bedriftskompetase AS har vært egasjert som prosjektleder. 2.2 Arbeidsprosesse Bearbeidige har i stor grad vært basert på ispill fra og dialog med relevate miljøer både i og utefor Trødelag, blat aet gjeom følgede møteplasser i regi av prosjektet: Møte med viktige asjoale reiselivsaktører i Oslo regioale møter i Trødelag i periode (Levager, Stjørdal, Trodheim, Røros, Oppdal, Hitra, Namsos, Åfjord) Møte med markedsrådet til Trødelag Reiseliv AS Felles oppfølgigsmøte etter de regioale møtee Møte med tilstøtede sektorer (FoU, ~port, miljø, kultur, fiskeri, ladbruk) På dette grulag er det utarbeidet et utkast til strategidokumet som å sedes på hørig. Etter hørigsrude vil styrigsgruppe gjøre sitt edelige vedtak. Det edelige strategidokumetet skal våre 2008 behadles av begge fylkestig, styree i Iovasjo Norge i Nord- og Sør-Trødelag, styret i NHO Reiseliv midt-norge, styret i Trødelag Reiseliv AS, i Norsk Bygdeturisme og Gardsmat og av fylkesmeee i Nord- og Sør-Trødelag. d'erdifttlle opplevelser i Trodelag - horigsikasi

7 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reise!fvsaige i Trødelag ulot Iterasjoalt reiseliv 3.1 Verdes største ærig Reiseliv betraktes som verdes største og hurtigst voksede ærig. Selv om turisme vokser i alle verdesdeler, skjer fremdeles mer e halvparte av alle turistakomster i Europa. Det største volumet i iterasjoalt reiseliv utgjøres av europeere som reiser i Europa. Verdes største turistlad målt i atall turister er Frakrike med ærmere 80 millioer turister årlig, etterfulgt av Spaia, USA, Kia og Italia. Regioees markedsadeler av globale tadatakomster12005 og 2006 Verde Eumpa Asia og Amerika Midtoste Afrika Norge Stillehavet ,99b ; 16,5 ab 4, 89'0 4,530 0,47 IS ,490 19,8% 16,24b 4,8% 10% 0,47%L K40e t1ne0, world lowom tøomelel )emaxr 2007 oil 101, Gteslf.uh~ 2006 De viktigste drivere i reiselivsutviklige er god verdesøkoomi og det stadig voksede atall lavprisruter med fly. Reiselivsutviklige påvirkes ellers av demografi, politikk, tekologi, miljø/atur, iformasjo/media og verdier. Dette omfatter både forhold som ka og ikke ka påvirkes. Iterett har ellers skapt muligheter som de færreste kue spå betydige av for ti år side. Det forvetes sterk vekst I Iterasjoalt relseilv 1, vo SØAsla a N16& East A6tø Actual 0 East Asia ad the Padle I Amerikas Ewope. :.- Forecasts -. falde: World Tourism Orgalsado (2002) 3.2 Sammesatt akterbilde De reiselivsprodukter som de ekelte kude møter, består av delelemeter fra mage forskjellige leveradører - både forskjellige bedrifter og offetlige etater. Eksempelvis er det valigvis forskjellige bedrifter som står for i- og uttrasport, lokal trasport, overattiga ulike former for mat og drikke, ulike shoppigmuligheter, aktiviteter, attraksjoer etc. Samtidig påvirker det offetlige reiselivsproduktet gjeom regulerigsplaer, åpigstider, forskrifter for skjekig av alkohol, offetlige avgifter, parkerigsbestemmelser etc. Verdifulle opplevelser i Trodelag -1wrigsurkast

8 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Dette sammesatte ~bildet gir spesielle utfordriger kyttet til utviklig av reisemål og reiselivsprodukter. 3.3 Viktige utvikligstrekk Turistee Turistee er mer reisevate, mer bevisst hva de øsker og stiller større krav til effektiv tidsbruk og kvalitet Turistee søker i større grad ekthet, opplevelser (ikke bare passivt se på vakker atur) og ferier med meig (lære oe, restituere seg) Atall aktive eldre turister vokser stadig, spesielt i Europa og Japa Vi veter leger med å etablere oss, barefamilier får mer peger Det blir flere ehusholdiger i alle aldre - disse bruker mye peger på seg selv Folk med lite peger vil søke masseturisme, år de får mer peger vil de søke dyrere reiser Voksede atall med mye peger og lite tid, travle rike folk kjøper "all iklusive" fordi det er lettvit Reisee Folk reiser oftere på ferie e tidligere, og ilke bare om sommere Hver reise har i gjeomsitt kortere varighet i tid (ovale helger etc.) Kortferier vokser aller mest Fly blir stadig viktigere - det er i voksede grad lavprisselskapee som bestemmer hvor folk reiser på ferie 3.4 Forhold som vil påvirke fremtidig utviklig av relselivsærige Terror samt reguleriger og adre kosekveser kyttet til dette Iterasjoale forhold som oljepriser Forhold i det ekelte reisemål og markedslad - som stramt arbeidsmarked, økede rete, boligpriser, høye løskostader, høykostlad Tekologisk utviklig og de muligheter dette gir for at iterett også ka skape sosiale ettverk, reisede søker råd fra adre turister, kommuiserer med omverdee uderveis, laster ed kart til mobil og GPS og søker iformasjo om severdigheter og aktiviteter uderveis Miljøtrussele med klimaedriger og mer ekstremt vær Miljørestriksjoer og avgifter på flytrasport For mer iformasjo om treder og markedsdata vises til Iovasjo Norge: joorze.o/satsirer/reiseliv/markedsdata/ Yerdrfidle opplevelser i Ti'oØ/ag - hogsttkast`

9 Hørigsutkast -strategierfor utviklig av refsel vsuarige i Trødelag mot Reiseliv i Norge 4.1 Hovedtrekk Norsk reiseliv er i sterk vekst. Nærige sysselsetter persoer, årsomsetige har passert 100 milliarder kroer, og reiseliv er ladets tredje største eksportærig etter olje/gass og fisk. Likevel har Norge e sykede markedsadel i det iterasjoale reiselivsmarkedet. Selv om reiselivet i Norge vokser, vokser det mer adre steder - også i de adre ordiske lad. Dette er e utviklig som mydighetee øsker å bidra til å edre, slik at Norge øker si markedsadel av iterasjoalt reiseliv. Se også asjoale strategier for reiselivsutviklig i avsitt Akomster Norge hadde i millioer akomster av uteladske turister (akomster med mist e overattig), e økig på 31 % fra tillegg var det 1,8 millioer akomster av cruiseturister (dagsbesøk). Vekste i turistakomster med fly samt i cruisetrafikke til Norge har vært svært stor de siste åree. Mer e 30 orske haver har cruisealøp, hvorav Berge har flest. Turstakomster til Norge ca Edrig Ferie fritidsakomster totalt m/ovamatti % - med bil % - med fly % Cruisepassasjerer da sbesøk % Ferie- oq fritid estedø % G eomsit0l e atall feriedager 7,2 l Kilde TØI, gjesteudersøkelse 2006 Det er å flytrafikke som bidrar til omtret all vekst i atall overattigsgjester til Norge. 4.3 Overattiger Norge hadde i ,5 millioer hotellovemattiger, mes det var 9,8 millioer overattiger på campigplasser og hyttegreder. Hotelloverattigee fordelte seg på følgede måte etter formål: 14 % kurs/koferaser 39 % yrkestrafikk 47 % ferie/fritid 4.4 Sesogsvigiger i uteladstraflkke i et ordisk perspektiv Norge har flere uteladske hotelloverattiger i jui, juli og august e Sverige Filad og Damark, me har samtidig størst sesogvariasjoer. I periode september-desember har Norge færrest uteladske hotelloverattiger. I erdifrdle applevelcer i Trodelug - hoiigsrtlkaø

10 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot Markedslad Mes sveskee er flest i atall akomster, er det tyskere som står for flest overattiger. Russlad og ekelte adre østeuropeiske lad vokser sterkt Uteladske turistekomster og ferie. og frltldsglestedøg 2006 Feile. og fisakomster 2006` ProserrterdrØ i akomster Akomster med fly 2006 AvkØter med b Føre- og frludsgjertedog 2006 I alt % Sverige era Tysklad Damark WO Storbritaia 2400W Nederlad W D USA /a /a 1301 OW framrike /a Pole /a /a Spaia o /a aua ?0 o/a Russlad /a tape % /a /a "Akomster med mia um e mema0ug. Kilde: T04 Gjesteudersøkelse 2005 og Forbmkg filee har Iremkommet ved 2 bruke iformasjo Im IorbrulauMrsoketse f 2005 og volum fra Norge sett fra utladet Markedsudersøkelser viser at det er lite kjeskap til Norge som reisemål i utladet - også hos turister som søker aturbaserte opplevelser. Norges kokurrasearea Idet Iterasjoale reiselivsmarkedet "Persoer som søker aturbaserte opplevelser og som har reist pa e uteladsferie i løpet av de siste fem åree, som de selv har bekostet" Natur Shoppig I forbidelse med utviklige av profil for Norge som reisemål, ble det gjeomført udersøkelser av hvilke deler av ladet som er mest kjet i utladet Disse viste at følgede deler av Norge har klart størst sylighet i det iterasjoale reiselivsmarkedet: Fjordee på Vestladet, Nordkapp, Lofote og hovedstade Oslo. Verdifulle opplevelser i Trødelag - Gorigsmkast

11 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot Status for reiselivsærige i Trødelag Statusbeskrivelse i dette avsitt er laget som del av arbeidsprosesse for å skape et felles ståsted hos aktører som har vært ivolvert i dee. Avsittet forutsettes ikke å gi e komplett oversikt, me skal gi et bilde av e del viktige forhold ved trødersk reiseliv. 5.1 Om ærige Reiseliv er e stor ærig i Trødelag, og har hatt sterk vekst de siste åree. Dette uderstrekes av følgede tall som er utarbeidet av TØI: Direkte og idirekte virkiger av reiseliv. Kilde: Trasportøkoomisk Istitutt Fimark Direkte 1320,6 Idirekte 378,3 Direkte idirekte 394,0 Direkte 1.558,0 Idirekte % ,5 ir +18.0% Troms 2.731,8 863, ,9 920, , ,9 +17,8 % ^ - I- -- -I ^ Nrdla o d i, ,2_ 2.007, , , , ,1 k +1 4,6 - % ^ord Trødelag L1.939, ^ , 3 842, 2 L2. 261, ^ ^+22 6 % i - - I Sør-Trødelag l , ,3 ^ 5.731, , , ,7 l +21,6% SUM , , , , , ,1 -u18,8 % De prosetvise fremgage fra 2001 til 2006 er totalt for både de direkte og idirekte virkiger. Trødersk reiseliv faver fra oe av ladets største kurs- og koferasehoteller til små deltidsbedrifter som tilbyr aktiviteter eller overattig. Ekelte bedrifter kokurrerer på et iterasjoalt og asjoalt ivå, adre arbeider aktivt for å hete kuder først og fremst fra det regioale markedet, Mage av reiselivsbedriftee har sitt markedsmessige grulag gjeom beliggehet i byer eller lags viktige ferdselsårer. Noe viktige trøderske reiselivsprodukter I da Produkt Kommetarer Kurs- og koferasehoteller De mest "idustrialiserte dele av trødersk reiseliv, kokurrerer Trodheim S ørdal asjoalt og også Iterasjoalt Kurs- og koferasehoteller Mer fokusert mot regioale markeder, er flere steder viktige bedrifter i ellers lokalsamfuee Trodheim Regioseter for stort omlad No rges tredje største by Oppdal Trødelags viktigste vate; rtsdestias o Røros Et av de første stedee som fikk verdesarvstatus HitrafFrøya Norges kaskje største reisemål for havfisketurister, mage uteladske gjester Kyste ellers Mage midre ovematd sat, fisketurisme, mage små aktører Lakseelver Flere av de viktigste lakseelvee i No rge Arragemeter Et bredt spekter arragemeter for ærigsliv og fedeffritid, iklusive messer, festivaler, Iterasjoale fotballkamper etc. Attraksjoer Nidarosdome fremstår som viktigst 1 asjoal sammeheg, i fillegg bl.a. Sverresborg folkemuseum, Pirbadet, Stiklestad Nasjoale Kulturseter, Namsskoga famille ark, kystmuseer etc. Gjeomfartsårer E6, adre europaveier iklusive mellomrlksveler fil Sverige, jerbae, Hurd rute hurd båtruter kyste O plevelsesveier Kystriksveie, De gylde omvei Trafikkutepukter Viktigst er Trodheim/S ørdal Friluftsområder Områder for fotturer, jakt, fiske etc., bl.a. Sylee, Trollheime og Bø e ell 4 erdijdle opplevelser i 7Y odelag

12 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 De viktigste lokomotivee i trødersk reiseliv er de store kurs- og koferasehotellee. Et viktig utvøgstrekk er at disse i voksede grad samarbeider med lokale bedrifter som matproduseter og opplevelsesleveradører, og dermed forsterker markedsgrulaget for disse. Iefor ferie- og fritid har Trødelag ige lokomotiver på samme måte som eksempelvis Dyreparke i Kristiasad, Nordkapp, Color Lie og Hurtigrute er i adre deler av ladet. 5.2 Tall Adel overattiger De sterke vekste i trødersk reiseliv de seere åree skyldes først og fremst økt aktivitet ie yrkestrafikk - og ikke stor vekst i turisttrafikke til Trødelag. Utviklig atall hotellovemattiger etter formål Kurslkof Yrke Ferielfritid Trødelag hadde i 2006 ca. 8 % av ordmes overattiger i Norge og 6 % av uteladske overattiger. Adele av alle hotell overattiger var på 7,4 % - størst var de for yrkestrafikk og lavest for ferie/fritid. Markedsadelee har holdt seg relativt stabile side Fjord-Norge og Nord-Norge er de ladsdelee hvor utlediger relativt sett står for de fleste hotellovemattigee. I periode fikk Trødelag este flere hotelloverattiger. Utviklige varierte imidlertid sterkt i ulike deler av Trødelag. 80 % av vekste skjedde i Trodheim som i dag har kapasitetsproblemer som fører til at gjester må avvises. Også St ~ Iherred og Namdal hadde betydelig økig, mes Oppdal hadde edgag. For ytterligere iformasjo vises til tabelle på este side. herdifidle oppleveleer i Trodelag - borigsutkart

13 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Utviklig hoteligjestedøg Trødelag (issa) Trodheim Sørdal Oppdal Røros Iherred Namdal Ferievale Fose Midt~ Sum Attraksjoer Iovasjo Norge utarbeider oversikter over de 50 mest besøkte attraksjoee i Norge i periode hvert år. De mest besøkte i 2007 var (besøkstall 1.5:31.8.): Nr. Attraksjo Besøkstall (avrudet) 1 Holmekolle Kristlasad Dyrepark Flåmsbae Hadelad Glassverk Tusefryd Trøderske attraks oer liste 13 Nidaros Domkirke Pirbadet Sverresbo Trødelag folkemuseum Stlklestad Nasjoale Kulturseter Namsskoga Familie ark Ikl. utmarksseteret Iovasjo Norge utarbeider også oversikter over de 30 mest besøkte aturbaserte attraksjoer og kultur-/opplevelsesområder. De mest besøkte i 2007 var (besøkstall 1.5:31.8. i parates) Vørigsfosse ( ), Trollstige ( ), Verdeskulturmiet Brygge i Berge ( ), Geiragerfjorde ( ) og Festigsbye/gamlebye Fredrikstad ( ). Ige trøderske reiselivsprodukter var ie på dee oversikte. E del arragemetsareaer og attraksjoer faller utefor dee oversikte. Et eksempel er Lerkedal - Roseborg Area som på helårsbasis hadde besøkede i Totalt sett har Trødelag et større atall attraksjosbedrifter. Erfarigee er at få av disse i særlig grad trekker y trafikk til ladsdele. De fleste fugerer dels som attraksjoer for et lokalt marked, og dels som stoppukter for gjeomfarts~e. Verdifedle opplevelser i Tradelag- liongsrq/msi?

14 Hørigsutkast-strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot Biltrafikk Biltrafikk er de klart viktigste reiseforme for turisttrafikk til Trødelag. I følge States Vegvese var trafikke på årsbasis i Trødelag i ,5 % høyere e i Mes E6 på Dovre i 2007 hadde e årsdøgtrafikk på eheter, var tallet for juli 2,5 gager høyere eheter. Tilsvarede tall for E6 på Horg i Melhus var e årsdøgtrafikk på eheter, mes tallet for juli var eheter Flvtrafikk Trødelag har fem ruteflyplasser, hvorav Trodheim Lufthav Væres er de i særklasse viktigste. Dee fugerer som hovedflyplass for et område som faver godt utefor Trødelags greser, iklusive ærliggede deler av Sverige. Flyplasse hadde i 2007 totalt 3,4 millioer passasjerer, iklusive charterfly og trasfer. Dette var e økig på 7,6 % sammeliget med Viktigste utvikligstrekk de siste åree er vekste kyttet til direkte uteladsruter. Selv om disse i utgagspuktet er etablert for å fly ordme til utladet, represeterer uteladsrutee et betydelig potesial for å fly utlediger i til Norge - og til Trødelag. Slike direkte flyruter er spesielt viktig iefor det sterkt voksede kortferiemarkedet. Hittil er det Vestladet i tillegg til Oslo som har lyktes best med å skape "i -trafikk" med uteladsrutee. Det er å e klar tedes til at flyselskapee øsker å bruke rutee til å skape toveis trafikk. Dette skaper utfordriger mht å fremstå som attraktiv for i -trafikk. Tabelleie basert på Aviors lullhavstatistikk for 2007 Flyplass Kommet/relst Edrig fra Kommetlrelst Edrig fra Edr. 06- Ilad Ilad utlad utlad 07 utlad Oslo Lufthav % Berge Lufthav % Stavager Lufth % Trodheim Lufth % Tromsø Lufthav % Bodø Lufthav Det offetlige og ærigslivet har i fellesskap etablert et ruteutvikligsforum som skal samle regioes aktører om lagsiktige strategier for å utvikle rutetilbud fra Trodheim Lufthav Væres som står i forhold til behov i reiseliv og ærigsliv for øvrig. Dette er et strategisk viktig tiltak, samtidig som det byr på utfordriger da flyselskapees erfariger er at Trødelag er tygre å selge e eksempelvis Vestladet Cruise De sterke vekste i cruisetrafikke til Norge kommer før st og fremst Vestladet og Oslo til gode. Trodheim hadde 38 cruisealøp i omtret på samme ivå som i Til sammeligig hadde Berge - som har flest i Norge aløp. 53 Trødelags betydig for Norge som reisemål Trødelag er ledede i Norge som reisemål for et iterasjoalt fisketurismemarked. Dette gjelder både havfiske og laksefiske i elver. Trodheim og Stjørdal er viktige destiasjoer i et Vedifedle opplevelser I Trodelag - horigsstkav

15 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiseltvsæ ige i Trødelag mot 2020 orsk kurs- og koferasemarked. Trodheim er også e av Norges fem iterasjoale kogressbyer. Ut over dette har trødersk reiseliv - med ekelte utak som Oppdal og Røros - e relativt aoym plass i et asjoalt perspektiv. 5.4 Markeder Geerelt Arbeidee med strategiplae har vist at det viktigste særtrekket ved trødersk reiseliv, er at dette i større grad e reiselivet eksempelvis på Vestladet og i Nord -Norge heveder seg til et lokalt eller regioalt marked. Dette gjelder både ie feriefritid og ie kurs/ koferaser. Viktige årsaker til dette er at markedet i Trødelagsregioe med tilliggede områder er stort, og det er relativt gode itere kommuikasjosforhold sammeliget med Vestladet og Nord-Norge. Trodheim har e sterk posisjo som regioseter. Samtidig magler Trødelag de attraksjoee som gjør at folk "må" reise hit, og fremstår heller ikke som et like attraktivt område å reise rudt i som eksempelvis Vestladet og Nord -Norge. Ie ferie- og fritidsmarkedet fremstår Trødelag derfor i stor grad som et gjeomfartsområde Ferie- og fritidsmarkedet I tabelle edefor gis det korte kommetarer om ulike deler av ferie- og fritidsmarkedet. Type ferie Kommetarer Trødellag Dagsturer Reiser for å se et område, e attraksjo, gjøre Delte er et viktig omrøde for reiselivet I Trødelag. shoppig m.v. Ie tidsrame av e dag. Viktigste marked er folk som bor i Trødelag og tilstøtede områder. Regloseteret Trodheim er et eksempel på e d o med stor aktivitet Ie dette området. Gjeomrelse Har et bestemt mål. stopp er gjere et mer Også gjeomgagstrafikke skatter store eler midre ødvedig ode for å spise, sove og kaskje for å besøke e attraksjo. reiselivsitekter til Trødelag, spesielt tit steder som ligger lags de viktigste ferdselsåree - først og fremst E6 - og som har tilord som gjør at folk stopper og bruker peger. Rudreise Reise er selve målet, og folk er mer motivert Trødelag fremstår l begreset grad som et typisk for å stoppa ved attraksjoer og aktiviteter e de ree gjeomrelsehaiste e. I tillegg stopper folk for å spise og sove. Oppholdstide ved det ekelte stoppested er ofte relativt kort Resort Ma bor et sted, og oppholder seg stort sett Fisketurisme er e form for resodfee hvor Trødelag er rudrelseområde, og de karskje føret og fremst for folk l Trødelag og tilstøtede områder. på eller i ærhete av dette hvor me utfører blat de aller fremste l Norge. Ellers er ekelte skistøter aktivleter som eksempelvis ski, solig, (Oppdal. Røres) og Trodheim (byree) de mest badig, fotturer og fiske. E god fremtredede Ie dette området resortdesihsajo må l seg selv være kom lett' for sie kuder. Basetee Ma bor et sted, og ter utlukter derfra hvor De klart viktigste forme for basetee l Trødelag er folk ma besøker attraksjoer m.v. iefor e viss kjøreavstad. Basetete er ofte forbudet med selvhushold. Et godt baseferlemål må ha et variert aktivitets- og opplevelsestilbud l rimelig avstad, og kue tilby ovemattig med selvhushold. som bruker ege hytter. Oppdal er blat de hyttekommuer l Norge som vokser mest, også Røros er e stor hyttekommue. mes er Akke baseferie spesielt omfattede i Trødelag. t e,dtfrdle opplevelser! Trodelag - horigsatkaa

16 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot Bedrifts- og arragemetsmarkedet Bedrifts- og arragemetsmarkedet er e viktig del av reiselivsmarkedet. Dette gjelder både yrkesbetigede reiser, orgaisert møtevirksomhet samt arragemeter og messer. Dette markedet ka deles i i følgede grupper: vitet Kommeterer Trødelag kurs og Dette er løpade behov i ærigsliv og f vaøg. Villige Delte er et meget viktig område fm koferaser kjøpekriteder er. reiselivet i Trødelag - både for store ørgelg ert reisetid hoteller, midre toteller 1 distriktee og ulike samarbeids-partere på oppleveler Romtadarastlrteter og uteter, trasport eta Godt kjøkke Profesjoalitet og fleka6røfet Markedsgrulaget ligger først og fremst lokalt/regioalt me Trodheim og også For e del typer møter ka også tilbud av aktivitetar og vakker Stjørdal trekker også til seg betydelig abo være vtldig, edre tyter møter ka fokusere sterkt på lav aktivitet utefra. Pris. Icetives - Ter utgagspukt I beløigsreiser eller behov for Også dette er et viktig område for beløhtgs- relasjosskapig. relseilvet I Trødelag. Det viktigste reiser viktige kjøpetaiteder er markedsområdet er i dag Midt-Norge. Stedet ma skal til må fremstå som ekskluslvt/speede/eksotlsk Ovemattigstlgrud av høy stadard etler med sterkt særpreg Profes eiiler Arragemeter Dette ka være arragemeter 1 regi ev bedrifter med krav Dette er et område som har betydelig sote dels sammefaller med utkatlue, eller publlkumsrettede fokus i Trødelag og hvor ildsjeler, arragemeter hvor krav til felles aree er seba t, arragemetskompetase og gode alegg (ble. for Idrett) er viktig. De store veasjoe gjør det vaskelig å detm ere tydelige kjøpekriterler. Forar agemeter som satser på et visst volum Selv om flere arragemeter trekker et er tilgjegelighet og IMrastrukhu viktig. Lokale ressursmiljøer betydelig arrtall besøkede utefra, er det og ressurspersoer er ofte setralt lokale/ regioale marked klart viktigst også her. Trodheim er e ev fem Itøresjoale Større lete- Nasjoale eller iterrsjoale arragemeter som er M l etal. rasri Arrageres ofte av orgaisasjoer, støer store krav til kogressbyer I Norge og deltar 1 e kogresser stadard, kapasitet mat etc. koordiert asjoal samutg I dette markedet I de grad slike arrageres l Norge, skjer detre stort sett l Oslo, er, Berge, Trodheim eller Tromsø, Messer og Ka værebåde publikumsmesser og lukkede fagmesser. Trødelag har betydelig aktivftet av ulike utstilliger Tggjegelghet og utstilligsfasiliteter (messehall) er masser, først og fremst rallet mot et avgjørede, holdes derfor ofte i store byer. ~regioalt marked. Me det arrageres også store Iterasjoale messer- som Norflahi i Trodheim. 5.5 Markedsprioriteriger I forbidelse med utviklig av e felles trødersk profil ("Trivelige Trødelag") valgte Trødelag Reiseliv AS samme med ærige å prioritere tre behovsmålgrupper. Målgruppe Kulturell utforskig A utfordriger ature I harmoi med ature og lokal kultur Søker Bli kjet med lokale mattradisjoer og lokalbefolkige. Besøke historiske steder og museer. Utforske livet på ladsbygda og leve meg I l de lokale kulture. Se folkelivet Oppleve det ekte og uberørte, se vakker, dramatisk og vill atur, få mye frisk luft og delta i utedørsaktiviteter som syklig, skigåig, fiske og safari. Delta l utfordrede aktiviteter som rafti, eiklatri. Oppleve oe overraskede ufodsi bart Føle meg i ett med ature og oppleve stillhet og ro. Få mye frisk luft og y eergi. Oppleve det ekte og uberørte. Flykte fra hverdage og være samme med familie. Utforske livet på ladsbygda og bli kjet med lokale mattradisjoer. Utvide mi horisot f erdljrllte opplevelser i Trodelag - /mngsdk si?s

17 Hørigsutkast -strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Trødelag Reiseliv AS har Norge som et prioritert marked i tillegg til at selskapet gjør ekelte aktiviteter i Trødelag. I utladet prioriterer Trødelag Reiseliv AS følgede markeder som har direkte flyruter til Trodheim Lufthav Væres: Markedslad Sverige Damark StorbrØia Nederlad Kommetarer Viktigste uteladsmarked, fokuserer bredt på produkter iklusive kulturarragemeter, fiske og mice (møter, isetivturer, kogresser og begiveheter). Geografisk fokus på Stockholm, Sudsvall og Østersud, i oe grad også Gøtebo. Fokuserer først og fremst på å markedsføre Trodheim, Røros og Stiklestad, derest fiske Markedsfører kortserie i Trødelag Fokuserer fisketurisme rudreiser 5.6 Profil Arbeidee med strategiprosjektet har vist at Trødelag oppfattes å ha e mye mer uklar profil e eksempelvis Vestladet og Nord-Norge. Dette gjør det vaskeligere å skape iteresse for Trødelag spesielt i utladet. Det ble for få år side gjort ivesteriger i fremjobbig og e god forakrig av "Trivelige Trødelag" som felles profil. I strategiarbeidet har det imidlertid kommet ispill på at dee profile ikke gir idetitet og kokurrasefortri i markedet. Trødersk reiseliv magler også spissprodukter som ka gjøre ladsdele tydeligere i markedet - oe som dyreparke i Kristiasad, fjordee på Vestladet, Lofote og Nordkapp bidrar til i adre ladsdeler. Trodheim, Røros, Oppdal (vitersport) og Hitra/Frøya (fisketurisme) fremstår som de mest tydelige reisemålee i Trødelag. 5.7 Salg, markedsførig og utvikligsprosjekter Salg og markedsførig De viktigste selgere av trødersk reiseliv er de bedriftee som arbeider for å få folk til å komme til Trødelag - i første rekke de store kurs- og koferasehotellee. Også flere tema- /isjeorieterte bedrifter har ege salgsapparater utefor Midt-Norge, blat aet arbeider Oppdal direkte i det daske markedet for vitersport. Trødelag Reiseliv AS koordierer markedsførigstiltak på trødelagsivå, mes lokale destiasjosselskaper med Visit Trodheim AS i spisse koordierer tiltak med utgagspukt i de reisemål slike selskaper er et redskap for. Visit Trodheim AS er også e aktiv deltaker i aktivitetee til Norway Covetio Bureau som markedsfører Norge overfor iterasjoale møter og kogresser. Trøderske reiselivsprodukter selges av ledede operatører i fisketurismemarkedet - både uteladske og orske som Di Tur AS og Hitra Turistservice AS. Ut over dette er Trødelag i lite grad på programmet hos uteladske turoperatører på samme måte som adre og mer profilerte deler av Norge. Verdifrille opplevelser i Trødelag - harigsutkasl ,9 16

18 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot Utvikligs Msjekter Det gjeomføres flere prosjekter som forvetes å styrke det trøderske reiselivsproduktet. Størst betydig - i alle fall på kort sikt - vil sasyligvis store ivesteriger i y hotell- og koferasekapasitet i Trodheim og Stjørdal ha. I regi av NHO Reiseliv gjeomfører Avior, flyselskaper og Trødelag Reiseliv AS et prosjekt for å profilere Trødelag som reisemål i lad som har direkte flyruter til Væres. Noe adre viktige utvikligsprosjekter på Trødelagsivå er. Utviklig av mer salgsrettet IT-løsig for trødersk reiseliv (BIT-prosjektet) "E smak av Trødelag" (matprosjekt i regi av NHO Reiseliv Midt-Norge) RDA-fiasierte profilerigsprosjekter Vereområder som grulag for økt lokal verdiskapig Av de mer regioale prosjektee fremstår utbyggige av Stiklestad Nasjoale Kulturseter som viktig i et Trødelagsperspektiv, det samme gjelder de prosjektee som er iverksatt for å utvikle Trodheim/Stiklestad/Olavsarve som pilgrimsmål. I tillegg pågår flere regioale reisemålsutvikligsprosjekter, blat aet utviklig av laksefiske i Nase. 5.8 Tematisert ressursoversikt Fisketurisme Fisketurisme er de dele av aturbasert reiseliv hvor Norge hevder seg best iterasjoalt. Ie sjøfiske er Trødelagskyste i fremste rekke i Norge, Hitra/Frøya er kaskje Norges største fisksturismedestiasjo. Beregiger viser at fisketurisme har e omsetig i Norge på mer e 3 milliarder kroer årlig. Trødelag har også flere av Norges beste lakseelver, oe som står for e betydelig verdiskapig i ladsdele. Laksefisket i Nase var i 2004 bereget å ha e verdiskapig på mer e 100 mill. kr. Et kjeeteg ved fisketurisme er at dee dele av reiselivet i stor grad fugerer på side av strukturee med destiasjosselskaper og ladsdelsselskaper. Nærige har sie ege markedsførigs- og distribusjoskaaler. Offetlige reguleriger for turistfiske i havet som kom i 2006 har bremset utviklige av dee ærige Viteropplevelser og vitersport Trødelag har flere vitersportssteder som både er viktige for reiselivet og som if rastruktur for befolkige. Det viktigste vitersportsstedet er Oppdal som har e høy adel uteladske gjester. Dages togforbidelser mellom Trodheim Lufthav og områdee sør for Trodheim setter begresiger for Oppdals muligheter for å utytte flyrutee til Væres. Destiasjoer som Grog, Meråker og Vassfjellet heveder seg i større grad til et regioalt marked. Trødelag har få fremtredede viterprodukter "ute ski" - kaskje med utak av setrum i Røros. VerdifidleopplerkerlTrodelog-harigukaq

19 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot Kultur og historie Trødelag er rik på kulturmier og historiske ressurser som ka ha et betydelig uutyttet potesial i reiselivsøyemed. Spesielt gjelder dette vikigtidshistorie som ka være iteressat også i uteladske markeder. Også pilgrimsvadriger trekkes fram som e mulighet, her er det iverksatt to ulike prosjekter med delfiasierig fra setrale mydigheter. Det plalegges også et stort Vikigseter i tilkytig til Norges største vikiggravfelt i Oppdal. Nidarosdome er Trødelags mest besøkte attraksjo. Røros er Trødelags eeste verdesarvprodukt. Ellers er blat aet Stiklestad Nasjoale Kulturseter, Olsokdagee og Olavfestdagee viktige produkter, me kaskje først og fremst for et asjoalt marked. E spesiell utfordrig ka være at mage historiske ressurser med reiselivspotesial forvaltes av miljøer som har et aet utgagspukt e å tilby produkter som etterspørres i et kommersielt reiselivsmarked Mat og ladbruk Mes Trødelag har ca. 10 proset av Norges befolkig, har ladsdele hele 20 proset av ladbruksproduksjoe. Trødelag har e solid ladbruksærig som i voksede grad arbeider for å f fram reiselivsprodukter og reiselivsopplevelser. I tillegg er kulturladskapet e viktig del av de visuelle opplevelse for mage reisede. Trødelag har de seere åree fått fram et betydelig magfold ladbruksbaserte mat- og aktivitetsprodukter som heveder seg til reiselivsmarkedet. Lokal mat brukes som et fortri blat aet av bedrifter ie kurs- og koferasesektore Kvst- og kystkultur Trødelag har store og attraktive kystområder som med utak av markedet for fisketurisme bare i begreset grad er utyttet i reiselivsøyemed. E viktig årsak til dette er at kyste har få ressurssterke aktører med utak av e del av de bedriftee som satser på fisketurisme. Samtidig er det geerelt lite samarbeid på kyste. Trødelag har flere museer med utgagspukt i kystkultur, som Norveg - seter for kystkultur og kystærig i Rørvik og Ægir - orsk havbruksmuseum på Hitra Natur og friluftsliv Trødelag har mage attraktive områder for fjellvadrig, jakt og fiske - som Trollheime, Sylee. Vereområder og asjoalparker som Børgefjell, Liere, Blåfjella/Skjækerfjella, Dovrefjell og Femudsmarka bør ha et betydelig utvikligspotesial i reiselivssammeheg. Det er e utfordrig å legge til rette for mer kommersielt reiseliv kyttet til regioes vereområder - i Trødelag som i adre deler av Norge. Trødersk reiseliv arbeider med utviklig og markedsførig av rudturer på sykkel - både på trødersk og mer lokalt ivå, blat aet gjeom prosjektet "hike & bike" i regi av Trødelag Reiseliv AS. Ladsdele har også flere bedrifter som tilbyr rideturer med hest. Oppdal har utviklet e mey av aturbaserte aktiviteter som har gitt et betydelig atall gjestedøg om sommere og gitt e y sesog for baseferie. 4 erdifidie opplevelser i Trodelag - harigszakasr

20 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot Reiseruter Tematiserig av reiseruter som veistrekiger og sykkelruter er et klart utvikligstrekk i iterasjoalt reiseliv. Her har Trødelag - som reste av ladet - kommet kort. Viktige utak er Kystriksveie (som egetlig ikke er e tematisert reiserute, me et kystært alterativ til E6) og De Gylde Omvei. Det tas å iitiativ for å få fram ye tematiserte kjøreruter i Trødelag Festivaler og arragemeter Trødelag har et bredt spekter festivaler, hvorav oe også trekker til seg et betydelig atall besøkede utef a.. Som eksempler ka eves Olavfestdagee, Olsokdagee, Rørosmarta og Norsk Revyfestival på Høyladet. Trodheim arragerer aehvert år Nor-Fishig og Aqua Nor som er blat verdes største fiskeri- og havbruksmesser. Trødelag har også et bredt spekter idrettsarragemeter og mage dyktige arragører av slike. De seere åree har Roseborg geerert betydelig reiselivsaktivitet blat aet gjeom deltakelse i europacupe i fotball. Roseborg er i dag e merkevare som har stor betydig for reiselivet i Trodheim og Trødelag Hytter og fritidsboliger Mage av kommuee både i Sør- og Nord-Trødelag er dyktige på tilretteleggig for bytter og fritidsboliger. Trødelags største hyttekommue er Oppdal, etterfulgt av Røros. 5.9 SWOT - trødersk reiseliv På grulag av dialoge med trødersk reiseliv og asjoale aktører er det gjort følgede vurderiger av Trødelags sterke og svake sider samt muligheter og trusler i reiselivssammeheg: Sterke sider Markedsposisjo fisketurisme Markedsposisjo kurs/koferase (Trodheim, Stjørdal) Stort ærmarked/regioak marked Nidarosdome Verdesarve Røros Skistedet Oppdal Trodheim - Norges 3. største by med iterasjoalt tekologimiljø Lett tilgjegelige aturaktiviteter Mage dyktige bedrifter Tekologi- og kuskapsmiljøet i Trodheim Etablert samarbeid mellom fylkesmydigheter, virkemiddelapparat og ærige Muligheter Kort reisetid mellom Trodheim og adre deler av Trødelag Skape et sterkere samspill mellom Trodheim og adre deler av Trødelag Tilgjegelighet fra e del markeder, iklusive Iterasjoale flyruter Uutyttede ressurser vikigtid/historlel Olavsarv"lpilgrim Pakkig, koseptuallserig, tematiserig Kyste (me ressurssvake aktører begreser) 4erdtfrdle opplevelser i Trodelag - horigstrtkpst

21 Hørigsutkast - strategier for utviklig av reiselvsi rige i Trødelag mot 2020 Svake sider Magler profil og profilskapede produkter Trødelag Reiseliv AS sliter med tillite itert og ekstert Magel på lokomotiver Ie feriel itid Vaskelig å skape i-trafikk fra utladet til Væres Reiselivet i Trodheim har for esidig fokus på kurs/koferaser og yrkestrafikk Trødersk reiseliv utytter i Itle grad asjoale satsiger Dårlig på pakkig og "helhetsprodukter' Dårlige kommuikasjoer gjør deler av Trødelag vaskelig tilgjegelig Trusler Restriksjoer og mljøavgifter på reiser Vidmøller på kyste Reguleriger av turistfisket Kriterier for orske turistveler Offetlig regelverk som ikke tar ok hesy til reiselivets behov (bl.a. skiltig) Gjegroig av kulturladskapet Fraflyttig fra bygder 6. Ispill til strategiarbeidet 6.1 Trødelag sett fra asjoale reiselivsaktører Ispillee er basert på et fellesmøte med flere viktige asjoale reiselivsaktører i Oslo i oktober Tema Is 111 til stry larbeldet Trødersk reiseliv Fremstår med mer lokal fokus og mer orietert mot lokale markeder e geerelt reiselivet adre steder l No rge profil "Trivelige Trødelag " fugerer dårligere jo leger ua Trødelag ma kommer. Det å være "trivelig" gir Ige idetitet og ige kokurrasefortri "Trødelag" er kjet l Norge me ikke l utladet Magler fyrtår og tydelige produkter, har Ige spissprodukter som er profilskapede for Trødelag som reisemål Markedsarbeidet Iovasjo Norges utekotorer har lite eller ige erfarig med Trødelag som reisemål - Trødelag deltar ikke på kampajee Det virker som det er midre Iteresse for samarbeid l Trødelag side ladsdele Ikke deltar ute Flyselskapee har erfart at Trødelag er vaskelig å selge i utladet Produkter Mage av de produktee som fies er vaskelig å fie fram fil Kuskaps- og forskigsmiljøet i Trodheim er viktig blat aet for Iterasjoale koferaser Hva Trødelag Må avklare om ærige virkelig øsker å satse på adre tig e dages bør gjøre markeder og det ma ellers gjør i dag Bør i så fall bruke de muligheter som gis gjeom de strategiprosesse som å er igagsatt Må sørge for å bli kjet for oe, få fram oe få fyrtår som hele ærige stiller seg bak Må ugå at fyrtåree smuldres opp ved at alle skal ha "si ege sak" som trødersk fyrtåm Må bygge videre på og forsterke tig som allerede fies Må ha bookbare og lett tilgjegelige produkter Bør begye med Norge og markeder som direkteflyrutee gir lett tilgag til Må utytte og påvirke Iovasjo Norges satsiger Bør bevisst lære av adre som har lyktes F erdlfidle applrlser i Tradelag - harir:gsiakasi 25,

22 Hørigsutkast - strategier for utvildig av reiselivsærige i Trødelag mot Ispill fra reiselivet i Trødelag Ispillee er basert på 8 regioale møter i Trødelag i oktober og ovember 2007 med til samme rudt 230 deltakere fra bedrifter og kommuer. Tema Ia ill til strategiarbeidet Iitiativet Iitiativet til strategiprosesse ble godt motsatt Samtidig er det skapt store forvetiger om at dee skal følges opp Det var bred eighet om at Trødelag bør ha et stort potesiale for å øke verdiskapige ie relselivsmarkedet og om at det må satses aktivt for å utytte mer av dette Situasjos- Det var bred tilslutig til e situasjosbeskrivelse som l hovedsak er beskrivelse som sammefallede med Iholdet i dette strategidokumetet ble presetert Fyrtåmsstrategi Det var bred eighet om å styrke Trødelags sylighet som reisemål gjeom å trekke fram et fåtall fyrtår Mage aktuelle fyrtår ble spilt I, de som ble trukket fram flest gager var (i tilfeldig rekkefølge): o Verdesarve Røros o Vikigtid/-historie/Olavsarve Iklusive Nidarosdome og Stiklestad o Fiske (hav, laks) o Kyste o Trodheim Markedsarbeidet Må kommuisere ulikt i Norge og på uteladske markeder, fokusere på ulike produkter Fokusere på isjer Markedsførige må bli mer strategisk og midre "demokratisk" Må bli bedre på å utytte flyrutee Må bli mye mer aktive overfor Iovasjo Norge Må ta kosekveser av at "Trivelige Trødelag " fugerer for dårlig Må også kue arbeide samme med aboregioer utefor Trødelag Trødelag Reiseliv sliter med tillite Produkter Må geerelt bli bedre på samarbeid Må bli bedre på koseptuallserig/pakkig Må arbeide med kommuikasjoer og ae Ifrastruktur Satse på å utvikle gode isjeprodukter Aet Behov for økt kompetase på alle ivåer Må arbeide for å få større forståelse for æriges behov og for at ærige blir tatt mer på alvor Trodheim bør bli et "lokomotiv' for trødersk reiseliv Trødelag har "alt", me det må settes samme og syliggjøres mye bedre Verdifulle opplevelser i Trødelag -6wigsutkact

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Høringsutkast 25.02.2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soig Årsrapport 2013 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3 15/13 30. august 2013, 21. årgag Nytt om samfusmedisi og folkehelsearbeid Komplett iholdsfortegelse s. 2 Asker kommue veter gevist om 20 år s. 3 Hvem har asvaret for miljørettet helsever? Hva er egetlig

Detaljer

GJENNOMSLAGSÅRET 2013

GJENNOMSLAGSÅRET 2013 ÅRSRAPPORT 2013 «Veibyggig løer seg, og er e ivesterig i fremtide som samfuet vil høste av.» GJENNOMSLAGSÅRET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Gjeomslagsåret 2013 3 Visjo og resultater 4 Øsker effektiv veitrafikk

Detaljer

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI.

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Dette foredraget om Bar, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Foredraget er utarbeidet som et ledd i FFIs strategi for

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter MAGASIN FOR STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM NR 1 2013 48. ÅRGANG Mobilt røtgeutstyr er e suksess Side 12 Haraldsplass Diakoale Høgskole Haraldsplass Diakoale Sykehus Gares Ugdomsseter Seter for Livsmestrig

Detaljer

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor.

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor. 8 Ug i Berge? Rusomsorg Se plaer for 3 på ye spor di bydel 6 Bolig med det lille ekstra Tips for vitere Sjekk kurstilbud FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ JANUAR 4 INNBYGGER MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE Hvor går

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Thon Holding. Årsrapport 2012

Thon Holding. Årsrapport 2012 Tho Holdig Årsrapport 2012 Året 2012 Ihold Året 2012 2 Koserstruktur 2 Nøkkeltall 3 Årsberetig 2012 4 Resultatregskap 10 Balase pr. 31.12 11 Kotatstrømaalyse 12 Noter 13 Key figures 27 Icome statemet 28

Detaljer

SIDE 8 EN AKEVISITT HOS GOTMAR RUSTAD SIDE 6 ST. OLAVS ORDEN TIL HALVOR HEUCH SIDE 14 KJEMPEHELG I LOM SIDE 16

SIDE 8 EN AKEVISITT HOS GOTMAR RUSTAD SIDE 6 ST. OLAVS ORDEN TIL HALVOR HEUCH SIDE 14 KJEMPEHELG I LOM SIDE 16 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR NORSKE AKEVITTERS VENNER SIDE 8 EN AKEVISITT HOS GOTMAR RUSTAD SIDE 6 ST. OLAVS ORDEN TIL HALVOR HEUCH SIDE 14 KJEMPEHELG I LOM SIDE 16 PRESIDENTEN HAR ORDET www.orsk-akevitt.org

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

- skapt for opplevelser!

- skapt for opplevelser! guide 2010 Norsk - skapt for opplevelser! Velkomme til bye ved verdes vakreste kyst! www.visitbodo.com Opplevelsee står i kø år du kommer til Bodø. Uasett om du er her på lag eller kort ferie, kurs, koferase

Detaljer

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse Nordland Fylkeskommune, Næring og regional utvikling Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ Dato:... 31.08.2010 Saksbehandler:... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte:... 75 55 51 09 Deres ref.:... Løpenr.:...

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø Top Destiatio for 2013 by Natioal Geographic Traveler orsk bodø guide 2013 - skapt for opplevelser! Ditt førstevalg av restaurat i Bodø! Prøv vårt uike brasiliaske grillkosept! I vår Churrascaria ka du

Detaljer