Nettverk etter soning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverk etter soning"

Transkript

1 Nettverk etter soig Årsrapport 2013

2 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse 2013Side 14 Side 14 Seilkurs i Lofote Side 17 Sykkel og ski Side 18 Aktiviteter Side 20 Statistikk Side 22 Kommuikasjosåret 2013 Side 24 Media Side 26 Bidragsytere Side 28 Feature: Frivillig, deltaker og samarbeidsparter Side 31 Nettverkskoserte Side 32 Gjeldsprosjektet Side 34 RED BIKE Produksjosifo Trykk Forside Desig Foto/tekst Asvarlig redaktør Redaktør Oe2Oe Astrid-Hele Holm Presserommet, Pål Breivik, Mats Sivertse Guro Eriksrud, Harald Petterse Stia Estestad, Malise Berg, Pål Breivik, Istock, Lill Jae Legård, Hedda Luder Bredvold, Eva Lorage, Sime Bauer, Susae Fostvedt,Jeaette Solheim, Aders Mathise, Sebastia Seidl og Edward Chow Stia Estestad Pål Breivik Hva er dette? I dee rapporte fier du oe såkalte QR-koder. Det gjør at smarttelefo eller ettbrett går til e film eller et ettsted. Last ed e QR-skaer for å komme i gag... 2

3 Forord 2013 har vært ok et speede og iholdsrikt år for oss i Nettverk etter soig. Vi har hatt god rekrutterig av frivillige, og stor aktivitet hver uke gjeom hele året. Effekt E fersk brukerudersøkelse viser at deltakere i Nettverk etter soig (NES) er godt forøyd med oppfølgige de får, og at deltakelse er viktig for å kue etablere et liv ute krimialitet. Udersøkelse viser også at deltakelse gir økt livskvalitet og at deres sosiale liv og ettverk er bedre og større. Uteforskap I et samfu der vi dyrkes sosial vellykkethet er esomhet ofte forbudet med skam og ederlag. Mage av våre deltakere opplever at de går fra å være istegt til å bli utestegt. Esomhet og kjedsomhet er store problemer for mage. Uteforskap margialiserer meesker, og koster samfuet store summer og er e risikofaktor for utviklig av krimialitet. Dette vet vi. Vi udrer oss derfor ofte over hvorfor ikke sosial ikluderig er høyere prioritert i samfuet. Mye frivillighet og mye aktivitet Der hvor det øvrige hjelpeapparatet slutter, er våre frivillige på plass med e type egasjemet og hjelp som det er vaskelig å kreve av det offetlige. Våre 132 frivillige la i 2013 ed frivillige arbeidstimer. Dette tilsvarer 13, 9 årsverk i frivillighet. Egasjerte frivillige tar asvar for alle våre ye og etablerte aktiviteter, holder Nettverkshuset i full drift, jobber é-til-é med isatte og løslatte, deltar på dugader samme med deltakere og bistår oss asatte med si kompetase og ege ettverk. Forute e-til-e oppfølgig av deltakere ble det i sitt gjeomført 15 ulike gruppeaktiviteter hver uke i Fattigdomsproblematikk og bar Hvert år opplever mellom 6000 og 9000 bar at e av deres foreldre fegsles. Mage pårørede kommer i e vaskelig økoomisk situasjo. Dårlig økoomi påvirker også bara og begreser deres mulighet til å delta i fritidssysler og adre aktiviteter. De fleste av våre deltakere sliter med gjeldsproblematikk. Mage ser ikke poeget med å skaffe seg jobb, i de tro at all lø forsvier til kreditoree. Adre ligger søvløse i agst for hva som ka komme til å skje med dem. Ekelte har problemer med å beholde bolige si. Foreldre forstår ikke hvorda de skal klare å gi bara e trygg oppvekst. Mage ser ikke adre muligheter e å begå y krimialitet, eller flykte tilbake til ruse. NES har lege hatt e satsig på dette området, og takket være støtte fra Stiftelse Scheibler har vi side sommere 2012 drevet «Gjeldsprosjektet», som blat aet tilbyr økoomikurs og gjeldsrådgivig. Nå har vi e voksede gruppe kompetete frivillige, og gode samarbeidspartere som daglig bistår våre deltakere med å få orde i si privatøkoomi. Fiasierig & bedriftssamarbeid De økoomiske basise vår er midler fra stat, kommue, stiftelser, fod og legater. Disse må «vies» hvert år. Vi har også i 2013 jobbet aktivt for å etablere ye parterskap med det private ærigsliv. Bedrifter ka ofte su seg raskere rudt og igå mer lagsiktige avtaler. Vi ser e økede iteresse fra ærigslivet for å fie lokale prosjekter hvor e også ivolverer de asatte i sitt samfusasvar. Et samarbeid med hotellet THE THIEF og Advokatfirmaet Thommesse AS er godt eksempel. THE THIEF hadde et stort juletre i lobbye hvor de oppfordret asatte, gjester og samarbeidspartere til å gi julegaver til bar av våre deltakere, oe også Advokatfirmaet Thommesse oppfordret alle sie asatte til å gjøre. Dette resulterte i at vi kue arragere tidees juleverksted med gavedryss i Nettverkshuset. Til syvede og sist er det peger vi treger for å kue drive og opprettholde vårt tilbud. NES har i samarbeid med e asatt i Norges Røde Kors, Søhetta og Oslo fegsel jobbet lege for å utvikle og etablere Red Bike. Red Bike er i utgagspuktet et sykkelritt på rulle som vi etter hvert håper vil gi oss oe lagsiktige itekter. De 29. mars 2014 gjeomfører vi for første gag Red Bike race. Da skal ryttere fra ulike bedrifter i i Oslo fegsel for å kokurrere med isatte. Politisk treghet Å ivestere i forebyggig og tilbakeførig av straffedømte er god samfusøkoomi. Ambisjoee fremsatt av forrige regjerig i st. meldig 37 og tilbakeførigsgaratie står i sterk kotrast til maglede rammebetigelser for vårt arbeid. Høyres justisfraksjo besøkte i mars 2013 Nettverk etter soig. Møtet resulterte i e iterpellasjo fra represetate Adré Oktay Dahl til justis- og beredskapsmiister Grete Faremo med spørsmål om: «Hva vil statsråde gjøre for å sikre at tiltak som Nettverk etter soig og adres erfariger og kompetase brukes og styrkes for å gjøre det mulig å tilbakeføre domfelte til samfuet?» Det ble dessverre gjort lite uder forrige regjerig. Nå veter vi i speig på hva sittede regjerig vil gjøre? Tør vi håpe på bedre rammebetigelser? Oslo, februar

4 Om Oslo Røde Kors Nettverk etter soig er e aktivitet i Oslo Røde Kors. Distriktet har over 3200 frivillige.. Røde Kors-bevegelse er basert på frivillighet. Dette prisippet samme med prisippee humaitet, upartiskhet, uavhegighet, ehet og uiversialitet gjør vår orgaisasjo uik. Ekeltmeeskers trag til å hjelpe adre er både drivkrafte og limet i hver eeste lokale Røde Korsforeig verde over. Oslo er ett av 19 distrikter i Norges Røde Kors. Iefor rammee av et felles hadligsprogram og de behov storbye Oslo har, står Oslo Røde Kors ovefor oppgaver som speer over et bredt spekter. Vi jobber for sosial ikluderig, bedrig av bars og uges oppvekstvilkår og beredskap. Hovedvekte av vårt humaitære virke er lagsiktig, forebyggede arbeid. Våre asatte tiltrettelegger for meigsfull frivillig isats i gjeomførige av oppgavee. Norges Røde Kors vedtok på Ladsmøtet høste 2002 å: «Ha et aktivt besøks- og kotaktskapede arbeid for esomme, syke, isatte og adre med spesielle behov. Vi skal særlig bistå meesker med behov for å etablere ye ettverk etter rusmiddelmisbruk, psykiatri eller soig i fegsel» Aktivitetee skal legge til rette for at deltakere daer ye positive ettverk. Etter vedtaket fra Ladsmøtet startet Oslo Røde Kors pilotprosjektet Nettverksarbeid i august

5 5

6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Mål og virkemidler Hovedmålsettige er å bistå meesker med behov for å etablere ye sosiale ettverk etter soig i fegsel eller gjeomført straff. Vi skal bidra til ikluderig av meesker som har havetpå utside av samfuet. Gjeom frivillig isats og aktiviteter skal deltakere tree sosiale ferdigheter, øke si sosiale kompetase og slik få økt mulighet til å etablere ye sosiale ettverk. Deltakere kobles med e frivillig fra Oslo Røde Kors.De frivillige er samtaleparter og støttespiller for deltakere i e overgagsfase. Ikke støttekotakter, ikke asatte kotrollerede fagpersoer, me frivillige som vil bruke av ege erfariger for å hjelpe litt på vei. I overgage fra fegsel til frihet får isatte ofte hjelp til å skaffe seg bolig og arbeid, og evetuelle helseutfordriger følges opp. Det som ofte glemmes er reste av livet. Vi erfarer at det å fie ye fritidsaktiviteter og komme i på ye sosiale areaer for slik å dae ye ettverk er esesielt for å hidre tilbakefall til krimialitet. Et første skritt mot e y tilværelse. 6

7 Vi tilbyr Med deltakeres behov i setrum er ikke målet å behadle, me med fokus på aktiviteter øsker vi å skape sosial kotakt, samt tree på valige gjøremål. Slik ka deltakere igje få positive erfariger i hverdagslivet, og selv bygge ye sosiale ettverk. E-til-e-oppfølgig Tidligere isatte kobles med frivillige for støtte til å etablere et ytt sosialt ettverk. Her er felles iteresser viktig. Koblige formes etter behov fra deltaker. Nettverkshuset Nettverkshuset ligger i Dyekilgata 9 på Rosehoff. Her er det sosiale aktiviteter, iterett, kurs og møter uketlig. Dette blir et møtested for alle som deltar og er et fit sted å starte sosial treig. Frivillige og deltakere lager også uketlig lusj og middag. Kurs Økoomikurs og temaer som gjeld, forliksråd, selvagivelse, yoga, seilkurs m.m. Vi har også hatt besøk av Lidorff, Husbake og Jussbuss Det er brukerstyrte temaer gjeom hele året. Disse kompetase-løftee er kotaktskapede og trigger ofte iteresser til videre oppfølgig. Fritidsaktiviteter Fotball, ski, sykkel, yoga, klatrig, seilturer, hytteturer og sosiale sammekomster orgaiseres både fast og mer spotat. I tillegg har vi ege aktiviteter tilrettelagt for de som har bar. Brukermedvirkig Det er viktig at deltaere selv bidrar med si frivillighet. NES arragerte mage ulike dugader i Blat aet hadde vi dugad i borettslaget, på Miiøya og Fulehuk fyr samt uder sommerfeste. Flere dugader har vært avviklet i forbidelse med restaurerige av Oslo Røde Kors hytte på Vettakolle i Oslo. Deltakere er også med på å arragere og plalegge rudt mage av våre aktiviteter. «Å kue gjøre oe for oe adre som er i e situasjo jeg var i, føles utrolig godt» 7

8 Nettverksarbeidere Våre frivillige er me og kvier i alle aldre, med ulik bakgru og iteresser. De er ikke terapeuter eller støttekotakter. De skal være medmeeske og støttespiller i e vaskelig periode for et aet meeske. Felles for de alle er et breede egasjemet for å hjelpe adre. Relasjoe etableres for e avgreset tidsperiode, som reguleres ut fra behov og ytteverdi. De frivillige skal ikke ta på seg e rolle, me opptre som de ormalt gjør i samvær med adre meesker. Det er samtidig viktig at de frivillige forholder seg til de rammer som er fastsatt i aktivitete og Røde Kors. De frivillige opplever på lik lije med deltakere at de har utbytte av å være i dee relasjoe. Frivillige som har meldt si iteresse går igjeom et relativt omfattede itervju. Alle frivillige må ha plettfri vadel. Deretter følger omvisig i fegsel og et grudig opplærigsprogram som går over femte timer. Opplærige gir de frivillige iførig i temaer som gresesettig, frivillighet, rolleavklarig m.m. Kotiuerlig opplærig varetas gjeom temakvelder, samliger og oppfølgigssamtaler. Samarbeidspartere fra krimialomsorge sørger for ødvedig opplærig i fegselsfaglige temaer. De frivillige sigerer også e avtale om å følge Røde Kors` etiske retigslijer, samt e taushetserklærig hos både krimialomsorge og Røde Kors. I 2013 var vi 132 frivillige totalt. Det jobbes kotiuerlig med å rekruttere flere. Vi forsøker hele tide å få de «riktige» frivillige. Ikke i form av at vi skal ha kriterier for meesker som øsker å yte e isats, me vi øsker meesker med ulike hverdager og forskjellige egeskaper, som ka bidra til egasjemet og ka tilføre Nettverk etter soig y kompetase og ye impulser. Mage av de frivillige bruker svært mye av si tid på oss. De stiller opp gag etter gag, og impoerer med frivillighetsarbeidet sitt. Noe frivillige går lagt i sitt egasjemet ret persolig. Det er vaskelig å begrese hjelpe ma skal yte, og asatte må ofte ha tett dialog for å hjelpe til med «avigasjoe» i hjelpe. To gager i året gjeomfører vi også e spørreudersøkelse for å kue veilede eda bedre. 8

9 Vettakolle et sted for familie Nettverk etter soig fikk i 2012 bruksrett til e hytte med ca. fire mål tomt på Vettakolle i Oslo. Hytta ligger i marka, femte miutters gage fra Vettakolle T-baestasjo. Hytta ble bygd i 1918 og har vært dispoert av Oslo Røde Kors og Sykepleierforeige. De seere år har hytta og eiedomme forfalt. Nå har NES satt i gag rehabiliterige av hytta og etablerig av e atursti på eiedomme. Målet er at våre deltakere, deres bar i større grad skal kue gjeomføre, og få et regelmessig forhold til friluftsaktiviteter i deres ærmiljø. Etter soig i fegsel opplever mage at relasjoee til ær familie må «repareres». Hytta og eiedomme skal hovedsakelig være tilgjegelig for deltakere med bar som har behov for positive opplevelser. Stedet skal også beyttes til adre aktiviteter som NES arragerer. Hytta hadde store behov for utbedriger før de kue tas i bruk. Store deler av gulv og vegger i første etasje hadde omfattede råteskader som måtte utbedres. Til dette arbeidet fikk vi kroer av sparebakstiftelse, samtidig som vi la i kroer av ege midler i Forute peger ble det arragert 24 dugader og lagt ed i overkat av 500 dugadstimer av våre deltakere, frivillige og samarbeidspartere. Blat aet har avdelig Stifier i Oslo fegsel og Krogsrud fegsel bidratt på disse dugadee. Mye av dugadsisatse har gått med til rivig, bære materialer, fjere rivigsmaterialer, rydde tomta for trær, hugge ved m.m. Me vi har også brukt oe tid på byggige av lekeområdet som vi igagsatte i Blat aet er det satt opp e båtkostruksjo til å klatre i rudt et tre. Dette skal være e av flere istallasjoer som etter hvert skal moteres på dette området. Viktig at dette blir itegrert i omgivelsee på e fi måte. Videre må vi tilfredsstiller forskrift om sikkerhet ved lekeplasser. Til dette har vi fått profesjoell hjelp fra Aktiv Area som som ka regelverket, me som også vet å ivareta det pedagogiske i bars lek. Arbeidet med hytta, lekeområdet, eiedomme og aekset fortsetter i

10 Hva gjør vi? E-til-e-koblig mellom frivillig og deltaker Deltakere ka ved hjelp av e frivillig ettverksarbeider bli itrodusert til ulike sosiale areaer. Kotakte ka allerede starte ie i fegselet ved at de frivillige besøker isatte. Kotakte skal deretter fortsette etter at de straffedømte løslates. På dee måte utvikles relasjoe, samtidig som ma får plalagt og tilpasset aktiviteter til etter løslatelse. Vi øsker å koble frivillige og deltakere med felles iteresser, slik at de ka videreføre disse år deltakere løslates. Å få være med i aktiviteter i regi av Nettverk etter soig eller dyrke adre hobbyer skaper positive miljøer som ka bidra til at deltakere får mulighet til å velge ut si omgagskrets og ettverk. Det sosiale samværet er også e øvelse i å omgås det deltakere selv kaller «ormale meesker» og treig i å gjøre dagligdagse aktiviteter. Det er viktig at dette er e mest mulig likeverdig relasjo. ekstra viktig at frivillige og asatte har stort fokus på at det skal være hyggelig å møte opp på Nettverkshuset. Eiedomsutvikligs- og ivesterigsselskapet Urbaium AS, har støttet Nettverk etter soig ved å dekke husleie side oppstart i 2008, e avtale som ble foryet år vi åpet de ye kotoravdelige, og varer ut Nettverkshuset Nettverkshuset har blitt et populært tilholdssted for deltakere og frivillige. Det er hyppige besøk, både på de faste åpigskveldee og på dagtid. Dee møteplasse, på tvers av etil-e-kobligee har gitt mulighet for aturlig ettverkdaelse. Mage syes det er vaskelig å møte opp de første gagee, med mage ye meesker og mye som skjer. Da er det «Selv om jeg har dårlig økoomi, slipper jeg å holde meg hjemme» 10

11 Gruppeaktiviteter Det arrageres mage typer gruppeaktiviteter. Det er større eller midre grupper, for deltakere og frivillige. Mage av kobligee våre beytter seg av gruppeaktiviteter. Noe av aktivitetee som ble gjeomført i 2013: Faste aktiviteter: Aktiviteter: Billetter: Kurs: Gjeldsprosjektet Aktiviteter Fotballkamper Frivilligkurs Fotball Frivillighetssamlig Miiøya Yoga Workshops Klatrig Lagedragtur Kio Meditasjo evet/kurs Skiturer Sjakktureriger Nasjoalteateret Seilkurs Sykkelturer Byttedag Operae/ Kosert Gjeldskurs med ulike temaer Yoga i fire Fegsler Oslo Bredtveit Arupsgate Sadaker Hyttetur til Katosdamme Hyttetur til Vettakolle Sykkelforedrag og mekkig av sykler Det iterasjoale Barekustmuseet Jule expo Reiselivsmessa Økoomikurs i fegsel Ila Oslo Bredtveit Kurs om forliksrådet Yoga på Nettverkshuset Seiltokt i Helgelad Torsdagslusj Tirsdagsmiddag Lørdag og Sødagsåpet Idrettsbegivehet på storskjerm på Nettverkshuset Gruppeledersamlig på Gardermoe Sommerfest Juleverksted Julebord Nyttårsafte (med Wayback) Julekosert i Oslo Fegsel Oslo Motorshow Motormessa Sjøe for alle Skiskytig World Cup i Holmekolle Dog4all Alterativmessa Kurs med Lidorff Kveld med Husbake Kurs med Jussbuss Selvagivelsekurs Med Skatt Øst Økoomikurs Vår og Høst Dugader på Vettakollhytta Julafte på Nettverkshuset KORK kosert Dugader i Borettslag Påskelusj Alterativmessa Dugader på Miiøya Nyttårsafte Forberedelse seiltur Røde Kors dage Tur til Fulehuk fyr 11

12 Brukerudersøkelse 2013 Virker det vi gjør? I mage sammeheger blir vi spurt spørsmålet om det vi gjør fugerer. Det vet vi at det gjør. Nettverk etter soig er tidligere evaluert av Syovate. På slutte av 2013 utførte vi e aoym udersøkelse. Vi preseterer oe av resultatee her: Hvor viktig vil du si NES er i forhold til ditt soliale liv og ettverk i dag? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 1 31,7% 60% «NES er e fatastisk 50% mulighet 40% til å gøre e 25,9% 30% isats som ka utgjøre 20% e 10% forskjell. Har vært 3,7% deltaker 0% og fått oppleve 1 2 at det virker» 2 1 Veldig viktig 2 Gaske viktig 3 Noe viktig 4 Ikke viktig 13,3% 3 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 5% 10% 100% 0% 90% 1 Megetviktig Direkte traffik Er di deltakelse i NES viktig 2 Viktig i arbeidet med 1 å etablere 2et liv ute krimialitet? % 3 Noe viktig Referert traffik 64,8% 4 Hverke eller 70% 5 Lite viktig 100% 6 Ikke viktig i det hele tatt 30% Søketraffik 90% 80% 70% 60% 50% 40% 50% 5% % % 10% 4 64,8% 25,9% «Å lære seg å fugere samme med adre meesker, ute bruk av rusmiddler, eller 1 Veldig viktig 34% 2 Gaske viktig 3 Noe viktig 65% 4 Ikke viktig krimialitet» 31,7% 3,7% 13,3% 1 Megetviktig 47% 2 Viktig 3 Noe viktig 4 Hverke eller 5 Lite viktig 23% 6 Ikke viktig i det hele tatt Gamle besøkede Nye besøkede 65% 30% 23% 0% Last ed resultatee fra udersøkelse her 12

13 Resultater På slutte av året gjeomførte Hovedkotoret ved Norges Røde Kors e egeevaluerig ved hjelp av tilbakemeldigssystemet Questback. Deltakere og frivillige kue svare aoymt og vi fikk i 61 svar. Det er e god svarproset i forhold til dee gruppa og vi meer svaree er represetative for gruppa som e helhet. Hele 90 proset svarer at NES er viktig i arbeidet med å etablere et liv ute krimialitet. 50 proset svarer at NES er e meget viktig del av deres sosiale ettverk. 61 % 90 proset svarer at NES er viktig/veldig viktig for deres livskvalitet. I spørreudersøkelser som dette har respodetee e tedes til å svare positivt, samtidig som det er e fare for at de som ikke er så positive ulater å svare. Uasett om vi tar feilkilder som dette i betraktig, så må vi tolke svaree som meget positive. Deltakere i udersøkelse i klartekst at NES er helt vesetlig for deres vei tilbake til ormalsamfuet og for deres livskvalitet i e meget sårbar overgag mellom fegselsopphold og frihet

14 Seilkurs i Lofote, Vesteråle og Hamarøy I jui var vi ok e gag klar for seiltokt. Dee gage var det Lofote, Vesteråle og Hamarøy som stod for tur. Vi seiler i tradisjoelle fembøriger. Isatte, løslatte, frivillige, betjeter, asatte og skippere (høvedsme) fra Fose og Lofote Folkehøgskole seiler i to puljer på fem dager hver. Til samme gjeomførte 50 persoer kurset i Dette var åttede gag vi gjeomfører seilkurset. Båtee er bygget, rigget og utstyrt på tradisjoelt vis. De er kopier av de største fembørigee som ble brukt til Lofotfiske fra Møre, Trødelag og Nordladskyste fram til ca Dette er e kultur som er fremmed for de fleste av oss, og som vi også øsker å formidle til de som er med. Begrepet «i samme båt» er sjelde mer passede e på dee ture. Veldig ofte ser vi at de ma kaskje mist veter det av blomstrer veldig på disse turee. De hardeste og tøffeste i Oslos gater, opplever e fremmed area, mes adre som har prøvd dee seilige før, er mer selvsikre. Betjete vet kaskje ikke hva «priare» og «stikka» er, mes deltakere hu valigvis låser i ka redde situasjoe ombord. Vi har etablert et meget godt samarbeid med Fose folkehøgskole som har stått asvarlige for gjeomførige av kursee side Vi vet sjelde hvilket vær som veter oss på disse turee. Vi hadde både fie dager med sol, me fikk også brukt for slagstøvlee og sydveste. Å trekke frem ekeltopplevelser eller steder blir este umulig. Her ser vi storslått atur, e speede kystkultur, et rikt ærigsliv og livskraftige lokalsamfu. Skal vi trekke frem oe må det bli besøket ved Litløy fyr, som er drevet av Elle Marie Hastese som kjøpte fyret i 2006 etter at det ble edelig avfolket i I dag drives fyret som opplevelses- og kursseter med frivillige fra alle verdesdeler. Seilture gir e uke med e likeverd ma egetlig sjelde opplever. Kombiert med mye tid til refleksjo og overveldede aturopplevelser, forteller mage at dette gir dem oe helt spesielt. At disse turee foregår uder åpe himmel og med disse tradisjoelle båtee, tror vi er helt avgjørede. Kompetase på råseglig er så sjelde, at vi ikke ka flyte på tidligere ervervet kuskap. Så er det kaskje å komme ut ifra fegsel også alt er ytt. De som ikke er deltakere, har også svært godt av å bli ullstilt statusmessig. Dette er lagt mer e bare e seiltur. I e fersk spørreudersøkelse og to tidligere uavhegige evalueriger eves seilkursee av flere iformater som et viktig veiskille i prosesse med å etablere et ytt og lovlydig liv. Seilkurset i 2013 hadde aldri vært mulig ute de økoomiske støtte fra Sigvald Bergeses Stiftelse, Gjesidigestiftelse, Has A Harters fod og lokalforeige Oslo Røde Kors Vestre. I 2014 plalegges det å gjeomføre seilkurset i evetyrlige Sør-Helgelad. 14

15 15

16 16

17 Sykkel- og skigruppa Hver sødags formiddag har e hard kjere møtt trofast opp og holdt sykkelgruppa åpe og tilgjegelig for alle som har tid og lyst. Gruppa har ikke vært stor, me for mage er det bra. I mage av aktivitetee er det til tider for mage som deltar, oe som for ekelte oppleves slitsomt å forholde seg til. Gruppa har frisk luft, litt mosjo og e stor dose sosialt felleskap som det viktigste ihold. Turee har som regel gått fra setrum via Sogsva, Ullevålseter og til Kikut, der gjege samles rudt matpakker og kaffe. Når søe edelig kom i marka ble syklee erstattet med ski. Da ser vi gjere at gruppa får ye deltagere, mes adre faller bort. Turee går da også som regel via Frogersetere til Kikut eller til Skjeugstua. Det flotte at marka ka beyttes hele året, og at det ikke koster mer e tid og svette. Gruppa har i 2013 blitt drevet av to ildsjeler som tidligere var deltagere me som å er frivillige. Dugader Nettverk etter soig legger stor vekt på at deltakere selv bidrar med frivillig isats. NES arragerte mage ulike dugader i 2013, blat aet i borettslaget, i samarbeid med festivale Miiøya, på Vettakolle, i forbidelse med Red Bike-prosjektet, på Fulehuk fyr, på Lagedrag, i aledig vår årlige sommerfest og julebord. Til samme produserte deltakere i Nettverk etter soig 1020 dugadstimer i fjor. Står på hodet for NES Dugadsarbeidet har flere fuksjoer: Deltakere får økt eierskap og tilhørighet til prosjektee og ettverkee de er e del av, vi får utført arbeid vi ikke har økoomi til å gjeomføre på ae måte og det gir i oe sammeheger itekter eller oe aet i gjegjeld. Arragøree av Miiøya sier de ikke ville klart seg ute de frivillige isatse fra våre deltakere. Tilbake får vi gratisbilletter til festivale, som beyttes av deltakere og frivillige med bar som kaskje ellers ikke ville hatt økoomi til å delta på et slikt arragemet. Vi får også gratis opphold på Fulehuk Fyr som takk for isatse vi legger ed der. Med 1020 dugadstimer og opptil 15 aktiviteter i uka, merker vi stor isats fra de frivillige 17

18 Mer og flere aktiviteter I sommer og i høst, så vi e markat økig i bruke av Nettverkshuset og aktivitetee våre. Tilbudet har blitt bedre kjet, og at det oppstår et «miljø» er i seg selv rekrutterede. Det er også e klar og ekte tilbakemedig på det vi gjør, år så mage øsker å delta. Fotballgruppa Fotballgruppa er e aktivitet som er svært populær blat medlemmee, Gjeom 2013 har det vært omtret 30 som har beyttet seg av tilbudet. Aktivitete er drevet av Sebastia Seidl (frivillig) og Edward Chow (frivillig) som samme har asvaret for admiistrativt arbeid som hører til det å drive fotballag. Gjeom 2013 trete Fotballgruppe to gager hver uke uder ledelse av Aziz (deltaker). Aziz hadde hovedsakelig asvaret for gjeomførig av fotballtreige og koordiasjo av fotballaget. Fotballgruppe var med i Oslo bedriftserie og stilte opp med et lag i iesesoge 2012/2013 (1. divisjo) og utesesoge 2013 (2.divisjo). Rekrutterig til fotballgruppe skjer både gjeom kobliger, og gjeom tett samarbeid med ulike istitusjoer eller fegsler. I 2013 ble det mer fokus på rekruterige skal skje riktig. Alle deltagere som blir rekruttert til fotballaget, må igjeom deltageritervju. Frivillige må igjeom frivilligitervju og kurs for å bli frivillig i Nettverk etter soig. Dette fordi vi så utfordriger blat aet at fotball laget vokste eormt med mage deltagere og frivillige som ikke var registrert. Deltakere er i tillegg med på mage adre aktiviteter, dugader og aet som arrageres i regi av Nettverk etter soig. Fotballgruppe holder også åpet på Nettverkshuset tirsdager eller osdager for alle som er iteressert i å se på Mesterligae. 18

19 Bara Bara er de som uforskyldt lider for at mor eller far haver i fegsel. Vi får tilbakemeldiger om at bar av våre deltakere blir mobbet på gru av foreldrees situasjo. Forskig viser at e av fire isatte har et ært familiemedlem som har soet selv. Spesielt derfor er det viktig å bidra til at deltakere får aledig til å reparere ødelagte relasjoer. Aktiviteter for bar i 2013 Juleverksted Julafte på Nettverkshuset Julegaver til bara* Sommerfest med leker for bar Samarbeid med Miiøyafestivale Biletter til kio, teater mm Brukerudersøkelse 2013 fortalte at 26% av deltakeree som svarte hadde hatt med bara sie i løpet av året. * Vi var så heldige å få i masse flotte julegaver fra The Thief og Thommese, som vi kue dele ut i førjulstide. Yoga Vi har bygget opp et yogatilbud både i og utefor fegsel. To gager i uka på Nettverkshuset og i fire ulike fegsel og overgagsboliger. Side starte i 2012 har dette blitt mer og mer populært. E av hovedistruktøree har selv «bakgru» og vi opplever at dette virker avvæpede på de som måtte mee at Yoga ka være femiit eller midre tøft. Det fies mye forskig på området, og flere fegsler på verdesbasis rapporterer om midre medisibruk, økt trivsel og midre vold på de stedee dette er forsøkt. E av våre deltakere sier følgede i et itervju: «Jeg får roet meg ed. Hodet spier ikke så fort legre, og etter at jeg startet med dette har jeg fått sovet e hel att for første gag side jeg var 16 år» Juleverksted Før jul ble det arragert juleverksted. Det var 20 bar og 15 vokse til stede som alle lagde sukkertøy, pepperkakehus, pytelys og adre avedelige gaver de kue gi bort. Det ble også servert både grøt og kaker, før høydepuktet. Juleisse som delte ut alderstilpassede gaver fra våre partere THE THIEF og Advokatfirmaet Thommesse AS. Dette ble svært godt tatt imot, spesielt av bara. 19

20 Statistikk for 2013 Økt egasjemet, økte tall Uder følger e oversikt over kjø og alder på frivillige og deltakere i Nettverk etter soig, samt hva de produserte i frivillighet og dugader. Tallee er totale gjeom hele året, oe kommer, mes adre faller fra i begge måligee. Vi har hatt e økter vekst på gru av vikariater og permisjoer hos asatte. Atall frivillige og produserte timeverk totalt i 2013 Frivillige Kvier Me Uder Over 50 Timer Nettverk etter soig % 48% 25 % 59 % 20 % * Et «frivillig-årsverk» er av KKD defiert som 1703 timer (2008) Nettverk etter soig produserte frivillighetstimer i Dette tilsvarer 13,9 årsverk*. Atall deltakere, kjø og alder Deltakere Kvier Me Dugadstimer Nettverk etter soig % 87 % 26 % 62 % 12% var registrert som deltakere i Nettverk etter soig i Kvieadele var 13 %. (Høyere e i fegselsbefolkige) I 2013 har deltagere av Nettverk etter soig produserte 1020 dugadstimer i ulike prosjekter. Dette tilsvarer 0.6 årsverk. 20

21 Orgaiserig Asatte Stia Estestad, leder Pål Breivik, rådgiver Eva Maria Lorage, koordiator Eilee Svedse, koordiator Sime Bauer, koordiator (vikariat) Taja Omdahl, koordiator (vikariat) Ketil Nygård, koordiator (vikariat) Guro Sollie Eriksrud, prosjektleder gjeldsprosjektet Susae Skei Fostvedt (prosjektleder gjeldsprosjektet, vikariat) Frivillige gruppeledere Gruppeledere har tid, aledig og motivasjo til å ta på seg et oe større asvar og flere oppgaver. Disse har vært frivillige gruppeledere i 2013 Gjermud Udseth...Arbeidsprosjektet Camilla Fosshaug.Gjeldsprosjektet Eiri Elisabeth Gralud...Aktivitetsgruppa Malise Berg.Aktivitetsgruppa Igvill Gjellesvik Sade...Husgruppa Sebastia Seidl..Fotballgruppa Edward Chow..Fotballgruppa Marti Egdal.Yogagruppa Lill Jae Legård Yogagruppa Espe Kjellad Nagvik.Klatregruppa Lars Grimsgaard Klatregruppa Stig Johase Sykkelgruppa 21

22 Iformasjo Kommuikasjosåret 2013 Samfuskotakt er et prioritert område for Røde Kors og Nettverk etter soig. Vi skal være øytrale politisk, og er avhegig av tillit fra både krimialomsorge og de isatte selv. Likefullt, ser vi det som vår oppgave å fortelle om forhold vi avdekker som er problematiske for gruppe vi jobber med. Det er e sårbar gruppe ute for mage talspersoer, derfor er vi opptatt av å opplyse om utfordrigee i fase etter soig. Politisk kommuikasjo og forhold rudt gjeldsbyrde mage opplever har vært prioriterte temaer i Årets ord: iterpellasjo I mars 2013, fikk vi besøk av Høyres justisfraksjo. Stortigsrepresetat Adrè Oktay Dahl laget umiddelbart e iterpellasjo, altså et debattilegg i Stortigets spørretime. Seks talere fra ulike parti og Justismiistere drøftet sake. «Hva vil statsråde gjøre for å sikre at tiltak som Nettverk etter soig og adres erfariger og kompetase brukes og styrkes for å gjøre det mulig å tilbakeføre domfelte til samfuet?» var spørsmålet som ble reist. Dette avstedkom e debatt hvor justismiistere påpekte hvor stor eighete faktisk var, og viktige tig som det offetliges rolle kotra frivillige orgaisasjoer kom frem. Mye av vårt iformasjosmateriell ble direkte sitert, og referatet er på over teg. At vi blir omtalt som «svært vellykket» i stortiget føles godt, og vi er glade for at vi er posisjoert på et område hos Høyre som da skulle vise seg som vier av valget. Ute i miljøee Etter mage års lagsiktig arbeid, er vi etablert som aktør ie området etterver og i de siste åree spesielt dette med gjeldsproblematikk. NAVkoferase «Peger til besvær» iviterte oss som foredragsholdere og vi blir ofte spurt om å legge frem arbeid og resultater i arbeidet vårt. Det er tidkrevede, me viktig kommuikasjo. Når vi er rudt i fegslee og på istitusjoer, forakrer vi arbeidet vårt i flere ledd. Ofte gir det eda større effekt e yhetsreportasjer og ligede. Vi har stor pågag av studeter og jouralister ie sosialt arbeid, krimiologi og sosiologi som øsker å lære mer om det vi driver med. Vi har også hatt to studeter i praksis hos oss. Dette er viktig, da disse er fremtides tilbakeførigskosuleter. Deltakere holder ofte foredrag om ege erfariger, dette er ofte sterke opplevelser for tilhøreree. Flere hudre asatte hos SINTEF kue høre foredraget «E dag med Tomas» fra e tidligere krimiell røst, og på flere asjoale koferaser i Røde Kors har vi fortalt om både arbeidet vårt og RED BIKE-prosjektet. Mediekotakt Vi er heldige og opplever mye iteresse fra media. Vi har også et veldig godt samarbeid med medieasvarlige i Norges- og Oslo Røde Kors. Vi har vært både på TV2, NRK, Dagbladet, og brukes ofte i researchprosesse hos jouralister. Det er ikke alltid vi treger å uttale oss direkte, me vi ka formidle kotakt til persoer vi vet har opplevd fegselsproblematikk på kroppe og som har sterke historier. Det er også viktig å ta hesy til sårbare meesker, av og til takker vi ei, eksempelvis julafte og adre sammeheger hvor vi tror jouralister ka virke forstyrrede på arragemetet. 22

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009)

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009) Veie mot målet Oppsummerig 2006-2009 - pla for 2010 Av Ole Thomasse Grejs Koordiator for Trygge lokalsamfu i Re (september 2009) Iledig Trygge lokalsamfu i Re er forakret i kommuestyre vedtak fra 2006

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Stiftelsen! Tryggere!

Stiftelsen! Tryggere! Trygg orgaisasjo Dysleksi Norge 14. ovember 2015 Bjør Løvlad Seiorrådgiver og terapeut Stiftelse! Tryggere! www.tryggere.o Stiftelse Tryggere på Iledig Ugdommer utsettes 3 5 gager så mye for vold og overgrep

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode Forord Hadligsveiledere er utarbeidet som e del av prosjekt TIGRIS. De er ikke met for rusekspertee, me tar sikte på å imøtekomme

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Regioal pla for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Vedtatt av fylkestiget 29. september 2011 Fylkeskommue skal uderstøtte og rådgi kommuee i folkehelsearbeidet. Utviklig av samarbeidsformer er viktig,

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER Når du er i tvil om hva som bør gjøres! Etikk som beslutigs- verktøy Nyttige verktøy for å hådtere arbeidshverdages dilemmaer Oppgaver til diskusjo Vi går fora vi har

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier...3 1.1 Målsettiger...3 1.2 Verdigrulag og holdiger...3 1.3 Forakrig i lovverk

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Hovedpla for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Ihold 1. Iledig 5 1.1 Bakgru og prosess 5 1.2 Defiisjoer 7 2 Føriger for arbeidet 9 2.1 Statlige føriger 9 2.2 Lokale føriger 11 2.3 Idrettes

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015 Rete og pegepolitikk 8. forelesig ECON 1310 21. september 2015 1 Norge: lav og stabil iflasjo det operative målet for pegepolitikke, ær 2,5 proset i årlig rate. Iflasjosmålet er fleksibelt, dvs. at setralbake

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter MAGASIN FOR STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM NR 1 2013 48. ÅRGANG Mobilt røtgeutstyr er e suksess Side 12 Haraldsplass Diakoale Høgskole Haraldsplass Diakoale Sykehus Gares Ugdomsseter Seter for Livsmestrig

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus Koferaseseter i Kuskapsbyes hus Foto: Mariae Otterdahl-Jese Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Velkomme Edelig ka vi øske velkomme! I over 15 år har det vært et øske fra kuskapsmiljøet

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 04 REA306 Matematikk S Eksempel på eksame våre 05 etter y ordig Ny eksamesordig Del : 3 timer (ute hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy på datamaski:

Detaljer

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI.

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Dette foredraget om Bar, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Foredraget er utarbeidet som et ledd i FFIs strategi for

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

GJENNOMSLAGSÅRET 2013

GJENNOMSLAGSÅRET 2013 ÅRSRAPPORT 2013 «Veibyggig løer seg, og er e ivesterig i fremtide som samfuet vil høste av.» GJENNOMSLAGSÅRET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Gjeomslagsåret 2013 3 Visjo og resultater 4 Øsker effektiv veitrafikk

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

Beitokurset for 21. gang

Beitokurset for 21. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 21. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Nyhet: Edriger i Lærepla for kroppsøvig fra 1. august 2012 Hvilke kosekveser

Detaljer

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1 Ukeoppgaver i BtG20 Statistikk, uke 4 : Biomisk fordelig. 1 Høgskole i Gjøvik Avdelig for tekologi, økoomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke 4 Biomisk fordelig. Oppgave 1 La de stokastiske variable

Detaljer

SKADEFRI - oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt. Trenerforum

SKADEFRI - oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt. Trenerforum SKADEFRI - oppvarmigsprogram med skadeforebyggede hesikt Treerforum Sist oppdatert 21.10.2009 Oppsett for et 2 timers opplegg TEORI + iledede diskusjo (ca. 30-45 mi) PRAKSIS (ca. 75-90 mi) SPILLEKLAR et

Detaljer

Brøttum barnehage Årsplan 2015 2016

Brøttum barnehage Årsplan 2015 2016 Samvær i udrig og glede. Bar og vokse leker og lærer. Brøttum barehage Årspla 2015 2016 D a I g - M e d v i r k i g - O m s o r g - L e k - L æ r I g Rigsaker kommue vekst og utviklig! Lekeglede, livsutfoldelse

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G AvetaSolar solfager M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G for Stebråtlia Versjo: 191113 1 Ihold 1. Kompoeter i leverase, AvetaSolar solfager... 3 2. Tegiger, mål og betegelser på kompoeter... 4 3. Forberedelse...

Detaljer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual NO 65.044.30-1 INNHOLD Tekisk data Side 2 Systemiformasjo, brukere Side 3-4 Legge til og slette brukere Side 5-7 Edrig av sikkerhetsivå Side 8 Programmere: Nødkode

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjursen

De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjursen De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjurse Masteroppgave i samfusøkoomi Istitutt for økoomi Uiversitetet i Berge Høste 2006 Revidert 03.0.07 Forord Jeg vil med dette rette e stor takk

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 21.05.2013 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast i etter 2 timar. Del 2 skal leverast

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable ÅMA Saslighetsregig med statistikk, våre K. 3 Diskrete tilfeldige variable Noe viktige saslighetsmodeller Noe viktige saslighetsmodeller ( Sas.modell : å betr det klasse/te sas.fordelig.) Biomisk modell

Detaljer

Beitokurset for 22. gang

Beitokurset for 22. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 22. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Setrale edriger i lærepla i kroppsøvig Hvilke kosekveser vil edrigee få for

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16 Eksamesreglemet for høyskolestudier Ved Høyskole Kristiaia Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 1.0 Lovverk 3 2.0 Karakterer 4 2.1 Karakterskala med 5 tri 4 2.2 Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

ERP-implementering: Shakedown-fasen

ERP-implementering: Shakedown-fasen ERP-implemeterig: Shakedow-fase «Hvilke faktorer asees som viktige i shakedow-fase ved implemeterig av ERP i orske virksomheter?» Frak Erik Strømlad Veiledere Maug Kyaw Sei Stig Nordheim Masteroppgave

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008

3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008 3MX 00/8 - Kapittel : 8. jauar. februar 008 Pla for skoleåret 00/008: Kapittel 6: 6/ /. Kapittel : / /3. Prøver på eller skoletime etter hvert kapittel. É heildagsprøve i hver termi. Repetisjo, prøver,

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trødelag:.^ ;..,...^.;. ^^ fiveligetrødelag" Strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Hørigsutkast 25.02.2008 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiselivsærige

Detaljer

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt).

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt). Eksamesoppgave våre 011 Ordiær eksame Bokmål Fag: Matematikk Eksamesdato: 10.06.011 Studium/klasse: GLU 5-10 Emekode: MGK00 Eksamesform: Skriftlig Atall sider: 8 (ikludert forside og formelsamlig) Eksamestid:

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2016

SOLAKONFERANSEN 2016 Hovedtema: OFFSHOREHELIKOPTERSEKTOREN UNDER KOSTNADSPRESS OG REGELVERKSENDRINGER UTGJØR DET NØDVENDIGVIS EN RISIKO? SOLAKONFERANSEN 2016 19. 21. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o

Detaljer

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3 15/13 30. august 2013, 21. årgag Nytt om samfusmedisi og folkehelsearbeid Komplett iholdsfortegelse s. 2 Asker kommue veter gevist om 20 år s. 3 Hvem har asvaret for miljørettet helsever? Hva er egetlig

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2013

SOLAKONFERANSEN 2013 Hovedtema: KVALITET I LUFTFARTEN MORE FOR LESS? SOLAKONFERANSEN 2013 17. 18. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Vi har i år valgt å fokusere på hvorda kvalitetsbegrepet, i este

Detaljer

Åfjord kommune ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5

Åfjord kommune ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5 Åfjord kommue ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5 ÅFJORD KOMMUNE KOMMUNALE ANLEGG NØKKELTALL KART 1. Liesøy kirkegård 2. Stokkøy kirkegård 3. Stokksud kirke Stokksud trygdepesjoat 4. Stokksud oppvekstseter 5. Tåres

Detaljer

Årsmelding 2010. Vi får forbrukerne til å velge norsk mat

Årsmelding 2010. Vi får forbrukerne til å velge norsk mat Årsmeldig 2010 Vi får forbrukere til å velge orsk mat Styrets meldig Gjeom kvalitetsstyrig og syliggjørig av kokurrasefortri og opprielse, skal KSL Matmerk bidra til at forbrukere velger orsk mat. Stiftelse

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * 991569030 Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis

Detaljer

Årsplan i norsk - 2. klasse 2015-2016

Årsplan i norsk - 2. klasse 2015-2016 Årspla i orsk - 2. klasse 2015-2016 Atall timer pr uke: 8 timer Lærere: Elise Gjerpe Solberg og Gro Åkerlud Læreverk: Tuba Luba C og D hefter Arbeidsbok: «Jeg ka» og «ABC2 Elle» av Ae Lise Gjerdrum Nettsted:

Detaljer

Leseforståelse og matematikk

Leseforståelse og matematikk Leseforståelse og matematikk av guri a. ortvedt To studier av sammehege mellom leseforståelse og løsig av tekstoppgaver viser at ekelte elever ka mislykkes i oppgaveløsige fordi de tolker språket i oppgavee

Detaljer

Kommentarer til oppgaver;

Kommentarer til oppgaver; Kapittel - Algebra Versjo: 11.09.1 - Rettet feil i 0, 1 og 70 og lagt i litt om GeoGebra-bruk Kommetarer til oppgaver; 0, 05, 10, 13, 15, 5, 9, 37, 5,, 5, 59, 1, 70, 7, 78, 80,81 0 a) Trykkfeil i D-koloe

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

cvbvbcvbvc Åfjord kommune Utgave til Revisjon og kontrollutvalg redaksjon avsluttet 02. mai 2016 13:55

cvbvbcvbvc Åfjord kommune Utgave til Revisjon og kontrollutvalg redaksjon avsluttet 02. mai 2016 13:55 cvbvbcvbvc Åfjord kommue Utgave til Revisjo og kotrollutvalg redaksjo avsluttet 02. mai 2016 13:55 ÅRSMELDING 2015 RÅDMANNEN Stabilitet og aller helst vekst i folketallet er viktig, både for å sikre tilgag

Detaljer

Hva skjer fremover? Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Hva skjer fremover? Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Hva skjer fremover? Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Nasjoale teg i domeeav Tekisk støtte i DNS Iterasjoaliserig koster Forslag om å begrese tillatte alfabeter Overgagsmekaisme «Hvorfor

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første itrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 3 2012 R A P P O R T Førsteitrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 Norges vassdrags- og eergidirektorat 2012 Rapport r 3-2012 Førsteitrykk etter

Detaljer

Hovedtema: Luftfart eller klima? 11. 12. september, Rica Airport Hotel Stavanger, Sola. www.solakonferansen.no

Hovedtema: Luftfart eller klima? 11. 12. september, Rica Airport Hotel Stavanger, Sola. www.solakonferansen.no Hovedtema: Luftfart eller klima? SOLAKONFERANSEN 2012 11. 12. september, Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Vi har i år valgt å sette fokus på forholdet mellom luftfart og des miljøpåvirkig.

Detaljer

Valg 2015. Fun Games. Mangfoldfestivalen

Valg 2015. Fun Games. Mangfoldfestivalen Nr. 7 August 015 0. årgag Valg 015 Fu Games Magfoldfestivale Bjørar hådball I o h ld KulTur Kjære leser! Da er sommere over for dee gag. Jeg håper at du har hatt det fit, selv om været ikke akkurat har

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011 Eksame REA08 S, Våre 0 Del Tid: timer Hjelpemidler: Valige skrivesaker, passer, lijal med cetimetermål og vikelmåler er tillatt. Oppgave (8 poeg) a) Deriver fuksjoee ) f 5 f 6 5 ) g g ) h l 9 9 6 4 h l

Detaljer

TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N

TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N Oppdragsgiver Ørlad kommue Rapporttype Ekster 2.6. 4 TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N "[ Sett i bilde (størrelse 6,8 cm x, cm) eller slett dette feltet]" Oppdragsr.: 62 Oppdragsav: Trasportpla

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2015

SOLAKONFERANSEN 2015 Hovedtema: OFFSHORE HELIKOPTEROPERASJONER EN SEKTOR I ENDRING SOLAKONFERANSEN 2015 21. 23. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o Etter 28 år med et relativt stabilt og tradisjoelt

Detaljer

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene Global stadard for ivesterigsresultater (GIPS ) GIPS sikrer at historiske ivesterigsresultater bereges og preseteres etter esartede prisipper. Artikkele gir e iførig i de iterasjoale abefaligee for presetasjo

Detaljer

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004 ROS-aalyse for Detaljregulerigspla for aktivitetsområde- festivalplass Prestegardsladet Plaidet 2014004 Utsikt til plaområdet frå Idrottsvege uder flaume 27.11.2014 Voss kommue 10.06.2015 Ihald 1 Bakgru...

Detaljer

FORANDRINGER KAN KOMME SÅ FØLG MED PÅ VÅR HJEMMESIDE www.melby-son n.no DER KOMMER ALL AUKSJONSINFORMASJON

FORANDRINGER KAN KOMME SÅ FØLG MED PÅ VÅR HJEMMESIDE www.melby-son n.no DER KOMMER ALL AUKSJONSINFORMASJON Skreet a Rue Torgerse AUKSJONSINFORMASJON 2007 GODT NYTT ÅR ØNSKER VI ALLE VÅRE KUNDER OG FORRETNINGSFORBINDELSER AUKSJONSINFORMASJON 2007 EN FORELØPIG AUKSJONSKALENDER FOR FØRSTE HALVÅR I 2007 SER DERE

Detaljer

Undheim raunåkervegen B7 og B8

Undheim raunåkervegen B7 og B8 Udheim rauåkervege B7 og B8 Varierte leiligheter på 54-72 m2 i ladlige omgivelser Våke på Udheim, i Rauåkervege. Opp til heiee, og så gå. Grøe sletter, grå kauser. Uedelig himmel. Det er traktorveier og

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Åfjord kommune

ÅRSMELDING 2014. Åfjord kommune ÅRSMELDING 2014 Åfjord kommue ÅFJORD KOMMUNE 1 2 3 4 10 SYSSELSETTING NØKKELTALL KOMMUNALE ANLEGG 12,6 5 1. Liesøy kirkegård 2. Stokkøy kirkegård 3. Stokksud kirke Stokksud trygdepesjoat 4. Stokksud oppvekstseter

Detaljer

Sentrale punkter GLOBAL OUTLOOK FOR ICE AND SNOW

Sentrale punkter GLOBAL OUTLOOK FOR ICE AND SNOW Setrale pukter Setrale pukter Is og sø er viktige kompoeter i jordas klimasystem og er spesielt følsomme overfor global oppvarmig. Over de siste tiåree har megdee av is og sø miket betraktelig, særlig

Detaljer

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138 Byutviklig kommue Fylkesmae i Telemark Postboks 2603 3702 SKIE fmtepost@fylkesmae.o Deres ref. Vår referase Dato 14/04999-50 19.08.2015 Varselom utvidelseav plaområdetfor pågåedearbeid med «Forslagtil

Detaljer

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgagsmåte: Rettleiig om vurderiga: 5 timar:

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2015

SOLAKONFERANSEN 2015 Hovedtema: OFFSHORE HELIKOPTEROPERASJONER EN SEKTOR I ENDRING SOLAKONFERANSEN 2015 21. 23. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o Etter 28 år med et relativt stabilt og tradisjoelt

Detaljer

Leica Lino Presis selvhorisonterende punkt- og linjelaser

Leica Lino Presis selvhorisonterende punkt- og linjelaser Impex Produkter AS Verkseier Furuluds vei 15 0668 OSLO Tel. 22 32 77 20 Fax 22 32 77 25 ifo@impex.o www.impex.o Leica Lio Presis selvhorisoterede pukt- og lijelaser Still opp, slå på, klar! Med Leica Lio

Detaljer