Nettverk etter soning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverk etter soning"

Transkript

1 Nettverk etter soig Årsrapport 2013

2 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse 2013Side 14 Side 14 Seilkurs i Lofote Side 17 Sykkel og ski Side 18 Aktiviteter Side 20 Statistikk Side 22 Kommuikasjosåret 2013 Side 24 Media Side 26 Bidragsytere Side 28 Feature: Frivillig, deltaker og samarbeidsparter Side 31 Nettverkskoserte Side 32 Gjeldsprosjektet Side 34 RED BIKE Produksjosifo Trykk Forside Desig Foto/tekst Asvarlig redaktør Redaktør Oe2Oe Astrid-Hele Holm Presserommet, Pål Breivik, Mats Sivertse Guro Eriksrud, Harald Petterse Stia Estestad, Malise Berg, Pål Breivik, Istock, Lill Jae Legård, Hedda Luder Bredvold, Eva Lorage, Sime Bauer, Susae Fostvedt,Jeaette Solheim, Aders Mathise, Sebastia Seidl og Edward Chow Stia Estestad Pål Breivik Hva er dette? I dee rapporte fier du oe såkalte QR-koder. Det gjør at smarttelefo eller ettbrett går til e film eller et ettsted. Last ed e QR-skaer for å komme i gag... 2

3 Forord 2013 har vært ok et speede og iholdsrikt år for oss i Nettverk etter soig. Vi har hatt god rekrutterig av frivillige, og stor aktivitet hver uke gjeom hele året. Effekt E fersk brukerudersøkelse viser at deltakere i Nettverk etter soig (NES) er godt forøyd med oppfølgige de får, og at deltakelse er viktig for å kue etablere et liv ute krimialitet. Udersøkelse viser også at deltakelse gir økt livskvalitet og at deres sosiale liv og ettverk er bedre og større. Uteforskap I et samfu der vi dyrkes sosial vellykkethet er esomhet ofte forbudet med skam og ederlag. Mage av våre deltakere opplever at de går fra å være istegt til å bli utestegt. Esomhet og kjedsomhet er store problemer for mage. Uteforskap margialiserer meesker, og koster samfuet store summer og er e risikofaktor for utviklig av krimialitet. Dette vet vi. Vi udrer oss derfor ofte over hvorfor ikke sosial ikluderig er høyere prioritert i samfuet. Mye frivillighet og mye aktivitet Der hvor det øvrige hjelpeapparatet slutter, er våre frivillige på plass med e type egasjemet og hjelp som det er vaskelig å kreve av det offetlige. Våre 132 frivillige la i 2013 ed frivillige arbeidstimer. Dette tilsvarer 13, 9 årsverk i frivillighet. Egasjerte frivillige tar asvar for alle våre ye og etablerte aktiviteter, holder Nettverkshuset i full drift, jobber é-til-é med isatte og løslatte, deltar på dugader samme med deltakere og bistår oss asatte med si kompetase og ege ettverk. Forute e-til-e oppfølgig av deltakere ble det i sitt gjeomført 15 ulike gruppeaktiviteter hver uke i Fattigdomsproblematikk og bar Hvert år opplever mellom 6000 og 9000 bar at e av deres foreldre fegsles. Mage pårørede kommer i e vaskelig økoomisk situasjo. Dårlig økoomi påvirker også bara og begreser deres mulighet til å delta i fritidssysler og adre aktiviteter. De fleste av våre deltakere sliter med gjeldsproblematikk. Mage ser ikke poeget med å skaffe seg jobb, i de tro at all lø forsvier til kreditoree. Adre ligger søvløse i agst for hva som ka komme til å skje med dem. Ekelte har problemer med å beholde bolige si. Foreldre forstår ikke hvorda de skal klare å gi bara e trygg oppvekst. Mage ser ikke adre muligheter e å begå y krimialitet, eller flykte tilbake til ruse. NES har lege hatt e satsig på dette området, og takket være støtte fra Stiftelse Scheibler har vi side sommere 2012 drevet «Gjeldsprosjektet», som blat aet tilbyr økoomikurs og gjeldsrådgivig. Nå har vi e voksede gruppe kompetete frivillige, og gode samarbeidspartere som daglig bistår våre deltakere med å få orde i si privatøkoomi. Fiasierig & bedriftssamarbeid De økoomiske basise vår er midler fra stat, kommue, stiftelser, fod og legater. Disse må «vies» hvert år. Vi har også i 2013 jobbet aktivt for å etablere ye parterskap med det private ærigsliv. Bedrifter ka ofte su seg raskere rudt og igå mer lagsiktige avtaler. Vi ser e økede iteresse fra ærigslivet for å fie lokale prosjekter hvor e også ivolverer de asatte i sitt samfusasvar. Et samarbeid med hotellet THE THIEF og Advokatfirmaet Thommesse AS er godt eksempel. THE THIEF hadde et stort juletre i lobbye hvor de oppfordret asatte, gjester og samarbeidspartere til å gi julegaver til bar av våre deltakere, oe også Advokatfirmaet Thommesse oppfordret alle sie asatte til å gjøre. Dette resulterte i at vi kue arragere tidees juleverksted med gavedryss i Nettverkshuset. Til syvede og sist er det peger vi treger for å kue drive og opprettholde vårt tilbud. NES har i samarbeid med e asatt i Norges Røde Kors, Søhetta og Oslo fegsel jobbet lege for å utvikle og etablere Red Bike. Red Bike er i utgagspuktet et sykkelritt på rulle som vi etter hvert håper vil gi oss oe lagsiktige itekter. De 29. mars 2014 gjeomfører vi for første gag Red Bike race. Da skal ryttere fra ulike bedrifter i i Oslo fegsel for å kokurrere med isatte. Politisk treghet Å ivestere i forebyggig og tilbakeførig av straffedømte er god samfusøkoomi. Ambisjoee fremsatt av forrige regjerig i st. meldig 37 og tilbakeførigsgaratie står i sterk kotrast til maglede rammebetigelser for vårt arbeid. Høyres justisfraksjo besøkte i mars 2013 Nettverk etter soig. Møtet resulterte i e iterpellasjo fra represetate Adré Oktay Dahl til justis- og beredskapsmiister Grete Faremo med spørsmål om: «Hva vil statsråde gjøre for å sikre at tiltak som Nettverk etter soig og adres erfariger og kompetase brukes og styrkes for å gjøre det mulig å tilbakeføre domfelte til samfuet?» Det ble dessverre gjort lite uder forrige regjerig. Nå veter vi i speig på hva sittede regjerig vil gjøre? Tør vi håpe på bedre rammebetigelser? Oslo, februar

4 Om Oslo Røde Kors Nettverk etter soig er e aktivitet i Oslo Røde Kors. Distriktet har over 3200 frivillige.. Røde Kors-bevegelse er basert på frivillighet. Dette prisippet samme med prisippee humaitet, upartiskhet, uavhegighet, ehet og uiversialitet gjør vår orgaisasjo uik. Ekeltmeeskers trag til å hjelpe adre er både drivkrafte og limet i hver eeste lokale Røde Korsforeig verde over. Oslo er ett av 19 distrikter i Norges Røde Kors. Iefor rammee av et felles hadligsprogram og de behov storbye Oslo har, står Oslo Røde Kors ovefor oppgaver som speer over et bredt spekter. Vi jobber for sosial ikluderig, bedrig av bars og uges oppvekstvilkår og beredskap. Hovedvekte av vårt humaitære virke er lagsiktig, forebyggede arbeid. Våre asatte tiltrettelegger for meigsfull frivillig isats i gjeomførige av oppgavee. Norges Røde Kors vedtok på Ladsmøtet høste 2002 å: «Ha et aktivt besøks- og kotaktskapede arbeid for esomme, syke, isatte og adre med spesielle behov. Vi skal særlig bistå meesker med behov for å etablere ye ettverk etter rusmiddelmisbruk, psykiatri eller soig i fegsel» Aktivitetee skal legge til rette for at deltakere daer ye positive ettverk. Etter vedtaket fra Ladsmøtet startet Oslo Røde Kors pilotprosjektet Nettverksarbeid i august

5 5

6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Mål og virkemidler Hovedmålsettige er å bistå meesker med behov for å etablere ye sosiale ettverk etter soig i fegsel eller gjeomført straff. Vi skal bidra til ikluderig av meesker som har havetpå utside av samfuet. Gjeom frivillig isats og aktiviteter skal deltakere tree sosiale ferdigheter, øke si sosiale kompetase og slik få økt mulighet til å etablere ye sosiale ettverk. Deltakere kobles med e frivillig fra Oslo Røde Kors.De frivillige er samtaleparter og støttespiller for deltakere i e overgagsfase. Ikke støttekotakter, ikke asatte kotrollerede fagpersoer, me frivillige som vil bruke av ege erfariger for å hjelpe litt på vei. I overgage fra fegsel til frihet får isatte ofte hjelp til å skaffe seg bolig og arbeid, og evetuelle helseutfordriger følges opp. Det som ofte glemmes er reste av livet. Vi erfarer at det å fie ye fritidsaktiviteter og komme i på ye sosiale areaer for slik å dae ye ettverk er esesielt for å hidre tilbakefall til krimialitet. Et første skritt mot e y tilværelse. 6

7 Vi tilbyr Med deltakeres behov i setrum er ikke målet å behadle, me med fokus på aktiviteter øsker vi å skape sosial kotakt, samt tree på valige gjøremål. Slik ka deltakere igje få positive erfariger i hverdagslivet, og selv bygge ye sosiale ettverk. E-til-e-oppfølgig Tidligere isatte kobles med frivillige for støtte til å etablere et ytt sosialt ettverk. Her er felles iteresser viktig. Koblige formes etter behov fra deltaker. Nettverkshuset Nettverkshuset ligger i Dyekilgata 9 på Rosehoff. Her er det sosiale aktiviteter, iterett, kurs og møter uketlig. Dette blir et møtested for alle som deltar og er et fit sted å starte sosial treig. Frivillige og deltakere lager også uketlig lusj og middag. Kurs Økoomikurs og temaer som gjeld, forliksråd, selvagivelse, yoga, seilkurs m.m. Vi har også hatt besøk av Lidorff, Husbake og Jussbuss Det er brukerstyrte temaer gjeom hele året. Disse kompetase-løftee er kotaktskapede og trigger ofte iteresser til videre oppfølgig. Fritidsaktiviteter Fotball, ski, sykkel, yoga, klatrig, seilturer, hytteturer og sosiale sammekomster orgaiseres både fast og mer spotat. I tillegg har vi ege aktiviteter tilrettelagt for de som har bar. Brukermedvirkig Det er viktig at deltaere selv bidrar med si frivillighet. NES arragerte mage ulike dugader i Blat aet hadde vi dugad i borettslaget, på Miiøya og Fulehuk fyr samt uder sommerfeste. Flere dugader har vært avviklet i forbidelse med restaurerige av Oslo Røde Kors hytte på Vettakolle i Oslo. Deltakere er også med på å arragere og plalegge rudt mage av våre aktiviteter. «Å kue gjøre oe for oe adre som er i e situasjo jeg var i, føles utrolig godt» 7

8 Nettverksarbeidere Våre frivillige er me og kvier i alle aldre, med ulik bakgru og iteresser. De er ikke terapeuter eller støttekotakter. De skal være medmeeske og støttespiller i e vaskelig periode for et aet meeske. Felles for de alle er et breede egasjemet for å hjelpe adre. Relasjoe etableres for e avgreset tidsperiode, som reguleres ut fra behov og ytteverdi. De frivillige skal ikke ta på seg e rolle, me opptre som de ormalt gjør i samvær med adre meesker. Det er samtidig viktig at de frivillige forholder seg til de rammer som er fastsatt i aktivitete og Røde Kors. De frivillige opplever på lik lije med deltakere at de har utbytte av å være i dee relasjoe. Frivillige som har meldt si iteresse går igjeom et relativt omfattede itervju. Alle frivillige må ha plettfri vadel. Deretter følger omvisig i fegsel og et grudig opplærigsprogram som går over femte timer. Opplærige gir de frivillige iførig i temaer som gresesettig, frivillighet, rolleavklarig m.m. Kotiuerlig opplærig varetas gjeom temakvelder, samliger og oppfølgigssamtaler. Samarbeidspartere fra krimialomsorge sørger for ødvedig opplærig i fegselsfaglige temaer. De frivillige sigerer også e avtale om å følge Røde Kors` etiske retigslijer, samt e taushetserklærig hos både krimialomsorge og Røde Kors. I 2013 var vi 132 frivillige totalt. Det jobbes kotiuerlig med å rekruttere flere. Vi forsøker hele tide å få de «riktige» frivillige. Ikke i form av at vi skal ha kriterier for meesker som øsker å yte e isats, me vi øsker meesker med ulike hverdager og forskjellige egeskaper, som ka bidra til egasjemet og ka tilføre Nettverk etter soig y kompetase og ye impulser. Mage av de frivillige bruker svært mye av si tid på oss. De stiller opp gag etter gag, og impoerer med frivillighetsarbeidet sitt. Noe frivillige går lagt i sitt egasjemet ret persolig. Det er vaskelig å begrese hjelpe ma skal yte, og asatte må ofte ha tett dialog for å hjelpe til med «avigasjoe» i hjelpe. To gager i året gjeomfører vi også e spørreudersøkelse for å kue veilede eda bedre. 8

9 Vettakolle et sted for familie Nettverk etter soig fikk i 2012 bruksrett til e hytte med ca. fire mål tomt på Vettakolle i Oslo. Hytta ligger i marka, femte miutters gage fra Vettakolle T-baestasjo. Hytta ble bygd i 1918 og har vært dispoert av Oslo Røde Kors og Sykepleierforeige. De seere år har hytta og eiedomme forfalt. Nå har NES satt i gag rehabiliterige av hytta og etablerig av e atursti på eiedomme. Målet er at våre deltakere, deres bar i større grad skal kue gjeomføre, og få et regelmessig forhold til friluftsaktiviteter i deres ærmiljø. Etter soig i fegsel opplever mage at relasjoee til ær familie må «repareres». Hytta og eiedomme skal hovedsakelig være tilgjegelig for deltakere med bar som har behov for positive opplevelser. Stedet skal også beyttes til adre aktiviteter som NES arragerer. Hytta hadde store behov for utbedriger før de kue tas i bruk. Store deler av gulv og vegger i første etasje hadde omfattede råteskader som måtte utbedres. Til dette arbeidet fikk vi kroer av sparebakstiftelse, samtidig som vi la i kroer av ege midler i Forute peger ble det arragert 24 dugader og lagt ed i overkat av 500 dugadstimer av våre deltakere, frivillige og samarbeidspartere. Blat aet har avdelig Stifier i Oslo fegsel og Krogsrud fegsel bidratt på disse dugadee. Mye av dugadsisatse har gått med til rivig, bære materialer, fjere rivigsmaterialer, rydde tomta for trær, hugge ved m.m. Me vi har også brukt oe tid på byggige av lekeområdet som vi igagsatte i Blat aet er det satt opp e båtkostruksjo til å klatre i rudt et tre. Dette skal være e av flere istallasjoer som etter hvert skal moteres på dette området. Viktig at dette blir itegrert i omgivelsee på e fi måte. Videre må vi tilfredsstiller forskrift om sikkerhet ved lekeplasser. Til dette har vi fått profesjoell hjelp fra Aktiv Area som som ka regelverket, me som også vet å ivareta det pedagogiske i bars lek. Arbeidet med hytta, lekeområdet, eiedomme og aekset fortsetter i

10 Hva gjør vi? E-til-e-koblig mellom frivillig og deltaker Deltakere ka ved hjelp av e frivillig ettverksarbeider bli itrodusert til ulike sosiale areaer. Kotakte ka allerede starte ie i fegselet ved at de frivillige besøker isatte. Kotakte skal deretter fortsette etter at de straffedømte løslates. På dee måte utvikles relasjoe, samtidig som ma får plalagt og tilpasset aktiviteter til etter løslatelse. Vi øsker å koble frivillige og deltakere med felles iteresser, slik at de ka videreføre disse år deltakere løslates. Å få være med i aktiviteter i regi av Nettverk etter soig eller dyrke adre hobbyer skaper positive miljøer som ka bidra til at deltakere får mulighet til å velge ut si omgagskrets og ettverk. Det sosiale samværet er også e øvelse i å omgås det deltakere selv kaller «ormale meesker» og treig i å gjøre dagligdagse aktiviteter. Det er viktig at dette er e mest mulig likeverdig relasjo. ekstra viktig at frivillige og asatte har stort fokus på at det skal være hyggelig å møte opp på Nettverkshuset. Eiedomsutvikligs- og ivesterigsselskapet Urbaium AS, har støttet Nettverk etter soig ved å dekke husleie side oppstart i 2008, e avtale som ble foryet år vi åpet de ye kotoravdelige, og varer ut Nettverkshuset Nettverkshuset har blitt et populært tilholdssted for deltakere og frivillige. Det er hyppige besøk, både på de faste åpigskveldee og på dagtid. Dee møteplasse, på tvers av etil-e-kobligee har gitt mulighet for aturlig ettverkdaelse. Mage syes det er vaskelig å møte opp de første gagee, med mage ye meesker og mye som skjer. Da er det «Selv om jeg har dårlig økoomi, slipper jeg å holde meg hjemme» 10

11 Gruppeaktiviteter Det arrageres mage typer gruppeaktiviteter. Det er større eller midre grupper, for deltakere og frivillige. Mage av kobligee våre beytter seg av gruppeaktiviteter. Noe av aktivitetee som ble gjeomført i 2013: Faste aktiviteter: Aktiviteter: Billetter: Kurs: Gjeldsprosjektet Aktiviteter Fotballkamper Frivilligkurs Fotball Frivillighetssamlig Miiøya Yoga Workshops Klatrig Lagedragtur Kio Meditasjo evet/kurs Skiturer Sjakktureriger Nasjoalteateret Seilkurs Sykkelturer Byttedag Operae/ Kosert Gjeldskurs med ulike temaer Yoga i fire Fegsler Oslo Bredtveit Arupsgate Sadaker Hyttetur til Katosdamme Hyttetur til Vettakolle Sykkelforedrag og mekkig av sykler Det iterasjoale Barekustmuseet Jule expo Reiselivsmessa Økoomikurs i fegsel Ila Oslo Bredtveit Kurs om forliksrådet Yoga på Nettverkshuset Seiltokt i Helgelad Torsdagslusj Tirsdagsmiddag Lørdag og Sødagsåpet Idrettsbegivehet på storskjerm på Nettverkshuset Gruppeledersamlig på Gardermoe Sommerfest Juleverksted Julebord Nyttårsafte (med Wayback) Julekosert i Oslo Fegsel Oslo Motorshow Motormessa Sjøe for alle Skiskytig World Cup i Holmekolle Dog4all Alterativmessa Kurs med Lidorff Kveld med Husbake Kurs med Jussbuss Selvagivelsekurs Med Skatt Øst Økoomikurs Vår og Høst Dugader på Vettakollhytta Julafte på Nettverkshuset KORK kosert Dugader i Borettslag Påskelusj Alterativmessa Dugader på Miiøya Nyttårsafte Forberedelse seiltur Røde Kors dage Tur til Fulehuk fyr 11

12 Brukerudersøkelse 2013 Virker det vi gjør? I mage sammeheger blir vi spurt spørsmålet om det vi gjør fugerer. Det vet vi at det gjør. Nettverk etter soig er tidligere evaluert av Syovate. På slutte av 2013 utførte vi e aoym udersøkelse. Vi preseterer oe av resultatee her: Hvor viktig vil du si NES er i forhold til ditt soliale liv og ettverk i dag? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 1 31,7% 60% «NES er e fatastisk 50% mulighet 40% til å gøre e 25,9% 30% isats som ka utgjøre 20% e 10% forskjell. Har vært 3,7% deltaker 0% og fått oppleve 1 2 at det virker» 2 1 Veldig viktig 2 Gaske viktig 3 Noe viktig 4 Ikke viktig 13,3% 3 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 5% 10% 100% 0% 90% 1 Megetviktig Direkte traffik Er di deltakelse i NES viktig 2 Viktig i arbeidet med 1 å etablere 2et liv ute krimialitet? % 3 Noe viktig Referert traffik 64,8% 4 Hverke eller 70% 5 Lite viktig 100% 6 Ikke viktig i det hele tatt 30% Søketraffik 90% 80% 70% 60% 50% 40% 50% 5% % % 10% 4 64,8% 25,9% «Å lære seg å fugere samme med adre meesker, ute bruk av rusmiddler, eller 1 Veldig viktig 34% 2 Gaske viktig 3 Noe viktig 65% 4 Ikke viktig krimialitet» 31,7% 3,7% 13,3% 1 Megetviktig 47% 2 Viktig 3 Noe viktig 4 Hverke eller 5 Lite viktig 23% 6 Ikke viktig i det hele tatt Gamle besøkede Nye besøkede 65% 30% 23% 0% Last ed resultatee fra udersøkelse her 12

13 Resultater På slutte av året gjeomførte Hovedkotoret ved Norges Røde Kors e egeevaluerig ved hjelp av tilbakemeldigssystemet Questback. Deltakere og frivillige kue svare aoymt og vi fikk i 61 svar. Det er e god svarproset i forhold til dee gruppa og vi meer svaree er represetative for gruppa som e helhet. Hele 90 proset svarer at NES er viktig i arbeidet med å etablere et liv ute krimialitet. 50 proset svarer at NES er e meget viktig del av deres sosiale ettverk. 61 % 90 proset svarer at NES er viktig/veldig viktig for deres livskvalitet. I spørreudersøkelser som dette har respodetee e tedes til å svare positivt, samtidig som det er e fare for at de som ikke er så positive ulater å svare. Uasett om vi tar feilkilder som dette i betraktig, så må vi tolke svaree som meget positive. Deltakere i udersøkelse i klartekst at NES er helt vesetlig for deres vei tilbake til ormalsamfuet og for deres livskvalitet i e meget sårbar overgag mellom fegselsopphold og frihet

14 Seilkurs i Lofote, Vesteråle og Hamarøy I jui var vi ok e gag klar for seiltokt. Dee gage var det Lofote, Vesteråle og Hamarøy som stod for tur. Vi seiler i tradisjoelle fembøriger. Isatte, løslatte, frivillige, betjeter, asatte og skippere (høvedsme) fra Fose og Lofote Folkehøgskole seiler i to puljer på fem dager hver. Til samme gjeomførte 50 persoer kurset i Dette var åttede gag vi gjeomfører seilkurset. Båtee er bygget, rigget og utstyrt på tradisjoelt vis. De er kopier av de største fembørigee som ble brukt til Lofotfiske fra Møre, Trødelag og Nordladskyste fram til ca Dette er e kultur som er fremmed for de fleste av oss, og som vi også øsker å formidle til de som er med. Begrepet «i samme båt» er sjelde mer passede e på dee ture. Veldig ofte ser vi at de ma kaskje mist veter det av blomstrer veldig på disse turee. De hardeste og tøffeste i Oslos gater, opplever e fremmed area, mes adre som har prøvd dee seilige før, er mer selvsikre. Betjete vet kaskje ikke hva «priare» og «stikka» er, mes deltakere hu valigvis låser i ka redde situasjoe ombord. Vi har etablert et meget godt samarbeid med Fose folkehøgskole som har stått asvarlige for gjeomførige av kursee side Vi vet sjelde hvilket vær som veter oss på disse turee. Vi hadde både fie dager med sol, me fikk også brukt for slagstøvlee og sydveste. Å trekke frem ekeltopplevelser eller steder blir este umulig. Her ser vi storslått atur, e speede kystkultur, et rikt ærigsliv og livskraftige lokalsamfu. Skal vi trekke frem oe må det bli besøket ved Litløy fyr, som er drevet av Elle Marie Hastese som kjøpte fyret i 2006 etter at det ble edelig avfolket i I dag drives fyret som opplevelses- og kursseter med frivillige fra alle verdesdeler. Seilture gir e uke med e likeverd ma egetlig sjelde opplever. Kombiert med mye tid til refleksjo og overveldede aturopplevelser, forteller mage at dette gir dem oe helt spesielt. At disse turee foregår uder åpe himmel og med disse tradisjoelle båtee, tror vi er helt avgjørede. Kompetase på råseglig er så sjelde, at vi ikke ka flyte på tidligere ervervet kuskap. Så er det kaskje å komme ut ifra fegsel også alt er ytt. De som ikke er deltakere, har også svært godt av å bli ullstilt statusmessig. Dette er lagt mer e bare e seiltur. I e fersk spørreudersøkelse og to tidligere uavhegige evalueriger eves seilkursee av flere iformater som et viktig veiskille i prosesse med å etablere et ytt og lovlydig liv. Seilkurset i 2013 hadde aldri vært mulig ute de økoomiske støtte fra Sigvald Bergeses Stiftelse, Gjesidigestiftelse, Has A Harters fod og lokalforeige Oslo Røde Kors Vestre. I 2014 plalegges det å gjeomføre seilkurset i evetyrlige Sør-Helgelad. 14

15 15

16 16

17 Sykkel- og skigruppa Hver sødags formiddag har e hard kjere møtt trofast opp og holdt sykkelgruppa åpe og tilgjegelig for alle som har tid og lyst. Gruppa har ikke vært stor, me for mage er det bra. I mage av aktivitetee er det til tider for mage som deltar, oe som for ekelte oppleves slitsomt å forholde seg til. Gruppa har frisk luft, litt mosjo og e stor dose sosialt felleskap som det viktigste ihold. Turee har som regel gått fra setrum via Sogsva, Ullevålseter og til Kikut, der gjege samles rudt matpakker og kaffe. Når søe edelig kom i marka ble syklee erstattet med ski. Da ser vi gjere at gruppa får ye deltagere, mes adre faller bort. Turee går da også som regel via Frogersetere til Kikut eller til Skjeugstua. Det flotte at marka ka beyttes hele året, og at det ikke koster mer e tid og svette. Gruppa har i 2013 blitt drevet av to ildsjeler som tidligere var deltagere me som å er frivillige. Dugader Nettverk etter soig legger stor vekt på at deltakere selv bidrar med frivillig isats. NES arragerte mage ulike dugader i 2013, blat aet i borettslaget, i samarbeid med festivale Miiøya, på Vettakolle, i forbidelse med Red Bike-prosjektet, på Fulehuk fyr, på Lagedrag, i aledig vår årlige sommerfest og julebord. Til samme produserte deltakere i Nettverk etter soig 1020 dugadstimer i fjor. Står på hodet for NES Dugadsarbeidet har flere fuksjoer: Deltakere får økt eierskap og tilhørighet til prosjektee og ettverkee de er e del av, vi får utført arbeid vi ikke har økoomi til å gjeomføre på ae måte og det gir i oe sammeheger itekter eller oe aet i gjegjeld. Arragøree av Miiøya sier de ikke ville klart seg ute de frivillige isatse fra våre deltakere. Tilbake får vi gratisbilletter til festivale, som beyttes av deltakere og frivillige med bar som kaskje ellers ikke ville hatt økoomi til å delta på et slikt arragemet. Vi får også gratis opphold på Fulehuk Fyr som takk for isatse vi legger ed der. Med 1020 dugadstimer og opptil 15 aktiviteter i uka, merker vi stor isats fra de frivillige 17

18 Mer og flere aktiviteter I sommer og i høst, så vi e markat økig i bruke av Nettverkshuset og aktivitetee våre. Tilbudet har blitt bedre kjet, og at det oppstår et «miljø» er i seg selv rekrutterede. Det er også e klar og ekte tilbakemedig på det vi gjør, år så mage øsker å delta. Fotballgruppa Fotballgruppa er e aktivitet som er svært populær blat medlemmee, Gjeom 2013 har det vært omtret 30 som har beyttet seg av tilbudet. Aktivitete er drevet av Sebastia Seidl (frivillig) og Edward Chow (frivillig) som samme har asvaret for admiistrativt arbeid som hører til det å drive fotballag. Gjeom 2013 trete Fotballgruppe to gager hver uke uder ledelse av Aziz (deltaker). Aziz hadde hovedsakelig asvaret for gjeomførig av fotballtreige og koordiasjo av fotballaget. Fotballgruppe var med i Oslo bedriftserie og stilte opp med et lag i iesesoge 2012/2013 (1. divisjo) og utesesoge 2013 (2.divisjo). Rekrutterig til fotballgruppe skjer både gjeom kobliger, og gjeom tett samarbeid med ulike istitusjoer eller fegsler. I 2013 ble det mer fokus på rekruterige skal skje riktig. Alle deltagere som blir rekruttert til fotballaget, må igjeom deltageritervju. Frivillige må igjeom frivilligitervju og kurs for å bli frivillig i Nettverk etter soig. Dette fordi vi så utfordriger blat aet at fotball laget vokste eormt med mage deltagere og frivillige som ikke var registrert. Deltakere er i tillegg med på mage adre aktiviteter, dugader og aet som arrageres i regi av Nettverk etter soig. Fotballgruppe holder også åpet på Nettverkshuset tirsdager eller osdager for alle som er iteressert i å se på Mesterligae. 18

19 Bara Bara er de som uforskyldt lider for at mor eller far haver i fegsel. Vi får tilbakemeldiger om at bar av våre deltakere blir mobbet på gru av foreldrees situasjo. Forskig viser at e av fire isatte har et ært familiemedlem som har soet selv. Spesielt derfor er det viktig å bidra til at deltakere får aledig til å reparere ødelagte relasjoer. Aktiviteter for bar i 2013 Juleverksted Julafte på Nettverkshuset Julegaver til bara* Sommerfest med leker for bar Samarbeid med Miiøyafestivale Biletter til kio, teater mm Brukerudersøkelse 2013 fortalte at 26% av deltakeree som svarte hadde hatt med bara sie i løpet av året. * Vi var så heldige å få i masse flotte julegaver fra The Thief og Thommese, som vi kue dele ut i førjulstide. Yoga Vi har bygget opp et yogatilbud både i og utefor fegsel. To gager i uka på Nettverkshuset og i fire ulike fegsel og overgagsboliger. Side starte i 2012 har dette blitt mer og mer populært. E av hovedistruktøree har selv «bakgru» og vi opplever at dette virker avvæpede på de som måtte mee at Yoga ka være femiit eller midre tøft. Det fies mye forskig på området, og flere fegsler på verdesbasis rapporterer om midre medisibruk, økt trivsel og midre vold på de stedee dette er forsøkt. E av våre deltakere sier følgede i et itervju: «Jeg får roet meg ed. Hodet spier ikke så fort legre, og etter at jeg startet med dette har jeg fått sovet e hel att for første gag side jeg var 16 år» Juleverksted Før jul ble det arragert juleverksted. Det var 20 bar og 15 vokse til stede som alle lagde sukkertøy, pepperkakehus, pytelys og adre avedelige gaver de kue gi bort. Det ble også servert både grøt og kaker, før høydepuktet. Juleisse som delte ut alderstilpassede gaver fra våre partere THE THIEF og Advokatfirmaet Thommesse AS. Dette ble svært godt tatt imot, spesielt av bara. 19

20 Statistikk for 2013 Økt egasjemet, økte tall Uder følger e oversikt over kjø og alder på frivillige og deltakere i Nettverk etter soig, samt hva de produserte i frivillighet og dugader. Tallee er totale gjeom hele året, oe kommer, mes adre faller fra i begge måligee. Vi har hatt e økter vekst på gru av vikariater og permisjoer hos asatte. Atall frivillige og produserte timeverk totalt i 2013 Frivillige Kvier Me Uder Over 50 Timer Nettverk etter soig % 48% 25 % 59 % 20 % * Et «frivillig-årsverk» er av KKD defiert som 1703 timer (2008) Nettverk etter soig produserte frivillighetstimer i Dette tilsvarer 13,9 årsverk*. Atall deltakere, kjø og alder Deltakere Kvier Me Dugadstimer Nettverk etter soig % 87 % 26 % 62 % 12% var registrert som deltakere i Nettverk etter soig i Kvieadele var 13 %. (Høyere e i fegselsbefolkige) I 2013 har deltagere av Nettverk etter soig produserte 1020 dugadstimer i ulike prosjekter. Dette tilsvarer 0.6 årsverk. 20

21 Orgaiserig Asatte Stia Estestad, leder Pål Breivik, rådgiver Eva Maria Lorage, koordiator Eilee Svedse, koordiator Sime Bauer, koordiator (vikariat) Taja Omdahl, koordiator (vikariat) Ketil Nygård, koordiator (vikariat) Guro Sollie Eriksrud, prosjektleder gjeldsprosjektet Susae Skei Fostvedt (prosjektleder gjeldsprosjektet, vikariat) Frivillige gruppeledere Gruppeledere har tid, aledig og motivasjo til å ta på seg et oe større asvar og flere oppgaver. Disse har vært frivillige gruppeledere i 2013 Gjermud Udseth...Arbeidsprosjektet Camilla Fosshaug.Gjeldsprosjektet Eiri Elisabeth Gralud...Aktivitetsgruppa Malise Berg.Aktivitetsgruppa Igvill Gjellesvik Sade...Husgruppa Sebastia Seidl..Fotballgruppa Edward Chow..Fotballgruppa Marti Egdal.Yogagruppa Lill Jae Legård Yogagruppa Espe Kjellad Nagvik.Klatregruppa Lars Grimsgaard Klatregruppa Stig Johase Sykkelgruppa 21

22 Iformasjo Kommuikasjosåret 2013 Samfuskotakt er et prioritert område for Røde Kors og Nettverk etter soig. Vi skal være øytrale politisk, og er avhegig av tillit fra både krimialomsorge og de isatte selv. Likefullt, ser vi det som vår oppgave å fortelle om forhold vi avdekker som er problematiske for gruppe vi jobber med. Det er e sårbar gruppe ute for mage talspersoer, derfor er vi opptatt av å opplyse om utfordrigee i fase etter soig. Politisk kommuikasjo og forhold rudt gjeldsbyrde mage opplever har vært prioriterte temaer i Årets ord: iterpellasjo I mars 2013, fikk vi besøk av Høyres justisfraksjo. Stortigsrepresetat Adrè Oktay Dahl laget umiddelbart e iterpellasjo, altså et debattilegg i Stortigets spørretime. Seks talere fra ulike parti og Justismiistere drøftet sake. «Hva vil statsråde gjøre for å sikre at tiltak som Nettverk etter soig og adres erfariger og kompetase brukes og styrkes for å gjøre det mulig å tilbakeføre domfelte til samfuet?» var spørsmålet som ble reist. Dette avstedkom e debatt hvor justismiistere påpekte hvor stor eighete faktisk var, og viktige tig som det offetliges rolle kotra frivillige orgaisasjoer kom frem. Mye av vårt iformasjosmateriell ble direkte sitert, og referatet er på over teg. At vi blir omtalt som «svært vellykket» i stortiget føles godt, og vi er glade for at vi er posisjoert på et område hos Høyre som da skulle vise seg som vier av valget. Ute i miljøee Etter mage års lagsiktig arbeid, er vi etablert som aktør ie området etterver og i de siste åree spesielt dette med gjeldsproblematikk. NAVkoferase «Peger til besvær» iviterte oss som foredragsholdere og vi blir ofte spurt om å legge frem arbeid og resultater i arbeidet vårt. Det er tidkrevede, me viktig kommuikasjo. Når vi er rudt i fegslee og på istitusjoer, forakrer vi arbeidet vårt i flere ledd. Ofte gir det eda større effekt e yhetsreportasjer og ligede. Vi har stor pågag av studeter og jouralister ie sosialt arbeid, krimiologi og sosiologi som øsker å lære mer om det vi driver med. Vi har også hatt to studeter i praksis hos oss. Dette er viktig, da disse er fremtides tilbakeførigskosuleter. Deltakere holder ofte foredrag om ege erfariger, dette er ofte sterke opplevelser for tilhøreree. Flere hudre asatte hos SINTEF kue høre foredraget «E dag med Tomas» fra e tidligere krimiell røst, og på flere asjoale koferaser i Røde Kors har vi fortalt om både arbeidet vårt og RED BIKE-prosjektet. Mediekotakt Vi er heldige og opplever mye iteresse fra media. Vi har også et veldig godt samarbeid med medieasvarlige i Norges- og Oslo Røde Kors. Vi har vært både på TV2, NRK, Dagbladet, og brukes ofte i researchprosesse hos jouralister. Det er ikke alltid vi treger å uttale oss direkte, me vi ka formidle kotakt til persoer vi vet har opplevd fegselsproblematikk på kroppe og som har sterke historier. Det er også viktig å ta hesy til sårbare meesker, av og til takker vi ei, eksempelvis julafte og adre sammeheger hvor vi tror jouralister ka virke forstyrrede på arragemetet. 22

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soning Årsrapport 2011 Innhold Side 3 Innledning Innledning 2011 har vært et spennende år for Nettverk etter soning (NES). Fire ansatte er nå samlet i nye kontorer og vi opplever at det

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor.

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor. 8 Ug i Berge? Rusomsorg Se plaer for 3 på ye spor di bydel 6 Bolig med det lille ekstra Tips for vitere Sjekk kurstilbud FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ JANUAR 4 INNBYGGER MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE Hvor går

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder.

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder. 75 års jubileum AK 28 er 75 år i høst, me det er ige pesjoist som markerer jubiléet lørdag 25. oktober. Bildet over disse lijer er fra 1999. Tre lag fra AK 28 vat si klasse i e turerig, og AK 28 ble beste

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

- skapt for opplevelser!

- skapt for opplevelser! guide 2010 Norsk - skapt for opplevelser! Velkomme til bye ved verdes vakreste kyst! www.visitbodo.com Opplevelsee står i kø år du kommer til Bodø. Uasett om du er her på lag eller kort ferie, kurs, koferase

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø Top Destiatio for 2013 by Natioal Geographic Traveler orsk bodø guide 2013 - skapt for opplevelser! Ditt førstevalg av restaurat i Bodø! Prøv vårt uike brasiliaske grillkosept! I vår Churrascaria ka du

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus Koferaseseter i Kuskapsbyes hus Foto: Mariae Otterdahl-Jese Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Velkomme Edelig ka vi øske velkomme! I over 15 år har det vært et øske fra kuskapsmiljøet

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

Rett til helse. også for papirløse

Rett til helse. også for papirløse Luksus på Enga s. 9 Helsestiltak for papirløse migranter: En etisk og humanitær plikt Menneskeverd og menneskerett er ikke et spørsmål om å ha de rette stempler i passet. Det er en etisk og humanitær plikt

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

NETTVERKSARBEID 2014

NETTVERKSARBEID 2014 NETTVERKSARBEID 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige 05 Aktiviteter Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11 Kogsvigerguide Nr. 5 mi 2011. Årgg 11 INFORMASJON Vårmrke Kremmertorg Fr ærigslivet Det skjer i Kogsviger. Prti fr Georg Stgsgte i Øvrebye. Georg Stg (1858-1907) vr forsvrsmiister 1900-1903 og rbeidet

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors Gjennomført for Sør-Trøndelag Røde Kors Av Tora Landrø og Geir Hyrve Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Helse- og Sosialfag Trondheim

Detaljer