Åfjord kommune ÅRSMEL DI N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åfjord kommune ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5"

Transkript

1 Åfjord kommue ÅRSMEL DI N G

2 ÅFJORD KOMMUNE KOMMUNALE ANLEGG NØKKELTALL KART 1. Liesøy kirkegård 2. Stokkøy kirkegård 3. Stokksud kirke Stokksud trygdepesjoat 4. Stokksud oppvekstseter 5. Tåres kirkegård 6. Bakeriet kulturverksted 7. Åfjord Helseseter Maribo Barehage Åfjord kirke 8. Åset skole/idrettsalegg 9. Rådhus 10. By barehage Folketall pr Areal i km Asatte i kommue Atall årsverk Lærliger 6 Fylkesveger i km Kommuale veier i km 56 - Kommues kystlije i km ORGANISASJONSKART Sektorsjef Helse Istitusjostjeeste Hjemmetjeeste Helse og familie Rådma Persoalsjef Kultursjef Servicetorg IT Sektorsjef Sektorsjef Oppvekst Ladbruk Tekiske tjeester Avdelig for Åset skole ladbruk og tekiske tjeester Stokksud oppvekstseter Maribo barehage By barehage Kulturskole Vokseopplærige Økoomisjef Fose Lø

3 RÅDMANNEN Stabilitet og aller helst vekst i folketallet er viktig, både for å sikre tilgag på kvalifisert arbeidskraft til ærigslivet, og for å sikre målsettige om et levede samfu med høy aktivitet ie frivillighet, idrett og samfuslivet for øvrig. Med året 2015 vel tilbakelagt ka Åfjord kommue se tilbake på et år med historisk høy aktivitet både målt i tjeesteproduksjo og omsetig. Kommue leverer viktige tjeester til alle aldersgrupper, fra vi er i mors liv og til livets slutt. Vi er slik e viktig premissleveradør for trivsel, utviklig, god helse og i det hele tatt et godt liv. Iefor de aller fleste områder lykkes Åfjord kommue godt med sie oppgaver. Samtidig er tjeestee for viktige til at vi aldri må slutte å søke etter hvorda vi ka gjøre våre oppgaver bedre. Et viktig måleparameter for om kommue lykkes som samfusutvikler er folketallsutviklige. Distriktskommuer flest sliter med fallede folketall. Ugdom flytter gjere i til byee for å skaffe arbeid eller ta utdaig. I alt for mage tilfeller «gror ma» etter hvert fast i bye. Folketallet i Åfjord var i år 2000 på 3403 ibyggere, og var på sitt laveste sommere 2010 med Deretter har åfjordssamfuet klart å su trede. I 2015 hadde Åfjord e etto befolkigsøkig på 24 persoer. Ved utgage av året var på 3272 åfjordiger. Stabilitet og aller helst vekst i folketallet er viktig, både for å sikre tilgag på kvalifisert arbeidskraft til ærigslivet, og for å sikre målsettige om et levede samfu med høy aktivitet ie frivillighet, idrett og samfuslivet for øvrig. Med 42 fødsler i 2015 ligger alt til rette for at Åfjord fortsatt skal være et vitalt og livskraftig samfu. Som e følge av dette har Åfjord kommue i løpet av 2015 åpet ye avdeliger i barehagee på By og Maribo. I tillegg har Heggli barehage fått e y friluftsavdelig. Åfjordssamfuet har i flere år forberedt seg på e beslutig om vidkraftutbyggig. Kommue har ikke vært oe utak i så måte. Våre 2015 beyttet Åfjord kommue 6,8 millioer kroer til videre utfyllig av Mostad haveområde. Med de usikkerhete som hersket rudt vidkraftsatsige i 2015, var dette et risikabelt prosjekt, me sett i ettertid har dee ivesterige vært viktig i forhold til å gjøre Mostad til et logistikkmessig setrum i vidkraftutbyggige. Det utløser også byggig av e etterlegtet dypvaskai på området. De adre større poste i ivesterigsregskapet for 2015 er byggig av ye omsorgsboliger på Åfjord helseseter. I samarbeid med Husbake bygger Åfjord kommue ye og modere omsorgsleiligheter, som uderbygger Åfjord si posisjo som ledede iefor pleie- og omsorgstjeester i asjoal sammeheg. For øvrig preges 2015 av satsig på ye boliger og videre utbyggig av bredbåd. Bredbådsprosjektet i Stokksud holder på å materialisere seg i ordiær drift, og i 2015 ble e søkad om statlige midler til y utbyggig i områdee Stjer Forfot og Strad Eid ivilget. På driftsside har året vært preget av økte oppgaver, samtidig som kommue fortsatt har måttet spare peger. Atall årsverk i Åfjord kommue gikk ed fra 253 til 241 i løpet av et år. Isparig og edbemaig i e tid med økte oppgaver gjør at medarbeidere må arbeide mer og raskere. Sykefraværet for 2015 er fortsatt lavt, med 4,97 % for året som helhet. Dette viser at de asatte hver dag gjør sitt beste for åfjordssamfuet og befolkige i Åfjord. Totalt sett viser regskapet for Åfjord kommue overskudd i Det er resultat av krevede omstilliger og ispariger over flere år. I tillegg fikk kommue refudert midler fra forskutterig av utbedrige av Areviksvigee og utbyggig av torgarealee på Åres. Disse er motreget mot kapitalkostadee til kommue i Selv om det positive resultatet delvis er kyttet til egagsitekter, er det kjærkommet å kue vise til positive tall for 2015, side fodee som har vært brukt til å saldere regskapee tidligere, este er oppbrukt. Kommuereforme ble i løpet av året et setralt tema. På tampe av 2015 ble formaskapee i Roa og Åfjord eige om e itesjosavtale med sikte på å slå samme de to kommuee. E viktig sak i 2016 blir å komme ibyggere i tale år det gjelder kommuereforme, spesielt med take på sammeslåig med Roa kommue. Åfjord kommue står overfor mage speede muligheter og viktige valg. Forvalter vi de mulighetee som ligger fora oss godt, har vi historiske muligheter til å skape vekst og utviklig i åree framover. Avslutigsvis vil jeg beytte aledige til å takke politikere, ærigsliv, lag og orgaisasjoer og alle som gjør e jobb for åfjordsamfuet, for godt samarbeid. Ikke mist vil jeg takke alle asatte i Åfjord kommue, som hver dag gjør e stor isats for at Åfjord skal være et godt sted å bo og leve i. Per O. Johase rådma Forsidebilde: 7. klasse Åset skole på segltur med åfjordsbåte. Foto: Åset skole Årsmeldige er redigert av Kim Roger Asphaug og Helge Bueg. Redaksjoe har stått for idé, utformig og bearbeidig av stoffet. Grafisk desig: Bueg AS. Trykk: Fagtrykk AS Foto: Kim Roger Asphaug, Åfjord Utviklig, Helge Bueg, og bilder fra de ulike avdeligee 22. årgag. Årsmeldige er lagt fram i Åfjord kommuestyremøte

4 POLITISK ARBEID I 2015 behadlet kommuestyret 91 saker over åtte møter. Kommuestruktur, flyktigkrise og vid har vært oe av de største sakee. I jauarmøtet behadlet vi blat aet sak om lokaler til flyktigetjeeste og vokseopplæriga. Vi valgte også tre alterativ for veivalg i kommuereforme. De var é kommue på Fose, kystalterativet med Ose, Roa, Bjug og Ørlad, samt Nord-Fose med Roa og Ose. I samme møte ble det bevilget over åtte millioer kroer til utvidelse av Mostad Idustriområde, for kommede ærigsetableriger. Ryktee om e aldri så lite babyboom i kommue viste seg å være sae. I marsmøtet måtte vi sørge for å opprette flere ye barehageplasser. Ett av tiltakee som ble vedtatt var friluftsavdelig i Heggli barehage. Samtidig ble kapasitete i barehage på By økt. Mai-møtet hadde ikke så mage saker, me valg av veitrasé for e evetuell y parsell fra Herfjord til Ryssdale skal kue vise seg å ha vært e geistrek. Vidkraftutbyggere øsker å beytte seg av de samme veiførige i i Kvedalsfjellet vidpark. Nå har veieier Fylkeskommue vedtatt forskutterig på hele 240 millioer, og Statkraft har gått i i prosjektet med 20 millioer. Utrolig ok ser det i skrivede stud ut til at vi ka få e y trygg og sikker vei til Stokksud, seks år før det vi hadde håpet. Det siste møtet før sommerferie er alltid hektisk, med mage saker. Vi behadlet e y amodig fra IMDI om bosettig av flyktiger. Der vedtok vi å øke med 20 proset utover det som var bestemt for I sake om kommuereforme, bestemte vi oss for å gå videre med Nord-Fose som alterativ. Septembermøtet var det siste før ytt kommuevalg, og politikere var som seg hør og bør spete på utfallet. Me først skulle flere saker behadles, som Hovedpla for avløp og Vamiljø, y selskapsavtale Midt-Norge 110-setral IKS og Etisk reglemet for kommue. Fire høriger var til behadlig, heholdsvis Fose Bra og redig, Eiedomsbeskatig verk og bruk, Fose Tigrett evetuell sammeslåig/flyttig og Ferjeabud Kommuestyret vedtok også å slå samme komiteee for skole og helse til Komité for Livsløp. Videre ble LU-emda og komité for kommueutviklig slått samme til Komité for vekst og utviklig. Kostituerede kommuestyre ble avholdt i oktober med valige poster som valg av ordførere, formaskap og diverse komiteer og utvalg. Jeg vil på vege av mie FORMANNSKAPET Behadlet 42 saker i 15 møter: Kapitalforhøyelse i TrøderEergi AS Hørig om admiistrasjossteder i ye politidistrikter Kulturbakeriet - Et hjem for ug kultur i Åfjord Salg av kommual bolig Skolebrukspla 4 - Fase 2: Hørigsuttalelse fra Åfjord kommue Korrigerig av eiedomsrette til de kirkelige eiedommee Solfrid Dydahl fikk kulturprise for 2015 Fodsstyret for ærigsfodet har i 2015 tildelt midler til 14 ærigssaker. folkevalgte og meg selv takke for tillite vi fikk ved kommuevalget 2015! Kommuestyremøtet i slutte av oktober sto i plaverkets av, med behadlig av flere plaer, blat aet regulerigsplaer. Det betyr at det skjer mye i kommue, oe vi må være godt forøyd med. Budsjett og økoomipla er selvsagt de to viktigste sakee på årets siste møte. Ibyggertallet har økt, me ikke ie de «riktige» aldersgruppee om vi skal teke økoomi. Det er kjempestas med gode fødselstall. Me så lege det er gruskolebara og de over 80 som kommue mottar mest statlige overføriger til, fører det til midre fra state for året vi er ie i, år disse aldersgruppee er små. Pla for bosettig av flyktiger de este tre åree var også tema. Babyboome som er evt tidligere i årsmeldige førte også til at vi fikk e hastesak om å øke tilbudet med e avdelig i Maribo. Ivesterigsbudsjettet vi vedtok forteller at det skal ivesteres for 40 millioer i av disse gjelder ombyggige på helseseteret. Åtte millioer er avsatt til låeformidlig i Husbake, altså startlå for ye på boligmarkedet i kommue. To millioer ble avsatt til tilretteleggig for ifrastruktur ble ok et speede år for de folkevalgte i Åfjord! Nei til ivesterig i vidkraft i jui, ja til ivesterig å litt ut i 2016! Hvem skal vi gifte oss med og hvem vil gifte seg med oss? Basseg ble det heller ikke i 2015, til stor frustrasjo for mage i befolkige vår. La oss bestemme oss for at 2016 skal bli det store bassegåret! ordfører KOMMUNESTYRET 2015 Behadlet 91 saker i åtte møter: Mostad idustriområde utfyllig tomt Norgeskjell Samarbeidsavtale om beredskap mellom Åfjord kommue og Åfjord Røde Kors Lokaler Flyktigetjeeste og Vokseopplærige Etablerig av friluftsavdelig i Heggli barehage Rivig av eksisterede bygigsmasse og byggig av ye boliger i Prestegårdshauge Høyhastighets bredbåd til ærigsaktivitet i Sydskjør og Sossvika - fiasierig. FV 723 Paule og Ryssdale - valg av veitrasé. Kommuereforme - geografisk retigsvalg. Tomt for mulig byggig av idretts-/ flerbrukshall Ny politisk orgaiserig i Åfjord kommue Pla for bosettig av flyktiger for Behov for flere småbarsplasser i barehagee KOMMUNESTYRET Arbeiderpartiet Vibeke Stjer, ordfører Bjør Are Hose Gro Alida Kristiase Ste Morte Aakes Fate Farha Walter Solberg Weche Ose Børmark Lise Grøttig Sørheim Fremskrittspartiet Guar Sigsaas Halvor Bueg Høyre Håka Berdahl Else Britt Humstad Ivar Refses Kristelig Folkeparti Liv Marie Hugdal Brit Hele Hoås Seterpartiet Jo Husdal, varaordfører Toe Bårdli Hilde Blix Roy Joy Larse Geir Berdahl Vestre Igrid Gauslaa Hårstad FORMANNSKAPET Vibeke Stjer, ordfører, Ap, Jo Husdal, varaordf. Sp Liv Hugdal, Kr. f. Gro Kristiase, Ap Bjør Hose, Ap Toe Bårdli, Sp Håka Berdahl, H Komite for LIVSLØP Guar Sigsaas, FrP, leder Ste Morte Aakes, Ap, estleder Fata Farha, Ap Reidu Susae Dypauet Momyr, Ap Else Britt Humstad, H Hilde Blix, Sp Geir Berdahl, Sp Komite for VEKST OG UTVIKLING / LU-NEMND Walter Solberg, Ap, leder Igrid Gauslaa Hårstad, V, estleder Lise Sørheim, Ap Brit Hoaas, KrF Lars Are Lie, H Roy Joy Larse, Sp Weche Ose Børmark, Ap 4

5 PLAN & ANLEGG Hutjøa aktivitetspark På iitiativ fra Åfjord Jeger- og Fiskerforeig, Åfjord idrettslag og Åfjord kommue er å Hutjøaprosjektet satt i gag. Bakgru for dette er at dages alegg både for skiaktivitet og skytteralegg krever oppgraderig. Vi opplever økt bruk av området og øsker å utvikle dette videre. Målet for arbeidet er å få til Hutjøa aktivitetspark et setrumsært helårsalegg tilrettelagt for alle kommues ibyggere. Det som er plalagt i i Hutjøaprosjektet er: Ny lokaliserig av skytebae, i form av et jaktskytteralegg Stadio med klubbhus felles for både ski og skytteralegg med strøm, va og saitæralegg. Opprustig av eksisterede lysløype Utvidet løypetrase i Mitjellsdale med lys og dobbelt spor Dreerig av terreg Ny adkomstvei i til området Uiverselt utformet alegg og løypeett Som e bous til de plalagte puktee vil det ekelt kue legges til rette for: Stadplass tilrettelagt for skiskytig Grusig av løyper Rulleskiløype Sykkelløype Tilrettelagte fiskeplasser og kultiverig av Hutjøa Aktiverigsområder lags løypa, eksempelvis for klatrig og buldrig Bål og rasteplasser Område for hudetreig Bedret atkomst til Hutjøa som aktivitetspark Et setrumsært helårsalegg for ulike typer fritidsaktiviteter Kommuestyret bevilget i 2014 midler til å utarbeide e regulerigspla for Hutjøaområdet, og det er satt ed e arbeidsgruppe beståede av represetater fra Åfjord kommue, Åfjord idrettslag, Åfjord Jeger- og Fiskerforeig samt represetat for grueiere. Det er igått et samarbeid med Kystpla for å få til e god pla på arbeidet. Prosesse er avhegig av e god dialog mellom alle ivolverte parter, samtidig som vi ivaretar grueieres iteresser og rettigheter. Plae med tilhørede bestemmelser ble utlagt til offetlig ettersy i tidsrommet Åfjord kommue håper å få plae godkjet slik de foreligger, med utak av adkomstveie i til det ye byggeområdet. Det er behov for å se på y adkomstvei pga. problematiske gruforhold. Når vi har bestemt oss for hvor vi øsker å legge de ye adkomste, vil plae bli sedt ut på e y begreset hørig før edelig godkjeig. Idrettsalegg i Åfjord I Åfjord er det registrert 100 idrettsalegg, kulturbygg og ærmiljøalegg som har fått støtte fra State via ulike støtteordiger. Mage av disse aleggee eksisterer fortsatt, mes adre er edlagt. Det eldste idrettslaget i kommue er «Mjøler», etablert i Laget skiftet i 1961 av til Åfjord IL for å ugå forvekslig med Mjøler IL i Narvik. Laget fikk bygd de første fotballbae i utmarka til Bueget, vest for dages Prestegårdshaguge boligfelt. Det ble også bygd veg opp til bae, som delvis ble bygd ved hjelp av ødsarbeidspeger. De ble lagt til dette skogsområdet for å spare dyrkamark ede i bygda. På samme tid - i bygde Nordale Idrettslag ege bae med asjoale mål (64x105 m) vest for dages avkjørsel til Butli. Bae fikk 5000 kroer i tippemidler i Stokkøy fotballbae ble alagt i 1948 og restaurert i Iladet fotballbae ved dages Stokksud oppvekstseter, ble bygd i Det er 5 lysløyper i kommue; Hutjøa Iladet, By, Momyr og Sørdale. De første lysløypa ble bygd i setrum vest i Brattskardet i Da området ble omdispoert til Prestegårdshauge boligfelt i 1982, ble alegget flyttet til Hutjøa. Åset Stadio ble alagt i 1961 med fotballbae og tilærmet komplett friidrettsalegg. Her ble grasmatta i 2001 erstattet i kustgress, forøvrig de første på Fose. Åfjord har også hatt båter som idrettsalegg. Åfjord Dykkerklubb har fått tippemidler til to båter, deriblat «Tagholm». Åfjord har 4 skytteralegg og et skiskytteralegg. Åfjordhalle med sceealegg og skytterbae ble offisielt åpet av kulturmiister Åse Klevelad i oktober Åfjord har også hatt svømmehall. De ble bygd i 1974, me seere revet. I tillegg er det e rekke midre ærmiljøalegg rudt i boligområdee i kommue og flere turområder. 5

6 HELSE / VELFERD Gubjørg Tråsdal og de adre beboere på helseseteret fikk besøk av e lokal shetladspoi. Det skapte stor glede på huset. Istitusjostjeeste Ede-filosofie og Persosetrert arbeid er fremdeles i fokus og vi øsker å skape mage gode øyeblikk for å motvirke esomhet, kjedsomhet og hjelpeløshet. Verktøyet «Helhetlig pasietforløp» brukes for å sikre at samarbeidet med beboere og pårørede fugerer og er kvalitetssikret. Pasietee er dårligere, og liggetide på sykehus er kortere. Dette krever kompetase og omstilligseve. Sykehjemmet har merket ekstra press etter at omsorgsboligee er revet. Erærig er et satsigsområde og kjøkkeet drives godt. Forbrukerrådet laget e kortfilm med tittel «Appetitt på livet» for at regjerige skulle få fokus på mat i sykehjem. Aktivitetsehete har flotte arragemeter i løpet av året. Cirka 20 brukere per uke, fra sykeheime, omsorgsleiligheter og hjemmeboede. Brukere med psykisk og fysisk fuksjoshemmig, eldre i tillegg til persoer med demes og psykiske plager. Demesomsorge Målet er at demessyke skal få flest mulig gode dager og opplevelser. Det er utført utredig av 20 persoer, oppfølgig på 25 persoer. Pårøredestøttede arbeid Det ble etablert samtalegrupper for pårørede med fem deltagere. Pårøredeskole med i alt 13 deltagere. Prosjektet «Når øyeblikket er viktig» har hatt 11 deltakere. Fokus på mestrig, erærig, trygghet og trivsel og stor vekt på livskvalitet og styrke hverdage til hjemmeboede med demes. Dette gir e avlastig for pårørede. I alle tiltakee har vi med frivillige fra pesjoistforeige. Startet arbeidet med Demesvelig samfu og Demesladsby, oe som skal gi resultater i Plalagt rekrutterig og kursig av Aktivitetsveer i Utvikligsseteret for hjemmebaserte tjeester (UHT) Side hjemmebaserte tjeester har status som UHT i Sør-Trødelag, er det viktig med egasjerte, iteresserte medarbeidere med fokus på fagutviklig. Utvikligssetret jobber med både lokale og iterkommuale forskigs -og utvikligsprosjekt. Utvikligssetrees rolle ble evaluert i Det foreligger ikke edelig vedtak på videre orgaiserig. ÅFJORD OG ROAN LEGETJENESTE Tjeeste har vært stabil på legeside. Hjelpepersoellets kompetase er oe edret, å med 1,3 årsverk sykepleier og 2,5 årsverk som helsesekretær. Kosultasjoer på kotoret holder seg stabilt. Det er e økig på øyeblikkelig hjelp på dagtid. Dette skyldes ok at legevakt etter kotortid er flyttet i si helhet til Fose Legevaktseter. Det positive er at tjeeste gir rom for øyeblikkelig hjelp. Kosultasjo til fastlege er det beste for behadlig og oppfølgig. Kosultasjostype På kotoret Øyeblikkelig hjelp Istitusjostjeeste Tjeeste Atall opphold Kortidsopphold Lagtidsopphold Avlastig Dag/ attopphold PLEIE OG OMSORG Totalt atall brukere Atall Trygghetsalarm Omsorgslø 7 6 Hjemmesykepleie/Psykisk helsearbeid Praktisk bistad/bpa / Boveiledig Avlastig i bolig / i hjemmet Miljøarbeid Sum timer direkte tjeesteytig Matombrigig/Felles bespisig Støttekotakt / Arbeid Elektroisk meldigsutvekslig app Elektroiske meldiger Trasporttjeester Elektroiske meldiger ELDRERÅDET Faste medlemmer: Ae Marie Aakes, leder, Joh Westrum, estkeder, Ages Murvold, Joas Strømsli Solfrid Grøttig, Bjørg Berdahl, politisk represetat, Eldrerådet har hatt møter og behadlet: Årsberetig 2014 Regskap 2014 Budsjett 2015 Aktivitetspla for 2015 Beyttede midler 2014 «Ut for e 50-lapp» Prosjekt omsorgsboliger ye påbygget, Åfjord helseseter «Demesvelig samfu Demesladsby» til uttalelse Arragert Eldres Dag Fose fjordhotell m/regskap

7 HELSE OG VELFERD UHT arbeider med: Utadrettet virksomhet mot kommuee i Sør-Trødelag for dialog, spredig av resultater, erfariger og kuskap. Regioalt samarbeid med kommuer på Fose og kystregioe. Er aktiv deltaker i praksisær forskig. Utviklig av gode lærigsmiljøer for asatte, studeter, elever, lærliger og hospitater. Arbeider med ye defierte faglige satsigsområder og utvikligsprosjekt. Disse har fokus på verdier, ledelse, hverdagsmestrig/ rehabiliterig og samhadlig Satsigsområdee: Samhadlig, pasietsikkerhet, hverdagsmestrig rehabiliterig, velferdstekologi, demes, aktivitet, treig og folkehelse, lidrede behadlig og omsorg ved livets slutt, helhetlig og omforet tjeesteprioriterig. Hjemmetjeeste har fokus på forebyggig, tilretteleggig og mestrig i praksis. Asatte samarbeider godt med ekeltbrukere og pårørede, og all tildelig og edrig av tjeestetiltak skjer etter dialog med brukere. Utgagspuktet for tjeestetiltak er hva er «viktig for deg»- prisippet og hjelp til selvhjelp. Tjeeste legger et betydelig arbeid i behovsvurderige, for å sikre at tjeestee beyttes på riktig måte. Det iebærer at pasieter som kommer fra sykehus til korttidsplass skal raskt hjem. Kompetase på velferdstekologi, rask tilgag på tekiske hjelpemidler og økt kapasitet på korttidsplasser har vært viktig. Sikret botilbud til dem som ble rammet av rivig av omsorgsboliger i forbidelse med byggig av 17 ye leiligheter Kotiuerlig iteropplærig med utgagspukt i «beste praksis» for å kue ta i mot ye pasietgrupper som har hatt behov for omfattede behadlig og oppfølgig i eget hjem. Åfjord helseseter fikk i 2015 pris for god matomsorg, da de gikk til topps i fylkesfiale til de asjoale «Gyle måltid». Tore Bjørkøy og Ige Johse i jurye overrakte prise til helseseterets sjefskokk Åge Frøes Det er igagsatt forberedede opplærig rudt hverdagsmestrig/rehabiliterig som implemeteres i Rehabiliterig av fellesareal ved Vasseset Bo og oppfølgigstjeeste er gjeomført. Elektroisk kommuikasjo mellom de ulike ivåee i helsetjeeste fugerer godt Omsorgsboliger uder byggig, redusert botilbud i byggeperiode,derfor er det etablert flere korttidstilbud i omsorgsboliger og sykehjem. Erfarig viser at dialog og samarbeid med brukere og pårørede om gode plalagte behadligsløp for de ekelte er viktig. Pleie og omsorg som tjeesteleveradør: Viktig å kommuisere tydelig om hva som er kriterier for og iholdet i tjeeste, slik at brukere forstår si rolle som tjeestemottaker. Omsorgstrapp som viser tjeesteivåee ble vedtatt av kommuestyret. Bruk av dee og forvetigsstyrig gir økt iformasjo til ibyggere. Dette krever et godt samspill mellom helsepersoell og brukere, slik at forholdee ka tilrettelegges for best mulig egeomsorg. Det tas i bruk iovative løsiger samme med brukere og lokalsamfuet. Brukermedvirkig er et gruleggede prisipp. Vi ser vekst i atall demete, rehabiliterigog kreftpasieter. Det har gitt utfordriger, blat aet med økte ressurser. For demete satses det på tiltak ia hjemmet, samt bo-og dagtilbud. Tilskuddsmidler i 2015 har gitt ye muligheter. Rehabiliterig i istitusjo og hjemme er økede, det gir økt krav til kompetase og tverrfaglig samhadlig. Sosialtjeeste i NAV Nord-Fose 2015 viser økig i atall brukere og i atall vedtak. Mage er flyktiger, som i påvete av itroduksjosstøad har behov for livsopphold, etablerigstilskudd og hjelp til helserelaterte utgifter. Det har vært spesielt fokus på utsatt ugdom, barefamilier og økoomisk rådgivig og gjeldsrådgivig. Brukerudersøkelser og arbeidsmiljøudersøkelser på kotoret har gitt gode resultater. ØKONOMISK SOSIALHJELP Brutto regskap Netto regskap Atall vedtak Atall avslag Atall klagesaker Atall rusfrie tiltak Privat fysioterapi Tjeeste er allsidig og har svært god kompetase, med spesialist i almefysioterapi og idrettsfysioterapi. Prioriterige er yopererte og sykmeldte, og de som står i fare for å bli sykmeldt. Videre akutte hevedelser fra fastlege. Ved Åfjord Fysioterapi var i hovedsak treig de største del av behadlige. I 2015 fikk de redusert vetelistee, og ved årets slutt var det 21 pasieter på veteliste. Ved de private fysioterapie ved helseseteret er arbeidsoppgavee kurative og forebyggede, ut fra hevisig fra fastleger og spesialister. Veteliste har variert mellom pasieter, og vetetide har variert fra cirka e uke til cirka to måeder. BEHANDLINGER VED Privat fysioterapi Aktivitet: Åfjord Fysioterapi 100 % driftstilsk. at behadliger Atall pasieter % driftstilsk. at. behadliger Atall pasieter Privat praksis Helseseter 50 % driftstilsk. at. behadliger Atall pasieter Sum behadliger

8 HELSE / VELFERD BRUTTOUTGIFTER HELSE OG VELFERD Mill kr 50 43, ,4 30 Sparetiltak i hjemmesykepleie - samkjørig 4,2 Hjemmetjeestee 3,4 Istitusjostjeeste Samhadligsreforme 3,3 Familieseteret 3,3 Barever 2,9 Admiistrasjo 0 Sosialtjeester 12,6 10 Hjelpetjeeste 20 Rekrutterig er hele tide tema ie helse. Her fra Utdaigsmessa som Åfjord videregåede skole arragerer hvert år. Psykisk helse er lett tilgjegelig for befolkig, med kort vetetid fra hevedelse til opprettet kotakt. Det var markerig av verdesdage for psykisk helse. I kulturstua holdt dasere Adil Kha to foredrag, ett for ugdomsskolee og ett for elever på videregåede skole. Helse og familie Nytt av i 2015, med avdeligsleder tilsatt fra høste. Tjeeste består av helsestasjo, psykisk helsearbeid, rehabiliterigstjeeste, flyktigetjeeste og Åfjord og Roa legetjeeste. Helsestasjo, jordmortjeeste og skolehelsetjeeste har vært preget av bemaigsutfordriger. Det er flere bar og uge som treger oppfølgig og forsterket tilbud, oe som krever tverrfaglig samarbeid og ressurser. 1,0 Flyktigtjeeste har lokaler samme med Vokseopplærige. 12 persoer fra Syria ble bosatt. 0,8 I tillegg kom seks familiegjeforete. Alle er elever ved vokseopplærige 0,6 i itroduksjosprogrammet, i og deltakere tillegg til at de har språkpraksis. 0,4 Rehabiliterigstjeeste arbeider mer helsefremmede og forebyggede. Fokusområde har vært prosjekt Hverdagsrehabiliterig. Det 0,2 har vært hospiterig hos Hverdagsmestrig Bjug og Ørlad. 0,0 AMBULANSETJENESTEN FOSe HELSE IKS BARNEVERN Tabelle viser atall pasieter fra Åfjord som har fått behadlig og opphold ved segeposte, Fose Distriktsmedisiske seter Kommualt akutt døgtilbud Etterbehadlig Spesialistrehabiliterig SUM Det har vært et aktivt år, med mage meldiger og økig på atall bar på tiltak. I 2014 var det 19 bar på tiltal. I 2015 økte tallet til 27. Dette har medført et stort overforbruk. regskapet viser et forbruk på kr , som er et merforbruk på kr i forhold til budsjett. Regskap 2015: Merforbruk i forhold til budsjett: kr. Ambulasetjeeste styres av AMK St. Olavs Hospital. De blir brukt i kommuer på Fose, oe som reduserer Beredskapstide i Åfjord oe, fra å være vel 80% er de å 78,4%. 519 oppdrag fordelt som følger: Akutt 34 % LEGEVAKT Det opplyses at Fose legevakt på gru av «ytt system» ikke har kuet skaffe statistikk for virksomhete. Valig 23% Haster 42 % Flest oppdrag på dagtid, flest på fredager og mist i helger. Juli og september var de måedee med flest oppdrag. 8 SPESIALHELSETJENESTEN Dette omhadler medfiasierig. Ordige ble faset ut i Det foreligger derfor ige statistikk. Atall bekymrigsmeldiger: Meldiger:

9 HELSE / VELFERD MÅLOPPNÅELSE / KONKLUSJONER Persoalarbeid Ufrivillig deltid: Målet ikke ådd. Seks asatte fikk økt stilligsadel, derav to til 100% stillig. Sykehjemmet har prosjekt med lik helgebelastig for alle i turus. HMS arbeidet er satt i system med pla og rapporterig til persoalsjef Sykefraværet er lavt, totalt i uderkat av sju proset. Dette har også gitt medieomtale. Medarbeidersamtaler har gitt tilbakemel-diger om trivsel og godt arbeidsmiljø Alle asatte har fått opplærig ie iformasjossikkerhet. Kompetase og rekrutterig Fagstilliger har vært besatt med riktig kompetase, me det er tedes til at dette blir utfordrede. Tre asatte startet modulbasert videreutdaig i ledelse. To sykepleiere startet videreutdaig (Alderspsykiatri og Aktivitet og bevegelse). E har startet på masteroppgave i psykisk helse. Ergoterapeut har gjeomført videreutdaig i Omsorgstekologi for helsearbeidere Vi har prioritert fagdager og E-lærig, for at flest mulig ka få kompetasehevig. Vi prioriterer fortsatt ressursgrupper. Ny gruppe er Ergometri Vi deltar i ulike iterkommuale fagettverk Sju asatte har gjeomført kurs i Motiverede itervju Vi tilbyr praksisplass både til høgskoler og videregåede skole Vi har lærliger i helsefag og kokkefaget Økoomi 2015 har vært et stramt år økoomisk, med et midreforbruk på kroer. Det er avsatt midler til bosettig av flyktiger, samt dekket i et overforbruk på e millio kroer i bareveret. Folkehelse, FYSAK, Frisklivssetral: Styrigsdata og Folkehelseprofil for Åfjord viser at befolkige har e god helsetilstad. Det er lav arbeidsledighet og lavt sykefravær. Folkehelseprofile viser utfordriger på muskel- og skjelett-lidelser. Kommue har e høy adel uge uføre, samt at mage uge oppgir å ha vært beruset. Frisklivssetrale har idividuelle oppfølgiger på fysisk aktivitet og kosthold. Samarbeid med Fose Vekst om prosjekt med fokus på god helse og Bra Mat-kurs for både brukere og asatte. Samarbeid med LHL Åfjord og Revmatikerforeige om lærig og mestrig, som har vært prioritert i Det er arragert e temakveld ie «Aktivitet og deltakelse med smerteproblematikk». FYSAK, turløyper: Øykeset/Mælaakke er ferdig oppmerket. Merkig til Dåapma og Fivollheia ble utsatt på gru av sø. Det er midler til tre ye merkede turmål; Arevik-Vassodde, Vikstei og Jultjuve Aktivitetspark: Utstyr er motert ved helseseteret og friluftsbarehage. Trimrom ble bygd og tatt i bruk ved Stoksud trygdepesjoat Idrettsdag for 60 og 80+ Frivillige bidrar til stimulerig og aktiviserig av brukere, på dagtilbud og ellers i tjeeste. Forebyggede arbeid for seiorer og eldre er å tilrettelegge for treig. Positive hedelser: Byggestart på 14 ye omsorgsboliger fordelt på to bofellesskap Revet og bygger fire ye tilrettelagte boliger i Prestegårdshauge Åfjord, et Demesvelig samfu Friluftsbarehage med aktivitetspark Det er bygd utescee ved helseseteret Det er askaffet tre el-sykler med mulighet for å ha med to brukere «Sommerfuglee» til glede til brukere av pleie og omsorg. Samarbeid med skolee om praksisplasser Fylkesvier i Gyle måltidsøyeblikk for beboere på sykehjem Språkkafé for fremmedspråklige; stort egasjemet fra bygdas befolkig og Røde Kors. Høyt fødselstall, hele 43 yfødte. Fortsatt årlige arragemet som Verdesdage for Psykisk helse, Sommerfest og Dasegalla. Etablert et godt samarbeid med pårørede, frivilligsetral, kulturetate, barehager og skoler, samt frivillige lag og orgaisasjoer God dialog med frivillige som medvirker i lag med tjeeste. «Det utgjør e forskjell i hverdage» Glødede og egasjerte studeter, elever og asatte. Brukerudersøkelse viste mage forøyde brukere, som føler at det er godt å komme på helsestasjoe for veiledig og oppfølgig. Ved årsskiftet var 27 flyktiger bosatt i Åfjord Utfordriger i 2016 Økede vekst og ye oppgaver ie primærhelsetjeeste. Rehabiliterig, rus og psykiatri styrket helsefaglig krever økt kompetase Det blir ødvedig å ha oppdaterte aalyser og fortløpede justere dimesjoerige av tjeeste. Både med hesy til omfag, ihold, kompetase og økoomi. Tjeesteproduksjoe står i kostat press fra omgivelsee. Det vil muliges aldri bli samsvar mellom opplevde behov og hva e kommue klarer å gi av tilbud. Arbeide videre med ye arbeidsmetoder og ye samarbeidsmåter. Strukturelle grep må gjøres for å gi gode og fremtidsrettede tjeester. Utarbeide helhetlig pasietforløp i kommue, samt edre fokus i hjemmebaserte tjeester fra «Hva ka jeg gjøre for deg» til «Hva er viktig for deg». Hverdagsrehabiliterig vil på sikt redusere og utsettelse av behov for kommual bistad. Iførig og oppfølgig av metodikke krever tid og ressurser. Koordierede ehet igagsettes og skal være e «dør» for ibyggere som treger sammesatte og omfattede helse og omsorgstjeester. Koordierede ehet har et overordet asvar for arbeidet med idividuell pla, og for oppevig, opplærig og veiledig av koordiatorer. Betydelig utfordrig hva gjelder rekrutterig av persoell. Asatte har høy gjeomsittsalder. Det er behov for økt kompetase på høyskoleivå i tjeestee. Arbeidet med strategisk kompetaseog rekrutterigspla for fremtide blir viktig. Fortsatt fokus på å redusere uøsket deltid Sikre kompetase på mioritetshelse Etablere foreldreveiledig for familier Sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetase i tjeestee på Familieseteret. Komite for helse / LIVSLØP Komitee har hatt 2 møter første halvår: Byggig av friluftsbarehage i aktivitetsparke ved Åfjord helseseter, som et ledd i Demesladsbye. Åfjord- et demesvelig samfu, avtale med Nasjoalforeig for Folkehelse Bosettig av flyktiger i 2015 og 2016 Etter kommuevalget ble Komité for helse og Komité for oppvekst slått samme til Komité for Livsløp: Det ble holdt to møter og følgede saker for helse og velferd: Pla for bosettig av flyktiger etter y amodig fra UDI Budsjett og økoomipla Hjem for e 50-lapp Kommual kostad Atall bussturer Atall taxiturer Atall trasport brukere Atall «bomturer» Kostad pr bruker i kroer: 120, HELSEBUSSEN Det foreligger pr ikke tall for reisede med Helsebusse i HELSESTASJONEN Fødselstallet i Åfjord fortsetter å stige. I 2015 ble det født 35 % flere bar i Åfjord e året før. Foto privat Atall fødsler

10 OPPVEKST BRUTTO DRIFTSUTGIFTER SKOLER OG BARNEHAGER 60 Mill kr , , ,2 Vokseopplærig Gruskole/SFO 2,8 Kulturskole Barehage Komm Hele søyle viser totale utgifter. Fargee viser hvorda utgiftee er fiasiert. Kommues utgift med tjeeste Brukerbetalig, salgsitekter, refusjo, statstilskudd, overføriger BARNETALL I SKOLE OG BARNEHAGE Skole pr barehage pr Bare hage Gru skole Sum +/- Stoksud skole By barehage Åset skole Maribo barehage Heggli barehage Vokseoppl Norsk samf for ivadrere Åfjord Kulturskole SUM ,8 Barehage Priv 2,9 PPT STOKKSUND OPPVEKSTSENTER Året har vært preget av oe utskiftig i lærerstabe, samt e helt y ledelse fra skolestart. Biskopbesøket var blat høydepuktee. Vi arragerte e filosofisk samtale om idetitet og greser; hva skaper vår idetitet og hvorda oppstår gresee mellom oss? Blat adre Biskop Tor Sigsaas, Vibeke Stjer og elever ved oppvekstseteret. Baretriet bidro med filmer kyttet til temaet. Utveksligsprosjektet med de tyske Ohmtalschule i Tysklad ble gjeomført for 12. gag. Prosjektet er i samarbeid med Åset skole. I år deltok 2 elever fra Stokksud til et 4 ukers opphold hos tyske familier i Homberg i Hesse. Det pedagogiske utvikligsarbeidet har blat aet hadlet om kollegabasert veiledig. Persoalet har observert hveradre og delt praksisfortelliger. Varmlusje på skole er fortsatt et populært og etterspurt tilbud. Nå har skole utarbeidet e kostpolitikk basert på asjoale retigslijer for skolemat. Barehage har jobbet systematisk med språkarbeid,veskap, samspill og hverdagsfortelliger. Det er laget e årspla og aktivitetspla for SFO med faste aktiviteter. Orgaisert lek fremmer sosiale ferdigheter. Dette skaper et godt miljø og er et populært tilbud, som bara gleder seg til. Barehagedag ved Stokksud barehage ÅSET SKOLE Åset har gjeomført mage aktiviteter i 2015, blat aet vårmarked, FN-dag, julemarked, strikke-kafé, veskapstime, Uicef-rude, skolequiz, swigkurs, balldager, fadderordig, skogdager. Dette gjør skole bevisst, for elevee skal bli kjet med adre på tvers av tri. Olweusarbeidet går uavhegig av dette. Aktivitetee er viktige for elevees psykososiale lærigsmiljø. E dag i uka har elever fra 10. tri asvar som trivselsledere for baretriet. De skal lede aktiviteter i lagpause. Det oppleves som veldig positivt. Aktivitetee ka være slåball, Catch the Flag, fotball, legdehopp og aktiviteter i halle. Vi bidro 13. ovember med framførig av BlimEdase på Parke. For femte gag arragerte NRK Super BlimE. I år deltok over bar i Norge. BlimE hadler om å bry seg om adre, ivitere til lek, og gaske ekelt være e ve. Åset deltok i de asjoale satsige for ugdomstriet,«ugdomstri i utviklig». Erfariger fra adre skoler tilsa at hele skole burde være med. Åset valgte klasseledelse og regig i alle fag som fokusområde. Nå er HiST som ekster bidragsyter ferdig med prosjektet, me Åset har fortsatt fokus på utvikligsarbeid. MARIBO BARNEHAGE Vi har fem flyktigbar, og totalt 11 bar der mist e av foreldree har aet morsmål e orsk. Blat de asatte hadde e av dem aet morsmål e orsk. Ved å møte ulike kulturer i hverdage, lesig av bøker, fortellig av evetyr, sag, og ved å sette ord på det som skjer «her og å», opplever bara et rikt og varierede språkmiljø. Å dele leiker, vete på tur, hjelpe hveradre, ugå å forstyrre adre, samt å akseptere ulikheter, hadler alt om sosial kompetase. Vokse har opptrådt som rollemodeller ved å delta i baras leik og aktiviteter. Vi deltok på ispillig av e Veskaps-CD. Itektee går til Redd Baras arbeid for flyktigbar i Syria. Det har vært turer i ærmiljøet, og vi har blat aet besøkt brastasjoe, helsesetret og kirka. HEGGLI BARNEHAGE I august 2015 tok vi i bruk e y avdelig i Heggli, friluftsavdeliga «Drømmehage». De hadde fra starte sju bar. Prosjektet var speede og utfordrede. Det var ødvedig med mye plaleggig og forberedelser. Vi har hatt mage fie og speede opplevelser, med uteaktiviteter og turer av forskjellig slag. På de øvrige avdeligee hadde vi 27 bar i tillegg til friluftsbarehage. Hovedfokus med det å TA VARE PÅ seg selv, hveradre og ature har vært lærerikt og utfordrede, med god lærig i forhold til samspill og veskap. I tillegg har vi i Heggli lagt vekt på å ta vare på formidlig av bibelfortelligee. Året 2015 ga oss dessute mage positive erfariger av styrket samarbeid på tvers av avdeligee, samt i forhold til blat aet de videregåede skole og helseseteret. BY BARNEHAGE By barehage har to avdeliger. Vi er sertifisert med Grøt flagg, og jobber aktivt med å formidle gode holdiger til miljøet. Vi øsker at bara skal bli glad i ature og de opplevelser som de ka gi dem. Vi har scooterturer, skidag, mage turer i skoge og fulgt livet ved fôrigsbrettet via viltkamera. I høst jobbet vi med ull som prosjekt. Vi farget gar, vevde og tovet våre ege sitteuderlag. Vi har høstet frukt og bær som vi har brukt til bakig, syltig og laget cider. Vi jobber aktivt for å skape et godt miljø preget av trygghet, tillit og respekt med fokus på språk, veskap og samspill. SFO ÅSET SFO holder hus i «6-årsbygget» med et hovedrom tilrettelagt for måltider og orgaiserte aktiviteter og frilek. I tillegg dispoeres to midre rom, og ved behov 1. trisrommet. Uteområdet er stort og iholdsrikt med muligheter, et eldorado for gruppelek. Primær åpigstid er , som ka utvides ved behov. På sommere har vi ferieklubb, som ka søkes ute å være i SFO reste av året. Vi har 37 brukere. 10

11 OPPVEKST MÅLOPPNÅELSE / KONKLUSJONER Vokseopplærig Lærerressurse er per ,5 %, fordelt på 4 asatte. Atall elever økte fra 21 i vår til 29 høste Vi har flest elever fra Syria, me vi har også elever fra Filippiee, Thailad, Mexico, Litaue, Pole, Ugada og Islad. Det udervises i orsk og samfuskuskap. Flyktigee starter i et 2-årig itroduksjosprogram år de kommer til Åfjord med 3 dager på skole og 2 dager i språkpraksis hos lokale bedrifter. I april flyttet vi i i yoppussede lokaler i Lesmasgårde. Det ga mye bedre arbeidsforhold. Vokseopplæriga er i stadig vekst og omstillig. Vi ser at også de ye lokalee ka bli for trage. Vårt fokus er å gi våre elever persolig tilpasset orskopplærig. Dette er vår store utfordrig. Flere gager i løpet av skoleåret kommer ye elever som må starte fra bue. Vi har et godt samarbeid med Åfjord videregåede skole Ressursseteret. Vi har også etablert et godt samarbeid med Rissa, Leksvik og Bjug agåede mutlige orskeksameer. Dette samarbeidet vil fortsette. Felles fokusområder: Skole - elevarbeid Veiledet lesig, lesekurs /regekurs, regig i alle fag, spesialpedagogisk udervisig i grupper, oppfølgig av asjoale prøver, vurderig for lærig, overgag barehage/skole, elevees lærigsmiljø. Kompetasehevig asatte Det asjoale prosjektet «Ugdomstri i utviklig» ble videreført. Skolebasert kompetaseutviklig (SKU), med HIST som faglige bidragsytere og veiledere. Fokus: klasseledelse, kollegaobservasjo og regig i alle fag. I Fose ble det daet et lærede ettverk for alle skolee som er med i Ugdomstri i Utviklig. Nettverket hadde to samliger i Som e del av arbeidet med elevees lærigsmiljø jobber alle skolee på Nord-Fose med Olweusprogrammet. Det ble arragert et ettverksmøte våre Videreutdaig med studeter på følgede fag: Arbeid i små skuler og oppvekstsetre, regig som gruleggede ferdighet, matematikk, lærigsmilø og gruppeledelse, spesialpedagogikk, logopedi, flerkulturalitet, flerspråklighet. To rektorer fullførte rektorskole høste Barehage Uik og magfoldig: Se og utvikle magfold hos det ekelte bar. Med utgagspukt i ulike behov, alder, mestrigsivå, kuskap, erfarig, iteresser, kultur. Språk: Stimulere og utvikle språket gjeom kust og musikk, kroppsspråk, kreativitet og begrepsilærig. Verktøy: TRAS - kartleggig av språkutviklig hos bar i barehage Folkehelse: Kosthold og erærig, fysisk aktivitet, ikluderede fellesskap De kompetete vokse i barehage Heve kompetase på systematisk språkstimulerig med et særlig fokus på bar fra språklige mioriteter. Arbeide med HMS: rutier/kuskapshevig. Fokus på folkehelsearbeid: Arbeid med kosthold, fysisk aktivitet og ikluderede fellesskap. Deltakelse i KOMPASS - kompetasehevig for assisteter i barehage. To studeter i på desetralisert barehagelærerutdaig. Regioal satsig på lederutviklig. Målgruppe: styrere og pedagogiske ledere Felles kursdag for alle barehageasatte i Åfjord i september: å bygge veskap i barehage bars trivsel vokses asvar Felles kursdag for alle barehageasatte på Fose: bar med spesielle behov Drift av barehagee Vi har fremdeles full barehagedekig. Nye bar tas fortløpede gjeom året. Hovedopptak 15. april. Få skolestartere og mage søkere rudt 1 år førte til press på plassee på avdeligee for de ygste bara. For å øke kapasitete ble det bygd friluftsbarehage tilkyttet Heggli. Friluftsavdelige har plass til 12 bar i aldere 3-6 år. Høste-15 startet plaleggige for flere småbarsplasser i Maribo. Mulighete for å leie midlertidige brakker plassert iefor Maribos uteareal ble vurdert. Barehagedage ble markert med uteaktivitet i tråd med Friluftslivets år. Felles fokusområder for barehagee på Fose var: evaluerig av lokalt tilsy i barehagee på tvers av kommuegresee, tidlig isats, lederkompetase, felles kompetasepla for barehagee på Fose, lesig og skrivig som gruleggede ferdighet, fremmedspråklige bar og språklig og kulturelt magfold, bar med spesielle behov, overgage fra barehage til skole, veiledig av yutdaede barehagelærere og gruskolelærere Gruskole, kulturskole og vokseopplærig Skolee startet opp med Ugdomstri i utviklig høste Fokus var klasseledelse og regig i alle fag. I tillegg ble ekstere veiledere fra matematikksetret egasjert og et ispirasjosforedrag med Jo Røislie i samarbeid med Åfjord Videregåede skole arragert i august. PPT NORD-FOSEN PPT for Nord-Foses arbeidsområde er sju skoler og ti barehager i Åfjord, Roa og Ose. I 2015 fikk vi 38 ye idividhevedelser. Ved utgage av 2015 hadde vi i overkat av 135 idividsaker. I tillegg har vi flere aktive systemhevedelser. Noe gager heveder skoler og barehager seg og ber om slik veiledig, som ikke omfatter ekeltidivider. PPT har også i 2015 hatt samarbeid med fagutvikligsstilligee for Fose, og hatt bistad i systemarbeidet i hehold til språk, lesig, skrivig og psykososialt miljø. PPT har i 2015 arbeidet etter årspla som er vedtatt i PPT for Nord-Fose sitt styre. Det ble i 2015 avholdt tre styremøter. Der ble saker som årspla, årsmeldig, budsjett og regskap behadlet. Vi har forsterket arbeidet med atimobbeprogrammet Olweus. Det er avsatt e stilligsressurs på ti proset for å utvikle udervisigsverktøy til bruk på tri. Verktøyet ble også prøvd ut i barehagee i løpet av Vi videreførte vårt fokus på å redusere vedtak i spesialudervisige samtidig som kvalitetsutviklig av tilpasset opplærig sto i fokus. Vi gikk fra 13,5 % i 2012 til 9,5 % høste Vår målsettig er ladsgjeomsittet på 8 %. Newtorommet i 3. etasje på PARKEN er tatt i bruk. Det er e viktig area for å jobbe kokret med realfaglige problemstilliger To lærere med 20% stillig hver står for utviklig av rommet og udervisige som er rettet mot både skole og barehage. Vokseopplærige utvidet udervisigstilbudet ytterligere i løpet av høste Kulturskole fortsatte drifte med færre asatte e i Udervisige er omorgaisert som e følge av dette. Se ege artikkel. Utfordriger Det er fortsatt store økoomiske utfordriger både ie barehage og skole. Drift og orgaiserig vurderes kotiuerlig. Markat edgag i elevtallet i gruskole, og fortsatt økig i atall barehagebar ga reduksjo i statlige overføriger til skole og behov for flere barehageplasser. Flere asatte med barehagefaglig kompetase ble flyttet fra Åset til Maribo. Vi fortsetter etter- og videreutdaig av pedagogisk persoale. Dette følges opp med blat aet fortsatt satsig på videreutdaig av lærere, PPT og barehageasatte. Stadig flere mioritetsspråklige bar i barehage og skole krever flerkulturell kompe-tase og kuskap om språkutviklig og språk-stimulerig. Videreføres i Arbeidet med skolebasert kompetaseutviklig (SKU) fortsetter på alle tri fra Vi fortsetter arbeidet med rutier og iterkotrollsystem kyttet til beredskap, miljørettet helsever samt kvalitet og ihold i barehager og skoler. Komite for oppvekst / LIVSLØP Det ble avholdt seks møter i Komite for oppvekst i periode jauar til august. Etter valget i oktober ble Komite for oppvekst slått samme med Komite for helse til Komite for livsløp. Det ble avholdt to møter i y komité.blat sakee som komitee hadde fokus på i 2015 var: økoomi og budsjett prosjekt spesialudervisig strategisk kompetasepla for barehagee bosettig av flyktiger lokaler til flyktigtjeeste og vokseopplærig, barehagestruktur og behov for flere småbarsplasser samt etablerig av friluftsbarehage. bemaigsorm for barehagee edriger i økoomisk ramme for Åset skole på gru av edgag i elevtallet justerig av betaligssatser i oppvekst og helse 11

12 LANDBRUK HUSDYRHOLD I ÅFJORD KOMMUNE Husdyrhold Melkekyr Ammekyr Øvrige storfe Viterfora sauer Utegåede sau Avlspurker Slaktegriser Verpehøer Slaktekylliger Kalkuer slaktet MELKEKVOTER I ÅFJORD - KJØP OG SALG Solgt Kjøpt atall liter atall liter Differase Samlet Kjøp og salg av melkekvote I 2015 solgte e bruker liter melkekvote. 26 brukere kjøpte melkekvoter fra state og privat på til samme liter. Åfjord har e samlet dispoibel kvote på liter som er fordelt på 51 aktive foretak. Av disse er det 6 samdrifter. AREALANVENDELSE I ÅFJORD KOMMUNE Arealavedelse daa Fulldyrket jord, eg Overflatedyrket Imarksbeite Øvrige grøfôrvekster Poteter Grøsaker/jordbær Kor HJORTEVILTFORVALTNING atall dyr Elg Kvote Felt Hjort Kvote Felt Rådyr Tildelt Kvotefri jakt Felt I mage jaktfelt er det iført kvotefri jakt på rådyr. UTBETALTE TILSKUDD Ordig Beløp At.saker Produksjostilskudd Økologiske tilskudd Beitetilskudd Driftstilskudd melk Avløserref. Ferie og fritid Avløserref. Sykdom Bygdeutvikligsmidler Spes.miljøtiltak (SMIL) Grøftetilskudd Regioale Miljøtilsk. RMP Overvitrigsskade Avligsskade Orgaisert beitebruk Skogkultur Vegbyggig Kurs i skogbruket,,,,,,,,,,, Vaskelig skogsterreg Miljøtilskudd i skog Tyig Samlet Foto: Ae-Lise Haugdahl Humstad MÅLOPPNÅELSE / KONKLUSJONER Etter høstes kjøp og salg av melkekvoter er det e oppgag på 39 to i melkeproduksjoe. De dispoible kvote i kommue er liter fordelt på 51 foretak. Ige tvil om at melkeproduksjo er e av bærebjelkee for ladbruket i kommue. Flere uge brukere har tatt over eiedommer, og fortsetter melkeproduksjo på brukee. Det iterkommuale prosjektet på pla, miljø og ladbruk for kommuee Rissa, Leksvik og Åfjord fortsatte også i For ladbruk si del samarbeider vi å om tilsy og kotroller på produksjostilskudd. Smil-midlee ble avgreset til foretak som oppfyller vilkåree i forskrift om produksjostilskudd, det vil si aktive brukere. Tross dette KOMITE FOR KOMMUNEUTVIKLING Komitee hadde tre møter i 2015, og behadlet blat aet følgede saker: Prioriterig av vedlikeholdsmidler 2015 Prioriterig av midler avsatt til asfalterig kommuale veier 2015 Regulerig av kommuale avgifter og gebyrer Prestgårdfjøset s fremtid. LAKS OG SJØØRRET-FISKE kg Norddalselva: Stordalselva TOTALT KG LAKS Atall Atall laks Atall sjø-ørret I Nordalselva ble det i 2015 faget 443 laks og 9 sjø-ørret. I Stordalselva ble det faget 644 laks og 833 sjø-ørret. Fra ladbruks- til melkeprosjekt Vi øsker e levede kommue med drift og bosettig i alle gredee. Også i Åfjord er ladbruket og gode orske råvarer grulag for mage arbeidsplasser, ikke bare i selve ladbruket, me også iefor hadel, reiseliv og adre æriger. Ladbruket er ute tvil svært viktig for kommue vår. Åfjord kommue har i mage år hatt økig i melkeproduksjo med e de høyeste leverasee i Sør-Trødelag. Daglig produseres melk til hele melkekartoger i Åfjord (10 kartoger på åfjordig). Melkeproduksjoe er e viktig bærebjelke i bygda. Produsetmiljøet er sterkt og utvikligsrettet, med et øske om å bli eda bedre. Derfor bidro Åfjord kommue våre 2015 til oppstart av «Melkeprosjektet», etter som «Ladbruksprosjektet» hadde sitt siste år. Prosjektet er et rådgivigsprosjekt i samarbeid med TINE, som tilbyr rådgivig til hver ekel produset, slik at det ka tas stillig til hvorda gårde skal drives framover. Etter oppstart i april med iformasjosmøte på Rådhuset ble rådgiveres første besøk godt mottatt hvor behovsavklarig med eiere var tema. er det e økig av ivilget tilskudd. Det er ivilget tilskudd til 29 saker, 11 av disse er hydrotekiske saker. Behovet for grøftig er stort i kommue, me det er e svak utyttig av tilskuddet. Totalt ca. 38 daa berørt areal er grøftet. LENSA prosjektet på Fose. Da er år 3 med 100 % skogpådriverressurs på Fose avsluttet. LENSA Fose har lyktes. det har vært e formidabel økig i avvirk-ig og økt fokus på skogbruket på Fose. Åfjord kommue har vedtatt å være med i tre ye år. LENSA prosjektet på Fose har som mål å videreutvikle samarbeid og felles tekig på tvers av kommuegreser og fylkesgreser for det beste for skogbruket i distriktet. SKOGBRUKET I ÅFJORD Det ble i 2015 avvirket 2701 m 3 salgbart virke, med e førstehådsverdi på ca kr Samfusverdie av dette virket er stipulert til ca 9,7 mill kroer. Hogstmaskidrifter står for det meste av avvirkige. Det ble platet i overkat av skogplater og lauvryddet/avstadsregulert 356 daa ugskog. I jauar ble det arragert skogdag i Børmarka. Tema var sluttavvirkig, virkesmålig og kappig. På høste ble det arragert ugskogpleiekurs i regi av Skogkurs iom Laksvatet. Kurset hadde fem deltakere. Iterkommualt prosjekt pla, miljø og ladbruk Rissa, Leksvik og Åfjord kommuer deltar i et pilotprosjekt om iterkommualt samarbeid ie fagfeltee pla, miljø og ladbruk. Målet for prosjektet er å få bedre og mer effektive tjeester for ibyggere gjeom «felles kompetase og kapasitet». Ie fagområdee kart, oppmålig, pla og byggesak, arbeider vi med å etablere felles rutier, oe som gjør det lettere å samarbeide på tvers av kommuegresee og utføre oppgaver i abokommue.

13 TEKNISKE TJENESTER BRUTTO DRIFTSUTGIFTER TEKNISKE FORMÅL 10 Mill kr , , ,9 2,3 3,5 2,4 4,4 4 2 Det er store edriger i arbeidsmetodee ved uttak av tømmer. Her fra e skogdag i 2015 STATUS TEKNISKE TJENESTER Vi har e egasjert gjeg på drift som fugerer meget bra. Det gjelder både de som jobber iefor vaktmestertjeeste og de som jobber iefor VARområdet. Dette er e løsigsorietert gjeg som er jobber på tvers av fag og sektorområder. Dee gjege er og også tett ivolvert i de fleste kommuale byggeprosjekter, både iefor plaleggig og utførelse. I 2015 ble gruarbeidee til ytt lager på Vasseset utført. Det etterlegtede lagerbygget er plalagt ferdigstilt i løpet av For øvrig er tekisk avdelig godt rigget både år det gjelder kapasitet og kompetase, bortsett fra kapasitet iefor områdee plaarbeid og vei, va og avløp. Vi førsøkte ved to alediger i 2015 å rekruttere persoell til å bistå med gjeomførig av kommuale 0 va og avløpsprosjekter, som står for tur. Vi klarte dessverre ikke å fie de rette kadidate. Vi er derfor ødt til å gjeomføre plaleggig av e del VAprosjekter med ekster bistad. Dette vil skje i løpet av 2016, og gjelder spesielt e del va og avløpsprosjekt i området Stoksud og Stokkøya. Det skjer mye i Åfjord om dage, og det skal skje mye i åree fremover. I de sammeheg ser vi på mulighete for å styrke oss ytterligere år det gjelder kapasitet iefor plaområdet. For øvrig ble Passiv hus r. 1 og 2 på Vasseset ferdigstilt i Byggig av hus r. 3 og 4 er godt i gag, og plalegges ferdigstilt vår/ sommere Tekisk hadde et merforbruk i 2015 på cirka kroer. I hovedsak gjelder det veivedlikehold (ikludert brøytig og strøig). Pla/byggesak Oppmålig Bra/feietjeeste Vaforsyig Avløp 0,3 0,2 Septik Reovasjo Vaktmestertjeester Hele søyle viser totale utgifter. Fargee viser hvorda utgiftee er fiasiert. Kommues utgift med tjeeste Brukerbetalig, salgsitekter, refusjo, statstilskudd, overføriger Veger, plasser og kaier To av passivehusee, bygd som læreprosjekt av elever fra Åfjord videregårede skole, stod ferdig i To ye hus bygges. 0 VEIER Det har vært ormal drift av kommuale veier. Sommervedlikehold med grusig, høvlig og påkjørig av Dustex for støvbidig og forsterkig av veie. Drift og vedlikehold av gatelysalegg. Opp- og edsettig av brøytestikker, brøytig og strøig. Resk og tømmig av sluker, stikkreer og veigrøfter. Driftsavdelige har overordet asvar for admiistrasjo av kommuale kaier, ikludert drift og vedlikehold av kaier. Det ble ihetet tilbud på vitervedlikehold av kommuale veier og plasser i periode 2015 til Det kommuale veiett er oppdelt i 11 roder. På 4 av rodee ble det ilevert mer e ett tilbud pr. rode. På 7 roder mottok vi ett ekelt tilbud pr. rode og på e rode ble det ikke ilevert tilbud. AVLØP Normal drift av kommualt avløpsalegg med tilsy og drift av kloakkpumpestasjoer mellom Åres og Mostad. Slamavskillere på kommuale alegg er tømt. Det har ikke vært brudd på kommues avløpsett i VANNVERK Det har vært ormal drift og vedlikehold av kommuale vaverk med tilsy og prøvetakig på gruvasaleggee i Norddale, Børmark og Loi, gruvasalegg på Melad og resealegg i Stokksud og i Stordale, og. til-sy ved UV-alegget på reservevakilde i Kroke. Det har vært 11 lekkasjer på valedigsettet. Lekkasjer er utbedret av kommues driftsavdelig. Det er ikke utført større arbeider på vaverkee i Vakum på Vasseset er tilkoblet overvåkigsalegget, som gir mulighet for å registrere vaforbruk øst for kumme, mot Åfjord helseseter og vest for kumme, mot Dragseidet. Ved Børmark vaverk er det edsatt kummer for overvåkig og resig av rør med reseplugg. Overvåkig gjelder i hovedsak målig av vamegder, som overføres til kommues setrale driftsovervåkigsalegg. Overvåkigsalegg registrerer vatrykk og avdekker raskt begyede lekkasjer på ledigsettet.overvåkigsalegget blir også aktivt beyttet ved søk etter lekkasjer. BygigsvedliKehold Tor Skjevdal var tekisk sjef og plasjef i Åfjord fra I ivesterigsbudsjettet Ha gikk av med for 2015 pesjo ble i det avsatt 1,6 millioer kroer til gjeomførig av bygigsvedlikehold. Komité for kommueutviklig vedtok prioriterigee. Vi ever y, reovert persoalavdelig ved Vassesset boliger, der det i flere år har vært behov for større vedlikehold. Heggli barehage fikk y bordkledig på vestervegge og ye vidu og balkogdør i adre etasje, som også gir bedre rømigsvei. Byggig av barevogskjul var ødvedig i begge setrumsbarehagee gruet et gledelig stort fødselstall. Vi skiftet viduer og dører i flere utleieleiligheter. I Stihauge er et ytt takoverbygg oppført som beskyttelse for igagsdøree. Helseseteret har fått ytt vareitak med leddport, samt at balkogdør på gruppe fire ble erstattet med åpigsvidu. Vaktmesterteamet har også bygd y flott utescee ved helseseteret, og var svært så delaktig med gagbru og gruarbeid til de ye friluftsbarehage. På Åset skole prioriterte ma å få flere klasserom oppdelt i midre rom. 13

14 TEKNISKE TJENESTER / PERSONAL Avslutig for 1. pulje «sommerfugler», som var på helseseteret og hjemmesykepleie i Fra vestre: Thea Mørreauet, Toje Rømma Adreasse, Elle Marie Sudet, Rue Bårdli, Emma Murvold og Ae Marie Stjer. BRANNVESEN - UTRYKNINGER Bra i bygig Bra i kjøretøy Bra i gress Pipebra Ae bra Trafikkulykke Redig sjø Medisisk bistad Ass til adre ødetater Akutt foruresig Aet Uødig alarm SUM Persoal Ved utgage av 2015 hadde Åfjord kommue 344 asatte fordelt på 274 årsverk. Vi har 6 lærliger. Det er fortsatt relativt ekelt å rekruttere medarbeidere i fagstilliger. Sykefraværet var i 2015 totalt på 4,97 proset, og er fortsatt stabilt lavt. Det betyr at vi holder vår målsettig i IA-avtale om et sykefravær uder fem proset. Tett oppfølgig av sykmeldte resulterer ofte i tilretteleggiger på arbeidsplasse. Dette gir e større grad av ærvær, med mulighet til å være i jobb på tross av helseplager eller sykdom. God helse, høy arbeidsmoral, god oppfølgig og tilretteleggig fra arbeidsgiver, e orgaisasjo som på tross av edrig, i det store og hele, skaper trygghet for arbeidsplasser og tjeesteytig. Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeidet fortsatte også i 2015, med digitaliserig av dokumetasjo og bruk av kvalitetssystemet Risk Maager. Det er et systematisk arbeid som omhadler asattes arbeidsplasser og arbeidsmiljø, kompetasehevig av vereombud, samt betydelig kuskap om vereområdet. Rutiebeskrivelser / Risiko- og sårbarhetsaalyser og gjeomgag av praksis gjøres fortløpede. Det har også vært gjeomført ulike samliger/kurs: «Psykososialt arbeidsmiljø» med Ui Kristiase, «De ødvedige samtale» og «Skikk og uskikk på jobbe» i regi av NAV Arbeidslivsseter. Braver har også hatt et særskilt fokus. Mellomledersamlig med tema «Ledelse i edrig» med Stei Joy Valstad ble gjeomført i april. Servicetorget har hatt edriger i sie arbeidsoppgaver, som et resultat av at oe medarbeidere har sluttet og ye kommet til. PLAN- OG BYGGESAK Saker i Det faste plautvalget derav havbruksaker derav ferdigbehadlede regulerigsplaer Behadlete delegerte saker derav ye eeboliger derav ye fritidshus derav deligsaker derav utslippsaker Kotrollerte utstikk Digital døgåpe forvaltig: Kommue har i 2015 jobbet mye med prosjektet Digital Døgåpe Forvaltig. Det er e felles satsig for kommuee på Fose. Prosjektet skal gi bedre digitale tjeester, samt digital ibyggerdialog. Kommuee har blat aet lasert ye hjemmesider på Iterett. Målet er at de ye sidee skal være så brukervelige som mulig. Fokus på sidee har vært kommuale tjeester, og hvorda ibyggere best mulig fier praktisk iformasjo. Dette er et kotiuerlig arbeid som vil fortsette. Fosekommuee laserte samtidig e felles ettportal. I det videre arbeidet vil ma også utvikle tjeesteportale RettpåSak, som ma fier på hjemmesidee. Der vil alle digitale tjeester (skjema og søkader) etter hvert samles på ett sted, og ma ka logge i og følge ege saksgag. KART, MATRIKKEL Og OPPMÅLING Forvaltig av kartbaser: Åfjord kommue har ajourholdsasvar på flere kartbaser, med hovedfokus på bygiger og veier. Alle byggetillatelser blir lagt i i kartet etter hvert som de blir vedtatt. Nye veier blir målt i med GPS. Fose GIS: Kommuee på Fose har et samarbeid om felles kartsystem. Samarbeidet gjelder programvare og kursig. Åfjord kommue har fagasvaret for dette samarbeidet. Matrikkel og eiedomsoppmålig Det er i løpet av året gjeomført 75 oppmåligsforretiger og det er i tillegg ført flere brukstilfeller i matrikkele som gjelder kvalitetshevig av matrikkelopplysiger og eiedomsgreser. 14

15 KULTUR KULTURÅRET 2015 Kulturuka gikk som valig av stabele i slutte av jauar. På plakate stod av som Igebjørg Bratlad, Christoffer Clause og Kjarta Traa. Ugdommes kulturmøstrig ble arragert de 7. mars i kulturstua. Sommerfeste på helseseteret hadde i år 10- års jubileum. Årets hovedartist var Elisabeth Adreasse. I tillegg var det flere koserter med blat adre Gia Nordby, Madarisaft og Åfjord jaitsjar. Åfjord Utopia ble for første gag arragert de 20. jui. E festival med fokus på lokalmat, gode tradisjoer, fellesskap, saseopplevelser, ivolverig og lyste til å bidra til lokalsamfuet. Turskiltprosjektet ferdigstilte de første av flere turløyper i Øykesvege beskriver området fra Nesheim og opp til Sålaesset. Ulike løyper og turmål er merket i i kart, samt at de ulike traseee er godt merket i terreget. Ulf Rises og Kyrre Havdal gjestet Harbakhula 22. august. Både artister og publikum fikk e flott opplevelse. Marit Haugses Kolmaskog mottok Idrettes hederspris 2015, utdelt av Sør-Trødelag Idrettskrets. Prise begrues med at hu i over 30 år har vært aktiv i Åfjord Idrettslag, som spiller, treer, lagleder, motivator og tilrettelegger. Hu har lagt ed utallige dugadstimer for idrette i Åfjord. Ugdommes kulturmøstrig 2015 UKM 2015 ble avholdt de 7. mars i kulturstua på Åset. Følgede gikk videre og fikk represetere Åfjord kommue på fylkesmøstriga: Ask Dydahl, Elias Larse Barstad, Heig Berga, Marthe Aksetøy, Marti Larse Barstad, Aro Stames, Peder Stjer, Torgeir Stjer, Vegard Ege, Elie Murvold, Hege Tåres, Kristia Bøe, Tuva Charlotte Hovde Bye, Mia Løvvik, Astrid Gilde, Liv Marit Hårstad, Elise By Haugses, Axel Arevik Stames, Adrea Eebakk og Laura Va Gaale Folkebiblioteket Mediabestad Åfjord Stoksud Skjølitteratur vokse Faglitteratur vokse Skjølitteratur bar Faglitteratur bar Totalt E-bok Tidskrift i aboemet 36 5 Utlå Hovedbiblioteket Avdelig Stokksud Tilvekst Hovedbiblioteket Avdelig Stokksud Utlå Pr ibygger i år Sitt pr time Hovedbiblioteket 30,9 utlå 7,0 utlå Avd Stoksud 6,6 utlå 1,5 utlå Bokbusse stopper ved Liesøya skole og COOP Stokkøy. Samlet utlå er 435, mot 352 i Kulturprivier Solfrid Dydahl samme med elever fra kulturskole. Kulturskole I 2015 har kulturskole utviklet esemblemodelle i musikkfagee videre gjeom et fokus på å sikre de ekelte elev tilstrekkelig persolig tilretteleggig. Vi opplever at elevee utvikler seg raskere i samspill med adre, og at kvalitete heves. Samme med de kusteriske kompetase adresserer også modelle kulturskoles daelsesoppdrag. Vi har tatt i bruk admiistrasjosprogrammet Speedadmi. Nå har vi e ekel felles plattform der elever og foresatte til ehver tid ka følge med på timeplaer og kommuisere med kulturskole. Prosjekter og arragemet Kulturskole har hatt et aktivt år med mage ege produksjoer, blat disse UKM, daseforestillige «Reise», musikkteaterforestillige «Jeg er Alice!», vårkosert til itekt for jordskjelvofre i Nepal, piaokosert med tilhørede visuell kust og kustutstillig på Bakeriet. I tillegg har vi hatt e serie mesterklasser for musikkelevee, og vi har ivitert til «Åpe Dag» på Kulturskole. Vi har arragert aimasjosverksted og samme med barehagee laget e CD som heter «Veer!» KULTURPRISEN 2015 ble tildelt Solfrid Dydahl. Utdelige skjedde i aledig kulturskoles forestillig «Jeg er Alice!», der Solfrid hadde det kusteriske hovedasvaret. Dydahl har vært asatt i kulturskole side starte av 90-tallet, og er blat aet primus motor i kulturskoles store oppsetiger. Dydahl har også ledet musikaloppsetiger og skuespill på Stoksud skole for alle ugdomsskoleelever. Ie kustfag bidrar hu til deltakelse på Ugdommes kulturmøstrig, hvor oe av elevee har gått til ladsmøstrige. Det blir uderstreket at Dydahl har gjort veldig mye for kulturlivet i Åfjord. I tillegg til heder og ære, fikk viere e sjekk på kroer, samt et maleri av Fose-kustere Toril G. Oksvold. Kulturmidler Idrettsaktiviteter Skyteaktiviteter Kustformidlig/ bar & uge Ellers har vi vært å se på utallige arragemet rudt omkrig i kommue. Kommuestyremøter, kirke, skoler, barehager og eldresetre har alle hatt besøk av uge kulturaktører med sag, musikk, das, teater og visuell kust. Lokalt samarbeid Åset Skolekorps kjøper si dirigettjeeste og aspiratopplærig av Åfjord Kulturskole, og Stokksud oppvekstseter kjøper musikklærerressurs. Talet Lab Fose Åfjord Kulturskole har spilt e setral rolle i utviklige av det ye regioale taletutvikligsprogrammet TaletLab Fose. Prosjektet støttes av alle kommuee på Fose, samt Sør Trødelag Fylke gjeom De Kulturelle Skolesekke. Prosjektet startet i desember Asatte, elever og ressurser Kulturskole hadde ved slutte av 2015 seks asatte fordelt på este 5 årsverk.ved årets slutt hadde vi 170 elevplasser og ige veteliste. 35,5 proset av kommues uge i gruskolealder var elever i kulturskole. 15

16 ØKONOMI UTGIFTSTYPER INNTEKTSTYPER % LØNNSUTGIFTENES ANDEL AV BRUTTO DRIFTSUTGIFTER Politisk styrig INNTEKTSTYPER Øverførig med krav om motytelser 12 % 16 Fellestjeester Lø Skole/barehage Helse/sosialtjeeste Øvrige driftsutgifter UTGIFTSTYPER Lø 49 % Skatt 22 % Reteitekter og utbytte 4 % Sosiale utgifter 9 % Avskriviger 5 % Ladbruk/ tekiske tjeester Salg/leieitekter 11 % Brukerbetalig 3% Div statlige tilskudd 4 % Rammetilskudd 44 % Varer og tjeester som erstatter tjeesteproduksjo 4 % Avdrag lå 5 % Varer og tjeester som igår i tjeesteproduksjo 16 % Reteutgifter 4 % Overføriger 9 % Driftsregskap Beløp i 1000 kr Regulert Opprielig Regskap budsjett budsjett Regskap Tjeesteområde Skatt på itekt og formue Itekt Ordiært rammetilskudd Itekt Skatt på eiedom Itekt Adre geerelle statstilskudd Itekt Sum frie dispoible itekter Reteitekter og utbytte Itekt Reteutgifter, provisjoer og adre fiasutgifter Utgift Avdrag på lå Utgift Netto fiasitekter/ - utgifter Til dekig av tidligere års regskapsmessig merforbruk Til ubude avsetiger Utgift Til bude avsetiger Utgift Avsetiger likviditetsreserve Bruk av tidligere års regskapsmessige midreforbruk Itekt Bruk av ubude avsetiger Bruk av bude avsetiger Netto avsetiger Overført til ivesterigsregskapet Til fordelig drift Fordelt til drift (fra skjema 1B) Regskapsmessig midreforbruk Utgifter til tjeesteområdee Beløp i 1000 kr Regulert Opprielig Tjeesteområde Regskap budsjett budsjett Regskap Politisk styrig Itekter Utgifter Netto Fellestjeester Itekter Utgifter Netto Skole og barehagetjeester Itekter Utgifter Netto Helse og omsorgstjeester Itekter Utgifter Netto Ladbruk og tekiske tjeester Itekter Utgifter Netto Fiaitekter og utgifter Fiasutgifter Fiasitekter og utgifter Netto Sum fordelt til drift Netto

17 ØKONOMI Ivesterigsregskap Beløp i 1000 kr Regulert Opprielig Regskap budsjett budsjett Regskap Ivesterig i aleggsmidler Utlå og forskutterig Kjøp av aksjer og adeler Avdrag på lå Diverse overføriger Dekig av tidligere års udekket Avsetiger bude/ubude ivest.fod Årets fiasierigsbehov Fiasiert slik Bruk av lå Itekter fra salg av aleggsmidler Tilskudd til ivesteriger Kompesasjo for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlå og refusjoer Adre itekter* Sum ekster fiasierig Overført fra driftsregskapet Bruk at tidligere års udispoert Bruk av avsetiger Sum fiasierig Udekket/udispoert Balaseregskap Beløp i 1000 kr Regskap Regskap EIENDELER Omløpsmidler Kasse, bak Kortsiktige fordriger Premieavvik SUM OMLØPSMIDLER Aleggsmidler Pesjosmidler Aksjer og adeler Utlå Utstyr, maskier og trasportmidler Faste eiedommer og alegg Sum aleggsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Kortsiktig gjeld Pesjosforpliktelser Lagsiktig gjeld Sum gjeld Bokført egekapital Bude driftsfod Ubude ivesterigsfod Bude ivesterigsfod Disposisjosfod Sum fod Uderskudd 0 0 Overskudd Edrig regskapsprisipp Udispoert fra ivesterigsregskapet 0 0 Udekket fra ivesterigsregskapet 0 0 Kapitalkoto Sum bokført egekapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL MEMORIAKONTI Ubrukte låemidler Adre memoriakoti Motkoto for memoriakotiee KOMMUNENS GJELDSUTVIKLING KOMMUNENS GJELD KOMMUNENS GJELD Kommues lagsiktige gjeld ikludert pesjosforpliktelser er på 790 millioer kroer ved utgage av Dette utgjør 273 % av driftsitektee for Netto låegjeld pr ibygger (lagsiktig gjeld ex. pesjosgjeld fratrukket utlå og ubrukte låemidler) er pr kr Dette er e økig på kr pr ibygger fra TJENESTENES ANDEL AV NETTO DRIFTSUTGIFTER Skole og barehage 37 % Ladbruk og tekiske tjeester 6 % Politisk styrig 2 % Fellesutgifter 16 % Helse/ sosiale tjeester 39 % Mill kroer KOMMUNENS GJELD DRIFTSUTGIFTER 17

18 ØKONOMI OVERORDNET Kommues etiske retigslijer ble revidert og vedtatt i kommuestyret i I dee prosesse ble retigslijee gjeomarbeidet politisk. Etter vedtaket er de gjeomgått både i rådmaes ledergruppe og med avdeligsledere, slik at de etiske retigslijee etterleves. Dette skal sikre betryggede kotroll og høy etisk stadard i virksomhete. DRIFTSREGNSKAPET Geerelt Driftsregskapet for Åfjord kommue viser høy aktivitet. Driftsutgiftee ligger på cirka 284 millioer kroer i For å gjøre Åfjord til et vitalt og livskraftig samfu, er det viktig å tilby gode tjeester gjeom e kompetet og motivert driftsorgaisasjo med tilstrekkelige ressurser. Samtidig må kommue legge til rette for tilflyttig, ye arbeidsplasser og et godt fritids- og kulturtilbud. Udersøkelser viser at e veldrevet kommue med et velfugerede og godt utbygd tjeestetilbud er svært viktig for å sikre bosettig og tilflyttig. Regskapet for 2015 er preget av videreførig av flere års satsig på skole- og barehageutbyggig, ærigsutviklig, samt å sikre gode og stabile tjeester iefor kultur, skole, helse og tekiske tjeester. Alle disse tiltakee krever at vi stadig går gjeom kommues aktiviteter for å sikre riktig ivå på tjeestee, samt at de utføres mest mulig målrettet og effektivt. Det er også i 2015 foretatt e gjeomgag av alle tjeestee for å se på isparigsmuligheter. Det er gjeomført edbemaig ved flere avdeliger. Full virkig av disse tiltakee vil vi først få i regskapet for Åfjord kommue har i flere år hatt et omfattede ivesterigsprogram, som krever at midler overføres fra ordiær drift til dekig av reter og avdrag på låefiasierte ivesteriger. Politisk ivå Regskapet viser et lite merforbruk i forhold til budsjettet. Merforbruket skyldes i første rekke merutgifter i forbidelse med folkevalgtopplærig og edriger i komitestruktur. Fellestjeestee Fellestjeestee er et samlebegrep på e rekke fuksjoer som setraladmiistrasjo, servicetorg, kultur, ærigsutviklig, lærliger med mer. Aktivitetee her er omtret som budsjettert. Totalt sett har området et merforbruk. Oppvekst Oppvekst har et betydelig merforbruk i Utfordrigee ligger først og fremst på skoledrifte på Åset, me også drifte av Stokksud oppvekstseter, By barehage og Maribo barehage viser et merforbruk. Det er gjeomført edbemaig ved Stokksud oppvekstseter i Der er drifte å på riktig ivå. Redusert atall bar ved Åset skole gjør at det er satt i gag e edbemaigsprosess der. Merforbruket på barehagee skyldes i hovedsak økt atall bar med barehageplass. Helse og omsorg Helse- og omsorg går samlet sett i balase. De siste par åree har det imidlertid vært merforbruk også iefor dee sektore. Det syliggjør at det er vaskelig å møte et stadig økede behov for tjeester med kappe ressurser. Merforbruket har ligget iefor istitusjos- og hjemmetjeestee. Dette har vært kyttet til økt press på tjeestee, både på gru av økede behov i befolkige, samtidig som kommuee har fått et økt asvar for utskrivigsklare pasieter. Dette betyr at istitusjosplassee blir forbeholdt persoer med større omsorgs- og oppfølgigsbehov, og flere må få hjelp hjemme via hjemmetjeestee. Sektor ladbruk og tekiske tjeester Iefor sektor ladbruk og tekiske tjeester er det merforbruk iefor vitervedlikehold av veier og plasser, samt veilys. Det er også oe merforbruk på vaktmestertjeeste, hvor budsjettet for vedlikehold av bygg er overskredet. Reter og avdrag Som følge av at kommue har gjeomført store ivesteriger i de seere åree, er rete- og avdragsutgiftee økede på gru av låeopptakee som er gjeomført. Takket være et lavt reteivå klarer Åfjord kommue å holde disse utgiftee iefor budsjettet. Avsetiger til fod / premieavvik Åfjord kommue har i 2015 betalt cirka 1,2 millioer mer på tjeestepesjoer e hva som faktisk er utgiftsført. Dee differase som beteges som premieavvik, er med på å forbedre resultatet i Åfjord kommues regskap tilsvarede. Dette beløpet må utgiftsføres i kommede års regskaper. Regskapsmessig resultat 2015 Kommue fikk i 2015 tilbakebetalt midler for to prosjekter som kommue har forskuttert. Prosjektee gjelder utbedrig av Areviksvigee og Busstermial Åres setrum. Dette er egagsutbetaliger som utgjør «ekstraordiære itekter» på til samme 7,1 millioer kroer. Takket være disse itektee viser regskapet et midreforbruk på 5 millioer kroer. De ordiære drifte viser imidlertid et merforbruk. Ut fra dette vil det fortsatt være behov for kostadsreduksjoer og kutt i kommues drift. Ivesterigsregskapet De største ivesterigsprosjektee i 2015 gjelder boliger og utfyllig av idustriområdet på Mostad. Byggig av ye omsorgsboliger ble igagsatt høste 2015, og ferdigstilles ie utgage av Det er også ivestert i ye kommuale boliger på Prestgårdshauge og i Nessabrekka. Det totale ivesterigsivået er midre e budsjettert. Det skyldes at ikke alle prosjekter er igagsatt eller ferdigstilt i budsjettåret. Det gjelder i hovedsak prosjekter ie va og avløp. Det er totalt bokført 35 millioer kroer i ivesterigsutgifter i Totalt sett går ivesterigsregskapet i balase. NØKKELTALL Netto driftsresultat 3-0,8 1,9 1,3 2,7 1,1 Netto reter/avdrag i % av driftsitektee 7,1 7,4 6,0 6,1 5,3 5,1 Ivesteriger fiasiert ved bruk av lå 39,1 44,3 38,9 75,3 85,2 70,9 Lagsiktig gjeld i % av driftsitektee 273,6 263,3 248,6 246,6 248,0 240,8 Fordelig skatt Total igag Åfjord kommues Beløp i 1000 kr %-vis edr %-vis edr Arbeidsgiveravgift ,76 % Forskuddstrekk (Arbeidstakere) ,42 % ,39 % Etterskuddsskatt (Firmaskatt) ,77 % ,41 % Reter/gebyr ,68 % ,81 % SUM ,93 % ,30 % FOND Beløp i 1000 kr Ubude driftsfod Ubude ivesterigsfod SUM SKATT Tabelle viser hvor mye som er ibetalt i skatt for 2015 og 2014, fordelt på skattetype. Total igag viser at det har vært stor økig i skatteitektee, spesielt i forskuddstrekk. Kommues adel gjespeiler dette, selv om økige her er oe midre. FOND Fod er kommues sparepeger. Tabelle edefor viser de frie midlee i fodee. Midler som er bevilget, me ikke brukt per 31. desember, er trukket fra det ekelte fod. 18

19 DET FLERKULTURELLE ÅFJORD Flyktigekosulet Hilde Løklig og Fedra Abd al Hak Natalia fra Pole, Kristia fra Litaue og Elea fra Russlad valgte å flytte hit. Åfjord er blitt et flerkulturelt samfu. Åfjord har å ibyggere fra til samme 24 asjoer, der alle verdesdeler er represetert. De fleste asjoee er represetert med persoer som har valgt å bosette seg her. I tillegg har Åfjord tatt asvar for de store flyktigestrømme til Europa de siste åree. Med folk fra adre verdesdeler og adre kulturer følger også ye skikker og tradisjoer, ikke mist ye mattradisjoer. Det magfoldet vi å har fått, ka gi oss ye impulser som ka smelte samme med Åfjordskulture. Åfjord har etablert et godt mottaksapparat for å ta vare på alle som er kommet til Åfjord og bor her. Johaes Zarzar holder 17.mai-tale. Dialog: Fate Farha, ordfører Vibeke og biskop Sigsaas Tre damer i drakter fra hjemladet Filippiee. Åfjordiger og iflyttere i skjø foreig. Nye matretter Idyll og vapipe ved Laksvatet

20 Åfjord kommue 7170 Åfjord afjord.kommue.o Retur: Åfjord kommue, 7170 Åfjord

cvbvbcvbvc Åfjord kommune Utgave til Revisjon og kontrollutvalg redaksjon avsluttet 02. mai 2016 13:55

cvbvbcvbvc Åfjord kommune Utgave til Revisjon og kontrollutvalg redaksjon avsluttet 02. mai 2016 13:55 cvbvbcvbvc Åfjord kommue Utgave til Revisjo og kotrollutvalg redaksjo avsluttet 02. mai 2016 13:55 ÅRSMELDING 2015 RÅDMANNEN Stabilitet og aller helst vekst i folketallet er viktig, både for å sikre tilgag

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Åfjord kommune

ÅRSMELDING 2014. Åfjord kommune ÅRSMELDING 2014 Åfjord kommue ÅFJORD KOMMUNE 1 2 3 4 10 SYSSELSETTING NØKKELTALL KOMMUNALE ANLEGG 12,6 5 1. Liesøy kirkegård 2. Stokkøy kirkegård 3. Stokksud kirke Stokksud trygdepesjoat 4. Stokksud oppvekstseter

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009)

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009) Veie mot målet Oppsummerig 2006-2009 - pla for 2010 Av Ole Thomasse Grejs Koordiator for Trygge lokalsamfu i Re (september 2009) Iledig Trygge lokalsamfu i Re er forakret i kommuestyre vedtak fra 2006

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Regioal pla for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Vedtatt av fylkestiget 29. september 2011 Fylkeskommue skal uderstøtte og rådgi kommuee i folkehelsearbeidet. Utviklig av samarbeidsformer er viktig,

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode Forord Hadligsveiledere er utarbeidet som e del av prosjekt TIGRIS. De er ikke met for rusekspertee, me tar sikte på å imøtekomme

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Besvarte / Iviterte Prikket Sist oppdatert (2016) - Madla 2016 32 / 33 (96,97 %) 16.01.2017 Foreldreudersøkelse Ute- og iemiljø Hvor forøyd eller misforøy d er du med: s utearealer? s lokaler?

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Hovedpla for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Ihold 1. Iledig 5 1.1 Bakgru og prosess 5 1.2 Defiisjoer 7 2 Føriger for arbeidet 9 2.1 Statlige føriger 9 2.2 Lokale føriger 11 2.3 Idrettes

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Besvarte / Iviterte Prikket Sist oppdatert (2016) - Tjesvoll 2016 70 / 74 (94,59 %) 16.01.2017 Foreldreudersøkelse Ute- og iemiljø Hvor forøyd eller misforøy d er du med: s utearealer? s lokaler?

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formaskapet Møtedato: 03.07.2014 Tid: Kl. 19.30 Sted: Os kommuehus - Nystuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Jør Gisle Dalbakk Adre: Forfall: rådma Are Svedse

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Brøttum barnehage Årsplan 2015 2016

Brøttum barnehage Årsplan 2015 2016 Samvær i udrig og glede. Bar og vokse leker og lærer. Brøttum barehage Årspla 2015 2016 D a I g - M e d v i r k i g - O m s o r g - L e k - L æ r I g Rigsaker kommue vekst og utviklig! Lekeglede, livsutfoldelse

Detaljer

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004 ROS-aalyse for Detaljregulerigspla for aktivitetsområde- festivalplass Prestegardsladet Plaidet 2014004 Utsikt til plaområdet frå Idrottsvege uder flaume 27.11.2014 Voss kommue 10.06.2015 Ihald 1 Bakgru...

Detaljer

Stiftelsen! Tryggere!

Stiftelsen! Tryggere! Trygg orgaisasjo Dysleksi Norge 14. ovember 2015 Bjør Løvlad Seiorrådgiver og terapeut Stiftelse! Tryggere! www.tryggere.o Stiftelse Tryggere på Iledig Ugdommer utsettes 3 5 gager så mye for vold og overgrep

Detaljer

-drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati

-drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati Fagpla i KRLE. Plae er veiledede, det ka bli edriger uderveis. 9.tri UKE TEMA ARBEIDSMÅTER OG INNHOLD 34-37 Meesker ettigheter, fredsarbei d og demokrati. -drøfte etiske spørsmål kyttet til meeskeverd

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * 991569030 Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis

Detaljer

Barn, fysisk aktivitet & helse

Barn, fysisk aktivitet & helse Bar, fysisk aktivitet & helse - et foredrag fra NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi - utarbeidet av professor dr. med. Roald Bahr, Norges idrettshøgskole Utfordrige Årsake Hverdage Kuskape Løsige Utfordrige

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011 Eksame REA08 S, Våre 0 Del Tid: timer Hjelpemidler: Valige skrivesaker, passer, lijal med cetimetermål og vikelmåler er tillatt. Oppgave (8 poeg) a) Deriver fuksjoee ) f 5 f 6 5 ) g g ) h l 9 9 6 4 h l

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/2863

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/2863 SAKSFRAMLEGG Saksbehadler: Gro Øverby Arkiv: 22 Arkivsaksr.: 5/2863 MODUM BOLIGEIENDOM KF - ETABLERING AV ÅPNINGSBALANSE OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR 25 Rådmaes istillig:. Åpigsbalase for Modum Boligeiedom

Detaljer

Beitokurset for 21. gang

Beitokurset for 21. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 21. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Nyhet: Edriger i Lærepla for kroppsøvig fra 1. august 2012 Hvilke kosekveser

Detaljer

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16 Eksamesreglemet for høyskolestudier Ved Høyskole Kristiaia Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 1.0 Lovverk 3 2.0 Karakterer 4 2.1 Karakterskala med 5 tri 4 2.2 Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Detaljer

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus Koferaseseter i Kuskapsbyes hus Foto: Mariae Otterdahl-Jese Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Velkomme Edelig ka vi øske velkomme! I over 15 år har det vært et øske fra kuskapsmiljøet

Detaljer

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter MAGASIN FOR STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM NR 1 2013 48. ÅRGANG Mobilt røtgeutstyr er e suksess Side 12 Haraldsplass Diakoale Høgskole Haraldsplass Diakoale Sykehus Gares Ugdomsseter Seter for Livsmestrig

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første itrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 3 2012 R A P P O R T Førsteitrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 Norges vassdrags- og eergidirektorat 2012 Rapport r 3-2012 Førsteitrykk etter

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Komite for livsløp Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord Rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 11:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Singsaas Leder

Detaljer

Åfjord kommune ÅRSMELDING 2016

Åfjord kommune ÅRSMELDING 2016 Åfjord kommue ÅRSMELDING 2016 ÅFJORD KOMMUNE POLITISKE SAKER ORGANISAJONSKART KOMMUNALE ANLEGG FAKTA KART 1. Liesøy kirkegård 2. Stokkøy kirkegård 3. Stokksud kirke Stokksud trygdepesjoat 4. Stokksud oppvekstseter

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lise Grøtting Sørheim MEDL ÅF-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lise Grøtting Sørheim MEDL ÅF-AP Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 26.10.2017 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Medlem ÅF-AP

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Læreruersøkelse (2007-2013) - Stiftelse Troheim Iteratioal School Sample Coucte Ivite Aswere Stiftelse Troheim Iteratioal School Respose rate Aoy mise Data upate Vår 2013 19 12 63,16 22.05.2013 Læreruersøkelse

Detaljer

Kommentarer til oppgaver;

Kommentarer til oppgaver; Kapittel - Algebra Versjo: 11.09.1 - Rettet feil i 0, 1 og 70 og lagt i litt om GeoGebra-bruk Kommetarer til oppgaver; 0, 05, 10, 13, 15, 5, 9, 37, 5,, 5, 59, 1, 70, 7, 78, 80,81 0 a) Trykkfeil i D-koloe

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Britt Humstad Medlem ÅF-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Britt Humstad Medlem ÅF-H Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Komite for livsløp Møtested: Revsnes trygdepensjonat Dato: 06.04.2016 Tid: 09:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Singsaas Leder ÅF-FRP

Detaljer

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3 15/13 30. august 2013, 21. årgag Nytt om samfusmedisi og folkehelsearbeid Komplett iholdsfortegelse s. 2 Asker kommue veter gevist om 20 år s. 3 Hvem har asvaret for miljørettet helsever? Hva er egetlig

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Beitokurset - 20 års jubileum

Beitokurset - 20 års jubileum Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset - 20 års jubileum Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideér - y ispirasjo Du ka velge 4 praktiske aktivitetsøkter, hver på 2,5 time, ie følgede

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Singsaas MEDL ÅF-FRP Roy Jonny Larsen MEDL ÅF-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Singsaas MEDL ÅF-FRP Roy Jonny Larsen MEDL ÅF-SP Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 16.11.2017 Tid: 09:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Medlem ÅF-AP

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

Konsulentprofil. Amir Ghoreshi Mobilutvikler

Konsulentprofil. Amir Ghoreshi Mobilutvikler Kosuletprofil Amir Ghoreshi Mobilutvikler Amir er e dyktig mobilutvikler med spisskompetase ie Adroid og ios utviklig. Forute mobilutviklig har ha jobbet med e rekke tekologier, heruder utvidet si kompetase

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soig Årsrapport 2013 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse

Detaljer

Beitokurset for 22. gang

Beitokurset for 22. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 22. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Setrale edriger i lærepla i kroppsøvig Hvilke kosekveser vil edrigee få for

Detaljer

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138 Byutviklig kommue Fylkesmae i Telemark Postboks 2603 3702 SKIE fmtepost@fylkesmae.o Deres ref. Vår referase Dato 14/04999-50 19.08.2015 Varselom utvidelseav plaområdetfor pågåedearbeid med «Forslagtil

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene Global stadard for ivesterigsresultater (GIPS ) GIPS sikrer at historiske ivesterigsresultater bereges og preseteres etter esartede prisipper. Artikkele gir e iførig i de iterasjoale abefaligee for presetasjo

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier...3 1.1 Målsettiger...3 1.2 Verdigrulag og holdiger...3 1.3 Forakrig i lovverk

Detaljer

Agenda Strategi

Agenda Strategi Strategi Ageda 2013-2016 Impleia Norge Ihold 1. Visjo 2. Verdier 3. Strategiske mål 4. Kokurrasefortri 5. Strategiske valg Visjo Impleia Norge Bli de ledede etrepreøre ie komplekse ifrastrukturprosjekter

Detaljer

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt).

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt). Eksamesoppgave våre 011 Ordiær eksame Bokmål Fag: Matematikk Eksamesdato: 10.06.011 Studium/klasse: GLU 5-10 Emekode: MGK00 Eksamesform: Skriftlig Atall sider: 8 (ikludert forside og formelsamlig) Eksamestid:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Fosen fjord hotel Dato: Tid: 10:00 16:15

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Fosen fjord hotel Dato: Tid: 10:00 16:15 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Fosen fjord hotel Dato: 15.09.2016 Tid: 10:00 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Medlem ÅF-AP Wenke Osen Børmark

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor.

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor. 8 Ug i Berge? Rusomsorg Se plaer for 3 på ye spor di bydel 6 Bolig med det lille ekstra Tips for vitere Sjekk kurstilbud FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ JANUAR 4 INNBYGGER MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE Hvor går

Detaljer

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Med formelt blikk på Norid Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Hvem er Norid? Forhold til mydighetee Foreslått forvaltigsmodell Foreslått forskrift Registrarmodelle Forhold mellom partee

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1 Ukeoppgaver i BtG20 Statistikk, uke 4 : Biomisk fordelig. 1 Høgskole i Gjøvik Avdelig for tekologi, økoomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke 4 Biomisk fordelig. Oppgave 1 La de stokastiske variable

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statistikk og økoomi, våre 07 Obligatorisk oppgave 6 Løsigsforslag Oppgave E terig kastes 0 gager, og det registreres hvor mage 6-ere som oppås i løpet av disse 0 kastee. Vi ka kalle atall 6-ere i løpet

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator.

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator. Forprosjektrapport Presetasjo... Itroduksjo... Bakgru... Mål og rammebetigelser... Kravspesifikasjo... Mål... Rammebetigelser... 3 Tekologi... 3 Løsiger/alterativer... 3 Aalyse av virkiger... 7 Presetasjo

Detaljer

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trødelag:.^ ;..,...^.;. ^^ fiveligetrødelag" Strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Hørigsutkast 25.02.2008 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiselivsærige

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER Når du er i tvil om hva som bør gjøres! Etikk som beslutigs- verktøy Nyttige verktøy for å hådtere arbeidshverdages dilemmaer Oppgaver til diskusjo Vi går fora vi har

Detaljer

2T kapittel 3 Modellering og bevis Utvalgte løsninger oppgavesamlingen

2T kapittel 3 Modellering og bevis Utvalgte løsninger oppgavesamlingen T kapittel 3 Modellerig og bevis Utvalgte løsiger oppgavesamlige 301 a Sitthøyde i 1910 blir 170,0 171, 4 170,7. I 1970 blir de 177,1 179, 4 178,3. b Med som atall år etter 1900 og y som sitthøyde i cetimeter

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 15.10.2015 Tid: 19:00 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Medlem ÅF-AP

Detaljer

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel.

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel. Søkad om kompetasetilskudd ifskuddssøker Org. r. (9 siffer) I Tilskuddssøker 940208580 I Telefo på daglidi Balsfjord kommue I Poststed IPostr. Postadresse Rådhuset Mobiltelefo 77722200 9050 E-postadresse

Detaljer

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna SKAIÅ BARNEHAGE Vi har nå 7 avdelinger i Skaiå barnehage, og hver av avdelingene har sitt særpreg og målrettet arbeid. Avdelingene tilpasser sitt pedagogiske arbeid mot sin aldersgruppe, men tar utgangspunkt

Detaljer

FORANDRINGER KAN KOMME SÅ FØLG MED PÅ VÅR HJEMMESIDE www.melby-son n.no DER KOMMER ALL AUKSJONSINFORMASJON

FORANDRINGER KAN KOMME SÅ FØLG MED PÅ VÅR HJEMMESIDE www.melby-son n.no DER KOMMER ALL AUKSJONSINFORMASJON Skreet a Rue Torgerse AUKSJONSINFORMASJON 2007 GODT NYTT ÅR ØNSKER VI ALLE VÅRE KUNDER OG FORRETNINGSFORBINDELSER AUKSJONSINFORMASJON 2007 EN FORELØPIG AUKSJONSKALENDER FOR FØRSTE HALVÅR I 2007 SER DERE

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G AvetaSolar solfager M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G for Stebråtlia Versjo: 191113 1 Ihold 1. Kompoeter i leverase, AvetaSolar solfager... 3 2. Tegiger, mål og betegelser på kompoeter... 4 3. Forberedelse...

Detaljer

Dersom vi skriver denne reaksjonslikningen ved bruk av kjemiske tegn: side av likningen har vi ett hydrogen mens vi har to på høyre side.

Dersom vi skriver denne reaksjonslikningen ved bruk av kjemiske tegn: side av likningen har vi ett hydrogen mens vi har to på høyre side. Støkiometri (megdeforhold) Det er særs viktig i kjemie å vite om megdeforhold om stoffer. -E hodepie tablett er bra mot hodesmerter, ti passer dårlig. -E sukkerbit i kaffe fugerer, 100 er slitsomt. -100

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen Ihold Iledig Hva er obbig Forebyggig Saarbeid ello barehage og hje Avdekkig Lovverk og setrale føriger Barehages

Detaljer

Beitokurset for 23. gang

Beitokurset for 23. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 23. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Siste ytt fra forskig på vurderig og lærig i kroppsøvig Basistreig i skole,

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer