Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier"

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - Revidert august 2013

2 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV PRAKSISSTUDIER VED DE HELSE- OG SOSIALFAGLIGE UTDANNINGENE VED HIST Generelt Regler relatert til arbeidsliv/praksissted Oppfølging av studenter i praksis. Ansvarsfordeling Vurderingskriterier Prosedyrebestemmelser for vurdering av student Midtveis vurdering ved praksisperioder kortere enn seks uker Midtveis vurdering ved praksisperioder på seks uker eller mer Varsling senere enn midtveis vurdering ved praksisperioder på seks uker eller mer Unntak fra generelle varslingsrutiner Sluttvurdering Vedtak Konsekvenser av vurderingen Ikke bestått Fravær Avbrutt praksis Klager Ikrafttredelse... 6 VARSLING VED TVIL OM INNSTILLING TIL BESTÅTT/GODKJENT VED GJENNOMFØRING AV PRAKSISSTUDIER FOR STUDENTER VED AHS... 7 POLITIATTEST... 8 FORSIKRING AV STUDENTER... 8 SÆRSKILT SKIKKETHETSVURDERING Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Saksgang Meldeskjema om tvil om skikkethet side 2

3 RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV PRAKSISSTUDIER VED DE HELSE- OG SOSIALFAGLIGE UTDANNINGENE VED HIST Vedtatt av rektor med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 7-2. Revidert høst 2010, ikrafttredelse fra Rammeplaner og forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling og saksforberedelse gjelder. 1. Generelt 1.1 Disse retningslinjene omfatter alle master-, bachelor- og videreutdanninger med praksisstudier ved AHS og ASP, og i tillegg bachelor radiograf og bachelor bioingeniør ved AFT. Retningslinjene fastlegger felles rammer for gjennomføring av praksisstudiene ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved HiST. 1.2 Mål, innhold og detaljerte krav i det enkelte praksisstudium er nærmere beskrevet i fageller studieplanen for utdanningen, eventuelt i eget praksishefte eller håndbok. 1.3 Som vurderingsuttrykk for praksisstudier brukes: Bestått / Ikke bestått. 1.4 En student kan ikke påbegynne et nytt praksisstudium eller avlegge eksamen før forutgående praksisstudier er fullført med bestått resultat med mindre annet fremgår av fag-/studieplan ved den enkelte utdanning. Avdelingen kan etter søknad fra studenten gi dispensasjon fra disse bestemmelsene i særskilte tilfeller. 2. Regler relatert til arbeidsliv/praksissted 2.1 Studenten skal i praksisstudiene rette seg etter vanlige normer og regler som gjelder i arbeidslivet. Det henvises til avtaleverket og arbeidsmiljølovens bestemmelser. 2.2 Dersom praksisstedet har eget personalreglement, skal studenten rette seg etter de regler som regulerer atferd i tjenesten. 2.3 Studenten er underlagt taushetsplikt nedfelt i gjeldende lov- og regelverk. Studenten skal være gjort kjent med bestemmelser om taushetsplikten og avgitt taushetsløfte i samsvar med de krav høgskolen og praksisstedet stiller. 2.4 Studenten plikter å sette seg inn i relevante bestemmelser for studenter iflg. lov om helsepersonell. 2.5 Høgskolen tar ikke ansvar dersom studenten forårsaker skade på materiell og lignende på praksisplassen. For å sikre seg mot å komme i et mulig ansvarsforhold dersom det side 3

4 skulle skje en skade, bør studenten som hovedprinsipp avstå fra å benytte bil eller annet materiell som tilhører ansatt eller pasient/bruker på praksisplassen. Dersom slik bruk er forutsatt på en praksisplass, kan studenten kreve å få avklart ansvarsforholdene før oppstart av praksisperioden. 3. Kriterier for tildeling av praksisplass ut fra særlige behov Det vises til vedtatte felles retningslinjer for tildeling av praksisplass ut fra særlige behov. 4. Økonomiske forhold. Tilskudd ved gjennomføring av praksisstudier Det vises til vedtatte felles retningslinjer for tilskudd til studenter som gjennomfører praksisstudier. 5. Oppfølging av studenter i praksis. Ansvarsfordeling 5.1 Det enkelte studieprogram skal ha fastlagt ansvars- og oppgavefordeling mellom praksisstedets veileder, de praksisinvolverte ved studieprogrammet og studenten. Dette skal fremgå av fag-/studieplan og eventuell praksishåndbok. 5.2 Praksiskontrakt/-avtale skal utarbeides. 6. Vurderingskriterier Ekstern praksisveileder og/eller høgskolens veileder kan reise tvil om bestått, eller foreslå at praksisstudiene ikke er bestått, dersom studenten vurderes til ikke å ha oppfylt kravene iflg. pkt. a - g. Det er tilstrekkelig at ett av punktene ikke er oppfylt. a. Ikke oppfylt nærværsplikten for praksisstudiene b. Ikke viser tilstrekkelig personlig og/eller faglig kompetanse c. Ikke oppnår godkjent resultat i forhold til målene for praksisperioden d. Ikke retter seg etter vanlige normer, regler og lover i arbeidslivet eller ev. personalreglement ved praksisstedet e. Ikke overholder yrkesetiske retningslinjer og/eller taushetsløfte f. Ikke overholder obligatoriske forpliktelser og avtaler, herunder obligatoriske oppgaver og gitte tidsfrister g. Ikke viser respekt for pasienter/brukere, pårørende eller medarbeidere på praksisstedet. 7. Prosedyrebestemmelser for vurdering av student 7.1 Midtveis vurdering ved praksisperioder kortere enn seks uker Dersom det midtveis i praksisstudieperioden reises tvil om en student vil oppnå bestått praksis, skal ekstern veileder umiddelbart orientere høgskolens representant som øyeblikkelig innkaller studenten til en samtale der det påpekes hvilke krav som må oppfylles for å kunne oppnå vurderingen Bestått. Det skrives referat, som student og høgskolens representant signerer. 7.2 Midtveis vurdering ved praksisperioder på seks uker eller mer Midtveis i hver periode skal studenten ha en skriftlig tilbakemelding i forhold til målene for praksisperioden og kap. 6 i foreliggende retningslinjer. Av halvtidsvurderingen skal det framgå om studenten ligger an til bestått eller ikke bestått praksisstudium. Reises det tvil om studenten vil oppnå bestått praksis, skal det arrangeres et møte, der både ekstern veileder, høgskolens representant og studenten deltar. Høgskolens representant kan eventuelt delta via telefon- eller videokonferanse. Det skrives et referat, som alle møtedeltakerne signerer. Dersom studenten står i fare for ikke å bestå praksisstudiet, skal det påpekes hvilke krav som må oppfylles for å kunne oppnå vurderingen Bestått. side 4

5 7.3 Varsling senere enn midtveis vurdering ved praksisperioder på seks uker eller mer Uavhengig av midtvurderingen er siste frist for å gi studenten skriftlig melding om fare for ikke å bestå praksisstudiet, tre uker før praksisstudiet avsluttes. 7.4 Unntak fra generelle varslingsrutiner Dersom det oppstår særskilte forhold, kan fristene ifølge pkt. 7.1, 7.2 og 7,3 fravikes. Det er i de tilfeller hvor studenten viser atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis. 7.5 Sluttvurdering Ved avslutning av praksisstudiene skal ekstern veileder utarbeide en skriftlig individuell vurdering i henhold til de vurderingsskjema eller formular som foreligger. Det innstilles til bestått eller ikke bestått praksisstudium. Dersom det innstilles til Ikke bestått, skal det arrangeres et sluttvurderingsmøte. Studenten skal ha kjennskap til innstillingen minimum to dager forut. På møtet deltar ekstern veileder, høgskolens representant og studenten. Høgskolens representant kan eventuelt delta via telefon- eller videokonferanse. Saken drøftes i plenum, og det skal føres referat/protokoll fra møtet. Protokollen skal opplyse om hvem som deltok på møtet, grunnlaget for innstillingen og momenter som kom fram under drøftingen. Protokollen underskrives av samtlige som deltok på møtet. Studenten har anledning til å legge ved ev. skriftlige merknader, som legges ved protokollen. 7.6 Vedtak På grunnlag av foreliggende opplysninger fatter programansvarlig, eller den som er gitt delegert myndighet, vedtak om praksisstudiet skal vurderes til Bestått eller Ikke bestått. Finner vedtaksansvarlig at saken ikke er godt nok belyst, kan det innhentes tilleggsopplysninger før vedtak fattes. Dersom vedtaket er Ikke bestått, begrunnes vedtaket i brev til studenten og praksisstedet. Studenten informeres om konsekvenser/rettigheter som følge av vedtaket. 8. Konsekvenser av vurderingen Ikke bestått Dersom praksisstudiet er vurdert til Ikke bestått, må hele praksisperioden tas om igjen. Får en student vurdert samme praksisperiode til Ikke bestått to ganger, må utdanningen avbrytes, jf. bestemmelser i forskrift om studier og eksamen ved HiST. 9. Fravær 9.1 Praksisstudier har obligatorisk deltakelse. Gyldig fravær skal dokumenteres og meldes fra til praksisstedet så snart det lar seg gjøre. Egenmelding/sykemelding leveres praksisstedet innen tre virkedager. Dersom gyldig (dokumentert) fravær overskrider tre dager, skal studenten levere sykemelding. 9.2 Det kan maksimalt godkjennes gyldig (dokumentert) fravær på 10 %. Gyldig (dokumentert) fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale mellom praksissted og høgskolen tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20 %, uansett grunn, medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt. For praksisperioder på inntil tre uker kan avdelingen stille særskilte krav til tilstedeværelse. 10. Avbrutt praksis 10.1 Dersom en student må avbryte praksisstudiet, og mindre enn 80 % av praksisstudiet er gjennomført før avbrudd, må hele praksisperioden tas om igjen. Etter begrunnet søknad side 5

6 og når faglige grunner ikke er til hinder, kan imidlertid avdelingen godkjenne at kun de manglende deler av praksisperioden tas i etterkant Når avbrutt praksis skyldes dokumentert sykdom eller andre tungtveiende grunner, kan avdelingen bestemme at praksisperioden ikke regnes som gjennomført forsøk. 11. Klager 11.1 Studenters rett til å klage over formelle feil i forbindelse med praksis følger av lov om universiteter og høyskoler Vurdering av praksisstudier kan ikke påklages, jf. samme lov 5-3 (5). 12. Ikrafttredelse Dette reglement trer kraft Fra samme dato opphører følgende: Reglement og utfyllende bestemmelser for studiene ved AHS /ASP: o I. Regler for vurdering av praksisstudier til bestått/ikke bestått i helse- og o sosialfagutdanningene. II. Prosedyreregler ved bestått/tvil om bestått/ikke beståtte praksisstudier. Håndbok for praksis, studieår, Radiografutdanningen o Skriftlige arbeidskrav i praksisperioden o Midt- og sluttvurdering o Krav til studiedeltakelse side 6

7 VARSLING VED TVIL OM INNSTILLING TIL BESTÅTT/GODKJENT VED GJENNOMFØRING AV PRAKSISSTUDIER FOR STUDENTER VED AHS Student navn: Studentnr.: Studieprogram: Kull: Praksisperiode (emnekode/-navn): Tidsrom: Praksisstudiested: Kontaktlærer ved studieprogrammet: Jfr. «Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved HiST» må det ved tvil om å innstille til bestått i praksisstudier sendes skriftlig melding til studenten og til HiST om at praksisveileder reiser tvil om å innstille til bestått praksis Marker hvilket av kriteriene tvil er knyttet til. Det er tilstrekkelig at ett av punktene ikke er oppfylt. KRITERIER a. Ikke oppfylt nærværsplikten for praksisstudiene MARKER MED X b. Ikke viser tilstrekkelig personlig og/eller faglig kompetanse c. Ikke oppnår godkjent resultat i forhold til målene for praksisperioden d. Ikke retter seg etter vanlige normer, regler og lover i arbeidslivet eller ev. personalreglement ved praksisstedet e. Ikke overholder yrkesetiske retningslinjer og/eller taushetsløfte f. Ikke overholder obligatoriske forpliktelser og avtaler, herunder obligatoriske oppgaver og gitte tidsfrister g. Ikke viser respekt for pasienter/brukere, pårørende eller medarbeidere på praksisstedet. 1. Veilederes beskrivelse av hva studenten ikke mestrer: 2. Veileder krever at studenten må oppfylle følgende for å kunne gi anbefaling om bestått praksis: Sted/dato:... Underskrift praksisveileder Sendes til Høgskolen i Sør-Trøndelag, avd. for helse- og sosialfag, Praksiskontoret, Postboks 2320, 7004 Trondheim side 7

8 POLITIATTEST Politiattester fra studenter Helsepersonell (inkl. studenter i praksisstudier) som yter helsehjelp til barn og personer med utviklingshemming jfr. Helsepersonelloven 20 A skal fremlegge gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mndr. Attesten skal være uttømmende. Det innebærer at alle ilagte straffereaksjoner for alle typer lovbrudd uavhengig av tid skal tas med. Unntatt er forenklet forelegg. Studenter som skal ha praksisstudier hvor de møter barn eller personer med utviklingshemming må ha gyldig politiattest ved oppstart i praksis. Personer som utfører eller skal utføre arbeid ved enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå, skal legge fram utvidet politiattest, jfr Psykisk helsevernloven, 4A-7. Brøset ved St. Olavs Hospital HF er en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå som krever utvidet politiattest. I en utvidet politiattest skal også verserende straffesaker tas med. Det betyr at det også skal tas med siktelse, tiltale og ilagte forelegg og dommer som ikke er rettskraftige. Anmeldelse tas ikke med. Det er studentens ansvar å skaffe gyldig politiattest. Det er praksisplassen sitt ansvar å sjekke attestens gyldighet. Politiattesten er studentens dokument og skal ikke lagres av praksisplassen, men praksisplassen skal fylle ut et skjema om at gyldig attest er fremvist. Rutiner for bestilling av politiattest er sentralisert. Disse er beskrevet på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ der man også finner skjema for å søke om politiattest. Vedlagt søknaden om politiattest må det bl.a. ligge dokumentasjon fra studiestedet om behovet for attest. Dette får studenten utdelt ved Servicesenteret ved avdelingen umiddelbart etter at praksissted er registrert. Vi minner om at studenter med folkeregisteradresse i Trøndelag eller Nord-Norge skal søke om politiattest i Vardø. Studenter med folkeregisteradresse i Norge for øvrig skal søke om politiattest ved sitt politidistrikt. Søknadsprosessen ved politiet kan ta opp mot 4 uker. FORSIKRING AV STUDENTER HiST har ikke anledning til å tegne forsikring for sine studenter da staten er selvassurandør. Studenter som er medlemmer av folketrygden har yrkesskadedekning for skader de blir påført på undervisningsstedet i undervisningstiden jfr. Folketrygdloven. Folketrygdloven De fleste studenter har rettigheter etter folketrygdloven, men dersom det foreligger en godkjent yrkesskade kan det ved løpende ytelser fra NAV gis en yrkesskadefordel i utbetalingen. Etter folketrygdlovens 13-3 defineres yrkesskade som en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket, se lovens 13-6 til Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid. Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel- side 8

9 /skjelett-systemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Etter folketrygdloven bokstav c omfattes studenter ved universiteter og offentlige høgskoler av lovens bestemmelser om ytelser ved yrkesskade. Medlemmer (elever/studenter) som nevnt i første ledd er yrkesskadedekket for yrkesskader som de blir påført på undervisningsstedet i undervisningstiden. Dersom studenter blir påført skade utenfor undervisningen vil ikke særreglene ved yrkesskade i folketrygden gjelde. Studenter som er ute i praksisstudier regnes imidlertid i utgangspunktet som arbeidstakere og har følgelig de samme forsikringsrettigheter som ordinære arbeidstakere. Forutsetningen er da at undervisningen skjer i skolens regi. Studenter omfattes altså av bestemmelsene i lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 o lov om skadeerstatning av 13. juni 1969 nr. 26. kapittel 2 o arbeidsmiljøloven 3 nr.2, litra a som innebærer at alt arbeid som utføres i løpet av studiet som ledd i den praktiske opplæringen, er vvernet av arbeidsmiljøloven. o Utdrag av brev fra Det kongelige utdannings- og forskningsdepartement til Stortingets kontor, datert ref Praksiskontoret AHS, 2012 side 9

10 SÆRSKILT SKIKKETHETSVURDERING Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 4-10 sjette ledd. Endringer: Endret ved forskrift 27 mai 2010 nr Virkeområde Ifølge forskrift 7. oktober 2005 nr om hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler 4-10, skal skikkethetsvurdering foregå ved følgende utdanninger: 1. førskolelærerutdanning, 2. allmennlærerutdanning, 3. faglærerutdanning, 4. yrkesfaglærerutdanning, 5. praktisk-pedagogisk utdanning, 6. audiograf (audiolog), 7. barnevernspedagog, 8. bioingeniør, 9. ergoterapeut, 10. farmasøyt (inkludert reseptar), 11. fysioterapeut, 12. jordmor, 13. klinisk ernæringsfysiolog, 14. lege, 15. optiker, 16. ortopediingeniør, 17. psykolog, 18. radiograf, 19. sosionom, 20. sykepleier, 21. tannlege, 22. tannpleier, 23. tanntekniker, 24. vernepleier, 25. grunnskolelærerutdanningene. 0 Endret ved forskrift 27 mai 2010 nr Skikkethetsvurdering/definisjon Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. side 10

11 Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering. 3. Vurderingskriterier for lærerutdanningene Kriterier ved vurderingen av om en student er skikket i utdanningene som nevnt i 1 nr. 1 til 5 er: a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. b) studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn og unges sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse. c) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. d) studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne. e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser. f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i lærerstudiet og kommende yrkesrolle. g) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning. 4. Vurderingskriterier for helse- og sosialfagutdanningene Kriterier ved vurderingen av om en student er skikket i utdanningene som nevnt i 1 nr. 6 til 24 er: a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for pasienter, klienter eller brukere. b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere. c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen. d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis. e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser. f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle. g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av pasienter, klienter eller brukere. h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning. 5. Informasjon til studentene Ved studiestart skal institusjonen sørge for at alle studentene får informasjon om skikkethetsvurderingen og hva den innebærer. 6. Skikkethetsnemnd Styret selv skal oppnevne en skikkethetsnemnd. Nemnda skal bestå av: side 11

12 - en faglig leder for avdeling eller fakultet for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon - en faglig studieleder for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon - to representanter fra praksisfeltet - to faglærere - to studentrepresentanter - en ekstern representant med juridisk embetseksamen. Medlemmer oppnevnes for tre år av gangen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. Faglig leder for avdeling eller fakultet eller tilsvarende funksjon, er nemndas leder. Minst to tredjedeler av nemndas medlemmer skal være til stede ved saksbehandlingen. 7. Institusjonsansvarlig Styret oppnevner en ansatt ved institusjonen som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. Institusjonsansvarlig kan oppnevnes blant skikkethetsnemndas medlemmer. 8. Tvilsmelding Tvil om en students skikkethet meldes skriftlig til institusjonsansvarlig. Den som leverer tvilsmelding, regnes ikke som part i saken. Tvilsmeldinger som er åpenbart ugrunnet skal ikke behandles av institusjonsansvarlig. 9. Behandling hos institusjonsansvarlig Studenten skal varsles skriftlig om at det foreligger begrunnet tvil om vedkommendes skikkethet. Institusjonsansvarlig skal innkalle studenten til vurderingssamtale, og sørge for at saken blir så godt opplyst som mulig. Studenten skal få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning med mindre det er åpenbart at slik oppfølging ikke er egnet til å hjelpe studenten. Praksisperioder kan utsettes til etter at utvidet veiledning er avsluttet. Fra vurderingssamtalen skal det lages skriftlig referat, som inneholder en beskrivelse av saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten. Hvis utvidet oppfølging og veiledning ikke medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme saken for skikkethetsnemnda. 10. Behandling i skikkethetsnemnda Saker som fremmes for skikkethetsnemnda skal følges av all skriftlig dokumentasjon i saken. Nemnda skal utrede saken ytterligere dersom det er nødvendig. Studenten skal varsles i god tid om tidspunktet for møtet, og gjøres kjent med sakens opplysninger. Studenten skal ha mulighet til å legge frem sine synspunkter for nemnda før møtet. Nemnda lager en innstilling til styret eller institusjonens klagenemnd med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, hvorvidt studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle utdanningen, samt lengden på utestengingsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen. Uenighet i nemnda skal begrunnes og fremgå i innstillingen. 11. Behandling i styret/institusjonens klagenemnd side 12

13 På bakgrunn av skikkethetsnemndas innstilling fatter styret selv eller institusjonens klagenemnd vedtak om at en student ikke er skikket etter reglene i lov om universiteter og høyskoler 4-10 tredje ledd og fjerde ledd. Det skal ikke utstedes vitnemål for den aktuelle utdanningen til en student som er funnet ikke-skikket. Hvis en student som er funnet ikke-skikket skal utestenges fra utdanningen, skal det fattes særskilt vedtak om dette. Studenten kan utestenges fra utdanningen i inntil 3 år. Ved kortere utestenging kan styret eller institusjonens klagenemnd stille vilkår som må være oppfylt før utdanningen gjenopptas. Vedtak om utestenging skal opplyse studenten om at han/hun ikke kan søke eller ta imot plass ved tilsvarende utdanninger ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler i utestengingsperioden, og at han/hun må søke nytt opptak dersom utdanningen skal gjenopptas etter utestengingsperioden. 12. Sentralt register Når det er fattet vedtak om at en student utestenges på grunn av vedtak om ikkeskikkethet, skal opplysninger om studentens navn, omfang og utestengingsperiode sendes til Samordna opptak, som vil opprette et sentralt register. Hvis vedtak blir omgjort etter klage, skal det sendes melding til Samordna opptak om dette. Opplysningene i det sentrale registret skal slettes når utestengingsperioden er over. 13. Overgangsbestemmelser For utdanningene som nevnt i 1 nr. 6 til 24, gjelder skikkethetsvurdering etter denne forskrift for nye studenter som begynner de aktuelle utdanningene fra og med 1. august 2006 og senere. For utdanningene som nevnt i 1 nr. 1 til 5, gjelder skikkethetsvurdering også for de studenter som har påbegynt utdanning før 1. august Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. august Samtidig oppheves forskrift 10. oktober 2005 nr om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene. side 13

14 Saksgang Tvilsmelding Det er en viktig forutsetning for å reise særskilt skikkethetssak at studenten har fått veiledning og oppfølging gjennom studiet. Den enkelte student har også ansvar for å søke om veiledning. Veiledningsansvar har: Faglærer i de enkelte fag Øvingslærer/veileder i skole eller institusjon Administrasjonen Programansvarlig/praksisansvarlig for den enkelte utdanning Begrunnet tvilsmelding (Melding om tvil om skikkethet) vedrørende skikkethet jfr 6 i forskriften, skal sendes skriftlig til institusjonsansvarlig ved høgskolen, Sigrid Nesheim Skjærvold, Avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag. De som kan levere tvilsmelding er i første omgang øvingslærere, praksisveiledere og faglærere. Studenter og administrativt personale har også anledning til å levere tvilsmelding. Den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken og har dermed ikke krav på tilbakemelding. Tvilsmeldinger som åpenbart er ubegrunnet, skal ikke behandles av institusjonsansvarlig. Anonyme tvilsmeldinger skal ikkebehandles videre. Behandling hos institusjonsansvarlig i henhold til 9 i forskriften Studenten skal varsles skriftlig om at det foreligger begrunnet tvil om vedkommendes skikkethet. Institusjonsansvarlig skal innkalle studenten til vurderingssamtale. Studenten kan ha med en talsperson som ikke er fra familien. Høgskolen kan møte med inntil tre personer. Studenten skal få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning med mindre det er åpenbart at en slikoppfølging ikke er egnet til å hjelpe studenten. Praksisperioder kan utsettes til utvidet veiledning er avsluttet. Det skal lages et skriftlig referat fra vurderingssamtalen, som skal inneholde en beskrivelse av saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten. Hvis utvidet oppfølging og veiledning ikke medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme saken for skikkethetsnemnda. Behandling i skikkethetsnemnda i henhold til 10 i forskriften Saker som fremmes for skikkethetsnemnda skal følges av all skriftlig informasjon i saken. Nemnda skal utrede saken ytterligere dersom det er nødvendig. Studenten skal varsles i god tid om tidspunktet for møtet og gjøres kjent med sakens opplysninger ( 18 og 19 i forvaltningsloven). Studenten skal ha mulighet til å legge fram sine synspunkter for nemnda før møtet. Studenten har rett til å få dekket sine utgifter til advokat eller annen talsmann fra sak er reist i skikkethetsnemnda ( 4-10 (5) i universitets- og høgskoleloven). Nemnda lager innstilling til klagenemnda med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, om studenten bør utestenges fra utdanningen, samt lengden på utestengingsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen. Behandling i klagenemnda i henhold til 11 i forskriften Høgskolens klagenemnd kan etter innstilling fra skikkethetsnemnda vedta at en student ikke er skikket for yrket etter reglene i universitets- og høgskoleloven 4-10 (6). Det skal da ikke utstedes vitnemål til en student som ikke er skikket. Hvis en student som ikke er funnet skikket skal utestenges fra utdanningen, skal det fattes særskilt vedtak om dette. Studenten kan utestenges fra utdanningen i inntil 3 år. Ved kortere utestenging kan styret stille vilkår som må være oppfylt før utdanningen kan gjenopprettes. Vedtaket om utestenging vil være gyldig ved alle landets utdanningsinstitusjoner, og melding om utestengingsvedtaket sendes Samordna opptak. I vedtaket om utestenging skal studenten opplyses om at han/hun ikke kan søke plass eller ta imot plass ved andre tilsvarende utdanninger i utestengingsperioden og at han/hun må søke om nytt opptak dersom utdanningen skal gjenopptas etter utestengingsperioden. Vedtak om at en student ikke er skikket og om utestenging, treffes med minst 2/3 flertall. Studenten kan påklage vedtaket etter reglene i forvaltningsloven. Departementet har oppnevnt en egen klagenemnd som side 14

15 klageinstans. En student som er funnet ikke skikket for det aktuelle yrket, kan ikke få utlevert vitnemål for fullført utdanning. Vedkommende kan få karakterutskrift på beståtte eksamener. Skikkethetsvurdering - institusjonsansvarlig Ansvar og oppgaver for institusjonsansvarlig når det gjelder skikkethetsvurdering er hjemlet i: Lov om universiteter og høyskoler Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Arbeidsoppgaver Institusjonsansvarlig skal behandle tvilsmeldinger som kommer fra veiledere, øvingslærere, faglærere, administrativt tilsatte og studenter. Institusjonsansvarlig skal fremme en eventuell skikkethetssak for skikkethetsnemnda. Institusjonsansvarlig skal drive opplæring av tilsatte slik at de får den nødvendige kunnskap for å kunne ivareta den løpende skikkethetsvurderingen i høgskolen. Institusjonsansvarlig skal medvirke til at studentene får informasjon om skikkethetsvurdering og hva det innebærer. Saksgang, 9 i forskriften, se over Vurderingskriterier, jfr forskriften: 3 Vurderingskriterier for lærerutdanningene 4 Vurderingskriterier for helse- og sosialfagutdanningene side 15

16 Unntatt offentlighet jfr. Offentlighetslovens 5A Meldeskjema om tvil om skikkethet Jfr. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD) 30. juni 2006 og lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 4-10 sjette ledd. Til: Institusjonsansvarlig Sigrid Nesheim Skjærvold, Avdeling for sykepleie Studentens navn: Studiested: Klasse: Jeg kjenner studenten ved å være studieleder/faglærer/praksisrettleder/annet. Skriv det som passer. Grunnlaget for tvilen: Er det lite plass, bruk baksiden. Dato Melders underskrift side 16

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet. Levert 23. april

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Kvalifisering av koreanske sykepleiere

Kvalifisering av koreanske sykepleiere Kvalifisering av koreanske sykepleiere - Porsgrunn kommune - Rapport nr: 705028 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og rammer...3 1.2 Problemstillinger...3 1.3 Avgrensing...3

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer