Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot og Svein Mofossbakke Dokument nr. Versjon nr. 2 Skrevet av: S.Roel og S.Mofossbakke Godkjent av: Dekan januar 2009

2 Innhold 1. Formålet med retningslinjene Virkeområde Hjemmelsgrunnlag Definisjoner Formålet med opplæringen i legemiddelhåndtering i praksisfeltet Krav til forsvarlighet i forbindelse med legemiddelhåndtering Høgskolens ansvar og oppgaver Institusjonen Lærer Praksisstedets ansvar og oppgaver Praksisstedet Ansvarlig lege Virksomhetsleder Studentens ansvar og oppgaver Studentens myndighet Students ansvar Opplæring og vurderingsordninger Rapportering og sanksjoner...7 2

3 1. Formålet med retningslinjene Formålet med retningslinjene er å sikre en god og forsvarlig opplæring og praksis i forbindelse med legemiddelhåndtering og medikamentregning. Retningslinjene skal både bidra til å oppfylle læringsmålene ved sykepleierutdanningen, og sikre forsvarlig behandling av legemidler i forbindelse med praksisstudier. 2. Virkeområde Retningslinjene retter seg mot ansatte og studenter ved Høgskolen i Telemark, samt praksissteder som har studenter fra høgskolen. 3. Hjemmelsgrunnlag Retningslinjene er utarbeidet på grunnlag av følgende lover, forskrifter m.v. Lover, forskrifter og rundskriv Lov om helsepersonell m.v. av (helsepersonelloven). Lov om universiteter og høgskoler av (universitets- og høgskoleloven). Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av (tilsynsloven). Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp av Rundskriv IS-9/2008 Legemiddelhåndtering for virksomheter som yter helsehjelp. Planer Rammeplan for sjukepleierutdanning, fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Fagplan for Sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Telemark av Gjeldende plan for kliniske studier for bachelorutdanning i sykepleie vedtatt av instituttleder. 4. Definisjoner Praksissted: Kommuner, sykehjem, sykehus eller andre institusjoner som har studenter i praksis. Praksisveileder: Sykepleier på praksisstedet som har ansvar for å veilede studenter. Legemiddel: Legemidler og farmasøytiske spesialpreparater som definert i 2-1 til 2-6 i forskrift 22. desember 1999 nr om legemidler. Legemiddelhåndtering: Enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra legemidlet er rekvirert til det er utdelt. Rekvirering: Muntlig, skriftlig eller elektronisk bestilling av legemidler ved resept eller rekvisisjon jf. forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek 1-3. Ordinering: Når rekvirent bestemmer individuell bruk av legemiddel samt dosering og dette journalføres. Istandgjøring: Tilberedning eller annen klargjøring av legemiddel for utdeling til pasient. 3

4 Tilberedning: Klargjøring av legemiddel som på grunn av holdbarhetsforhold må gjøres bruksferdig umiddelbart eller kort tid før utdeling til pasient. Utdeling: Utdeling av legemiddel til pasient, administrering av legemiddel som pasienten ikke kan administrere selv, overvåkning av legemiddelinntak og observasjon av eventuelle umiddelbare reaksjoner på tilført legemiddel. Dobbelkontroll: To personer som hver for seg og ved å signere, bekrefter at en oppgave er utført korrekt, og i henhold til eventuelt fastsatt prosedyre. Helsepersonell: Personell som definert i lov om helsepersonell 3 første ledd nr. 1 til nr. 3. Virksomhetsleder: Den som er ansvarlig for helsehjelpen som ytes i den enkelte virksomhet. Legemiddelkompetanse: Medisinsk- eller farmasifaglige kvalifikasjoner. 5. Formålet med opplæringen i legemiddelhåndtering i praksisfeltet Formålet med legemiddelhåndtering i praksisfeltet er at studentene skal tilegne kunnskaper, holdninger og ferdigheter for å bidra til sikring av riktig og god legemiddelhåndtering. Sentrale tema i utdanningen er legemiddelhåndtering og medikamentregning. Det skal legges tilrette for forsvarlig og god opplæring i legemiddelhåndtering både gjennom teori- og praksisstudier. Målet med farmakologi er å kvalifisere studentene til å følge opp, administrere, observere og rapportere om virkning og bivirkning av medikamentell behandling. 6. Krav til forsvarlighet i forbindelse med legemiddelhåndtering Kravene om forsvarlig virksomhet innebærer både at den enkelte pasient skal gis en forsvarlig behandling, og at virksomheten organiseres og drives på en forsvarlig måte. Alle aktører har et selvstendig ansvar for å legge forholdene til rette slik at studentene settes i stand til å håndtere legemidler på en forsvarlig og lovmessig måte i forbindelse med praksisstudiene. 7. Høgskolens ansvar og oppgaver 7.1 Institusjonen Høgskolen er ansvarlig for at studenter som sendes ut i praksis har gjennomgått nødvendig opplæring i farmakologi og bestått intern prøve i medikamentregning i løpet av studietiden. I generell del av høgskolens praksisplan for bachelorutdanning i sykepleie, heter det at høgskolen forventes å: legge til rette for god dialog med praksisfeltet planlegge målrettede praksisstudier i samarbeid med praksisfeltet sørge for at praksisstudiets innhold og vurderingsreglement til enhver tid er i overensstemmelse med departementets krav 4

5 7.2 Lærer Lærer har ansvar for å legge til rette for, og følge opp at studentens læringsmål blir oppfylt. I generell del av høgskolens plan for kliniske studier for bachelorutdanning i sykepleie, heter det at lærer forventes å: kjenne praksisstudiets innhold, mål og ulike studiekrav veilede studenter/studentgrupper i tråd med de veiledningsformer som er bestemt for den enkelte praksisperiode ha ansvar for de formelle krav som stilles til den enkeltes praksisperiode er oppfylt bidra til kvalitet i praksisstudiet gjennom kjennskap til, og i kontakt med praksissted og øvrige veiledere overordnet ansvar for studentevaluering med vurdering om bestått/ikke bestått. 8. Praksisstedets ansvar og oppgaver 8.1 Praksisstedet I henhold til tilsynslovens 3 har praksis stedet selvstendig ansvar for å etablere et internkontrollsystem for virksomheten som blant annet sikrer at legemiddelhåndteringen foregår på en sikker måte i henhold til lover og forskrifter. 8.2 Ansvarlig lege Behandlende lege har i henhold til helsepersonelloven 11 hovedansvaret for all behandling av legemidler. 8.3 Virksomhetsleder Virksomhetsleder er i henhold til Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp 4, ansvarlig for at legemiddelhåndtering i virksomheten utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Virksomhetsleder skal sørge for at studenter som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring, jf. helsepersonelloven 5 annet ledd. 9. Studentens ansvar og oppgaver 9.1 Studentens myndighet Studenten kan som regel kun utføre oppgaver i forbindelse med håndtering av legemidler ut fra hensynet til opplæring, jf. helsepersonelloven 5 andre ledd. I henhold til rundskriv IS 9/ 2008 bør studenter gis ekstra oppfølging. Oppfølging og veiledning i praktisk pasientvirksomhet ansees som et viktig bidrag i kvalitetssikring og kvalifikasjoner og dermed også sikkerhet for pasienten. En student vil ikke ha selvstendig myndighet til å håndtere legemidler. 5

6 Praktisk opplæring i legemiddelhåndtering skal derfor foregå ved at autorisert helsepersonell med kompetanse innen legemiddelhåndtering er til stede og kontrollerer. Avhengig av den enkeltes students kvalifikasjoner kan det være tilstrekkelig at veileder er lett tilgjengelig, altså at veileder ikke behøver fysisk tilstede når studenten utfører legemiddelhåndteringsoppgaver. Forskriften stenger ikke for at studenten gradvis kan opparbeide seg kompetanse og selvstendighet inne legemiddelhåndtering, og dermed bedre forberedes på hva som forventes av dem som ferdig helsepersonell. Hvorvidt en student kan gis mer selvstendige oppgaver må vurderes ut fra den enkelte student og hvilke oppgaver. I følge rundskrivet vil det videre være virsomhetsleder som må vurdere på hvilken måte studenten kan delta i legemiddelhåndteringen. 9.2 Students ansvar Studenter i praksis er underlagt helsepersonelloven. I henhold til 4 om forsvarlighet skal studenten innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner. Bestemmelsen innebærer at studenten har et selvstendig ansvar for å vurdere om hun eller han er kvalifisert for å utføre pålagte arbeidsoppgaver på en forsvarlig måte. Studenten har et selvstendig ansvar for ikke å påta seg arbeidsoppgaver som hun eller han ikke er kvalifisert til, eller ikke har hjemmel til å utføre i henhold til lov eller forskrift. Studenten har ansvar for å holde kunnskaper i farmakologi og legemiddelhåndtering ved like og integrere dette i praksis. Studenten må selv vise initiativ og oppsøke læresituasjoner for gradvis å oppnå sykepleierkompetanse i legemiddelhåndtering. Studenten plikter å innrette seg etter praksisstedets internkontrollsystem for legemiddelhåndtering, og har selv ansvaret for å sette seg inn i dette Opplæring og vurderingsordninger Studentene gjennomgår følgende studieopplegg i løpet av utdanningen: Første studieår undervises det i generell regning og legemiddelregning. Undervisningen avsluttes med prøve, for å bestå prøven må besvarelsen være feilfri Andre studieår undervises det i farmakologi og legemiddelhåndtering som avsluttes med en prøve. Studentene har og en seks timer eksamen i naturvitenskaplige fag der farmakologi er integrert. Praksisforberedende studier med undervisning, øvelser og praktisk test i injeksjoner, akuttralle m/ medikamenter, infusjoner, transfusjoner, SVK og epiduralkateter. 6

7 11.0 Rapportering og sanksjoner Dersom studentens håndtering av legemidler ikke skjer i henhold til lover, forskrifter og høgskolens retningslinjer, skal dette meldes til ansvarlig lærer ved høgskolen. Dersom forholdet er alvorlig skal lærer rapportere det videre til instituttleder. Praksisveileder skal i tillegg følge praksisstedets rapporteringsrutiner. Konsekvenser av avvik fra retningslinjene om legemiddelhåndtering kan føre til ikke bestått praksis. 7

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

INTERNT PRAKSISREGLEMENT. for helsefaglige bachelorutdanninger og videreutdanning i AIO

INTERNT PRAKSISREGLEMENT. for helsefaglige bachelorutdanninger og videreutdanning i AIO INTERNT PRAKSISREGLEMENT for helsefaglige bachelorutdanninger og videreutdanning i AIO Høgskolen i Gjøvik Gjeldene fra 1.april 2013/2014 Innhold SIMULERINGSENHET. RUTINER FOR BRUK 1 AD. STIKKSKADER I KLINIKKLABORATORIET

Detaljer

INTERNT PRAKSISREGLEMENT. for helsefaglige bachelorutdanninger og videreutdanning i AIO

INTERNT PRAKSISREGLEMENT. for helsefaglige bachelorutdanninger og videreutdanning i AIO INTERNT PRAKSISREGLEMENT for helsefaglige bachelorutdanninger og videreutdanning i AIO Høgskolen i Gjøvik 2015/2016 Innhold SIMULERINGSENHET. RUTINER FOR BRUK 1 AD. STIKKSKADER I KLINIKKLABORATORIET VED

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Helselovgivning Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Psykisk helsevern er regulert gjennom lovbestemmelser med omfattende konsekvenser for tilrettelegging av tjenestene. Både de enkelte tjenesteutøvere

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Kommentarer til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Kommentarer til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Kommentarer til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Vedlegg til forskrift av 27. april 1998 nr. 455 (Endret 2004-12-02) (Disse merknadene er opprinnelig utarbeidet av Helsetilsynet.

Detaljer

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER IS-1902 GODE RUTINER GODE TILSETTINGER Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell Heftets tittel: GODE RUTINER GODE TILSETTINGER. Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten

Detaljer

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (håndteringsforskriften) er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

II- Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement. Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011

II- Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement. Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011 II- 22 FEB 2017 21 FEB 2012 Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement Se vedlagte adresseliste Deres ret Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011 Rutiner for legemiddelhåndtering

Detaljer

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic.

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. Merete Mandelid Master i datateknikk Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder: Øystein

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer