Informasjon om. praksisstudier ved. Program for fysioterapeututdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om. praksisstudier ved. Program for fysioterapeututdanning"

Transkript

1 Informasjon om praksisstudier ved Program for fysioterapeututdanning Rev. Mars 2014

2 Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Organisering av studiet og de ulike kliniske praksisperiodene s. 3 Ansvarsfordeling i praksis s. 4 Veiledning i praksis s. 5 Praksisbesøk s. 5 Arbeidsvilkår s. 6 Vurdering av studenten i praksis s. 7 Skjemaer som skal sendes tilbake til Høgskolen s. 7 Fysioterapijournal - mal vedlegg 1 Epikrise - mal (under revisjon) vedlegg 2 Læringsmål og retningslinjer for praksis i 3. semester vedlegg 3 Læringsmål og retningslinjer for praksis i 4. semester vedlegg 4 Læringsmål og retningslinjer for praksis i 6. semester vedlegg 5 1

3 INNLEDNING Veiledet praksis utgjør ¼ av studietiden og er fordelt over alle tre studieårene. Praksis - studienes plass i fysioterapeututdanningen er både pedagogisk begrunnet som en opplæringsform og faglig begrunnet som studieinnhold. De skal være planlagte og målrettede samtidig som studentenes læring knyttes til det situasjonsbestemte i praksis. Studiene skal sikre at studentene får erfaring fra følgende virksomhetsområder; helsefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse, vurdering og behandling, habilitering og rehabilitering. Praksisstudiene omfatter i hovedsak aktivt pasient- / klientrettet arbeid og studentene veiledes av autoriserte fysioterapeuter. Veiledet praksis innebærer veiledning og vurdering samt utveksling av refleksjoner mellom studenter og veiledere. Både studenter, undervisningspersonale i høgskolen og praksisveiledere er ansvarlig for tilrettelegging av læringssituasjoner i praksisfeltet. Studentene får i praksis mulighet til å bygge opp et personlig kunnskapsgrunnlag gjennom å: - innhente erfaringer, utprøve ferdigheter og utvikle samhandlingskompetanse - utprøve tidligere tilegnet teori og oppdage/erfare teorienes bruksverdi - bli kjent med egen væremåte, bli bevisst egne reaksjoner på det å være i yrkesrollen og se konsekvenser av dette i møtet med pasienter, veiledere og andre samarbeidspartnere - oppleve krav og forventninger som stilles til fysioterapeuter fra pasienter, pårørende, andre samarbeidspartnere, helsetjenesten og samfunnet - reflektere over, vurdere og diskutere forhold knyttet til etikk og fagutøvelse - få kontakt med erfarne yrkesutøvere og på denne måten få ta del i utøvelse av faglig skjønn og kunnskap som ikke står beskrevet i litteraturen - oppleve og bearbeide frustrasjoner som kan oppstå mellom faglige idealer og praktiske realiteter i helsetjenesten Mål for de ulike praksisperiodene er sammenfallende med målene for det studieåret de er en del av. Det er utarbeidet retningslinjer for hver av praksisperiodene. 2

4 ORGANISERING AV STUDIET OG DE ULIKE KLINISKE PRAKSISPERIODENE Studiet er lagt opp som tre årsenheter og har 12 studieområder. Det vises til studieplan for Bachelor i fysioterapi ( Praksisstudiene tilsvarer 30 uker og foregår gjennom alle tre studieår. Navn på årsenhetene er ment å reflektere hovedfokus for mål og innhold i løpet av studiet. 1.år 2.år 3.år Grunnlaget i fysioterapi Utvikling av fysioterapifaglig handlingskompetanse Integrering, fagfordypning og faglig refleksjon i fysioterapi Første studieår har studentene praksis i hvert av de to semestrene, og observasjon står i fokus. Praksisperiodene har følgende hovedfokus: 1. To dagers observasjonspraksis ved oppstarten av studiet. 2. Studentene skal lede trimgrupper gjennom hele første studieår. 3. ½ dag i praksis pr. uke gjennom 8 uker i 2. semester. 4. To ukers observasjonspraksis i barnehager. Spesifikk beskrivelse av disse praksisperiodene er gitt i annet dokument enn dette. Andre studieår har studentene to praksisperioder, én i hvert av de to semestrene, begge periodene er på 7 uker. I tillegg til de 7 ukene er for- og etterarbeid tilsvarende 1 uke for hver av de to praksisperiodene obligatorisk for studentene, og vil bli vurdert som en del av praksisstudiene. Aktivt pasient - / klientrettet arbeid står i fokus. Disse praksisperiodene har følgende hovedfokus: 3.sem. Utvikling av handlingskompetanse med vekt på kartlegging og undersøkelse etter en fysioterapeutisk arbeidsmodell. 4.sem. Utvikling av handlingskompetanse med vekt på målrettede fysioterapifaglige tiltak særlig innenfor området spesiell patologi. Tredje studieår har studentene én praksisperiode på 8 uker. Denne er plassert i 6. semester. Erfaring fra selvstendig arbeid som fysioterapeut står i fokus. Hovedfokus for denne praksisperioden: Videreutvikling av handlingskompetanse og integrering av fagkompetanse med vekt på samarbeid i en tverrfaglig sammenheng. 3

5 ANSVARSFORDELING I PRAKSIS Praksisveileder / student / kontaktlærer I praksisperioden har hver student sin kontaktlærer. Denne skal sørge for at det skjer en gjensidig avklaring av rolleforventninger mellom praksisveileder, student og kontaktlærer. Det er studentens ansvar å etablere kontakt med praksissted / praksisveileder før oppstart av hver praksisperiode. Dette gjøres så snart studenten er gjort kjent med aktuelt praksissted / praksisveileder. Student gjør selv avtale om oppmøtested og tidspunkt. Ved begynnelsen av hver praksisperiode og fortrinnsvis i løpet av de første dagene i praksis skal praksisveileder klargjøre overfor studenten(e) praksisstedets arbeidsområde og hvilke oppgaver studenten vil kunne møte. Disse opplysningene vil være til hjelp for studenten slik at han / hun kan sette opp læringsmål for den aktuelle praksisperioden. I løpet av de to første ukene av praksisperioden skal det sikres kontakt mellom utdanningen, studenten og praksisveilederen. Kontaktlærer er ansvarlig for at dette skjer. Tema i samtale mellom kontaktlærer praksisveileder og kontaktlærer-student vil kunne være: - hvordan studenten har funnet seg til rette på praksisplassen - hvordan arbeidet med læringsmål/- kontrakt går - hvordan veiledningen er organisert og avtalt framover - om studenten fører praksisdagbok - andre forhold som student og/eller veileder ønsker å ta opp med utdanningen - evt. tid for praksisbesøk - kontaktlærer minner om at midtveisvurdering må gjøres skriftlig på samme skjema som sluttvurderingen Studenten har også et ansvar for å bidra til kontakten mellom praksissted og skolen, og det avtales hvordan kontakten mellom utdanning og praksissted skal være. Student og praksisveileder kan ta kontakt med utdanningen ved behov også utover de faste avtalene som er gjort. I de tilfellene der det er særskilt behov for oppfølging vil kontaktlærer kunne formidle dette videre til praksisveileder. Programmet v/studieleder har ansvar for å vurdere forsterket oppfølging fra skolens side, eventuelt iverksetting av prosedyrer for vurdering av tvil om godkjenning av praksis når det er nødvendig. På bakgrunn av informasjon om praksisstedet, utdanningens generelle mål for den aktuelle praksisperioden og egen kompetanseprofil, leverer studenten sine læringsmål for denne perioden til kontaktlærer etter ca en uke i praksis. Læringsmålene vil være gjenstand for diskusjon mellom student og kontaktlærer. Endelige læringsmål leveres praksisveileder og danner grunnlag for den enkelte students læring og kunnskapsutvikling gjennom praksisperioden. Praksisveileder oppmuntrer til studentens utvikling gjennom de forskjellige stadiene i praksis. Praksisveileder organiserer i samarbeid med studenten arbeidet i praksisperioden, 4

6 slik at det blir progresjon i den selvstendighet som forventes av studenten. Praksisveileder er faglig ansvarlig for den virksomhet studenten utfører. Praksisveileder, om nødvendig i samarbeid med kontaktlærer, hjelper studenten til å se hvor han/hun står i læringsprosessen, bevisstgjør studentens ressurser og klargjør læringsbehovene. Det er viktig at studenten får veiledning i sitt faglige arbeid, og at han/hun får anledning til å drøfte planer for undersøkelse/behandling/tiltak før disse iverksettes. Utført arbeid bør evalueres av student og praksisveileder. Praksisveileder hjelper studenten gjennom praksisperioden til å bli oppmerksom på, og vurdere sine egne handlemåter. Dette vil bl.a. kunne bidra personlig modning og faglig utvikling hos studenten. Praksisbesøk I utgangspunktet vil alle studentene få to praksisbesøk i løpet av studiet. Hvis student eller veileder av ulike grunner ytrer et ønske om besøk utover det så vil selvsagt skolen forsøke å få til dette. Praksisbesøket avtales på telefon med veileder og student. Kontaktlærer ønsker å se studenten i samhandling med en pasient, i en klinisk situasjon. Det kan være anamnese og undersøkelse eller ulike tiltak. Fokuset er selve samhandlingen, hvordan studenten kommuniserer og forholder seg til pasienten, men i samtalen i etterkant er det også greit å høre om studenten kan begrunne de valg han/hun gjør underveis i samhandlingen. Samtalen i etterkant av «klinikken» skal gi studenten rom for å evaluere seg selv i møte med pasienten. Både veileder og kontaktlærer (og evt medstudent) er med som observatører. Studenten skal få tilbakemelding på seg selv både fra veileder og kontaktlærer. Videre kan besøket også inneholde gjennomgang av læringsmål og samtale omkring praksisen generelt. Det kan være greit at kontaktlærer får litt alenetid med både student og veileder i løpet av besøket. Det kan være noe veileder eller student ønsker å ta opp som er vanskelig å si i plenum. Hvis veileder er bekymret for om studenten kommer til å bestå praksis så er det viktig at praksisbesøket skjer tidlig i praksisen. Ellers er det ideelt med praksisbesøk ca midtveis i perioden. Et praksisbesøk varer ca 1 ½ time. VEILEDNING I PRAKSIS Det avtales fast veiledningstid pr. uke, denne tiden bør skjermes for avbrytelser. Bruk av denne veiledningstiden avtales mellom student og praksisveileder. Studenten har sammen med praksisveileder ansvar for å klargjøre behov for veiledning. Det er en fordel å avtale emne/problemstilling på forhånd, slik at både student og praksisveileder er forberedt. I tillegg til fast oppsatt veiledningstid, oppfordres praksisveileder/student til å sette av tid til før- og etterveiledning. Veiledning rett etter at studenten har deltatt i aktivt pasientrettet arbeid vil gi rom for studentens behov for bearbeiding av opplevelser og erfaringer. Praksisveileders ansvar i forhold til arbeidsoppgaver som journal/rapport/ oppgaveskriving etc. Til hver av praksisperiodene har utdanningen knyttet en eller flere arbeidsoppgaver. Krav til disse arbeidene og innleveringsfrister gis av høgskolen og blir gjort kjent for studenten før oppstart av hver praksisperiode. Det er studentens ansvar å utføre dette arbeidet i tråd med retningslinjene. Praksisveileder må være behjelpelig med å svare på spørsmål slik at studentene får den nødvendige informasjon for å kunne ivareta kravene til disse arbeidene. 5

7 Kontaktlærer har ansvar for vurdering av disse, men for at pasientenes rettssikkerhet skal ivaretas, bør praksisveileder lese igjennom journalen/rapporten/oppgavene for å sikre ivaretakelse av anonymitet og at opplysninger er lagt fram på en redelig måte (det vises til veileders faglige ansvar når det gjelder studentens arbeid i praksis). ARBEIDSVILKÅR Praksis er obligatorisk Praksisstudiene omfatter også for og etterarbeid på skolen. Studentene følger lover, instrukser, interne regler og arbeidstid som gjelder for den arbeidsplass de har praksis ved. De har taushetsplikt på lik linje med annet personell ved arbeidsstedet. Ved studiets begynnelse undertegner hver student taushetsløfte for hele studietiden, inklusive praksisstudiene. Høgskolen ønsker at studentene kan få adgang til å delta i tjenestestedets/institusjonens møter og faglige aktiviteter (i sykehus kan dette også gjelde rtg.møter, klinikker, fødsel, operasjon, etc. der det er mulig) som kan være av betydning for kunnskapsutviklingen i praksis. Studentene er i en læringssituasjon og må derfor gis anledning til å samle, bearbeide og fordype seg i tilgjengelig materiale og litteratur på praksisstedet. Disse oppgavene må likevel ikke fortrenge arbeidsoppgaver/læringssituasjoner som studenten må ha for å nå sine læringsmål for den aktuelle praksisperioden. Studietid Studentene er i en utdanningssituasjon og det skal derfor avsettes tid til selvstudium. Studentene har 1 studiedag pr. uke også når de er i praksis. Studiedagen avtales mellom student og praksisveileder i starten av praksisperioden. Det skal da legges mest vekt på en ordning som er tjenlig for praksisstedet. Dagene kan slik sett variere gjennom perioden. Til informasjon ligger studiedagen stort sett på onsdager i løpet av studietiden ellers på skolen. Fravær Nærværsplikt i praksisstudier er 100 %. Det vises til RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV PRAKSISSTUDIER VED DE HELSE- OG SOSIALFAGLIGE UTDANNINGENE VED HIST, pkt 9 om Fravær. Fravær i praksisstudier skal meldes både til praksisveileder og Høgskolen v/skolekontakten. Studentene skal levere skriftlig sykmelding/egenerklæring til veileder som legges ved sluttvurdering som grunnlag for fravær på sluttvurdering. Blir veileder borte mer enn 1 uke, skal høgskolen kontaktes. 6

8 VURDERING AV STUDENTEN I PRAKSIS Når det gjelder dette punktet vises til RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV PRAKSISSTUDIER VED DE HELSE- OG SOSIALFAGLIGE UTDANNINGENE VED HIST. 1. Sluttvurdering av student i 3., 4., og 6. semesters praksis; Skriftlig vurdering av studenten gjøres på vedlagte skjema fra utdanningen (midtveisog sluttvurdering i samme skjema). Skjemaet underskrives av både student og praksisveileder, og skal sendes til Høgskolen av praksisveileder umiddelbart etter avsluttet praksisperiode, og senest innen 1 uke. Hvis skjemaet ikke kommer til skolen innen fristen vil ikke studenten få godkjent sin praksisperiode. Vurderingsskjema sendes umiddelbart etter at sluttvurdering er gjennomført og både student og veileder har signert til : Høgskolen i Sør-Trøndelag, AHS, Praksiskontoret Postboks TRONDHEIM Høgskolen makulerer vurderingen når studenten har fullført studiet. Vurderingsskjemaet skal ikke oppbevares på praksisstedet. Studenten skal selv oppbevare kopi av vurderingen, som skal brukes i forberedelsene til neste praksisperiode. 2. Løpende skikkethetsvurdering. Det vises til vedlagte informasjon om skikkethetsvurdering. Ytterligere informasjon finnes på: 3. Midtveisvurdering: Tilbakemelding til studenten midtveis i praksisperioden. Denne må fylles ut skriftlig i samme skjema som sluttvurderingen. Ved tvil om ikke godkjent praksis, skal vurderingen signeres av student, praksisveileder og kontaktlærer og sendes til skolen ved Praksiskontoret. Se nærmere beskrivelse med frister i dokumentet «Administrativ informasjon». Eventuelle spørsmål om utfylling av vurderingsskjemaet rettes til praksisansvarlig på tlf

9 FYSIOTERAPIJOURNAL Vedlegg 1 Dato: Undersøker: Navn: Født: Adresse: Sivilstand: Yrke: Henvisende lege/instans: Henvisningsgrunn: Medisinske opplysninger (diagnose(r), resultat av ulike undersøkelser, tidligere behandling(er), medikamenter): Opplysninger fra andre instanser (eks. barnehage, skole, foreldre, omsorgspersonell, pårørende): Situasjonsbeskrivelse (arena for undersøkelsen, hvem er tilstede, evt andre viktige opplysninger.): Pasientens opplysninger: Det viktigste han/hun ønsker hjelp til Sykehistorie Opplevelse av årsak til plager Opplevelse av egen situasjon; ressurser, fungering i dagliglivet, problemer Funksjonsundersøkelse: Observasjon (spontane og instruerte bevegelser, holdning, respirasjon m.m) Spesielle undersøkelser Palpasjon Sammenfatning; oppsummering av de viktigste opplysningene og funn fra egne undersøkelser (sett i lys av ICF) Drøfting av sammenfatningen (gjør rede for ditt kliniske resonnement): Konklusjon; pasientens og fysioterapeutens vurdering av den totale situasjon (sett i lys av ICF) Mål; hovedmål og delmål (med bruk begrepene i ICF) Tiltak; konkret tiltaksplan (med bruk av begrepene i ICF) Evaluering: Fortløpende nedtegnelser og vurderinger milepæler, reundersøkelser, justering(er) av mål og tiltak Sluttevaluering 8

10 Vedlegg 2 EPIKRISE fra fysioterapeut til samarbeidspartner bør omfatte: * Kort resyme av journal * I epikrisen bør det legges vekt på faktorer i behandlingsforløpet som har betydning for den videre oppfølging av pasienten. * Sluttstaus. En beskrivelse av pasientens situasjon og tilstand og en evaluering av oppnådde resultater i forhold til hovedmål og delmål for behandlingen. * Andre opplysninger som har betydning for videre oppfølging av pasienten. Epikrisens språk og innhold må stå i forhold til mottaker. 9

11 Læringsmål og retningslinjer for praksis i 3. semester. Vedlegg 3 Utvikling av handlingskompetanse med vekt på kartlegging og undersøkelse Personlige mål: STO 6 Studentene viser evne til: Refleksjon over egen opplevelse i møte med pasienter i ulike situasjoner Å ivareta pasientene og pasientenes rettigheter Etisk refleksjon i og etter møte med pasienten Praktisk yrkesmessige ferdigheter: STO 6 og 7 Studenten får erfaring i å bruke fysioterapiprosessen: gjennomføre samtaler og ta opp anamnese med minimum 4 pasienter gjennomføre fysioterapeutisk undersøkelse på minimum 4 pasienter på bakgrunn av samtale og undersøkelse kunne beskrive og vurdere en pasients bevegelses-/funksjonsproblem skrive journal hvorav minst én etter skolens mal Teoretiske mål: STO 5, 6 og 7 Studenten begrunner handlingene sine med bakgrunn i: kunnskap fra samfunnsvitenskapelige emner, spesielt pedagogikk, psykologi og etikk kunnskap fra naturvitenskapelige emner kunnskap om ICF Forberedelse klargjøring av høgskolens og studentens forventninger jobbe med skjema for utvikling av personlig kompetanse begynnende arbeid med egne læringsmål forberede føring av praksisdagbok Utgangspunkt for disse forberedelsene er ovenstående læringsmål og kjennskap til egen personlige kompetanse Gjennomføring av praksisperioden studentens egne læringsmål skal diskuteres med og godkjennes av studieveileder/kontaktlærer på høgskolen innen utgangen av andre praksisuke det skal midtveis i praksisperioden gjennomføres en klinikk som læringssituasjon og som utgangspunkt for videre diskusjoner omkring den enkelte students læring og kunnskapsutvikling i praksis Arbeidsoppgaver i praksis Studenten har mappekrav tilknyttet denne praksisperioden. Detaljer omkring de ulike arbeidskravene finner dere under informasjon om de ulike studieområdene på it s learning. Endelig vurdering av praksis til bestått / ikke bestått er på bakgrunn av: Innstilling fra praksisveileder om bestått/ikke bestått praksisperiode og oppfylte krav til praksisstudiene i henhold til reglement og retningslinjer. 10

12 Læringsmål og retningslinjer for praksis i 4. semester Vedlegg 4 Utvikling av handlingskompetanse med vekt på målrettede fysioterapifaglige tiltak særlig innenfor området spesiell patologi Personlige mål: STO 6 Studenten skal vise evne til: refleksjon over egne holdninger, verdier og handlemåter og forstå konsekvensene av disse i møte med pasienter og samarbeidspartnere sette ord på og bearbeide egne kroppslige erfaringer og opplevelelser fra samhandlingssituasjoner Praktiske/yrkesmessige ferdigheter: STO 6 og 7 Studentene skal få erfaring fra klinisk resonnering: gjennom utarbeidelse av mål og tiltak på bakgrunn av undersøkelse og funksjonsvurdering av minimum 6 pasienter kunne vurdere reaksjoner på og effekt av undersøkelser og tiltak og foreta nødvendige justeringer dokumentere faglig forsvarlighet gjennom journal- og epikriseskriving Teoretiske mål: Studenten skal begrunne handlingene sine med bakgrunn i: STO 5 kunnskap fra ulike samfunnsvitenskapelige og medisinske emner Forberedelse klargjøring av høgskolens og studentens forventninger jobbe med skjema for utvikling av personlig kompetanse begynnende arbeid med egne læringsmål forberede føring av praksisdagbok Utgangspunkt for disse forberedelsene er ovenstående læringsmål og kjennskap til egen personlige kompetanse Gjennomføring av praksisperioden studentens egne læringsmål skal diskuteres med og godkjennes av studieveileder/kontaktlærer på høgskolen innen utgangen av andre praksisuke det skal midtveis i praksisperioden gjennomføres en klinikk som læringssituasjon og som utgangspunkt for videre diskusjoner omkring den enkelte students læring og kunnskapsutvikling i praksis Arbeidsoppgaver i praksis Studenten har mappekrav tilknyttet denne praksisperioden. Detaljer omkring de ulike arbeidskravene finner dere under informasjon om de ulike studieområdene på it s learning. Endelig vurdering av praksis til bestått / ikke bestått er på bakgrunn av: Innstilling fra praksisveileder om bestått/ikke bestått praksisperiode og oppfylte krav til praksisstudiene i henhold til reglement og retningslinjer. 11

13 Læringsmål og retningslinjer for praksis i 6. semester Vedlegg 5 Videreutvikling av handlingskompetanse og integrering av fagkompetanse med vekt på samarbeid i en tverrfaglig sammenheng. Personlige mål: (STO 9 og 10) Studentene skal vise evne til: kritisk og analytisk vurdering av egen fagutøvelse faglig forsvarlighet i tråd med yrkesetiske retningslinjer i samhandlingssituasjoner på ulike arenaer konstruktiv og kritisk holdning i arbeidet som fysioterapeut på individ-, gruppe- og samfunnsnivå Praktiske/yrkesmessige ferdigheter (STO 8, 9 og 10) Studenten skal kunne: gjennomføre fysioterapitiltak på ulike arenaer og ulike nivåer bevisstgjøre, motivere og bistå mennesker til å oppdage, erkjenne, og videreutvikle egne ressurser og egen mestringsevne fremme deltakelse og likeverdig relasjon i arbeidet som fysioterapeut på individ og gruppenivå delta i tverrfaglig samarbeid systematisere, dokumentere og evaluere eget arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå Teoretiske mål: (STO 8, 9 og 10) Studenten skal: forstå og kunne forholde seg til rammene rundt eget arbeid (f.eks lover og forskrifter) utforske faglige problemstillinger på en systematisk og reflektert måte Forberedelse: klargjøring av høgskolens og studentens forventninger begynnende arbeid med egne læringsmål forberede føring av praksisdagbok Utgangspunkt for disse forberedelsene er ovenstående læringsmål og kjennskap til egen personlige kompetanse. Gjennomføring av praksisperioden studentens læringsmål diskuteres med studieveileder/kontaktlærer på høgskolen mot slutten av andre praksisuke det skal i praksisperioden gjennomføres minst en klinikk slik at studenten kan få vist egne ferdigheter og få tilbakemelding på disse. Arbeidsoppgaver i praksis Studenten har mappekrav tilknyttet denne praksisperioden. Detaljer omkring de ulike arbeidskravene finner dere under informasjon om de ulike studieområdene på it s learning. Endelig vurdering av praksis til bestått / ikke bestått er på bakgrunn av: Innstilling fra praksisveileder om bestått/ikke bestått praksisperiode og oppfylte krav til praksisstudiene i henhold til reglement og retningslinjer. 12

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36 Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for sykepleievitenskap Videreutdanning Helsesøster PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER Kull 36 justert febr.2016 Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 ORGANISERING

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. 1. INNLEDNING... 1 2. MÅL... 1 3. INNHOLD OG ORGANISERING... 2 3.1 FAGLIG- OG PEDAGOGISK FOKUS I PRAKSISOPPLÆRING:...

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 IHS.4.2.2 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 1 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 Innhold 1.0 Praksis 1... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 1... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Med vennlig hilsen. Videresendt av Lene Glomstad/Hemne den 23.10.2012 08:33

Med vennlig hilsen. Videresendt av Lene Glomstad/Hemne den 23.10.2012 08:33 Vs: Bestillingav praksisplasserfor 1.-års ergoterapeutstudenteri praksisstudieri tidsrommet7.-11. januar 2013 (uke 2). Lene Giomstad praksiskontor-ahs 23.10.2012 08:48 Vi kan ta imot 2 studenter. e vil

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand:

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35 Avdeling for sykepleierutdanning Program for videreutdanning Helsesøsterutdanning PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN Kull 35 Revidert oktober 2014- Praksisstudier- Kull 35- Helsesøsterutdanningen Innhold

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Kirurgi/medisin:

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Side 1 av 7 1.0 Innledning Emne 3: Vernepleieren i relasjoner, 18 studiepoeng - 11 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Side 1 av 7 1.0 Innledning Vernepleieren i miljøarbeid, 16 studiepoeng - 10 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som overordnet

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsfag Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten YP 211/YP 214 jemmesykepleie praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad / Kristiansand: Praksissted: Tidsrom:

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP4B_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER Bachelor i sykepleie Skoleåret 2016-2017 NTNU i Gjøvik Avdeling helse, omsorg og sykepleie Seksjon for sykepleie NTNU i Gjøvik, HOS, Seksjon for sykepleie. Juni 2016. Rett til

Detaljer

Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen en uke

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 IHS.4.2.3 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 2 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 Innhold 1.0 Praksis 2... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 2... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis

BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse- og sosialfag 1757 Halden Tlf.: 69 30 30 00 Fax: 69 30 30 02 BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis STUDENT KULL TIDSROM PRAKSISSTED

Detaljer

Metodebok for praksis

Metodebok for praksis Forord Metodebok for praksis ID UTS.Mos.Avd.H&S, Versjon 1.02 Gyldig fra 11.12.2014 Forfatter Bente Tømmervik Verifisert Bente Tømmervik Godkjent Bjørg Sissel Kvannli Side 1 av13 Denne metodeboka er utarbeidet

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER Bachelor i sykepleie Skoleåret 2015-2016 Høgskolen i Gjøvik, Avdeling helse, omsorg og sykepleie Seksjon for sykepleie Høgskolen i Gjøvik, HOS, Seksjon for sykepleie. Juni 2015.

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS BARNEVERNPEDAGOGUTDANNINGEN HØGSKOLEN I HARSTAD Vedtatt i instituttstyret for helse- og sosialfag 2004 (justert februar 2013) 1.0 Innhold og krav til praksisperiodene 1.1 Praksisundervisningens

Detaljer

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER DEL 1. INFORMASJON Elev: Har gjennomført opplæring hos: Skoleår: Antall timer per uke: 7,5 Termin: ROLLEAVKLARERING I PRAKSIS

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Hjemmesykepleie praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad / Kristiansand:

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi 1 of 14 16.02.2011 16:4 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Sluttvurdering av praksis - Mammografi pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis - Mammografi pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis - Mammografi pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet:

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet: PPU2002L Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 (PPU2002L) 1.1 Hovedtema for

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Avsluttende praksis masterstudiet i klinisk ernæring

Avsluttende praksis masterstudiet i klinisk ernæring Avsluttende praksis masterstudiet i klinisk ernæring Hensikten med praksisen er at studenten får praktisk erfaring i arbeid som klinisk ernæringsfysiolog (KEF). Praksisperioden: 1. Praksis skal først gjennomføres

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for «Praksis 2. studieår, 4. semester», s.

Detaljer

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA)

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) Retningslinjer for: Tildeling av praksisplass, oppfølging og vurdering av praksisstudiene Godkjent Juli-15 Retningslinjer for

Detaljer

Bodø 4-5. november 2015 Utdanning for fremtiden - erfaringer med kombinerte stillinger

Bodø 4-5. november 2015 Utdanning for fremtiden - erfaringer med kombinerte stillinger Bodø 4-5. november 2015 Utdanning for fremtiden - erfaringer med kombinerte stillinger Universitetslektor Åse Bårdsen og Hege Solgård, Fysioterapeututdanningen, UiT Norges Arktiske universitet Mål - kombinerte

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Fakultet for helse- og idrettsfag Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted: Tidsrom: Med rett til endringer!

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Barns utvikling, lek og læring, s. 15-17

Detaljer

Veileder for utfylling av

Veileder for utfylling av Veileder for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Veilederen kommenterer ikke de punkter som er selvforklarende ut i fra rubrikkene i vedtaksmalen.

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE

PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE Høgskolen i Gjøvik Seksjon for sykepleie 2010/2011 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Sluttvurdering av praksis Nukleærmedisin og PET/CT pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis Nukleærmedisin og PET/CT pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis Nukleærmedisin og PET/CT pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling)

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling) Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk Studentens navn:... Student nr... Kull... 21.8.13 VURDERING AV PRAKSISSTUDIER Høgskolen i Østfold, Avd. for Helse- og sosialfag.

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Praksisdokument for PPU studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo:

Praksisdokument for PPU studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo: Praksisdokument for PPU studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo: Innhold og organisering av praksisopplæringen: Praksisarena Omfang Faglig fokus Pedagogisk fokus Kulturskole /ballettskole/ teaterskole Videregående

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn)

Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn) Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1P21_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Praksis i lektorutdanning i historie 8. 13. trinn

Praksis i lektorutdanning i historie 8. 13. trinn Praksis i lektorutdanning i historie 8. 13. trinn Innledning 1 Praksisopplæringen har en integrerende funksjon i lektorutdanning i historie og foregår ved ungdomsskole og videregående skole i de fire første

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40410/HSSPD40409 Psykisk helsearbeid

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40410/HSSPD40409 Psykisk helsearbeid Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40410/HSSPD40409 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr... Kull... VURDERING AV PRAKSISSTUDIER Høgskolen i Østfold, Avd. for Helse- og sosialfag. Bachelor

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG

Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG Innledning Partene har som siktemål å bidra til en velfungerende helse og omsorgstjeneste, ved å stille krav til kvalitet i utdanningens

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Til kommuner som mottar denne mailen, ber vi om at denne e-posten videreformidles til aktuelle praksisstudieplasser for fysioterapeutstudenter.

Til kommuner som mottar denne mailen, ber vi om at denne e-posten videreformidles til aktuelle praksisstudieplasser for fysioterapeutstudenter. Aud Lindseth Fra: Praksiskontor AHS [praksiskontor-ahs@hist.no] Sendt: 15. mai 2012 15:42 Til: 'postmottak@flatanger.kommune.no'; 'postmottak@fosnes.kommune.no'; 'postmottak@frosta.kommune.no'; 'astrid.gullesen@frosta.kommune.no';

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 lærerutdanning Grunnskolelærerutdanning 5-10 HiVe Fagplan Side 1/8 FAGPLAN HØGSKOLEN I VESTFOLD Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 INNLEDNING Praksisopplæringen har en

Detaljer

Sluttvurdering av praksis - CT pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis - CT pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis - CT pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen en

Detaljer

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 Endringsforslagene er markert med grønn farge og i kursiv. Nåværende kapittel 3.5 b)organisering av praksis Praksisstudier og ferdighetstrening er obligatorisk

Detaljer

Sluttvurdering av praksis Angio og intervensjon pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis Angio og intervensjon pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis Angio og intervensjon pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow

Detaljer

Praksis i Ex.paed Lektorprogrammet. Retningslinjer til studenter og praksisskoler

Praksis i Ex.paed Lektorprogrammet. Retningslinjer til studenter og praksisskoler Praksis i Ex.paed Lektorprogrammet Retningslinjer til studenter og praksisskoler 1 Ex.paed praksis Emnet UVEXPAED03 (Ex.paed) tilbys første semester i det femårige Lektorprogrammet. Ex.paed er oppstarten

Detaljer

Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov

Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov 2016 Innholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 Innledning... 1 Organisering og omfang... 1 Mål... 1 Krav for å

Detaljer

Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen

Detaljer

BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema

BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse- og sosialfag 1757 Halden Tlf.: 69 30 30 00 BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema STUDENT KULL TIDSROM PRAKSISSTED ADR. TLF. SKOLEVEILEDER PRAKSISVEILEDER GENERELT

Detaljer

Sluttvurdering av praksis Konvensjonell røntgen pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis Konvensjonell røntgen pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis Konvensjonell røntgen pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow

Detaljer

Veiledede praksisstudier Emne HSSPL Sykepleie til mennesker i hjemmet

Veiledede praksisstudier Emne HSSPL Sykepleie til mennesker i hjemmet Vurderingsdokument Praksisstudier EmneHSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Veiledede praksisstudier Emne HSSPL 40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Studentens navn:...student nr....kull:. VURDERING

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 18.01.2016 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE 1 Formål Avtalen er utarbeidet i henhold til Samarbeidsavtalen mellom Høgskolen

Detaljer

Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge Høgskolen i Østfold Avdeling for helse- og sosialfag Emne HSBVP20211 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge Praksis 2. Bachelor i barnevern 24.10.16 16.12.16 Kull 15 Emneansvarlig: Morten Asmyhr Forord

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: PPU2003L 1.1 Hovedtema for PPU2003L

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

«Kvalitetssikring av praksis».

«Kvalitetssikring av praksis». «Kvalitetssikring av praksis». Hva gjør at praksis blir læring? NOKUTs fagskolekonferanse «Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen?». 19. og 20. oktober 2011 Ålesund Anne Karin Larsen Høgskolelektor Høgskolen

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005 PLAN FOR OBSERVASJONSPRAKSIS. SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005 PLAN FOR OBSERVASJONSPRAKSIS. SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005 PLAN FOR OBSERVASJONSPRAKSIS SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull 02H Desember 2004 1 INNLEDNING I løpet av siste

Detaljer

Praksishåndbok. for tegnspråk- og tolkeutdanningen

Praksishåndbok. for tegnspråk- og tolkeutdanningen Praksishåndbok for tegnspråk- og tolkeutdanningen 2012-2013 Innhold Velkommen til studieåret 2012-2013!... 3 Kontaktinformasjon... 5 Tolkeutdanningen... 6 Praksis... 6 Fra nysgjerrig og lærende tilskuer

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter Emnekode: SP15-1 Emnenavn: Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter Studiepoeng: 15,00 Forkunnskaper: Ingen Undervisningssemester: Vår Undervisningssted:

Detaljer

PRAKSISDOKUMENTER FOR. SPESIALPEDAGOGIKK 2 30 Studiepoeng HØGSKOLEN I NESNA. AVDELING FOR PEDAGOGIKK OG SYKEPLEIE Spesialpedagogikk 2

PRAKSISDOKUMENTER FOR. SPESIALPEDAGOGIKK 2 30 Studiepoeng HØGSKOLEN I NESNA. AVDELING FOR PEDAGOGIKK OG SYKEPLEIE Spesialpedagogikk 2 AVDELING FOR PEDAGOGIKK OG SYKEPLEIE PRAKSISDOKUMENTER FOR SPESIALPEDAGOGIKK 2 30 Studiepoeng HØGSKOLEN I NESNA Godkjent av dekan: 24.06.2011 Tilrettelagt for kjøp av studium i Indre og Midtre Namdalen

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Språk, tekst og matematikk, Studieplanen

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer