HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015"

Transkript

1 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning av Institutt for lærerutdanning Godkjent av instituttleder Hanne Davidsen Gjeldende fra og med

2 1. Innledning Praksis i barnehagelærerutdanningen er beskrevet i emneplanene for det enkelte kunnskapsområde. Informasjonshefte om praksis i barnehagelærerutdanningen er et arbeidsdokument som beskriver ansvar, roller og arbeidsmåter når det gjelder forberedelser, gjennomføring og etterarbeid av praksis i barnehagelærerutdanningen. Videre ligger det informasjon om de faste oppgavene studentene skal gjøre i hver praksisperiode Praksis er en arena hvor studentene skal få anledning til å gjøre erfaringer og reflektere over egne forutsetninger som barnehagelærer. Gjennom et bevisst forhold til danning som begrep og å ha danning som intensjon, skal praksislærer legge til rette for at praksis kan utgjøre en del av studentens danningsprosess inn mot barnehagelæreryrket. 2. Ansvar og oppgaver ved praksisopplæring i barnehage I forbindelse med praksisforberedelser, planlegging, gjennomføring og etterarbeid til den enkelte praksisperiode er kontakten og samarbeidet mellom student, faglærerne, praksislærer, barnehageleder og praksisbarnehage viktig. Praksisforberedelser i utdanningen gjennomføres som tverrfaglige praksisforberedelser og vil ha ulikt faglig fokus for det enkelte studieår. I forkant av praksis innkallehøgskolen til et obligatorisk forberedende praksismøte der studenter, faglærerne og praksislærere møtes. Dagsorden er gjennomgang av hovedpunktene for praksisopplæring for det enkelte studieår, hvordan er emnene forberedt til praksis, møte mellom faglærerne om praksismøte i praksisbarnehagen og møte mellom student og praksislærer. I barnehagelærerutdanningen har utdanningsleder et overordnet ansvar for å sikre at studentene får den praksisen de skal ha, at faglærerne forbereder studentene til praksis gjennom sin undervisning, at barnehager og praksislærere er forberedt til å ta imot barnehagelærerstudenter i praksis. Studentene vil ha forskjellige faglærere som ansvarlige for forberedelse og oppfølging i den enkelte praksisperiode. Det vil fremgå i oversikten for det enkelte studieår hvem som kan kontaktes for å få svar på spørsmål knyttet til gjennomføring og faglig innhold av praksis i praksishåndboken på høgskolen sin hjemmeside. 2.1 praksisforberedelser Praksisforberedelser på høgskolen: Emnenes arbeid med praksis i undervisningen og faglig arbeid knyttet til læringsutbyttebeskrivelser for det enkelte kunnskapsområdet. Studieplan og emnebeskrivelser for det aktuelle studieåret er kjent for faglærerne. Studentens utviklingsmål for praksis skal utarbeides før praksis. Faglærerne er ansvarlig for å veilede studentene og godkjenne dette arbeidet Praksisforberedende møte og tverrfaglige praksisforberedelser planlegges av faglærerne, utdanningsleder og praksisadministrasjonen.

3 Praksisbarnehage og praksislærers praksisforberedelser: Praksisbarnehagene planlegger praksisopplæring som del av barnehageåret. Praksisbarnehagene (ved barnehageleder/ praksislærer) plikter å stille på møter som høgskolen innkaller til og som gjelder praksis. Praksislærer forbereder seg til praksis ved å holde seg faglig oppdatert, sette seg inn i praksisplan, delta på praksisforberedende møter. Praksislærer setter seg inn i prosedyrer ved fare for underkjenning av praksis. Studentenes praksisforberedelser: Deltakelse i obligatoriske praksisforberedelser i utdanningen; i det enkelte kunnskapsområde, i tverrfaglige praksisforberedelser og på praksisforberedende møte før praksis. Gyldig politiattest leveres innen fristen for dette Studenten skal sette seg inn i emnebeskrivelser, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og tema og litteratur for det enkelte studieår, Studentens utviklingsmål for praksis skal godkjennes før praksis starter. Studenten skal orientere seg på praksisbarnehagens nettside(r) før praksisforberedende møte Studenten skal sende et presentasjonsbrev til praksisbarnehagen seinest 14 dager før praksis starter Studenten skal utarbeide en praksisavtale hvor studenten utformer egne læringsmål, sitt pedagogiske grunnsyn og forventninger til praksislærer / praksisbarnehagen. Studenten setter opp en arbeidsplan som viser når studenten skal gjennomføre de ulike arbeidsoppgavene som ligger i den enkelte praksisen. Studenten skal ha en praksisperm for praksis i utdanningen. Praksispermen skal leveres seinest siste dag til praksislærer. Praksislærer bruker innholdet som del av grunnlaget for sin sluttvurdering. 2.2 Ansvar underveis i praksis Høgskolens ansvar underveis i praksis: Underveis i praksisperioden avholdes det praksismøter i praksisbarnehagen. Faglærere kommer til praksisbarnehagen etter avtale for å møte student og praksislærer. Faglærerne skriver referat fra dette møtet. Faglærere kontaktes (se praksishåndboken) for å få svar på faglige spørsmål knyttet til praksisgjennomføringen Utdanningsleder skal kontaktes dersom en student står i fare for å få underkjent praksis eller det oppstår andre utfordringer underveis i praksis.

4 Praksisbarnehagens ansvar under praksis: Praksislærer og barnehageleder er forpliktet til å sette seg inn i emneplanene for det enkelte studieår der arbeidskrav i praksis til studentene er beskrevet. Praksislærer og barnehage legger til rette den enkelte students praksis slik at praksis blir en lærings -, erfarings- og utviklingsprosess. Barnehageleder har ansvar for å gjennomføre samtale med student (ene) knyttet til taushetserklæring og annen relevant tematikk. Ved praksislærers fravær skal barnehageleder, som ansvarlig for praksisopplæringen, finne en veileder som følger opp studenten. Ved fravær utover egenmeldingsperiode/sykemelding kontaktes utdanningsleder for barnehagelærerutdanning for å vurdere hvordan studentens praksisopplæring best kan ivaretas. Praksisbarnehagen har ansvar for å holde seg oppdatert på frister for videreutdanning i veiledning for eventuelle nye praksislærere og praksislærere som mangler veiledningspedagogikk. Praksislærers ansvar underveis i praksis: Praksislærer har ansvar for oppfølging, veiledning og tilbakemelding på arbeidskrav. Ved manglende gjennomføring / godkjenning av arbeidskrav kontaktes utdanningssteder. Praksislærer har til enhver tid kjennskap til studentens pedagogiske opplegg og det arbeidet studenten ellers gjør. Praksislærer fører oversikt over studentens fravær i praksis i henhold til regler for fravær. Praksislærer gir studenten en underveisvurdering ( kort skriftlig) Denne sendes til høgskolen dersom en student står i fare for å få underkjent praksis Studentens ansvar underveis i praksis: Studenten skal ha satt seg inn i bestemmelser angående fravær, arbeids og studietid i praksis før praksis starter. Studenten skal gjøre obligatoriske arbeidskrav. Studenten skal informere barn, foresatte og medarbeider om sin praksis. Som framtidige ledere har studenten spesielt ansvar for å informere avdelingens / basens medarbeidere fortløpende om de oppgaver og det ansvar studenten har. 2.3 Vurdering av praksis Oversikt over ansvar og oppgaver knyttet til vurdering av praksis: Skriftlig sluttvurdering skal skrives i forhold til det aktuelle skjema for det enkelte studieår og i forhold til støttepunkt for det enkelte studieår.

5 Praksislærer har ansvar for å skikkethetsvurdere studenten. Barnehageleder skal samarbeide med praksislærer om vurdering av studentens praksis og i sluttvurderingen i alle praksisperioder. Faglærere (som har vært på praksismøte i praksisbarnehagen) skal involveres i sluttvurderingen av studenten. Praksislærer sender på e- post forslag til sluttvurdering til aktuelle faglærere som igjen gir praksislærer tilbakemelding. Sluttvurdering på studentens praksis sendes til Høgskolen i Nesna, ved praksisadministrasjonen seinest en uke etter at praksis er avsluttet. Oversikt over ansvar og oppgaver etter barnehagepraksis: Faglærerteamet for kunnskapsområdene i det enkelte studieår, planlegger tverrfaglig etterarbeid etter praksis. Plan for etterarbeidet legges ut i klasserom på nett. Faglærerne, studenter, praksislærer og utdanningsleder deltar i etterarbeidet. Alle faglærere har et medansvar for og skal delta i etterarbeidet. Praksislærer deltar i etterarbeidet av praksis. Studenten skal etter endt praksis evaluere praksis skriftlig (se skjema i praksishåndboken) Studenter som har hatt individuelle utfordringer i praksis eller i praksisopplæringen skal melde fra om dette til utdanningsleder 3. Studentens arbeidstid og studietid i praksisperiodene. All praksis er obligatorisk. Fravær i praksis skal tas igjen og helst umiddelbart etter at praksis skulle ha vært avsluttet. Med fravær utover tre dager, skal høgskolen ved utdanningsleder kontaktes og det gjøres avtale om når og hvordan praksisdager tas igjen slik at studenten får godkjent praksisperioden. Students arbeidstid i praksis skal være 6, 5 timer pr dag inklusiv matpause 5 dager i uken. Etter avtale deltar studenten i tidlige og sene vakter / turnus som samsvarer med praksislærers arbeidstid. Studentens arbeidstid i praksis skal hovedsakelig knyttes til arbeid med barnegruppen. Studenten kan underveis i praksis avtale med praksislærer at enkelte, tidsbegrensede skriftlige oppgaver kan gjøres underveis i barnehagedagen som for eksempel notater knyttet til observasjon, vurdering eller logg. Veiledningssamtaler med praksislærer kommer i tillegg til 6, 5 timer per dag. Studenten har ikke anledning til å opparbeide seg avspasering i løpet av praksisperioden. Vikariat ved praksisbarnehagen i praksisperioden skal ikke forekomme. Studenter skal ikke ha eneansvar for barnegrupper eller enkeltbarn. I praksisopplæringen skal studenten for øvrig følge de rammer som er gitt av lov og forskrifter, vedtekter, rammeplan for barnehagen, reglement og instrukser som gjelder for praksisbarnehagen.

6 Møtedeltakelse Studenten skal sammen med praksislærer delta på møter i praksisbarnehagen gjennom hele praksisperioden (avdelings- /basemøter, pedagogiske ledermøter, andre samarbeidsmøter, foresattemøter, personalmøter, planleggingsdager og foresattesamtaler). Møter og temaer for møter studentene skal delta på må være relevante for studentens praksis. Her må hensikten vurderes opp mot studentens kontinuerlige erfaring knyttet til arbeid med barnegruppen. Praksislærer og eventuelt barnehageleder, avgjør i samråd med studenten, hvilke møter studenten skal delta i. Studenten kan permitteres fra deler av møter dersom enkeltsaker tilsier det. Studenten skal i løpet av alle praksisperioder gis mulighet til å forberede og presentere innlegg i møter som tar utgangspunkt i det faglige arbeidet studenten utfører i praksis, som for eksempel oppgaver, aktiviteter eller observasjoner. Studenten kan også gis erfaring med å forberede og lede møter 4. Praksislærers og barnehageleders rolle i praksisopplæringen Praksislærers rolle Praksislærere som tar imot studenter i praksis gjør dette på vegne av den enkelte praksisbarnehage. Praksislærer er studentens lærer og veileder i praksisfeltet. Praksislærer bidrar med sin faglige og didaktiske kompetanse, samt sin profesjonskunnskap. Praksislærer skal legge til rette for og bidra til at faglig innhold og læringsutbyttet for praksisopplæringen oppnås, gjennom veiledning, faglige samtaler, henvise til litteratur. Det er studenten selv som gjennom selvstendig arbeid skal oppnå læringsutbyttet. Studenten skal gjennom arbeidsoppgaver og veiledning av praksislærer, gjøres ansvarlig og utvikle bevissthet rundt hvordan det faglige innholdet i utdanningen integreres i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Veiledning Veiledning i praksis skal foregå ukentlig der ca. 2 timer per praksisuke per student settes av til faglige samtaler og veiledning mellom student og praksislærer. I tillegg skal praksislærer ha tid til veiledning og informasjon underveis i hverdagen. Praksislærer skal gi studenten jevnlig tilbakemelding (skriftlig) på arbeidet i praksis. Tidspunkt for veiledning skal settes inn i studentens praksisavtale for praksisperioden (i første praksisuke). Veiledning skal ta utgangspunkt i studentens faglige initiativ, men kan ved behov brukes til informasjon, faglig oppfølging, drøfting, generell vurdering, vurdering av skriftlig arbeid og refleksjon tilknyttet studentens praksiserfaring.

7 Barnehageleders rolle Barnehageleders rolle i praksisopplæringen er å ha kontakt med høgskolen rundt organisering av praksis i barnehagen. Dette kan skje gjennom møter med barnehagelærerutdanningen og informasjon til praksisbarnehagen fra høgskolen. Barnehageleder skal videre sikre at studenten blir kjent med alle sider ved barnehagehverdagen, spesielt med tanke på ledelse. Barnehageleder skal involveres i vurderingen av studentens praksis i henhold til emnebeskrivelse og arbeidsoppgaver. Barnehageleder kaller inn studenter i praksis til en samtale. 5. Dokumentasjon i praksis praksisperm I praksispermen samler studenten dokumentasjon av det samlete arbeidet studenten har utført i praksis. Praksislærer kommenterer skriftlig planer og oppgaver studenten har gjennomført. Permen levers til praksislærer ved endt praksis (seinest siste dag i praksis). Studentens praksisperm utgjør et viktig grunnlag for praksislærers sluttvurdering. I praksispermen samles blant annet: Barnehagens faglige profil og organisering (anonymisering) Observasjonsplaner, notater / dokumentasjoner Praksisfortellinger og refleksjonsnotater Praksislærers kommentarer og vurderinger Arbeidsplaner, eventuelt andre planer Praksisavtalen Referater fra møter Ideer og opplegg Studentens vurdering av seg selv og eget læringsutbytte når det gjelder faglig, sosial, didaktisk, yrkesetisk og endrings og utviklingskompetanse Didaktiske planer og evalueringer 6. Innhold i veiledning mellom student og praksislærer Student og praksislærer tar opp spørsmål knyttet til: Forventninger og mål for praksis Læringsutbyttebeskrivelsene Observasjons og planleggingsarbeidet Studentens relasjonskompetanse Yrkesetisk kompetanse Faglige utfordringer og etiske dilemmaer Og i tillegg I 1. studieår med fokus på pedagogisk ledelse og barnehagelærerrollen: Pedagogisk leders arbeids og ansvarsoppgaver Barnehagedagen / ukens struktur

8 Barnehagen som arena for barns læring, utvikling og danningsprosess I 2. studieår med fokus på pedagogisk ledelse og didaktisk arbeid i barnehagen være aktuelt å ta opp spørsmål knyttet til: Barnehagen som arena for lek og læring Barnehagens arbeid med språk, tekst og matematikk Kartlegging av barns språk Barn med særskilte behov I 3. studieår med fokus på pedagogisk ledelse og prosjektarbeid vil det i tillegg være aktuelt å ta opp spørsmål knyttet til: Prosjektarbeid i barnegruppen Barns medvirkning i planleggingsprosesser Pedagogisk dokumentasjon I 4. studieår med fokus på pedagogisk ledelse og ledelse av utviklingsarbeid vil det i tillegg være aktuelt å knytte spørsmål til: Barnehagen som lærende organisasjon Utviklingsarbeid og ledelse Ledelse og samspillskompetanse 7. Faste arbeidsoppgaver til hver praksisperiode Til hver praksisperiode har studentene følgende arbeidsoppgaver: Sende presentasjonsbrev til barnehagen (seinest 14 dager før praksis starter) Utarbeide arbeidsplan for den enkelte praksisuke i hver praksisperiode Ha samtale med styrer Gjennomføre ulike observasjoner knyttet til arbeidsoppgavene for den enkelte praksisperiode og for å få trening og erfaring med ulike observasjonsmetoder Skrive praksisfortellinger og refleksjonsnotat til disse Evaluere hver praksisperiode (eget skjema) Forberede seg til etterarbeid av praksis

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for «Praksis 2. studieår, 4. semester», s.

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Sist oppdater 23.09.2015 Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Politiattest I Forskrift om opptak til universiteter

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Språk, tekst og matematikk, Studieplanen

Detaljer

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier 1. Varighet Avtalen varer i seks år, fra 1.8.2013 31.7.2019. Behov for eventuelle justeringer blir vurdert årlig, og hver av partene kan si opp avtalen med seks måneders varsel. Partene skal så tidlig

Detaljer

Rammer og krav for praksis i STM - 3D høsten 19

Rammer og krav for praksis i STM - 3D høsten 19 Rammer og krav for praksis i STM - 3D høsten 19 Ferdighetsmålene fra emneplanen i STM1100: Studentene kan organisere et inkluderende og stimulerende læringsmiljø for matematisk og språklig utforskning,

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 3.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Del 2

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Del 2 Universitetet i Sørøst-Norge Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 2018/2019 RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Del 2 CAMPUS PORSGRUNN Side 1 av 17 Forord Dette er

Detaljer

Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT

Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT Barnehagelærer -leken og ansvarsfull Praksis bygger på Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (2012) og Lov om universiteter og høgskoler(2005).

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen

Barnehagelærerutdanningen Notodden Barnehagelærerutdanningen Et forpliktende samarbeid mellom praksisfeltet og utdanningsinstitusjonen. «Praksis skal sikre heilskap og samanheng mellom studia til studentane på utdanningsinstitusjonen,

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Del 2

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Del 2 Universitetet i Sørøst-Norge Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 2019/2020 RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Del 2 CAMPUS PORSGRUNN Side 1 av 14 Forord Dette er

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold Retningslinjer for praksisopplæring barnehagelærerutdanning Høgskolen i Vestfold Planen gjelder for kull 2013-2016/17, alle studiemodeller Oppdatert 22.08.14 OBS Vi har oppdaget en feil i antall praksisdager

Detaljer

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.?

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.? Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning og? barnehage 1. Innledning Denne kontrakten bygger på samarbeidsavtalen

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Håndbok for praksis i BLU, Alta

Håndbok for praksis i BLU, Alta Håndbok for praksis i BLU, Alta Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Barnehagelærerutdanningen (BLU) ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Gjeldende fra 01.08.2015

Detaljer

Retningslinjer for praksis

Retningslinjer for praksis Side 1/12 Retningslinjer for praksis Barnehagelærerutdanning Studieåret Revidert 29.8.2018 Høgskolen i Østfold Side 2/12 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formelle krav... 3 2.1 Politiattest... 3 2.2 Taushetserklæring...

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 3. år deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 2. år Deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Retningslinjer for praksis

Retningslinjer for praksis Side 1/11 Retningslinjer for praksis Barnehagelærerutdanning Studieåret Revidert 7.9.2016 Høgskolen i Østfold Side 2/11 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formelle krav... 3 2.1 Politiattest... 3 2.2 Taushetserklæring...

Detaljer

Håndbok for praksis i BLU

Håndbok for praksis i BLU Håndbok for praksis i BLU Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Barnehagelærerutdanningen (BLU) ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Gjeldende fra 01.08.2016 for studenter

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS BLU I TROMSØ

HÅNDBOK FOR PRAKSIS BLU I TROMSØ HÅNDBOK FOR PRAKSIS BLU I TROMSØ 2018 Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Barnehagelærerutdanningen (BLU) ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Gjeldende fra 01.08.18

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen. Hva innebærer det?

Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen. Hva innebærer det? Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen Hva innebærer det? 1 Samarbeids- og årsavtale Samarbeidsavtale inngås vanligvis for 2 eller 4 år mellom barnehagens eier og NLA Høgskolen. Nye avtaler skal inngås med

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

2011-2012 Førskolelærerutdanning, 4- årig deltid 2011-2015

2011-2012 Førskolelærerutdanning, 4- årig deltid 2011-2015 12/16/2015 2011 2012 Førskolelærerutdanning, 4 årig deltid 2011 2015 Høgskolen i Nesna 2011-2012 Førskolelærerutdanning, 4- årig deltid 2011-2015 Meny Studieplan: Førskolelærerutdanning bachelor (/lexicon/7#bachelor)

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 1584 Videreutdanning i barnehagepedagogikk (2012-2014) Studiet består av to emner, Barnehagepedagogikk (30 stp.) og Småbarnspedagogikk (30 stp.). Studiet er bygd opp med to-dagers

Detaljer

Tredje semesters praksis på Lektorprogrammet. Høsten Informasjonshefte til studenter og praksisskoler

Tredje semesters praksis på Lektorprogrammet. Høsten Informasjonshefte til studenter og praksisskoler Tredje semesters praksis på Lektorprogrammet Høsten 2010 - Informasjonshefte til studenter og praksisskoler Innhold 1 Tredje semesters praksis 2 1.1 Ferdighetsmål etter tredje semester praksis 2 1.2 Kunnskapsmål

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten YP 211/YP 214 jemmesykepleie praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad / Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

RAMMER OG KRAV FOR PRAKSIS BLUHEL 19H HØSTSEMESTER 2019 Møte med barns lekne barnehagehverdag

RAMMER OG KRAV FOR PRAKSIS BLUHEL 19H HØSTSEMESTER 2019 Møte med barns lekne barnehagehverdag RAMMER OG KRAV FOR PRAKSIS BLUHEL 19H HØSTSEMESTER 2019 Møte med barns lekne barnehagehverdag I denne første praksisperioden skal oppmerksomheten rettes mot lek og samspill i barnehagens hverdagsliv. Med

Detaljer

Retningslinjer for praksis barnehagelærerutdanning 1. studieår (ny studiemodell)

Retningslinjer for praksis barnehagelærerutdanning 1. studieår (ny studiemodell) 1. studieår (ny studiemodell) Godkjent av programansvarlig 01.06.2018 Sist revidert: 5.10.19 Innhold 1. Innledning... 1 2. Samarbeid mellom praksissted og høgskolen... 2 3. Aktørenes ansvarsområder...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skikkethetsvurdering... s. 21

Innholdsfortegnelse. Skikkethetsvurdering... s. 21 PLAN FOR PRAKSIS 2014-2015 - FØRSKOLELÆRERUTDANNING Innholdsfortegnelse Innledning... s. 2 Faglig samarbeid... s. 2 Målområder for praksisstudiet... s. 4 Heltidsutdanning... s. 5 Mål og arbeidskrav 1.

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Tidsrom: Utarbeidet

Detaljer

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet:

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet: PPU2002L Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 (PPU2002L) 1.1 Hovedtema for

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR Gjelder studieåret 2014-2015, 1. og 2. studieår Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Omfang og organisering s. 1 Innhold i praksis s. 2 Regler for permisjon og fravær

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

2PEL171N-1 Pedagogikk og elevkunnskap 1

2PEL171N-1 Pedagogikk og elevkunnskap 1 2PEL171N-1 Pedagogikk og elevkunnskap 1 Emnekode: 2PEL171N-1 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsfag Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten YP 211/YP 214 jemmesykepleie praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad / Kristiansand: Praksissted: Tidsrom:

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Barns utvikling, lek og læring, s. 15-17

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

MEG SELV I MØTE MED BARNS LEK OG UNDRING

MEG SELV I MØTE MED BARNS LEK OG UNDRING RAMMER OG KRAV FOR PRAKSIS BLPRA 1 HØSTSEMESTER 2018 MEG SELV I MØTE MED BARNS LEK OG UNDRING 1. FAGLIG INNHOLD I PERIODEN I følge profesjonsprogresjon i undervisning og praksis er selvinnsikt og selvrefleksjon

Detaljer

«Kvalitetssikring av praksis».

«Kvalitetssikring av praksis». «Kvalitetssikring av praksis». Hva gjør at praksis blir læring? NOKUTs fagskolekonferanse «Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen?». 19. og 20. oktober 2011 Ålesund Anne Karin Larsen Høgskolelektor Høgskolen

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Hjemmesykepleie praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad / Kristiansand:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Universitetet i Sørøst-Norge Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 2018 RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN CAMPUS DRAMMEN, NOTODDEN, PORSGRUNN OG VESTFOLD Forord Barnehagelærerutdanningen

Detaljer

Bachelor - barnehagelærer. Retningslinjer for praksisstudiet

Bachelor - barnehagelærer. Retningslinjer for praksisstudiet Bachelor - barnehagelærer Retningslinjer for praksisstudiet STUDIEÅRET 2018-2019 Barnehagelærerutdanning Retningslinjer for praksisstudiet 2018-2019 side 2 Innhold 1 NASJONALE RETNINGSLINJER FOR PRAKSISSTUDIET...

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Kirurgi/medisin:

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

og inspirasjon i Studenter som ressurs barnehagens faglige utvikling

og inspirasjon i Studenter som ressurs barnehagens faglige utvikling Studenter som ressurs og inspirasjon i barnehagens faglige utvikling Unn Tonje Mostad, styrer Lønnås barnehage Caroline Samuelsen, praksislærer Brobekk barnehage Inger Marie Lindboe, førsteamanuensis OsloMet

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7. Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Retningslinjer for praksisopplæring barnehagelærerutdanning Høgskolen i Buskerud og Vestfold Planen gjelder for kull 2014-2017/18, alle studiemodeller Oppdatert 22.08.14 OBS Vi har oppdaget en feil i antall

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Universitetet i Sørøst-Norge Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 2019 RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN CAMPUS DRAMMEN, NOTODDEN, PORSGRUNN OG VESTFOLD Forord Barnehagelærerutdanningen

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå. Studiet er samlingsbasert med

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7.

PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7. PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7. Praksisplanen bygger på Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 av 8.juni 2016, og må ses i sammenheng med

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 3.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

2MPEL171-1 PEL 1, emne 1: Et læringsmiljø preget av mangfold

2MPEL171-1 PEL 1, emne 1: Et læringsmiljø preget av mangfold 2MPEL171-1 PEL 1, emne 1: Et læringsmiljø preget av mangfold Emnekode: 2MPEL171-1 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Ved bestått emne har kandidaten

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning PLAN FOR PRAKSIS. HSN Campus Ringerike og Vestfold

Praktisk-pedagogisk utdanning PLAN FOR PRAKSIS. HSN Campus Ringerike og Vestfold svitenskap Side 1/5 PLAN FOR PRAKSIS HSN Campus Ringerike og Vestfold Plan for PPU-praksis bygger på Rammeplan for praktisk-pedagogisk, godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet 21.12.2015. Planen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå, og gjennomføres med 15 studiepoeng

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere 2008-2009 Velkommen til studieåret 2008-2009 Gjennom heftet Plan for

Detaljer

MÅL: HVORFOR? Fordi vi ønsker en livskraftig BLU-BU med god dialog campus partnerbarnehage, - stikkord:

MÅL: HVORFOR? Fordi vi ønsker en livskraftig BLU-BU med god dialog campus partnerbarnehage, - stikkord: Innledning Strategiplan for styrer skal være et styrende dokument for ledere av BLU-BUs partnerbarnehager i samarbeid med HSN og studentene i praksis. Praksis er en svært viktig del av barnehagelærerutdanningen,

Detaljer

skriftlig arbeid Dato Antall timer Veileders sign. Students sign.

skriftlig arbeid Dato Antall timer Veileders sign. Students sign. Praksisopplæring i BLU / 1 student i 5 uker 25 timer praksisopplæring Timeliste praksis i Barnehagelærerutdanningen 1 student i 5 uker/25 timer til praksisopplæring Forarbeid Praksislærerkurs Dato / Tid:

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring

Retningslinjer for praksisopplæring Bachelor - barnehagelærer Retningslinjer for praksisopplæring STUDIEÅRET 2015-16 Forord Retningslinjer for praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen gir informasjon om mål, innhold og organisering

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring

Retningslinjer for praksisopplæring Bachelor - barnehagelærer Retningslinjer for praksisopplæring STUDIEÅRET 2013-14 Forord Retningslinjer for praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen gir informasjon om mål, innhold og organisering

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU

Vurderingsrapport 2. studieår GLU Vurderingsrapport 2. studieår GLU 5.-10. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

HIØ- Fredag

HIØ- Fredag HIØ- Fredag 14.10.2016 Program for dagen Kl. 9.15-10.15: Velkommen og informasjon v/ trinnleder Beate Lund Informasjon om emnet STM, Språk, tekst og matematikk v/ Marion Elisenberg Informasjon om emnet

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen ABLU, 2.studieår

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen ABLU, 2.studieår BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen ABLU, 2.studieår Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS BARNEVERNPEDAGOGUTDANNINGEN HØGSKOLEN I HARSTAD Vedtatt i instituttstyret for helse- og sosialfag 2004 (justert februar 2013) 1.0 Innhold og krav til praksisperiodene 1.1 Praksisundervisningens

Detaljer

Bachelor - barnehagelærer. Retningslinjer for praksisopplæring

Bachelor - barnehagelærer. Retningslinjer for praksisopplæring Bachelor - barnehagelærer Retningslinjer for praksisopplæring STUDIEÅRET 2017-2018 2 Innholdsfortegnelse 1. GENERELT OM PRAKSIS... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 OMFANG OG ORGANISERING... 5 1.3 PRAKSISSTEDER...

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring

Retningslinjer for praksisopplæring Bachelor - barnehagelærer Retningslinjer for praksisopplæring STUDIEÅRET 2014-15 Forord Retningslinjer for praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen gir informasjon om mål, innhold og organisering av

Detaljer

RAMMER OG KRAV FOR PRAKSIS BLUHEL 18H VÅRSEMESTER 2019

RAMMER OG KRAV FOR PRAKSIS BLUHEL 18H VÅRSEMESTER 2019 RAMMER OG KRAV FOR PRAKSIS BLUHEL 18H VÅRSEMESTER 2019 Å LEDE BARN I PEDAGOGISKE PROSESSER Lekne møter med nærmiljøets steder og fortellinger I denne perioden skal studenten være en engasjert, aktiv og

Detaljer

PROFESJON, PROGRESJON OG PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN

PROFESJON, PROGRESJON OG PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN USN Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 2019 PROFESJON, PROGRESJON OG PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Treårig barnehagelærerutdanning CAMPUS DRAMMEN CAMPUS NOTODDEN CAMPUS PORSGRUNN

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

Informasjonshefte for studenter og veiledere

Informasjonshefte for studenter og veiledere Informasjonshefte for studenter og veiledere Fjerde semester praksis Våren 2011 Institutt for lærerutdanning og skoleforskning UNIVERSITETET I OSLO Informasjon til veiledere og studenter Dette informasjonssheftet

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår deltid

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår deltid BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 1

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 1 2PEL5101-1 Pedagogikk og elevkunnskap 1 Emnekode: 2PEL5101-1 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

UT I PRAKSIS BARNEHAGELÆRER UTDANNINGEN

UT I PRAKSIS BARNEHAGELÆRER UTDANNINGEN NLA Høgskolen Praksisopplæringen BL UT I PRAKSIS BARNEHAGELÆRER UTDANNINGEN NLA Høgskolen Barnehagelærerutdanningen Post og besøksadresse Barnehagelærerutdanningen: NLA Høgskolen Breistein, Olav Bjordals

Detaljer

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) Praksis 3. studieår - 20 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: PPU2003L 1.1 Hovedtema for PPU2003L

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT. BACHELOR I SOSIALT ARBEID PRAKSIS 1 Emne HSSOS20211 (ukene44-51 i 2017 )

PRAKSISDOKUMENT. BACHELOR I SOSIALT ARBEID PRAKSIS 1 Emne HSSOS20211 (ukene44-51 i 2017 ) 1 Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse og velferd v/ (+ skoleveileders navn) Postboks 700, 1757 Halden Tlf.: 69 60 80 00 Praksisteam: praksis-fred@hiof.no PRAKSISDOKUMENT BACHELOR I SOSIALT ARBEID PRAKSIS

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for godt foreldresamarbeid i barnehagene i Ski. Et refleksjonsverktøy for barnehagene

Kvalitetskjennetegn for godt foreldresamarbeid i barnehagene i Ski. Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for godt foreldresamarbeid i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Innhold Kvalitetskjennetegn... 3 Foreldresamarbeid... 3 Hvordan jobbe med kvalitetskjennetegn i

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Studentens navn:...student nr....kull:. En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten hva hun/han

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 1. studieår GLU 5.-10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo. Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo. 1. INNLEDNING... 2 2. LÆRINGSUTBYTTE... 2 3. INNHOLD OG ORGANISERING... 2 3.1 FAGLIG- OG PEDAGOGISK FOKUS I PRAKSISOPPLÆRING:...

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning svitenskap Side 1/5 Plan for praksis. Plan for PPU-praksis bygger på Rammeplan for praktisk-pedagogisk, godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet 21.12.2015. Planen viser hvordan praksisopplæringen

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Bachelor førskolelærerutdanning

Plan for praksisopplæring. Bachelor førskolelærerutdanning STUDIEÅRET 2009/2010 Plan for praksisopplæring Bachelor førskolelærerutdanning 180 STUDIEPOENG Forord Plan for praksisopplæring i førskolelærerutdanningen gir informasjon om mål, innhold og organisering

Detaljer

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år NO EN Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år Barnehagelærerutdanningen er en pedagogisk profesjonsutdanning. En barnehagelærer er med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom omsorg, lek,

Detaljer

Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere,

Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere, Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og

Detaljer