Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold"

Transkript

1 Retningslinjer for praksisopplæring barnehagelærerutdanning Høgskolen i Vestfold Planen gjelder for kull /17, alle studiemodeller Oppdatert OBS Vi har oppdaget en feil i antall praksisdager og har nå rette dette opp i denne utgaven. Antall praksisuker 4.semester heltid skal være 25 dager, ikke 20 slik det sto som tidligere

2 2 Innhold 1 Innledning 2 Utdanningens struktur og innhold 3 Læringsutbytte 4 Rammer for praksis 4.1 Fordeling av praksisuker pr semester 4.2 Forberedelse til praksis 4.3 Organisering og arbeidsmåter: 4.4 Arbeidstid 4.5 Fravær 4.6 Taushetsplikt 4.7 Politiattest 5 Roller og ansvar 6 Praksisformer 5.1 Høgskolen i Vestfold, 5.2 Studiekoordinator 5.3 Praksiskonsulenten 5.4 Partnerbarnehagene 5.5 Praksislærer 5.6 Pedagogikklærer 5.7 Studenten 6.1 Barnehagepraksis 6.2 Grunnskolepraksis 6.3 Forsterkning 6.4 Fordypning 6.5 Praksis i utlandet 7 Praksisdokumenter 7.1 Praksiskontrakt 7.2 Loggbok 7.3 Oppgaver 8Veiledet, variert og vurdert praksisopplæring 8.1 Variert praksisopplæring 8.2 Veiledning 8.3 Vurdering Midtveisvurdering Bekymringsmelding Sluttvurdering 8.4 Kriterier for vurdering 8.5 Presiseringer i forhold til ikke bestått praksisperiode 8.6 Tilbakemelding fra student etter endt praksisperiode

3 3 1 Innledning Retningslinjer for praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Vestfold bygger på Rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler av april 2005 nr 15 paragraf 3-2 annet ledd. Utdanning etter Rammeplan for Barnehagelærerutdanningen starter opp høsten 2013 ved Høgskolen i Vestfold. Retningslinjer for praksisopplæring utgjør et forpliktende grunnlag for studenter, partnerbarnehager og ansatte på Høgskolen. 2 Utdanningens struktur og innhold Barnehagelærerutdanningen omfatter seks kunnskapsområder, en fordypning og en bacheloroppgave. De seks kunnskapsområdene er: Barns utvikling, lek og læring, Samfunn, religion, livssyn og etikk, Språk, tekst og matematikk, Kunst, kultur og kreativitet, Natur helse og bevegelse og Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid. Det er formulert læringsutbytte for hvert av de seks kunnskapsområdene. Høgskolen har utarbeidet en programplan som omfatter faglig innhold, praksis, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger. Viser til programplan. Praksis skal sikre helhet og sammenheng mellom studiet til studentene på utdanningsinstitusjonen, i praksisfeltet og i vekslinga mellom de ulike læringsarenaene. Forskriften slår fast at praksis skal være integrert i alle kunnskapsområdene og i fordjupingen. I programplanene styrer læringsutbytteformuleringene mål, innhold og arbeidsmåter i praksis. Særskilt tilrettelegging av praksis kan være aktuelt for studenter som velger internasjonalt semester. Høgskolen skal sørge for at studentenes erfaringer og problemstillinger fra barnehagen blir integrerte med teoretiske og faglige perspektiv i de forskjellige kunnskapsområdene. Dette bidrar til å gi studentene både et erfarings- og et forskingsbasert grunnlag for yrkesutøvingen. 3 Læringsutbytte Barnehagelærerutdanningen skal kvalifisere studenten til å utøve barnehagelæreryrket i et samfunn som preges av mangfold og endring. Læringsutbyttet er formulert med utgangspunkt i nasjonalt

4 4 kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, bachelorgradsnivå. Etter fullført barnehagelærerutdanning skal studenten ha læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå. 4 Rammer for praksis Praksisopplæringen skal omfatte minst 100 dager. 95 dager skal gjennomføres i barnehage og 5 dager skal ha fokus på overgangen barnehage- skole. 75 dager skal legges til de to første studieårene, og 25 dager til det siste studieåret. Det skal være progresjon i praksisopplæringen. Forberedelse og etterarbeid til praksis skal ikke inngå i de 100 dagene. Høgskolen tilpasser organisering og innhold av praksis til ulike studentgrupper. Så langt det er mulig, skal studentene gis mulighet til å ha en av praksisperiodene hos praksislærer av samme kjønn og ha kontakt med praksis utover de obligatoriske praksisperiodene. 4.1 Fordeling av praksisuker i barnehage pr. semester for studenter heltid og deltid 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. Heltid 15 dager 20 dager 10 dager 5 dager grunnskole 25 dager Obs rettet opp fra 20 dager 10 dager 15 dager 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. Deltid 10 dager 15 dager 10 dager 15 dager 10 dager Fem dager grunnskole 10 dager 10 dager 15 dager 4.2 Forberedelse til praksis Praksisforberedelsene på høgskolen er obligatorisk og framkommer i programplaner og semesterplaner. Studentene setter seg inn i barnehagens årsplan og eventuelt andre relevante skriv.

5 5 Studentene skal sende barnehagen et informasjonsskriv med presentasjon av seg selv i god tid før praksisperioden starter. 4.3 Organisering og arbeidsmåter: Studentene blir fordelt på partnerbarnehager med 2 studenter hos hver praksislærer. +Styrer utnevner i samarbeid med høgskolen praksislærere i sin barnehage i henhold til samarbeidsavtalen. Vedlegg 1: Arbeidsbeskrivelse for praksislærere i barnehage Vedlegg 2: Huskeliste for praksislærere angående praksis ved førskolelærerutdanningen Studentene skal ha tilhørighet til en partnerbarnehage hvert studieår. Studentene kan ikke ha praksis i barnehager der de har eller har hatt et ansettelsesforhold, eller hvor de har nære relasjoner til ansatte. De har heller ikke anledning til å ha praksis i institusjoner der egne barn går. Studentene kan være i barnehagen også utenom praksisperiodene for å observere, prøve ut eller innhente nødvendig informasjon. Studentene gjør da avtale med barnehagen på forhånd. Det settes av tid til for - og etterarbeid til praksisperiodene på semesterplanen. Dette er en obligatorisk del av undervisningen. Studenter som er syke eller av andre grunner ikke er til stede på for- og etterarbeid, skal levere et notat til pedagogikklærer som dokumenterer forberedelse til praksis. Studenter som ikke deltar i praksisforberedelsene eller ikke leverer denne dokumentasjonen, kan nektes å gå ut i praksis Planleggingen av praksisperiodens innhold skjer med utgangspunkt i målområdene for det enkelte studieår, samt praksisstedets årsplan. Det er derfor viktig at studentene kommer i kontakt med praksisstedet så tidlig som mulig. Styrer har samtale med studenten ved oppstart. I denne samtalen blir barnehagens årsplan og arbeidsmåter gjennomgått. 4.4 Arbeidstid Studentene skal være i partnerbarnehagen 6,5 timer pr. dag fem dager i uken inkludert en halv time pause. De skal delta aktivt i barnehagehverdagen og planleggingsarbeidet. Arbeidstiden inkluderer også tid til veiledning. Studentene skal i løpet av praksisperioden få erfaringer med personalets ulike arbeidstider. Forøvrig avtales arbeidstiden etter det som er mest hensiktsmessig for student og praksislærer. Studentene skal være tilstede på eventuelle foreldremøter og aktuelle personalmøter. Møtevirksomhet utenom ordinær arbeidstid avspaseres ikke. 4.5 Fravær Praksis er obligatorisk. Dersom studentene ikke kan møte på praksisplassen p.g.a. sykdom eller omsorgsoppgaver, må det gis beskjed til praksislærer og/eller styrer i god tid før arbeidsdagens start.

6 6 Studenten må søke om permisjon for planlagt fravær. Søknaden leveres til praksiskonsulenten, som i samråd med praksislærer og praksisveileder tar stilling til den. Dersom samlet fravær blir 15 % eller mer i en praksisperiode, vil det bli foretatt en individuell og helhetlig vurdering om studentene må ta igjen hele eller deler av praksisperioden for å få den godkjent. Påbegynt praksisperiode regnes som et forsøk på gjennomføring av praksis. I de tilfellene hvor studentene etter vurdering må ta opp igjen hele praksisperioden, avtales det med praksisadministrasjonen. Godtgjøring for dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle. 4.6 Taushetsplikt Studentene må skrive under på taushetserklæring i den enkelte barnehage i henhold til Forvaltningsloven 13. I skriftlige arbeider hvor studentene bruker erfaringer fra praksisfeltet, må innholdet anonymiseres etter gjeldende regler. Arbeider som er knyttet til praksis skal ikke legges ut på nettet. 4.7 Politiattest Politiattest kreves ved opptak til barnehagelærerutdanningen. Studenten skal levere slik attest ved studiestart og senest 14 dager etter. Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass. 5 Roller og ansvar 5.1 Høgskolen i Vestfold, Institutt for Humaniora og Utdanningsvitenskap (HUT) har etablert et langsiktig og forpliktende samarbeid om praksisopplæringen og innholdet i utdanningen med barnehageeiere og partnerbarnehager i Vestfold. (Viser til samarbeidsavtalen). Høgskolen har det overordnede ansvaret for praksisopplæringen. Høgskolen tilpasser organisering og innhold av praksis til ulike studentgrupper. Så langt det er mulig, gis studentene mulighet til å ha en av praksisperiodene hos praksislærer av samme kjønn og ha kontakt med praksis ut over de obligatoriske praksisperiodene. Det utarbeides hvert år en plan for samarbeidsmøter studieåret. 5.2 Studiekoordinator har overordnet ansvar for det faglige og det administrative innholdet i praksisopplæringen.

7 7 5.3 Praksiskonsulenten skal i nært samarbeid med studiekoordinator og de faglig ansvarlige sørge for å planlegge innhold og å organisere praksisopplæringen slik at det legges til rette for et godt samarbeid med partnerbarnehagene. 5.4 Partnerbarnehagene skal organisere praksisopplæringen i tråd med programplan/emneplanene. Lederen/styrer i barnehagen har det overordna ansvar for å legge til rette for rammevilkårene for praksisopplæringen. Lederen/styrer har en sentral funksjon som faglig koordinator av praksisarbeidet i barnehagen og er praksisstedets kontaktperson med høgskolen. 5.5 Praksislærer (førskolelærer i barnehagen) har ansvar for den daglige oppfølging av studenten i praksisperioden. I tillegg vil praksislærer ha ansvar for forberedelse av praksisperioden, praksisopplæring, veiledning og vurdering av studenten. En førskolelærer må ha jobbet i to år før han/hun kan bli praksislærer. Praksislæreren skal ha videreutdanning i veiledning på minimum 15 studiepoeng. Høgskolen har ansvar for å utarbeide en plan som sikrer at alle praksislærere tar videreutdanning innafor rettleiing. Utdanningsinstitusjonen bør aleine eller sammen med andre institusjoner ha et samlet tilbud på minst 30 studiepoeng i veiledning 5.6 Pedagogikklærer har i samarbeid med faglærer et spesielt ansvar for koordinering av oppgaver knyttet til praksis. Pedagogikklærer samarbeider med studenter, faglærere, praksislærere, praksiskonsulent og studiekoordinator om utforming av oppgaver, samt sikrer god kommunikasjon mellom studenter, praksislærer og høgskolens ansatte. Pedagogikklærer har hovedansvar for kontakt med studentene gjennom praksisperiodene. Dersom det oppstår spesielle utfordringer i praksisperioden, har pedagogikklærer et særskilt ansvar for å støtte involverte parter. 5.7 Studenten skal sette seg inn i relevant fagstoff og være godt forberedt til praksisperiodene. Studenten må vise initiativ og engasjement og være en aktiv deltaker som selv tar ansvar for egen læring. Han/ hun har felles ansvar for å samarbeide. Studenter i 2. studieår har ansvar for å gi ny praksislærer en kopi av sluttvurderingen fra forrige periode. 6 Praksisformer 6.1 Barnehagepraksis I barnehagepraksis skal studentene bli kjent med de utfordringene og kravene som blir stilt til en barnehagelærer. De skal få erfaring med å samhandle med barn og grupper av barn i ulik alder og med ulike forutsetninger. De skal få erfaringer med å være leder for barn og voksne og de skal kritisk reflektere over sine erfaringer. Til hver praksisperiode vil det bli utarbeidet praksisoppgaver i forhold til kunnskapsområdets læringsmål. Viser til emneplanene.

8 8 6.2 Grunnskolepraksis Studentene skal ha fem dager praksis med fokus på overgangen barnehage-skole. Studentene blir organisert i praksisgrupper på ca. 4-5 studenter. Praksisen er en feltarbeidsperiode der studentene skal delta i skolehverdagen som deltagende observatører, men studentene skal være aktive sammen med elevene for på den måten å få innsikt i hvordan det pedagogiske arbeidet foregår i 1. klasse i småskolen. Dette er viktig i arbeidet med å få innsikt i sammenhengen mellom barnehage og skole. Timeomfanget (pr. uke) skal være mellom 20 og 25 timer. I tillegg forventes det i gjennomsnitt 3 veiledningstimer i løpet av perioden. Vedlegg 8: Vurdering grunnskolepraksis 6.3 Forsterkning Praksis i forsterkning utgjør 20 studiepoeng og er plassert i studentenes nest siste studieår. Praksis vil så langt det er mulig ta hensyn til studentens valg av fordypning. Vedlegg 10 Vurdering forsterkningspraksis 6.4 Fordypning Fordypningsenheten utgjør 30 studiepoeng i det siste studieåret og skal bygge på kunnskapsområdene. Høgskolen tilbyr flere fordypningsenheter og disse varierer fra år til år. Fordypningen skal gjøre det mulig for studenten å videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og kompetanser fra ett eller flere kunnskapsområder. Fordypningen skal være relevant for barnehagelærerens yrkesutøvelse og skal inneholde praksis. Vedlegg 9a: Vurdering fordypning 6.5 Praksis i utlandet Internasjonalt semester kan inngå som fordypning eller deler av en fordypning. For de studentene som velger internasjonalt semester der relevant praksis ikke inngår, kan det være nødvendig å legge til rette for alternative praksisformer. Høgskolen har egne avtaler for dette. Vedlegg 9b: Evaluation report, immersion 7 Praksisdokumenter 7.1 Praksiskontrakt Praksiskontrakten skal være en hjelp til å synliggjøre og organisere arbeid og innhold i praksisperioden. Studenter og praksislærere utarbeider hver sine kontrakter i forkant av perioden.. Ved første samtale i barnehagen skal praksiskontraktene være gjenstand for refleksjon og drøfting mellom student og praksislærer. Den skal også være en hjelp til å sikre at viktige forutsetninger både fra

9 9 student og praksislærer blir ivaretatt. Sammen med målene i praksisplanen danner dette grunnlaget for nærmere spesifisering av studentenes mål for perioden. 7.2 Loggbok Studentene skriver logg i hver praksisperiode. Loggen har til hensikt å ta vare på og utvikle studentenes refleksjoner, opplevelser, erfaringer og utviklingsområder fra år til år. Tema fra logg tas opp i veiledningstimer og er ellers et nyttig utgangspunkt for samtaler/diskusjoner i studiet. Loggen vil være et grunnlag for praksismappene. 7.3 Oppgaver I forbindelse med hver praksisperiode vil studentene få ulike oppgaver knyttet til kunnskapsområdet i semesteret. Praksisveileder har ansvar for å koordinere oppgaven fra de ulike fag. 8 Veiledet, variert og vurdert praksisopplæring Praksisopplæringen skal være veiledet, variert og vurdert og inngå som en integrert del i alle kunnskapsområder og fordypning. 8.1 Variert praksisopplæring innebærer at studentene får erfaring med ulike sider av barnehagelæreryrket i et barnehagefelt preget av endring, mangfold og kompleksitet. Studentene skal få anledning til å være både deltakende, utforskende og observerende i pedagogisk virksomhet i barnehagen. Studentene skal få erfaring med pedagogisk arbeid med barn med ulike forutsetninger og behov og ulike aldersgrupper. Studentene skal få variert praksis som omfatter planlegging og gjennomføring av læringsprosesser, pedagogisk ledelse, samarbeid med kollegaer og foreldre, dokumentasjon og vurdering. Studentene skal få trening i å reflektere kritisk over egen praksis. 8.2 Veiledning Veiledning og vurdering av studenter i praksis er et felles ansvar for faglærer og pedagogikklærer ved institusjonen og praksislærere og barnehageledere/styrere. Praksis skal bli vurdert etter skalaen bestått/ikke bestått med en avsluttende vurdering etter hvert semester. Høgskolens eksamensreglement fastsetter hvor mange ganger en student kan gjennomføre en praksisperiode. Ved Høgskolen i Vestfold har studenten rett til å gjennomføre en praksisperiode to ganger.

10 10 Veiledning skal støtte og utfordre studentenes refleksjon over sammenhengen mellom teori og praksis. Veiledningen skal ta utgangspunkt i studentenes forutsetninger, kunnskaper og erfaringer. Den enkelte student har krav på 1 ½ timer veiledning pr uke. Det kan også være relevant at deler av veiledning foregår i grupper. Det skal foreligge en avtalt veiledningsplan for hele praksisperioden Studentene skal være forberedt og innta en aktiv rolle i veiledningssamtalene i praksisperiodene Studentene leverer sakliste/ønske for tema til veiledningstimen og eventuelt et veiledningsdokument som synliggjøre studentenes observasjoner og refleksjoner Studentene skal skrive referat fra veiledningsmøtene, hvor praksislærer og student underskriver referatene. 8.3 Vurdering I hver praksisperiode blir studenten vurdert. Vurderingen må ses i sammenheng med semesterets mål og innhold Midtveisvurdering Midtveisvurderingen skal være rettledende og støttende for studentens videre arbeid i praksis. Vurderingskriteriene gjennomgås av praksislærer og student i fellesskap. Midtveisvurderingen skal være skriftlig og studenten må gis mulighet til en muntlig tilbakemelding med utgangspunkt i denne vurderingen. Vedlegg 4: Midtveisvurdering Bekymringsmelding Dersom det er fare for at studenten ikke består praksis, må praksislærer melde dette til studenten ved midtveisvurdering, eller senest siste uke i praksis. Samtidig må praksisveileder ved høgskolen kontaktes. Skjema Bekymringsmelding fylles ut av praksislærer og underskrives av student, praksislærer og pedagogikklærer. Se Rutiner for skikkethet og rutiner for ekstra oppfølging av studenter i praksis (vedlegg 10). Vedlegg 5: Bekymringsmelding Vedlegg 10: Rutiner for skikkethet og rutiner for ekstra oppfølging av studenter i praksis Sluttvurdering Praksislærer må i slutten av praksisperiodene gi en utførlig skriftlig vurdering av studentens arbeid. Det er viktig at vurderingen sier noe om hva studenten mestrer og hva den bør arbeide videre med. Sluttvurderingen utgjør ett av grunnlagene i studentens forberedelse til neste års praksisperiode. Studenten har ansvar for å formidle vurderingen (kopi) til praksislærer i neste studieår. Styrer sender

11 11 vurderingsrapporten(e) til praksiskonsulenten senest en uke etter endt praksis. Rapporten oppbevares på Høgskolen. Vedlegg 6: Sluttvurdering barnehagepraksis 8.4 Kriterier for vurdering. Nedenstående kriterier for vurdering må tilpasses nivåene for de ulike klassetrinn, mål for den aktuelle praksisperiode og studentenes forutsetninger. Egne kriterier for vurdering av praksisperioden fremkommer i semesterets emneplan. Engasjement og ansvarsbevissthet Studentens forberedelser til praksis. Studentens utarbeidelse av praksiskontrakt, arbeidsplan og praksisoppgaver. Studentens forståelse av førskolelæreryrket og barnehagen som organisasjon. Studentens arbeid med å prøve seg på svake områder og videreutvikle disse. Kontakt og samspill med barn Studentens kontakt, omsorg, innlevelse og respekt ovenfor barna. Studentens glede og humor i samvær med barn. Studentens bruk av kunnskap knyttet til rammeplanens læringssyn og fagområder. Studentens evne og vilje til å gi barn opplevelser og inspirasjon til utforsking og skapende aktiviteter. Planlegging Studentens forståelse for helhet, og progresjon i didaktisk planlegging. Studentens evne til å tilpasse arbeidet sitt til barnehagens forutsetninger. Studentens fleksibilitet og kreativitet i gjennomføring av egne planer. Studentens holdninger, kunnskaper og ferdigheter slik de kommer fram i planlegging, gjennomføring og vurdering. Studentens evne og vilje til kritisk refleksjon, vurdering og fornyelse av sitt pedagogiske arbeid. Ledelse og samarbeid Studentens innsikt og ansvarlighet i samarbeid med personalet. Studentens evne og vilje til å innlemme personalet og barna i planleggingsarbeidet.

12 12 Studentens evne og vilje til refleksjon og vurdering av egen ledelse. Studentens evne og vilje til å synliggjøre seg i forhold til barn, foreldre og personale. Veiledning Studentens forberedelse til og engasjement i veiledningstimene. Studentens initiativ til vurdering og fornying av eget arbeid. Studentens evne til å formulere faglige begrunnelser for egne standpunkter og handlinger. Bestått : Studenten har i tilfredsstillende grad nådd målene for praksisperioden og oppfyller vesentlige krav i vurderingskriteriene. Ikke bestått: Studenten har i liten grad nådd målene for praksisperioden, og oppfyller i liten grad vesentlige krav i vurderingskriteriene. 8.5 Presiseringer i forhold til ikke bestått praksisperiode Første studieår er det spesielt disse punktene en må være oppmerksom på: mangel på arbeidsinnsats manglende vilje til læring manglende evne til kontakt med barn manglende evne til kontakt og samarbeid med voksne manglende ansvarsfølelse Andre studieår må en i tillegg til punktene over spesielt være oppmerksom på: manglende selvstendighet manglende engasjement manglende evne til innsikt i og refleksjon over egen praksis manglende evne til å ha overblikk, og kunne se flere situasjoner samtidig manglende evne til å reflektere over forholdet mellom pedagogisk teori og praksis Ved ikke bestått praksis eller ved spørsmål ang skikkethet viser vi til fastsatte rutiner ved Høgskolen i Vestfold Vedlegg 10: Rutiner for skikkethet og rutiner for ekstra oppfølging av studenter i praksis

13 Tilbakemelding fra student etter endt praksisperiode Ved avslutning av hver praksisperiode gir studenten en tilbakemelding på praksislærere, partnerbarnehage, samt høgskolens praksisforberedelse og oppfølging. Vedlegg 7: Vurdering fra student ved avslutning av praksisperiode

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Retningslinjer for praksisopplæring barnehagelærerutdanning Høgskolen i Buskerud og Vestfold Planen gjelder for kull 2014-2017/18, alle studiemodeller Oppdatert 22.08.14 OBS Vi har oppdaget en feil i antall

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Sist oppdater 23.09.2015 Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Politiattest I Forskrift om opptak til universiteter

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring

Retningslinjer for praksisopplæring Retningslinjer for praksisopplæring Barnehagelærerutdanning Høgskolen i Sørøst-Norge Campus Vestfold (Revidert 24.04.17 Oppdatert 07.09.17) 2 Innhold 1. Innledning s 3 2. Utdanningens struktur og innhold

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 3.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 2. år Deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 3. år deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring. Barnehagelærerutdanning. Heltid. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen

Retningslinjer for praksisopplæring. Barnehagelærerutdanning. Heltid. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Retningslinjer for praksisopplæring Barnehagelærerutdanning Heltid Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Planen gjelder for studieåret 2015-2016 Sist oppdatert 08.09.15 2 Innhold 1. Innledning

Detaljer

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Språk, tekst og matematikk, Studieplanen

Detaljer

Retningslinjer for praksis

Retningslinjer for praksis Side 1/11 Retningslinjer for praksis Barnehagelærerutdanning Studieåret Revidert 7.9.2016 Høgskolen i Østfold Side 2/11 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formelle krav... 3 2.1 Politiattest... 3 2.2 Taushetserklæring...

Detaljer

Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen. Hva innebærer det?

Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen. Hva innebærer det? Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen Hva innebærer det? 1 Samarbeids- og årsavtale Samarbeidsavtale inngås vanligvis for 2 eller 4 år mellom barnehagens eier og NLA Høgskolen. Nye avtaler skal inngås med

Detaljer

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.?

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.? Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning og? barnehage 1. Innledning Denne kontrakten bygger på samarbeidsavtalen

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for «Praksis 2. studieår, 4. semester», s.

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom

SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom SAMARBEIDSAVTALE Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Barnehage: Eier: og Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, HUT 1. Avtalens

Detaljer

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier 1. Varighet Avtalen varer i seks år, fra 1.8.2013 31.7.2019. Behov for eventuelle justeringer blir vurdert årlig, og hver av partene kan si opp avtalen med seks måneders varsel. Partene skal så tidlig

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere 2008-2009 Velkommen til studieåret 2008-2009 Gjennom heftet Plan for

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR Gjelder studieåret 2014-2015, 1. og 2. studieår Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Omfang og organisering s. 1 Innhold i praksis s. 2 Regler for permisjon og fravær

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen ABLU, 2.studieår

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen ABLU, 2.studieår BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen ABLU, 2.studieår Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet:

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet: PPU2002L Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 (PPU2002L) 1.1 Hovedtema for

Detaljer

UT I PRAKSIS BARNEHAGELÆRER UTDANNINGEN

UT I PRAKSIS BARNEHAGELÆRER UTDANNINGEN NLA Høgskolen Praksisopplæringen BL UT I PRAKSIS BARNEHAGELÆRER UTDANNINGEN NLA Høgskolen Barnehagelærerutdanningen Post og besøksadresse Barnehagelærerutdanningen: NLA Høgskolen Breistein, Olav Bjordals

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skikkethetsvurdering... s. 21

Innholdsfortegnelse. Skikkethetsvurdering... s. 21 PLAN FOR PRAKSIS 2014-2015 - FØRSKOLELÆRERUTDANNING Innholdsfortegnelse Innledning... s. 2 Faglig samarbeid... s. 2 Målområder for praksisstudiet... s. 4 Heltidsutdanning... s. 5 Mål og arbeidskrav 1.

Detaljer

Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT

Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT Barnehagelærer -leken og ansvarsfull Praksis bygger på Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (2012) og Lov om universiteter og høgskoler(2005).

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus,Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår deltid

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår deltid BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen

Barnehagelærerutdanningen Notodden Barnehagelærerutdanningen Et forpliktende samarbeid mellom praksisfeltet og utdanningsinstitusjonen. «Praksis skal sikre heilskap og samanheng mellom studia til studentane på utdanningsinstitusjonen,

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: PPU2003L 1.1 Hovedtema for PPU2003L

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus,Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av

Detaljer

Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker)

Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker) Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker) Plan for praksisopplæring bygger på rammeplan for førskolelærerutdanning, fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet. Siste revisjon godkjent

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 3.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) Praksis 3. studieår - 20 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK PRAKSISAVTALE M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Campus Drammen

Campus Drammen 01.09.17 Retningslinjer for praksisopplæring Barnehagelærerutdanning Heltid Høgskolen i Sørøst-Norge Campus Drammen Sist oppdatert * Hanne Lund-Kristensen og Janne Ekholdt Holmen 01.09.2017 290816 hlk

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene i praksis og utviklingen av dem. I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 10. mai 2005 (sak A 23/05) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan 2. Innledning til

Detaljer

Vurderingsrapport 4. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA).

Vurderingsrapport 4. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Vurderingsrapport 4. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole-

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

HIØ- Fredag

HIØ- Fredag HIØ- Fredag 14.10.2016 Program for dagen Kl. 9.15-10.15: Velkommen og informasjon v/ trinnleder Beate Lund Informasjon om emnet STM, Språk, tekst og matematikk v/ Marion Elisenberg Informasjon om emnet

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA).

Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole-

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 3. studieår GLU 5. 10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning PLAN FOR PRAKSIS. HSN Campus Ringerike og Vestfold

Praktisk-pedagogisk utdanning PLAN FOR PRAKSIS. HSN Campus Ringerike og Vestfold svitenskap Side 1/5 PLAN FOR PRAKSIS HSN Campus Ringerike og Vestfold Plan for PPU-praksis bygger på Rammeplan for praktisk-pedagogisk, godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet 21.12.2015. Planen

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA).

Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole-

Detaljer

Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere,

Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere, Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU

Vurderingsrapport 2. studieår GLU Vurderingsrapport 2. studieår GLU 5.-10. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA).

Vurderingsrapport 2. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Vurderingsrapport 2. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole-

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning svitenskap Side 1/5 Plan for praksis. Plan for PPU-praksis bygger på Rammeplan for praktisk-pedagogisk, godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet 21.12.2015. Planen viser hvordan praksisopplæringen

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, OG VIDEREGÅENDE SKOLER, FOLKEHØGSKOLER, FAGSKOLER, FYLKESKOMMUNER/SKOLEEIER

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 1. studieår GLU 5.-10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år NO EN Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år Barnehagelærerutdanningen er en pedagogisk profesjonsutdanning. En barnehagelærer er med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom omsorg, lek,

Detaljer

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning «Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Side 1 av 7 1.0 Innledning Vernepleieren i miljøarbeid, 16 studiepoeng - 10 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som overordnet

Detaljer

STUDIEÅR 08/11. Plan for praksisopplæring Bachelor - førskolelærer 180 STUDIEPOENG

STUDIEÅR 08/11. Plan for praksisopplæring Bachelor - førskolelærer 180 STUDIEPOENG STUDIEÅR 08/11 Plan for praksisopplæring Bachelor - førskolelærer 180 STUDIEPOENG Forord Plan for praksisopplæring i førskolelærerutdanningen gir informasjon om mål, innhold og organisering av praksis,

Detaljer

Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet. Retningslinjer for studenter og praksisskoler

Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet. Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet Retningslinjer for studenter og praksisskoler 1 Fjerde semester praksis 1.1 Hovedtema for fjerde semester praksis Hovedtema i denne praksisperioden er strategier

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning

Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Rettledning, plan og avtaler for Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Kunst-og designhøgskolen i Bergen 1 Innhold: Organisering, mål og innhold... 3 Organisering av praksis... 3 Praksismodell

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Se siste side om rutiner for innsending av skjemaet.

BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Se siste side om rutiner for innsending av skjemaet. BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Se siste side om rutiner for innsending av skjemaet. Vurderingsrapport (NB! Rapporten brukes også til skriftlig midtveisvurdering av studenten) Fra Forskrift om studier og eksamen

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 1. studieår ABLU

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 1. studieår ABLU BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 1. studieår ABLU «For hver praksisperiode skal det foretas avsluttende vurdering i forhold til målene for praksisperioden. Vurderingen skal

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2013-2014 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring ønsker vi å informere om praksisopplæringen i lektorutdanningen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, OG VIDEREGÅENDE SKOLER OG FAGSKOLER I OSLO, SKOLEEIER, UTDANNINGSETATEN

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7. Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer