BARNEHAGE:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530"

Transkript

1 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE Denne avtalen er inngått med bakgrunn i den sentrale avtalen om praksisopplæring i Barnehagelærerutdanningen, datert Revidert og godkjent av fakultetsdirektøren Formål Formålet med praksisopplæringen i Barnehagelærerutdanningen er å forberede studentene til arbeid i barnehage og i første klasse i grunnskolen. Samspillet mellom teori og praksis skal danne grunnlaget for utvikling av den yrkeskompetansen studentene skal oppnå. Praksisopplæringen er sentral i Barnehagelærerutdanningen. Praksisopplæringen skal baseres på de prinsipper som er nedfelt i lov og rammeplan for barnehagen, samt rammeplaner og fagplaner for Barnehagelærerutdanningen. Studentene må få innblikk i og ta del i arbeidet med å virkeliggjøre rammeplanens intensjoner i barnehagehverdagen. Gjennom praksisperiodene skal studentene utvikle sin faglige dyktighet ved å bli fortrolige med å utøve yrket og få erfaringer med de arbeidsoppgavene Barnehagelæreren har. Praksisperiodene bør også inspirere til refleksjon over yrkesutøvingen så studentene utvikler sin faglige kyndighet. Praksisopplæringen må organiseres slik at hele barnehagen blir øvingsarena. Studentene må få en realistisk oppfatning av barnehagen i dag. Studentene skal ta del i forskning og utviklingsarbeid i barnehagen. 2. Forutsetninger Praksisopplæringen må sikre at studentene får en variert praksis i samsvar med rammeplanene, samt fakultetets lokale fagplaner, slik at målene kan nås. Praksisopplæringen skal være i samsvar med Barnehagelærerutdanningens planer for praksisopplæringen og med de til enhver tid gjeldende regler for studenters sykefravær, permisjoner i praksisperiode, avtaler om praksisdager som skal tas igjen og lignende. Når det gjelder omfang av og innhold i praksisopplæringen, vises det til gjeldende rammeplaner for Barnehagelærerutdanningen og fastsatte studiemodeller. 1 Fra fusjonerte Høgskolen i Oslo med Høgskolen i Akershus til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Barnehagelærerutdanningen ligger nå under fakultet for lærerutdanning. I samarbeidsavtalen er det omtalt som fakultetet.

2 2 Planlegging av innholdet i praksisperioden må skje i samarbeid mellom fakultetets lærere, praksisbarnehagens ledelse, praksislærerne og studentene, og ta utgangspunkt både i praksisbarnehagens årsplan og innholdet i studiet. 3. Barnehageeiers forpliktelser Barnehageeier forplikter seg til å legge til rette for praksisopplæring i eiers barnehager. Det innebærer blant annet å stille til rådighet kvalifisert personale og sikre faglig kvalitet i praksisbarnehagene. Barnehageeier er forpliktet til å formidle gjensidig informasjon mellom partene som omfattes av avtalen. 4. Praksisbarnehagens forpliktelser Barnehager som inngår i samarbeidsavtale om praksisopplæring forplikter seg til å følge opp denne avtalen, slik at praksisopplæringen blir gjennomført som planlagt. Det forutsettes at praksisbarnehagen normalt har minst to praksislærerfunksjoner og at hver praksislærer normalt har to studenter i hver periode. Det kan imidlertid avtales at ny praksislærer bare har én student første året. Dette gjelder også hvis barnehagen har avdelinger med ekstra personale eller lite areal. Fakultetet kan berostille (gjøre ikke aktiv) en avtale med en praksisbarnehage dersom forutsetningene ikke er til stede. En slik forutsetning er også at praksisbarnehagens organisering av studentenes praksis godkjennes av administrasjonen ved fakultetet. Har barnehageeier selv behov for å berostille en praksisbarnehage, må praksisadministrasjonen kontaktes. Styrer/leder i barnehagen er faglig og administrativt ansvarlig for praksisopplæringen og godtgjøres for dette i henhold til sentral avtale. Styrer må sørge for at praksislærer har godkjent kompetanse som Barnehagelærer og at hun/han har en 100 % stilling i barnehagen i praksisperioder. Praksislærer kan ikke ta ut ferie eller avspasering i praksisperioder. Det er ønskelig at praksislærerne har kompetanse i pedagogisk veiledning og minst fem års praksis som Barnehagelærer. Styrer/leder i barnehagen har i samarbeid med praksislærerne ansvaret for å planlegge praksisopplæringen i henhold til gjeldende årskalender og møteplan for praksisopplæringen. Studentene må få kjennskap til flere sider ved barnehages hverdag, bl.a. ledelse, pedagogiske mål og strategier, foreldremedvirkning eller tilpasset opplæring. Det må derfor settes av tid til samtale med ledelsen i barnehagen. Studenter i praksisopplæring skal ikke erstatte vikarer i barnehagen. Praksisbarnehager forplikter seg til å ta imot studenter utenom ordinære praksisperioder. Dette vil være studenter som skal gjennomføre observasjoner, samle stoff til prosjektoppgaver og lignende Dette er ikke veiledet praksis. Styrer/leder ved barnehagen har ansvaret for tilrettelegging av slike besøk fra studenter og også avtale besøk med studenter på internasjonal utveksling. Styrer/leder i barnehagen har ansvaret for samarbeidet med høgskolen. Høgskolen har, i samarbeid med referansegruppen for praksisopplæringen, utarbeidet retningslinjer for leders oppgaver knyttet til praksisopplæring, og det forutsettes at disse blir fulgt. Retningslinjer for styrer ligger på HiOAs nettsider.

3 3 5. Høgskolens forpliktelser Det er Barnehagelærerutdanningens behov for praksissteder som avgjør hvor mange praksislærere som tar imot studenter for praksisopplæring i det enkelte studieår. Tidlig i vårsemesteret tar fakultetet kontakt med alle praksisbarnehagene for å starte samarbeidet og planleggingen av omfang i hver enkelt praksisbarnehage for neste studieår. Ved behov ber fakultetet praksisbarnehager utlyse internt nye praksislærerfunksjoner. Utvelgelse av Barnehagelærer foretas av leder og en tillitsvalgt i barnehagen, og godkjennes av administrasjonen ved fakultet for lærerutdanning. Fakultetet avgjør hvor lang funksjonstiden skal være (normalt 4 år). Det kan avtales funksjon for kortere tid når det ved avtaleinngåelsen er klart at funksjonstiden ikke vil vare i fire år. Praksisplan med datoer for praksisperioder påfølgende studieår er tilgjengelig på HiOAs nettsider i løpet av vårsemesteret. Den I5. juni sender fakultetet melding til barnehageeier og praksisbarnehager om hver enkelt praksislærers omfang av praksisopplæring for kommende barnehageår. Da sendes også neste studieårs møteplan for praksislærere og barnehageledere. Møteplaner er også tilgjengelig på HiOAs nettsider. Fakultetet arrangerer møte for styrer/lederne i barnehagen hvert semester. Dersom styrer/leder ikke selv kan møte, bør en praksislærer representere barnehagen. 6. Annet samarbeid mellom høgskolen og praksisbarnehagene I tillegg til samarbeid om hver praksisperiode forutsettes det et nært samarbeid mellom Barnehagelærerutdanningen og praksisbarnehagene for gjensidig læring og utvikling. Høgskolen vil legge til rette for kompetanseutvikling som er relevant for praksisbarnehagen. Dette kan være videreutdanning med særskilte betalingssatser eller kompetanseheving for hele personalgruppen. Det gjelder også tilgang til forsknings- og utviklingsarbeid (fou) ved HiOA. Fakultetet kan være en samarbeidsressurs for faglig utviklingsarbeid i praksisbarnehagen. Slikt samarbeid kan skje gjennom praksisrelatert fou-arbeid, og blant annet gjennom utveksling av lærere mellom institusjonene. Organiseringen av samarbeidet må avtales i det enkelte tilfellet. Det kan være aktuelt med avdelings- eller barnehageovertakelse i en kort periode. Praksisbarnehagen skal kunne fungere som forskningsarena for høgskolen. 7. Praksislærers vilkår og arbeidsoppgaver Praksislærer har sitt tilsettingsforhold hos kommune/barnehageeier og ikke ved høgskolen. Praksislærer må ha godkjent kompetanse som Barnehagelærer og en 100% stilling i barnehagen i praksisperioder. Praksislærer kan ikke ta ut ferie eller avspasering i praksisperioder. Praksislærere som er tillitsvalgte kan gi studenten(e) tilbud om å følge praksislærer på halv- eller heldagskurs. Hvis den tillitsvalgte praksislærer er frikjøpt slik at det medfører regelmessig fravær fra avdeling, skal dette frikjøpet, så langt det går, gjennomføres med minst mulig ulempe for studenten(e). Frikjøpet bør tilpasses praksisperioder. Ved praksislærers fravær på grunn av frikjøp eller kurs skal styrer følge opp studenten(e), eller sørge for at de blir fulgt opp av en annen Barnehagelærer. Praksislærers arbeid med praksisopplæringen består i hovedsak av forberedelse av praksisperioden, øvingsopplæring (tiden med barna), veiledning og vurdering av studentene og

4 4 etterarbeid som inkluderer oppsummering av praksisperioden. Samarbeidet mellom praksislærer og Barnehagelærerutdanningen omfatter også skikkethetsvurdering av studentene. Full funksjon som praksislærer skal i omfang pr. år utgjøre praksislærers arbeidstid pr. uke i barnehagen i 16 uker. Praksislærer skal ha ansvar for én eller to studenter som følger praksislæreren i praksisperioden. Det er en forutsetning at det sikres at det avsettes 80 timer pr. år av årsverket til praksislærer med én student og 120 timer pr. år av årsverket til praksislærer med to studenter til arbeidsoppgaver som nevnt ovenfor, foruten faglig oppdatering og kontakt med høgskolen. Av disse timene kan det avsettes inntil 37,5 timer pr. år pr. 16 praksisuker til høgskolens disposisjon til møtevirksomhet ved høgskolen. Hvilke møter som er obligatoriske, fremgår av møteplanen. Det forutsettes at styrer/leder legger til rette for at praksislærer kan delta på disse møtene. Tabellen under er grunnlag for beregning av praksislærers arbeid i full funksjon. Har praksislærer færre antall praksisuker enn full funksjon, reduseres timeavsettingsressursen tilsvarende reduksjonen. Tabell med oversikt over fordeling av timer på oppgaver tillagt praksislærer: Hele praksislærerfunksjoner (16 uker) 1/1 funksjon 2 studenter studenter uker pr. år Timeavsetting pr. år av årsverk timer til veiledning pr. uke t (3 t /u) Forberedelser, vurdering, etterarbeid Til høgskolens disp.: Møter m.m. 34,5 t 37, 5 1/1 funksjon 1 student t (2 t/u) 10,5 t 37, 5 Høgskolen tar forbehold om justeringer av hvordan timene skal brukes i løpet av avtaletiden. Studenter som er alene hos en praksislærer skal ha to timer veiledning i uka. To studenter hos én praksislærer skal til sammen ha 3 timer veiledning i uka. Godgjøring av funksjon er nærmere beskrevet i punkt 8.1. Angående lønn og arbeidstid henvises for øvrig til "Avtale vedrørende praksislærere i Barnehagelærerutdanningen". Den finnes her:

5 5 8. Økonomiske forhold 8.1 Lønnskostnader Høgskolen betaler lønnskostnader for praksisopplæringen til kommune/barnehageeier i henhold til avtalen om lønns- og arbeidsvilkår for praksislærere. Arbeidet som praksislærer forutsettes gjennomført innenfor praksislærerens ordinære stilling. Medfører praksislæreroppgavene arbeid utover ordinær stilling, refunderes ikke eventuelt overtidstillegg av høgskolen, med mindre overtida framkommer som resultat av avtalt merkjøp av tid fra høgskolens side. Hvis praksislærer ønsker å gjøre arbeidet i tillegg til ordinær stilling, må praksislærer avtalte dette særskilt med eier. Kommune/barnehageeier utbetaler godtgjøring for funksjon som praksislærer i samsvar med avtalen om arbeidsvilkår for praksislærere i Barnehagelærerutdanningen. Godtgjøringen er pensjonsgivende hvis dette er mulig i henhold til den pensjonsordningen som gjelder for barnehagens personale. Hvis godtgjøringen ikke kan gjøres pensjonsgivende, økes godtgjøringen med 10 %. Dersom en praksislærer ikke får det antall studenter som er avtalt, eller studenter ikke fullfører praksisperioden, får praksislærer lønn som avtalt, men timeavsettingsressursen vil normalt bli stoppet. 8.2 Refusjon Det gis reisegodtgjørelse etter billigste reisemåte til praksislærere i praksisbarnehager i kommuner utenfor Oslo når de er på obligatoriske møter på høgskolen. Eier må informere fakultetet om hvem som til enhver tid er eiers kontaktperson i refusjonssaker. Eier sender refusjonskrav for avtalt praksisopplæring og for reisegodtgjørelse (gjelder bare praksisbarnehager utenfor Oslo) hvert semester. Kravet sendes tidligst når siste praksisperiode er avsluttet. Frist for å sende inn krav er 1. juni for vårsemesteret og 15. november for høstsemesteret. I tillegg sendes foreløpig refusjonskrav innen 20. august. Fakultetets elektroniske refusjonsskjema må brukes. Skjemaet "Melding om endring i gjennomført praksisperiode" er grunnlagsdokument for eiers utfylling av elektronisk skjema og for fakultetets utbetaling av refusjon. Skjemaene må sendes av styrer til eier og høgskolen innen gjeldende frister når det har skjedd endringer i avtalt praksis. Fakultetet sender også ut oppdaterte oversikter over praksislærerfunksjoner i hvert semester som grunnlag for utfylling av refusjonskrav. Fakultetet refunderer ikke arbeidsgivers OU-del. 9. Varighet Avtalen med eier gjelder til vanlig for seks år. Den kan sies opp i avtaleperioden dersom en av partene ikke oppfyller vilkårene i avtalen. Samarbeidet om praksisopplæring i den enkelte barnehagen kan avsluttes i løpet av avtaleperioden dersom forutsetningene for praksisopplæring ikke lenger er til stede. Ved endringer i avtalen om hvilke praksisbarnehager den omfatter, reviderer fakultetet første side i avtalen og sender denne til eier. Dato:... Cecilie Wilberg, fakultetsdirektør Dato: Barnehageeier /styrer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG 1 SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG GRUNNSKOLEEIERE OG GRUNNSKOLER Denne avtalen er inngått med bakgrunn

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom

SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom SAMARBEIDSAVTALE Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Barnehage: Eier: og Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, HUT 1. Avtalens

Detaljer

Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune

Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune 1. Varighet Avtalen gjelder for 6 år, i tidsrommet 1.8.2010-31.7.2016. Avtalen vurderes årlig

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2014-2015 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2014-2015 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring

Detaljer

Forord. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Løgstrup 1991

Forord. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Løgstrup 1991 Forord Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Løgstrup 1991 Formål med praksishåndboken er å gi øvingslærer og student informasjon om praksis

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006

Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006 RETNINGSLINJER VED UTFORMING AV ARBEIDSPLANER FOR FAGLIGE STILLINGER VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006 1 INNLEDNING Disse retningslinjer danner grunnlag

Detaljer

Praksisplan. Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Praksisplan. Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Praksisplan Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Innholdsfortegnelse 1 Formål og egenart side 3 2 Mål side 3 3 Organisering og arbeidsformer side 5 4 Student øvingslærer og faglærerroller side

Detaljer

Barnehagelærerens musikkfaglige kompetanse; hvor blir den av i møtet med arbeidslivet?

Barnehagelærerens musikkfaglige kompetanse; hvor blir den av i møtet med arbeidslivet? Barnehagelærerens musikkfaglige kompetanse; hvor blir den av i møtet med arbeidslivet? Tony Valberg Dr. philos Institutt for musikk Universitetet i Agder 1 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN FOR PILOTSTUDIEN...

Detaljer

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Sist oppdater 23.09.2015 Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Politiattest I Forskrift om opptak til universiteter

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2019 Gjeldende fra høst 2015 Planen bygger på nasjonal forskrift for rammeplan

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER. Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK

UNIVERSITETET I AGDER. Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK UNIVERSITETET I AGDER Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK Kristiansand 2014-2015 Innhold 1. STUDIEBESKRIVELSE 1.1 Fagplan Faglærerutdanning i musikk 1.2 Opptakskrav 1.3 Læringsutbytte 1.4 Arbeidsformer

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid UTDANNINGSFORBUNDET In n: 2 9 JUN 2011 ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL [Ark Beh: År 2011, den 22.juni ble det holdt forhandlinger om særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolene, Til stede fra

Detaljer

Sentrale særavtaler pr 01.01.2005 pdf-versjon publisert på ka.no 20.01.2005

Sentrale særavtaler pr 01.01.2005 pdf-versjon publisert på ka.no 20.01.2005 Sentrale særavtaler pr 01.01.2005 pdf-versjon publisert på ka.no 20.01.2005 Forord I del 1 i dette heftet er gjengitt teksten til alle sentrale særavtaler for KA s tariffområde for perioden 01.01.2005

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 13/13 Etablering av bachelorprogram i barnehagelærerutdanning etter ny nasjonal rammeplan ephortesak: 2013/655 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Bachelorstudium i sosialt arbeid Versjon 27.09.2011 Fagplan Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor Programme in Social Work (180 studiepoeng, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av styret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

STUDENTENES EVALUERING AV PRAKSISPERIODEN - MAL... 49 TILBUD OM STILLING SOM PRAKSISLÆRER PÅ BARNETRINNET MAL... 50 TILBUD OM STILLING SOM

STUDENTENES EVALUERING AV PRAKSISPERIODEN - MAL... 49 TILBUD OM STILLING SOM PRAKSISLÆRER PÅ BARNETRINNET MAL... 50 TILBUD OM STILLING SOM INNHOLD MÅLSETTING... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5 PARTNERSKAPSAVTALE... 6 SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING... 9 UNIVERSITETSSKOLEPROSJEKTET FASE II... 13 DIVERSE OPPLYSNINGER... 16 PRAKSISFORUM... 17

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune for kommunale barnehager i Rælingen kommune 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.10.2014 i sak 14/67 2 Innhold 1. Formål...5 2. Bakgrunn...5 2.1 Sentrale føringer...5 2.2 Lokale føringer...6 3. Status

Detaljer