Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov"

Transkript

1 Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov 2016

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Organisering og omfang... 1 Mål... 1 Krav for å kunne få godkjent praksissted Praksisveilederen Praksisveiledning Praksisrapport... 4 Søknad om å få godkjent praksissted, praksisveileder og praksisperiode... 5 Vurdering Praksisperioden Praksisrapporten Fordypningsoppgaven Feil eller endringer... 7 Vedlegg Vedlegg Vedlegg

3 1 Innledning Dette praksisprogrammet beskriver praksisperioden i Høyskolen Kristiania Nettstudier sin fagskoleutdanning i Barn med særskilte behov. Hensikten er å gi studenten, praksisveilederen, og andre interesserte en så utfyllende og presis informasjon om utdanningens praksisperiode som mulig. Praksis er en obligatorisk del av utdanningen, og kan ikke erstattes av verken lang eller tidligere yrkeserfaring. Dette praksisprogrammet må leses som et tillegg til utdanningsplanen. 2 Organisering og omfang Praksissted (barnehage), praksisveileder og praksisperiode skal alltid godkjennes av skolen. Samlingsstedet blir det stedet som er nærmest studentens bosted, med forbehold om endringer. Det er viktig at det gjøres en formell avtale mellom studenten og arbeidsgiveren i barnehagen, slik at studenten får tilstrekkelig tid til sitt prosjektarbeid. For og etterarbeid i forbindelse med praksis godkjennes ikke som praksis. Praksisperioden er på i alt 300 timer fordelt over 10 uker, og skal fortrinnsvis gjennomføres samlet før utgangen av 2. semester. Hensikten med praksisperioden er at studenten skal få tilegnet seg praktiske erfaringer å relatere utdanningens teoretiske grunnlag til, og mot slutten av praksisperioden skal derfor studenten begynne å skrive en praksisrapport som skal leveres til Høyskolen Kristiania Nettstudier sin interne praksisveileder etter avsluttet praksis. 3 Mål For praksis gjelder egne læringsmål. Studenten er selv ansvarlig for å sette seg inn lærings målene i forkant av praksisperioden, og for å gjøre læringsmålene tilgjengelig for aktuell praksisveileder og praksissted. Læringsmålene er spesifiserte som kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse, og beskriver hvilke kvalifikasjoner studenten forventes å ha etter endt utdanning. Sentrale temaer for praksisperioden får studenten dekket gjennom utdanningens teoretiske moduler. Kunnskapsmål: Etter endt praksis skal studenten kunne: - gjøre rede for praksisstedets organisasjonsmessige betydning drøfte sammenhengen mellom aktuell teori, egen yrkesutøvelse og praksisrelaterte erfaringer Fagskoleutdanning i Oppvekstfag Side 1 av 6

4 vurdere egen atferd og egne holdninger, og eventuelt korrigering om nødvendig eller ønskelig gjøre rede for aktuell teori som ligger til grunn for en faglig yrkesutøvelse i praksis Ferdighetsmål: Etter endt praksis skal studenten kunne: vise faglig dyktighet i å omsette teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og holdninger som samsvarer med forventningene til utdanningsnivået (jf. utdanningsplanen) vise aktivt engasjement for å ta del i virksomhetens daglige drift anvende mellommenneskelige og problemløsende metoder som et hjelpemiddel i aktiv samhandling med barn, unge, foreldre og medarbeidere samarbeide målrettet med barn, unge, foreldre og medarbeidere observere atferd og aktiviteter hos barn og unge, formidle dette gjennom skriftlig og muntlig rapportering vise empati, faglig bevissthet og aktivt personlig engasjement i planlegging, prioritering, gjennomføring og vurdering av tiltak i tråd med barn og unges behov kommunisere og samhandle målrettet med barn og unge, deres forelde og medarbeidere i ulike situasjoner arbeide selvstendig og ansvarsbevisst i tråd med sitt funksjons og kompetanseområde reflektere over egne holdninger og egen praksis vise aktivt engasjement for å oppsøke situasjoner med muligheter for å nå praksisperiodens mål videreutvikle kompetanse i forhold til tverrfaglig samarbeid Generell kompetanse: Etter endt praksis skal studenten kunne: - vise evne og vilje til faglig kyndighet, personlig engasjement og ansvarsbevissthet innenfor eget kompetanse og ansvarsområde ta aktivt ansvar for å oppsøke situasjoner med muligheter for å nå utdanningens ferdighetsmål som er aktuelle for praksisstedet ta ansvar for egen læring og initiativ til å søke innspill og veiledning fra andre overholde taushetsplikten og arbeide i tråd med gjeldende lover, forskrifter og allmenne yrkesetiske retningslinjer vise holdninger som bygger på likeverd, og som opprettholder og styrker selvfølelsen og integriteten til barn, unge, deres foreldre og medarbeidere reflekterer over behovet for individuelle og organisatoriske tiltak, og over hvordan slike tiltak kan gjennomføres i praksis Fagskoleutdanning i Oppvekstfag Side 2 av 6

5 4 Krav for å kunne få godkjent praksissted Studenten skal være ansatt i barnehage, og gjennomføre praksisperiode på arbeidsplassen sin. Studenten er selv ansvarlig for å avtale praksis med arbeidsplassen sin, og praksisstedet skal også godkjennes av Høyskolen Kristiania Nettstudier sin interne praksisveileder i forkant av at praksisperiode starter. På praksisstedet må studenten også ha en tilgjengelig praksisveileder, som kan gi studenten veiledning gjennom hele praksisperioden, og 1 time individuell veiledning hver uke. 4.1 Praksisveilederen Studenten skal ha tilgang til en praksisveileder på praksisstedet gjennom hele praksisperioden. Praksisveilederen må kunne: - gjøre seg kjent med praksisprogrammet og studentens læringsmål for praksis informere studenten om praksisstedets funksjoner, oppgaver og organisering bidra til at studenten kan sette seg inn i rutiner og arbeidsmetoder på praksisstedet bidra til samarbeid mellom studenten og de andre ansatte på praksisstedet legge til rette så studenten kan bli kjent med barn og unge, deres foreldre og medarbeider på praksisstedet. påse at studenten får varierte arbeidsoppgaver som samsvarer med praksisperiodens læringsmål bistå studenten med nødvendig veiledning og informasjon gi jevnlig tilbakemelding på studentens planlegging, gjennomføring og resultat av eget arbeid, med særlig vekt på områder der det er ønskelig at studenten forbedrer seg observere studentens funksjonsdyktighet og evne til å ta ansvar for egen læring i forhold til gjeldende lovverk og læringsmål delta i midt og sluttvurdering sammen med studenten samarbeide med og si ifra til Høyskolen Kristiania Nettstudier sin interne praksisveileder dersom en student står i fare for å ikke få godkjent sin praksisperiode Praksisveilederen må ha en pedagogisk utdanning som tilsvarer eller er høyere enn denne fagskoleutdanningen. 4.2 Praksisveiledning Praksisveiledningen skal ta utgangspunkt i praksisperiodens mål, og praksisveilederen må, i tillegg til å kunne gi studenten nødvendig råd og veiledning gjennom hele praksisperioden, kunne gi studenten minimum 1 time individuell veiledning hver praksisuke. Dette skal være bekreftet på søknadsskjemaet om godkjenning av praksissted, praksisveileder og praksisperiode (vedlegg 3). Fagskoleutdanning i Oppvekstfag Side 3 av 6

6 4.3 Praksisrapport Mot slutten av praksisperioden skal studenten skrive en praksisrapport. Hensikten med rapporten er å bevisstgjøre studenten på opplevelsene og erfaringene vedkommende gjør seg i praksis, samt å hjelpe studenten til å relatere disse opp mot allerede tilegnet teoretisk kunnskap og aktuelle læringsmål. Praksisrapporten skal inneholde: 1 Kort informasjon om praksisstedet - Hvor var du, hvordan var stedet organisert, hvilke fagpersoner var knyttet til stedet og hvilke funksjon og oppgaver hadde disse. - Hvem var stedets målgruppe(r) og hvilke tilbud ble det gitt til denne målgruppen. 2 Vurdering av måloppnåelse - I hvilken grad har du nådd praksisperiodens læringsmål? Gå inn i hvert læringsmål og vurder hvordan du synes du har lykkes med å nå det aktuelle målet. Hvor aktiv var du for å nå målet, tok du ansvar for egen læring, hvordan engasjerte du deg for å erfare mest mulig og hva kunne du eventuelt gjort annerledes? - Dersom du ikke har nådd alle praksisperiodens læringsmål; hva mener du årsaken til det kan være? 3 Refleksjon - Reflekter over hva du har du bidratt med for at praksisperioden skulle bli lærerik og positiv - Reflekter over hvilke nye erfaringer og kunnskaper du synes praksisperioden har gitt deg 4 Vurdering - Gjør rede for eventuelle forhold ved praksisperioden du kunne ønsket deg annerledes? NB: Alt innholdet i praksisrapporten må stå i samsvar med de begrensninger taushetsplikten setter. Brudd på taushetsplikten medfører ikke bestått fagskoleutdanning. Formelle krav til rapporten er beskrevet i vedlegg 1. Fagskoleutdanning i Oppvekstfag Side 4 av 6

7 5 Søknad om å få godkjent praksissted, praksisveileder og praksisperiode Studenten er selv ansvarlig for å inngå en avtale med arbeidsplassen sin, og når avtalen er inn gått, må studenten søke Høyskolen Kristiania Nettstudier sin interne praksisveileder om å få godkjent arbeidsplassen som praksissted. I søknaden skal informasjon om praksisveileder også være påført, og lederen i barnehagen har ansvaret om å signere på søknaden om at alle opplysninger er korrekt. I søknadsskjemaet skal det også stå når det er planlagt å gjennomføre praksisperioden. Søknaden sendes gjennom et eget søknadsskjema, se Vedlegg 3. Alle punktene i søknads skjemaet må være nøye utfylte for at praksissted skal kunne bli godkjent. Skjemaer som er ufullstendig utfylt vil bli returnert uten godkjenning. Ferdig utfylt søknadsskjema må leveres til Høyskolen Kristiania Nettstudier sin interne praksisveileder. Studenten er ansvarlig for at praksisstedet får en kopi av søknaden før den sendes inn. 6 Vurdering Både praksisperioden og praksisrapporten vurderes, og begge må være fullført og bestått før studenten kan ta eksamen. Karakterskalaene som benyttes i forbindelse med vurdering av praksis og praksisrapport er: - Bestått/Ikke bestått 6.1 Praksisperioden Studentens praksisveileder skal, i samarbeid med studenten selv, både vurdere og karaktersette studentens praktiske ferdigheter i forbindelse med praksis. Vurderingen og karaktersettingen skal føres inn i et eget vurderingsskjema som er tilgjengelig, se Vedlegg 2. Vurderingsskjemaet skal fylles ut i forbindelse med både midt og sluttvurderingen. Dersom en student står i fare for å ikke bestå (stryke) i praksis, skal det komme tydelig frem på vurderings skjemaet i forbindelse med midtvurderingen. Sammen med informasjonen om at studenten står i fare for å ikke bestå praksis, skal det komme tydelig frem hva årsaken til dette er, samt hva studenten evt. må gjøre i resten av praksisperioden for å bestå praksis. Ved fare for at en student ikke skal bestå praksis, skal praksisveileder varsle Høyskolen Kristiania Nettstudier sin interne praksisveileder. Fagskoleutdanning i Oppvekstfag Side 5 av 6

8 Kriteriene for å få bestått praksis er at studenten må ha: gjennomført det totale antallet praksistimer som gjelder for den aktuelle praksisperioden mottatt veiledning som beskrevet i dette praksisprogrammet fått karakteren Bestått på alle målene i vurderingsskjemaet Studenter som ikke består praksis må ta hele praksisperioden på nytt, og totalt sett har studenten inntil tre sjanser til å få en praksisperiode bestått. Studenten har ikke anledning til å klage på karakteren vedkommende får i praksis. Studenter som ikke består praksisperioden på tredje forsøk, mister anledningen til å ta eksamen. Ferdig utfylt vurderingsskjema leveres til Høyskolen Kristiania Nettstudier sin interne praksisveileder via læringsplattformen LUVIT ved avsluttet praksisperiode. Studenten er ansvarlig for at vurderingsskjemaet blir levert. 6.2 Praksisrapporten Høyskolen Kristiania Nettstudier sin interne praksisveileder vurderer og karaktersetter praksisrapporten i forhold karakterskalaen Bestått/Ikke bestått, og karakteren gis innen 5 virkedager etter innlevering. Eventuell klage på karakter må rettes til Høyskolen Kristiania Nettstudier sitt servicesenter via epost eller telefon innen tre uker etter at karakteren ble gitt. Ved klage sendes oppgaven til en ny veileder. Karakteren den nye veilederen gir blir endelig, og kan ikke ankes. Studenter som ikke består praksisrapporten har rett til å få levere en ny praksisrapport. Totalt sett har studenten inntil tre sjanser til å få en praksisrapport bestått. Studenter som ikke består praksisrapporten på tredje forsøk, mister anledningen til å ta eksamen. 7 Fordypningsoppgaven Studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Dette arbeidet skal være praksisrettet og konkret knyttet til ett eller flere tema fra utdanningens moduler. Studenten skal gjennom fordypningarbeidet vise evne til refleksjon og bruke både teori og erfaringer. Fordypningsarbeidet kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Fordypningsoppgaven er en obligatorisk individuell oppgave som studenten skal bruke hele modul 5 på å skrive. Hensikten med oppgaven er å la studenten få fordype seg i et selvvalgt pedagogisk tema, samtidig som vedkommende får erfaring med å skrive en litt større oppgave. Temaet skal være praksisrettet og knyttet til ett eller flere pedagogiske temaer fra utdanningens moduler, og både det og problemstilling skal godkjennes av studentens personlige nettveileder før oppgaven skrives. Studenten forventes totalt sett å legge en egeninnsats tilsvarende 300 timer på fordypnings oppgaven. Etter at tema og problemstilling er godkjent har studenten anledning til å få inntil to skriftlige veiledninger fra sin personlige nettveileder. Veiledningen forutsetter at studenten sender faglige og/eller formelle spørsmål til oppgaven med oppgaven ved innlevering, slik at nettveilederen Fagskoleutdanning i Oppvekstfag Side 6 av 6

9 har noe konkret å gi veiledning på. Oppgaver som leveres til nettveileder uten slike faglige og/eller formelle spørsmål, anses som ferdige, og vurderes uten å bli gitt (mer) veiledning. Formelle krav vil bli beskrevet i nettkurset. Oppgaver som leveres inn til veiledning returneres med kommentarer og karaktervurdering fra nettveilederen innen 5 virkedager. For modul 5 gjelder følgende læringsmål: Kunnskapsmål Etter endt modul skal studenten: bruke særskilte kunnskaper innenfor et selvvalgt fordypningstema ha innhentet og brukt relevant teori vurdere og drøfte sammenhengen mellom teori og praksis vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende krav og normer Ferdighetsmål Etter endt modul skal studenten: identifisere, kartlegge og vurdere en faglig problemstilling anvende erfaringsbasert kunnskap for iverksetting av tiltak vise evne til kritisk refleksjon i anvendelse av ulike faglige kilder kombinere teoretisk kunnskap med praktiske erfaringer gjøre rede for sine faglige valg og reflektere over egen faglig utøvelse Generell kompetanse Etter endt modul skal studenten: utvikle og være bevisst sin egen profesjonelle kompetanse være bevisst sin egen etiske grunnholdning kunne identifisere barn og unges ulike behov utveksle synspunkter og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis bidra til utvikling på egen arbeidsplass, selvstendig og/eller i samarbeid med andre fagpersoner 8 Feil eller endringer Det tas forbehold om eventuelle endringer eller feil i praksisprogrammet. Fagskoleutdanning i Oppvekstfag Side 7 av 6

10 Vedlegg 1 Fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov Formelle krav til praksisrapporten 1) Les nøye hva rapporten skal inneholde. Dette er viktig, slik at du skriver om det du blir bedt om å skrive om. Det forekommer dessverre at studenter leverer lange og velskrevne besvarelser om noe helt annet enn det de skal. 2) Forside og innholdsfortegnelse bør utarbeides når en besvarelse er over fire sider lang, men kan også utarbeides på kortere oppgaver. 3) Alle besvarelser skal ha kildehenvisninger og en litteraturliste. Se dokumentet Kilde henvisninger i oppgavebesvarelser, Vedlegg 1b, for mer informasjon om hvordan du skal henvise til kilder, og for hvordan en litteraturliste skal se ut. 4) Bruk skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5, skrifttypen Times New Roman og normale marger (alle 2,5 cm). Formelle krav til praksisrapporten Side 1 av 1

11 Vedlegg 2 Fagskoleutdanning i Barn med særskilte behov Skjema for midt og sluttvurdering Informasjon om student og praksissted: Studentnummer: Studentens navn: Praksissted: Praksisveileder: Informasjon om gjennomføringen av praksisperioden: Midtvurdering: Studenten har gjennomført følgende antall timer praksis før midtvurderingen: Studenten har mottatt følgende antall timer praksisveiledning før midtvurderingen: Studenten står i fare for å ikke bestå/stryke i Nei Ja praksis: Sted og dato Praksisveileders signatur (hvorfor, og hva studenten evt. må gjøre for å bestå praksis skal kommenteres på et eget ark og legges det ved dette vurderingsskjemaet) Studentens signatur Sluttvurdering: Studenten har gjennomført følgende antall timer praksis totalt: Studenten har mottatt følgende antall timer praksisveiledning totalt: Studenten har bestått praksisperioden: Ja Nei (hvorfor skal kommenteres på et eget ark og legges det ved dette vurderingsskjemaet) Sted og dato Praksisveileders signatur Studentens signatur Ansvarlig leder for praksisstedet bekrefter korrekte opplysninger: Sted og dato Ansvarlig leders signatur Praksisstedets stempel Ferdig utfylt evalueringsskjema leveres til Høyskolen Kristiania Nettstudier sin interne praksisveileder via læringsplattformen LUVIT etter avsluttet praksis. Skjema for midt og sluttvurdering Side 1 av 3

12 Midtvurdering Studenten: Karakter Kommentar - gjør rede for praksisstedets organisasjonsmessige betydning - drøfter sammenhengen mellom aktuell teori, egen yrkesutøvelse og praksisrelaterte erfaringer - vurderer egen atferd og egne holdninger, og korrigering om nødvendig eller ønskelig - redegjør for aktuell teori som ligger til grunn for en faglig yrkesutøvelse i praksis - viser faglig dyktighet i å omsette teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og holdninger som samsvarer med forventningene til utdanningsnivået (jf. utdanningsplanen) - viser aktivt engasjement for å ta del i virksomhetens daglige drift anvende mellommenneskelige og problemløsende metoder som et hjelpemiddel i aktiv samhandling med barn, unge, foreldre og medarbeidere - samarbeider målrettet med barn, unge, foreldre og medarbeidere - observerer atferd og aktiviteter hos barn g unge, og formidler dette gjennom skriftlig og muntlig rapportering - viser empati, faglig bevissthet og aktivt personlig engasjement i planlegging, prioritering, gjennomføring og vurdering av tiltak i tråd med barn og unges behov - kommuniserer og samhandler målrettet med barn og unge, deres foreldre og medarbeidere i ulike situasjoner - viser evne og vilje til faglig kyndighet, personlig engasjement og ansvarsbevissthet innenfor sitt kompetanse- og ansvarsområde - arbeider selvstendig og ansvarsbevisst i tråd med sitt funksjonsog kompetanseområde - reflekterer over egne holdninger og egen praksis - vise aktivt engasjement for å oppsøke situasjoner med muligheter for å nå praksisperiodens mål - videreutvikler kompetanse i forhold til tverrfaglig samarbeid - viser personlig engasjement for å få kontakt og bli kjent med brukerne - tar aktivt ansvar for å oppsøke situasjoner med muligheter for å nå utdanningens ferdighetsmål som er aktuelle for praksisstedet - tar ansvar for egen læring og initiativ til å søke innspill og veiledning fra andre - overholder taushetsplikten og arbeider i tråd med gjeldende lover, forskrifter og allmenne yrkesetiske retningslinjer - viser holdninger som bygger på likeverd, og som opprettholder og styrker selvfølelsen og integriteten til barn, unge, deres foreldre og medarbeidere - reflekterer over behovet for individuelle og organisatoriske tiltak, og over hvordan slike tiltak kan gjennomføres i praksis Skjema for midt og sluttvurdering Side 2 av 3

13 Sluttvurdering Studenten: Karakter: Kommentar: - gjør rede for praksisstedets organisasjonsmessige betydning - drøfter sammenhengen mellom aktuell teori, egen yrkes utøvelse og praksisrelaterte erfaringer - vurderer egen atferd og egne holdninger, og korrigering om nødvendig eller ønskelig - redegjør for aktuell teori som ligger til grunn for en faglig yrkesutøvelse i praksis - viser faglig dyktighet i å omsette teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og holdninger som samsvarer med forventningene til utdanningsnivået (jf. utdanningsplanen) - viser aktivt engasjement for å ta del i virksomhetens daglige drift anvende mellommenneskelige og problemløsende metoder som et hjelpemiddel i aktiv samhandling med barn, unge, foreldre og medarbeidere - samarbeider målrettet med barn, unge, foreldre og medarbeidere - observerer atferd og aktiviteter hos barn g unge, og formidler dette gjennom skriftlig og muntlig rapportering - viser empati, faglig bevissthet og aktivt personlig engasjement i planlegging, prioritering, gjennomføring og vurdering av tiltak i tråd med barn og unges behov - kommuniserer og samhandler målrettet med barn og unge, deres foreldre og medarbeidere i ulike situasjoner - viser evne og vilje til faglig kyndighet, personlig engasjement og ansvarsbevissthet innenfor sitt kompetanse og ansvars område - arbeider selvstendig og ansvarsbevisst i tråd med sitt funksjons og kompetanseområde - reflekterer over egne holdninger og egen praksis - vise aktivt engasjement for å oppsøke situasjoner med muligheter for å nå praksisperiodens mål - videreutvikler kompetanse i forhold til tverrfaglig samarbeid - viser personlig engasjement for å få kontakt og bli kjent med brukerne - tar aktivt ansvar for å oppsøke situasjoner med muligheter for å nå utdanningens ferdighetsmål som er aktuelle for praksisstedet - tar ansvar for egen læring og initiativ til å søke innspill og veiledning fra andre - overholder taushetsplikten og arbeider i tråd med gjeldende lover, forskrifter og allmenne yrkesetiske retningslinjer - viser holdninger som bygger på likeverd, og som opprettholder og styrker selvfølelsen og integriteten til barn, unge, deres foreldre og medarbeidere - reflekterer over behovet for individuelle og organisatoriske tiltak, og over hvordan slike tiltak kan gjennomføres i praksis Skjema for midt og sluttvurdering Side 3 av 3

14 Vedlegg 3 Søknad om godkjenning av praksissted, praksisveileder og praksisperiode Før du sender søknaden: - Les nøye gjennom all informasjon om praksis i praksisprogrammet. Les nøye gjennom undervisningsplanen. Fyll ut alle punktene i søknadsskjemaet nøye. Skjemaer som er ufullstendig utfylt, blir returnert uten godkjenning. Informasjon om søker: Studentnummer: Navn: Telefonnummer: Adresse: Postnummer: Poststed: Epostadresse: Informasjon om praksisstedet du er ansatt i: Navn på barnehage (ikke lokale forkortelser): Telefonnummer: Adresse: Postnummer: Poststed: Epostadresse: Søknad om godkjenning av praksissted, praksisveileder og praksisperiode Side 1 av 2

15 Avtalt tidsrom for gjennomføring av praksis: (Må gjennomføres før utgangen av 2. semester): Informasjon om praksisveileder og veiledning: Navn på studentens praksisveileder ved praksisstedet: Praksisveilederen epostadresse: Praksisveilederes telefonnummer: Praksisveilederens utdanningsbakgrunn: Praksisveileder: har fått og lest praksisprogrammet kan gi veiledning som beskrevet i praksisprogrammet Ja Nei Ja Nei Praksisveileders signatur: Ansvarlig leder for praksisstedet bekrefter korrekte opplysninger: Dato: Signatur: Praksisstedets stempel: Sted/dato: Studentens signatur: Søknad om godkjenning av praksissted, praksisveileder og praksisperiode Side 2 av 2

Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Organisering og omfang... 1 3 Læringsutbytte... 1 4 Krav for å kunne få et praksissted godkjent...

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

Fagskoleutdanning i rehabilitering

Fagskoleutdanning i rehabilitering Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i rehabilitering 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1 4 Organisering

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Side 1 av 7 1.0 Innledning Vernepleieren i miljøarbeid, 16 studiepoeng - 10 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som overordnet

Detaljer

Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen en uke

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 IHS.4.2.3 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 2 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 Innhold 1.0 Praksis 2... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 2... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 IHS.4.2.2 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 1 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 Innhold 1.0 Praksis 1... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 1... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Sluttvurdering av praksis - Mammografi pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis - Mammografi pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis - Mammografi pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Kirurgi/medisin:

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Side 1 av 7 1.0 Innledning Emne 3: Vernepleieren i relasjoner, 18 studiepoeng - 11 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsfag Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten YP 211/YP 214 jemmesykepleie praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad / Kristiansand: Praksissted: Tidsrom:

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen

Detaljer

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet:

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet: PPU2002L Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 (PPU2002L) 1.1 Hovedtema for

Detaljer

BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis

BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse- og sosialfag 1757 Halden Tlf.: 69 30 30 00 Fax: 69 30 30 02 BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis STUDENT KULL TIDSROM PRAKSISSTED

Detaljer

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra:

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra: Sensorveiledning for eksamen Utgave: 1.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Gjelder fra: 19.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen Amundsen Dok.id.: 2.21.2.3.8 Dok.type: []

Detaljer

Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie

Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie Studentens navn/ Kull: Praksisstudiested: PROTOKOLL - SLUTTVURDERING Praksisområde: 1. år: Institusjon I 2. år: Medisinsk område 2. år: Psykisk

Detaljer

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelor-utdanningen i sykepleie Student: Studentnummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: 1 Bachelor nivå, sykepleie Mål for praksisstudier i sykepleierutdanningen

Detaljer

Sluttvurdering av praksis Nukleærmedisin og PET/CT pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis Nukleærmedisin og PET/CT pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis Nukleærmedisin og PET/CT pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Sluttvurdering av praksis - CT pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis - CT pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis - CT pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen en

Detaljer

Bachelor i sykepleie Vurderingsskjema for praksisstudier

Bachelor i sykepleie Vurderingsskjema for praksisstudier PROTOKOLL - SLUTTVURDERING navn: Studiekull: Praksissted: Praksisområde: Kliniske praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Kliniske praksisstudier i hjemmebasert omsorg Kliniske praksisstudier

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35 Avdeling for sykepleierutdanning Program for videreutdanning Helsesøsterutdanning PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN Kull 35 Revidert oktober 2014- Praksisstudier- Kull 35- Helsesøsterutdanningen Innhold

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling)

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling) Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk Studentens navn:... Student nr... Kull... 21.8.13 VURDERING AV PRAKSISSTUDIER Høgskolen i Østfold, Avd. for Helse- og sosialfag.

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 18.01.2016 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Sluttvurdering av praksis Konvensjonell røntgen pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis Konvensjonell røntgen pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis Konvensjonell røntgen pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Sluttvurdering av praksis Angio og intervensjon pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis Angio og intervensjon pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis Angio og intervensjon pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36 Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for sykepleievitenskap Videreutdanning Helsesøster PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER Kull 36 justert febr.2016 Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 ORGANISERING

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: PPU2003L 1.1 Hovedtema for PPU2003L

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, Høst, 1 semester

Detaljer

Praksis for TL og MML

Praksis for TL og MML Praksis for TL og MML Hvorfor praksis? Hensikten med praksis, er å gi deg anledning til å prøve ut i «det virkelige liv» det du lærer i studiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Praksisen skal gi økt

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning

Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning 10 studiepoeng Samlingsbasert over 7 dager Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning praksisveiledning 10 stp Forventet læringsutbytte Målgruppe Etter fullført praksisveilederutdanning

Detaljer

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker 1 Fagplan Modul 1: Felles innholdsdel 1. semester: Varighet ca.5 uker Formålet med denne modulen er at studenten har utviklet nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema

BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse- og sosialfag 1757 Halden Tlf.: 69 30 30 00 BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema STUDENT KULL TIDSROM PRAKSISSTED ADR. TLF. SKOLEVEILEDER PRAKSISVEILEDER GENERELT

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 3.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Emnet skal bidra til at studenten skal kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre eget fagområde.

Emnet skal bidra til at studenten skal kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre eget fagområde. Emne VAN151_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:59 Anestesisykepleie II Emnekode: VAN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene i praksis og utviklingen av dem. I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis)

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Emnekode: VHEP20_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Utdanningshåndbok for psykisk helsearbeid og rusarbeid 1 Innhold 1. Praksis... 3 1.1. Mål for praksis... 3 1.2. Veiledning i praksisperioden... 4 1.3. Krav

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet. Retningslinjer for studenter og praksisskoler

Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet. Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet Retningslinjer for studenter og praksisskoler 1 Fjerde semester praksis 1.1 Hovedtema for fjerde semester praksis Hovedtema i denne praksisperioden er strategier

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Fakultet for helse- og idrettsfag Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted: Tidsrom: Med rett til endringer!

Detaljer

For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter, se: Sykepleie Praksishefte Generell del.

For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter, se: Sykepleie Praksishefte Generell del. IHS.3.3.3 lnstitutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte andre studieenhet Sykepleie: Praksishefte andre studieenhet For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter,

Detaljer

Veiledede praksisstudier Emne HSSPL Sykepleie til mennesker i hjemmet

Veiledede praksisstudier Emne HSSPL Sykepleie til mennesker i hjemmet Vurderingsdokument Praksisstudier EmneHSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Veiledede praksisstudier Emne HSSPL 40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Studentens navn:...student nr....kull:. VURDERING

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 3. år deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER DEL 1. INFORMASJON Elev: Har gjennomført opplæring hos: Skoleår: Antall timer per uke: 7,5 Termin: ROLLEAVKLARERING I PRAKSIS

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for «Praksis 2. studieår, 4. semester», s.

Detaljer

PRAKSISDOKUMENTER FOR. SPESIALPEDAGOGIKK 2 30 Studiepoeng HØGSKOLEN I NESNA. AVDELING FOR PEDAGOGIKK OG SYKEPLEIE Spesialpedagogikk 2

PRAKSISDOKUMENTER FOR. SPESIALPEDAGOGIKK 2 30 Studiepoeng HØGSKOLEN I NESNA. AVDELING FOR PEDAGOGIKK OG SYKEPLEIE Spesialpedagogikk 2 AVDELING FOR PEDAGOGIKK OG SYKEPLEIE PRAKSISDOKUMENTER FOR SPESIALPEDAGOGIKK 2 30 Studiepoeng HØGSKOLEN I NESNA Godkjent av dekan: 24.06.2011 Tilrettelagt for kjøp av studium i Indre og Midtre Namdalen

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40410/HSSPD40409 Psykisk helsearbeid

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40410/HSSPD40409 Psykisk helsearbeid Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40410/HSSPD40409 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr... Kull... VURDERING AV PRAKSISSTUDIER Høgskolen i Østfold, Avd. for Helse- og sosialfag. Bachelor

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 2. nov. 2017, Leif Erik Opland (programansvarlig Informasjonsbehandling og itfag.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 2. år Deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi 1 of 14 16.02.2011 16:4 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Bachelor i Vernepleie kull heltid 03. april 02.juni 2017

Bachelor i Vernepleie kull heltid 03. april 02.juni 2017 Høgskolen i Østfold Avdeling for helse- og sosialfag HSVPL30414 Bacheloroppgave: Faglig fordypning (Vår 2017) Emnehefte Bachelor i Vernepleie kull 14-3. heltid 03. april 02.juni 2017 Emneansvarlige: Terje

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER Bachelor i sykepleie Skoleåret 2016-2017 NTNU i Gjøvik Avdeling helse, omsorg og sykepleie Seksjon for sykepleie NTNU i Gjøvik, HOS, Seksjon for sykepleie. Juni 2016. Rett til

Detaljer