PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35"

Transkript

1 Avdeling for sykepleierutdanning Program for videreutdanning Helsesøsterutdanning PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN Kull 35 Revidert oktober Praksisstudier- Kull 35- Helsesøsterutdanningen

2 Innhold 1 INNLEDNING ORGANISERING OG NÆRVÆRSPLIKT I PRAKSISSTUDIET NÆRVÆRPLIKT ARBEIDSKRAV OG PRAKSISOPPGAVER RUTINER VED SKADER I PRAKSISSTUDIET GJENNOMFØRING AV VEILEDET PRAKSISSTUDIER PRAKSISSTUDIEAVTALEN ANSVAR I PRAKSISSTUDIET PLAN FOR OPPNÅELSE AV LÆRINGSUTBYTTE 1.PRAKSISPERIODE( A) OG 2.PRAKSISPERIODE (B) VEILEDNING VURDERING AV PRAKSISSTUDIET HJELPESPØRSMÅL TIL VURDERINGSDOKUMENTET IKKE FORVENTET STUDIEPROGRESJON - MIDTVURDERING/ IKKE BESTÅTT SLUTTVURDERING... 9 LITTERATUR Revidert oktober Praksisstudier- Kull 35- Helsesøsterutdanningen

3 1 Innledning Arbeidet i helsestasjon- og skolehelsetjenesten skal baseres på prinsippene i kunnskapsbasert praksis. Dette omfatter bl.a at tjenesten utøves basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjon. Hensikten med dette praksisheftet er å kvalitetssikre den praktiske gjennomføring av Emnekode 7VHSP1 Helsestasjon og Skolehelsetjeneste som arbeidsfelt. I tråd studieplanen, er hensikten med studiets praksisperiode blant annet å: «møte utfordringer som er komplekse og uforutsigbare nok til å gi erfaringer som gir grunnlag for å utvikle handlingskompetanse som helsesøster» Dette praksisheftet er en beskrivelse av ansvar til student, praksisveileder og lærer. Videre en beskrivelse av praksisperiodens vurderingsordning inkludert. Studieplan for helsesøsterutdanningen med tilhørende emnekode 7VHSP1 beskriver praksisperiodens faglige krav til læringsutbytte, samt rammebetingelser ved gjennomføring av praksisperioden. Studieplanen og øvrige dokumenter i forbindelse med praksisstudier finnes på HiST`s hjemmesider: Praksisheftet ses i sammenheng med studieplanen. 1

4 2 Organisering og nærværsplikt i praksisstudiet Praksisstudiets omfang er 10 uker, fordelt på 3 uker i 1.semester (1.praksisstudieperiode (A)) og 7 uker i vårsemesteret (2.praksisstudieperiode (B)). 2.1 Nærværplikt Nærværplikt i praksisstudiet er beskrevet i studieplan og emnebeskrivelse som har utgangspunkt i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helseog sosialfaglige utdanningene ved HIST. Se praksisinformasjon på utdanningens nettside: Studentens studiebelastning i praksisstudiene er 40 timer pr uke, der 30 timer pr uke i gjennomsnitt skal bestå i bruker nære/daglige oppgaver ved helsestasjon/skolehelsetjeneste. Studentenes studiedager skal avklares ved gjennomgang av praksisavtalen. Dager på praksisstedet, samt studentens studiedager, skal klargjøres i ukeoversikter. Uke- og dagsoversikter er tilgjengelige for studentene på deres læringsplattform Itslearning.com. Studenten kan maksimalt ta ut 3 sammenhengende studiedager. Nærværsplikt i praksisstudier er 100 %, men med mulighet for 10 % godkjent fravær. Studenten har ansvar for å melde fravær i praksisperioden til praksisstedet og skal fylle ut fraværsmelding. Fravær betraktes som fravær uansett om fraværet skyldes sykdom, permisjon eller annet. Fravær mellom % av en praksisperiode kan tas igjen. Studenten utarbeider da en plan for hvordan fravær skal tas igjen. Planen må være godkjent av praksisveileder og lærer. Heltidsvurdering kan først skje etter at fraværet er tatt igjen. Fravær over 20 % medfører vurderingen Ikke Bestått og hele praksisperioden må da tas om igjen. Studentenes praksis skal i hovedsak gjennomføres i kommuner i Sør- og Nord Trøndelag. 2.2 Arbeidskrav Studenten skal gjennomføre to arbeidskrav i praksis og det forventes at praksislærer legger til rette for at studenten skal kunne gjennomføre dem. 2

5 2.3 Rutiner ved skader i praksisstudiet 1. Studenten tar kontakt med ansvarlig ved praksisstudiestedet. 2. Hendelsesforløpet beskrives på eget skademeldingsskjema som skal finnes på praksisstudiestedet. 3. Kopi av skademeldingsskjema sendes Avdeling for sykepleierutdanning 4. Praksisveileder og lærer er ansvarlig for at studenten får tilbud om hjelp til bearbeiding av hendelsesforløpet. 3

6 3. Gjennomføring av veiledet praksisstudier Helsesøsterutdanningen skal sørge for at studentene får praksisplasser med tilgang til gode læresituasjoner. I det følgende kapittel beskrives student, praksisveileders og praksislærers ansvarsområder. 3.1 Praksisstudieavtalen Student og praksisveileder inngår en praksisstudieavtale. Innholdet i avtalen omfatter Studentens plan for oppnåelse av læringsutbytte i praksisstudiet og avtale om hvor og når studenten skal være tilstede ved praksisstedet. 3.2 Ansvar i praksisstudiet Studentens ansvar er å: Gjøre seg kjent med praksisstudiestedet Følge oppsatt arbeidsoversikt for de ulike praksisukene Gjøre seg kjent med praksisstudiestedets læresituasjoner og utarbeide Studentens plan for oppnåelse av læringsutbytte i praksisstudiet. Dette gjøres med utgangspunkt i emnet 7VHSP1 Helsestasjon og Skolehelsetjeneste som arbeidsfelt som står beskrevet i studieplanen. Tilegne seg, og anvende den faglige kunnskap som er aktuell på praksisstudiestedet og nivå i utdanningen Gjennomfører arbeidskravene i praksis Klargjøre sitt behov for veiledning, ta initiativ til og motta veiledning Formidle sin faglige styrke og de områder som studenten trenger spesielt fokus på i praksisstudiet Melde fravær til praksisstudiestedet Delta aktivt i veilednings- og vurderingssamtaler. Utforme en skriftlig selvvurdering til midt- og sluttvurderingssamtalen med utgangspunkt i egen Studentens plan for oppnåelse av læringsutbytte i praksisstudiet. Praksisveilederens ansvar er å: Gjøre seg kjent med Helsesøsterutdanningens studieplan, emnebeskrivelse og tilhørende praksisvurderingsdokumenter Skrive praksisstudieavtale sammen med studenten. Legge forholdene til rette for at studenten blir godt mottatt i personalgruppen Veilede studenten slik at hun finner aktuelle læresituasjoner Veilede studenten før, under og etter aktuelle læresituasjoner Veilede studenten i utviklingen i tråd med studentenes Studentens plan for oppnåelse av læringsutbytte i praksisstudiet. Legger til rette for at studenten kan gjennomføre arbeidskravene i praksis Fungere som rollemodell for studenten 4

7 Holde seg orientert om studentens faglige nivå Holde læreren orientert om studentens faglige utvikling og ta kontakt med læreren hvis det oppstår problemer Kontakt lærer umiddelbart dersom tvil om studenten vil bestå praksisstudieperioden Skrive forslag til vurdering av studenten i vurderingsskjema for praksisstudier som utgangspunkt til midt- og sluttvurdering Være ansvarlig for organisering av sluttvurderingssamtalen. Denne gjennomføres uten lærer Sende praksisavtalen, midt- og sluttvurderingsdokumentet til utdanningen etter fullført praksis. Lærerens ansvar er å: Være bindeledd mellom høgskolen og praksisstudiestedet og gi aktuell informasjon til praksisstedet og studenten før praksisstudiet starter Gjøre seg kjent med læresituasjoner på praksisstudiestedet Gi veiledning til student og praksisveileder med utgangspunkt i studentens læringsbehov Delta aktivt og være ansvarlig for gjennomføring av midtvurderingssamtalen Ha det formelle ansvar for skriftlig melding til studenten ved fare for ikke bestått praksisstudieperiode iht. forskrift og gjeldende retningslinjer: Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved HIST. Følge opp student og praksisveileder minst ukentlig ved ikke forventet studieprogresjon etter midtvurderingen. Ha hovedansvaret for å vurdere studentens faglige utvikling og ta den endelige beslutningen om praksisstudiene er bestått eller ikke bestått. Praksisveiledersvurdering skal vektlegges. Delta ved sluttvurderingssamtalen der det er behov for det. Både student, praksisveileder og lærer fra høgskolen, har ansvar for å være punktlig og overholde avtaler og forpliktelser knyttet til gjennomføring av praksisstudiene. 3.3 Plan for oppnåelse av læringsutbytte 1. praksisperiode (A) og 2. praksisperiode (B) Studenten påbegynner og utarbeider Plan for oppnåelse av læringsutbytte ved 1.praksisperiode (A), som videreføres og utarbeides ytterligere i 2.praksisperiode (B). Studenten sender påbegynt utarbeidet plan i løpet av 1. praksisuke, og plan for 2. praksisperiode (B) sendes i løpet av 4. praksisuke. Utgangspunkt for planen er læringsutbyttebeskrivelsene i emnekode 7VHSP1 og kan med fordel utarbeides med innspill fra praksisveileder. Hensikten er at studentene konkretiserer og reflekterer over hvordan de må jobbe for å oppnå forventet læringsutbytte i forhold til ferdighets og kunnskapskrav samt generell kompetanse. 5

8 I planen er det anmerket hvilke områder som bør påbegynnes og vektlegges i 1. praksisperiode (A). Samtidig vil også studenten kunne velge ut sentrale områder av læringsutbyttebeskrivelsene (se emnebeskrivelse), med utgangspunkt i arbeidskrav, individuelt nivå og praksisstudiestedets tilbud om læresituasjoner. I 2. praksisperiode (B) skal planen omfatte alle punkter av beskrevet læringsutbytte. Innlevering til lærer via its learning. Praksisveileder skal ha kopi. 3.4 Veiledning I følge Tveiten (2013) er veiledningens hovedhensikt å utvikle eller videreutvikle kompetanse. For å anvende teoretisk kunnskap i praksis kreves kjennskap til de praktiske situasjoner hvor kunnskapen anvendes. Veiledning skal være et knutepunkt mellom det som foregår i praksis og den teoretiske delen av studiet. Veiledning er en vanlig måte å tilrettelegge for nybegynnerens kvalifisering til yrkesvirksomhet. Dette gjelder også videreutdanningene i sykepleie, hvor praksisveiledning er en sentral del av utdanningene. Veiledning i praksis kan være av to typer: 1. Lærlingmodellen (mester svenn) - en veiledningsform knyttet til ferdigheter, kunnskaper og holdninger som de fremkommer på det enkelte praksissted 2. Refleksjon over handling - en veiledningsform som i sterkere grad har fokus på integrering av teoretiske kunnskaper i den praktiske yrkesutøvelsen, hvor forskning og fagutvikling møter tradisjonene i sykepleiefaget, hvor fokus er grunnlaget for praksis Planlagte situasjoner i praksis kan støttes ved såkalt før - og etterveiledning. Før og etter veiledning er en del av den kliniske veiledningen som praksisveileder utøver i forhold til det brukerrettede arbeid. Før - veiledning gjennomføres forut for noe studenten skal gjennomføre. Før - veiledningen tar utgangspunkt i at studenten har tenkt gjennom situasjonen / prosedyren som han/hun skal inn i. Forberedelsen skal klargjøre målet med det som planlegges, og for hvordan arbeidet planlegges gjennomført. Praksisveileder stiller spørsmål og oppfordrer studenten til å trekke inn teoretisk kunnskap og grunnleggende verdier som begrunnelse for sine valg. En dialog mellom student og praksisveileder belyser situasjonen det veiledes i, og studenten legger en plan for praksisgjennomføringen. Studenten gjennomfører deretter den planlagte sykepleie, eventuelt i samarbeid med eller under veiledning fra praksisveileder. I etterveiledningen samtaler praksisveileder og student omkring det studenten har opplevd under gjennomføring av sykepleien. Studenten beskriver selv hva som skjedde og sin utøvelse av sykepleie i helsøsterfaget. Studenten bør reflektere over hva som var bra og hva som kan gjøres bedre. Praksisveileder veileder ved å stille spørsmål som bidrar til gjennomtenkning og refleksjon omkring det som skjedde. Denne bearbeidingen bidrar til økt innsikt hos studenten. Utdanningen anbefaler at studenten skriver daglige notater/logg gjennom praksistiden. Studenten skriver primært for sin egen skyld, men kan også velge å dele sine refleksjoner med praksisveileder, lærer eller medstudenter. Hva og på hvilken måte bestemmer studenten selv. 6

9 Å skrive notater/logg vil kunne hjelpe studenten til en mer systematisk refleksjon over de erfaringer som gjøres i praksisperiodene. Studenten kan beskrive konkrete brukersituasjoner, spesielle læringssituasjoner den dagen, personlige opplevelser og betraktninger. Ved å skrive og tenke igjennom situasjoner han eller hun har vært i, vil studenten lære seg til å forholde seg til sine erfaringer på en slik måte at læring blir resultatet. Å skrive logg er også et godt redskap for å holde struktur på sin praksisperiode, en hjelp til å huske hva en har gjort og ikke gjort Utdanningen anbefaler en kombinasjon av veiledning underveis og den mer planlagte veiledning mellom student og veileder. Et fast tidspunkt ukentlig til den planlagte veiledning er en anbefalt ramme. Utgangspunkt kan være studentens erfaringer siden sist, eller veileders vurderinger av praksissituasjoner. Studenten har et hovedansvar i å formidle sitt veiledningsbehov. 7

10 4. Vurdering av praksisstudiet For praksisperioden på 10 uker, skal det foretas midt- og sluttvurdering. Midtvurdering må gjennomføres minimum 3 uker før praksisstudieperiodens avslutning. For at praksisstudieperioden skal vurderes til bestått, forutsettes det at obligatoriske arbeidskrav som er knyttet til praksisstudieperioden, er gjennomført og godkjent av høgskolens lærer. For øvrig vises det til Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved HIST som angir nærmere bestemmelser knyttet til vurdering av veiledet praksis. Siste frist for godkjenning av praksisstudiet er 3 uker etter praksisstudieperiodens slutt. Ved midtvurdering skal midtvurderingsdelen av praksisdokumentet Kull 35- Vurderingskjema Emne 7VHSP1.doc fylles ut av praksisveileder/e før selve samtalen gjennomføres, men det er mulighet for å legge til kommentarer underveis i samtalen. Sluttvurderingen avholdes fortrinnsvis mot slutten av siste praksisuke. Sluttvurderingen gjennomføres normalt uten lærer til stede. Innstilling om bestått praksis skal bekjentgjøres student 2 dager før sluttvurderingen. Praksisveileder fyller ut sluttvurderingsdelen Kull 35- Vurderingskjema Emne 7VHSP1.doc i forkant av vurderingssamtalen. Det er også nå mulighet for å legge til kommentarer underveis i samtalen. Praksisveileder sender praksisavtalen og alle signerte vurderingsdokumenter, med tilhørende forside midtvurdering og protokoll sluttvurdering til HIST på følgende adresse: (praksislærers navn v/) Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning - Helsesøster Postboks Trondheim 4.1 Hjelpespørsmål til vurderingsdokumentet Praksisveileder vurderer studentens utøvelse og utvikling i praksis med utgangspunkt i: - Emnekode 7VHSP1 med beskrivelse av forventet læringsutbytte - Studentens plan for oppnåelse av læringsutbytte i praksisstudiet Vurderingsskjemaet har 4 oppsummerende hovedområder. Nedfor følger hjelpespørsmål. Individuell læring, utvikling og vekst Klarer studenten å overføre teoretiske kunnskaper til praksis? Tar studenten initiativ til å utnytte læringsmulighetene? Reflekterer og /eller tar studenten aktivt del i vanskelige eller utfordrende situasjoner? Er studentene forberedt og aktivt deltakende i veiledningssamtaler? Samhandling og kommunikasjon Formidler studenten trygghet i samarbeid med brukere og samarbeidspartnere? 8

11 Erkjenner studenten begrensninger faglig og/eller personlig? Tar studenten initiativ til læring som kan gi økt innsikt? Klarer studenten å vurdere kvaliteten av egen mellommenneskelig samhandling? Gir studenten klare budskap verbalt? Klarer studenten å oppfatte budskap verbalt eller nonverbalt fra brukere og kollegaer? Problemløsning i tråd med kunnskapsbasert praksis: Er studenten tydelig på begrunnelse for valgt handling? Søker studenten faglig veiledning i situasjoner der hun møter utfordringer? Anvender studenten nasjonale faglige retningslinjer? Benytter studentene relevante kilder for å skaffe seg oppdatert kunnskap (Kunnskapssenteret, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, lovdata og andre)? Selvstendighet, ansvar og yrkesbevissthet Har studenten tilstrekkelig innsikt i helsesøsters funksjons-, ansvars- og kompetanseområde? Viser studenten selvstendighet ved sentrale arbeidsoppgaver, og tillit til egne vurderinger og egen funksjon? Er studenten kritisk reflekterende overfor holdninger og verdier som legges til grunn for helsesøsters arbeid? Er studenten i stand til å ivareta helsesøsters funksjon og arbeidsoppgaver? 4.2 Ikke forventet studieprogresjon - midtvurdering/ ikke bestått sluttvurdering Studentene skal vurderes med hensyn til de fire hovedområdene. Dersom studenten vurderes til ikke forventet studieprogresjon, på et eller flere av de fire hovedområdene må dette tas opp muntlig og skriftlig med studenten ved midtvurderingssamtalen, eller senest 3 uker før praksisperiodens utløp. Ved ikke forventet studieprogresjon på midtvurderingstidspunkt, skal det angis skriftlig hva studenten ikke mestrer godt nok og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudieperioden. Skriftlig melding formuleres i midtvurderingsskjemaet. Student, praksisveileder og lærer undertegner alle skriftlige dokumenter. De skriftlige vurderingene er interne dokumenter som tilhører høgskolen. Studenten skal ha egen kopi. Hvis praksisstudiet også ved sluttvurdering vurderes til ikke bestått, må det skje ut fra en individuell, helhetlig vurdering der man vurderer at studenten ikke i tilstrekkelig grad har oppnådd utdanningens krav til forventet læringsutbytte. Tvil om bestått praksis må ha vært tydelig formidlet muntlig og skriftlig til studenten senest 3 uker før praksisslutt. Innstilling for ikke bestått skal bekjentgjøres student senest 2 dager før sluttvurderingssamtalen. Student har rett til en ny praksisperiode dersom praksisperioden vurderes til ikke bestått i henhold til: Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved HIST. I dette dokumentet kommer det også tydelig fram hvilke konkrete punkter som tilsier en vurdering ikke bestått. 9

12 Litteratur Lov om pasient og brukerrettigheter Studieplan. Videreutdanning Helsesøster. Høgskolen i Sør Trøndelag (2009) Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse og sosialfaglige utdanningene ved HiST. Vedtatt av rektor med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør- Trøndelag 7-2. Revidert høst Lauvås, Per og Gunnar Handal (2014) Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. 3.utgave Norsk Sykepleierforbund (2007) Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Revidert og godkjent Nortvedt, M.W., Jamtvedt,G., Graverholt, B. og Reinar, L.M. (2012) Jobb kunnskapsbasert! en arbeidsbok.2. utgave Tveiten, Sidsel (2013) Veiledning - mer enn ord Bergen: Fagbokforlaget. Utdannings- og forskningsdepartementet (2005) Rammeplan for videreutdanning til helsesøster med forskrift. Fastsatt 1. desember

13

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011 Praksis og teori En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger Ida K. R. Hatlevik, Joakim Caspersen, Kjersti Nesje og Jorunn Vindegg April 2011 Forord

Detaljer

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Fysioterapeutforbund 2011 Grafisk produksjon: Signus Foto: istockphoto

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014 Studieplan 2014-2018 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Kull 2014 HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7035 3007 Drammen 2014 2018 Side 2/70

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer