PRAKSISDOKUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRAKSISDOKUMENT 2005-2006"

Transkript

1 Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I KOMMUNEHELSETJENESTEN - ELDREOMSORG - HJEMMEBASERTE TJENESTER SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ORGANISERING OG FOKUS... 3 VEILEDNING OG VURDERING... 5 ANSVAR OG OPPGAVER... 5 MÅL FOR PRAKSIS I HJEMMEBASERTE TJENESTER... 7 KRITERIER FOR BESTÅTT/IKKE BESTÅTT I PRAKSIS... 9 ARBEIDSPLAN LOGG SKRIFTLIG OPPGAVE EKSEMPLER I FORHOLD TIL LEDELSE UNDERVISNINGSOPPGAVE VURDERINGSSKJEMA VED VEILEDET PRAKSISSTUDIER 3. STUDIEÅR... 16

3 INNLEDNING Dette praksisdokumentet inneholder en presentasjon av praksisstudier i kommunehelsetjenesten: eldreomsorg og hjemmebaserte tjenester. Her skisseres sykepleiefokus, målgruppe, organisering av praksisperioden, obligatoriske studiekrav, veiledning og vurdering. De mest aktuelle mål fra fagplanen er tatt med, noen er presisert nærmere i forhold til praksis. Videre inneholder dokumentet skjemaene som skal anvendes i praksisperiodene og retningslinjer for obligatoriske arbeidskrav. Studenten er nå i sitt tredje studieår. Tidligere har studenten tilegnet seg kunnskaper i grunnleggende sykepleie, forebyggende helsearbeid og i sykepleie til akutt syke og alvorlig syke pasienter. Kommunehelsetjenesten innebærer et nytt praksisfelt med nye faglige utfordringer for studentene. Samtidig vektlegges selvstendighet i utøvelse av sykepleie. Studentene skal vise at de gjennom integrert teoretisk-, praktisk- og verdibasert kunnskap kan vurdere, prioritere og handle på en faglig og etisk forsvarlig måte i ulike situasjoner i praksis. Praktiske studier utgjør til sammen 70 % av 3. studieår. Det innebærer at teori/litteraturstudier må foregå parallelt med praksisstudiene for at studentene skal nå målene for studieåret slik de er beskrevet i utdanningens fagplan. Studentene oppfordres til å bruke fagplan som hjelp i å velge ut både litteratur og læresituasjoner i praksis. ORGANISERING OG FOKUS Praksis i kommunehelsetjenesten foregår i to perioder med 30 timer praksisstudier per uke. Hver periode vurderes til bestått/ikke bestått. Rekkefølgen av periodene er ulik. Hjemmebaserte tjenester: 6/7 uker i praksis i hjemmebasert tjenester. 1 uke etterarbeid Sykepleiefokus: Kommunehelsetjenestens virksomhet med spesiell vekt på forebyggende, helsefremmende og lindrende sykepleie og omsorg i hjemmet. Administrasjon og ledelse!

4 Eldreomsorg: 5/6 uker praksis i sykehjem eller bolig for eldre med heldøgns omsorg og pleie 1 uke etterarbeid Sykepleiefokus: Kommunehelsetjenestens virksomhet med spesiell vekt på tilbud om heldøgns omsorg og pleie til eldre. Forebyggende, helsefremmende og lindrende sykepleie og omsorg ved langvarig funksjonssvikt til eldre. Administrasjon og ledelse Før de praktiske studiene tar til i 3. studieår har studentene blant annet hatt innføring i Helsepolitikk Kommunehelsetjenesten: brukernes behov, sykepleierens ansvar og rolle Sykepleie til eldre, kronisk syke og funksjonshemmede Psykisk helsearbeid Sosiologi Administrasjon og ledelse Studentene skal arbeide videre med disse temaene i kommunehelsetjenesten. I hjemmebaserte tjenester inngår en obligatorisk skriftlig oppgave med fokus på administrasjon og ledelse av sykepleie (se s.12). I eldreomsorg inngår en undervisningsoppgave. Etter gjennomført praksis skal studenten ha en etterarbeidsuke for å bearbeide sine erfaringer fra praksis og fullføre arbeidet med skriftlig arbeidsoppgave 1 Organisering av praksisstudiene Turnus for praksisstudiene settes opp i samarbeid med praksisstedet/veileder Det gis ikke mulighet til oppsamling av studiedager. Studentene har ikke krav på å legge studiedagene til bestemte dager. Høgskolen har anledning til å legge innhold på studiedagene. 1 etterarbeidsukene faller noe ulikt ut for de ulike studentgruppene på grunn av den totale fordelingen over kalenderåret og studieplanen. "

5 VEILEDNING OG VURDERING Krav til veiledning og vurdering Praksis i kommunehelsetjenesten er i henhold til skolens studieplan veiledete praksisperioder. Dette innebærer at studenten fortløpende får veiledning og vurdering. Studentens funksjonsnivå konkluderes til slutt som bestått/ ikke bestått av høgskolens lærer, i samråd med praksisveileder. Veiledningssamtaler gjennomføres med basis i høgskolens mål for praksisstudier og studentenes egen arbeidsplan. Halvtids- og heltidsvurderinger skal gjennomføres individuelt. Vurderingen skal omfatte både studentenes kunnskaper, holdninger og ferdigheter i utøvelse av sykepleie og være forankret i høgskolens mål og kriterier for bestått praksis (s.9). Studentenes evne til faglig og etisk refleksjon vurderes i samtaler med studenten og gjennom dokumentasjon i logg. Heltidsvurderingen skal konkluderes til bestått/ ikke bestått praksis. Høgskolens lærer tar avgjørelsen i samråd med praksisveileder. Obligatorisk skriftlig oppgave skal vurderes til bestått/ikke bestått (se kriterier s.12). Høgskolens lærer sensurerer oppgaven. ANSVAR OG OPPGAVER Studentenes ansvar og arbeidskrav i praksisperioden: Arbeidsplan. Studentene utarbeider arbeidsplan for hver periode som kopieres og leveres lærer og praksisveileder innen utløpet av 2. praksisuke (se s.10). Ansvar for egen læring og evaluering. Studenten tar selv ansvar for å planlegge og initiere læresituasjoner i praksis. Ved halv- og heltidsvurderingen vurderer studentene både skriftlig og muntlig sin egen læring, utvikling og fungering i forhold til mål for praksisperioden. Logg. Studentene skriver minimum 1 logg pr uke (se s 11). Skriftlig obligatorisk arbeidsoppgave. I praksisperioden i hjemmebaserte tjenester skriver studentene en individuell oppgave med utgangspunkt i praksis og med fokus på sykepleierens administrative og ledende funksjon (se s.12). Undervisning: I Sykehjemspraksis planlegger og gjennomfører studenten et undervisningsopplegg for ansatte eller brukere/pårørende (se s.15)

6 Praksisveileders/kontaktsykepleiers ansvar og oppgaver: Informere om arbeidsstedets rutiner og reglement. Samtale med studentene om gjennomføring og opplegget for praksisperioden. Avklare egne forventninger til studenten i praksis. Sette opp turnus sammen med studenten. Veilede i forhold til ulike arbeidsoppgaver. Veilede ukentlig i forhold til logg. Sette seg inn høgskolens mål for praksis og studentenes egen arbeidsplan/målsetting. Veilede i forhold til valg av tema til obligatorisk skriftlig arbeidsoppgave. Være tilstede ved studentens framlegg/undervisning. Samle inn data om studenten til bruk i vurdering. Legge til rette for og delta på halvtids- og heltids- vurdering. Gi beskjed snarest mulig til høgskolens lærer ved utilfredsstillende praksis/fare for ikke bestått praksis. Lærers ansvar og oppgaver: Gjennomføre veiledning til studenten under praksisforløpet. Veilede i forhold til logg. Godkjenne tema og problemstilling for skriftlig obligatorisk oppgave. Veilede i forhold til skriftlig obligatorisk oppgave. Formelt ansvar for å gjennomføre halvtids- og heltidsvurdering. Formelt ansvar for snarest mulig, og senest 3 uker før avsluttet praksisperiode, å gi studenten skriftlig melding ved utilfredsstillende praksis/fare for ikke bestått praksis (jfr. Rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning, 7.jan.2000, s.58-59).

7 MÅL FOR PRAKSIS I ELDREOMSORG OG HJEMMEBASERTE TJENESTER Studentene utarbeider en egen individuell arbeidsplan med utgangspunkt i målene for praksisstudier som er beskrevet her. Arbeidsplanen skal omfatte både teoretiske og praktiske kunnskaper, holdninger og ferdigheter i sykepleie (se s.10) 1) Studenten skal gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie medvirke til god helse for eldre, kronisk syke og funksjonshemmede pasienter. Dette innebærer: a) å anvende kunnskaper om menneskets utvikling og normal aldring i utøvelsen av sykepleie b) å anvende kunnskaper om de vanligste sykdommer/helseproblemer og behandlingen av disse blant eldre, kronisk syke og funksjonshemmede c) å kunne identifisere forhold som kan gi helsesvikt og foreslå forebyggende, helsefremmende og lindrende tiltak d) gjennom observasjon, faglig vurdering og i samråd med pasienten planlegge og utføre individuelt tilpasset sykepleie e) å legge til rette for god egenomsorg eller kompensere for denne ved helsesvikt f) å kunne dokumentere sykepleie ut fra lover, retningslinjer og faglig vurdering g) å vise godt håndlag og praktisk kyndighet i utøvelse av sykepleie h) å vise evne til å vurdere og handle i uoversiktlige og kompliserte situasjoner. i) å ha forståelse for, og vise evne over tid, til å stå i situasjoner som krever tålmodighet og stadige gjentagelser j) å vise selvstendighet i utøvelse av sykepleie i samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere k) å utvikle sykepleieridentitet og rolletrygghet i et arbeidsfellesskap med andre yrkesgrupper #

8 2. Studenten viser moralsk ansvarlighet i utøvelse av sykepleie og i annen samhandling med pasienter, pårørende og medarbeidere. Dette innebærer: a) å kunne utøve sykepleie med respekt for menneskets rettigheter, integritet og verdighet b) å kunne identifisere og reflektere over etiske dilemma i praksis c) å kunne reflektere rundt forholdet mellom selvbestemmelse/ medbestemmelse, frivillighet og ulike tiltak knyttet til situasjoner i praksis d) å kunne reflektere over faglige og etiske dilemmaer på individ- og samfunnsnivå knyttet til helse- og sosialpolitikk og konsekvensene for levekår og velferd e) å kunne begrunne valg og prioriteringer i utøvelse av sykepleie f) å respektere pasientens/pårørendes kulturelle og sosiale verdier i utøvelsen av sykepleie 3. Studenten utvikler og viser tilfredsstillende ferdigheter i kommunikasjon, samarbeid og samhandling med pasienter, pårørende og medarbeidere. Dette innebærer: a) å knytte kontakt, bli kjent med og samhandle med pasienter og pårørende de møter i praksis b) å videreutvikle kommunikasjonsevnen i utøvelse av sykepleien til pasienter og pårørende. c) å etablere kontakt og å samarbeide med andre fagpersoner d) å være oppmerksom på og reflektere over egne følelser og reaksjoner i møter med pasienter, pårørende og medarbeidere 4. Studenten har kunnskap om organisering, administrasjon og ledelse av virksomheten, og utvikler ferdigheter i faglig ledelse. Dette innebærer: a) å vurderer pasientens/pårørendes behov for sykepleie b) i samarbeid med ansvarlig sykepleier: - å avgjøre hvilke sykepleietiltak som må iverksettes og hvem som skal utføre tiltakene å sørge for at sykepleietiltak iverksettes og evalueres å dokumentere, evaluere og kvalitetssikre sykepleievurderinger og tiltak c) å anvende prinsipper for arbeidsledelse overfor medarbeidere d) å ha kunnskap om helsetjenesten som forvaltningsorgan, om forvaltningsnivåene, samt lovgivningen som regulerer tjenestene e) å sette seg inn i rammebetingelsene for virksomheten, for sykepleierens arbeid, og for oppgavefordelingen mellom yrkesgruppene ved praksisstedet $

9 KRITERIER FOR BESTÅTT/IKKE BESTÅTT I PRAKSIS Bestått praksis gis ut fra en helhetsvurdering hvor det kreves at studenten har utøvd sykepleie som holder en kvalitet som er i overensstemmelse med de retningslinjer og mål som er fastsatt av høgskolen. Forhold som kan føre til ikke bestått praksis: Studenten: fungerer ikke tilfredsstillende i forhold til mål for praksis ser ikke sitt funksjonsområde i forhold til hvor langt hun/han har kommet i utdanningen (erkjenner bl.a. ikke egne begrensninger, ber ikke om hjelp eller veiledning, er ikke selvstendig ut fra det som må forventes) tar ikke ansvar for faglig egen læring som bidrar til faglig utvikling viser store mangler i planlegging og utføring av sykepleieoppgaver gir ikke rapport til ansvarlig sykepleier viser holdninger og atferd som ikke er i samsvar med yrkesetiske krav og retningslinjer (eks. brudd på taushetsplikt, tar ikke hensyn til pasientens/pårørendes ønsker/behov osv) manglende evne og vilje til samarbeid med pasient og medarbeidere har ikke gjennomført obligatoriske arbeidskrav fravær utover 10%, det vises til fagplan 3. år, side 12 %

10 ARBEIDSPLAN Studenten utarbeider sin egen arbeidsplan ut fra målene i utdanningens fagplan og praksisdokument. De to praksisperiodene: eldreomsorg og hjemmebaserte tjenester, sees i sammenheng. De har samme mål, men likevel noe ulikt fokus og ulik rekkefølge. Arbeidsplan for disse periodene må derfor også sees i sammenheng. Arbeidsplanen skal: Utarbeides i forhold til læremuligheter i praksisfeltet Realistisk og konkret gjøre rede for hvilken kompetanse (kunnskaper, holdninger og ferdigheter) studenten ønsker å tilegne seg i løpet av praksisperioden Si noe om hvordan studenten har tenkt å arbeide for å nå mål for praksis Være et arbeidsredskap som etter hvert kan revideres i samarbeid med praksisveileder og lærer Hensikten med arbeidsplan: Motivere studenten i arbeidet med å nå mål for praksis Være utgangspunkt for studentens medvirkning og innflytelse på egen studiesituasjon Gjøre det lettere for studenten å arbeide på egen hånd Gjøre det lettere å vurdere når den enkelte student trenger spesiell veiledning og støtte Hjelpe student, praksisveileder og lærer med å legge til rette for gode læresituasjoner

11 LOGG Bruk av logg med refleksjon er et obligatorisk arbeidskrav. Loggen skal være et hjelpemiddel for studenten til å reflektere og lære i praksis. Den skal være et arbeidsredskap som forberedelse til halvtids- og heltidsvurdering og som utgangspunkt for veiledningssituasjoner i praksis. 1-2 av loggene skal være utgangspunkt for den skriftlige obligatoriske oppgaven og anonymisert logg inngår som vedlegg i rapporten (se s.12). For å få best mulig kontinuitet skriver studenten logg minimum en gang i uken. Hensikt: bidra til faglig og personlig vekst og utvikling. bidra til at studenten tar ansvar for egen læring gjennom å reflektere over egen praksis. tydeliggjøre sin praksis ved å beskrive opplevelser, tanker og følelser. gjøre studenten i stand til å ta i mot nye erfaringer, skape kontinuitet og se sammenhenger. skape ny innsikt i ulike problemer og øke bevisstheten om egne kunnskaper. For å komme fra en beskrivelse av en situasjon til refleksjon kan det være nyttig med noen hjelpespørsmål: Hva skjedde? Hvordan skjedde det? Hvilke tanker, følelser og reaksjoner hadde jeg i situasjonen? Hvorfor gikk det som det gikk? Hva lærte jeg? Hvordan kan teori belyse situasjonen? Hvordan kan jeg anvende det jeg har lært videre? Benytt egne ark til skriving av logg med refleksjon. Minimum en logg per uke leveres veileder i praksis En logg sendes lærer før hver vurderingssamtale

12 SKRIFTLIG OPPGAVE I hjemmebaserte tjenester inngår en obligatorisk skriftlig oppgave med fokus på administrasjon og ledelse av sykepleie ( 9 studiepoeng ). Oppgavens fokus Studenten skal arbeide med en skriftlig individuell oppgave som har fokus på sykepleierens administrative og ledende funksjon i kommunehelsetjenesten. Husk at det å administrere og lede eget fag handler om å oppnå kvalitet på sykepleie! Oppgaven skal ta utgangspunkt i 1-2 av loggene som er skrevet i praksisperioden. Anonymisert logg settes som vedlegg i oppgaven. Valg av tema og veiledning Praksisveileder: hjelper med å velge tema/ problemstilling i samarbeid med lærer og bistår og veileder studenten underveis i arbeidet i praksisperioden. Lærer: godkjenner tema/ problemstilling, tilbyr veiledning i praksisperioden og i etterarbeidsuken. I praksisperioden vil denne muligheten være noe begrenset. Lærer sensurerer oppgaven. Frist for presentasjon av tema evt. problemstilling for oppgaven: ved halvtidsvurdering. Omfang: Veiledende sidetall på skriftlig oppgave: 10 sider. Frist for innlevering av oppgave: Leveres i to eksemplarer til ekspedisjonen HiNT, Røstad, innen fredag kl i etterarbeidsuken. Vurdering Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått. Ved vurdering ikke bestått, kan studenten bearbeide oppgaven og få ny sensur. Frist for innlevering er to uker etter sensurfall. Ved tvil eller ikke bestått vurderes oppgaven av to sensorer. Ved bedømmelse ikke bestått ved andre gangs besvarelse gjelder følgende: Studenten må ta deler av praksisstudier på nytt og skrive ny logg som utgangspunkt for ny oppgave. Høgskolens veileder avgjør i samråd med studieleder, omfang og tidspunkt for ny praksis, samt tidspunkt for ny innlevering.

13 Kriterier for bedømmelse av oppgaven: Besvarelsen skal: Ta utgangspunkt i en eller flere konkrete situasjoner som er relevant for sykepleieadministrasjon og ledelse beskrevet i logg Belyse og holde seg til tema/problemstilling Inkludere relevant litteratur Inneholde sykepleiefaglige drøftinger og vurderinger som får fram: - hvordan belyser fagstoff/litteratur, teori og erfaringer situasjonen og tema? - hvilken ny/utvidet forståelse gir det? - hvilken betydning får denne nye forståelsen for administrasjon/ledelse av sykepleie? Skrives i samsvar med Retningslinjer for oppgaveskriving Ha en systematisk og god språklig framstilling Leveres skolen i to eksemplar innen angitt tidsfrist Ikke bestått gis dersom: Det er vesentlige mangler i forhold til et eller flere av kriteriene Besvarelsen er ikke levert innen tidsfristen Besvarelsen inneholder alvorlige faglige feil Besvarelsen er/inneholder kopi og/eller kopi av andres produkt!

14 EKSEMPLER I FORHOLD TIL LEDELSE Nyutdannede sykepleiere forutsettes å kunne administrere og lede eget og andres arbeid. I det tredje studieåret er det derfor viktig at studentene får trening i sykepleierens administrative og ledende funksjon. Studenten skal trenes i å planlegge deler av arbeidet i distriktet/ sonen i forhold til tid og ressurser, og å prioritere arbeidsoppgaver ut fra faglige og administrative vurderinger. Dette forutsetter: Kjennskap til distriktet/ sonen og oversikt over arbeidsfeltet Kunnskap om sykepleierens administrative oppgaver og ledelsesansvar på denne arbeidsplassen Kunnskap om rutinene for tildeling av tjenester, saksgang, klageadgang og pasientrettigheter Kunnskap om hvordan lov og forskrifter, kommunale virksomhetsplaner og eventuelle interne bestemmelser regulerer og styrer tjenestene Muligheter til å reflektere over praksis i forhold til faglitteratur/lovverk osv. Eksempler på tema for refleksjon (i administrasjon og ledelse) kan være: Tildeling av tjenester; hva er pasientens hjelpebehov, hvilken kompetanse er nødvendig, hvor mye hjelp kan pasienten få, hva når behovet endrer seg, hvordan rapportere og dokumentere behov osv Hva må sykepleier ha oversikt over: hva er vesentlig, hva må prioriteres, hvem gjør hva (formell og uformell ledelse) osv Hvordan skape et godt fagmiljø gjennom å stille spørsmål, utfordre, undervise og veilede kolleger og medarbeidere Hva er kvalitet; får brukerne det tilbudet de er best tjent med og hva er de best tjent med Hvordan skape et klima for godt samarbeid; hvordan inspirere og støtte andre ut fra den enkeltes kompetanse, hvordan forebygge og løse konflikter Samarbeide med andre yrkesgrupper og andre omsorgsnivå i forhold til målgruppens behov for tjenester og sykepleierens rolle i tverrfaglig samarbeid "

15 UNDERVISNINGSOPPGAVE I praksisperioden i eldreomsorg skal studentene gjennomføre et undervisningsopplegg. 1. Individuelt/gruppe Studenter kan gjerne arbeide sammen i forberedelse av undervisningsopplegg, men hver enkelt student må formidle et eget opplegg til en gruppe personale/pårørende/pasienter. 2. Målgruppen kan være forskjellig: * alle på avdelingen personalmøte * personalet på en mindre gruppe * andre grupperinger 3. Omfang Studenten må levere en skriftlig dokumentasjon til lærer på den planlagte undervisningen (1-2 sider). Den muntlige fremstillingen har en tidsramme på ca. 30 minutter. 4. Faglige krav til undervisning: - Har relasjon til faglitteratur. - Bevisst valg om hvordan det best kan formidles til målgruppen, med fokus på pedagogikk. 5. Veiledning / vurdering Lærer gir tilbud om veiledning i forberedelse til undervisning på halvtidsvurderingen. I tillegg vurderes og godkjennes undervisningen som en del av praksis til slutt. Kontaktsykepleier/praksisveileder hjelper studenten: -å velge målgruppe og tid for undervisningen -er sammen med studenten ved undervisningen -samtale i etterkant av undervisningen.

16 VURDERINGSSKJEMA VED VEILEDET PRAKSISSTUDIER 3. STUDIEÅR Studenten og praksisveileder forbereder utfylling av skjemaet i forkant av vurderingen STUDENT: Kull: Praksisperiode (kryss av): ELDREOMSORG HJEMMEBASERTE TJENESTER PSYKISK HELSEARBEID Vurderingen gjelder (kryss av): HALVTIDSVURDERING HELTIDSVURDERING PRAKSISSTED: TIDSROM: VURDERING AV STUDENTENS GJENNOMFØRING AV PRAKSISSTUDIER (praksisveileder): EGEN - VURDERING (student): VURDERING AV OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV ( lærer ) FRAVÆR: Ved heltidsvurdering markeres av lærer: STUDENTENS HAR BESTÅTT / IKKE BESTÅTT PRAKSISSTUDIER sted... dato... STUDENT: PRAKSISVEILEDER: LÆRER:

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling)

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling) Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk Studentens navn:... Student nr... Kull... 21.8.13 VURDERING AV PRAKSISSTUDIER Høgskolen i Østfold, Avd. for Helse- og sosialfag.

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Kirurgi/medisin:

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsfag Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten YP 211/YP 214 jemmesykepleie praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad / Kristiansand: Praksissted: Tidsrom:

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie

Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie Studentens navn/ Kull: Praksisstudiested: PROTOKOLL - SLUTTVURDERING Praksisområde: 1. år: Institusjon I 2. år: Medisinsk område 2. år: Psykisk

Detaljer

Veiledede praksisstudier Emne HSSPL Sykepleie til mennesker i hjemmet

Veiledede praksisstudier Emne HSSPL Sykepleie til mennesker i hjemmet Vurderingsdokument Praksisstudier EmneHSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Veiledede praksisstudier Emne HSSPL 40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Studentens navn:...student nr....kull:. VURDERING

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36 Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for sykepleievitenskap Videreutdanning Helsesøster PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER Kull 36 justert febr.2016 Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 ORGANISERING

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 18.01.2016 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet 1 For generell informasjon som er gjeldende for alle praksisperioder gjennom hele studiet, se: Bachelor i sykepleie Praksishefte Generell del. Innhold:

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40410/HSSPD40409 Psykisk helsearbeid

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40410/HSSPD40409 Psykisk helsearbeid Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40410/HSSPD40409 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr... Kull... VURDERING AV PRAKSISSTUDIER Høgskolen i Østfold, Avd. for Helse- og sosialfag. Bachelor

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER Bachelor i sykepleie Skoleåret 2016-2017 NTNU i Gjøvik Avdeling helse, omsorg og sykepleie Seksjon for sykepleie NTNU i Gjøvik, HOS, Seksjon for sykepleie. Juni 2016. Rett til

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand:

Detaljer

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35 Avdeling for sykepleierutdanning Program for videreutdanning Helsesøsterutdanning PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN Kull 35 Revidert oktober 2014- Praksisstudier- Kull 35- Helsesøsterutdanningen Innhold

Detaljer

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelor-utdanningen i sykepleie Student: Studentnummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: 1 Bachelor nivå, sykepleie Mål for praksisstudier i sykepleierutdanningen

Detaljer

Bachelor i sykepleie Vurderingsskjema for praksisstudier

Bachelor i sykepleie Vurderingsskjema for praksisstudier PROTOKOLL - SLUTTVURDERING navn: Studiekull: Praksissted: Praksisområde: Kliniske praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Kliniske praksisstudier i hjemmebasert omsorg Kliniske praksisstudier

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Side 1 av 7 1.0 Innledning Emne 3: Vernepleieren i relasjoner, 18 studiepoeng - 11 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis

BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse- og sosialfag 1757 Halden Tlf.: 69 30 30 00 Fax: 69 30 30 02 BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis STUDENT KULL TIDSROM PRAKSISSTED

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005 PLAN FOR OBSERVASJONSPRAKSIS. SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005 PLAN FOR OBSERVASJONSPRAKSIS. SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005 PLAN FOR OBSERVASJONSPRAKSIS SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull 02H Desember 2004 1 INNLEDNING I løpet av siste

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Side 1 av 7 1.0 Innledning Vernepleieren i miljøarbeid, 16 studiepoeng - 10 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som overordnet

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Fakultet for helse- og idrettsfag Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted: Tidsrom: Med rett til endringer!

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 Endringsforslagene er markert med grønn farge og i kursiv. Nåværende kapittel 3.5 b)organisering av praksis Praksisstudier og ferdighetstrening er obligatorisk

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 IHS.4.2.2 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 1 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 Innhold 1.0 Praksis 1... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 1... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER Bachelor i sykepleie Skoleåret 2015-2016 Høgskolen i Gjøvik, Avdeling helse, omsorg og sykepleie Seksjon for sykepleie Høgskolen i Gjøvik, HOS, Seksjon for sykepleie. Juni 2015.

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter Emnekode: SP15-1 Emnenavn: Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter Studiepoeng: 15,00 Forkunnskaper: Ingen Undervisningssemester: Vår Undervisningssted:

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 IHS.4.2.3 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 2 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 Innhold 1.0 Praksis 2... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 2... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie 1 of 13 18.02.2011 14:07 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Praksis i sykehjem 3.studieår presentasjon og erfaringer med veiledningsmodell

Praksis i sykehjem 3.studieår presentasjon og erfaringer med veiledningsmodell Praksis i sykehjem 3.studieår presentasjon og erfaringer med veiledningsmodell Fremlegg på fagdag læringsarena 25.11.10 Ragnhild Flittie Onstad Høgskolelektor ved Høgskolen i Akershus Emne 7B: sykehjem/rehabilitering

Detaljer

AssCE*-Assessment of Clinical Education, Bachelornivå

AssCE*-Assessment of Clinical Education, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelorutdanningen i sykepleie Student: Studentummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: AssCE*-Assessment of Clinical Education, Bachelornivå Bachelor

Detaljer

Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Organisering og omfang... 1 3 Læringsutbytte... 1 4 Krav for å kunne få et praksissted godkjent...

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis)

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Emnekode: VHEP20_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER DEL 1. INFORMASJON Elev: Har gjennomført opplæring hos: Skoleår: Antall timer per uke: 7,5 Termin: ROLLEAVKLARERING I PRAKSIS

Detaljer

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE 1 Formål Avtalen er utarbeidet i henhold til Samarbeidsavtalen mellom Høgskolen

Detaljer

Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema

BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse- og sosialfag 1757 Halden Tlf.: 69 30 30 00 BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema STUDENT KULL TIDSROM PRAKSISSTED ADR. TLF. SKOLEVEILEDER PRAKSISVEILEDER GENERELT

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Informasjon om. praksisstudier ved. Program for fysioterapeututdanning

Informasjon om. praksisstudier ved. Program for fysioterapeututdanning Informasjon om praksisstudier ved Program for fysioterapeututdanning Rev. Mars 2014 Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Organisering av studiet og de ulike kliniske praksisperiodene s. 3 Ansvarsfordeling

Detaljer

For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter, se: Sykepleie Praksishefte Generell del.

For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter, se: Sykepleie Praksishefte Generell del. IHS.3.3.3 lnstitutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte andre studieenhet Sykepleie: Praksishefte andre studieenhet For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter,

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Del 2. Læringsmål. Det er i praksis studenten lærer å omsette teoretisk kunnskap i et samarbeid mellom praksis og skole

Del 2. Læringsmål. Det er i praksis studenten lærer å omsette teoretisk kunnskap i et samarbeid mellom praksis og skole Del 2 Læringsmål v/ Høgskolelektor Margrete Thorstad Det er i praksis studenten lærer å omsette teoretisk kunnskap i et samarbeid mellom praksis og skole 1 Hensikten med åformulere læringsmål/ læringsutbytte

Detaljer

OBSERVASJONS- PRAKSIS

OBSERVASJONS- PRAKSIS Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Praksihefte for observasjonspraksis for Helse, aldring og aktiv omsorg Utgave: 2.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Gjelder fra: 12.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen

Detaljer

Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov

Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov 2016 Innholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 Innledning... 1 Organisering og omfang... 1 Mål... 1 Krav for å

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning

Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning 10 studiepoeng Samlingsbasert over 7 dager Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning praksisveiledning 10 stp Forventet læringsutbytte Målgruppe Etter fullført praksisveilederutdanning

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, Høst, 1 semester

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS BARNEVERNPEDAGOGUTDANNINGEN HØGSKOLEN I HARSTAD Vedtatt i instituttstyret for helse- og sosialfag 2004 (justert februar 2013) 1.0 Innhold og krav til praksisperiodene 1.1 Praksisundervisningens

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE. Høgskolen i Gjøvik Seksjon for sykepleie 2014/2015

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE. Høgskolen i Gjøvik Seksjon for sykepleie 2014/2015 HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgskolen i Gjøvik Seksjon for sykepleie 2014/2015 Revidert oktober 2014 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN

Detaljer

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet:

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet: PPU2002L Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 (PPU2002L) 1.1 Hovedtema for

Detaljer

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. 1. INNLEDNING... 1 2. MÅL... 1 3. INNHOLD OG ORGANISERING... 2 3.1 FAGLIG- OG PEDAGOGISK FOKUS I PRAKSISOPPLÆRING:...

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

, LU'UaI ;U. Trondheim kommune 1. FORMÅL 2. DEFINISJONER

, LU'UaI ;U. Trondheim kommune 1. FORMÅL 2. DEFINISJONER 291115111, LU'UaI ;U Trondheim kommune SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISSTUDIER MELLOM TRONDHEIM KOMMUNE OG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING OG PROGRAM

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Høgskolen i Telemark 051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Alt 1) For studenter som har hatt kliniske studier i psykisk helsearbeid uke 15-23 2011 Studenten synliggjør kunnskapsbasert sykepleie Studenten

Detaljer

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene i praksis og utviklingen av dem. I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP4B_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Skikkethet vs egnethet

Skikkethet vs egnethet Skikkethet vs egnethet Er det en rett å bli helsepersonell dilemma i utdanningsprosessen Hva er skikkethet og hva er egnethet? I Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, FOR-2006-06-30 defineres

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer